hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama salaata fajrii fii ishaa ii jamaa aadhaan salaate

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama salaata fajrii fii ishaa ii jamaa aadhaan salaate

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.