<     >  

112 - اخلاص ()

(1) [ای پیامبر] بگو: «او الله یکتا و یگانه است.

(2) الله بی‌نیاز است [و همه نیازمند او هستند].

(3) نه [فرزندی] زاده و نه زاده شده است.

(4) و هیچ کس همانند و همتای او نبوده و نیست».

<     >