دالله نبي او فرمائل چه دمور سره احسان ډير کوه

دالله نبي او فرمائل چه دمور سره احسان ډير کوه

نبذة مختصرة

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه دمور او پلارسره ډير احسان او دهغوي هرقسمه خدمتونه کول پکار دي ،او خصوصا دمو رسره ډيرزيات احسان پکار دی خکه چه مور په بچي باندي ډيره زوريږي ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی