<     >  

108 - سوره كوثر ()

(1) [ای پیامبر،] به راستی که ما خیرِ بی‌نهایت [از جمله رود کوثر در بهشت را] به تو عطا کردیم؛

(2) پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن.

(3) بی‌تردید، دشمنت [از همۀ خیرات و برکات، بی‌بهره و] بُریده است.

<     >