<     >  

88 - سوره غاشيه ()

(1) [ای پیامبر،] آیا خبرِ قیامت هولناکِ فراگیر به تو رسیده است؟

(2) در آن روز، چهره‌هایی خوار و ذلیل خواهند بود.

(3) [در دنیا] پیوسته تلاش کرده [و] خسته شده [و چون در راه حق نبوده، نتیجه‌ای ندیده‌اند].

(4) در آتش سوزان درمی‌آیند،

(5) از چشمۀ بسیار داغ به آنها نوشانیده می‌شود.

(6) غذایی جز خارِ خشک و تلخ‏ ندارند

(7) که نه [آنان‏ را] فربه کند و نه گرسنگی را دفع می‌نماید.

(8) در آن روز، چهره‌هایی شاداب و تازه هستند

(9) و از سعی [و تلاش] خود راضیند؛

(10) در بهشت برین هستند.

(11) در آنجا هیچ سخن بیهوده‌ای نمی‌شنوند.

(12) در آن، چشمه[های آب] روان است.

(13) تخت‏های [زیبای] بلند [پایه] در آن است.

(14) و جام‏هایی [که در کنار چشمه‌ها] نهاده شده.

(15) و بالشت‏های [منظم] چیده‌شده،

(16) و [نیز] فرش‏های گرانبها گسترده شده است.

(17) آیا [کافران] به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است؟

(18) و به آسمان [نمی‌نگرند] که چگونه برافراشته شده است؟

(19) و به کوه‏ها [نمی‌نگرند] که چگونه [محکم بر زمین] نصب شده است؟

(20) و به زمین [نمی‌نگرند] که چگونه گسترده شده است؟

(21) [ای پیامبر،] پند بده، که تو فقط پنددهنده‏ای.

(22) تو بر آنان مسلط [و چیره] نیستی [که آنان را بر ایمان‏آوردن وادار کنی].

(23) اما کسی‌ که روی بگردانَد و کافر شود

(24) الله او را با بزرگ‌ترین عذاب، مجازات می‌کند.

(25) همانا بازگشت آنها به سوی ماست.

(26) سپس بی‌گمان، حسابشان [نیز] با ماست.

<     >