Co islám říká o terorismu? ()

 

Co islám říká o terorismu?

  |

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Ve jménu Alláha, milosrdného, slitovného

  Co islám říká o terorismu?

  Jedna z výrazných charakteristik doby ve které žijeme je narůstající přítomnost násilí ve společnosti. Ať je to bomba shozená na tržiště nebo únos letadla, kde jsou zadržováni nevinní lidé z politických důvodů, žijeme v době, kde manipulace etnických skupin (sekt) a ztráta nevinných životů jsou na denním pořádku.

  Taková je rozšířená povaha násilí, které nezná hranic. Tento "terorismus" je považován za jednu ze základních překážek v dosažení míru a bezpečnosti v našich společnostech. Slovo terorismus se hojně rozšířilo teprve před několika desetiletími. Jeden z nešťastných výsledků tohoto nového pojmenování je, že omezuje definici terorismu na ty, kdo jsou spojeni do malých skupin anebo individuály. Terorismus je ve skutečnosti globální zájem a je vyjadřován rozličnými formami. Jeho pachatelé nepodléhají žádnému stereotypu. Ti, kteří považují lidský život za levný a mají moc jej ovládat se vyskytují v různých úrovních společnosti. Může to být flustrovaný zaměstnanec, který chladnokrevně pozabíjí své kolegy nebo utlačovaný občan okupovaného státu, který ventiluje svůj hněv tím, že vyhodí do vzduchu autobus plný nevinných dětí. Existují teroristé, kteří provokují náš hněv a odpor. Ironicky jsou to politikové, kteří využívají starobylých etnických sporů, aby zabezpečili své postavení. Hlava státu, která nařídí "kobercové bombardování" celých měst a vznešená usnesení, která zadusí milióny civilistů kontrolováním nezakonných zbraní sankcemi, jsou zřídka potrestáni za své zločiny proti lidskos

  +ti.

  Je to tato uzkoprsá definice terorismu, která způsobuje, že muslimové jsou spojováni s akty násilí a hrůzy. Výsledkem je, že se sami stávají obětmi zločinů z nenávisti. Někdy je náboženství islámu obviňováno ze zodpovědnosti za činy nemuslimů! Bylo by možné, aby islám, jehož světlo ukončilo Temný věk Evropy byl nyní odpovědný za věk teroru?? Může víra více než jedné miliardy následovníků na celém světě a více než 7 milionů v Americe opravdu obhajovat zabíjení a mrzačení nevinných lidí? Může islám, jehož samotné pojmenování znamená "mír" a "podřízení Bohu" povzbuzovat své přívržence k práci pro smrt a ničení? Je to možné?

  Posvátnost lidského života:

  Vznešený Korán říká:

  "…nezabíjejte nikoho, koho Bůh vám zakázal, leda podle práva! A toto je to, co On vám přikazuje - snad budete rozumní! Korán 6:151

  Islám považuje všechny formy života za posvátné. Avšak posvátnosti života lidského je vyhrazeno zvláštní místo. Nejprvnější a nejzákladnější právo člověka, je právo na život. Vznešený Korán říká:

  A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka - nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi - byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. " Korán 5:32

  Taková je cena lidského života, že Korán srovnává odebrání jediného života nespravedlivě se zabitím celého lidstva. Tak Korán jasně zakazuje vraždu. Odebrání života zločince z příkazu státu za účelem nastolit spravedlnost je požadováno k dodržení zákona a pro udržení klidu a bezpečnosti ve společnosti. Jedině příslušný kompetentní soud může rozhodnout, zda jedinec zahodil své právo na život porušením práva na život ostatních lidí.

  Válečná etika:

  Dokonce i ve válečném stavu islám prosazuje důstojné zacházení s nepřítelem. Islám jasně narýsoval hranici mezi bojovníky a nebojujícími obyvateli nepřátelské země. Mezi civilisty se počítají ženy, děti, starci, zranění, atd…

  Prorok Mohamed (salalláhu aleihi w salam) zakazoval vojákům zabíjet ženy a děti [1] a radil jim: {...nemrzačte, nezrazujte, nezabíjejte, není-li to nutné, nezabíjejte batolata } [2]. Také zakázal trestat ohněm.[3] Tak je civilistům garantována bezpečnost života, i když je jejich země ve válce s islámskou zemí.

  Džihád:

  Ačkoli je islámu na Západě všeobecně špatně rozuměno, žádný jiný termín nevyvolává tak silné reakce jako "džihád". Tento termín je široce zneužíván k ilustrování bizardního obrázku násilí muslimů, nutících lidi k podřízení mečem. Tento mýtus byl rozšiřován po staletí v dobách nedůvěry během a po křížových výpravách.

  Naneštěstí přežívá dodnes.

  Slovo džihád je odvozeno od slova džahada, což znamená odolávat. Tedy džihád doslova znamená proces odolávání. Prorok Mohamed (salalláhu aleihi w salam) řekl, že největší džihád je odolávat niterným pokušením vlastní duše. Tak džihád primárně odkazuje k vnitřnímu úsilí být ctnostnou osobou podřízenou Bohu ve všech oblastech života.

  Sekundárně džihád znamená vzdorovat nespravedlnosti. Islám, jako mnoho dalších náboženství, povoluje ozbrojenou obranu proti tyranii, invazi a útlaku.

  Vznešený Korán říká:

  A co je vám, že nebojujete na stezce Boží a za utištěné z mužů, žen a dětí, kteří říkají: „Pane náš, vyveď nás z tohoto města, jehož obyvatelé jsou nespravedliví! Dej nám ochránce Tebou vybraného a pošli nám pomocníka Tebou ustanoveného!“ Korán 4:75

  Tak islám nařizuje svým přívržencům trpět v očisťování sebe sama stejně jako nastolit mír a spravedlnost ve společnosti. Muslim nemůže zůstat klidný, vidí-li kolem sebe nespravedlnost a útlak.

  Jak pravil Martin Luther King Jr.:

  "V této generaci nebudeme litovat pouze nenávistných slov zlých lidí ale také mlčení lidí dobrých."

  Islám nařizuje všem muslimům aktivně pracovat pro udržení rovnováhy nastolené Bohem. Nehledě na to, jak legitimní důvod může být, Korán nikdy nepovolil zabíjení nevinných lidí. Terorizování civilistů nemůže být nikdy označeno za džihád a nikdy nebude v souladu s učením islámu.

  Historie tolerance:

  Dokonce západní historikové odmítají mýtus muslimského nucení k přijetí islámu. Velký historik De Lacy O'Leary napsal: Avšak historie jasně prokázala, že legenda o fanatických muslimech ženoucích se světem s mečem nutíc všem podrobeným rasám Islám je jedním z nejfantastičtějších a nejabsurdnějších mýtů, které kdy historikové opakovali. [3]

  Muslimové žili ve Španělsku po 800 let, z těchto 800 let mu po značnou dobu vládli. Během té doby, dokud odtud nebyli vyhnáni, nemuslimové byli naživu a prosperovali. Dodatečně, křesťanské a židovské menšiny přežívaly v muslimských zemích na Středním východě po staletí. Země jako Egypt, Maroko, Palestina, Libanon, Sýrie a Jordánsko mají významnou křesťanskou a/nebo židovskou populaci.

  To není překvapením pro žádného muslima, protože jeho víra mu zakazuje vnucovat jiným svůj úhel pohledu.

  Vznešený Korán říká:

  Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasné rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je slyšící, vševědoucí. Korán 2:256

  Islám veliký sjednocovatel:

  Daleko od bytí militantním dogmatem, islám je cestou sjednocení ras a etnik.

  Vznešený Korán opakovaně zdůrazňuje společný původ:

  Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější - a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený. Korán 49:13

  Tak je to univerzálnost jeho učení, co činí islám nejrychleji rostoucím světovým náboženstvím. Ve světě plném konfliktů, hlubokého schizmatu mezi lidskými tvory, světě trápeném terorismem pachaným jednotlivci a státy je islám světlem majáku, který nabízí naději do budoucna.

  [1] Vypravováno v Sahíh Al-Bukhari

  [2] Vypravováno v Sahíh Muslim

  [3] Vypravováno v Abu-Dawúd

  [4] Islám na křižovatce, Londýn, 1923, strana 8.