<     >  

110 - سوره نصر ()

(1) [ای پیامبر،] هنگامی ‌که یاری الله و پیروزی فرا رسد [و فتح مکه رخ دهد]،

(2) و مردم را ببینی که گروه‌گروه در دین الله داخل می‌شوند.

(3) پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه؛ همانا او بسیار توبه‌پذیر است.

<     >