<     >  

85 - سوره بروج ()

(1) سوگند به آسمان که دارندۀ بُرج‏هاست،

(2) و سوگند به روز موعود [قیامت]،

(3) و سوگند به هر کس که گواهی دهد و به هر کس که مورد گواهی قرار گیرد.

(4) مرگ بر آدم‌سوزان خندق!

(5) [همان آتشِ] افروخته از هیزم‏های بسیار [که مؤمنان را در آن می‌سوزاندند]؛

(6) هنگامی ‌که بر [کنارۀ] آن نشسته بودند

(7) و آنچه را با مؤمنان انجام می‌دادند، تماشا می‌کردند؛

(8) و هیچ ایرادی از آنان نگرفتند، جز اینکه به الله پیروزمندِ ستوده ایمان آورده بودند.

(9) [همان] ذاتی که فرمانروایی آسمان‏ها و زمین از آنِ اوست؛ و الله بر همه چیز گواه است.

(10) به راستی کسانی که مردان و زنان مؤمن را شکنجه [و آزار] دادند و پس [از انجام آن کار،] توبه نکردند، عذاب جهنم برایشان [مهیّا] است و عذاب آتش [در پیش دارند].

(11) همانا برای کسانی ‌که ایمان آوردند و کار‌های شایسته کردند، باغ‏هایی [از بهشت] است که جویبارها زیر [درختان] آن جاری است؛ و این است کامیابی بزرگ.

(12) بی‌گمان، [مجازات و] سختگیریِ پروردگارت بسیار شدید است.

(13) در حقیقت، اوست که [آفرینش را] آغاز می‌کند و دوباره [بعد از مرگ] بازمی‌گرداند؛

(14) و همو آمرزنده [و] دوستدار [مؤمنان] است.

(15) [او الله] صاحب‌عرش [و] بلندمرتبه [و شکوهمند] است

(16) [و] آنچه را بخواهد، انجام می‌دهد.

(17) [ای پیامبر،] آیا داستان لشکر‌یان [حق‌ستیز] به تو رسیده است؟

(18) [لشکر] فرعون و [قوم] ثمود.

(19) بلکه کسانی ‌که کافر شدند، پیوسته در تکذیب [حق] هستند،

(20) و الله از هر سو بر آنان احاطه دارد.

(21) آری، این [آیات، شعر و سحر نیست؛ بلکه] قرآن شکوهمند است.

(22) در لوح محفوظ [از هر گونه تحریف و تبدیل، در امان] است.

<     >