עשרה סימנים של עמידה בתפילה גדולה ()

עשרה סימנים של עמידה בתפילה גדולה

  |

  עשרה סימנים של עמידה בתפילה גדולה

  עשרת הסימנים לתנוחת השבח הגדולה, השבח לאללה, אדון העולמות, והשלום והברכות הם על הנביאים והמסרים האצילים, סיידיינה מוחמד ומשפחתו וחבריו, אך אחרי. התפילה הראשונה שאללה ציווה לסגוד לאחר שתי העדויות היא העמוד השני של האיסלאם. אללה אמר: שמעתי את

  שליח אללהמסלאסניפ: לוקאלי עלי חמש, עדות שאין, תפילות הלוהוחמהמה מהן אוללהואוקאם, ושלם לזכאת, בית חג'ג ', וצום הרמדאן. מעמד התפילה לאחר שתי העדויות איננו עדות לתוקף האמונה והיושר, וראיית הלב. תעודות והאימוץ שלוביצע והתפלל במכה לפני עליית הנביא הנביא למדינה בשנה השלישית למשימת הנביא בבינאבג'ג '.מואז אמר, כן, הו שליח של אללה. '' והכניעה לטרף, כמו להשתחוות ולהשתטח ולעמוד מושפל ומושפל ושבר ומציץ בידי יקרים. שייח עבד אל-

  סעדי אללה ירחם עליו, הוא אמר בפירוש דברי אלוהים) על צניעות אוסרת תפילה הרע ואמר אללה אכברמואז אמר, `` כן, הו שליח של אללה. '' והכניעה לטרף, כמו להשתחוות ולהשתטח ולעמוד מושפל ומושפל ושבר ומציץ בידי יקרים. שייח עבד אל- אללה ירחם עליו, הוא אמר בפירוש דברי אלוהים) על צניעות אוסרת תפילה הרע ואמר אללה אכברואז בתפילה נועדה גדולה יותר מכך וגדולה, הכלולה מהזכרת ה 'בלב, בלשון ובגוף, אלוהים יתברך יצר מתפללים שיעבדו אותו, והסגידה הטובה ביותר להם היא התפילה, ושם עבדי הטרף כולם מאליס באחרים, וזה אמר . סוףהתפילה עוברת בירושה על כל שאר מעשי הפולחן, אההההה: נידה לה, שהיא האדהאן.התפילה היא חובה

  לבצע בנסיעות, עירוניות, פחד, ביטחון, בריאות ובריאות. ברומאן של אחמד: אפילו נביא אללה עשה את דדאדיאחאיואמר (מה שהיה ברשות אמונתך): כל עבד, הנביא ממליץ עליהם סוף סוף. ואומר (מה שמוסיף לשונו), כלומר מה שקורה על לשונו מלבד מצווה זו, מדבריך המורחבים על לשונות העם כאלה וכאלה, כלומר התרחש על הלשונות ברומן אמר, 'הנביא (פבו"ה) המליץ ​​לשים

  לב לתפילה עד שלא היה מסוגל לדבר דת ', המסופר על ידי מועז בן ג'בל, האם אללה יהיה מרוצה ממנולפיכך, המוסלמי צריך להיות נלהב לבצע את התפילה בזמן ולא לעצלנות או לשכוח ממנה, אמר הקב''ה: אוי למתפללים. העוסקים בתפילותיהם סהון

  ואלוהים יתברך נשבע לבזבז את התפילה, הוא אמר: הוא הותיר אחריו לאחר שפספסו את התפילה ועקוב אחר התאוות יוטלו בטלה.

  השישי: התפילה היא הדבר הראשון שניתן לתת עליו דין וחשבון ביום התחייה ...

  הוסבר כי אבו הוריירה (יהי רצון שאללה יהיה מרוצה ממנו) אמר: שמעתי את שליח אללה (שלום וברכת אללה עליו) אומר: "הדבר הראשון שיש לתת דין וחשבון הוא יום יום המשרת אמר: שליחו של שלום אללה עליו: "אל תגיד לך את ראש כל העניין והטור ואת גובה הגבנון שלו

  אמרתי: כן, הו שליח של אללה, הוא אמר: ראש עניין האיסלאם, עמוד התפילה ושיא הג'יהאד שלו. "מסופר על ידי אל-טירמידי והוגדר כסאאה על ידי אל-אלבאני בסאחה אל-טירמידי.

  שנית: מעמדה מגיע לאחר שתי העדויות כהוכחה לתוקף ואמונתה של אמונה, והוכחה לכנות של מה שמוכר בלב, ואשרורו.

  שליח אללה (עליו השלום וברכת אללה) אמר: "האיסלאם בנוי על חמש: העדות שאין אלוהים מלבד אללה, ומוחמד הוא משרתו ושליחו.עלמעמד הגדול של התפילה, זה הדבר הראשון שניתן לתת עליו דין וחשבון ביום תחיית מתנדב אמר: (השלים את משרתי את חובתו להתנדב) ואז יבצע את המעשים על אותו .121. לולאת הלולאה, כל אימת שהלולאה, אנשים דבקו בזה שאחריו, הראשון שבהם הוא החום והאחרון מתפלל. . אנו מבקשים מאלוהים בריאות ובטיחות, וכדי לגרום ל

  נו תושבים להתפלל וצאצאינו, ויכול שאללה יברך את הנביא מוחמד שלנו.המתים, מאבו הורירה, מי ייתן ואללה יהיה מרוצה ממנו שהשליח של אללה פנברוקי:ל חומרת מחלתו.' '