<     >  

94 - سوره شرح ()

(1) [ای پیامبر،] آیا ما سینه‌ات را [برای نزول وحی] برایت نگشودیم؟

(2) و سنگینی [بارِ گناه و دشواریِ رسالت] را از [دوشِ] تو برنداشتیم؟

(3) همان [باری] که بر پشتت سنگینی می‌کرد.

(4) و [نام و] آوازۀ تو را بلند ساختیم.

(5) مسلماً با [هر] دشواری، آسانی است.

(6) [آری؛] مسلماً با [هر] دشواری، آسانی است.

(7) پس هنگامی‌ که [از کار و امور دنیا] فارغ شدی، [به عبادت پروردگارت] بکوش

(8) و به سوی پروردگارت راغب [و مشتاق] شو.

<     >