AHLU SSUNNAH ɛNE JAMAA GYEDIA ()

Muhammad ibn Saalih Al-Othaimeen

 

Kasamu: AHLU SSUNNAH ɛNE JAMAA GYEDIA emu nkyereye ediko twi kasamu

|

 AHLU SSUNNAH ɛNE JAMAA GYEDIA

    عقيدة أهل السنة والجماعة

 NWOMA YE MO NKYEREKYERE

Komhyeni Mohammed Nyame nhyira ene nahono mobro nka no  ne akwan ene nedom nkyerekyere.

Na nwoma ye efa Nyankopon baa kope ho.

Komhyene Mohammed Nyame asomdwie nka no gyedie kwan ne nasomafoc ene nedom.

Nwoma ye atwerefoc ene onimdieni abosobo dieni Mohammed Ibn Suallah uthaymeen Onyankopon nhom ne mubuo.

          Ye de Nyame din na yede ehye ase.

Aseda ewc Onyankopon baakope npaebo ne asomdwie nka obiaa obiara nba nakyi ene nefiefoc  ene asoafoc.

          Eno akyi eye nokore se me pe gyedie a ye gyedie pa a edimo, Eye monimdiefoc Mohammed Ibn Suallah Uthaymeen waboa ano, at din se komhyeni gyedie akwan ene nedom a hu epunu a ehc, ene nesu, afie ene osoro boafoc gyedie ene nwoma Nyame sane ye emaa nasomafoc nyinara afie ene asomafoc a Oyame asoma omo ewu

Ewiase nyinara afie ene atamoada gyedie a obeya ene Nyame nhyehye ye papaoo anaa boneoo na obegye atom.

          Eye nokore se moden bo ne nfasoc nkaika ye a efata ema obiara a ope nnimdie wc Nyame gyedie mo ene nasoroboafoc ene ne nwoma afie ene asomafoc, ene atamoada, ene nkrabia papaoo anaase boneoo. Nwoma doduo no onya gyedie nsem ewc mo, nanso hwedie gyidie nkoa efa Nyame baako hc.

          Nyame nhyira no na onfa nimdie no bi nka no ho. Na eno akyi omma nwoma ye enye nfasuo. Ye sere onyankopon ema ye ho ene mo soso nyinara na ontineye ewu tinie akwae so, Ofre eko Nyame akwae adwene mo ene yensamo, eye nokore a oye otiefoc  obee.

          Nyame nhira ene nasomdwie nka ne boafoc Kronkon Mohammed (Nyame asomdwie nka no)

          Saara na Nyame akoaa heyanii Abdul Aziz bun Abdullah bun Baaz o oye Nyame somnee okyerekyerefoc mma pa okro areebia maeso atimtim asie.

 ME DE NYAME DI NA ME DE EHYE ASE.

Aseda ewc onyankopon adasama nyame ewieye no ewc nyame osorofoc, Atanfo biara nne wc, egye nipa bonieyeni, me di adansie se ohene biara nne hc nokore egye Onyankopon baakope, mbata hc biara nne wc, won a owc nokore ahenie pepee mo. Na me di adansie se onyankopon bofoc Mohammed ye nakoaa ene nasomafoc,  kaakyire wc onyame asomafoc nyinara, kandinii nyame sorofoc nyame asomdwie ene ne nhyira enka no ene nefiefoc ene nekyitaafoc ene obiara a ode sobae pa bedi nakyi ekopim atamoada. Eno akyi no:

          Ampa enye nokore se onyame a biribiara nokore som onyeme ohono mobro ema wiase mae ye na obe ye akwan suasuafoc  emma adasa mma nyinara. Eda biribiara a ye saniye emma somafoc no efiri nwoma nom ene ono sosuo  nkyerekyere ewc yensam adie biara  a ewc nwoma ye mo eye nyame som nokore timtim ye ewc ngyinaso ene sobae pa ene dwomadiepa ene a ho brasie animonyam a esom bo.

          Na okomhyeni no egyai esom baako kwan

Ema nedom haemo, anadwo muo ene ewia mo, na nba nfasuro emma ode bonieyeni gye see, nanso ogyai ye ema a onom a omo etie onyame fre, omo ne ye papa mo akyetaafoc abodie mu, ene dee omo de sobae pa ede omo se so onyame ne nekomhyeni akwan ena omo dii omo se so onyame ene nekomhyene asem mo yie, gyedie a obiara a opese obra onom ase onom npene da efiri nokore no mo, a ekopim se omo bewu ewc onyame nhyehye ye mo.

          Nwoma ye nfasoc titire ene npaepaye a efire akoma apedie ewc abodie mo, na me pe no se me twere sa a nwoma ye efa gyidie akwan a eye komhyeni kronkon Mohammed ene nakyetafoc akwan pa, eno ne gyedie a efa Nyame baakope ho, ene nasoroboafoc, ene ne nwoma ode emaa nasomafoc nyinara. Ene komhafoc nyinara a onom baa wiase, ene daa etwatuo, ene onyame nhyehye ye, papaoo anaa boneoo.

          Yesere Nyame se obema ye dwoma die be ye ono nte ne npenie  na enye nfasoc oma onyame som biara.

 YE GYEDI.

Onyame gyedie baako, ene osoroboafoc gyedie, ena nwoma a nyame saniye gyedie ene komhyeafoc nyinara, ene atamoada, ena gyedie wo Nyame nhye hye ye papaoo anaase boneoo.

          Ye gyetomse onyame ono na oye oboadie ene se oye oboadie wora, ene oye ohene kesie, ono na odanidani biribiara ewc ne nhyehye ye mo nyinara.

          Ye gyetom efa ne baako nokore paa mo nokore se onyankopon eye baako nokore paa mo nokore ena adiebiara a oye som mo nakyi eye senye.

          Ye gyetom efa nediin ene nesu ho efise eye nokore se ono onyankopon owc edin fefeefe a eho ete eyie ena afie onyankopon esu ahyema a ebro, asie kyerese nokore obiara nka no ho ewc ade bomo ene ne baakope ho ene nedin fefeefe ene nesu mu.

          Eye nokore se onyame kesie no akano ne kasa mo se;

          Osoro ene asaase Awurade ene adiebiara ewc emo ntem mo nsom no na monya abotare ewc Onyame som nom, na matese. Onyame ewc edin fefeefe, adiebiara a ewc osoro nsu ene asaasie so ntontom onyame, ono na oye tumi wura ene yensa.

                                                                   Sura 59:22- 24. Al-Hashr..

Yedi nedii “Allaah” no afre nipa be da anaa?

                                                                             Sura maryam 65

Ye gyetom efa no ho se :

Onyame obiara nka oho gye owaa nkasa oye nkwa ene tim wc daa. Wo ntonkwo na wada. Adiebiara ewc osoro ene asaasie nedia, hwan na obetumi atwetwa agye ne yonkc gye ono nyame, onnim adie eda nanim ene nakyi, bi biara nne ewc a atoa a hyia no ewc ne nenimdie mo a wo nim gye ne pe, Akon ya no etere eso sene osoro ne asaase, biribiara nne ho a ebo neho bae. Na onyame obro esu sene biribiara.

YE GYEDETOM SE (1)

Ye gyede se onyankopon cno ne ye Nyame a cbiara enka no ho nokore mo, gyese cno nkoa awientaye nimdie nii, adansie nii Nyame, cno ne chene mubro (wuwiase mo) ena wo ye cdeefoc hene (ewc atamoada ema Nyame gyidiefoc)

          Onyankopon cno ne Nyame baako pea cbiara enka no ho nokore mo gye cno Nyame baakope a wc ye chene mua, kronkon Nyame asomdwie Nyame cgye die nii Nyame (ye kyere se onyame ye ahobaefoc ema no hc ene cbiara ehye asie bi) Onyame edamo soronku (aseakyere eba se onyame cbiara ntumi enfa neho ntutuno), Onyame ye otumfoc (Aseakyere se onyame ne wu tumi), Nyame, Onyame ehote efa adie cnom adeka ne somho.

          Onyankopon cno na cye cboadie Nyame, Onyame nede adefoforo ebaa ye onyame ne danidani biribiara (asie ekyere se cno no cwien nipa se dee ope)

Onyame cwc edii fefeefe, adie biara a ewc csoro nsu ene asaasie so ntontom onyame cno na cye tumi wura ene yensa

                   Sura 59:22-24. Al- Hashr.

 YE GYETOM SE ONYAME NEWU NA AHENIE A EWC CSORO NSC ENE EWIASE (EFUM) MO.

 Okesie Nyame se:

Onyame ne wc ahenie a ewc csoro nsu ene ewiase mo, na cbo adie biara a cpe  na cma adie biara cpe etese mmaa nkoa na anaa se cka cnom  efrafra (cbaa ne berima) na Onyame cye ebinom boyene (cnwo), eye nokore se onyame ye nimdie nii ewc ne nhyehye ye mc.

                                                                   Sura shora 49-50

 YEGYETOM SE OBIARA NSE NO.

Onyame akase:

Onyame nne nsesuo, na cye asutienii ena chono biribiara (cwuaniwa).

Cno na cwc csoro nsu ene asaase safoa nyinara ctere ne nsam agyapadie edimadie cpe, na saa nso na cno no ctum ne nsa mo.

Efi se onyame ne wc biribiara so tumi a cnim fefee mo.

                                                                             Sura – shora 11 – 12.

           YEGYETOM EFA NE HO SE ONYAME NO

          Cno  Ckanose:

 Adie biara a ewc nkwa (nipa) ewc ewiase  (asaasie mo) egye onyame cma no nanom edwia ni anaa die cbedi. Na onyame enim dee watimtim (ewc awodiem) ene dee cbefre no (ewuo) ne nyinara ewc onyame nwoma mo a adaade pefee mo.

                                                                                       Sura – Hud 6.

           NA YEGYETOM SE

Onyame ne nkye na nsoma ye mo safoa ekotano, cbiara nnim egye cno, na cnim adie ewc asaasie mo, ene adie ewc epuno. Na ahabae biara nti nfre ne dwiaso egye onyame nim, ena aboa biara a cwu esum mo egye onyame nim, ena ahabae mono anaa se ahabae a awuo egye ewc ne nwoma mo pefee.

                                                                             Sura – Anaam 59.

YEGYETOM EFA ONYAME HO SE

           Onyame, eye nokore se ne nkye na atamuda nimdie no ewc, cno na csanii nsuo toye na onyame ne nim adie a eda awodie mo, anaase hwan ne daawodie mo.

          Na  kiraa anaa nipa biara nnin adie a ebeto no ewc nanim anaa se ckyina anaase daakye, Na kiraa anaa se nipa biara nnim asaase a cbewu adasu egye onyame nanim nyinara, eye nokore se Onyankopon cwe nimdie nii ena onim biribiara eye esene obiara.

                                                                             Sura – Luckman 3

           YEGETOM SE ONYAME KASA EFA ADIE CPE ENE SE DEE CPE,  ENE SE DEE CPESE CKASA EWC MMERE A CPE.

 Onyame akano nekasa mo se;

Nyame akasa musa ho (moses Nyame somafoc) ewc nkasa ye mo.

                                                                             Sura – Nisaai 164.

v    Nyame aka se

Onyankopon se mmre a musa (somafoc) oduruo yasue breno ena Awurade ekasa a ne ho.

                                                                             Sura – Aaraaf 143.

Onyame akase;

Na nyame efre no (musa) ewc pepo no nkye nifaso, ena ye beeno ewc ntwitwa gyie mu.

                                                                             Sura – maryam 52.

           YEGYETOM SE

Onyame kesie no akano Quraa mo se Mohammed onyame asomdwie nka no onyame akakyire no se nanka ebe sa agyae nyame kasa nanka ye de mbohoc nsesuo a edisoso koraa nanka ye Awurade Nyame kasa nye hwee.

                                                                   Sura – kahf 109.

           Nyame se: Nanka eye nokore se asaasie nyinara eye atwere dua, ena epuo nsuo entire na endani baako ne baako nsu. Enka nyame asem bias nyinara  na enye hwee efi se onyame ye tumi wura ene yensa nyinara.

                                                                    Sura – Luckman 27.

YEGETOM SE NYAME KASA AHYE MA EWC, NOKORE MO AMANI BOMO, ENE PEPEEPE YE WU EMMRA MO ENE KASA PA MU.

           Onyame a cboc biribiara so aka se:

Wc  Awurade kasa ahye ma ewu nokore mo ene pepeepe ye mo.

                                                                             Sura – Anaam 115.

           Onyame asesubiom se:

Hwan ne ye nokorefoc eseni nyame kasa

                                                                             Sura – Nisaai 87.

           YEGYETOM  SE:

Jye nokore se Quran kronkon no eye nyame kesie no kasa, na ckasa nokore ewc mu, Na csoroboafoc (Jibril) na nyame need ma no ena cno soso ede bre ckomhyeni Mohammed (Nyame asomdwie enka no) edetuo nakoma mu.

                                                                             Sura – Nahr 102.

Ø              Nyame se eye nokore se Quran no eno na csani ye. Nyame sane emaa nokore honhom  (Jibril) efre ne nkye ekc komhyeni Mohammed akoma mu, sedie cbebo koko (Nyame asem, Jfutuo) efre.

Tekerema a eye Arabic kasa mu pefee mo

                                                                             Sura – Shoraa 192.

           YEGYETOM SE: eye nokore se onyankopon ckesie tumi wora wo bro biribiara eso ewc na nabodie nyinara efa ne tumi ene nesu,

Onyame akase;

Cno Nyame esu etere ebro biribiara eso.

                                                                             Sura – Baqara 255

Onyame asa akano korani nom se:

Cno Nyame cwu tumi a cdebra na aboadie ase nyinara eso

                                                                             Sura – Anaam 18

           YJGYJTOM  SJ ONYAME

  Okano nwoma nom se: Onyame cno na cboc csoro ne asaasie ewc nda nsia mu. Eno akyi no ena chataa csoro ewc na henie mpaso, cno na cdadani biribiara.

Sura – Yunus 3.

Nyame hataa csoro ewc ahenie mpa aseakyere se cbro eso (mpa) ewctumi a etere biribiara eso, eye soronkwo edema dee cwc csoro (Nyame) ewc ne kesie mo obiara nnim sedie etie gye eno Nyame. (mpa no ewc Nyame enae ase)

YJGYJTOM SJ (2)

Onyame cno na abodie nyinara ewc ne hc. Jwc mmra ewc ne mpa ahenie so, Nyame nimdie atwa akyia nabodie nyinara, na cte wc mo kasa, na chono adie a cmo eye, na cdadani cmo dwumadie nyinara. Cma hiani ahoya (agyapadie) ena cma cgyefoc  eye sikanii) a ehiano. Cma die cpe ahenie.

          Cgye ahenie efiri dee cpe, na dee cpe no cma no tumi, dee cpe no na wabre na se, Nyame nsam na eye papa. Cno na netimu so senie cbibiara.

          Cbi a nesu neyie no sa ara na cka nabodie ho papaapa nokore mu, nkc ba se nesoro mpa ahenie nokore mu mpaw.

          Nyame aka no se:

Ye ntumi nfa biribiara ntotono, na cwc aso a wcde tie asem ena afie chono biribiara.

                                                                                      Sura – Shora 11.

Na mma yenka se sedie gyedie fofro efa Nyame a muslimfoc no bi eka se Nyame eka na bodie ho ewc ewiase ye mu. Cnom neye (Hooliyafoc) ene gyahami mo gyedie.

          Jse se ye ho no se dee cbeka saa biara cye kaafirinii (cnye muslim na cye bone yenii) ne yeranii efise cde Nyame ase adie esote (esua, ketua).

  YJGYJTOM  SJ:

Yegyetom se efa adiebiara a Awurade onyankopon akakyere ckomhyeni Mohammed (Nyame asomdwie ene nhyira enka no) se cno nyame csee csani ebafum anadwo mu efire csoro mu (Anadwo nkyemo mmiensa) na ckase hwan na cbefre me na magye neso? Hwan na cbebisa me na mede amino? Hwan na cbesere bonefakye  na mede akye no?

  YJGYJTOM  SJ ONYAME:

Yegyetom se Ahotie Nyame cbro biribiara so cbeba daa eye bohye dano (atamoda) ewc ne nkoaa santé mo ntem.

          Nyame akase da bi da se yebeto asaasie ewc nbuto yem a wc wura, Awurade be ba ena csorobofoc so wc santé baakc mu (Atanoda).

Jna ewc na yedi amaniho no egya no beba (Atamoda) sa ada no nipa be kaekae nsem a na yere kakyere no wc ewiaso nanso nba nfasuo mma no.

                                                                             Sura – Al-Fajr 21-23.

  YJGYJTOM  SJ ONYAME A CBRO BIRIBIARA SO NO:

Otumfoc nyame napedie eye mmieno. (2)

Yewc (kwuniya) onyame cma adie bi si ewc abre a enyese cpe adie no a eye na pedie, eno na yeka se Nyame pe. Ckase ewc koraani nom se: nanka yankom cnom, nanso onyame eye dee cpe.

                                                                             Sura – Baqara 253

  Otumfoc nyame kesie no asa akano ne nwoma mo se nanka eye adie nyame epe se chye cnom ase, cno neboo cnom (obiara nne tumi se cbeka hwee akyere no).

Sura – Hud 34.

  Jna dee etoaso mmieno ene (Hyaria) asie ekyere se Awurade nyame adie biara nsi ewc ne pe mo anaa se cmma biribe mba ne pe mo egye eye nedo ede ema adie no.

Onyame kasie no akase cno nyame cpe se csakyera mo.

                                                                             Sura – Al-Nisaai 27.

  Yegyetom se onyame dee cpese eye wc ewc nepe mo ene dee onyame npese eye wc ewc nepe mu, eye ndidisoc ewc nyame yansem, adase okyere ye anaase nyame nkyere ye ewc ne nimdie mu anaase yentease mu a eye ketua ewc yegyedie mu.

Nyame se: sante enye nyame ne ye yansani ewc yansafoc nyinara mu?

                                                                   Sura – Tiin 8.

  Nyame akano koraani se:

Hwan na ne yansamu ehotie eseni nyame yansa ewc ho edema edom a cnom ewc atimtim wc gyedie mc.

                                                                   Sura – Al-Maaida 50.

  YJGYJTOM  SJ: Onyame cdc ne nkoa pa ena cmo so edc nyame.

Onyame akano koraani mo se:

    Komhyeni kronkon Mohammed (Nyame asomdwie nka no) ekakyere cnom se, se eye nokore se modc Nyame a (nyame asem ene nesom) ena sa ara dee monde makye nyame bedomc (cbe pe cnom asem)

                                                                             Sura – Aali –lmran 31.

 Otwediempo nyame akano koraani mu se:

Se dee etie biara cno nyame ede edom bi beba sa nkrofoc no cmo edc nyame, na nyame nso edc cnom.

                                                                                      Sura – Almaaida 54.

  Onyame aseso biom ewc koraani mo se: cno nyame cpe abutarefoc asem (anaase onyame ewc edc edema abotarefoc).

Sura – Aali –imraan 146.

  Onyame akano koraani mo se: nyame se, mo nye pepeepe ewc modwomadie mu na onyame epe cnom a cmo ye pepeepe ye asem (cdc) ewc cnom dwomadie mu.

Sura – Hujiraat 9.

  Otumfoc nyame akano koraani mo se: nyame se monti modwomadie mu efise onyame cpe cnom a cmo ete cmodwomadie mu.

 YJGYJTOM  SJ ONYAMJ KRONKRON NO:

Cwc npeniye ema ne mbrea ewc dwomadie mo ene nnie kasa mu, na onyame epe adie biara a waye no nakyewadie.

                                                                   Sura – Zumar 7.

 Onyame akasa wc koraani mu se:

Nanso onyame apo cmo nkoye ena cmaa cmo kaaye, ena ckakyere cmo se, cmo ntenase enka atenasefoc ho.

                                                                             Sura – Attawba 46.

YJGYJTOM  SJ ONYAMJ WC NPJNIJ JMA AGYJDIJFOC A CMU JDJDWOMADIJ PA.

Onyame kesie no akanokoraani mu se:

Nyame agye cnom (Agyediefoc) atom ena cmo so agye nyame atom (Agyediefoc)

                                                                             Sura – Al-bayyina 8.

 YJGYJTOM SJ ONYAMJ NJBUFO DJJ JSJSJ NJBUFOC NO EWC NIPA BONIJYJ (KAAFIR) JNJ DJJ JKJKAHO.

 Nyame Asem ye: csorofoc edwene adwen ne bone ema onyankopon, cmo ewc etae mo a eye etanye, ena onyame nabufoc eda cmo so.

Sura – Fatihi 6.

  Onyame akabiom se:

Nanso cbiara a cbeda bone a eda nakomamo ade no (kaafir), onyame abufoc ewc neso, csan ewc asotwie a ano eye hye paa ara anaa se eso.

                                                                             Sura – Nahl 100.

 YJGYJTOM  SJ ONYAMJ JWC JNIM A CDJ ASJ NIHO TUMI NYAMJ ANIMOYAM

 Onyame aka no koraani mu se:

Jbeka wo Awurade animoyam nkoaa a cye tumi wura ene nekesie.

                                                                             Sura – Al-Rahman 27.

  YJGYJTOM  SJ  ONYAMJ  JWC  NSA  MMIENU ANIMOYAM  KESIE

 Nyame akano koraani mu se:

Jye nokore se onyame wc nsa a watere mu anaa cbae mu a cdema dee cpe (Agyapadie).

                                                                             Sura – Al-Maaida 64.

  Onyame aka no biom se:

A dee a onyame ahyehye nokore mu eye enhyehye ye, na asaasie nyinara ekota ne nsa nefa mu. Ahotie ewc onyame efa bosom som a cmo ede aka nyame eho esom no.

                                                                             Sura – Zumar 67.

  YJGYJTOM  SJ ONYAMJ AKASJ JNIWA MIENU NOKORE MU.

 Nyame aka no koraani mu se: ye yenhyema no ewc enisc mmienu (ckomhyeni Noah) ewc yeyekyere mu (ye tumi mu).

Sura – Hud 37.

 Hadeese ckomhyeni Mohammed (Nyame asomdwie ene nahono mubro enka no) cka no se; nyame nkatasuo eye nhyirene nanka yeewae eni nanka ebehye adiebiara ewc ewiase mu na enwien ye na bodie nyinara (Nyame eni mienu)

 Ckomhyene anamotofoc nyinara (Alisona) agyeatom se onyame nsa ye mienu ewc koraani mu, csan atim ewc ckomhyene kasa mu efa dagyaal (kontonpone a cbeba ewiase awie ye senkyire ni) sa abodie ckomhyeni se na nani eye baako na ma Awurade ani enye baako.

  YJGYJTOM  SJ ONYAMJ JNIWA (NIPA) NHO NO MU.

Nyame akano koraani mu se:

Jye nokore se eniwa enho no nanso cno onyame chono eniwa biara, na cye ayemyeni ene yansa a ebi nne nakye.

                                                                             Sura – Anaam 103.

 YJGYJTOM  SJ ATAMUADA  AGYJDIJFOC BJ HO NO ONYAMJ

 Onyame akano koraani mu se: eniwa beba atamuda na cnom ehwe cmo Awurade (csoro ahemaamufoc)

Sura – Kiyama 22 – 23.

  YJGYJTOM  SJ ONYAMJ NNJ NSJSUO

Onyankopan aka no koraani mu se;

Cnne nsesuo ewc bebiara anaa cntumi mfa no ntoto biribiara ho, na cye asotieni ene eniwani.

                                                                             Sura – Shora 11.

  YJGYJTOM  SJ ONYAMJ NTONKON NA WADA.

Nyame aka no koraani mu se cno nyame no ntonkon na wada.

                                                                             Sura – Baqara 255.

  YJGYJTOM  SJ ONYAMJ WAHYJMA MU NKWAM ENENTIMTIMYJ.

  Nyame hye a wahyema wu nkwam ene ntimtimye a cwc ho daa cnsesa debi da. Na onyame neworenfi a die nabodie eye (dwomadie pa anaa bone) ewc ne nhyema mu efa natamuo eho).

 YJGYJTOM  SJ ONYAMJ CNYJ CBRJFOC JWC CSORO JNJ ASAASIJ NYINARA JFIRI SE WAHYJMA WC NJDWOMADIJ MU JNJ NJ NHYJHYJ YJ.

Onyame akano koraani mo se:

Jye nokore se cno onyankopon se cpese cde dwoma die bi enoa ne se cbekase enye wc na aye wc (bre biara nnim).

                                                                             Sura – Yasiin 82.

  Jfa se nte nyame nbre na akodworo biara nfatano ewc hye a wahyema wc ahodimu.

Onyame akano koraani mu se:

Jye nokore se onyame cno neboo csoro nsu ene asaasie ene adie ewc emo ntem ewc nda nsia mu, ewc mrea bre biara nfa ano (Debida ewc bre ne akodworo)

                                                                             Sura – Q of 38.

  YJGYJTOM  SJ:

Jfa ntimtimye a onyame ede atimtim ne ho, anaa se dee ne bofoc kronkron ede (Mohammed) atimtim Nyame ewc ne din ho ene nesu nanso ye boyeho bae ene ahweyie ewc nfatoho atitire mieno ye.

Se cbeka efa nakoma ene netekyerema se nyame eso etese nipa so anaa abodie so eye bone kasie anaa efese eye bone, adiebiara a

Onyame ede ase niho eye amanibo ena onyame akakyere ye ene ne komhyeni kronkron Mohammed  (Nyame asomdwie ene nahono mobro ene ne nhyira enka no) nkyerekyere a wabo ye amanie bo wc ne kasa mu (hadees).

 JNDJDJSOC (1)

Adiebiara yaye mu nkaykaye efiri nyame esu mu ndidisoc anaa ebo mu, ntimtim ye anaa koraa a ne nyinara ewc nyame nwoma mu ene ckomhye Mohammed (Nyame nhyira ene nasomdwie enka no) a yede ye ha etwere ene ekwan a edekanfoc ntwatuo ho ema komhyeni ne dome ne edom pafoc ntinie ho moeke kopim cmo a cmobefaso.

          Yehono nhye antintim wc nyame nwoma mu ene komhyeni kasamu ewc dee adaadimo ena yasom ho nokore mu wc nyame kesie, tumi wura emu. Na saana yetwi yeho efiri dee cmo danidani nyame asem mu ewc abraa nyame mpe ene komhyeni Mohammed (Nyame asomdwie ene nhyira enka no) ene akesisemfoc ekwae a nyame ene ne nkomhye mpe ene ahocyaafoc ekwae a cmo esoso anaa cmo edetwere, anaa cmo etwetwe ma wc mu ho.

          Kai ho no se nimdie pefee a efiri nyame nwoma mu (koraani) ene ne komhyeni Mohammed (Nyame asomdwie enka no) eye nokore na enye adie a ebuo abra emo

Da koraa

          Nyame aka no koraani mu se:

Se nti cmonbre cmo ho ase mma nyame kasa koraani no  anaa, nanka eye adie a efiri obi nkyee ewc nyame ekye a, nanka ye beya nsem a ebabre bebree wc mu (anaa sej enkyenie bebam bebree)

          Jsaa yj nokore sej abakosem anaa amanie a ewc nyame kasa mu (koraani), eno nanka yebeka sej ebobre anaa kontumpo wc mu nanso amanibo nyinara kontumpo anaa sej ebobre wc nya nfiri nyame kasa koraani nom ena dee ne nkomhyeni aka nyinara.

          Na obiara a obefre sej onyame kasa koraani no anaa ckomhyeni (Mohammed kronkron no) nkyerekyere kasa ebobre anaa sej kontompo ewom eye adwen bone, anaa akoma a awenaakye, dee efata ma no ne sej wcn sakyera mbra Nyame wc na wctwe ne ho nfiri susu bone ye ho. Efiri se obiara a owc saa susu ye no adase naatwene nesua nimdie ho anaa se nintiasie nesua, anaa se wcn bre neho ase ekopim se nokore nkyerekyere beda edi ama no, na sej na adwene ntumi amino nokore anaa se nkyerekyere

No a nda ade wc ntiasie mu amino a, wcn kese sedie ntiremu nimdifoc ekase, yegyetum efa adiebiara a yj Awurade efiri ne nkye (anaa se waboye amanie)

                                                                                      Sura – Aali Imraa, 7.

          Jye adie a esese wc ho no se nyame kasa koraan ene komhye kasa hadise nbobre anaa se kontompo nnim ena ekyenie die biara nnim.

JNDIDISOC (2)

  YJGYJTUM  SJJ ASOROBCFOC JWC HC NA WC MO YJ NYAMJ NKOAA PA, NA AHOTIEFOC.

   Nyame okokroko no akano koraani mu se:

Nye adea kasa bi ede wcmu animu kai (nyera wc mu Asorobcfoc ) eye wc mo Asorobocfoc efa dwomadie eho wc mu nim.

                                                                             Sura – Anbiyaa 26-27.

Onyame tumi wura ena wcboc wc mo asorobocfoc ena wctintim wc mo ho nyame som dwomadie mu nyinara. Awurade nyame akano koraani mu se: asorobofoc wc mu enye akasesem anaa ahomasoc ewc nyame som dwomadie mu nye adee wc mu bre, na wc mu tumtom onyame

Anadwo mu ene ewia anaa adikyea mu nyinara na homu enye mmre. (Asorobofoc).

                                                                                      Sura – Anbiyaai 19-20.

Nyame de nkatasuc akata yj (nipa) ene asorobcfoc ntem a ye nwono ho mu (Asorobofoc) eye nkatasoc eda nyame nkoaa ntem. Ckomhyeni Mohammed (nyame asomdwie ene ne ho no mobro nkano) wc hono asorobofoc eho eso a nyame edeboc ho mo a eye asorobofoc gyebiri na wc ho atabai aha nsia a akata esoro efa. Jtesej biom anaa maryam (mary asomafoc yesu maame) honoso ehonoo Asorobofoc wc nfoni a eye barima eso ema ho maa no eba. Saa na biom asorobofoc (gyebirij) ebaa ckomhyeni Mohammed (Nyame nhyira enka no) ene soafoc nkye ewc barima eso mu na ho mo nnim no, na cnse ckwantuni, na nataadie eye fitafita paa, na nitrewii nso na eye tontom paa eyie, na ctenaa ckomhyeni animo, enaa hode nikotudwe etweree ckomhyeni kotudwe ho, ena cde ne nsa edetuo ckomhyeni kotudwe so, ena ckaa se ckomhyeni Mohammed (Nyame nhyira eka wo) kyere me ad

Jna ckomhyeni Mohammed (Nyame asomdwie ene nhyira enka) eye na asem no cno nyinara. Jno na ckomhye ekakyere na kye taafoc no see eye asorobofoc gyebiril waba se obekyere mu nyame som.

  YEGYJTUM  SJ ASOROBOFOC ESUC DWOMADIE SORONKO EFIRI NYAME NKYEE.

 Asorobofoc emu bi ne gyeiril (cbofoc Garbrel) otwere ne ayeedie a efiri onyame nkyei na cde asani abre ckomhyefoc ne asomafoc. Jbi eye miikaaiil cnoso ctwere ensuotoc ene nnobaye, ebi ene Israafiil cnosu etwere ne totorobentoc a cbebc ama adebiara ebewu no ene boa ye beboa yano wc atamoda. Jbi ye malaikal maoto (cbofoc Roath) ho no na wcgye nkwa nyinara, ebi ene malikul gyabbal ena ebi ne maalik cno nah we egyaso nyinara, ewu bi etwere asorohemaamu. Jbi so etwere ne ahobaebo ho nipa mu, ebi so etwere ne yj nwoma dwomadie wc wiase mu yima, obiara ehu asorobofoc (nipa) nmienu. Onyame akano koraani mu see: eho nsa nifa so ene nsa nbonkoso wc mu gyeno hu

 (asorobofoc) kasa biara npeye nfiri nipa ano gye eho wc mu nsa ano asorobooc Rakiio ene ateed.

                                                                                      Sura – Qaf 17 – 18.

Jna ebi nso etwere ne asem bosa ewc nipa awieye ahoto mu. Asorobofoc mmienu bebaa be bosa na nom nsem efa ne nyame baako ho ene ensom ene ne nkomhyeni.

          Nyame akano koraani mu see:

Onyame betintim egediefoc no tekyerema wc kasa pa nom (Nyame baako ho) eho wiase asetena mu ene ewieye mu (ewuo mo adakamina, atamoda) na onyame beyira cdeboniefoc na nyame eye dee cpj.

                                                                                      Sura – Ibrahim 27.

  Yj ho asorobofoc cmotwere asorohemamofoc. Onyame akano koraani mo se, asorobofoc no behora wc mu nkyei (Asorohemaemo) ewc epuno biara mu, na wc mo bekasa onyame asomdwie nka mo efa abotree a ma ya ne adom awieye pa.

Sura – Raad 23-24.

Jye nokore se ckomhyeni Mohammed (Nyame asomdwie ne nhyira nka mo) aboye

Amanie se efie a ehu soro no (Nyamedae) asorobofoc enoramo, nsem kaye fofromo ckaase wc mu efre nyame wc muda biara edunsuo apem asorobofoc ne som wc mu afie asorobofoc no nsae wo mo akye biom

JNDIDISOC (3)

Yegyetum se onyame kokroko no ena sane ne nowma ema na asomafoc ehu ngyenasoc so ema adasaba, na eye ngyenasoc ema adasama se ckomhyeni bekyere wc mu nanom kasa nkyerekyere nyame som ena wc nte hu mo ho nfiri abosomsom eho som.

  Yegyetum se eye nokore onyame esomaa me asomafoc ne nwoma, okokroko akase eye nokore se yesomaa asomafoc ede ngyenasoc pefee ba a ye. Jna nyame asane nwoma ene nsenie (pepeepeye) se de adasamma begyena nokore pepeepeye so.

Sura – Hadid 25.

  Yenim efiri nwoma yemo a edekai;

  Atawuraati (Apam dada)

Jye nwoma a onyame asane ama asomafoc musa (Prophet Moses) Nyame asomdwie ene Nhyira enka no)

Jnye nwoma edemo ma Israilfoc mma (Farasiifoc)

Onyame akano koraani mo se;

Jmuno (Ataoraat) tenie ho mo ene nhyira ne, eno na asomafoc ede abc aten eho wc mu a wc mo abrehomoho ase ama nyame efiri wc mo a hu mu ye yahundcfoc (ckomhyeni musa adom) ene wc mu asofofoc npaninfoc ene asofofoc nyinara efa ahobaeboc a hu mu nbohobae wc nyame nwoma mo.

                                                                                      Sura – Maaida 44.

2. Al – Ingyeel (Apam monu)

Nyame esani ingyeela emaa nasomani isa (yesu) nyame asomdwie ne nhyira enka no, na Sadie ebeye a ebidi nokore ama atawuraa (Apam dada) nwoma a edi nanim kanye, na emu no tineye wcm, na afotohu wom ede ma nyame sorofoc.

                                                                             Sura – Maaida 46.

Nyame se enye a de a efata ma mu ewc a de a nyame aye no ekyere wadie ama mu se mun ye

                                                                             Sura – Al-Imraan 50.

3. Azabuura (The book of David). Jye nwoma a onyame esani ye ema naso ma ni Daawood (Prophet David) Nyame asomdwie ene nhyira enka no.

4. Jne Ibrahim (prophet Abraham) ene musa (prophet Moses) apam nwoma, nyame asomdwie ene nhyira enka wc mo.

5. Al-Koraani kronkron a esombo nyame esani nwoma ye ema ckomhyeni kronkron mohammed (Nyame nhyira ene nasomdie enka mo) a cyj ckomhyefoc ne asomafoc ntinara abadiekyere anaa se wc mu ewieye nyinara.

          Nyame akano koraani mu se; eye tineye kwan ema nipa, na afie nso ebeda tineye kwan ene nokore ne kontompo adi.

                                                                                      Sura – Baqara 185.

Nyame asara kasee koraani no; ebedi nokore ama nwoma a wc mu ade nanim kaye na afie nso na aye ahobaebo ama nwoma no nyinara.

                                                                                      Sura – Maaida 48.

Nyame edi nwoma no a edekai ayira no edba beto ne nkoaa akoma mu ene wc mu adwene mu na onyame ayi akoma mu fiee ene adwene mu naa ene wo mu a wo muedesa nyame kasa.

          Nyame akano koraani mu se; yj na ye sani koraani ye afiri soro baa ye na ye nyame na ye beboho bae.

                                                                   Sura – Hijr 9

Jye nokore se sadie nyame ngyenasoc a betintim eho nkoaa anaa se naboadie nyinara so ekopim atamoda.

Nanso nwoma a atwamo no, nipa ede ne nsa aka ayibi afri mo, nipa adibi aka ho, na afie yasesa nouma bebree wc mu. Jnam se nwoma no nya ahobaebo papa wc mu, seye nte nipa sesaa no ena nipa edibi ekaa ho ena cmo etee bi efiri mu.

          Onyame akano koraani mu se; efiri wc mu a hu mo eye yahoodo (jews) foc no, wc mu sesaa nyame kasa efiri sedie nyame esani ye ema ne cdiifoc.

                                                                                      Sura – Nisaai 46.

Nyame akano koraani mu se; nnomee nka wc mu a wc mo de hu mu nsa atwere nyame kasa ho ensesa ye mu, na eno akyere no ho mu ekase efiri nyame nkyee. Nyame nnomee (sopa) ewc hc mu a wc mo de ho mun nsa atwere nwoma no, na sopa enka wc mo efa adie wc mu eyeeye

                                                                                      Sura – Baqara 79.

Nyame akano koraani mu see; oh! Ckomhyeni mohammed (Nyame asomdwie ene nhyira nka mo)

Kakyire no wc adom sej, hwan ne sanii nwoma ye efiri soro, dee musa ade baaye a eye nhyirane ene tinie ema nipa na wc mo aye no apaawaso edanede na musie doduo (bebree).

                                                                                      Sura – Anaam 91.

Nyame akano koraani mu se; eye nokore adom no bi nkyekye mu edi cmo tekyerema esesa nyame nwoma nfonii, sedie wc mo besusu se eye nyame nwoma, ewc abraa nye nyame nwoma, na wc mu ekase efiri nyame, ewc abraa nfiri nyame. Na mo efre ntoro eto nyame so ewc abraa hu mo nim.

          Nyame sej nye adee a nyame bema nipa nwoma ene adwene (nipa mmera nkyerekyere pa) na afie ene komhyena eno ekye no na wa kasa mun dane menkoa eho nyame ekye.

                                                                             Sura – Ali-Imraan 78-79

Onyame se; eye mo a ye maa mo nwoma (Farajiifo – jews & Christians) ye eye nokore se nasomafoc (prophet mohammed) aba mun nkyee wabeda nwoma doduo a mo seyie te adi akyeremu.

                                                                             Sura – Maaida 15.

Nyame asa akano koraani mu se; eye nokore se wo mo ataye bonee atiya nya me (kaafiriya) ewc eho emre a wo mo kaase eye nokore nyame ne ye mary ba messiah no (Yesu)

                   Sura – Maaida 17.

NDIDISOC (4)

  YJGYJTUM  SJ JYJ NOKORJ NYAMJ ASOMAFOC AMA NABODIJ NYINARA.

 Nyame akano koraani mu se; Asomafoc no eka nyame asem wcn kasa deede mo (Anohoba kasa) saa nso na wcn mo eka nyame asem ebonipa korko (ehuo) se dee abeye a nipa enye ngyenasoc wcn asomafoc no ekye, efiri see onyame no eye tumi wura ene yensa wura.

 Yegyetum se eye nokore asomafoc no nfitieasie eye nuh (Asomafoc Noah) ene asomafoc no dee ctwatuo anaa ewieye eye asomafoc mohammed (nyame asomdwie ene nhyira nka mo)

Nyame akano koraani mo sj

Yj na yeyee koraani ade emaa wo komhyeni mohammed (nyame asomdwie enka mo) sedie ye yee ye emoa komhyeni Noah ene masomafoc nyinara ehu nakye.

                                                                             Sura – Nisaai  163.

 Onyame akano koraani mu sj;

Mohammed no (nyame asomdwie enka mo) nye obiara papa egya efiri mo mmretie ye mu, nanso cye nyame asomafoc ene ckomhyefoc nyinara awieye

                                                                             Sura – Ahzaab 40.

Ø     Dee cdimu wc ckomhyefoc mu eye mohammed (nyame asomdwie nka mo) an san a Ibrahim (prophet Abrahim) dee otua so eye musa (prophet Moses) an san a Nuh (prophet Noah) an sa na yesu mary ba, (prophet Jesus the son of marriam)

Nyame akano koraani mo se; kai ckomhyeni

mohammed (nyame asomdwie nka no) bohye a yegye efiri asomafoc no nkyei, nfite ase eye wo (mohammed nyame asomdwie nka no), an san a efiri nuh (Noah) ene Ibrahim (Abraham) ene musa (moses) ene isa mary ba (yesu / Jesus) na yegyee bohye ye a esoc

                                                                             Sura – Ahzaab 7.

  Jye nokore se mmera a ye de maa ckomhyeni mohammed (nyame asomdwie nka no) eye mmera a ede mu esonbu esine ckomhyefoc no nyinara. Nyame akano koraani mu se; meye mmera a

Ma mo nyamesom ye mo, a ma nye sedie meye maa Nuh (Noah) ewc sedie ma ye a ma wo (mohammed p.b.u.h) ene dee me yee no nkye maa Abraham ene moses ene yesu see mo ntimtim wc nyamesom nom na ma mo npaepai nyame som nom.

                                                                                                Sura – Shoraa 13.

  YJGYJTUM  SJ ASOMAFOC NO NYINARA JYJ NIPA A YABO WC MO, NA HO MO NNE  TWAPAKA BIARA WOC  NYAMJ ABODIE MU.

Nyame aka no koraani mo se; me mohammed (nyame asomdwie nka mo) enyj adej a meka ma akyere mo se me (mohammed) no nyame ahoya (nyame agyapadie) na me (mohammed) me nnim nsom ayemo nsem anaa se awentasem, anaa se ne kasa me ye asorofoc asorobofoc.

                                                                                                          Sura – Hud 31.

Nyame ahyee komhyeni mohammed (nyame asomdwie nka mo) wutwatoc ho ckomhyefoc nom se; (me nkakyere mo se me ho nyame ahoya (anaase nyame agyapadie) na me, me nnim awenta yj mo nsem (adee asoma) anaa se meka se me ye asorobofoc akyere mo.

                                                                                                          Sura – Anaam 50.

Se wo (mohammed p.b.u.h) kase; me nne tumi a meye nfasuo ama me ho, anaa

Jhwaobi, gye dee nyame aka anaa dee cpj.

                                                                                                Sura – Aaraaf  188.

Mohammed (nyame asomdwie nka mo) saa kase me nne ehwa biara tumi anaa tinie bi, nanso kakyere mo se; me mohammed (p.b.u.h) hwan na betumi atwetwa agye me wc nyame asotwee mu, na me nyj obiara a cbegye me efiri nyame ekye.

                                                                                                          Sura – Jinn 22.

YJGYJTUM  SJ CKOMHYEFOC JYJ NYAMJ NKOAA EHO NKOAA MU NYINARA NA NYAMJ AHYJ WC MU ANIMOYAM  JFA NKOMHYJ JNJ NYAMJ BAAKO HC JSU A DJ ODIKAI JYJ NUH (NOAH)

                   Nyame aka no koraani mu sj; Abusua a esu nuh (Noah) eye nokore se noah eye nyame akoaa a wayi nyame aye (Aseda)

                                                                                                          Sura – Israal  3.

Dej ctwatuo mohammed (nyame nyhira nka mo) ewc wc me mu. Nyame akano koraani mu se; Ayeyie efata dee wc sani furkaan (nokore ene kontompo) eho nakoaa (mohammed p.b.u.h) sedie abeye a wc de be bc kckc akyere amanfoc.

                                                                                                          Sura – Furkan 1.

Nyame akakyere ckomhyeni a ctwatuo se; kaikai ma akoaa Abraham ene Isaac ene Jocob

Wcn mo gyena Nyamesom mu na wc mu atimtim so.

                                                                                                          Sura – Saad 45.

 Ckomhyeni saa akaikai ma akoaa David (Dawood) wa timtim wu ye tumi so, na eyj nokore se wc yj nyame som ni paaa ahobrasej.

                                                                                       Sura – Saad 17.

  Na yemaa Dawood (David) ene Suleiman (Solomon) akoaa adom nhyira eye nokore sej wc yj nyame som ni paaa.

                                                                                       Sura – Saad 30.

Ø     Dej nyame aka efa yesu mary ba (Isa Jesus) eho; cnyj obiara gye Nyame enkoa a cde na adom adom no (nhyira no), na onyame eye no nfatoho emaa Israelfoc (Farasiifoc)

                                                                                      Sura – Zukhruf 59

  Yegyetum se eye nokore onyame ahye ne nkomhye ma eho komhyeni mohammed (Nyame asomdwie nka mo) eso na afie nso nyame soma no wiase afeni bebiara.

          Nyame akano koraani mu sj; kakyere wc mu (mohammed nyame asomdwie nka no) eye mo adasama (nipa) me meyj nyame somafoc ma mo nyinara, de (nyame) cho esoro nsoro nsua ene asaasie, obiara nka ne ho nekore mu gye cno, cno na ma nkwa ene ewuo,

Mo ngye nyame ntum ene somafoc no (mohammed nyame asomdwie nka no) a cyj tibonkwaso (wc nnim atware na watumi akenkai) dej cgye nyame tum no ene ne kasa. Monde nakye, na Sadie eteye biara mu betine.

                                                                                      Sura – Aaraaf  158.

Yegyetum se nyame mmera a cde maa mohammed (nyame asomdwie nka no) eye mmera a eye islamsom, de nyame apine so ama ne nkoaa, na nyame ngye esombiara ntum sedie etie biara.

          Nyame aka no koraani mu se; ndadai mehye mu som no ma ama mo, na me de maadom so akataso ama mo, na mpino so ama mo se eye islam som (mato din sj Islam som),

                                                                                      Sura – Maaida  3.

          Nyame asani aka biom se obiara a cbe hwehwe esom bi ho Islam som akye, enye adie a megye atum, na nawieye no ye breguo (Atamoda)

                                                                                      Sura – Ali-Imraan 85.

Yj hu no se obiara a cbefa esom ewc Islam yj akye, anaa yahood som (Jewish) anaa chritosom (christianity) anaa esom biara, saa nipa ye kaa firi nii (Dee cnyj musliminii/Islamnii) sj

Cbeye Islamnii na csakyeraa na sj wc nsakyera nadwene a nay a kono (cye mortandii) efi se wc yj koraani torofoc  (cngye nyame kasa ntum).

Yj sa a hu no se obiara a cbeyi komhyeni mohammed (nyame asomdwie nka no)nkomhye a nyame aye no wiase awieye bebiara atoro (kontompo) saa nipa no eye nipa bonenii (kaafir) na wa sa adane bonieye ni ma nyame akomhyefoc  nyinara (kaafir) ekc pim dee ckase cgye komhyeni mohammed etum (nyame asomdwie nka no) nanso cngye na asem ntum, cnyj cgyefoc papa.

          Nyame akano koraani mo sej; Noah (Nuh) dum (ne nkrufoc) agye no torofoc anaa akyenie ene asomafoc nyinara.

                                                                                                          Sura – Shoaraa 105.

Nyame aka asomafoc nyinara akase Noah nedum aye wc mo nyinara kontompo (akyenie) eho abraa ckomhyeni biara nde Noah animo. Nyame kesie akano koraani mu sj dee cyi nyame kontonpo ne nasomafoc no, cpj se cpaipai wc mu ntem nyame ne nasomafoc, na wakasj yegye ebitum, na yj ngyj bi ntum (kaafirya), na cpj kwan bi wc mu ntem akota.

Nyame sej saa nkrufoc no (nipa no) eye kaafirnii (Bonieyeni) nikore mu, na yaboaboa animgoase asomdwie etwee nipa boneni (kaafirnii).

                                                                                                          Sura – Nisaai 150-151.

  Yegyetum sej eyj nokore somafoc biara Jne komhyenii Mohammed (Nyame asomdwie nka no) akyi obiara a cbefre efa ckomhye eho no komhyeni mohammed akyi no anaa cgyetum biara cye kaafirnii (Nipa boneni) efiri sj cnye kontompo ni wc Nyame nkyee ne komhyeni mohammed (p.b.u.h) ene musliminii nyinara.

  Yegyetum sej eyj nokore ckomhyenii mohammed (nyame asomdwie nka no) cwc ahyetafoc a yj fre wc mo se hulafaaol Raashyedeen (Ateniefoc nsienamu) na wc mu no na gyena ckomhyeni anamu ewc ne din mu, wc nim die mo, nyame nsem ka ho, ne na hobanbo ma cgyedifoc no, na cdimo efata ho ckomhye ne akonya akye eye Abubakar Siddik, ansaa na Umar Ibn Khatab, ansaa na Uthman Ibn Affan. Ansaa na Ali Ibn Talib nyinara.

  Saana wc mo wc Islam akonyasc hc ndidesoc animogyam, Nyame sej: cno yansa a emo duri yie. Ho mo eye edum a wc mo demo

Ho ckomhyene akonya tanaso ene cbiara ekcpim atamuda.

  Yegyetum sej eyj nokore saa dum yj na yjedum a cmo ademo ho Nyame nkyee.

          Nyame akano koraani mu sej: mo na moye edum pa a onyame ayimo ho nipa mo, enam sej mohye amafoc dwumadie pa no ena mobra amanfoc efiri bonedie mu na mogye Nyame de.

Yegyetum sej eyj nokore edum a wc mo ede mu yj ckomhyenee Mohammed (Nyame asomdwie nka no) akyetafoc a eyj sahaabafoc ano akye ene wc mo a wc mo toaso (taabieen) ansaa na indedisocfoc (taabie – taabieen). Nkuo base wc mu egyena nokore so pefee a adaade na wc mo besruo wc mo a hu mo pe animgoasie eho wc mo so anaa wc mo pepuo ho mogye ekcpim se nyame megye wc mu nkwa.

Yj de ye ho etwere adie a esi asoafoc no ntem (ckomhyeni mohammed nyame asomdwie nka no, akyebaafoc sahaabas) nyame npinie nka wcn nom a eye mosoc anaa nsemsem a esi wcn nom ntem. Jye nokore efa mudenbo wc nyamesom mo, cmo biara a mosoc no bi ebaa na fa mo eye nhyira mmienu an nyame ede bema no dee cfomuo yj cno nhyira baako na afie nso ne nantie eye bonefakye. Hwee gyina ho edema se ye beye wc mu pepeepe, na ye nkeka adie a nye efa wc mo ho gye kasa pa ene adie biara a eyefe, na afie nso yebete ya koma efiri kasa bonee ene etan bonee wc sahaabafoc no so.

          Onyame akano koraani mu sej: mu nye pepeepe dan esene dee cmaa nagyapadie ene akuo (gyehad) nsaa na ye egye efie krokro (kabah) wc mo ne ho animoyam kesie esine dee cmaa nagyapadie ene akuo (gyihad) ekaa hu ewc bie a yabie efie krokro no awie (kabah), nanso wc mo mmienu nyinara eho nyame bokye pa mu.

                                                                                                          Sura Hadid 10.

Nyame akano koraani mu sej: dej wc mo baa ekyere no anaa wc mu akyeno (sahaabafoc) wc mu ekase yj Awurade fa yebone kye yj ene yenoa nom a wc adiyennim kai hu gyedie mo, na ama yakoma aye den wc ahoyamo ewc agyedifoc no so, ye Awurade eye nokore wc ye bonefakyene ene ahonomobrocnee (Atamuada).

                                                                                                          Sura – Hashr 10.

JNDIDESOC (5)

Yegyetum, eno neye atamoada a eda biara nne nakye. Jwc mmer a Nyame beyane awufoc anaa wc bema ewc nkwa, adase okuo adom efie (Asorohemaa mu) anaa se Nyame ede no ekuo asotwie eya paa efie mu (Jgyamo)

  Yegye ewuo sore so etum, eno neye nkwa a nyame ede bema awofoc ewc mmere a dee cbeho totruo bentuo no beho (Israafeel) dee etoaso mmieno.

Nyame kesie no akano koraani mo sej: na ye ho totruo bentuo no a, adie biara a ehu esoro nsuo mo ene asaase mu nyinara bewuo gye dee nyame pe, ansaa na yjdee etwatoc na afie die na eye atamuo na yasore agyina a ye hwe.

                                                                             Sura – Zumar 68.

Amanfoc befiri wc mo adakamina mu agyina wc mo Awurade Nyankopon anim, na npaboa nkye wcn mo, ena ataadie nkye wcn mo na afie nso wc mo eye kotebotuo anaa kotie no awuo.

          Nyame akano koraani mu see: edimu beba sedie motie nfitiase nboye mo, na eye yebohye ye, na eye nokore yebeye saa ara.

                                                                                                          Sura – Anbiaan 104.

  Yegyetum sej ye nwoma dwumadie no ye dej bema ho mu nsa mfaso anaa se wo nsa bonkom ehu akere. Nyame aka no koraani mu sej: eye nokore se obiara a yede ne nwoma bekye nsa nifaso sedie etie biara ne nkontabuo beye mbre na obedane ahwe nabusuafoc wc mu. Nanso obiara a yede ne nwoma bekye ne nsa bonkom akye no, sedie etie biara wc bebo bena, na edeno beto gyam atamoada.

                                                                             Sura – Inshiqaaq 7-12.

  Atmoada no nipa biara yede ne nwoma dwumadie be sensee nekwo ho, na yjde no beba atamoda na yato ne nwoma apeti wc nkyea mu. Na yebe kakyere no see kenkai ho nwoma bebuo cho ate anaa nkotabuo

                                                                             Sura – Israai 13-14.

 Yegyetum sej nsenie a atamuda yede bekare yj dwumadie eyj nokore mc abraa nyame nsesi kiraa biara.

          Onyame akano koraani mu see: obiara obeyaadi pa biara a etasee naetatare yade bekyere no anaa se atamuda cbehono. Saa na obiara a cbedi dwumade bone a etesee naetatare yade bekyere no anaa se atamuda cde nani be ho no.

                                                                             Sura – Al-zalzala 7-8.

  Nyame akano koraani mu se: obiara a ne nsenie mu beye ma asene bone no, saa nipa no wadi nkoim. Na obiara a ne nseie mu beye mmere asene ne papa. Wc mu ne ye nkoguofoc na wc mo ho amanihono gyam afi booo. Na yade egya no behye nanim ene nanu na ne nfonii asesa.

                                                                                       Sura – Muminuun 102 – 104.

  Nyame akano korani mu se: obiara a obeye papa baako no (Hasana) cho papa ye nhyira edu. Na obiara a wc be yj bone no wcn nye akatua biara gye bone no nsesuc. Na nyame nsesi obiara.

                                                                             Sura – Anaam 160.

 Yegyetum efa npatayj kasij a eyj soronko ema ckomhyene mohammed (nyame asomdwie enka no), obepj npatayj wc Nyame nkye na waboa ne nkoaa ntem ewc mmere a nipa eho akoma seye ene eho mu, na obiara nfi wc mo, na afie wu mu bekwo Adam ho, an saana Noah (Nuh), an saa na Abraham (Ibrahim), an saana Moses (Musah), an saana Mary ba Yesu (Isah), ekcpim se ebewieye ckomhyene Mohammed (Nyame asomdwie nka wc mo).

 Yegyetum efa npataye a mosliminee cgyededoc a cho egyam atamuda ye beyeno afiri mu. Hwei wc ho edema ckomhyene mohammed (nyame asomdwie nka no) ene agyediefoc nyinara, ene asorobcfoc, ene wc mu a wc mu eka ho etese nyame Asomafoc nyinara. Nanso nyame ctumfoc kese beye amafoc a wc mo eye muslimifoc cgyedifoc afiri egyam ewc na ho no mobru mo ene naadom mo a enye npataye ma Awurae Nyankopon.

  Yegyetum efa nsuo a ckomhyene mohammed (Nyame asomdwie nka no) Nyame bema eso tumi atamuda. Nsuo no eye fitaa esene aboanofo nsuo, ena ne pikaa no esene ehowu, na nehwam esene npanpai a eye lafinta (misk). Ne tinten ete se

Bosome, na saase etese bosome, nsuo etese nsoroma fefeefe bebrebe, na ckomhyene bedani annim ahwei nedum eda no, na obeyabi anum no nsuokom ndino saadano (Atamuda).

 Na yegyetum efa ahoma a enam egyaso ereko asorohemaa mu se yj be so atamuda  efa yj dwumadie pa a yebeye wc wiese mo. Na obi betwam etese ayiramu, obiso betwam etesenframa. Ansaana obiso atwam etesee anomaa oho ewiam, obi so etese nipa nantiee, na ckomhyene begyena ahomano nkyee na wakase, ma Awuradeabotree, abotree. Jkopimse akudworcfoc no bonefoc bewiawia eho eyamhye ye ena see wc mu bone esu wc mu naafie wc mu betom na wc mo nyj nkonimdie biara wc gya nom.

 Na yegyetum se adie biara a ebaa nyame ene, ne nkomhyene nwoma mo efa amanibuo hc saa da no ene adie a ebesi nyinara, nyame boa ye wc so.

 Na yegyetum efa ckomhyene Mohammed (Nyame asomdwie nka no) npataye atamuda a cbeye a ma fekuo bi na wc mo awura asorohemaa mu. Ohwei egyena hu edema ckomhyene nkwoaa.

 Na yegye asorohemaa ene egya etum se eye  nokore ema Nyamesorufoc agyediefoc pa. Jno no adum wom a nipa ani nhuo da, na asouo ntee da, na emom nsem no nten a nipa akoma mo.

          Nyame akano koraani mu se na kiraa biara nnim adie a Nyame edi awinta no, Na cho anigyie pa asoro hemaa mo, eye aketua efa adie wc mu eyeeye.

                                                                             Sura – Sajada 17.

  Na egya soso; eye asotwie edai a nyame aboa ano ema cdeboaiefoc asisiefoc, na eno no asotwie nkwoaa ne wom a nye koraa.

          Onyame kesie no akano koraani mo se; na ye nom yaboaboa egya eno edema boniefoc asisiefoc a atwa wcn mo ho ahyia etesee dai. Na se wc mo esere nsuo nom a nay a ma wc mo nsuhye na abeworu wc mo anim, nsuonom a etae ena suebrefoc.

                                                                             Sura – Kaf kahf 29.

  Wc mo mmeinu no ewc ho saa mreyj nyj adie a ebefiri hc da koraa.

          Nyame akano koraani mu sej;obiara obe gye Nyame atom na obedi dwumadie pa no ya de no bewura asorohemaa mu a nsuo ahoduo enam ne mpa ase, afi boo wc ho, eye nokore onyame aye papa ahoya (agyapadie) ama me.

                                                                             Sura – Talaq 11.

 Onyame akano koraani mu sej; eyj nokore Nyame anome boniefoc na wayj egyam ahoboa ama wcn mu. Afibuoo na wc mo nye akyetaafoc  anaa aboafoc, daa yede wc mo anim beto egyam, na cmo bekase yj nnomee nie anka ye dii Nyame asem akye ene ne nkomhyeni mohammed (nyame asomdwie ene ne nhyira nka no)

                                                                             Sura – Alizaab 64- 66.

  Jde adansie efa osorohemaa mu ehc adie koraani ene okomhyeni kasa (hadis) aiho adansie ewc anisc anaa sej adie a yedj asoso no. na efa aniwa adansie; Abubakari adanse die, ena Umar adansedie, ene Osman adansedie ansaana Ali adansedie ene adansedie a wc mo kaho ema okomhyenii aniso pefee.

Adansie edema cgyedifoc nyinara anaa Nyame soro nee.

          Na jda adansie efa egya ehc adie koraani ene okomhyenee kasa (hadis) adiho adansie ewc aniso anaase see adie a yede asoso no.

Na efa aniwa adansie; Jgya adansie efa abee lahab, ene omaro bon lahiyee Al-hazaaee ene wc mo a wc mo kaho afie adansie susu ye etesee obonie a yenee (kaafir) anaa abosomsom nee kesie anaa konkonsanee.

 Na yegye adakamina mu ponsee anaa asotwie etom. Na eye asem bosa yebe bosa a wcfoc wc nadamina mo efa na Awurade ho ene nesom ho ene ne nkomhye nee ho, Nyame sej; ebe timtim agyedifoc no ewc kasa pa mu (Nyame baako ho nsem) ewc wiase yemu ene awieye (Adakamina mo)

                                                                             Sura – Ibrahim  27.

Na cgyedienee beye anosee, ma Awurade eye Awurade baako (Allah), na mesom eye Islam som, Afie me somanee eye Asomafoc Mohammed (Nyame asomdwie nka no).

Nanso nipa bonieye nee die (kaafir) anaa see ckonkonsanee (Mosliminee) obekasee me nnim na matesee nipa nombi ekase bibi bibi na me nnim.

  Na adom a ewc adakamina mo yegyetom ede ma agyedifoc. Nyame akano koraani mo sej; wc mu a wc mu eye osoroaboafoc papa ye foc no a wc mu egye nkwa no. wc mo ekase Nyame asomdwie nka mo, mo nwura asoro hemaa mo efa adie a moyeeye.

                                                                             Sura – Nahl 32.

 Yegyetom efa Adakamina mu ponsie a yedj betwe bonieyenee (kaafir) osesiefoc asoc na owuo amina mu. Nyame akano koraani mu sej; san ka obe ho no mre a onipa bonie yenee osesiefoc ewc ewuo eya mo, na osorobofoc abae ne nsam mu ekase ndedae nkwa no nyi mpiye enoa nkasa, neka animgoasie asotwe ewc nsem a mokato Nyame so a nye nokore, na nyame nsem (koraani) mu yj akesesem efa ho.

                                                                             Sura – Anaam 93.

Okomhyenee kasa (hadis) eye bebree efa saa kasa ye mu a yenim, na ogyedienee die esese wc ye gyedie wc ho ene nsomaye mo nsem yaka nyinara. Na biom won ma  wakye wc adie a wcde ho adansie wc wiase yj mo.

          Na nye adie a wo betumi edi atamoda dwumadie betoto wiase enamsej nsoso nie eda ntem kasie paa.

                             Nyame ne yj boafoc.

JNDEDISOC (6)

  Yegyetum efa nhyehye ye ho, papaoo anaa sej bonee, Jno ne ye Nyame nhyehye ye kasie no a edi dwumadie hu kai ene atamuo yj nsa.

  Nhyehye ye anaa sej nkrabia ewom ahoduo nkyekye mu a ededisoc nae (4)

   1. Nkyekye mo a edi kae

Jyj nimdie: sj obegye atom se onyame kokroko no adie biara wc nim. Wcnim sedij esetie, wc nim sedie ebeyj . wcnim sedie ebesi dadadada ekopim. Jnyj adie a onyame osiesie ne nimdie ho ewc ewerefie akyi. Na nfata nyame oho awurefie wc ne nimdie akyi (Ahotie eho Nyame)

2) Nkyekye mo a etoa so mieno (2)

Jye nwoma (Kitaab); Na wobegye atom se eye nokore onyankopon kokroko no wa tworu ewc ahobaibo nwoma no (Lawil-maafuz) mo efiri nfitie asie adie a ebesi ekopim atamoda.

          Nyame akano koraani mu see; Na wo nnim se onyame wc nim adie biara a ewc osoro nsu ene asaase yj nyinara, hwei nyinara ewc nwoma no mo (Lawil-maafuuz), na eye adie a ayemre ema onyame.

                                                                              Sura – Hajj 70.

3) Nkyekyemu a etoaso miensa (3)

3-Apedie; na obegye atom se eye nokore onyankopon ne pemo na osoro ene asaase ehu wc, bibiara enye wc gye nepe mo, dee nyame epe ena eye wc, dee nyame npe no nyj wc.

4) Nkyekyemu a etoaso nae (4)

4-Abodie; Jsese cgyetum see; Jyj nokore onyame kesie no aka no koraani mu see, cno nyame no ne ye oboadie wc bibiara so. Na wctwere adie biara a wabuo. Na osoro nsu ne asaase ye safoa ehye ne nsem.

                                                                             Sura – Zumar 62-63.

Saa nkyekye mo nae (4) a ahyema ewc sedie nyame kesie no epj ema neho, ene sedie cpj ema ne nkoaa nom. Adie biara a nipa besore agyenaso a eye kasa anaa se nkekahuo, anaa se ngyaenye eyeadie yenim, Jye adie a nyame enim, eye ntwere ye wc nyame nkye, nokore wc nepe mu na wcbuo yj.

          Nyame sej; dee cpj wc me mu no wcntimtim (Islam som mo), nye dee mopj gyedie onyankopon adasama nyame no epj.

                                                                             Sura – Takwir28- 29.

Nyame akano koraani mu sej; naaka nyame epj a nanka cmo ankuo, nanso nyame cyj dee cpj.

                                                                             Sura – Baqara 253.

Nyame akano koraani mu sej; saa naka nyame epj a nanka cmo nyj gyai cmo ene adie a wc mo efrefre eta nyame so (kontonpo).

                                                                             Sura – Anaam 137.

Nyame akano koraani mu sej; onyame nebuo mo ene adie a moyj nyinara

                                                                             Sura – Saafaat 96.

Nanso wayi nyinara akyi yegyetum efa nyame kokroko no wama nakoaa napedie nyiyemo ene tumi a cde beyj adee a cpj.

  Ngyenasoc a ekyere sej onyame ama nakoaa nyiyemo tumi ene yj ho;

Edikai (1) onyame sej; mo nwura ma fuo mu ewc biyakro a mopj.

                                                                             Sura – Baqara 223.

          Nyame sej; se nka cmo pjse cmo epia anaase cmo ekc akuo no a nanka cmo ayj ahoboa

                                                                             Sura – Tauba 46.

Jna onyame etintim nyimuo ema nakoaa, ene epe ahoboa.

2. Jdani yenim ehwe yj ene gyai ewc nkoa so, Jnye san ka nyi yemu ena ewc ho, nanka yj be dani yenim ahwe nyame ntwere ye a nne wc. Na hwei eye adie yapou wc nyame yansa mu ene nahono mobru, ene nokore amanibu ewc nekasa mu, nyame akano koraani mu sej; Nyame enfa adisua die nsua nakoa gye dee cbe tumi.

                                                                            Sura – Baqara 286.

3. Nipa papa yene nkanfoc wc nipapa yj eso, ena nipa bonieyj animgoase ewc nedwumadie a etan eho. Na cmo nyinara atintim ama wc mo nokore mu, Jnyj sa nka nyame ne maa nipa nefaahodie epea, ene nyiyemu a nanka nipa papa yenee nkanfoc wc nepapa yj eso eyekoa ene osesie nne bonee aketua eyekoa.

4. Jyj nokore paa na nyame wasoma na somafoc sedie wakano koraani mu sej; Asomafoc awc mo eye anohobafoc ene kokobofoc sedie abeye a nipa nyj ngyinasuo ewc asomafoc no akyi, na onyame eye otumfoc ene yansa ne.

                                                                             Sura – Nisaai 165.

Jnyj san ka nyame nema nipa ne faahodie epea ene nyiyemua nanka wc mo ngyinaso nsee yj wc asomafoc no baa wc mo aba wiase.

5. Jye nokore obiara a cde dwumadie biara wanim se cdedwumadie sai anaa se obegyai dwumadie no a eye nipa na wcde apuo. Adase ogyinaso anaa se watenaso, anaa se cka, nyinara eye napedie, onua enim se nyj obiara ena ahye no ewc so. Na emom wapaepai wc ntem efiri dwumadie biara a cpe see cye nyiyamu anaa cpuo ewc nepo mo.

                   Sa ara na wateti cmo ntem yansa mu, na yenkyi dwuma ye ne ewc dwumadie a wapo efa nokore twapaka a eda wane nyame ntem.

  Afi se cdebonieye ni odekai ne bone ewc ne nyiyemu, Jwc mra a wanim se nye nyame otumfoc ena ohyehye ema no,ewc mra a wanim se nyj obiara na ahye no wc nyame nhyehye ye mu gye se wieye nsaana adani nhyehye ye anaa se nkrabia.

Nyame se kiraa biara nnim a dee a ebesi daakyi anaa se wakyena.

                                                                             Sura – Luckman 34.

Jbeye den ma onipa beye ngyinasuo bi see onnim dee cye ye no ewc ngyinasoc ye mu.

JNDIDISOC (7)

Saa gyedie yj gyedie a ekoma nyamesom gyedie kesie a eye nobaye gyedie a yede ye ho etwere wc nyame soro doduoo mu.

          Na eye gyedie efa nyame baako ho ene nedin ho, ene nesu ho, eye nobaye pa ema nkoa efa nyame do ho, ene animoyam efa atamuda nhye ho ene ahwe yie ewc adie nyame ayj no akyiwadie, ene sore gyena a efa nyame kokroko no nhye dwumadie eho ene ahweyie eho na ebe ma ho ewiase tipa anigyie ene atamuda ewc kro ne doduoo.

                   Nyame akano koraani mu sej;

Obiara a cbedi dwumadie pa no a efiri berima anaa se obaa na afie cyj ogyedini, yj be ma no nkwa a eye nkwa pa asetena mu. Na ye be hyira cmo efa aketua pa a esene dwumadie pa a cmo eye ye.

                                                                             Sura – Nahl 97.

          Nyame akano koraani mu sej;

Mosuo biara nne wc a ebisi ewc ewiase mu anaase mo kiraamo egye ewc nwoma yj mu ansaa na adaadi, na eye nokore se eye mre ema onyame.

          Na se dee ebe ye makoma ensie ewc ye ma nye na afie mo mma mani ngye efa adie a edi ama mo. Na onyame npj obiara cyj akesesem a cto neho.

                                                                             Sura – Al-Hadid 22-23.

  Yesere nyame kesie mu se obe tintim yj ewc sa gyedie yj mo. Na obedi nokore tintim ye ewc nobaye pa mu na afie onyame edi nadom beka yeho. Na omma yakoma enyj den ewc gyedi tineye akwan so. Na biom onyame be ma yj na ho no mobro pa, afise cyj omafoc nokore mu.

  Aseda  nyinara ewc adasamma Awurade nhye nyame mpaebo nhyira ene nasomdwie enka yadiifoc mohammed (asomafoc) ene na abusuafoc ene nakyi tafoc, ene cmo a cmo toa so ne sobae pa mu ekopim awieye.

Nwoma yj Ahyema efa atwerefoc atweredua, Mohammed Suallah Al-Uthay meen.

Jwc nda a eye: 30 / Shawwaal / 1404H.

Ngyinasoc ni ewc adee wayj ede ehwehwe ngyinasoc ewc akwama bi efa ne bonee ho, na eye nokore nyame otumfoc asei cmo ngyinasoc ewc nekasa mu.

          Abosomsomfoc no cmo beka se, nka onyame epe a nka yansom abosom wc nyame akyi, anaa se yegya nom, nanka so so ya nye bi biara ekyiwadie, ena nyame se, sa ara na cmo adeakyi nie efa okomhyafoc nyame asoma cmo dada ena ye ma cmo ekaa yasotwie, okomhyeni mohammed (Nyame asomdwie nka no) kakyer cmo se, se mo wc nimdie bi a, mo nfa bre ye (Nyame) Jnye bibiara na cmo edi akyire gye cmo adwene ena eye wc mo saara, Jnye bibiara gye cmo pj.

                                                                             Sura – Anaam 148.

  Na dee ye be ka akyere cdebonieye ni a cpe ngyinasoc; na adai na won ye asotw mma onyame nhyehye ye a yatwere ama wo a edikai, Jfi se sonsonie nne bone ntem efa eni da ho a akoma epee ma neho. Jnam se nte okomhyeni mohammed (Nyame asomdwie nka no) cka kyere asomafoc no se efa amanebo bi se, nipa biara nyame atwere nasetena wc osoro hemaa mu anaa  se amane hono gyam. Na asoafoc ekaase, se nte yenfa ye ho ntwere ho anaa  na ye ngyai dwumadie anaa? Jna okomhyeni yee ano se debida ma mo ngyai na obiara gyinabre a onyame aboa ma no.

  Na dee ye beka kyere cdebonieyeni a cpe ngyinasoc se; san ka wo cpe akwantuo kwan wc ma kakro hwa ena ekwan no eye ahoduo meinu, ena nokorefoc ekyere wc ekwan a eye ho ene bre, ena ekwan a etoaso meinu no eye asomdwie ene ahotuo kwan a eyemre, se wo befa dee etoaso meinu na won ye adie a obehwehwe abosa dee edikai no, a na yekakyere wc mo se hwe soso eye nkrabia

According to Wikipedia Ashanti Twi is the one of three literary dialets of the Akan language of southern Ghana and the prestige dialets of that language. It is spoken in and around the Kumasi and the capital of the former Ashanti empire and current subnational Asante Kingdom within Ghana. A long with the Akuapem dialet, Asante is often called Twi.

Nhyehye ye ewc nesoc anaa? Sa nka wobefa ekwan a edikai nanka akyerekwanfoc no bekye wo ama wafa ekwan pano so.

   Na dee yekakyere bonieyeni a cpj ngyinasoc see; sanka dwumadie meinu ena aba wo nkye a emo baako eye dwumadie meinu ena aba wo nkye a emu baako sedie etie biara obedi dwumadie no sedie ebeye a eso nti. Na adai na cyj ama oho dwumadie a etwetuo a ebee yie, Na afie wo twere nhyehye ye (Nkrabia)?

  Na dee yekakyere bonieyeni a ohwehwe ngyina suo see; Ye nhhwe biribi se yede honam yadie eso wo hwe a, wo be pe yaresanee ponuo biara se wo hwehwe yaresa. Na wo bese abotere ewc npaipa yj a edi besa wo yarie ena cpedi adoru nom noso. Na afie adai na wo nsa wakoma yarie bonee awom na won ye no saa pepeepe?

 Na yagyetom se eye mosua anaa bonee ene nyame nne twapaka biara ewc hyea wahyema, ene ne yensa mo. Okomhyeni mohammed (nyame nhyira ene nasomdwie nka no) oka se, Mosuo, nmonee, ene bonee nfiri wo (Nyame)

Moslim netwere yj.

 Kiraa nyame ahye no nne mosuo biara ewc mo, enam se ya yeno ewc eho mobro mo ene yensa mo, na mosuo no eba ewc wo nhye mo anaa wop e mo efa okomhyeni mohammed (Nyame asomdwie enka no) ewc ne npae ye mo a wakyere ne ne nana Hassan se, “nyame bo meho bae efiri mosuo anaa bonee eye mu” 

Mossuo anaa bonee nkosuo ewc neye mo, hwei nyinara akyi no bonee anaa mosuo nne ngyinasoc ewc neye mo, Nanso bonee anaa mosuo eye ema dee cye na eye papa  ede ma no anaa mosuo no ye ma no. ohwei bebi soso eye ma no, bone ewc asaase ye mo ene yarie ene hia, ene mosuo no soru, se nte eye ewc bebi soso,

          Nyame akano koraani mo see;

Bone ada edi ewc asaasie mo ene epu nsuo so a eyj nipa dasani nsa na eye, na wc mo beka asotwie efa dee wc mu eye ye, na Sadie entie biara wc mo besa aba wc mo akyi.

                                                                             Sura – Kum 41.

 Twa a yetwa kronobofoc nsa ano, ena abuo a esi odwemaebofoc awariefoc, wahu eye mosuo de ma kronobofoc. Ene dwemaebofoc, nanso eye papa ede ma wc mo ewc mre a eye bonefakye ema wc mo efise yenka aketua a ewc wiase ne atamoda enbom. Na asa aye papa ema ebi mo ewc wre a amanfoc agyapadie, ene wc mo asaase ene abusua be ya ahobaebo.