دمرګ تياری ضروري دی

دمرګ تياری ضروري دی

نبذة مختصرة

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر نفس با ید ښه متوجه شي دمرګ لپاره يي څه تيار کړيدي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی