A szunnához való ragaszkodás kötelessége és figyelmeztetés az újítás ellen ()

 

Egy érdekes tanulmány a Próféta (ﷺ) születésnapjával kapcsolatos újításokról, int ezek ellen, és figyelmeztet, hogy az újítás eltévelyedés a helyes útról.

|

 A szunnához való ragaszkodás kötelessége és figyelmeztetés az újítás ellen

وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة

Minden hála Allahot illeti, Aki teljessé tette a vallást a számunkra, tökéletesítette áldását rajtunk, és az iszlámot választotta vallásunkként. Áldások és béke legyen az Ő szolgájával és Küldöttével, aki az embereket arra hívta, hogy engedelmeskedjenek Uruknak, és aki figyelmeztetett a szélsőségesség, az újítás és az engedetlenség ellen. Allah áldja meg utódait, társait, és azokat, akik az ő útmutatását követik a Feltámadás Napjáig.

Elolvastam az Idárat indiai, Utter Pradesh Kanpur ipari városi kiadású hetilap vezércikkét. Az író azt állítja, hogy a Szalaf (az első muszlimok) hite nem összeegyeztethető a szunnával. Ezáltal az író megosztottságot akar létrehozni az Ahl-usz-Szunna[1] köreiben, és bátorítja az újításokat és a babonákat. Ez a viselkedés kétségtelenül kerülendő és veszélyes, mert célja az iszlám vallás megsértése, és az igazságtól eltérő újítások és elhajlások elterjesztése. Emellett a cikk kifejezetten a Próféta születésnapjának megünneplését hozza fel kifogásnak mások hite megtárgyalásához. Ezért szükségesnek tartom felvilágosítani az embereket e témával kapcsolatban. Allah segítségét kérve tehát a következőket mondom:

Nem megengedett megünnepelni a Küldött ()[2] vagy bárki más születésnapját. Ezt el kell kerülni, mert ez egy újítás a vallásban. Allah Küldötte () nem ünnepelte, és nem mondta másoknak sem, hogy ezt tegyék, akár őrá emlékezve, akár korábbi próféták, a lányai, feleségei, vagy más rokonai emlékére. A Khulafá-ur-Rásidún[3], a szahába[4] és a tábiún[5], és akik helyesen követték őket, nem ünnepelték ezt az eseményt, ahogy a korai századokban egy muszlim tudós sem ünnepelte.

Ők ismerték a Próféta szunnáját a legjobban, jobban szerették őt, és jobban követték a saríát[6], mint a későbbi generációk. Ha születésnapjának megünneplése jócselekedet lett volna, megtették volna.

A nekünk adott parancs az, hogy kövessük az útmutatást, és ne hozzunk létre vallási újításokat. Ez azért van, mert az iszlám vallás tökéletes, és amit Allah és a Küldötte adott nekünk, az elégséges. Ezt fogadja el az Ahl-usz-Szunna wal-Dzsamáah – a muszlimok közössége, a társak és azok, akik a leghelyesebben követték őket.

Közölték, hogy a Próféta () azt mondta:

„Ha valaki újítást vezet be a mi ügyünkbe (iszlám), ami nem része annak, az el lesz utasítva.”

(Al-Bukhári és Muszlim)

Muszlim közölte:

„Aki egy olyan dolgot tesz, amely nem összeegyeztethető a mi ügyünkkel, attól az nem fogadtatik el.”

Egy másik hagyományban a Próféta () azt mondta:

(…)Tartsátok meg a szunnámat és a helyesen vezetett Kalifák szunnáját, ragaszkodjatok hozzá erősen(…) óvakodjatok az újonnan kitalált dolgoktól, mert minden új (vallási) dolog újítás, és minden újítás tévelygés.”

(Abu Dawúd és At-Tirmidhi)

Azt mondta minden pénteki beszédében:

„A legjobb beszéd Allah Könyve, és a legjobb útmutatás Allah Küldötte útmutatása, és a legrosszabb dolog az újítás(...).”

(Al-Bukhári)

Tehát ezek a hagyományok szigorúan óva intenek az újítások ellen, és figyelmeztetnek, hogy ez a tett eltévelyedés a helyes útról. A Próféta () figyelmeztette az embereket ezen újítások súlyosságára és rossz következményeikre. Sok hagyomány létezik erről.

A Mindenható Allah pedig azt mondja:

(…)Amit a Küldött hozott nektek, azt fogadjátok el, amitől pedig eltiltott benneteket, attól forduljatok el.”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 59:7][7]

Azt is mondja a Magasztos Allah:

(...)És óvakodjanak azok, akik az ő parancsával szembefordulnak, nehogy kísértés érje őket, vagy fájdalmas büntetés sújtsa őket.”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 24:63]

A Mindenható Allah azt mondja:

„Allah Küldöttében szép példát találhattok a magatok számára és annak, aki Allah után vágyakozik és a Végső Nap után és gyakran megemlékezik Allahról.”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 33:21]

A Mindenható Allah azt is mondja:

„És a megelőzők, az elsők a Kivonulók (al-Muhádzsirún) közül és a Segítők (al-Anszár), és akik követték őket jó cselekedetet téve. Allah elégedett velük és ők is elégedettek Allahhal. És Kerteket készített elő a számukra, amelyek alatt folyók folynak, örökkön abban fognak tartózkodni. Ez lesz a hatalmas győzelem.”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 9:100]

És a Mindenható Allah azt mondja:

(...)A mai napon teljessé tettem a számotokra a vallásotokat és kiteljesítettem rátok az Én kegyelmemet. És az Iszlámot rendeltem el nektek vallásul(...).”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:3]

Ez a vers határozottan utal arra, hogy a Mindenható Allah teljessé tette a vallást az umma[8] számára, és áldásaival látta el őket.

Prófétája () csak az után halt meg, hogy átadta Allah teljes üzenetét az ummának, és az ő törvényeit a mondásokkal és tettekkel kapcsolatban. Azt is hangsúlyozta, hogy minden emberek által kitalált, majd az iszlám vallásnak tulajdonított dolog újítás, és mint ilyen, elutasítandó, még ha kiötlői jó szándékkal tették is.

A Próféta társai és a jámbor követők, akik utánuk jöttek, figyelmeztették az embereket az újítások ellen, mert azok olyan dolgokat adnak az iszlámhoz, amit Allah nem engedélyezett, ahogy Allah ellenségei, akik vallásukhoz hozzáadtak dolgokat, és újításokat, amelyeket Allah nem engedett meg. Emellett az újítás megengedése azt jelentené, hogy az iszlám nem teljes, nem tökéletes. Ez a hit nemcsak helytelen, hanem ellentmond a következő versnek: „Ma tökéletessé tettem a vallást számotokra(…)”, és a Próféta () mondásainak, amelyek az újítások ellen figyelmeztetnek bennünket.

A Próféta () és mások születésnapjának megünneplése azt jelentené, hogy Allah nem tette tökéletessé a vallását az umma számára, és hogy a Próféta () nem adta át az embereknek azt, ami szükséges a vallásos kötelességek tekintetében, ezért kitaláltak a vallásban valamit, amit Allah nem engedett meg, azt gondolva, hogy ez közelebb hozza őket Allahhoz.

Kétségtelen, hogy ez egy nagy veszély, és nagyon súlyos dolog a Mindenható Allahot és a Prófétát () kritizálni, miközben Allah már teljessé tette a vallást és tökéletesítette kegyét, és a Próféta () átadta az üzenetet nyíltan, és tudatta az ummát mindazokról az utakról, amelyek a Paradicsomba vezetnek, és megmentik őket a Pokol tüzétől.

A hiteles hadíth szerint, ʻAbd Allah bin ʻAmr bin Al-Ász azt közölte, hogy Allah Küldötte () azt mondta:

„Nem volt Próféta előttem anélkül, hogy nem lett volna arra kötelezve, hogy vezesse népét az általa ismert jóra, és figyelmeztesse az általa ismert rossz ellen.”

 (Muszlim)

Jól tudjuk, hogy a mi Prófétánk () a legjobb minden próféta között, és a legtökéletesebb köztük útmutatásának és tanácsadásának módja tekintetében.

Ha a Milád (a Próféta () születésnapja) megünneplése egy vallási cselekedet lett volna, amellyel Allah elégedett, és amelyet Ő választott a szolgáinak, a Próféta () vagy elmagyarázta volna ezt a népének, vagy ő ünnepelte volna meg ezt az életében, vagy társai tették volna. Mivel ez nem történt meg, világos, hogy az iszlám nem foglalkozik a Miláddal. Ellenkezőleg, ez az egyik újítás, amely ellen a Próféta () figyelmeztette népét, ahogy korábban említettük.

Rengeteg tudós nemcsak hogy elutasította a Milád megünneplését, hanem figyelmeztettek is ellene a fent említett bizonyítékok alapján.

Az iszlám saría szabályai szerint minden olyan kérdést, amely egy, az emberek közötti vitás kérdés elfogadását vagy elutasítását illeti, Allah Könyvéhez és a Küldött ()  szunnájához kell visszavezetni, Allah következő mondása alapján:

„Ó, ti akik hisztek! Engedelmeskedjetek Allahnak és engedelmeskedjetek a Küldöttnek és azoknak, akik közületek a dolgok vitelével bízattak meg! Ha vita van közöttetek valamiben, azt Allahhoz és a Küldötthöz vigyétek vissza! Ha hisztek Allahban és az Utolsó Napban. Ez a jobb és szebb magyarázat!”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:59]

És a Mindenható Allah azt is mondja:

„Ha valamiben nézeteltérés támad közöttetek, annak eldöntése Allahra tartozik(...).”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 42:10]

Ha ezt Allah Könyvéhez visszavezetjük, azt találjuk, hogy Allah megparancsolja nekünk, hogy kövessük a Küldöttét (), és figyelmeztet mindaz ellen, amit ő megtilt. Azt is írja, hogy Allah tökéletessé tette a vallást az emberek számára. Ezért mivel a Milád nem a Próféta () tanításai közé tartozik, nem lehet a vallás része, amit Allah tökéletessé tett számunkra, és amelyről azt kérte tőlünk, hogy úgy ragaszkodjunk hozzá, hogy a Prófétát () követjük.

Amikor megnézzük Allah Küldöttének () szunnáját ezzel a témával kapcsolatban, nem találjuk sem a Próféta (), sem a társai tettei vagy tanításai között. Így nyilván való, hogy a Milád nem része a vallásnak, hanem ez egy újítás, és a Könyv népeinek vak követése, tehát a zsidók és keresztények ünnepeinek a másolása. Ha az ember tudja ezt, világossá válik mindenki számára, akit egy kicsit is érdekel az igazság, hogy bármilyen születésnap megünneplése nem az iszlám része. Ez azok közé az újítások közé tartozik, amelyek ellen Allah és a Küldötte () hangsúlyozottan figyelmeztettek.

A bölcs ember nem hagyhatja magát becsapni az által, hogy mennyi ember teszi ezt az egész világon, mert az igazságot abból ismerhetjük meg, hogy melyek a saríából származó bizonyítékok, és nem abból, hogy hányan tesznek egy adott dolgot.

Allah azt mondja a zsidókról és a keresztényekről:

„És mondták: »Nem lép majdan a Paradicsomba csak az, aki zsidó vagy keresztény.« Ezek az ő vágyaik. Mondd: »Hozzátok elő a bizonyítékaitokat, ha az igazat szólók közül valók vagytok!«”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:111]

És a Mindenható Allah azt is mondja:

„És ha te engedelmeskedsz azok nagy többségének, akik a földön vannak, akkor ők tévútra visznek téged Allah Útjáról. Hiszen ők csak véleményt követnek és csak találgatnak.”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 6:116]

A legtöbb ezek közül az újítások közül nemcsak újításoknak, hanem más rossz dolgoknak is helyet adnak, mint például keveredés férfiak és nők között, zene, alkohol, drogok, stb. Van, hogy a legnagyobb bűnt, a nagy sirket[9] is belekeverik azáltal, hogy Allah Küldöttéhez és „szentekhez” fohászkodnak, a segítségüket kérik, vagy abban hisznek, hogy ő ismeri a rejtett dolgokat, vagy más hasonlók. Ezen hiedelmek az embert hitetlenné teszik Hiteles források szerint Allah Küldötte () azt mondta:

„Óvakodjatok a túlzásoktól a vallási kérdésekben. Az előttetek élt népek azért kárhoztak el, mert szélsőségesek voltak a vallási kérdésekben.”

(An-Naszái)

Azt is mondta:

„Ne vigyétek túlzásba dicséretemet, ahogyan a keresztények tették Mária fiával. Én csak egy szolga vagyok. Ezért egyszerűen azt mondjátok: »Allah szolgája és Küldötte.«”

(Al-Bukhári)

Érdekes, ha megfigyeljük, hogy milyen sokan aktívan részt vesznek ezekben az ünneplésekben és vehemensen védelmezik, míg az olyan kötelező istenszolgálati formáktól távol maradnak, mint a napi öt ima, vagy a pénteki ima. Nem is szégyellik ezt, és nem veszik észre, hogy nagy bűnt követnek el ezzel.

Kétségtelen, hogy ez hitük gyengeségét és szűklátókörűségüket mutatja, és azt, hogy szívük mélyen meg van rozsdásodva a bűn és az engedetlenség miatt. Kérjük Allah védelmét számunkra és minden muszlim számára.

Az még meglepőbb, hogy vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy maga Allah Küldötte () jelen van a Miládon. Ennek megfelelően felállnak, és fogadják őt. Ez nemcsak színtiszta hazugság, hanem a tudatlanság legmélyebb formája, mivel a Próféta ()  sem nem jön ki a sírjából az Ítéletnap előtt, sem nem fog találkozni az emberekkel, és nem látogatja találkozóikat. Ellenkezőleg, a sírjában marad a Feltámadás Napjáig, míg lelke Uránál pihen a magasságban, a legtiszteletreméltóbb helyen.

Allah azt mondja:

„Ezután, ti mind halottak lesztek. Ezután majd a Feltámadás Napján feltámasztattok.”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 23:15-16]

A Próféta () azt mondta:

„Én leszek a legkimagaslóbb Ádám fiai között a Feltámadás Napján, az első, aki számára megnyílik a sír, az első közbenjáró, és az első, akinek a közbenjárása elfogadtatik.”

(Muszlim)

Az előbb mondott bizonyítékok a Koránból és a hadíthból kétségtelenül bebizonyítják, hogy a halott emberek csak a Feltámadás Napján jönnek ki a sírból. Az iszlám minden tudósa egyetért ezzel. A muszlimnak ismernie kell ezeket a tényeket, és nem szabad hagynia, hogy könnyen félrevezessék a tudatlan emberek által kreált újítások és babonák, amelyekre Allah semmiféle engedélyt nem adott.

Ami az áldás és üdvözlés (szalát és szalám) felajánlását illeti a Próféta () számára, ez a legjobb és legerényesebb tettek közé tartozik, amely Allah következő mondásával összhangban van:

„Allah és az Ő Angyalai áldást mondanak a Prófétára. Ó, ti, akik hisztek! Mondjatok ti is áldást érte és kegyesen köszöntsétek!”

[A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 33:56]

A Próféta () azt mondta:

„Aki áldást küld rám egyszer, arra Allah tízszer küld áldást.”

(An-Naszái)

Ez egy minden időben előírt tett, különösen minden ima után. A második tasahhudban[10] kötelező a legtöbb tudós szerint. Számos alkalommal nagyon ajánlott, mint az adhánt[11] követően, a Próféta () nevének említése után, pénteki napon és az azt megelőző éjszakán számos hadíth szerint.

Ezt szerettem volna hangsúlyozni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Remélem, hogy mindenki számára elégséges lesz, akit Allah a fényre vezetett.

Milyen szomorú látni hívő muszlimokat, akik erős hitükről és a Próféta () iránti szeretetükről ismertek, hogy ilyen újító ünnepségeket szerveznek.

Kérdezzük meg ezektől az emberektől: „Mondjátok, ha az ahl-usz-Szunnához tartoztok, és a Prófétát () követitek, ő vagy társai, vagy követői tették ezt, vagy ez csak vak követése annak, amit az iszlám ellenségei tesznek?”

A Próféta () iránti szeretetet nem születésnapja megünneplésével fejezzük ki, hanem a neki való engedelmeskedés által, a tanításaiban való hit által, azzal, hogy távol maradunk attól, amit megtiltott, és azáltal, hogy úgy imádjuk Allahot, ahogy ő előírta a számunkra. Kifejezzük továbbá azzal, hogy szalátot és szalámot mondunk rá időről időre, különösen neve említésekor és az imák alatt.

A wahabiták, ahogy az író le kívánja szögezni, nem újak az ilyen újítások elutasításában. Hittételeikben Allah Könyvéhez és Küldötte () szunnájához ragaszkodnak: követik a lábnyomait és a helyesen vezetett követőkét, hiszik és gyakorolják, amit az erényes elődök tanítottak, akik képesek voltak arra, hogy vallási döntvényeket hozzanak Allah megismeréséről, az Ő tökéletes és tiszteletreméltó tulajdonságai szerint, amelyet megmutatott a Dicsőséges Könyvben és a Próféta () hiteles hagyományaiban, és amelyeket társai teljes szívből elfogadtak. A wahabiták hisznek ezekben a tulajdonságokban, ahogy közlésre kerültek, változtatás, megszemélyesítés, példa állítása vagy tagadás nélkül. Ragaszkodnak a követők, és az ők hívő és jámbor követőik útjához. Hisznek abban, hogy a hit alapja az, hogy tanúsítjuk, hogy nincs más jogosan imádható istenség, csak Allah, és hogy Mohamed  () Allah Küldötte. Számukra ez a hit gyökere és egyik legfontosabb ága is.

Tudják a muszlimok konszenzusával egyetértésben, hogy ehhez a gyökérhez tudásra, elfogadásra és gyakorlatra van szükség.

Ez hogy nincs más jogosan imádható istenség, csak a Mindenható Allah, magába foglalja azt, hogy Neki nincs társa. Azt is magába foglalja, hogy megtagadjuk minden más imádatát Rajta kívül. Megmutatja, a dzsinnek és az emberek miért teremttettek, a Küldöttek miért küldettek, és a Könyvek miért kerültek kinyilatkoztatásra.

Emellett az ibáda (Istenszolgálat) nemcsak teljes alávetés és szeretet, hanem teljes engedelmesség és tisztelet is. Az iszlám az egyetlen vallás, amelyet Allah írt elő, és amelyet a próféták közvetítettek, és rajta kívül Allah semmit nem fogad el. Aki aláveti akaratát Allahnak és valaki másnak is Mellette, az musrik (politeista). Ugyanez igaz arra is, aki imádkozik Allahhoz és valaki máshoz is Rajta kívül. Aki nem veti alá magát Neki, az arrogáns Teremtője iránti kötelességeit tekintve. A Mindenható Allah azt mondja:

„Minden egyes nemzethez elküldtünk egy Küldöttet azzal, hogy: »Szolgáljátok Allahot! És kerüljétek el a tághútot! (minden hamis istenség)«”

(16:36)

Tehát a wahabiták hittétele arra alapszik, hogy tanúsítják, hogy Mohamed () Allah Küldötte, és teljesen elhagynak minden újítást, babonát, és mindent, ami ellenkezik a saríával.

Ez az, amiben Mohamed bin Abdul Wahab seikh (Allah legyen vele könyörületes) hitt, és amire hívott másokat is. Aki bármi ezzel ellenkezőt tulajdonít neki, az nemcsak hazudik, hanem nagy bűnt követ el, és olyat állít, amely teljesen alaptalan. Kétségtelen, hogy megkapja az Allah által a hazugságok kitalálóinak megígért büntetést.

A seikh bemutatta az Egyedülvalóságról írt jól ismert értekezéseiben és tankönyveiben, hogy senki nem méltó az imádatra, csak a Mindenható Allah, és hogy ez a fajta imádat a sirk (Allah mellé társ állítása) minden fajtájától mentes kell, hogy legyen, akár kicsi, akár nagy. Aki csak ismeri ezeket az írásokat, beszédmódját és tanítványai életmódját, az könnyen felismerheti, hogy látásmódja nem különbözött az erényes elődökétől, a tanulás és vezetés nagy imámjaiétól. Ő pontosan azt tanította, amit ők egész életükben tettek, Allah Egyedüli imádatát, és minden újítás és babona elhagyását.

Nincs szükség semmiféle hozzátételre az után, amit Allah és az Ő Prófétája elrendeltek, és amit az Ahl-usz-Szunna wal-Dzsamáah a társak, a követők és az ő követőik már megkaptak. A Próféta () születésnapja megünneplésének tilalma újító természete miatt és az általában hozzá kapcsolódó szélsőségesség és sirk miatt nem iszlámellenes, és nem lealacsonyító a Próféta () számára. Ellenkezőleg, ez a Próféta () iránti engedelmesség egyik jele, ahogy ő maga mondta:

„Óvakodjatok a túlzásoktól a vallási kérdésekben. Az előttetek élt népek azért kárhoztak el, mert szélsőségesek voltak a vallási kérdésekben.”

(An-Naszái)

Azt is mondta ():

„Ne vigyétek túlzásba dicséretemet, ahogyan a keresztények tették Mária fiával. Én csak egy szolga vagyok. Ezért egyszerűen azt mondjátok: »Allah szolgája és Küldötte.«”

(Al-Bukhári)

Ezt akartam kifejteni a korábban említett cikkel kapcsolatban.

Allah segítsen nekünk és minden muszlimnak, hogy megértsük az Ő vallását, hogy folyamatosan megerősítést kapjunk, hogy ragaszkodjunk a szunnához és maradjunk távol az újítástól. Valóban, Ő a Bőkezű és a Kedves.

Allah adjon áldásokat és könyörületet a mi Prófétánknak, Mohamednek, családjának és társainak.[1] Ahl-usz-Szunna wal-Dzsamáah: akik ragaszkodnak a szunnához - a Próféta ()  tanításához – és a dzsamáahhoz – a szahábah általános hittételeihez és módszertanához.

[2] SallaAllahu aleihi wa salam – Allah áldásai és békéje legyen vele.

[3] Helyesen vezetett Kalifák.

[4] Mohamed próféta () kortársai és követői.

[5] A „követők” generációja. 

[6] Az iszlám erkölcsi, morális vezérelv.

[7] Az áják (versek) a Kegyes Korán, Fahd Király nevét viselő alapítvány, magyar nyelvű fordításából származnak.

[8] Az iszlám világközösség.

[9] „Társítást”, azaz Isten mellé társat, más istenséget, avagy embert állítani. Ez az iszlámban a legnagyobb bűnn.

[10] Fohász mondása a Prófétára ().

[11] Imárahívás.