הראו משהו מסוגי הדהיקר והשבחות ()

הראו משהו מסוגי הדהיקר והשבחות

  |

  איסור שירה וכלי נגינה

  השבח לאלוהים, אנו משבחים אותו, מבקשים את עזרתו, נסלח לו חוזרים בתשובה אליו ומחפשים מקלט באלוהים מרעות עצמנו ומצערנו של מעשינו. מי שמנחה את אלוהים יטעה אותו ויביא להטעיה, האדי בשבילו, ואני מעיד כי אין אלוהים מלבד משרתו. ונאמן על התגלותו, ויברך אלהים את רחמיו ואת משפחתו וחבריו. אחרי: השם הגיע על פי הנחייתו האדיבה והדרכתו המבורכת, התורמת לאדם, לכבודו ולאושרו. זה כמה מוסלמים להיכנס בקשתו אושר שנאספו בשביל הריגוש של דוקטרינות אסרהגיע חאראם הדת בגלל העבודה ים נזק תופעות חמורות של רציני וכזה הואכמה אנשים והם מרוכזים עם כיף לשמוע ולחגוג, שירה ומוסיקה

  , ואולי להסביר כמה מהם לעצמו להמשיך לעשות זאת ולהעביר את פתוות הוא החקירות והדיווחים בסעיף זה אינם נכונים מכיוון שאינם מבוססים על כך ואין הוכחות נכונות.ללה ואת הסונה של טכנולוגיות א המודרניות שלו כי בשלב זה גדל כלי נגינה מאשר הלבבות למשוך קולות מאוחר לשמוע לעסוק בם, ולכן ההיחלשות הסוגרת של הדת והתמיכה שלהםולהסיט אותם דברי המעלה ועוסק אותםובאים עדות ברורה בספר אללה ואת הסונה ושליחו האוסר שירה וכלי נגינה והצהרה השפיע ואת הניזק וסיכונים שלהם המאמין ועל לבו ודת גה שלופיי מסעוד לוויה ועוקבים אחרים: הוא שירים. במקום זאת, אל-חסן אל-בסרי אמר שזה למען ולכלי הנגינהפיי הוא אחד הפרשנים אמר לוויה] [איסרא ו חסידיו: קולו של השטן

  בפסוק זה צריך להיעשות: שירה אומר הבורא יתברך את התכונות שהוזכרו של עבדים רחמןהוא אחד הפרשנים של המשמעויות שלקריטריון:, וכי כמה מהם אמרו בפירוש הפסוק זור בפסוק: חברילא שקר עד אשר הוא לאסרקיס] הוואש אמר הבורא יתברך: כוכב אבן עבאסוסימנים רבים ניידים בשנה, ההנחיות איסור לשיר מה באבוכרי ואחרים כי הנביא אמר: בברכה נשבע לך, היום שלי, אני משלים . שםבמפורש עדות ברורה של קדושת« תנו לאנשים להעסיק את "האנשים העשירים", והוא אמר וזה גם מעיד על כך שמי שלוקח את הטאבו הזה משתמש בו במקום עם מגורים מושחתים ודעות מעיקות. לא, הם לא מאמינים שהם קדושים. יאם הנביא ולאחר מכן לפתור אותם אומרים,

  אחרת, כשנכנסו האומה של אלוהים ואת התפילות של רעיליםטואנטו שמשאמר: תקוותואת הקעקוע בוהקאלוהים איך טענות על ידי טענות הגיעו אוסר שירה אסור בזכות מודרנית: הודעתו אסרה עליו ואוסרת הקובעת האיסור ראשי:. כמו שירה שלא קול טיפשי. שנית: כצליל של חוסר מוסריות. שלישית: כמזמור מזמורי השטן. רביעית: זו הסיבה שאנשי הידע קראו את עושר העידון של השטן ואת עמדת הטאבו והחטאים. . בספרו כי הנבי

  א אבן אבי מסופרנמוך התחברפוהיווןוצמיחה רשיחה טובה והוכחות ושיטות מוכחות בשבילו, והוא מפורש באיסורן ואיסורן, עדויות לכך יש בשפע בספר אלוהים וסונט, וזה היה נכון בחסידי הנביא עליו השלום והברכות, לחפש מקלט באלוהים יתברך מכחישי האחווה. והתשוקות והתרופות, השלום והברכות של הנביא מוחמד שלנו ובני משפחתו וחבריו בכללותםואני מזכיר לך, הו קורא - ברוך השם - מה שקרה בדבריו של אבו טורב ואימאם שלו, אבו מוחמד, על טעויות, והסביר לך מה שהוזכר בפסוקים ובחדיות האותנטיים והשפעות על איסור שירה וקברטים, וזכרונות של דברי המלומדים בקטע זה אינם מספיקים כדי לרפא ולהספיק; אתה מזה בדרך ישרה, ועד שלבך נעלם - ברוך השם - החשדות והחשדות שעשויים להכות אותו מאלו ששמעו את מאמרו של אבו טורב ושביתותיו מהכותבים, ועל ידי אלוהים אנו מבקשים עזרה, ואנחנו בוטחים, ואין כוח או כוח אלא עם אלוהים יתברך .

  אבו טורב אמרוהשגת הנושא היא ששירה, שירה והאזנה לו מותר, שלא מוזכר בשריעה - שמוחמד עלה איתו.לחצות את גבולות האל ... עד שאמר במהלך מאמרו: אל-חפיז אבו מוחמד אבן חזם אמר: מכירת שחמט, מזמורי תהילים, מקלות, כלי נגינה וחלאבים, מותרת, וכל זה שובר משהו מזה בתוכו אלא שמדובר בתמונה, כך שאין שום ערובה לשבירה. הזכרנו קודם, מכיוון שזה כסף מכספי בעליו).

  אני אומר: אבו מוחמד טעה, ואחרי שאבו טורב, הוא טעה בניתוח מה אלוהים אסר על שירים וקברטים, ופתח בפני אנשים את שערי הרוע הגדול, ובניגוד לכך דרכם של אנשי האמונה ומסע הבחירות של סוננה וקוראן מהחבורים וחסידיהם לצדקה, וזה גדול, והסכנה שלו חמורה, כך אנו שואלים יהי רצון שאלוהים יגן עלינו ועל מוסלמים מפני סטייה של לבבות, מאשמת חטאים ולחששות השטן, הוא סוס נדיב.

  רוב חוקרי האיסלאם ורוב האימאמים של ההדרכה הלכו לאיסור שירים וכל כלי נגינה, שכולם מהנים, והם צריכים לשבור את כלי הנגינה ולהגידאין שום ערובה על הספוילרים שלהם והם אמרולשיר אם מצטרפים אליו כלי נגינה, כמו תופים, אבוב, עוד וכדומה, אסור. פה אחד ל

  הכחשת קודמו העצימה את מי שעסק בשירים וקברטים, ותיארה זאת כשטות וחוסר מוסריות, והם אמרו: עדותו לא מתקבלת, שכן כמה מדבריהם יבואו על כך - ברוך השם, וזה רק מה שעולה מעיסוק בשירה וכלי נגינה של אמונה חלשה, חוסר צניעות ואדיקות, והתעלמות מצווים. אלוהים וכוונותיו, וכאשר מעסיקים שירה וכלי נגינה מציקים לו בעוצמה של רשלנות, הרפיה לשקר, משקל משקל על תפילה ומעשים טובים ופעילות במה שהוא מכנה לשירה וכלי נגינה של ניאוף ומעשי סדום.