Vjerovanje u meleke ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Ovaj članak govori o drugom stubu islamskog vjerovanja, vjerovanju u plemenite meleke, spominjući pri tome njihov broj, radnje kojima ih je Allah zadužio, vrste meleka, njihovu veličinu i plodove vjerovanja u meleke.

  |

  Vjerovanje u meleke

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿الإيمان بالملائكة﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vjerovanje u meleke

  Iman u meleke označava čvrsto vjerovanje u koje nema nikakve sumnje da meleki postoje.

  Vjerujemo da postoje meleki koje je Allah nazvao određenim imenima, kao što je slučaj sa Džibrilom. Također vjerujemo da postoje i oni meleki čija nam imena nisu poznata. Vjerujemo i to da meleki posjeduju određena svojstva i da su zaduženi određenim radnjama.

  Njihov stepen je takav da su oni Allahovi počašćeni robovi, koji nemaju osobine božanstva, niti imaju moć da stvaraju i svemir uređuju. Oni pripadaju nevidljivom svijetu i stvoreni su od svjetlosti.

  Aiša prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Meleki su stvoreni od svjetlosti, dok su džinni stvoreni od plamena vatre. Adem je stvoren od onoga što vam je već poznato i opisano.“ [1]

  Njihovi postupci i radnje su sljedeće:

  Oni obožavaju Allaha i rade ono što im On naredi. O tome Kur’an veli: A oni koji su kod Njega ne zaziru da mu se klanjanju, i ne zamaraju se, hvale Ga noću i danju, ne malaksaju. (El-Enbija, 19-20.)

  Pokornost meleka je potpuna i Allah im je podario da budu potpuno odani Njemu, te im je dao snagu pomoću koje izvršavaju Njegove naredbe. ﷻ‬ njihovoj prirodi je stalna pokornost Allahu Uzvišenom. On veli: ...koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. (Et-Tahrim, 6.)

  Broj meleka

  Broj meleka je ogroman i njega samo Allah poznaje. Među njima ima onih koji nose Arš, ima onih koji vode brigu o Džennetu i Vatri, a ima i onih koji čuvaju i zapisuju ljudska djela. Svakog dana u hramu El-Bejtu-l-Ma'mur klanja sedamdeset hiljada meleka i nakon što izađu nikada se više na to mjesto ne vraćaju.

  ﷻ‬ kazivanju o mi'radžu navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stigao do sedmog neba, te se navodi da je kazao: „Uzdignut sam do El-Bejtu-l-Ma'mura, pa sam upitao Džibrila o njemu, a on mi je kazao: 'To je Hram pun poklonika u kojem svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka i nakon što izađu nikada se više na to mjesto ne vraćaju.“'[2]

  Imena meleka i radnje kojima su zaduženi

  Meleki su časni Allahovi robovi koji su stvoreni samo zbog jednog razloga, a to je pokornost Allahu Uzvišenom.

  Ima onih koje samo Allah poznaje, a ima i onih čije nam je osobine i postupke Allah pojasnio.

  Radnje kojima je Allah zadužio meleke

  1. Džibril je zadužen da donosi Objavu poslanicima od Allaha Uzvišenog.

  2. Mikail je zadužen za kišu i rast bilja.

  3. Israfil je zadužen za puhanje u rog prilikom čega će nastupiti Sudnji dan.

  Spomenuta trojica meleka su najveći meleki i oni su zaduženi da vode brigu o životu.

  Džibril je zadužen za dostavljanje objave u kojoj se nalazi duhovni život, Mikail je zadužen za kišu koja je izvor materijalnog života, dok je Israfil zadužen za puhanje u rog nakon kojeg će nastupiti novi život.

  4. Malik, čuvar Džehennema.

  5. Ridvan, čuvar Dženneta.

  Među melekima se nalaze i sljedeći:

  Melek smrti koji ljudima uzima duše, nosioci Arša, čuvari Dženneta i Džehennema, meleki koji su zaduženi za brda, koji su zaduženi za mora, koji su zaduženi za čuvanje ljudi, oni koji su zaduženi za čuvanje djela koje ljudi rade i koji ih zapisuju, a među njima ima i onaj koji stalno bdije nad robom.

  Ima i onih koji se smjenjuju danju i noću, a ima i onih koji prate sijela i mjesta na kojima se Allah spominje.

  Među njima ima i meleka koji su zaduženi za plod u utrobi žene, zapisuju njegovu nafaku, ono čime će se baviti i vrijeme njegove smrti, te da li će biti sretan ili ne.

  Postoje i meleki koji su zaduženi za ispitivanje čovjeka u kaburu. Oni ga pitaju o njegovom Gospodaru, Poslaniku i vjeri.

  Postoje i mnogi drugi meleki čiji broj poznaje samo Allah.

  Obaveze kojima su zaduženi meleki plemeniti pisari

  Allah Uzvišeni je stvorio plemenite pisare i učinio da bdiju nad nama. Oni zapisuju naše riječi, djela i namjere. Uz svakog čovjeka imaju dva meleka. Onaj koji je na desnoj strani zapisuje dobra djela, a onaj na lijevoj strani zapisuje loša. Pored njih postoje i druga dva meleka koji čuvaju čovjeka, jedan se nalazi naprijed, a drugi iza njega.

  Uzvišeni veli: A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite. (El-Infitar, 10-12.)

  I veli: Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije. (Kaf, 16-18.)

  I veli: Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega - po Allahovu naređenju nad njim bdiju. (Er-R'ad, 10-11.)

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenio Allahove riječi: „Kada rob želi da učini loše djelo, nemojte ga zapisivati dok ga ne učini, a ako ga uradi upišite ga samo kao jedno loše djelo. Ukoliko ga ostavi zbog Mene, upišite mu dobro djelo. Ukoliko rob bude želio da učini dobro djelo pa ga ne učini, upišite mu jedno dobro djelo, a ako ga učini upišite mu dobro djelo koje se računa od deset do sedam stotina puta.“[3]

  Veličina meleka

  Meleki su veoma ogromna stvorenja, koja je Allah stvorio od svjetlosti i oni se u svojoj veličini razlikuju. Džibril je najveći melek koji posjeduje šest stotina krila. Jedno njegovo krilo prekriva horizonte, a sa vrhom jednog krila je podigao pet naselja Lutovog naroda prema nebesima, a zatim ih preokrenuo zajedno sa onima koji su živjeli u njima. Kolika je onda snaga jednog cijelog krila ili kolika je tek snaga svih šest stotina krila?! Kolika li je snaga njegovih nogu ili kolika je snaga njega u cijelosti. Zamisli onda kolika je snaga Gospodara koji ga je stvorio?!

  Melek Israfil je zadužen za puhanje u rog. Kada prvi put puhne umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, a kada nakon toga opet puhne oni će ustati proživljeni i čekati.

  Ovo je snaga njegovog puhanja, a kolika li je njegova tjelesna snaga, a tek kolika li je moć Gospodara koji ga je stvorio?!

  Na veličinu meleka koji nose Arš ukazuje i podatak da je razdaljina između resice uha jednog od njih do vrata onolika koliko se pređe za sedam stotina godina. Kolika li je razdaljina između glave i nožnih prstiju, a kolika je tek veličina Onoga koji je stvorio te meleke?!

  Uzvišeni kaže: Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može. (Fatir, 1)

  Ibn Mes'ud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio Džibrila koji ima sedam stotina krila.[4]

  Džabir b. Abdullah prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Dozvoljeno mi je da vam pričam o jednom meleku koji nosi Arš čija je razdaljina između resice njegovog uha do vrata onolika koliko se pređe za sedam stotina godina.“[5]

  Plodovi vjerovanja u meleke

  1. Znanje o Allahovoj veličini, moći, mudrosti, milosti. On je stvorio meleke čiji broj niko osim Njega ne poznaje. Među njima ima onih koji nose Arš, a razdaljina između resice njegovog uha do vrata je onolika koliko se pređe za sedam stotina godina. Kolika li je veličina Arša, a kolika li je tek veličina Onoga ko je iznad njega?!

  Slavljen je Onaj koji vlast posjeduje: Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!. (El-Džasije, 37.)

  2. Zahvaljivanje Allahu na tome što je odredio meleke koji čuvaju ljude, pomažu ih, pišu njihova djela i mole za njih.

  3. Ljubav meleka prema vjernicima, upućivanje dove za njih, traženje oprosta. O tome Uzvišeni veli: Meleki koji drže Prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: "Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri! Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo - one koji su bili dobri; Ti si, uisitnu, silan i mudar. I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela - Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti! (El-Mu'min, 7-9.)

  [1] Bilježi Muslim, br. 2996.

  [2] Bilježe Buharija, br. 3207., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 162.

  [3] Bilježe Buharija, br. 7501., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 128.

  [4] Bilježe Buharija, br. 4857., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 174.

  [5] Bilježi Ebu Davud, br. 4727., i hadis je ispravan. Pogledaj: El-silsiletu-s-sahihatu, br. 151.