<     >  

102 - سوره تكاثر ()

(1) زیاده‌خواهی، شما را به خود مشغول [و از یادِ پروردگار غافل] ساخت

(2) تا [پایانِ] كارتان به گورستان رسید.

(3) هرگز چنین نیست [که شما می‌پندارید]؛ به زودی خواهید دانست.

(4) باز [هم] چنین نیست؛ به زودی خواهید دانست.

(5) چنین نیست [که شما گمان می‌کنید]؛ اگر به دانشِ یقینی [و تردیدناپذیر، حقیقتِ قیامت را] می‌دانستید، [از زیاده‌خواهی و افتخار به اموال و فرزندانتان دست برمی‌داشتید].

(6) سوگند که‏ دوزخ را خواهید دید.

(7) باز هم سوگند که آن را با چشم یقین خواهید دید؛

(8) آنگاه قطعاً در آن روز، از [تمام] نعمت‏ها بازخواست خواهید شد.

<     >