<     >  

107 - سوره ماعون ()

(1) [ای پیامبر،] آیا کسی را که روز جزا را تکذیب می‌کنند، دیده‌ای؟

(2) او [همان] کسی است ‌که یتیم را [با خشونت از خود] می‌رانَد

(3) و [دیگران را] به اطعامِ مسکین تشویق نمی‌کند.

(4) پس وای بر نمازگزاران!

(5) همان کسانی ‌که از نمازشان غافلند

(6) کسانی ‌که خودنمایی می‌کنند

(7) و [از امانت دادنِ] وسایل ضروری زندگی دریغ می‌ورزند.

<     >