Posljednji gost ()

Halid Ebu-Salih

Kvalitetna knjižica u kojoj je pisac u kratkim crtama ukazao na obaveznost pripreme za smrt i za ono što dolazi nakon toga.

|

 Posljednji gost

Hvala Allahu koji je Adema od ilovače stvorio, neka je salat i selam na onog s kim je Allah vidike i razume osvjetlio, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji hode njegovim putem i slijede njegovu uputu sve do dana obećanog...a zatim:

·         Voljeni brate, da li znaš ko je posljednji gost? I da li znaš šta želi od posjete i susreta s tobom? I šta će tražiti od tebe?

·         On nije došao iz želje prema nečemu od tvog imetka...ili da bi stobom jeo ili pio...ili da bi tražio da mu pomogneš da vrati svoj dug...ili da se zagovaraš kod nekoga...ili da preko veze učiniš nešto što on nije mogao.

·         Ovaj gost ti je došao sa posebnim zadatkom i jednim ciljem...ne možeš ti, niti familija, niti rodbina, niti svi ljudi da ga odvrate od tog cilja i zadatka.

·         Zatim, ako budeš živio u visokim dvorima, i ako se budeš ogradio tvrđavama i zgradama, i ako imaš čuvare koji te danonoćno čuvaju...ne možeš spriječiti ovog gosta da te posjeti, da se sastane tobom i da s tobom svede račun!!

·         Kako bi ušao kod tebe, on nema potrebe za vratima, niti dozvolom niti da ima zakazano kod tebe, nego dođe u svako vrijeme i u svakom stanju; bio zauzet ili ne, zdrav ili bolestan, bogat ili siromah, putnik ili kod kuće.

·         Ovaj gost, brate dragi, nema srca kojim će se smilovati, na koje će utjecati tvoje riječi i tvoj plač, ili možda, tvoj krik ili traženje odgode. Šta više, on i ne može da ti da vremena u kojem ćeš pregledati svoj račun iz početka i da sagledaš svoje stanje!!

·         On ne prima poklone niti mito, jer sva imanja ovog svijeta kod njega ne znače ništa, niti ga odvraćaju od onog s čime je došao.

·         On želi tebe...ništa drugo...želi te cijelog ne dio tebe...želi da te izbriše i da te usmrti...želi tvoj pad i dušu da ti uzme..da te uništi...i tijelo usmrti. To je melek smrti!!!

·         Rekao je Allah:

„Reci: „Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.““ (Sedžda, 11)

„On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.“ (El-Enam, 61)

 Životni voz

 • Voljeni brate:
 • Zar ne znaš da je posjeta meleka smrti sigurna stvar, i sudbina već određena, koliko god živio, dugo ili kratko?
 • Zar ne znaš da smo svi na ovom svijetu putnici...i samo što putnik nije došao do svoga cilja?
 • Zar ne znaš da životni tok samo što nije prestao...i da životni voz samo što nije došao do svoje zadnje stanice?
 • Nekoliko dobrih ljudi su čuli plač za mrtvacem, pa su rekli: „Čudne li stvari, ljudi putnici plaču za putnikom koji je već stigao do svog cilja!“
 • Brate:

Od kada si stvoren, na putu si *** i završit ćeš, i završit će put.

Šta ćeš reći na kraju? Šta reći *** kada u smrtnim mukama budeš.

Šta ćeš reći kada na krevetu budeš? *** Kada budeš posjećivan?

Šta ćeš reći kada u mezaru budeš? *** A iznad tebe zemlja.

Šta ćeš reći kada budeš u nečemu *** što raznosi vjetar i kiša.

 • Utječem te Allahu – voljeni brate – da budeš od onih za koje Allah kaže:

„A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim!“ (Muhammed, 27)

Ili da budeš od onih:

„Kojima su meleki dušu uzeli u času kad su nevjernici bili. I oni će se pokoriti i reći: "Mi nismo nikakvo zlo činili!" - "Jeste, Allah, doista, dobro zna ono što ste radili, zato ulazite na kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati!" O kako će prebivalište onih koji su se oholili - grozno biti!“ (En-Nahl, 28-29)

 • Voljeni brate, zar ne znaš da se posjetom meleka smrti prekida tvoj život, tvoje djelo i zatvaraju se stranice tvojih djela?
 • Zar ne znaš da nakon te posjete ne možeš učiniti ni jedno dobro djelo...ne možeš klanjati makar dva rekata...ne možeš pročitati ni jedan ajet iz Allahove knjige...ne možeš da kažeš barem jednom subhanallah ili elhamdulillahi ili la ilahe illallah ili Allahu ekber ili estagfirullah...ne možeš da postiš ni jedan dan, niti da daš makar malu sadaku...ne možeš da Hadždž obaviš niti Umru...ne možeš učiniti nikakvo dobro svojoj rodbini ili komšiji...prošlo je vrijeme rada, a ostao je obračun i nagrađivanje za dobročinstvo i kazna za grijehe.

„Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: "Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!" - Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti, - pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.“ (El-Mu'minun, 99-100)

 • Brate, gdje je tvoja priprema za susret sa melekom smrti? Gdje je tvoja priprema za ono što slijedi nakon toga od strahota...u kaburu...kod pitanja...kod proživljenja...kod sakupljanja...kod polaganja računa...kod vaganja djela...kada se razletaju knjige djela...kod prolazka preko sirat ćuprije...kod stajanja ispred Silnog, dželle ve ala!?
 • Prenosi se od Adijja b. Hatima, radijellahu anhu, da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

 „Nema nikog od vas a da neće s njim razgovarati njegov Gospodar, gdje neće biti prevodioca. Pogledat će desno od sebe i neće vidjeti ništa osim ono što je uradio. Pogledat će lijevo od sebe i neće vidjeti ništa osim ono što je uradio. Pogledat će ispred i neće vidjeti ništa osim vatre ispred njega. Zato se čuvajte vatre, pa makar sa pola datule, a ko nema, onda sa lijepom riječju.““ (Muttefekun alejhi)

·         Brate:

Smrt nas poziva u svakom trenutku *** ali mi ne slušamo poziv

Disaja duše sve manje i manje *** a grijeha sve više i više

Zar žito kada požuti nema *** lijeka osim da se poženje.

 Posljednji gost

·         Pomenuo je imam Ibn-El-Kajjim u svojoj knjizi Uddetus-sabirin predaju od Jezida b. Mejsere da je rekao: „Od ljudi koji su prošli, bio je čovjek koji je sakupio mnogo imetka, posvetio se porodici i rekao: „Ima da uživam godinama!!“ Pa mu je došao melek smrti u liku siromaha i pokucao na vrata. Izišli su da pogledaju ko je, pa je rekao: „Pozovite mi vlasnika kuće!“ „Zar da nekom poput tebe iziđe naš sejjid (gospodin)?“ – rekoše oni. Malo je sačekao pa ponovo pokucao i učinio isto što i prvi put i rekao: „Recite mu da sam ja melek smrti.“ Nakon što je čuo sejjid, sjeo je sav u strahu i rekao: „Recite mu lijepe riječi.“ Rekli su: „Zar ne želiš nekog drugog mimo našeg sejjida, Allah dao bereket u tebi?“ Rekao je: „Ne!“ Ušao je kod njega i rekao mu: „Ostavi u oporuku što želiš da ostaviš jer ću ti dušu uzeti prije nego što izađem.“ Tada je uz krik zaplakala cijela familija. Zatim je rekao: „Otvorite sanduke i riznice imetka!“ Otvoriše ih sve, a on dođe do svog imetka proklinjući ga: „Imetku, neka si proklet, ti si učinio da zaboravim na svoga Gospodara, zaokupirao si me od rada za ahiret sve dok mi moj rok nije došao.“

·         Tada je imetak progovorio i rekao: „Nemoj da me psuješ!! Zar nisi bio niko u očima ljudi pa sam te uzdigao? Zar se na tebi nije vidio moj trag? Zar nisi prisustvovao sjelima gospoda i kraljeva, a Allahovi dobri robovi kada bi tražili dozvolu za ulazak nebi im se dopustilo? Zar nisi prosio kćeri gospoda i kraljeva pa bio oženjen, a kada Allahovi dobri robovi zaprose ne budu primljeni? Zar me nisi trošio u grijehe a ja bio pokoran? A da si me trošio u hajr isto tako ne bih se bunio...sebe kritikuj i kudi...ja i vi, sinovi Ademovi smo stvoreni od ilovače, neko čini dobro a neko grijehe. Ovako će reći imetak pa oprezni budite.“

·         Dragi brate, obračunaj svoju dušu u svojoj osami, razmisli o brzini prestanka tvoga roka, radi jako i uporno u slobodnom vremenu za vrijeme tegoba i potrebe. Prije nego što nešto uradiš, razmisli šta će se zapisati u tvoju knjigu, i gdje je ono što si sakupio od imetka? Dali te je spasilo od iskušenja i strahota? Ne, nego ćeš ga ostaviti onom ko ti se zahvaliti neće, a odlaziš sa grijesima onom ko ti neće izgovor prihvatiti.

·         Ne budi brate od onih za koje je rečeno:

Očekuje smrt svakog trenutka *** podupire i gradi, i utvrđuje.

 Kako ćemo dočekati posljednjeg gosta?

 Dragi brate, posljednji gost se dočekuje:

1.      sa imanom u Allaha, Njegove meleke, knjige, Poslanike, Sudnji dan i kader.

2.      sa čuvanjem pet dnevnih namaza u mesdžidima u džematu sa muslimanima uz skrušenost i razmišljanje o njima, a namaz za ženu je bolji u njenoj kući.

3.      davanjem zekata u njegovo vrijeme shodno šerijatskoj količini i svojstvu.

4.      posteći mjesec Ramazan u imanu i obračunu.

5.      ispravno obavljenim Hadždžom, jer za njega nema nagrade osim Dženneta, a Umra u Ramazanu je kao obavljeni Hadždž sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.

6.      čineći nafile, a nafila je sve što je preko farza od namaza, zekata, posta i Hadždža. Rekao je Allah Uzvišeni u kudsi hadisu:

„Moj rob se neće prestati Meni približavati sve dok ga ne zavolim“.

7.      čineći tevbu od svih grijeha, sa iskrenim nijjetom da ćeš vrijeme koje slijedi izgraditi sa mnoštvom istigfara i zikra i raznim pokornostima Allahu Uzvišenom.

8.      iskrenošću prema Allahu Uzvišenom i izbjegavajući rija (raditi djelo kako  bi te neko vidio od ljudi i dao pohvalu) u svemu kao što kaže Allah Uzvišeni:

„A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je - ispravna vjera.“ (El Bejjine, 5)

9.      ljubavlju prema Allahu i Njegovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i to ne može biti potpuno osim sa sljeđenjem Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao što kaže Allah Uzvišeni:

„Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" - a Allah prašta i samilostan je.“ (Ali Imran, 31)

10.  voleći u ime Allaha i mrzeći u ime Allaha, prijateljstvom u ime Allaha i neprijateljstvom isto tako u ime Allaha, i to iziskuje da moraš voljeti vjernike pa makar daleko bili, a moraš da mrziš kjafira pa makar ti od bliže rodbine bio.

Svaka ljubav radi Allaha ostaje *** i u dobru i u zlu.

A svaka ljubav mimo toga *** poput zakletve u vatri.

11.  bojeći se Allaha Plemenitog, radeći po Kur'anu, bivajući zadovoljan sa malo i pripremajući se za dan odlazka. I ovo je srž bogobojaznosti.

12.  strpljivošću kod iskušenja, zahvalom na blagodatima, znajući da Allah sve vidi i na javi i u tajnosti i nadajući se onome što je kod Allaha od blagodati i dobara.

13.  lijepim osloncem na Allaha Uzvišenog, zbog riječi:

„A u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!“ (El-Maide, 23)

14.  traženjem koristnog znanja i njegovo širenje i podučavanjem drugih, kao što kaže Allah Uzvišeni:

„I Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. - A Allah dobro zna ono što radite.“ (El-Mudžadele, 11)

„A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati da neće iz nje ništa kriti, oni su je, poslije, za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili; a kako je ružno to što su u zamjenu dobili!“ (Ali Imran, 187)

15.  veličanjem Kur'ana tako što ćeš ga učiti i podučavati druge, čuvajući njegove granice i propise, spoznavajući halal i haram, zbog riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

„Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an pa zatim druge njemu podučava.“ (Hadis bilježi El-Buhari)

16.  džihadom na Allahovom putu, ustrajući na granicama islamske zemlje, čvrstinom protiv neprijatelja i ne bježeći na dan bitke zbog riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

„Nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem i od Allaha tražite olakšanje, ali kada ih sretnete onda strpljivi budite, i znajte da je Džennet ispod sjenki mačeva.“ (Muttefekun alejhi)

17.  čuvajući jezik od harama poput laži, ogovaranja (gibeta), prenošenja tuđih riječi ciljem zavade (nemimet), psovkom, proklinjanjem, ružnim govorom i muzikom. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Ko bude vjerovao u Allaha i Sudnji dan neka priča ono što je dobro ili neka šuti.“ (Muttefekun alejhi)

18.  ispunjavajući ugovore i vraćajući povjerene stvari onima kome pripadaju, ostavljanjem varanja i varki. Rekao je Allah Uzvišeni:

„O vjernici, ispunjavajte obaveze (ugovore)!“ (El-Maide, 1)

„A ako jedan kod drugog nešto pohranite, neka onaj opravda ukazano mu povjerenje i neka se boji Allaha, Gospodara svoga. I ne uskratite svjedočenje; ko ga uskrati, srce njegovo će biti griješno, a Allah dobro zna ono što radite.“ (El-Bekara, 283)

19.  ostavljajući zinaluk (blud), alkohol, bespravno ubistvo, nepravdu, krađu, uzimajući tuđi imetak bez prava, kamatu i ono što šerijatski nezaslužuješ. Rekao je Allah Uzvišeni:

„Reci: „Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.““ (El-A'raf, 33)

20.  bivajući opreznim kod izbora pića i restorana i izbjegavajući ono što nije halal od njih. Rekao je Allah Uzvišeni:

„Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljeno - i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto - osim ako ste ga preklali - i što je na žrtvenicima žrtvovano, i zabranjuje vam se gatanje strelicama. To je porok! - Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njih - već se bojte Mene. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. - A onome ko bude primoran - kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti.“ (El Maida, 3)

21.  čineći dobročinstvo roditeljima, posjećujući svoju braću i bivajući strpljivim na njihovom ezijetu i čineći dobro bližem i daljnjem od ljudi. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

 „Ko bude u mogućnosti da izvrši neku potrebu svome bratu, kao da je Allah u njegovoj potrebi, a ko od muslimana otkloni poteškoću, Allah će time otkloniti od njega poteškoću od poteškoća Sudnjega dana.“ (Muttefekun alejhi)

22.  posjećujući bolesnike i mezare, prateći dženaze, jer to doista podsjeća na ahiret i insana čini zahidom na dunjaluku.

23.  ostavljajući zabranjenu odjeću i ukrase poput svile, zlata, pustanje odjeće ispod članaka, ili korištenja posuđa napravljena od zlata i srebra za piće i jelo, jer je to sve haram.

24.  obuci sestro šerijatski hidžab, hidžab koji je potpun i pokriva, koji ne oslikava niti nalikuje, koji ne izaziva pogled i fitnu. Nemoj se poistovjetiti sa kjafirkinjama u nošnji koja nije proizvedena osim radi fitne i buđenja strasti i prirodne naklonosti insana.

25.  ekonomičnošću u opskrbi, čuvajući blagodati i ostavljanje raspanja imetka. Rekao je Allah Uzvišeni:

„Daj bližnjem svome pravo njegovo, i siromahu, i putniku-namjerniku, ali ne rasipaj mnogo.“ (El-Isra, 26)

Kao što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio „da se razbacuje imetak bespotrebno“. (Muttefekun alejhi)

26.  ostavljajući zavist, mržnju i neprijateljstvo prema muslimanima, ne kaljajući časti muslimana i muslimanki bespravno. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu, ne ponižuje ga niti ga omalovažava. Bogobojaznost je ovdje pokazavši na svoja prsa tri puta. Dovoljno je insanu zla da omalovaži svoga brata muslimana. Svaki musliman drugom muslimanu je haram; njegova krv, imetak i čast.“ (Hadis bilježi Muslim)

27.  naređujući na dobro a odvraćajući od zla, pozivajući Allahu Uzvišenom koristeći time način mudrosti i lijepog savjeta.

28.  bivajući pravednim među ljudima i ophodnjom prema njima shodno dobročinstvu i bogobojaznosti. Rekao je Allah Uzvišeni:

„I da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite, - Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo -, i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, - eto, to vam On naređuje da biste to na umu imali.“ (El-En'am, 152)

„Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.“ (El-Maide, 2)

29.  bivajući lijepog ahlaka poput poniznosti, milosti, blagosti, stida, lijepog društva, potiskujući srdžbu, ne biti ohol, ne varati, ne biti zao i ne omalovažavati druge ljude kao i druge lijepe osobine.

30.  izvršavajući obaveze prema djeci i ženama na najpotpuniji način, podučavajući ih njihovoj vjeri u onoj mjeri koliko imaju potrebu za tim. Rekao je Allah Uzvišeni:

„O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije je gorivo ljudi i kamenje, i o kojoj se meleki strogi i snažni brinu, koji se onome što im Allah zapovjedi neopiru, i koji će ono što im se naredi izvršiti.“ (Et-Tahrim, 6)

31.  nazivajući selam i odvraćajući na isti, odgovarati na kihanje svoga brata, počastiti gosta i komšiju, prikriti brata muslimana u stvarima koje ne voli da se saznaju koliko si u mogućnosti. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Ko prikrije brata muslimana, Allah će ga prikriti na Sudnjem danu.“ (Muttefekun alejhi)

32.  bivajući zahidom na dunjaluku sa kratkom nadom prije nego što rok dođe. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Doista je dunjaluk sladak zelenkast, i doista vas je Allah učinio halifama da vidi kako će te postupati. Bojte se dunjaluka i bojte se žena, jer je prva fitna u Benu Israilu bila u ženama.“ (Hadis bilježi Muslim)

33.  bivajući ljubomornim na časti drugih muslimana, obarajući pogled od svega što je haram na cesti ili TV-u.

34.  izbjegavajući beskoristni govor, prekomjernu zabavu i igru, prihvatajući samo najbolje a ostavljajući loše. Rekao je Allah Uzvišeni:

„A kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: „Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama! Mi ne želimo društvo neukih.““ (El-Kasas, 55)

35.  voleći ashabe Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Ko opsuje moje ashabe, neka je na njega prokletstvo Allaha, onih koji proklinju, prokletstvo meleka i svih ljudi.“ (Hadis bilježi Et-Taberani a El-Albani ga ocjenjuje dobrim)

36.  popravljajući stanje među ljudima, pokušavajući ih zbližiti i umanjiti krug razlaza. Rekao je Allah Uzvišeni:

„Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.“ (El-Hudžurat, 10)

37.  izbjegavajući odlazak vračarima, vidovnjacima, sihirbazima i sličnim njima. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Ko ode vračaru i vidovnjaku pa mu povjeruje u ono što kaže, učinio je nevjerstvo u ono čime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.“ (Hadis bilježe Ahmed, Ebu-Davud i Et-Tirmizi)

38.  pokornošću žene svome mužu, čuvajući ga u njegovu imetku, djetetu i posteljini. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Kada žena klanja svojih pet namaza, posti svoj mjesec i čuva svoj spolni organ i bude pokorna mužu, reći će joj se: „Uđi na koja želiš vrata od vrata Dženneta.““ (Hadis bilježi Ibn-Hibban u svome Sahihu, a El-Albani ga ocijenjuje vjerodostojnim)

39.  ostavljajući novotarije u vjeri i pozivanje u zabludu i batil, zbog riječi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

„Ko uvede nešto novo u ovu našu stvar što nije od nje, to mu se odbija!“ (Muttefekun alejhi)

40.  ostavljajući spajanje kose (što se žena tiče) sa drugom kosom, tetoviranje, čupanje obrva i pravljenje razmaka među zubima. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Allah je prokleo onu koja spaja kosu sa kosom i onu koja to traži da se radi, i prokleo je onu koja tetovira i koja traži da se tetovira.“ (Muttefekun alejhi)

„Allah je prokleo one koje tetoviraju i koje traže da se tetovira, one koje čupaju obrve i koje traže da se to radi, i prokleo je one koje prave razmak među zubima radi ljepote koje mijenjaju Allahovo stvorenje.“ (Hadis bilježi Muslim)

41.  ostavljajući špijunažu muslimana i otkrivanje njihovih avreta i njihov ezijet i uznemiravanje. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„O skupino vas koji ste povjerovali jezicima a iman još nije ušao u srca vaša, ne uznemiravajte muslimane, ne istražujte mahane njihove i ne sljedite njihove avrete, a onaj koji bude istraživao avret svoga brata muslimana, Allah će njegov avret istraživati, a kome Allah bude istraživao avrete otkrit će ga pa makar u njegovoj kući.“ (Hadis bilježi Et-Tirmizi a El-Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim)

Neka je salat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe.