<     >  

52 - سوره طور ()

(1) سوگند به کوه طور

(2) و سوگند به کتاب نوشته‌شده

(3) در صحیفه‌ای گشوده

(4) و سوگند به «بیت المَعمور» [که فرشتگان در آن، به عبادت پروردگار مشغولند]

(5) و سوگند به [آسمان بلند، همان] سقف برافراشته [بر زمین]

(6) و سوگند به دریای آکنده [از آب]

(7) که بی‌تردید، عذاب پروردگارت به وقوع خواهد پیوست؛

(8) و هیچ بازدارنده‏اى ندارد.

(9) روزى كه آسمان به سختى در جنبش و اضطراب افتد

(10) و کوه‏ها با حركتى شدید روان شوند.

(11) در آن روز، واى به حال تكذیب‌كنندگان!

(12) همان کسانی كه در بیهوده‌گویى، سرگرم بازى‏اند.

(13) روزى كه با خشونت به سوى آتش دوزخ رانده مى‏شوند.

(14) [به آنان گفته می‌شود:] «این [همان] آتشی است که آن را دروغ می‌پنداشتید.

(15) آیا این [آتش و عذاب] جادوست یا [هنوز هم آن را] نمی‌بینید؟

(16) به آتش درآیید [و بسوزید] كه شکیبایی و ناشکیباییِ شما [در برابر شعله‌های سوزانش] برایتان یكسان است؛ تنها در برابر آنچه كرده‌اید، مجازات مى‏شوید».

(17) به راستی که پرهیزگاران در باغ‏های بهشت در ناز و نعمتند؛

(18) و از بخشش‏های [بی‌دریغِ] پروردگارشان و از اینكه از عذاب دوزخ نگاهشان داشته است شادمانند.

(19) [به آنان گفته می‌شود:] «به پاداشِ کردارتان [در دنیا، اینک] گوارا بخورید و بیاشامید».

(20) در حالى كه بر تخت‌هایى ردیف‌شده تكیه زده‏اند و و حور العین را به همسریِ آنان درمی‌آوریم.

(21) مؤمنانى كه فرزندانشان در ایمان پیرو آنان بودند، فرزندانشان را [نیز در بهشت] به آنان ملحق خواهیم كرد و از [پاداش] عملشان ذره‏اى نمى‏كاهیم؛ چرا که [سرنوشتِ] هر كس در گرو دستاورد خودِ اوست.

(22) [در بهشت، از] هر نوع میوه و گوشتى كه بخواهند، پى‌درپى در دسترسشان قرار مى‏دهیم.

(23) در آنجا جام‏های شرابى از دست یکدیگر مى‏گیرند كه نه موجب بیهوده‌گویى است و نه گناه؛

(24) و نوجوانانى [که براى خدمت] پیرامونشان در رفت و آمدند، گویی [از زیبایی و سپیدرویی] همچون مرواریدى در صدف هستند.

(25) [بهشتیان] به یکدیگر روی می‌آورند و از [دنیا و احوال گذشتۀ] خود سؤال می‌کنند.

(26) می‌گویند: «ما در دنیا، در خانوادۀ خود [از عذاب الهی] می‌ترسیدیم.

(27) الله [با نعمت اسلام] بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سوزان [دوزخ] محافظت کرد.

(28) ما در زندگی دنیا، همواره او را [عبادت می‌کردیم و به ربوبیت] می‌خواندیم. بی‌تردید، او نیکوکار مهربان است.

(29) [ای پیامبر، با آیات قرآن به مردم] اندرز بده که به لطف پروردگارت [تو برخلاف ادعای کافران،] نه كاهنى و نه مجنون.

(30) آیا می‌گویند: «محمد شاعری است که منتظریم تا مرگش فرارسد [و از سخنانش رهایی یابیم]؟»

(31) بگو: «منتظر [مرگِ من] باشید؛ من نیز با شما منتظر خواهم ماند [تا عذابتان را به چشم ببینم]».

(32) آیا عقل‏هایشان به [بیان] این [سخنان باطل] حُكم مى‏كند یا [اساساً] مردمی سرکش هستند؟

(33) آیا می‌گویند: «[محمد] قرآن را جعل کرده است؟» [هرگز چنین نیست؛] بلکه [غرق در تکبرند که] ایمان نمی‌آورند.

(34) اگر راست مى‏گویند، سخنى مانند آن بیاورند.

(35) آیا آنان از هیچ آفریده شده‏اند یا خود آفرینندۀ خویشند؟

(36) آیا آنان آسمان‏ها و زمین را آفریده‌اند؟ [نه،] بلکه آنان یقین ندارند [که الله آفرینندۀ مطلق است].

(37) آیا گنجینه‌های [نعمت و هدایت] پروردگارت نزد آنان است؟ آیا [بر همه چیز] تسلط دارند؟

(38) آیا نردبانى دارند كه [گفتار فرشتگان وحى را] به وسیلۀ آن مى‏شنوند؟ هر کس شنیده است، باید دلیلى روشن بیاورد.

(39) آیا الله فرزندان دختر دارد و شما پسر؟

(40) [ای پیامبر،] آیا پاداشی از آنان درخواست می‌کنی که [که از پرداخت آن در رنجند و هزینه‌اش] برایشان [گران و] سنگین است؟

(41) آیا از عالم غیب آگاهند و [خبرهاى نهان را] می‌نویسند؟

(42) آیا قصد نیرنگ [و نقشۀ پلیدی برایت] دارند؟ ولى کافران خود گرفتار نیرنگ [و تدبیر الهی] هستند.

(43) آیا آنان معبودی غیر از الله دارند؟ الله از چیزهایی که با او شریک قرار می‌دهند پاک و منزه است.

(44) [این کافران، حتی] اگر پاره‏اى از آسمان را نیز در حال سقوط ببینند، [باز هم ایمان نمى‏آورند و] مى‏گویند: «ابرى متراكم است».

(45) پس آنان را [به حال خود] رها كن تا با روزِ موعودشان كه [با نخستین دمیدنِ صور] مدهوش مرگ می‌گردند، مواجه شوند.

(46) روزى كه نیرنگشان سودمند نخواهد بود و [از هیچ سو] یارى نمی‌شوند.

(47) ستمکاران [در دنیا نیز به دست مؤمنان] به عذاب دیگرى گرفتار خواهند شد؛ ولى بیشتر آنان نمى‏دانند.

(48) [ای پیامبر،] در برابر حکم پروردگارت شکیبا باش؛ زیرا تو تحت نظر و حفاظت مایی؛ و هنگامی که [از خواب یا به قصد عبادت] برمی‌خیزی، پروردگارت را به پاکی ستایش کن.

(49) و نیز [در پاسى] از شب او را ستایش کن [و نماز بگزار] و به هنگام افول ستارگان [در سپیده‌دم نیز نماز صبح بگزار].

<     >