<     >  

105 - سوره فيل ()

(1) [ای پیامبر،] آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟

(2) آیا [فریب و] نقشۀ آنان را در تباهی قرار نداد؟

(3) و پرندگانی گروه‌گروه بر [سر] آنان فرستاد

(4) [که] با سنگ‌گِل [که در منقار و چنگال داشتند] آنان را سنگباران می‌کردند؛

(5) و آنها را همچون کاهِ جویده‌شده ساخت.

<     >