Islamski ruknovi ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Članak je predstavio ruknove islama ili islamske šarte u kratkim crtama kroz komentar hadisa Abdullaha b. Omera, radijellahu anhuma.

|

 Islamski ruknovi

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

Muhammed b. Ibrahim b. Abdullah Et-Tuvejdžiri

Prijevod: Senad Crnkić

2013 - 1434


﴿ أركان الإسلام ﴾

« باللغة البوسنية »

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

ترجمة: سناد تسرنكتش

2013 - 1434

 Islamski ruknovi

  • Ruknova islama ima pet:

Rekao je Abdullah b. Omer, radijellahu anhuma: "Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Islam je izgrađen na pet stvari: svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodočašću Kabe i postu mjeseca ramazana.'' Muttefekun alejhi.[1]

  • Značenje svjedočenja da „nema boga osim Allaha“:

Da insan prizna jezikom i srcem da ne postoji neko ko se obožava s pravom osim Allaha, da se drži toga i da radi po tome, i da sve što postoji od božanstava mimo Allaha bivaju neispravna i ibadet njima kao takvima biva neispravan te da ih se kao takve kloni.

„To je zato što je Allah istina, a oni kojima oni, pored Allaha, ibadet čine – su neistina (batil), i zato što je Allah uzvišen i velik.“ (El-Hadždž, 62)

Ova rečenica se sastoji od negacije i potvrde, gdje je „nema boga“ negacija koja negira sve što se obožava mimo Allaha, a „osim Allaha“ biva potvrdom ibadeta Allahu Jedinom koji nema sudruga u ibadetu kao što nema sudruga u vlasti.

„Reci: „Zar da se, pored Allaha, klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti ni neku štetu otkloniti pa da budemo vraćeni stopama našim - a Allah nas je već uputio - i da budemo kao onaj koga su na Zemlji šejtani zaveli pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu na Pravi put: ’Hodi nama!’“ Reci: „Allahov put je - jedini Pravi put, i nama je naređeno da Gospodara svjetova slušamo.““ (El-En'am, 71)

  • Značenje svjedočenja „da je Muhammed Allahov Poslanik“:

Da insan prizna jezikom i srcem da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov rob i Poslanik koji je poslan cijelom čovječanstvu, i da shodno tome radi na pokornosti njemu u onom što naredi, da potvrđuje istinitost onog što obavjesti, da izbjegava i ostavlja ono što zabrani te da Allaha ne obožava osim onim što je propisao: „Reci: „Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!“ A ako oni glave okrenu - pa Allah, zaista, ne voli nevjernike.“ (Alu Imran, 32)[1] Hadis bilježi Buhari, br. 8 i Muslim, br. 16, a izraz hadisa je preuzet iz Muslimove zbirke.