Zagovaranje ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Pisac u ovom članku ukratko govori o zagovaranju koje će se desiti na Sudnjem danu i o njegovim vrstama, uz dokaze iz Kur’ana i Sunneta.

  |

  Zagovaranje

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿الشفاعة﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Zagovaranje (Šefa'at)

  Šefa'at znači: Traženje pomoći i dobrobiti za drugu osobu.

  Postoje dvije vrste šefa'ata:

  Prva: Šefa'at koji je poseban za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i on se dijeli na sljedeće:

  1. Veliki šefa'at (Eš-šefa'atu-l-'uzma)

  Ovo je vrsta šefa'ata koja je posebna za Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i tom prilikom će se Poslanik zagovarati kod Allaha da otpočne suđenje ljudima.

  2. Šefa'at za određene osobe iz ummeta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi ušli u Džennet bez polaganja računa. Njih će biti sedamdeset hiljada i tom prilikom će Uzvišeni Allah kazati Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „Uvedi u Džennet na desna vrata sedamdeset hiljada ljudi iz svog ummeta.“

  3. Šefa'at za osobe kojima je broj dobrih i loših postupaka podjednak, kako bi ušli u Džennet.

  4. Šefa'at za osobe kojima je presuđeno da uđu u Džennet, kako bi bili na uzvišenijim stepenima nego što su zaslužili.

  5. Šefa'at za Ebu Taliba kako bi mu se olakšala patnja.

  6. Šefa'at kako bi se dozvolilo svim vjernicima da uđu u Džennet.

  Druga vrsta šefa'ata: Šefa'at u kojem neće učestvovati samo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nego i ostali poslanici, vjerovjesnici, meleki i vjernici.

  Ovaj šefa'at je za muslimane koji zaslužuju da uđu u Vatru, kako ne bi u nju ušli i za one muslimane koji su ušli u Vatru, kako bi iz nje izašli.

  Allah Uzvišeni veli: A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je On zadovoljan. (En-Nedžm, 26.)

  Ebu Hurejre prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svaki vjerovjesnik je imao pravo na dovu koja će sigurno biti uslišana i svaki od njih je proučio svoju dovu na dunjaluku, a ja sam svoju dovu odgodio za Sudnji dan kako bih se njome mogao zauzimati za svoj ummet i ona će koristiti svakome ko umre iz mog ummeta ne pripisujući druga Allahu dželle šanuhu.“[1]

  Ebu Derda prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Šehid će imati pravo da se zagovara za sedamdeset članova svoje porodice.“[2]

  Dva su uslova za šef’at:

  1. Allahova dozvola za zagovaranje. O tome On kaže: Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! (El-Bekare, 255.)

  2. Allahovo zadovoljstvo sa zagovornikom i sa onim za koga se zagovara.

  Allah Uzvišeni veli: A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je On zadovoljan. (En-Nedžm, 26.)

  Za nevjernike se niko neće moći zagovarati i oni će vječno ostati u Vatri. Čak i kada bi se neko zagovarao, to zagovaranje ne bi imalo koristi, jer Uzvišeni Allah veli: Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi. (El-Muddessir, 48.)

  Traženje i molba Poslanikovog šefa'ata

  Ko bude želio da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zagovara za njega, neka to traži od Allaha Uzvišenog, kao npr. da kaže: „Allahu moj, dozvoli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da se za mene zagovara.“ Ta molba treba da bude popraćena dobrim djelima učinjenim u ime Allaha, salavatom na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i upućivanjem dove Allahu da Poslaniku podari uzvišeno mjesto koje mu je obećao.

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najpreči moga zagovorništva na Sudnjem danu je onaj koji iskreno iz srca izgovori kelimei šehadet.“[3]

  [1] Bilježe Buharija, br. 6304., i Muslim, br. 199., i ovo je njegova verzija.

  [2] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ebu Davud, br. 2522.

  [3] Bilježi Buharija, br. 99.