<     >  

73 - سوره مزمل ()

(1) ای جامه‌به‌خودپیچیده،

(2) شب را ـ جز اندکی‌ـ به پا خیز [و عبادت کن].

(3) نیمه‌ای از آن را، یا اندکی از آن کم کن.

(4) یا اندکی بر [نصف] آن بیفزای، و قرآن را با ترتیل [و تأمل] بخوان.

(5) یقیناً ما به زودی سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد.

(6) بی‌گمان، شب‌زنده‌داری [بر نفس] دشوار است، و برای گفتار [و نیایش،] مناسب‌تر و استوارتر است.

(7) و یقیناً تو در روز، مشغلۀ بسیار داری.

(8) و نام پروردگارت را یاد کن و [با خالص نمودن عبادت] تنها به او دل ببند.

(9) [همان] پروردگار مشرق و مغرب که معبودی [به‏حق] جز او نیست؛ پس او را کارساز [و نگهبان خود] برگُزین.

(10) و بر آنچه [مشرکان] می‌گویند، شکیبا باش، و به شیوۀ نیکو [و شایسته] از آنان دوری کن،

(11) و مرا با این تکذیب‌کنندگان مرفّه واگذار و کمی به آنان مهلت ده.

(12) بی‌گمان، نزد ما قید [و بندهای] سنگین و [آتش] دوزخ است،

(13) و غذایی گلوگیر و عذابی دردناک.

(14) روزی ‌که زمین و کوه‏ها به لرزه درآید و کوه‏ها [متلاشی ‌شوند و] همچون تودۀ شنِ نرم [و روان] ‌گردند.

(15) یقیناً ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که بر شما شاهد [و گواه] است؛ همان‌گونه که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم.

(16) آنگاه فرعون از آن پیامبر نافرمانی [و با او مخالفت] کرد، و ما او را به سختی مجازات کردیم.

(17) پس اگر کافر شوید، چگونه خود را [از عذاب] در امان می‌دارید [در] روزی‌ که [از هول و سختی] کودکان را پیر می‌گرداند؟

(18) [در آن روز،] آسمان شکافته می‌شود [و] وعدۀ او قطعاً به وقوع می‌پیوندد.

(19) بی‌گمان، این [آیات،] پند [و هشداری] است تا هر کس بخواهد، به سوى پروردگار خود راهى در پیش گیرد.

(20) [ای پیامبر،] یقیناً پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از کسانی که با تو هستند، نزدیک دو سوم شب و [یا] نصف [یا] یک‌سومِ آن را به [نماز] برمی‌خیزید؛ و الله شب و روز را اندازه‌گیری می‌کند. [او] می‌داند که شما نمی‌توانید شمارشِ آن را [دقیق] محاسبه کنید؛ و شما را بخشید. پس اکنون هر چه [برای شما] میسّر باشد، از قرآن بخوانید. [الله] می‌داند که برخی از شما بیمار خواهند شد، و گروهی [دیگر] برای به دست ‌آوردن فضل و نعمتِ الله، در زمین سفر می‌کنند، و گروهی [نیز] در راه الله جهاد می‌کنند؛ پس آنچه میسر باشد از آن بخوانید و نماز بر پای دارید و زکات دهید و به الله قرض نیکو دهید؛ و [بدانید که] آنچه از کارهای خیر پیشاپیش برای خود می‌فرستید، [آن را] نزد الله به بهترین وجه و بزرگ‌ترین پاداش خواهید یافت؛ و از الله آمرزش بخواهید، که همانا الله آمرزندۀ مهربان است.

<     >