hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama salaata fajrii fii ishaa ii jamaa aadhaan salaate

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama salaata fajrii fii ishaa ii jamaa aadhaan salaate

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.