دالله نبي او فرمائل چه دمور سره احسان ډير کوه

دالله نبي او فرمائل چه دمور سره احسان ډير کوه

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه دمور او پلارسره ډير احسان او دهغوي هرقسمه خدمتونه کول پکار دي ،او خصوصا دمو رسره ډيرزيات احسان پکار دی خکه چه مور په بچي باندي ډيره زوريږي ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی