<     >  

101 - سوره قارعه ()

(1) [آن] فروکوبنده.

(2) [آن] فروکوبنده چیست؟

(3) و تو چه ‌دانی که [آن] فروکوبنده چیست؟

(4) روزی‌ که مردم مانند پروانه‌های پراکنده [حیران و سرگردان] خواهند بود.

(5) و کوه‏ها مانند پشم رنگینِ حلاجی‌شده خواهند شد.

(6) و اما هر کس که [در آن روز،] کفّۀ میزانش سنگین باشد،

(7) [در بهشت،] در زندگی رضایت‏بخشی خواهد بود.

(8) و اما هر کس که کفّۀ میزانش سبک باشد،

(9) [مسکن و] پناهگاهش «هاویه»‏ است.

(10) و تو چه دانی که آن [هاویه] چیست؟

(11) آتشی است سوزان [و شعله‌ور].

<     >