81 - At-Takwir ()

|

(1) 1 כאשר תחשיך השמש,

(2) 2 והכוכבים יאבדו את אורם,

(3) 3 וההרים יעקרו ממקומם,

(4) 4 וכאשר הנאקות ההרות, הריונם ייפסק,

(5) 5 וכל החיות יקובצו לאותו המקום,

(6) 6 וכאשר הים יבער באש,

(7) 7 וכאשר הנשמות יחולקו,

(8) 8 וכאשר הילדה שנקברה בעודה בחיים תישאל,

(9) 9 בעבור איזה חטא היא נרצחה?

(10) 10 וכאשר יפתחו הספרים שתיעדו את מעשיהם של בני האדם

(11) 11 וכאשר יפתחו השמיים,

(12) 12 וכאשר השאול יעלה באש,

(13) 13 וכאשר גן העדן יגיע,

(14) 14 אז תדע כל נפש את אשר הביאה לעצמה.

(15) 15 ואכן אני נשבע גם בכוכבים הנסוגים...

(16) 16 הכוכבים אשר נעים במסלול אשר נקבע להם...

(17) 17 ובלילה כשהוא יורד ומחשיך,

(18) 18 ובנשימתו של הבוקר בעת עלייתו,

(19) 19 שאכן הדברים הללו ניתנו באמצעות שליח מכובד

(20) 20 אשר בורך בכוחות, ולו שמור מקום של כבוד אצל אדון כס-המלכות,

(21) 21 (המלאכים) יעשו כדברו, מפני שאכן הוא נאמן.

(22) 22 זה שבא מקרבכם (הנביא מוחמד) אינו אחוז דיבוק,

(23) 23 הוא בצדק ראה אותו (את המלאך גבריאל) באופק הבהיר,

(24) 24 והוא לא מצר עיניו על הלא נודע,

(25) 25 וזה ממש לא דבריו של השטן הארור.

(26) 26 אז לאן אתם הולכים?

(27) 27 זו הזהרה בהירה לכל האנושות.

(28) 28 לכל מי שמעוניין מכם ללכת בדרך הישרה,

(29) 29 אך לעולם לא תוכלו לרצות אלא אם ירצה בכך ריבון העולמים.