خواهرم بخوان تا فریبت ندهند ()

أبو بكر جابر الجزائري

ای خواهر مسلمان: توطئه بزرگی برای مسخ‌کردنت و بازی با جسم و شرفت براه افتاده است، به خود آی و از شر این نیرنگ شوم به پروردگارت پناه جسته و از وی حمایت جوی، زیرا فقط خداوند است که می‌تواند ترا نجات دهد.

  |

  خواهرم بخوان تا فریبت ندهند

  (أُختاه! اقرئي حتى لا تُخدعي)

  نویسنده:

  أبوبکر جابر الجزائری

  ترجمه:

  زیر نظر مکتبة الأنصار

  بسم الله الرحمن الرحیم

  الحمد لله رب العالـمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

  ای خواهر مسلمان:

  این روزها دست ناپاک فریبکاری به سویت دراز شده، تا تو را از قله کرامت و آسمان مجد و شرف به حضیض کشیده و از دائره خوشبختی برون راند، و پیش از آن که این دست مجرم و ستمکار به هدف شوم خود رسد آن را کوتاه کن، و این نفس ناپاک و شرارت باز که برای گمراه‌کردن و برون‌راندنت از بهشت عفت و حجاب قیام کرده را لعنت کرده و به خداوند پناه ببر، زیرا این همان نفسی است که می‌خواهد تو را به بینوایی و نگونبختی دنیا و آخرت سوق دهد.

  ای خواهر مسلمان:

  توطئه بزرگی برای مسخ‌کردنت و بازی با جسم و شرفت براه افتاده است، به خود آی و از شر این نیرنگ شوم به پروردگارت پناه جسته و از وی حمایت جوی، زیرا فقط خداوند است که می‌تواند ترا نجات دهد.

  ای خواهر مسلمان:

  قلب‌های سیاه و پلید و آکنده از زشتی و شرارت حقد و کینه بزرگی را برای تو و دین و میهن و عزت و شرف و نیاکانت در سینه دارند، و از میان آنها کسانی هستند از خود ما و با نام‌های ما و به زبان خود ما سخن می‌گویند، خواهرم بخود آی و با پاکدامنی و عفت خویشتن را نجات ده و هرگز این فرصت را به دشمنانت نده که تو را از جایگاه محکم پرده و حجاب این بزرگترین دژ و پناهگاهت بیرون کشند.

  خواهرم! آیا هیچ می‌دانی این چه دستی است که تو را از آن برحذر داشتم؟ آنها همان سخنان به ظاهر زیب و مقاله‌های سحرآمیز و گفتارهای ادبی است که ستون‌های مجلات و روزنامه‌ها و صفحات تلویزیون‌ها مملو و پر از آن است که آن را دشمنانت داعیان آزادی برای گمراه‌نمودن و فریب‌دادنت نوشته تا حجابت را بیرون بیاندازی و از پاکی و عفتت بیرون آیی، و در نتیجه مسخ و ناپاک گشته بطوریکه نه خیری برای خود داشته و نه برای نزدیکانت.

  خواهرم! حال که حقیقت را دریافته و دشمنانت را شناختی از چنین گفتارها و نداها رو گردانده و نه چشمت را برای دیدن آن و نه دهانت را برای خواندن و نه گوشت را برای شنیدن آن بگشای، زیرا اینها ایادی جنایت‌کاری است که بسوی سعادت و خوشبختی ات دراز گشته که آن را نابود و به شرافتت دست انداخته تا به آن اهانت کرده، کرامتت را به بهانه آزادی و روشنگری و پیشرفت با پاهای پلیدشان لگدمال کنند.

  و آیا می‌دانی آن نفس ناپاک که برای فریب‌دادن و گول‌زدنت به پا خواسته و تو را از آن برحذر داشتم کیست؟ این همان سخنانی است که از حجاب انتقاد می‌کند و در مشروعیت آن شک و گمان داشته و سعی در کم‌ارزش جلوه‌دادن و ناچیزشمردن پیامدهای ترک و انکار آن دارد.

  آنها می‌گویند: (حجاب از مظاهر تخلف و عقب‌ماندگی است، ایمان در دلهاست نه در پوشیدن چهره و گریبان و آن زینت و آرایشی که از زن مسلمان خواسته شده تا آن را پنهان کند در غیر دست‌ها و چهره‌هاست.. و مانند این سخنان باطل و گمراه کنند، و همه اینها برای آنست که تو را در ایمان و حیا و غیرتت به شک و گمان انداخته و قلعه پاکدامنی و شرافتت را درهم کوبیده و طهارت و استقامتت را از بین ببرد، تا در نهایت لخت و عریان به کوچه و خیابان آیی و با نگاه‌کردن به جسم و زیبائیت که خداوند کشف آن را حرام دانسته لذت برده و غریزه‌های خویش را اشباع کنند. با سخنان عشق و دوستی و نشست و برخاست و بدون پرده و شرم و حیاء به هدف خود برسند و تا تو را بازیچه‌ای برای شیاطین و طنابی برای ابلیس و نوچه‌هایش درآورده و به وسیله تو ضعیف الإیمان‌ها را شکار کرده تا برای خود مجتمعی فاسد و درهم خورده، و سست بسازند که نه هدف داشته و نه شرف، نه عاقبتی بجز شهوترانی. پس هشیار و برحذر باش از این دام فتنه که برایت گسترده اند، و لباست طولانی کن، به حجابت محکم چنگ زن، زیرا آن پناهگاه محکم و سپر نیرومندت پس از خداوند است.

  و ای خواهر مسلمان! آیا می‌دانی آن چشم چه کسی است که حسد بر حیاء و طهارت و پاکدامنی و حجابت داشته، و تو را با این نگاه‌های زهرآگین شکار و سپس حیران و سرگردان رها می‌نماید حجاب را می‌خواهی، زیرا آن حکم و دستور پروردگار و خواسته دینت و راه و روش زنان صالح پیش از تو است، و بی‌حجابی و عریانی را می‌خواهی، و آن راه و روش امروز است که فرهنگ غرب برآن بنا شده است و چشم شرق به سوی آن خیره گشته که پلّه سعادت و راه و رسم نجات است، آنگونه که باطلان و بندگان هوی و هوس و شهوات ادعا دارند و از هیچ کوششی دریغ ندارد تا بی‌حجابی و عریانی را برایت زیباجلوه داده و آن را در نظرت خوب و حجاب و پوشش را زشت نمایانده و تو را از آن بیزار گردانند، و همه اینها به نام علم و تقدم و آزادی انجام می‌گیرد، و از آثار شوم این چشم حسد که ترا هدف قرار داده اینست که عده‌ای از خواهران و دوستانت نه تنها حجاب را چیز سنگینی احساس کرده و از آن نفرت دارند، بلکه متأسفانه بعضی لباس حجاب را از تن کشیده و لخت و عریان به خیابان‌ها آمدند، و با این کار آرزوی کسانی را که می‌خواهند آنها را بازیچه خود قرار دهند را برآورده می‌کنند. پس ای دختر مسلمان! بترس از خداوند و بترس در باره حجابت و شرم حیائت و ایمانت و پاکی روحت، پس مبادا تو را سخنان ناپایدار و گذرایشان و گفته‌های ظاهریشان بفریبد، زیرا اینها مکار و فریبکار و دروغگو و نیرنگبازند. با گوش فراندادن به گفته‌های پلیدشان آنها را به خشم آور و با بی‌توجهی آنها را خوار و ذلیل گردانده و با چنگ‌زدن و حفاظت از حجابت و عزت و شرفت و ماندن در خانه کاری کن که آنها از حسرت مردار گردند، زیرا آنها در پی نابودی و بربادی شرف و پاکدامنی‌ات هستند.

  با ایمانت ترا خطاب قرار می‌دهم

  و حال ای دختر مسلمان! اجازه دِه که ترا به ایمانت خطاب قرار داده تا شاید یاد آورده و پند پذیری. آیا نه اینست که به خدا و رسولشﷺ‬ ایمان داری؟ و نه اینست که در آرزوی رضای خداوند و خانه آخرتی؟ آیا معتقد به حرام‌بودن آنچه که خدا و رسولش حرام قرار داده اند نیستی؟ اگر بگویی آری. و یقین دارم که چیزی غیر از این نخواهی گفت. پس بدان که ایمانت به خداوند و پیامبر اکرمﷺ‬ فرمانبرداری از آنها را بر تو واجب می‌گرداند، و آرزوی رضای خداوندی و نجات در آخرت تو را برآن می‌دارد که در جهت رضای خداوند عمل کنی، و اعتقادت به حرمت آنچه که خدا و رسولش حرام قرار داده اند بر تو واجب می‌دارد که با قول و فعل آنچه خدا و رسول حرام کرده اند را حرام بدانی، اگر این را دانستی، این را نیز بدان که خدا و رسولشﷺ‬ زینت و آرایش، و سپس لخت و بی‌حجاب گشتن زن را آنگونه حرام کرده‌اند که فسق و فجور و بدکاری و بی‌حیایی را حرام دانسته اند. و خداوندﷻ‬ و پیامبر گرامی‌اشﷺ‬ زنان مؤمن را أمر کرده اند که نگاه‌هایشان را پایین انداخته و پاکدامنی اختیار کنند، و نیز آنها را از آشکارساختن هر زینت و آرایشی برای نامحرمان منع کرده و به آنها دستور داده تا سر و گریبان‌شان را بپوشانند، خداوند عزوجل می‌فرماید: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: 31]. «و باید روسری‌های خود را بر گریبان‌شان بیندازند و زینت و آرایش خود را فقط برای شوهران‌شان آشکار کنند».

  و حال ای خواهر مسلمان! آیا به آنچه که خداوند برایت پسندیده است راضی هستی و از او بر نعمت اسلام و هدایتی که برایت ارزانی داشته شکر و سپاسگذاری کرده و بر حجابت و حیاء و غیرت و اطاعت از پروردگارت محافظت می‌کنی؟ و همه این نداهای شوم را که تو را به نام آزادی به عریانی و فساد می‌خوانند را پاسخ منفی داده و با تمسخر و استهزاء خشم و انزجارت را از آنها اعلان می‌کنی، زیرا آنها می‌خواهند شرفت را سر بریده و عزت و کرامتت را برباد داده، پاکی ات را به نجاست کشیده و دینت را نابود کنند...

  و یا از آنچه که خداوند برایت پسندیده ناراحتی و آنچه وی دوست دارد را بد می‌پنداری، هدایتش را ناسپاسی کرده و نعمت‌هایش را شکر نکرده و دنبال سراب سعادت دروغینی دویده که سردمداران و پرچمداران لختی و عریانی برای فریب و گمراهی ات عَلَم کرده‌اند، و متأسفانه توانسته اند با این ادعاهای دروغین خود بسیاری از خواهرانت را در بسیاری از کشورهای اسلامی قانع کنند که خوشبختی زن تحقق نخواهد یافت، مگر با کشف حجاب و مشارکت‌شان با مردان در سائر زمینه‌های زندگی، و هرجا مردی باشد زن نیز باید باشد، و هرجا زنی باشد مردی نیز باشد، و به سخنی دیگر مردی در قالب زن، در هرکاری که تصور می‌شود حتی در لباس‌ پوشیدن و شانه‌زدن موی سر و کوتاه‌کردن آن. و اینگونه فقط زن به سعادت خواهد یافت و ملتش سرافراز و کشورش سربلند و.. خواهد شد، چنین وی را قانع کردند، و این فکر چنان در آنها رسوخ کرده که عزت و پایداری کشور و نیکبختی امت و پیشرفت آن در گرو لختی و بی‌حجابی زن است، بگونه‌ایکه از حجاب و مستلزمات آن از ایمان و حیاء و غیرت و طهر و صفا دست کشد، و برخی از زنان ساده‌لوح و ضعیف الایمان و بی‌علم آن را باور کرده و فریب این گفته‌های زیبای دروغین را خورده، و دختران مسلمان در بسیاری از کشورهای مسلمان شروع به تمرد و سرپیچی از حجاب و سعی در خلاصی از آن نمایند و بالفعل اغلب آنان از حجاب دست کشیدند، در نتیجه چهره‌ها آشکار گشت و چیزی آن را از نظر مردان نمی‌پوشاند، سپس دست به اصطلاح آزادی به روسری رسید و آن را از سرش دور انداخت، و برای اولین بار زن مسلمان با سری لخت در انظار عمومی ظاهر گشت و بدین نحو ماده شرم و حیا در زن از پا افتاد، و دیگر قادر نیست که او را از نشست و برخاست و مصافحه و بگو و بخند با هر مردی که بخواهد باز دارد.

  و بدین ترتیب زن مسلمان آنگونه که شهوت‌پرستان و هوسرانان نامسلمان می‌خواستند به عریانی کشیده شده و در نتیجه این تبرج و عریانی جاهلی، سینماها و نمایشگاه‌ها و کلوپ‌ها و اماکن لهو و لعب و فسق و فجور در بسیاری از کشورهای اسلامی از زنان پر گشت و فساد و فحشاء همه جا را فرا گرفت، و مجتمع اسلامی را مسخ نمود و آنچه که دیروز بود امروز اثری از آن باقی نماند، و زنان نه تنها سعادتی را که به نام آزادی و تجددگرایی وعده داد می‌شد از دست داد، بلکه وجودش را به عنوان زن دارای ارزش و احترام در مجتمع از دست داد. و همچنین بسیاری از مردان مردانگی و غیرت خود را باخته تا جایی که دیگر مانعی نمی‌بینند که زنان و دختران‌شان با سر و دست و پای برهنه نزد مردان بیگانه حاضر شوند.

  و در نهایت... این همان پرتگاه خطرناکی است که زن مسلمان در بسیاری از کشورهای مسلمان در آن سرازیر گشته، و همان عاقبت سیاهی است که به سوی آن گام می‌نهد. پس ای دختر مسلمان! آیا به چنین چیزی برای خویشتن راضی هستی؟ و همچنان به یاوه‌های دشمنان مکار و فریبکارت گوش فرا می‌دهی که تو را به سرازیرشدن به این پرتگاه خطرناک خوانده و تشویق می‌کنند، امروز از تو چیزی بیشتر از این که چهره‌ات را آشکار کنی نمی‌خواهند، ولی خوب می‌دانند وقتی پرده از چهره‌ات برمی‌داری شرم و حیا از آن شسته شده و در آینده به تدریج حجاب از سر و سینه و سپس از ساقهایت تا نیمه رانهایت برخواهی داشت، آنگونه که برای بسیاری از فریب‌خوردگان غیر از تو در کشورهای مسلمان اتفاق افتاده است.

  امروز تو با حجابت از احترام جامعه و پدر و مادر و دوست و خویش بر خورداری فردا که از خود حجاب برکنی و عریان نمودار شوی همه تو را به دیده حقارت نگریسته و درها برویت بسته می‌شود.

  امروز با حجابت احساس ایمان و عزت و کرامت می‌کنی، و فردا که خدای ناکرده دست از حجاب برداری لاجرم احساس عزت و کرامت ایمان امروز را نیز از دست خواهی داد.

  نصیحتم به تو ...

  اینست که همه این نداها را که تو را به بی‌حیایی و عریانی و بی‌حجابی فرا می‌خوانند را رد کرده و به آنها بدیده حقارت و پستی بنگر، و به آنچه که خداوند برای امهات المؤمنین پسندیده که در خانه بمانند و بی‌پردگی دوران جاهلیت را ترک کنند راضی شوی. آنگونه که در قرآن می‌فرماید: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ﴾ [الأحزاب: 33]. «و در خانه‌هایتان بمانید و مانند دوران جاهلیت نخست بی‌حجابی نکنید». و این که زندگی ستروپوشش را بر زندگی عریانی و بی‌حیایی برتری دهی. و بدان که زیباترین چیز نزد دختران شرم و حیاست، و حیا به حجاب بستگی دارد.

  و اگر از آن دست برداری شرم و حیا را از دست خواهی داد، و اگر حیا را از دست دادی حتما هرچه خوبی و زیباییست را نیز از دست داده و خدای ناخواسته شیطانی خواهی گشت در لباس زن، و اما نصیحتم به آنانی که فریب ادعاهای گمراه‌کننده دشمنان اسلام و دشمنان عفت و پاکدامنی و حیا را خورده و در منجلاب بی‌حجابی و بی‌حیایی و لختی و عریانی افتاده اند، نصیحتم به آنان اینست که از خواب غفلت بیدار گشته و به پروردگارشان بازگشته و توبه کنند، و اگر مسلمان واقعی‌اند آنچه خداوند به پوشیدن آن امر کرده را بپوشند و نخستین چیزی را که باید بپوشند همان چهره است که همه زیبایی و جمال زن در آن نهفته و باعث هر فتنه‌ایست.

  و بداند که تمدن و پیشرفت در پرده‌برداشتن از چهره و اماکن زیبایی و زینت آنگونه که کالا را پیش روی هر رهگذری می‌گذارند نیست، بلکه این همان سقوط و سرازیری به سوی پستی و ذلت است. و بداند که همه دعوات آزادی مزعوم چیزی جز دعوت به رهایی از اخلاق و آداب و ترک ارزش‌ها والگوهای نیک و اصول والای انسانی و افتادن در شر و فساد نیست، تا چرا گاهی برای انظار و سفره‌ای باز برای اصحاب شهوت و هوس گردد.

  و موت و سکرات آن و قبر و تاریکی اش و روز حشر و سختی‌ها و شدائد آن و آتش و بند و زنجیر آن را بیاد آورد، و همچنین وقوف خود نزد خداوند را بیاد آورد و چه دلیلی خواهد داشت، و چگونه در باره اعمال خلاف اسلام و ایمان و پروردگار و روز قیامت خود به خالق و پروردگارش پاسخ خواهد داد.

  این همان چیزی بود که به هر زن مسلمانی گوشزد کردم، پس از این هرکه خواست از سخن من پند گیرد یا ملال. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]. «و پروردگارت بر بندگان ستم نمی‌کند». ﴿وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٩٩﴾ [آل‌عمران: 99]. «و نه خداوند از آنچه انجام می‌دهید غافل است».

  خداوند همه را به آنچه که دوست دارد و می‌پسندد توفیق دهد.

  والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  مکتبة الأنصار

  برای اولین بار در شارجه با ده‌ها عنوان کتاب فارسی نوارهای سخنرانی به زبان فارسی روزنامه‌ها و مجلات ایرانی در خدمت فارسی‌زبانان گرامی.

  آدرس ما: شارجه – دوار الساعة جنب محکمة الإستئناف.