Iman ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Pisac je u ovom članku govorio o imanu, njegovim ograncima i stepenima.

  |

  Iman

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim b. Abdullah Et-Tuvejdžiri

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ الإيمان ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Iman

  • Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u kader od dobra i zla, i da radiš shodno tome.

  Iman je govor i djelo, govor srca i jezika, a djelo srca, jezika i organa, povećava se pokornošću a smanjuje griješenjem.

  • Ogranci imana:

  Prenosi se od Ebu-Hurejre, radijellahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Iman se sastoji od sedamdeset i nešto ogranaka ili šezdeset i nešto ogranaka. Najbolji ogranak su riječi La ilahe illallah, a najslabiji je otkloniti prepreku sa puta. I stid je ogranak imana.““ Muttefekun alejhi.[1]

  • Potpuni iman:

  Potpuna ljubav prema Allahu i Njegovu Poslaniku koja iziskuje postojanje onog što je njima drago i ljubav insana prema tome, te rad shodno toem i širenje među svijetom; pa ako voli radi Allaha i mrzi radi Allaha - što su djela srca - ili ako daje i sprečava radi Allaha - što su djela organa -; to upućuje na potpunost imana i potpunost ljubavi prema Allahu.

  „Reci: „Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!“ - A Allah prašta i samilostan je.“ (Alu Imran, 31)

  „Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. Oni su, zbilja, pravi vjernici - njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.“ (El-Enfal, 2 – 4)

  • Stepeni imana:

  Iman ima okus, slast i stvarnost ili srž.

  Što se tiče okusa, pojasnio ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem riječima: „Osjetio je okus imana ko bude zadovoljan Allahom kao Gospodarem, islamom kao vjerom i Muhammedom kao Poslanikom.“ Hadis bilježi Muslim.[2]

  Što se tiče slasti, pojasnio ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem riječima: „Tri stvari kada se nađu kod insana osjetit će slast imana: da mu Allah i Poslanik budu draži od bilo čega drugog, da voli nekog insana samo radi Allaha i da mrzi da se vrati u nevjerstvo kao što mrzi da se baci u vatru.“ Muttefekun alejhi.[3]

  A što se tiče stvarnosti i srži imana, ona dolazi onom ko bude imao potpuno ubjeđenje i istinitost vjere, ustraje na tome kroz ibadet i davu tj. poziv, kao i hidžru i potporu, džihad i udjeljivanje, iskrenost i strpljivost, pa i davanje i odricanje i žrtvovanje.

  Rob neće dostići stvarnost imana dok ne bude znao da ono što ga je zadesilo nije ga moglo mimoići, a ono što ga je mimoišlo nije ga moglo zadesiti.

  Rekao je Allah Uzvišeni: „Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im povećava i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. Oni su, zbilja, pravi vjernici, - njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.“ (El-Enfal, 2 - 4)

  „Oni koji vjeruju i isele se, i bore se na Allahovom putu, i oni koji daju sklonište i pomažu, - oni su, zbilja pravi vjernici - njih čeka oprost i obilje plemenito.“ (El-Enfal, 74)

  „Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!“ (El-Hudžurat, 15)

  • Najveći stepeni imana:

  Iman ima svoj izraz, sliku, okus, slast i stvarnost.

  Najveći stepen imana jeste jekin ili ubjeđenje, jer je to iman u kojem nema ni truna sumnje. To je uvjerenje gdje ne postoji razlika između onog što vidiš i onog što ne vidiš, pa obožavaš Allaha kao da ga vidiš, i to je stepen ihsana. Pa kada čuješ ono što Allah kaže o stvarima gajba vezanim za Njegova imena, svojstva, meleke, knjige, poslanike i Sudnji dan i to kod tebe bude na stepenu kao da gledaš, tada si upotpunio jekin ili ubjeđenje i njegovu stvarnost.

  A sa saburom ili strpljivošću i jekinom ili ubjeđenjem se dobiva imamet i predvodništvo u vjeri kao što kaže Allah: „Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.“ (Es-Sedžda, 24)

  [1] Muttefekun alejhi, hadis bilježi Buhari, br. 9 i Muslim, br. 35, i teks hadisa je njegov.

  [2] Hadis bilježi Muslim, br. 34.

  [3] Hadis bilježi Buhari, br. 16 a tekst hadisa je preuzet od njega, a i Muslim ga bilježi pod rednim brojem 43.