Polaganje računa i vaga na kojoj će se mjeriti djela ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

U ovom članku autor nam izlaže kako će se odvijati suđenje, o čemu će ljudi biti pitani uopšteno, u čemu će se najprije presuditi kad su u pitanju međuljudski odnosi, i šta će se vagati na mizanu, šta će biti sa djelima nevjernika, a šta sa djecom muslimana i nevjernika.

  |

  Polaganje računa i vaga na kojoj će se mjeriti djela

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿الحساب والميزان﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Polaganje računa i vaga na kojoj će se mjeriti djela

  Polaganje računa znači stajanje robova pred Uzvišenim Allahom, kako bi ih On upoznao sa njihovim djelima i srazmjerno tim djelima ih nagradio ili kaznio. Jedno dobro djelo će se vrednovati od deset do sedam stotina puta, pa i više od toga, dok će se svako loše djelo računati samo kao jedno.

  Način uzimanja knjige u kojoj su zapisana djela

  Svakom čovjeku će se dati u ruke knjiga njegovih dobrih i loših postupaka i onaj kome knjiga bude data u desnu ruku biće među sretnicima, a onaj ko knjigu dobije u lijevu ruku iza leđa, biće nesretnik.

  Allah Uzvišeni kaže: Ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći: onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data lahko će račun položiti i svojima će se radostan vratiti; a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data propast će prizivati u ognju će gorjeti. (El-Inšikak, 6-12.)

  Također kaže: A onaj kome se dâ knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: „Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj! Kamo sreće da me je smrt dokrajčila. (El-Hakka, 25-27.)

  O čemu će ljudi biti pitani na Sudnjem danu?

  Biće pitani o svojim riječima, djelima, imetku i o svemu što je za njih vezano.

  O ovoj temi imamo nekoliko ajeta i hadisa:

  1. Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati. (El-Isra, 36.)

  2. A na Dan kad ih On pozove i upita: Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali? (El-Kasas, 62.)

  3. A na Dan kad ih On pozove i upita: Šta ste poslanicima odgovorili? (El-Kasas, 65.)

  4. I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati za ono što su radili! (El-Hidžr, 92-93.)

  5. I ispunjavajte obavezu, jer će se za obavezu, zaista odgovarati! (El-Isra, 34.)

  6. Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno! (Et- Tekasur, 8.)

  7. Izložićemo im, pouzdano, sve što o njima znamo, jer Mi nismo odsutni bili. (El-E'araf, 6-7.)

  8. Prenosi Ebu Berze El-Eslemi, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neće se čovjekova stopala pomaći na Sudnjem danu dok ne bude upitan za četvero: u što je život proveo, da li se po znanju vladao i na koji način je zaradio imetak i kako ga je potrošio i u što je tijelo koristio!“[1]

  Način polaganja računa

  Kada je u pitanju polaganje računa, postoje dvije skupine:

  Prva: Vjernici koji će račun lahko položiti i djela će im biti samo predstavljena, a razlog tome jeste pokazivanje Allahove milosti i dobrote prema njima jer im je grijehe oprostio.

  Aiša, radijallahu 'anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko god bude ispitivan biće i kažnjen.“ Aiša ga je upitala: 'Zar Allah nije rekao: Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku data, lahko ce račun položiti. (El-Inšikak,7-8.) Poslanik je odgovorio: 'To je samo izlaganje djela, a nema nikoga ko će na Sudnjem danu biti detaljno ispitivan, a da neće biti kažnjen.'“[2]

  Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Vjernik će se približiti Allahu na Sudnjem danu i biće prekriven potvrđujući da je činio grijehe. Gospodar će ga upitati: 'Da li znaš (da si taj grijeh počinio)?' Odgovoriće: 'Znam Gospodaru.' Allah će tada kazati: 'Ja sam ti grijehe sakrio na dunjaluku, a sada ti ih opraštam.' I biće mu uručeni listovi njegovih dobrih djela. A u vezi licemjera biće povikano pred svim stvorenjima: 'Ovi su lagali na Allaha Uzvišenog.'“[3]

  Druga: Nevjernici koji će teško račun položiti i biće pitani za svaki i mali i veliki grijeh. Ako prilikom polaganja računa budu istinu govorili biće pitani za to, a ako pokušaju slagati ili prekriti istinu usta će im biti zapečaćena, a dijelovi tijela će im progovoriti.

  Allah Uzvišeni veli: Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti. (Jasin, 65.)

  Polaganje računa vezano za narode i ummete

  1. Račun će polagati na Sudnjem danu svi, osim sedamdeset hiljada ljudi iz ovog ummeta koji će ući u Džennet bez polaganja računa i bez bilo kakve kazne.

  2. Nevjernici će polagati račun i biće im izložena sva njihova djela kako bi što više bili osramoćeni. Oni neće imati istu kaznu, a jačina kazne će im zavisiti od veličine grijeha. Ko bude činio dobra djela od nevjernika to će mu biti na dunjaluku vraćeno u vidu zdravlja, imetka i lagodnog života, a na Ahiretu će biti kažnjen vatrom.

  3. Prvi ummet koji će polagati račun na Sudnjem danu je ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a prvo pojedinačno djelo za koje će čovjek biti pitan je namaz. Ukoliko namaz bude ispravan biće ispravna i ostala djela, a ukoliko on bude neispravan i ostala djela neće biti ispravna. A prvo za što će biti suđeno u međuljudskim odnosima jeste krv i životi.

  Enes prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Zaista Allah Uzvišeni neće učiniti nikakvu nepravdu iskrenom vjerniku za dobro djelo koje je uradio. Daće mu dobro na dunjaluku i nagradiće ga na Ahiretu. A nevjernik će biti za svoja dobra djela nahranjen na dunjaluku, ali kad dođe na Ahiret, neće imati ni jedno dobro djelo za koje bi mu se mogla dati nagrada.“[4]

  Postavljanje mizan terezije

  Na Sudnjem danu će biti postavljene mizan terezije koje će služiti za polaganje računa. Svi će ljudi, jedan po jedan dolaziti kako bi položili račun pred svojim Gospodarem Koji će ih pitati o njihovih djelima.

  Nakon što bude okončano sa polaganjem računa, počeće se sa vaganjem djela na stvarnoj vagi koja ima dva tasa.

  O tome Uzvišeni Allah kaže:

  1. Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati. (El-Enbija, 47.)

  2. Mjerenje toga dana biće pravedno: oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići; a oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze Naše nisu priznavali, stradati. (El-E'araf, 8-9.)1

  3. Onaj u koga njegova djela budu teška – u ugodnu životu će živjeti, a onaj u koga njegova djela budu lahka – boravište će mu bezdan biti. A znaš li ti šta će to biti? – Vatra užarena! (El-Kari'a, 6-11.)

  Način vaganja djela

  Na Sudnjem danu će se vagati i dobra i loša djela, pa onaj čija dobra djela prevagnu uspio je, a onaj čija loša djela prevagnu propao je. Na vagu će se, zbog potpune pravde, stavljati čovjek, njegova djela i knjiga njegovih djela. Najteže na Sudnjem danu što će se staviti na vagu je lijepo ponašanje.

  Allah Uzvišeni kaže:

  Mjerenje toga dana biće pravedno: oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići; a oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze Naše nisu priznavali, stradati. (El-E'araf, 8-9)

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Na Sudnji dan će doći ogroman i debeo čovjek, a on kod Allaha neće vrijediti ni koliko krilo komarca. Učite ako želite riječi Allaha: I na Sudnjem danu im nikakva značaja nećemo dati.“[5]

  Propis djela nevjernika na Sudnjem danu

  Djela nevjernika i licemjera neće biti primljena jer je jedan od uslova primanja djela da njegov počinilac bude vjernik. Djela nevjernika su nalik na pepeo koji vihor u olujnom danu raznese. Biće povikano pred svim stvorenjima: „Ovi su lagali na Allaha Uzvišenog.“

  O njihovom stanju Uzvišeni veli:

  1. Ima li nepravednije od onoga koji o Allahu izmišlja laži? Oni će pred Gospodara svoga biti dovedeni, a svjedoci će reći: Ovi su izmišljali laži o Gospodaru svome! Neka Allahovo prokletstvo stigne mnogobošce. (Hud, 18.)

  2. Djela nevjernika u Gospodara njihova nalik su na pepeo koji vihor u olujnom danu raznese; neće moći očekivati nikakvu nagradu za djela koja su učinili, to će teška propast biti! (Ibrahim, 18.)

  3. Onoga Dana kada ugledaju meleke, grješnici se neće radovati i uzviknuće: Sačuvaj nas Bože! I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti. (El-Furkan, 22-23.)

  Gledanje u djela

  Svakom čovjeku će biti pokazana njegova djela, bila mala ili velika, dobra ili loša. Uzvišeni kaže: Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga. (Ez-Zelzele, 6-8.)

  Propisi djece na Sudnjem danu

  Djeca vjernika će kao i punoljetni vjernici ući u Džennet i biće u obliku Adema, alejhisselam, a takav će slučaj biti i sa djecom nevjernika i mnogobožaca. Zasnivaće bračne veze kao i odrasli, jer će im Allah iz Svoje milosti i dobrote to podariti.

  ﷻ‬ Džennetu nema neoženjenih i neudatih i svako ko se na ovome svijetu ne bude oženio ili udao to će učiniti u Džennetu.

  Allah uzvišeni kaže: Stanovnici Dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni, oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni. (Jasin, 55-56.)

  [1] Hadis je ispravan, a bilježe ga Tirmizi, br. 2417., i ovo je njegova verzija i Darimi, br. 543.

  [2] Bilježe Buharija, br. 6537., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2876.

  [3] Bilježe Buharija, br. 2441., i Muslim, br. 2876., i ovo je njegova verzija.

  [4] Bilježi Muslim, br. 2808.

  [5] Bilježe Buharija, br. 4729., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 2785.