>  

1 - Al-Faatiha ()

(1) Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa Akkaan Rahmata Godhaa Ta’eetiin

(2) Faaruun hundi kan Rabbii Gooftaa aalamaati

(3) Akkaan mararfataa akkaan rahmata godhaa.

(4) Abbaa (mootii) guyyaa murtii

(5) Si qofa gabbarra; Si qofa gargaarsifannas

(6) Daandii sirrii nu qajeelchi.

(7) Karaa warra isaan irratti tola ooltee; kan isaan irratti hin dallanaminiifi hin jallatinii (nu qajeelchi)

  >