<     >  

93 - سوره ضحى ()

(1) سوگند به آغاز روز،

(2) و سوگند به شب، هنگامی‌ که آرام گیرد

(3) [که] پروردگارت تو را وانگذاشته و [بر تو] خشم نگرفته است.

(4) و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است.

(5) و به زودی پروردگارت به تو [و امت تو آنقدر] عطا خواهد کرد که راضی گردی.

(6) آیا تو را یتیم نیافت، و پناه داد؟

(7) و تو را [راه‌نایافته و] سرگشته یافت، و هدایت کرد.

(8) و تو را فقیر یافت، و بی‌نیاز نمود.

(9) پس [تو نیز] یتیم را میازار،

(10) و [مستمندِ] نیازخواه را مران [و با او خشونت مکن]،

(11) و نعمت‏های پروردگارت را بازگو کن [و سپاس گزار].

<     >