رمضان دمياشتي داولسمې ثقافتي مسابقې شرطونه . كال ۱۴۳۶- هجری – ۲۰۱۵ م

Description

د انعاماتو تفصيل
۱- اول انعام : يو زرو پنځه سوه (۱۵۰۰) ريال
۲- دوهم انعام: يوزرو دوه سوه پنځوس (۱۲۵۰) ريال
۳- دريم انعام : زر (۱۰۰۰) ريال
همدارنګه نورو انعامونه هم شته چه هغه به په مسابقه کښې د شرکت کونکو د شمير مطابق ورکول کيږي -
https://goo.gl/WvlKkc

ستا فکر مهم دی