<     >  

106 - سوره قريش ()

(1) برای [سپاسگزاری از] همبستگی و اُنس قریش،

(2) [همان] همبستگی و اُنسِ آنان در سفر‌های زمستانی [به یَمَن] و تابستانی [به شام]؛

(3) باید پروردگارِ خانۀ کعبه را عبادت کنند؛

(4) همان [پروردگاری] که آنان را از گرسنگی [رهانید، به آنان] خوراک داد و از وحشت و ترس ایمن نمود.

<     >