Prava životinja ()

Ahmed b. Osman El-Mezjed

 

U ovom članku autor nam ukratko govori o pravima koja je islam dao životinjama, koje su prije toga tretirane bez milosti.

|

Prava životinja

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed

Prijevod:

Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2013 - 1434

﴿حقوق الحيوان﴾

« باللغة البوسنية »

د. أحمد بن عثمان المزيد

ترجمة:

سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2013 - 1434

 Prava životinja

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podigao zastavu blagog postupanja sa životinjama i naredio je da se prema njima lijepo postupa, te da se hrane i napajaju i da se ne opterećuju onim što ne mogu podnijeti.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Jedan čovjek je išao putem pa je puno ožednio. Našao je bunar, spustio se u njega i napio se. Nakon što je izašao ugledao je psa koji dahće i jede zemlju od žeđi. Čovjek reče: 'Ovaj pas je žedan kao što sam i ja bio.' Sišao je u bunar, napunio svoju obuću vodom, a zatim je držao u svojim ustima dok se nije popeo. Kada se je popeo, napojio je psa. Allah mu je, zahvaljujući tome, grijehe oprostio.“ Ashabi su upitali: „O Allahov Poslaniče, zar i kod životinja možemo sevap zaraditi?“, a on im odgovori: „Za svako živo biće možete zaraditi sevap.“[1]

Kao što je spomenuti čovjek zaslužio oprost zbog toga što je napojio psa, tako isto je Poslanik spomenuo kaznu za onoga ko kažnjava životinje rekavši: „Jedna žena je mučila mačku tako što ju je zatvorila sve dok nije umrla, pa je zbog toga ušla u Vatru. Nije je ni hranila, ni pojila kada ju je zatvorila, niti joj je dopustila da jede sa zemlje.“[2]

Kada se kolje životinja čije je meso dozvoljeno jesti, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da se to čini na lijep način. On je kazao: „Allah je propisao lijepo postupanje u svakoj situaciji. Kada ubijate, to lijepo (blago) činite, a kada koljete to lijepo radite. Zato naoštrite svoje noževe da bi olakšali žrtvi koju koljete.“[3]

Ibn Abbasa, radijallahu ahuma, se prenosi da je jedan čovjek položio ovcu, oštreći nož pored nje, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Zar želiš da je usmrtiš više puta. Trebao si naoštriti nož prije klanja.“[4]

I rekao je: „Allah je prokleo onoga ko masakrira životinje.“[5]

I rekao je: „Ko bude milostiv prema životinji koju kolje, makar to bio i vrabac, Allah će mu se smilovati na Sudnjem danu.“[6]

[1] Buhari, br. 2190., i Muslim, br. 4162.

[2] Buhari, br. 2192., i Muslim, br. 4160.

[3] Muslim, br. 3615., i Tirmizi, br. 1329.

[4] Hakim, br. 7563.

[5] Nesai, br. 4366., i Buhari, hadis je mallak, br. 5091.

[6] Bilježi Buhari u El-edebu-l-mufredu, br. 381.