<     >  

92 - سوره ليل ()

(1) سوگند به شب، هنگامی ‌که [همه چیز را] بپوشانَد،

(2) و سوگند به روز، هنگامی‌ که آشکار شود،

(3) و سوگند به ذاتی که نر و ماده را آفرید،

(4) که یقیناً سعی [و تلاش] شما مختلف [و نیک و بد] است.

(5) و اما کسی‌ که [در راه الله] ببخشید و پرهیزگاری نمود

(6) و [وعدۀ الله و سخنان] نیک را تصدیق کند،

(7) به زودی انجام [کار خیر و] آسانی [= اعمال نیکو و انفاق در راه الله] را برایش آسان می‏کنیم.

(8) و اما کسی‌که بخل ورزد و بی‌نیازی بجوید،

(9) و [وعدۀ الله و سخنانِ] نیک را تکذیب کند،

(10) به زودی انجام دشواری [= اعمال شر و پلید] را برایش آسان می‌سازیم [و انجام کار خیر را بر او سخت می‏گردانیم]؛

(11) و در هنگام [مرگ و] ورود به دوزخ، دارایی او سودی به حالش نخواهد داشت.

(12) مسلماً هدایت [بندگان] بر [عهدۀ] ماست.

(13) و محققاً آخرت و دنیا [نیز] از آنِ ماست.

(14) من شما را از آتشی شعله‌ور بیم دادم

(15) که جز بدبخت‌ترین [مردم] در آن نیفتد؛

(16) [همان] کسی ‌که [آیات ما را] تکذیب کرد و روی گرداند

(17) و به زودی پرهیزگارترین [مردم] از آن دور نگه داشته می‌شود.

(18) [همان] کسی‌که مال خود را [در راه الله] می‌بخشد تا [از گناه] پاک شود.

(19) و هیچ كس را به قصد پاداش‌یافتن نعمت نمى‌بخشد؛

(20) مگر [برای] کسبِ رضا [و خشنودی] پروردگار برترش.

(21) و به راستی که [با پاداشِ الله] راضی خواهد شد.

<     >