Širk ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Članak govori o širku, njegovu značenju i njegovoj opasnosti po društvo i zajednicu.

  |

  Širk

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim b. Abdullah Et-Tuvejdžiri

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ الشرك ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Širk

  • Širk je pripisati Allahu druga u rububijjetu, uluhijjetu ili u tevhidu lijepih imena i svojstava. Kada bi insan bio uvjerenja da ima neko drugi sa Allahom koji stvara ili pomaže, učinio je širk. Ko bude uvjerenja da ima neko sa Allahom da zaslužuje da se obožava, učinio je širk. Ko bude uvjerenja da postoji neko drugi sa lijepim imenima i svojstvima poput Allahovih, učinio je širk.
  • Opasnost širka:

  1. Širk je najveća nepravda, jer je to nasrtaj na Allahovo pravo, pravo tevhida. Dakle, tevhid je najveća pravda, a širk je najveća nepravda i najružnije što insan može učiniti, jer je u njemu omalovažavanje Gospodara svih svjetova, davanje samo Njegova prava nekom drugom, upoređivanje nekog drugog sa Njim, te zbog velike opasnosti, onaj koji sretne Allaha pripisivajući Mu sudruga, takvom nema oprosta kao što kaže Allah: „Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga, kome On hoće. A onaj koji drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.“ (En-Nisa, 48)

  2. Širk je najveći grijeh, jer ko bude obožavao nekog drugog mimo Allaha, svoj ibadet je utrošio na pogrešno mjesto i dao ga onom ko ga ne zaslužuje, i zbog toga je to najveća nepravda i najveći zločin kao što kaže Allah: „Mnogoboštvo (širk) je, zaista, velika nepravda.“ (Lukman, 13)

  3. Veliki širk briše sva dobra djela i iziskuje propast i neimaštinu i on je najveći grijeh. Kaže Allah Uzvišeni: „A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.“ (Ez-Zumer, 65)

  Prenosi se od Ebu-Bekreta, radijellahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Hoćete li da vas obavjestim o najvećem grijehu?’ i to je ponovio tri puta. Rekli smo: ‘Da, Allahov Poslaniče.’ Rekao je: ‘Učiniti sudruga Allahu i neposlušnost roditeljima,’ zatim se ispravio a bio je naslonjen, pa dodao: ‘I ružni govor, lažno svjedočenje’, te je to ponavljao dok nismo rekli: 'Kamo sreće da prekine (tj. nakon što su vidjeli koliki utjecaj ostavljaju ove riječi na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekli su ono što su rekli iz milosti prema njemu i iz želje da sebi olakša, op. prev.).’“ Muttefekun alejhi.[1]

  • Ružnoća širka:

  Allah Uzvišeni je pomenuo u Kur'anu četiri ružna svojstva kojima je opisan širk:

  1. „Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga, kome On hoće. A onaj koji drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.“ (En-Nisa, 48)

  2. „A daleko je zalutao onaj koji smatra da je Allahu neko ravan.“ (En-Nisa, 116)

  3. „Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.“ (El-Maide, 72)

  4. „A onaj koji bude smatrao da Allahu ima iko ravan - biće kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio.“ (El-Hadždž, 31)

  • Pripremljena kazna za mušrike:

  1. „Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja.“ (El-Bejjine, 6)

  2. Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda, radijellahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko preseli, a drugo božanstvo mimo Allaha je dovio, ući će u vatru.““ Muttefekun alejhi.[2]

  • Osnov i temelj širka:

  Osnov i temelj na kojem je širk izgrađen jeste veza sa nečim mimo Allaha, a ko se „okači“ sa nečim mimo Allaha, Allah će ga prepustiti tome, i njime će ga kazniti, time će ga poniziti, te će ostati ponižen kojeg niko pohvaliti neće i poražen koga niko pomoći neće kao što kaže Allah Uzvišeni: „Ne stavljaj uz Allaha nekog drugog boga - da ne bi osudu zaslužio i bez podrške ostao.“ (El-Isra, 22)

  • Fikh i razumjevanje širka:

  Širk može biti u Allahovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, može biti u Allahovu propisu i odredbi kao što može biti u ibadetu. Sve ove vrste se zovu širkom. Prvi je širk u rububijjetu, drugi je širk u pokornosti dok je treći širk u ibadetu, a Allah Uzvišeni je Gospodar, Veličanstveni i Veliki, On sam je sve stvorio.

  Njemu pripada pravo propisivanja propisa i zakona (tešri'a), i Njemu samo pripada pravo obožavanja.

  Širk Allahu u propisu je poput širka u ibadetu, obe vrste su veliki širk koji insana izvodi iz vjere, jer je ibadet pravo Allaha Uzvišenog kao što kaže: „Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, čineći ibadet Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!“ (El-Kehf, 110)

  A presuda je Allahovo pravo koje samo Njemu pripada, kao što je rekao: „Tajne nebesa i Zemlje jedino On zna. Kako On sve vidi, kako On sve čuje! Oni nemaju drugog zaštitnika osim Njega, a On ne uzima nikoga u odlukama (presudama) Svojim kao ortaka.“ (El-Kehf, 26)

  Svako ko bude slijedio zakon mimo onog što je Allah objavio, taj je mušrik i nevjernik u Allaha, a njegov gospodar je dotični zakon kojeg je postavio Iblis na jeziku svojih prijatelja i sljedbenika od kafira kao što Allah kaže: „Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha, sina Merjemina, a naređeno im je da samo jednom Bogu ibadet čine, - nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju.“ (Et-Tevbe, 31)

  A ibadet šejtanu jeste sljeđenje njegova zakona (sistema) i propisa koji odvlači stvorenja u širk i kufr.

  Allah nas je upozorio na ovog neprijatelja pa kaže: „O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: "Ne obožavajte šejtana, on vam je neprijatelj otvoreni, već obožavajte Mene; to je put pravi.“ (Ja-Sin, 60-61)

  Svi savremeni pravci i ovosvjetski zakoni postavljeni od strane ljudi koji se suprostavljaju Allahovu šerijatu su božanstva koja se obožavaju mimo Allaha; te presuda shodno njima, ljubav radi njih, i mržnja protiv onih koji njih tj. zakone ne vole, u biti je veliki širk.

  „Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije Riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. - A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna.“ (Eš-Šura, 21)

  Kafiri koji kipovima čine sedždu, oni su kafiri griješnici, pa kada promjene Allahov zakon slijedeći šejtanov, to biva novim dodatnim kufrom na onaj stari kao što Allah kaže: „Premještanjem svetih mjeseci samo se povećava nevjerovanje, čime se nevjernici dovode u zabludu; jedne godine ga proglašavaju običnim, a druge godine ga proglašavaju svetim - da bi ispunili broj onih mjeseci koje je Allah učinio svetim. Ružni postupci njihovi predstavljeni su im kao lijepi. A Allah neće ukazati na pravi put onima koji neće da vjeruju.“ (Et-Tevbe, 37)

  [1] Muttefekun alejhi, a hadis bilježi Buhari, br. 2654 i tekst hadisa je njegov, kao i Muslim, br. 87.

  [2] Hadis bilježi Buhari, br. 4497 i Muslim, br. 92.