دمرګ تياری ضروري دی

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه هر نفس با ید ښه متوجه شي دمرګ لپاره يي څه تيار کړيدي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

ستا فکر مهم دی