Vrijednosti zikra ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti spominjanja Allaha i sjećanja na Ahiret kroz ajete i vjerodostojne hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

  |

  Vrijednosti zikra

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل الذكر﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراءهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednosti zikra

  Allah Uzvišeni kaže:

  1. One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju - a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju! Onima koji vjeruju i čine dobra djela - blago njima, njih čeka divno prebivalište! (Er-Ra'd, 28-29.)

  2. Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! (El-Bekare, 152.)

  Ebu Hurejre, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Uzvišeni Allah kaže: 'Ja se prema robu odnosim onako kako me smatra[1] i Ja sam uz njega kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, Ja ga spomenem u Sebi, a ako Me spomene u skupu, Ja ga spomenem u skupu odabranijem od njegovog. Ako mi se približi koliko jedan predalj, Ja mu se približim koliko lakat. Ako Mi se približi lakat, Ja mu se približim hvat. Ako Mi u susret krene idući, Ja krenem njemu trčeći.'“[2]

  Ebu Musa prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Razlika između onoga ko spominje Allaha i onoga koji Ga ne spominje je kao razlika između mrtvog i živog čovjeka.“[3]

  Vrijednost učestalog spominjanja Allaha i prisjećanja Onoga svijeta

  Allah Uzvišeni kaže: O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte, On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo - On je prema vjernicima samilostan - a na Dan kad oni pred Njega stanu, On će ih pozdravljati sa: Mir vama! - i On im je pripremio nagradu plemenitu. (El-Ahzab, 41-44.)

  Hanzale ibn er-Rebi el-Esedi, pripovijeda da ga je jedne prilike sreo Ebu-Bekr, ﷺ‬.a., i upitao: „Kako si, o Hanzale?“ On mu odgovori: „Hanzala je dvoličnjak (postao munafik).“ Ebu-Bekr reče: „Subhanallah, šta govoriš?!“ Reče: „Kada smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, i slušamo kako nam priča o Džennetu i Džehennemu, toliko nam je sve jasno kao da sve to gledamo svojim očima, ali kada odemo od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, i pozabavimo se svojom porodicom i svojim imecima, većinu toga zaboravimo.“ Ebu- Bekr reče: „Tako mi Allaha, i ja osjećam isto tako!“ Zatim su se njih dvojica uputili do Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa Hanzala reče: „O Allahov Poslaniče, Hanzala je postao munafik!“ Alejhisselam upita: „A kako to?“ On mu reče: „Allahov Poslaniče, dok smo kod tebe i dok te slušamo kako nam pričaš o Džennetu i Džehennemu, to na nas utiče kao da sve to gledamo svojim očima. Ali kad odemo od tebe i pozabavimo se svojim porodicama i imecima, zaboravimo većinu od toga.“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: „Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, kada biste vi stalno bili u stanju u kome se nalazite dok ste sa mnom, prisjecajući se svega, meleci bi se s vama rukovali u vašim kućama i čak na putevima kojima prolazite. Ali, o Hanzala, čas po čas!“[4] Ovu je rijec izgovorio tri puta.[5]

  [1] Tj. Ako rob smatra da sam milostiv i da praštam, Ja ću mu i oprostiti jer tako nešto može smatrati samo vjernik, a ako izgubi nadu u Moju milost i smatra da ću ga kazniti, Ja ću to i učiniti, jer nadu u Moju milost ne gubi osim nevjernik.

  [2] Bilježe Buharija, br. 7405., i ovo je je njegova verzija, i Muslim, br. 2675. Kaže Ibnul-Qajjim: „Blizina u svim ovim stepenima nije fizička blizina, niti blizina koju prati dodirivanje, već suštinska blizina, a Uzvišeni Gospodar je iznad ’Arša, dok je rob na Zemlji. Ovo je tajna puta ka Allahu i suština robovanja Njemu, i to je značenje stizanja Allahu o kojem stalno pričaju sufije. Glavnica ove stvari jeste da se, prvo, težiš približiti Allahu, zatim da se stvarno približavaš Allahu, zatim stizanje u stanje blizine Allahu, a to je potpuna predanost Voljenom. Suština ove predanosti jeste da težiš tvoji prohtjevi teže samo onom što Allah želi, i da tvoje uživanje bude samo u onome što ti On daruje, štaviše tvoje uživanje i ono što ti želiš je upravo ono što ti On daruje i što ti On želi.“ Vidjeti: Medaridžus-salikin, 3/254-255. Ibn Redžeb el-Hanbeli kaže: „Ko neki od ovih tekstova razumije kao poređenje, ili inkarnaciju, ili sjedinjavanje Allaha sa stvorenjem, to je zbog njegovog neznanja i lošeg razumijevanja, a Allah i Njegov Poslanik su od svega toga čisti.“ Vidjeti: Džami'ul-'ulum vel-hikem, 1/37.

  [3] Bilježi Buharija, br. 6407.

  [4] Čas za ibadet, a čas za dunjalučke potrebe.

  [5] Bilježi Muslim, br. 2750.