رسول الإسلام

محمد صلى الله عليه وسلم

 Manzon Musulunci Annabi Muhammad ( tsira da amincin Allah su qara tabbata a gare shi)

Da sunan Allah Mai Rahama Mai jin kai.

Takaitaccen bayanin Manzon Allah Muhammad ([1]), tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.A ciki, na bayyana SunanSa, NasabarSa, Garinsa, Aurensa, da kuma Sakonsa wanda yai kira zuwa gare shi, Alamomin Annabtakarsa, Shari'arsa, da matsayin Abokan Adawarsa game da shi.

 1- Sunansa, Nasabarsa, da Garin da aka haife shi da kuma inda ya tashi

Manzon Musulunci shi ne Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, daga zuriyar Isma'il Bn Ibrahim, amincin Allah ya tabbata a gare su.Kuma saboda annabin Allah Ibrahim, amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya fito daga Sham zuwa Makka, tare da shi akwai matarsa Hagar da dansa Isma’il, wanda ke cikin shimfiɗar jariri, kuma sun zauna a Makka bisa umarnin Allah Madaukaki Kuma lokacin da yaron ya girma, Annabi Ibrahim Alaihissalam ya zo Makka, shi da dansa Isma’il, amincin Allah ya tabbata a gare su, suka gina Ka’aba, Haikali mai Alfarma. mutane sun yawaita a kusa da gidan, kuma Makka ta zama wurin masu bautar Allah, Ubangijin Talikai, masu son yin aikin Hajji, kuma Mutane sun ci gaba da bautar Allah da hada Shi bisa addinin Ibrahim, amincin Allah ya tabbata a gare shi, shekaru aru -aru .Sannan Batan ya faru ne bayan hakan, kuma yankin Larabawa ya kasance kamar yanayin da ke kewaye da shi daga sauran ƙasashen Duniya, akwai abubuwan Arna a cikinsa: kamar bautar gumaka, kashe mata mata, zaluntar mata, maganganun ƙarya, shan giya , aikata alfasha, cin kudin Marayu da cin Riba.A wannan wuri kuma a cikin wannan Mahalli, an haifi Manzon Allah, Muhammad Bin Abdullah, daga zuriyar Isma'il bn Ibrahim, amincin Allah ya tabbata a gare su, a shekara ta 571 Miladiyya. Mahaifinsa ya rasu kafin Haihuwarsa, mahaifiyarsa kuma ta rasu a shekararsa ta shida, kuma Baffansa Abu Talib ya dauki Nauyinsa, ya rayu Maraya, Matalauci, ya kasance yana ci yana samun Aiki da zai yi da Hannunsa.

 2- Aure Mai Al-Barka Daga Mace Mai Al-Barka

Kuma lokacin yana dan shekara Ashirin da Biyar, ya Auri mace daga cikin Matan Makka, Khadija Bint Khuwailid, Allah Ya yarda da ita, kuma ya haifi 'ya'ya Mata hudu da maza Biyu daga gare ta.Kauna, kuma bai manta da ita ba. ko bayan rasuwar ta tsawon shekaru da yawa, kuma ya kasance yana yanka Rago yana rabawa a tsakanin kawayen Khadija, Allah Ya yarda da ita, saboda su, don girmama ta da kuma don kiyaye Soyayyar ta.

 3- FARKON WAHAYI

Manzo Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya kasance yana da kyawawan halaye tun lokacin da Allah ya halicce shi, kuma Mutanensa sukan kira shi Mai Gaskiya da Amana, kuma ya kasance yana tarayya tare da su a cikin Manyan Ayyuka, kuma yana ƙin abubuwan bautar Gumaka kuma baya tarayya da su a cikinta.

Lokacin da ya cika shekaru Arba'in yana cikin Makka, Allah ya zabe shi ya zama Manzo, don haka Mala'ika Jibrilu, Amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya zo masa da surah ta farko da aka saukar daga Alkur'ani, wanda shi ne fadinSa Madaukaki:Ka yi karatu da sunan Ubangijinka, wanda Ya yi halitta.

(1)Ya hahitta mutum daga gudan jini.

(2)Ka yi karatu, kuma UbangiJinka shi ne Mafi karimci.

(3)Wanda Ya sanar (da mutum) game da alƙalami.

(4)Ya sanar da mutum abin da bai sani ba.

(5)Al-alaq: 1-5Don haka sai ya zo wurin Matarsa Khadija, Allah Ya yarda da ita, zuciyarsa tana rawar jiki, kuma ya ba ta labari, kuma ta ba shi kwarin gwiwa, kuma ta kai shi wurin dan uwanta Waraqa bin Naufal - kuma ya musulunta kuma ya karanta Attaura da Baibul - sai Khadija ta ce masa: Ya dan uwana, ji daga dan uwanka. Waraqa ta ce masa: Ya dan'uwa me kake gani? Sai Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba shi labarin abin da ya gani, Waraqa ya ce masa:(Wannan shi ne Mala'ikan da Allah ya saukar wa Musa, ina ma a ce ina da dama kuma ina raye lokacin da Mutanen ka zasu fitar da kai, don haka manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: “Kuma yanzu zasu iya korata? , ”Ya ce: Na’am, babu wani Mutum da ya zo da kwatankwacin abin da ka zo da shi sai anyi Adawa da shi. Kuma idan Ranar ka ta riske ni, zan ba taimakeka da Nasara” ([2]).

A Makka, an saukar masa da Alƙur'ani a jere, kuma Jibrilu, amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya sauko tare da shi daga Ubangijin talikai, yayin da ya kawo masa cikakken bayanin Manzanta.

Kuma ya ci gaba da kiran Mutanensa zuwa Musulunci, sai Mutanensa suka ƙi shi suka yi jayayya da shi, kuma suka yi masa tayin musayar saƙon: da kuɗi da sarauta, kuma ya ƙi duk wadan nan, kuma suka gaya masa kamar yadda Mutanen suka faɗa. ga manzannin da suka gabace shi: mai Sihiri, Makaryaci, mai tsegumi, sai suka taƙaita shi, suka kai hari ga jikinsa mai Daraja, suka tsanantawa Mabiyansa,Kuma Manzo - SAW- ya ci gaba da zama a Makka yana kira zuwa ga Allah, kuma ya tafi lokacin aikin Hajji, da kasuwannin larabawa na zamani, inda ya sadu da Mutane ya gabatar musu da Musulunci, kuma bai so jiki ko jagoranci, kuma bai razana da takobi, ba shi da iko kuma ba sarki ba ne, kuma ya ayyana kalubale a kiransa na farko shi ne su kawo kwatankwacin abin da ya zo da shi daga Alkur'ani mai girma. , kuma ya ci gaba da sabawa masu adawa da shi, don haka wadanda suka yi imani daga cikin Sahabbai masu daraja, yardar Allah ta tabbata a gare su duka sun yi imani da shi.Kuma a Makka, Allah ya karrama shi da Babbar Ayar, wacce ita ce tafiya zuwa Kudus, sannan hawa zuwa sama, an san cewa Allah ya tayar da Annabi Iliyasu da Almasihu, amincin Allah ya tabbata a gare su, kamar yadda yadda yake a wajen Musulmi da Kirista.Kuma Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya samu umarnin Allah da yin Sallah tun a sama, kuma ita ce wannan Sallar da Musulmi ke yi sau biyar a rana, kuma a Makka Al -Mukarramah - ita ma - sauran babbar Ayar ta faru. wanda shi ne tsagewar Wata har Mushirikai suka ganta.

Kuma kafiran Quraishawa sun yi amfani da kowace Hanya wajen tosheshi ; Ya tsananta wajen kulla Makirci da nisanta shi, da taurin kai wajen neman Ayoyi, kuma ya nemi taimakon Yahudawa domin ya ba su Hujjojin da za su taimaka musu wajen jayayya da shi da kuma tunkude Mutane daga gare shi.

Kuma lokacin da Zaluncin kafiran Kuraishawa a kan Muminai ya ci gaba, Annabi -SAW- ya ba su damar yin Hijira zuwa Habasha. Kuma Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce musu: Akwai sarki mai adalci a cikinsa wanda ba ya zaluntar kowa, kuma ya kasance sarkin Kiristoci ne, don haka ƙungiya biyu daga cikinsu suka yi hijira zuwa Habasha Lokacin da masu hijira suka isa Abisiniya, sun gabatar wa sarkin Najjashi Addinin da Annabi Muhammad mai tsira da amincin Allah ya zo da shi. sai Ya musulunta kuma ya ce: Na rantse da Allah, wannan shi ne abin da Musa, amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya fito da shi daga alkibla guda, kuma cutarwar Mutanensa ta ci gaba da kasancewa a kansa da Sahabbansa.

Daga cikin wadanda suka yi Imani da shi a lokacin Aikin Hajji akwai gungun wadanda suka zo daga Madina suka yi masa Mubaya'a a kan Musulunci da Nasara idan ya koma garinsu, kuma aka kira (Yathrib); Kuma ya ba da izini ga waɗanda suka rage a cikin Makka su yi hijira zuwa garin Annabi, don haka suka yi hijira kuma Musulunci ya yadu a Madina, har babu gida a ciki sai Musulunci ya shiga.

Bayan Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya shafe shekaru goma sha uku a Makka yana kira zuwa ga Allah, Allah ya ba shi izinin yin hijira zuwa garin Annabi (Madina); Don haka ya yi hijira - Allah ya yi masa rahama - ya ci gaba da kiran zuwa ga Allah Kuma a jere, dokokin Musulunci suna saukowa sannu a hankali, kuma ya fara aika da manzanninsa, tare da su, zuwa ga Shuwagannin kabilu da Sarakuna, yana kiran su zuwa ga Musulunci.Daga cikin wadanda aka aiko shi akwai: sarkin Rumawa, sarki na Farisa, da sarkin Masar.

A Madina akwai faruwar kusufin rana, don haka Mutane suka firgita, wannan ya zo daidai da rasuwar Ibrahim Dan Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, Mutane suka ce: Rana ta yi duhu saboda rasuwar Ibrahim. Annabi sallal Lahu alayhi wa alihi wa sallam ya ce:(Rana da wata ba sa yin Duhu saboda Mutuwar wani ko rayuwarsa, amma suna daga cikin Ayoyin Allah, ta inda Allah ke tsoratar da bayinsa) ([3])Idan Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya kasance makaryaci da gangan, zai gaggauta tsoratar da Mutane daga musun shi, kuma ya ce rana ta yi duhu da mutuwar ɗana, to yaya batun wanda ke yi mini ƙarya.

Kuma Manzo, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, Ubangijinsa ya siffanta shi da cikakkiyar ɗabi'a, kuma Allah ya siffanta shi da cewa:Kuma, lalle haƙiƙa kana a kan hãlãyen kirki manya.Surat Alqalam Aya ta 4An sifanta shi da dukkan kyawawan halaye kamar gaskiya, Iklasi, jaruntaka, Adalci da aminci har ma ga Abokan Adawa, karamci da son sadaka ga matalauta, mabukata, zawarawa da mabukata, masu son shiriyarsu, rahama da tawali'u gare su, har wani bakon mutum ya zo yana neman Manzo, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya tambayi game da shi sahabbansa, Allah Ya yarda da su alhali yana cikin su, bai san shi ba, sai ya ce: Wane ne a cikin ku Muhammad?

Tarihinsa Alama ce ta kamala da Daraja a cikin Mu'amalarsa da kowa da kowa: Makiyi da Aboki, na kusa da na nesa, Babba da ƙarami, Namiji da Mace, Dabba da Tsuntsu.

Kuma lokacin da Allah ya cika masa Addininsa, kuma Manzo -SAW- ya isar da sakon, ya rasu yana dan shekara sittin da uku, wanda shekaru Arba'in kafin Annabta, da shekaru Ashirin da uku a matsayin Annabi kuma manzo.An yi jana’izarsa a garin Madina –Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi-, kuma bai bar kudi ko gado ba, sai dai Farar Alfadararsa da ya hau, da filin da ya yi wa matafiyi sadaka ita. ([4])

Adadin wadanda suka Musulunta, suka gasgata shi, suka bi shi adadi ne mai yawa, kuma sama da dubu dari na Sahabbansa sun yi aikin Hajjin Bankwana, kuma kusan watanni uku kafin rasuwarsa.Watakila wannan yana daga cikin sirrin kiyaye Addininsa da yada shi, kuma Sahabbansa wadanda ya tashe su kan dabi'u da ka'idojin Musulunci suna daga cikin mafifitan Sahabbai, masu Adalci da gidun Duniya.Kuma biyayya da sadaukarwa ga wannan mai girma Addinin da suka yi Imani da shi.

Kuma Sahabbansa Masu girman sun kasance, Allah ya yarda da su baki daya, cikin Imani, Ilimi, Aiki, Ikhlasi, Imani, kokari, Jajircewa da karamci: Abubakar A-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Usman bn Affan, da Ali ibn Abi Talib, yardar Allah ta tabbata a gare su, kuma suna daga cikin farkon wadanda suka yi Imani da shi da gaskiyar sa, kuma su ne Halifofi a bayan sa, wadanda suka dauki tutar Addini a bayan sa, kuma ba su da ko daya daga cikin halayen Annabci, kuma bai keɓe su ga wani abu ba tare da sauran sahabbansa, Allah Ya yarda da su.

Kuma Allah ya kiyaye littafinsa da ya kawo da sunnarsa, tarihin rayuwarsa, kalmominsa da ayyukansa cikin yaren da ya ke maganaita da , don haka tarihin rayuwarsa -cikin Tarihi- bai haddace ba a matsayin tarihin rayuwarsa - salati da amincin Allah su tabbata a gare shi. - amma an kare shi yadda ya saba kwana, ci sha da Dariya?Yaya yake mu'amala da iyalinsa a cikin gidansa?An kiyaye dukkan Halayansa kuma an rubuta su a cikin Tarihin Rayuwarsa, kamar yadda shi Manzon Dan Adam ne wanda ba shi da komai na halayen Allantaka, kuma ba ya Mallaka wa kansa Fa'ida ko cutarwa.

 4- SAKONSA

Allah ya aiko Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, bayan Shirka, kafirci da Jahilci sun bazu ko'ina a cikin Duniya, kuma babu wani Mutum a doron ƙasa da yake bautawa Allah ba tare da ya yi shirka da shi ba, sai dai ragowar wasu tsirarun Ahlul Kitabi Allah ya aiko shi da shiriya da Addinin gaskiya zuwa ga dukkan Talikai; Domin bayyana shi a kan dukkan Addini, da fitar da Mutane daga Duhun kafirci, kafirci da Jahilci zuwa hasken Tauhidi da Imani, kuma sakonsa ya kasance mai dacewa da sakonnin Annabawan da suka gabata, tsira da aminci su tabbata a gare su.

Kuma ya yi kira zuwa ga duk abin da Annabawa da Manzanni, aminci ya tabbata a gare su, sukai kira akan su: Nuhu, Ibrahim, Musa, Sulaiman, Dawuda da Isa - daga imani cewa Ubangiji shine Allah, Mahalicci, Mai Azurtawa, Mai rayawa kuma mai kashewa, Mai bayarwa, Mamallakin Sarki, Wanda ke tafiyar da al'amarin, kuma shi ne Mafi jin ƙai, kuma cewa Allah shi ne Mahaliccin komai a cikin sararin da muke gani.Kuma abin da ba mu gani, da komai sai Allah ɗaya ne. na Halittunsa.

Ya kuma yi kira ga bautar Allah shi kadai da barin bautar wani abu daban, kuma ya bayyana a sarari - manufar bayanin - cewa Allah daya ne kuma ba shi da abokin tarayya a cikin bautarsa, mallakarsa, halittarsa ko gudanar da shi, kuma ya fayyace. cewa Allah, tsarki ya tabbata a gare shi, ba a haife shi ba kuma ba a haife shi ba, kuma ba shi da kwatankwacinsa ko kwatankwacinsa, kuma ba a halatta shi a cikin wani abu Wanda ya halicce shi kuma ba ya zama cikin jiki.

Kuma Ya yi kira zuwa ga Imani da littattafan Allah kamar littattafan Ibrahim da Musa, aminci ya tabbata a gare su, Attaura, Zabura da Injila, haka nan kuma ya yi kira ga imani da dukkan Manzanni, aminci ya tabbata a gare su, kuma ya yi la'akari da cewa duk wanda ya karyata wani Annabi to ya kafircewa dukkan Annabawa.

Kuma ya yi Albishir ga dukkan Mutanen da rahamar Allah, kuma cewa Allah shi ne ke kula da isar su a cikin addini, kuma cewa Allah shi ne Ubangiji mafi jin kai, kuma shi kadai ne zai yi hukunci ga halittu a ranar kiyama lokacin da Ya zai tayar da su gaba daya daga kaburburansu, da kuma cewa Shi ne wanda yake sakawa muminai da kyawawan ayyukansu da sau goma kwatankwacinsu, da munanan abubuwa iri daya, kuma gare su madawwama madawwami a lahira, kuma duk wanda ya kafirce kuma ya aikata munanan Ayyuka za su sami ladansa Duniya da lahira.

Kuma Manzo Muhammad –Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - a cikin sakonsa bai daukaka kabilarsa, kasarsa, ko Ruhinsa mai daraja ba, a'a, sunayen Annabawa Nuhu, Ibrahim, Musa da Isa, amincin Allah ya tabbata a gare su. , an ambace su a cikin Alkur'ani mai girma fiye da sunan sa, kuma ba a ambaci sunan mahaifiyarsa ko na matansa a cikin Alkur'ani mai girma ba, kuma an ambace shi a cikin Alkur'ani ya ambaci sunan Umm Musa fiye da sau ɗaya, kuma Maryamu, amincin Allah ya tabbata a gare ta, an ambace ta sau Talatin da Biyar.

Kuma Manzo Muhammad –Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - Ma'asumi ne daga duk abin da ya saba wa Shari’a, Hankali da ilhami, ko kyawawan dabi’u suka kyamace shi. Saboda Annabawa ma'asumai ne, aminci ya tabbata a gare su, a cikin abin da suke isar da shi game da Allah, kuma saboda an dora musu nauyin isar da umurnin Allah ga bayinsa, kuma Annabawa ba su da komai na sifofin ubangiji ko Allahntaka; Maimakon haka, su Nutane ne kamar sauran Mutane, Allah Madaukakin Sarki yana bayyana musu Sakonninsa.

Daya daga cikin manyan Hujjoji kan cewa sakon Manzo Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wahayi ne daga Allah shi ne cewa yana nan har yau kamar yadda yake a cikin Rayuwarsa, kuma sama da Musulmai biliyan daya ke bi, aiwatar da ayyukanta na shari'a kamar Sallah, Zakka, Azumi, aikin hajji da sauransu ba tare da canji ko jinrkitawa.

 5- AYOYIN ANNABTARSA DA ALAMOMINTA DA KUMA DALILANSU

Allah yana tallafa wa Annabawa da Ayoyin da ke nuni da Annabcinsu, kuma yana kafa musu Hujjoji da Dalilan sakonsu, Kuma Allah ya ba wa kowane Annabi daga cikin Ayoyin da suka isa Mutane su yi imani da irin su, kuma mafi girma daga cikin ayoyin da aka yi wa annabawa su ne Ayoyin Annabin mu Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. , domin Allah ya ba shi Alkur’ani mai girma. kuma shi ne aya dawwamammiya daga Ayoyin Annabawa har zuwa ranar tashin kiyama, kamar yadda Allah ya tallafa masa da manyan ayoyi (mu'ujizai), kuma ayoyin Manzo Muhammad - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - suna da yawa, da suka hada da:

Isra'i da Mi'araji, da tsagewar wata, da saukar Ruwan sama sau da yawa bayan ya kira Ubangijinsa ya shayar da Mutane bayan sun bushe.

Kuma ya sanya Abinci yayi yawa da Ruwa kaɗan, don haka Mutane Suka ci daga gare shi suka sha su da yawa.

Kuma da bada labarinsa kan gaibi mai zuwa, wanda babu wanda yasan cikakkun bayanan da bai sani ba kamar yadda Allah ya bada labarinsu na Annabawa Amincin Allah a gare su tare da Mutanensu, da Kissar Ashabul Kahfi

Kuma faɗin sa na labaran gaibi da za su zo nan gaba wanda ya faru daga baya akan cewa Allah ya sanar da shi, Tsarki ya tabbata a gare shi, kamar labari na wuta da take fitowa daga ƙasar Hijaz. kuma duk wanda yake Sham ya gan ta, mutane suka shiga ginin.

Kuma Allah ya isar masa da kariyarsa daga Mutane.

Kuma ya cika Alkawuran da ya yi wa sahabbansa kamar yadda ya ce musu: (Za ku ci Farisa da Rumawa, kuma za ku ciyar da taskokinsu a tafarkin Allah).

Da taimakon Allah a gare shi da Mala'iku.

Kuma Busharar Annabawa, tsira da amincin Allah su tabbata a gare su, ga Jama'arsu game da Annabcin Manzo Muhammad - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - da wadan da suka yi wa Musa Dawuda, Sulaiman, Isa, salati. a kansu, da sauran Annabawan Bani Isra’ila.

Kuma da Hujjoji masu ma'ana da karin magana da aka kawo ([5]) wadanda Kubutaccen Hankali yake miƙa musu wuya.

kuma Wadannan Ayoyin, da Hujjojin, da Misalai na Hankali sun bazu a cikin Alkur’ani Mai girma da Sunnar Annabi, kuma Ayoyinsa sun yi yawa da ba za a iya kirge su ba, kuma Duk wanda ke son sanin su ya yi bitar Alkur’ani Mai girma, da littattafan Sunnah da tarihin Annabi, domin suna dauke da wasu labarai tabbatattu game da wadan nan Ayoyin.

kuma da a ce waɗannan manyan Ayoyin ba su faru ba, da masu Adawa da shi daga kafiran Quraishawa da na Yahudawa da Nasara waɗanda suke a cikin Ƙasar Larabawa sun sami damar ƙaryata shi da tsawatar da Mutane game da shi.

Kuma Alkur’ani mai girma shi ne littafin da Allah ya saukar wa Manzo Muhammad –Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - kuma shi ne Zancen Ubangijin Talikai. kuma Allah yayiwa Mutane da Aljanu futona futo na su zo da kwatankwacinsa ko surah makamanciyarsa kuma har yau wannn futo na futo din yana nan kuma Al-qurani mai girama yana Amsa tambayoyi Muhimmai na mafi yawan Miliyoyin Mutane suka dimauce wajen Amsa su, Kuma Alkur'ani mai girma an kiyaye shi har yau a cikin harshen Larabci da aka saukar da shi, ba a rasa harafi ko ɗaya daga ciki ba, kuma an buga shi kuma an yadashi, kuma shi babban littafi ne na mu'ujiza, kuma shine mafi girman littafin da ya zo wa Mutane, ya cancanci karantawa ko karanta fassarar Ma'anoninsa, kuma duk wanda ya rasa shi kuma yaki yin Imani da shi ya yi hasara Ya rasa dukkan Alherai,Kamar yadda Sunnar Manzo Muhammad - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - da shiriyarsa da Tarihin Rayuwarsa ana kiyaye su kuma ana watsa su gwargwadon Jerin Riwayoyin Amintattu kuma an buga shi cikin yaren Larabci irin yadda Manzo Muhammad - salla Allah kuma aminci ya tabbata a gare shi - yayi magana da shi kamar yana zaune a cikin mu, kuma an fassara shi zuwa Harsuna da yawa, Alkur'ani mai girma da Sunnar Manzo - Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. su ne tushen hukunce -hukuncen Musulunci da Dokokinsa.

Kamar yadda Sunnar Manzo Muhammad - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - da shiriyarsa da Tarihin Rayuwarsa ana kiyaye su kuma ana watsa su gwargwadon Jerin Riwayoyin Amintattu kuma an buga shi cikin yaren Larabci irin yadda Manzo Muhammad - salla Allah kuma aminci ya tabbata a gare shi - yayi magana da shi kamar yana zaune a cikin mu, kuma an fassara shi zuwa Harsuna da yawa, Alkur'ani mai girma da Sunnar Manzo - Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. su ne tushen hukunce -hukuncen Musulunci da Dokokinsa.

 6- Shari'ar Da Manzon Allah -Tsira Da Amincin Allah Su Tabbata A Gare Shi-

Shari’ar da Manzo Muhammad –Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya zo da ita, ita ce Shari’ar Musulunci, kuma ita ce cikar dokokin Ubangiji da sakonnin Allah, kuma tana kama da Asalin daga dokokin da suka gabata. Annabawa, kodayake yanayin su ya bambanta.

Kuma Ita Cikakkiyar shari'ar ce, kuma tana aiki da kowane lokaci da wuri, wanda Addinin Mutane da Duniyar su suna inganta da ita, ya haɗa da dukkan Ayyukan Ibada da suka wajaba ga Mutane zuwa ga Allah Ubangijin Talikai, kamar Sallah da Zakka.ta nuna musu halacci da haramtattun kuɗi, tattalin Arziki, zamantakewa, siyasa, tsarin soji da Muhalli,da sauran abubuwan da rayuwar Mutane da lokutansu ke buƙata.

Wannan Sharia tana kare Addinan Mutane,Jini, Mutunci, kuɗi, Hankali, da zuriya, kuma ta haɗa da kowace irin Nagarta da Adalci, kuma tana yin gargaɗi akan kowace ɓarna da Sharri Yana kira ga mutuncin dan Adam, matsakaici, adalci, ikhlasi, tsafta, kamala, soyayya, son alheri ga mutane, zubar da jini, tsaron al'ummomi, da hana tsoratar da mutane da tsoratar da su ba bisa ka'ida ba Kuma Manzo Muhammad - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - yaƙi ne da zalunci da ɓarna a cikin dukkan sifofinsa da Kalolinsa, da yaƙi da camfi, nisantar Mutane da Kauracewa Duniya.

Kuma Manzo Muhammad –Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya bayyana karara cewa Allah ya girmama Mutum - Maza da Mata - kuma ya lamunce masa dukkan hakkokinsa, kuma ya dora masa Alhakin dukkan zabinsa, Ayyukansa da dabi'unsa, kuma ya rike shi. alhakin duk wani mataki da zai cutar da kansa ko cutar da wasu. Ya daidaita Mace da Namiji daidai gwargwadon Imani, da Mas'ukiyya, da Sakamako da lada, kuma a cikin wannan Shari'a ana ba Mata kulawa ta musamman a matsayin Uwa, Mata, 'Ya da' Yar'uwa.

Kuma Sharia da Manzo Muhammad - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya zo da ita, ya zo da kiyaye Hankali da hana duk abin dazai gurbata Shi, kamar shan Giya, Musulunci ya dauki Addini a matsayin haske mai haskaka tafarkin Hankali; Don haka Mutum yana bauta wa Ubangijinsa kan Basira da Ilimi, kuma shari'ar Musulunci ta daga Darajar Hankali kuma ta sanya ta zama abin da aka fi mayar da Hankali a kanta, kuma ya 'yanta shi daga kangin camfe -camfe da bautar Gumaka.

Kuma shari'ar Musulunci tana ɗaukaka Ilimi Ingantacce, kuma tana ƙarfafa binciken Ilimi na hankali wanda ya kubuta daga son rai, kuma tana kira ga yin Nazari da Tunani kan Rai da Halittu, Kuma sakamakon ingantaccen Ilimi baya cin karo da abunda Manzon Allah SAW ya zo da shi .

Kuma babu bambanci a Sharia ga Jinsi na musamman na Mutane ba tare da jinsi ba, kuma babu fifiko ga wata Al'umma fiye da wata, amma duk daidai suke a gaban hukunce -hukuncen ta. Domin dukkan Mutane daidai suke a Asalinsu, kuma babu fifiko ga wata kabila akan wata, haka kuma ba fifiko ga wani mutum akan wani ba sai ta hanyar jin tsoron Allah, kuma Manzo Muhammad –Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya fada cewa an haifi kowane yaro. akan ilhami, kuma ba a haifi daya daga cikin dan Adam yana kuskure ko gadon zunubin wani.

A shari'ar Musulunci, Allah ya shar'anta tuba, wanda shi ne: Mutum ya koma ga Ubangijinsa ya bar Zunubai, kuma Musulunci ya shafe zunuban da suka gabace shi, kuma tuba ya rushe zunubban da suka gabace shi.Babu bukatar furta zunuban mutum a gaban mutane, a cikin Islama, alakar mutum da Allah kai tsaye ce, kuma ba kwa bukatar kowa ya kasance a matsayin mai shiga tsakanin ku da Allah, kamar yadda Addinin Musulunci ya hana mu ,Maida Mutane Alloli ko yin tarayya da Allah cikin Ubangijintakar sa ko Allahntakar sa.

Kuma Shariar da Manzo Muhammad - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya zo da ita, ta soke duk wata Sharia da ta gabata, domin Shari’ar Musulunci da Annabi Muhammad, SAW ya zo daga Allah,ita ce ta karshen dokoki har zuwa Ranar tashin Alkiyama, kuma ta kasance ga dukkan Talikai; Don haka, ta soke abin da ya gabace ta, kamar yadda dokokin da suka gabata suka shafe Junansu, kuma Allah Madaukakin Sarki bai yarda da wata doka ba wacce ba ta Musulunci ba, kuma ba ya yarda da wani Addini ba Musulunci ba wanda Manzo Muhammad ya zo da shi. - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - kuma duk wanda ya rungumi wani addini ba Musulunci ba ba za a karba daga gareshi ba, kuma duk wanda yake son Sanin dalla -dalla na tanadin wannan Sharia, to ya nemi su a cikin amintattun littattafan da suka san Musulunci. .

Manufar Shari'ar Musulunci -kamar yadda manufar dukkan saƙonnin Allah yake- cewa Addini na Gaskiya ne ya zarce da ɗan Adam zuwa kololuwa, don haka sa ya zama Bawan Allah tsarkakakke Ibadar Ubangijin Talikai, kuma ya 'yanta shi daga Bautar Mutum, ko Dukiya ko canfi.

Shari'ar Musulunci tana Aiki a kowane lokaci da kowane wuri, kuma babu wani abu a cikinta da ya sabawa maslahar dan Adam wacce tai daidai da Rayuwa, domin wahayi ne daga Allah wanda ya san abin da Mutane ke bukata, a maimakon haka, za a karbe shi daga Allah, yana shiryar da Mutane. zuwa tafarkin Alheri da Shiriya, kuma idan sun yi roko zuwa gareshi, Al'amarinsu zai daidaita kuma sun aminta daga zaluntar junansu.

 7- Matsayin Masu Husuma Da Shi Da Kuma Shaidar Da Sukai Masa:

Babu shakka kowane Annabi yana da masu Adawa da shi, kuma masu adawar da shi kuma suna kokarin toshewa zuwa tafarkin kiran sa, kuma suna hana Mutane yin Imani da shi, kuma Manzon Allah Muhammad - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - yana da abokan adawa da yawa. a lokacin rayuwarSa da bayan MutuwarSa, kuma Allah ya taimake shi a kan su duka, kuma ta zo daidai Shaidar da yawa daga cikinsu - na baya da na yanzu - kan cewa shi Annabi ne, kuma ya zo da kwatankwacin abin da ya gabata daga Annabawa, Amincin Allah ya tabbata a gare su, ya zo da su, kuma sun san cewa ya yi gaskiya, amma da yawa daga cikinsu an hana su yin Imani da shi ta hanyar cikas da yawa kamar son shugabanci ko tsoron Jama'arsu, ko rasa Dukiya da yake samu daga Matsayinsa da yake kai.

Kuma gõdiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu.

Wanda ya Rubuta shi Shi ne Farfesa Muhammad Bn Abdullahi Al-Suhaim

Babban Malamin koyar da Aqida a Vangaren koyar da Darussan Musulunci (a da can)

Tsangayar Koyo da koyarwa, na Jami'ar Sarki Su'ud

Riyadh, Kasar Saudi Arabia
([1]) Na yi kwadayin kalmomin Annabi Muhammadu guda biyu, la'akari da fassarar, don haka ya lura da hakan.

([2]) Buhari da Muslim ne suka rawaito shi daga Hadisin A’isha, Allah Ya yarda da ita, Sahihul Bukhari (2) 1/7, da Sahihu Muslim (152) 1/139.

([3]) Sahihu Muslim (901)

([4]) Sahihul Bukhari (4461) 6/15.

([5]) Misalin fadinsa Madaukaki: "Ya ku mutãne! An buga wani misãli, sai ku saurãra zuwa gare shi. Lalle ne waɗanda kuke kira baicin Allah, bã zã su halitta ƙudã ba, kõ da sun tãru gare shi, kuma idan ƙudãn ya ƙwãce musu wani abu, bã zã su kuɓutar da shi ba daga gare shi. Mai nẽma da wanda ake nẽman gare shi sun raunana." [Surat Al-hajj: