>  

1 - Al-Faatiha ()

|

(1) Sa ngalan ni Allāh, ang Napakamaawain, ang Maawain.

(2) Ang papuri ay ukol kay Allāh, ang Panginoon ng mga nilalang,

(3) ang Napakamaawain, ang Maawain,

(4) Ang May-ari ng Araw ng Paggantimpala.

(5) Sa Iyo [lamang] kami sumasamba at sa Iyo [lamang] kami nagpapatulong.

(6) Patnubayan Mo kami sa landasing tuwid:

(7) ang landasin ng mga biniyayaan Mo, hindi ng mga kinagalitan, at hindi ng mga naliligaw.

  >