Posjeta mezarjima ()

Usama b. Gurm el-Gamidi

Ovaj članak govori o propisanosti posjete mezarjima radi uzimanja pouke i upućivanja dove Allahu za umrle, i objašnjava nam kako izgleda posjeta mezarjima na šerijatski način.

|

 Posjeta mezarjima

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

Usama b. Gurm el-Gamidi

Prijevod: Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2013 - 1434


﴿زيارة القبور﴾

« باللغة البوسنية »

أسامة بن غرم الغامدي

ترجمة: سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2013 - 1434

 Posjeta mezarjima

Posjeta mezarjima je u islamu propisana, a dokaz tome je hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejehi ve selleme, veli: „Bio sam vam zabranio posjetu mezarjima, a od sada ih možete posjećivati, jer vas ona podsjećaju na onaj svijet.“[1]

Ebu Hurejre veli: „Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je jedne prilike posjetio mezar svoje majke, pa je zaplakao i sve oko sebe rasplakao, te je kazao: 'Tražio sam dozvolu od Gospodara da za nju tražim oprost, pa mi nije dopustio, a nakon toga sam tražio da mi dozvoli da joj mezar posjetim, pa mi je dozvolio. Zato posjećujte mezarja, jer vas ona na smrt podsjećaju.’“[2]

 Način posjete mezarjima

Onaj ko posjećuje mezar treba da stane ispred njega, tako da mezar dođe između njega i Kible. Treba da se približi njemu, baš kao što se probliži i živoj osobi, te da nazove selam riječima: „Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu, o ti koji si u kaburu.“ Dakle, po imenu ga zovne, a nakon toga za njega uči dove kao i za ostale muslimane koji su preselili.

Jednu od dova koja se uči tom prilikom prenosi i Muslim, a ona glasi: Es-selamu alejkum dare kavmin mu’minin, ve inna inšaallahu bikum lahikun. Jerhamullahu-l-mustakdimine minna ve-l-muste’hirin. Nes’elullahe lena ve lekumu-l-afijete. Allahumme la tahrimna edžrehum, ve la teftinna ba’dehum, vagfir lena ve lehum.

Što u prijevodu znači: „Mir neka je na vas stanovnici ovih kuća i mi ćemo vam se kada Allah odredi pridružiti. Allah se smilovao onima koji prije, a i onima koji kasnije presele. Molimo Allaha da i nama, a i vama oprosti. Allahu naš, ne uskrati nam nagradu, nemoj nas nakon njih u iskušenja odvesti i oprosti i nama i njima.“[3]

Muslim i Ahmed bilježe od Ebu Burejde da je kazao: „Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je podučavao ashabe kada bi odlazili do mezarja da kažu: Es-selamu alejkum ehle-d-dijari mine-l-mu’minine ve-l-muslimine ve inna inšaallahu bikum lahikun. Nes’elullahe lena ve lekumu-l-afijete.[4]

Dakle, kada musliman prođe pored mezara treba da nazove selam i da uči spomenute dove. Ženama je zabranjeno posjećivati mezare jer Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, veli: „Allah je prokleo žene koje posjećuju kaburove.”[5][1] Bilježi Muslim, br. 977., Ebu Davud, br. 3235., Tirmizi, br. 1054., Ahmed i ovo je njegova verzija.

[2] Bilježi Muslim, br. 976.

[3] Bilježi Muslim.

[4] Bilježi Muslim, br. 975, 249, 974.

[5] Bilježi Ahmed, 1/299., Ebu Davud, br. 3236.,Tirmizi, br. 320., i veli da je hadis hasen garib, Nesai, br. 5914.