دمرګ تياری ضروري دی

دمرګ تياری ضروري دی

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر نفس با ید ښه متوجه شي دمرګ لپاره يي څه تيار کړيدي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: