دIslamhouse ورداخلونکې

د IslamHouse ژبي

د ۱۰۰ نه زياتو ژبو باندي دعوتي وړيا لوستونکي ، اوريدونکي ، ليدونکي مکتبه

همداشیبه تجربه وکړې

د اسلام قبلولو دپاره همدا شیبه

همدا شیبه د اسلام قبلونکو دپاره دوې کولای شې چې په مختلفو ژبو باندي د اسلام باره کې د معلوماتو دپاره اړيکې ونيسې

همداشیبه تجربه وکړې

د Islamhouse خدمتونه

بريدي لسټ

په بريدي لسټ کې شامل شه چې نوې توکې درورسیږې په ځينې ژبو

همداشیبه تجربه وکړې

دقران کریم خپرونه

غږیزپروګرامونه چې خپریږی په انترنت باندي او دمشهور قاریانو تلاوتونه

همداشیبه تجربه وکړې

د islamhouse تطبيقات

د اندرويد او losپه بيلا بيلو نظامونو کې تطبيقات

همداشیبه تجربه وکړې

د تورنت خدمت

ديوې بټنېې په وهلو سره د يوې خاصې ژبي ټول محتويات او تلاوات او داوريدونکو توکو لړې حاصلولی شې

همداشیبه تجربه وکړې

دIslamhouse مشاریع

د اسلام هاوس د پاره وقف

يواځې د داخل د سعودي نه د islamhouse دمشاريعو دپاره په خيري وقفې مرسته کې برخه واخلې

همداشیبه تجربه وکړې

ستا فکر مهم دی