AZ ISZLÁM TILTJA A NŐK BÁNTALMAZÁSÁT ()

 

Ez a könyv bemutatja az iszlám nézőpontját a nők bántalmazásával kapcsolatban, ahogyan más vallások szemszögét is. Bebizonyítjuk, hogy az iszlám az egyetlen vallás, amely kimondja a nők – akár fiatal, akár idős – bántalmazásának tilalmát.

|

 AZ ISZLÁM TILTJA A NŐK BÁNTALMAZÁSÁT

 Bevezetés

Minden hála Allahot illeti, a világok Urát, aki elküldte Mohamedet (Allah áldása és békéje legyen vele) jó hír hozójának és figyelmeztetőnek, és azért, hogy hívja az egész világot Allah Útjára csillogó fényként. Allah áldásai és békéje legyen vele,  családján  és minden Társán!

Ez a könyv válaszul íródott sok ember állítására, akiket a Sátán tévelygésbe sodort. A nők bántalmazásának témája sok konferencia és weboldal témája anélkül, hogy a nyilatkozóknak ismeretük lenne a témáról. Az iszlám ellenségei igazságtalanul hazugságokat koholnak és olyan szövegeket találnak ki, amelyek teljesen alaptalanok. Ezért szeretnénk a kedves olvasó kezébe helyezni az iszlám nézőpontját a nők bántalmazásával kapcsolatban, ahogyan más vallások szemszögét is bemutatni, hiszen az iszlám az egyetlen vallás, amely kimondja a nők – akár fiatal, akár idős – bántalmazásának teljes tilalmát.

Tehát, szeretnénk bemutatni a kedves olvasók számára a téma részleteit, hogy miután ismereteket szereztek dönthessenek.        

A szerzők

 1. Fejezet  A tettek osztályozása az Iszlám  Törvénykezés (shari’a) alapján

Az Iszlám Törvénykezés minden emberi tettet a következő kategóriák valamelyikébe sorolja, hogy megvilágítsa, az adott tett megengedettnek, vagy tiltottnak minősül-e:

1.      Kötelező (Fard): Ez az, amit az iszlám törvény egyértelműen megkövetel az embertől, mint az ima, a böjt, a zakah (éves kötelező adakozás, amelyet a gazdagok adnak a szegénynek). Ezek a tettek kötelezőek, és aki megteszi őket, jutalmat kap, míg aki elhanyagolja őket, az büntetésben részesül.

 2.      Ajánlott (musztahab): Ezek azok a tettek, amelyek megtételére az iszlám törvény ösztönzi az embereket anélkül, hogy kötelezővé tenné őket. Aki megteszi őket, jutalmat kap, de aki elhanyagolja őket, az nem számít bűnösnek és így nem kap büntetést. Ilyen tett például sziwák-kal (kis fadarab) fogat tisztítani ima előtt.

 3.      Megengedett (mubah): Ezek az olyan tettek, amelyek megtétele vagy elhagyása sem jutalmat, sem büntetést nem vonnak maguk után, mint például járás, autó vagy repülőgépes utazás, vagy bármely mindennapos cselekedet.

 4.      Utálatos (makruh): Ezeknek a tetteknek megtételétől az iszlám törvény az eltávolodást javasolja, de nem tiltja meg. Tehát ha valaki lemond róluk, jutalmat kap, de aki megteszi őket, nem tekintendő bűnösnek és nem kap büntetést. Jobb távol maradni ezektől a cselekedetektől, és mindattól, ami ezek megtételéhez vezet, de aki megteszi őket, nem követett el bűnt. Azonban az ilyen tettek gyakori megtétele, vagy ha megszokássá válik, az az Allah által felállított határok áthágása felé vezethet, és az olyan tettekhez amiket Allah megtiltott. Az ok, amiért ezek a tettek nem tekinthetők bűnnek, még akkor is, ha utálatosak, az, hogy néha szükségessé válhat megtételük. Például a Mindenható Allah utálja a válást, de nem tiltotta meg szolgái iránti könyörületből, hogy felszabadítsa őket, ha az életkörülmények úgy kívánják.

 5.      Tiltott (haram): Ezek azok a tettek, amelyeket az iszlám törvény megtilt. Tehát aki megteszi őket, az bűnösnek számít és büntetést kap, míg aki távol marad tőlük, az jutalmat kap. Ilyen tettek az alkoholfogyasztás és a házasságtörés.

 A megengedett és a tiltott közti különbség

Ismerni, hogy mi megengedett, és megkülönböztetni a tiltottól az iszlám gerince és a hit bizonyítéka, és ez kapcsolatban van a szív és a test cselekedeteivel. Az alapszabály az, hogy minden tett megengedett, kivéve azok, amelyeket külön említ a Korán és Mohamed próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) Szunnája, mint tiltott. A megengedett tettek tiszták, jók, míg a tiltottak gonoszak, mocskosak. Allah joga, mint Teremtő, Jótevő és szolgái ügyeinek Elrendezője, hogy megengedjen nekik, amit akar, és megtiltson nekik, amit akar. De Allah szolgái iránti könyörületéből a tettek megengedését és megtiltását logikus okokra, az emberek hasznára alapozza. Ezért Allah semmit nem engedett meg, csak a jót, és semmit nem tiltott meg, csak a rosszat.

 Egy tett áttétele egyik kategóriából a másikba

1.      A megengedett tilalma és fordítva:

Egy megengedett tettet meg lehet tiltani, ha van olyan ok, amely ezt a tettet, ahelyett, hogy a lélek számára tetszetős és jó lenne, rossz és gonosz tetté változtatja, amely káros a lélek számára. Például az utcán sétálni megengedett cselekedet, de tiltottá válhat, ha az ország elnöke kijárási tilalmat rendel el a polgárok biztonsága érdekében.

Egy tiltott cselekedet szintén átmehet a megengedett kategóriába, ha van rá ok, amely e tett megtételét az ember életének biztosításához szükségessé teszi. Például disznó húst enni tilos, de megengedett, ha az ember elveszett a sivatagban, és az egyetlen elérhető étel a disznó hús, és éhen halna, ha nem enne belőle. Ebben az esetben ehet annyit, hogy biztosítsa túlélését, anélkül, hogy túllépné ezt a határt.

 2.      A kötelező tiltottá válása és fordítva:

Egy kötelező tett átkerülhet a tiltott kategóriába és egy tiltott dolog a kötelezőbe. Például az ima kötelező, de tiltottá válhat, ha egy ember a házában imádkozik, és biztosra vehető, hogy meghal, ha nem hagyja el azonnal a házat. Másrészről megtámadni valakit és levágni a lábát tilos, de ha egy orvosnak le kell vágnia a páciens lábát azért, hogy megmentse az életét, akkor ez a tett kötelezővé válik, és ha nem teszi meg, az bűn, ami büntetést von maga után.

 3.      Egy tett áthelyezése az utálatosból az ajánlottba, vagy az ajánlottból a tiltottba:

Egy utálatos tett átkerülhet az ajánlatosba, sőt, a kötelezőbe is. Például a válás lényegében utálatos (makruh), amelyet Allah gyűlöl, de néhány esetben nem megadni a feleségnek a válást tiltott tettekhez vezethet, amelyet a férj nem tud megakadályozni, kivéve ha elválik, mint például ha a feleség erkölcstelen és a férj nem tudja őt visszavezetni a helyes útra. Ebben az esetben jobb, ha a férj elválik ettől a nőtől. Következésképpen az utálatos tett ajánlatossá válik.

Egy ajánlatos tett szintén válhat tiltottá. Például fogat tisztítani sziwákkal ajánlatos. Azonban utálatossá, vagy akár tiltottá válhat, ha valakinek a foga kilazult, és tudja, hogy kiesne, ha sziwákot használna. Ebben az esetben a sziwákkal való tisztítás ellenkezne az iszlám „ne árts senkinek, még magadnak sem” szabályával.

 Következtetés

 Az alapján, amit fent elmagyaráztunk, leszűrhetjük, hogy az iszlám nem egy vak vallás, amely nem látja és nem veszi figyelembe az emberek mindennapi ügyeinek körülményeit, hanem a vakság tulajdonképpen az iszlám ellenségeinek szívében van, akiknek kitalált hazugságaikkal nincs más céljuk, mint kioltani Allah fényét, de valóban, Allah teljessé teszi fényét akkor is, ha a hitetleneknek ez nem tetszik.

Talán Te, kedves olvasó, megértetted, hogy az iszlám nem az igazságtalanság vallása, hanem az igazságé, ahogy Allah egyik Neve is „Al-’Adl – Az Igazságos”, mivel annak a megítélése, hogy egy tett az iszlámban tilos vagy megengedett, igazságosságon alapul és nem vak megítélésen, ugyanakkor minden igazságtalanság tilos az iszlámban.


 2. Fejezet  A feleségekkel való viselkedés a Szent Korán és a Szunna fényében

  Figyelembe véve a Korán ájáit (verssorait) azt látjuk, hogy a Magasságos Allah kiváló viselkedést rendelt el a feleség iránt, nagylelkűséget és a legjobb együttélést vele, még akkor is, ha nincs a (férj) szívében szerelem. Allah, a Legbölcsebb azt mondja:

„...Illendő módon bánjatok velük! Ha viszolyogtok tőlük, talán olyan valamitől viszolyogtok, amibe Allah sok jót tett.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:19]

A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Egy hívő férfi nem utálhat egy hívő nőt; ha nem tetszik neki valamelyik tulajdonsága, tetszeni fog neki egy másik.” (Muszlim)

Allah azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy a nőnek jogai vannak a férjével szemben, ahogy a férjnek is vele szemben. A Magasságos Allah azt mondja:

„...Az asszonyokat ugyanaz a bánásmód jár, mint ami a számukra kötelező – a helyes módon...” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:228]

És a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) végakarata halála előtt az volt, hogy a férfiak gondoskodjanak feleségükről és tiszteljék őket, soha ne legyenek velük igazságtalanok és ne fosszák meg őket jogaiktól. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Ti férfiak! Tartsátok tiszteletben a nők jogait. Bánjatok velük szeretettel és kegyelemmel...” (Al-Bukhari)

És a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) megparancsolta nekünk, hogy jól bánjunk feleségünkkel és nagylelkűek legyünk velük és azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a legjobb a férfiak közül az, aki a legjobban viselkedik a feleségével. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„A legtökéletesebb hitű az, akinek a legjobb a jelleme. És a legjobb közületek az, aki a legjobb a feleségével.” (At-Tirmidhi)

A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt is mondta:

„A legjobb közületek az, aki a legjobb a feleségével, és én vagyok a legjobb a feleségeimmel.” (Ibn Mádzsa)

A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt is megparancsolta a Társainak, hogy viseljék el a feleségeik hibáit elmagyarázva a nő természetét, ahogyan Allah teremtette őt. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„A legszebben viselkedjetek a nőkkel. Valóban, a nő egy oldalbordából lett teremtve és a leghajlottabb része a bordának a felső része; ha megpróbálod kiegyenesíteni, el fog törni, és ha úgy hagyod, akkor hajlott marad, tehát viselkedjetek a nőkkel a legjobb módon.” (Al-Bukhari)

Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt is mondta:

„Valóban, a nő egy oldalbordából lett teremtve. Nem lesz kiegyenesítve neked sehogy sem (vagyis nem fog pontosan úgy viselkedni, ahogy te akarod). Tehát ha szereted őt, szeretni fogod a hajlítottságát. És ha megpróbálod kiegyenesíteni, eltörnéd. És eltörni őt válást jelent.” (Musztaghraq Abi ’Awana)

A Szent Korán ájái és a hadíthok, amelyek megmutatják, hogyan kell a férfinak a feleségével viselkedni számtalanok, és mindegyikből az derül ki hogy a férfi a lehető legszebben kell viselkedjen a feleségével.

Allah Küldötte bántalamzta valaha bármelyik feleségét?

A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) a jó példa, amelyet minden muszlimnak követni kell, ahogy a Magasságos Allah megparancsolta számunkra. A Magasságos Allah azt mondja:

„Allah küldöttében szép példát találhattok a magatok számára és annak, aki Allah után vágyakozik és a Végső Nap után és gyakran megemlékezik Allah-ról.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 33:21]

A Magasságos Allah leírta a nemes Küldött (Allah áldása és békéje legyen vele) erkölcsét, ezt mondva a Koránban:

„Bizony te hatalmas erkölcsi (alapon) állsz.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 68:4]

A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) jó erkölcsét gyakorlatba ültette, amelyből az emberek megtanulták, hogyan bánjanak más emberekkel. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Valóban, nem küldettem, csak hogy tökéletesítsem de teljessé tegyem a legjobb viselkedést.” (Malik, Al Muwatta)

Olvasunk talán a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) életrajtában vagy szavaiban (hadíthok) bármit, ami azt mutatja, hogy valaha bántalmazott volna egy nőt vagy gyereket? Vagy találunk akár az ellenségei szavai közt, akik az ő idejében éltek, látták és hallották őt, bármit, ami ilyesmivel hibáztatná őt?

Nézzük Aisa (Allah legyen vele elégedett), a Próféta felesége szavait, hogy mit mondott róla halála után, hogy lássuk, milyen férj volt:

„Jelleme a Korán volt.” (Ahmed)

„A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) soha nem ütött a kezével sem nőt, sem gyereket.” (Muszlim)

És nézzük meg, mit mondott a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) egy másik felesége, Szafija (Allah legyen vele elégedett) a Prófétáról halála után:

„Soha nem láttam senkit, akinek jobb lett volna a jelleme, mint Allah Küldöttjének (Allah áldása és békéje legyen vele).” (At-Tabarani)

Most lássuk a Próféta szolgája, Anasz bin Malik (Allah legyen vele elégedett) szavait:

„Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) szolgálatában maradtam tíz évig. Soha nem mondta nekem «Uff». Amikor csináltam valamit, soha nem kérdezte meg tőlem, «miért tetted ezt?» és amikor nem tettem meg egy feladatot, soha nem kérdezte meg, «miért nem tetted meg ezt?». És Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) volt a legjobb jellemű minden ember közt. És (a legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkezett, annyira, hogy) soha nem éreztem selyemruhát, sem tiszta selymet vagy bármi mást, ami lágyabb lett volna Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) tenyerénél. És nem éreztem sem a mósuszt, sem más illatot édesebb illatúnak, mint Allah Küldöttének (Allah áldása és békéje legyen vele) verejtéke.” (At-Tirmidhi)

Anasz bin Malik (Allah legyen vele elégedett) azt is mondta:

„Tíz évig szolgáltam a Prófétát (Allah áldása és békéje legyen vele). Soha nem sértett meg, nem ütött meg, nem szidott meg és nem nézett rám haragosan. És soha nem utasított helyre, ha parancsolt nekem valamit és én figyelmen kívül hagytam. És ha valaki a családjából helyreutasított, azt mondta: «Hagyd őt. Ha meg kellett volna, hogy legyen, meg lett volna.»(Al-Baghawi)


 3. Fejezet  Az iszlám álláspontja a nők  bántalmazását illetően Megengedett vagy tiltott az iszlámban?

 Az Iszlám Törvénykezés forrásai a Szent Korán ájái és a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) Szunnája, és e kettő alapján vonjuk le a konklúziót, hogy az iszlám minek ítéli a nők bántalmazását. Ezek fényében Te, kedves olvasó eldöntheted, hogy a tettek melyik kategóriájába tartozik a nők bántalmazása. Vagyis a kötelező, az ajánlott, a megengedett, az utálatos vagy a tilos kategóriába?

Ijasz bin Abd Allah (Allah legyen vele elégedett)  azt mondta, hogy Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Ne üssétek meg a nőket”, aztán (egy másik időben, miután a Próféta megtiltotta a nők bántalmazását) ’Umar ibn Al-Khattab eljött a Prófétához (Allah áldása és békéje legyen vele) és azt mondta: «A nők elnyomják a férjüket, engedetlenek feléjük és arrogánsan és rossz modorral viseltetnek irántuk.” Akkor a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) megengedte nekik, hogy megüssék őket (ilyen esetekben kivételt tett a tilalom alól). Azután sok nő jött a Próféta feleségeihez és a férjükről panaszkodtak. Akkor a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: «Sok nő jött Mohamed feleségeihez panaszkodni a férjükről, azok a férfiak nem a legjobbak közületek.»(Abu Dawud, Ibn Mádzsa, Ad-Darmi)

E hadíth elemzéséből a következőket vonhatjuk le:

Ez a hadíth (a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) mondása) három különböző időpontban elhangzott mondását tartalmazza a Prófétának (Allah áldása és békéje legyen vele), és nem egyszer, egy esetben:

Az első alkalom:

A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Ne üssétek meg a nőket.”, és itt ér véget az első alkalom, tehát aki hallotta ezeket a szavakat Allah Küldöttétől (Allah áldása és békéje legyen vele), az bizonyossággal megtanulta, hogy az iszlám nézőpontja a nők megütéséről, hogy az tilos, és aki ezt teszi, az bűnös, mert áthágta a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) parancsát.

Ezek szerint szól a kérdésem hozzád, kedves olvasó: Ha ott lettél volna abban az időben és hallottad volna Allah Küldöttét (Allah áldása és békéje legyen vele) amint azt mondja : „Ne üssétek meg a nőket” azt mondanád, hogy a nők bántalmazása az iszlám törvény szerint kötelező, ajánlott, megengedett, utálatos vagy hogy tilos? Mit gondolsz, aki ezt tette, az jutalmat kap, vagy bűnösnek számít? Azt mondanád, hogy az iszlám elnyomja a nőket és megengedi a bántalmazásukat?

A második alkalom:

Most nézzük meg a hadíth második részét, amelyben ’Umar ibn Al-Khattab (Allah legyen vele elégedett) elment a Prófétához (Allah áldása és békéje legyen vele), vagyis ez egy másik alkalommal történt, mint amikor a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Ne üssétek meg a nőket.” ’Umar (Allah legyen vele elégedett) azért jött, hogy panaszkodjon a nőkről, és ezt mondta: „A nők elnyomják a férjüket, engedetlenek feléjük és arrogánsan és rossz modorral viseltetnek irántuk.” Ebben, és csak is ebben az esetben, kivételként az élet valós körülményeit figyelembe véve engedte meg a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele), hogy megütheti valaki a feleségét, CSAK ilyen körülmények között. De hogyan is történjen ez az ütés? Később elmagyarázzuk.

A harmadik alkalom:

Most nézzük a hadíth harmadik részét: „...Azután sok nő jött a Próféta feleségeihez és a férjükről panaszkodtak. Akkor a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: «Sok nő jött Mohamed feleségeihez panaszkodni a férjükről, azok a férfiak nem a legjobbak közületek.»” Itt található a végső ítélet a nők bántalmazásáról az iszlámban, hogy ez egy utálatos vagy tiltott tett, ha a férj áthágja az Allah által lefektetett határokat, amelyeket később magyarázunk el.

Az derül ki ebből a hadíthból, hogy Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) megparancsolta valakinek, hogy megüsse a feleségét? Vagy bátorította, hogy valaki megüsse a feleségét? Vagy rosszallta, ha valaki megütötte a feleségét?

 A Próféta Társai (Allah legyen velük elégedett) siettek elnyerni Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) tetszését. Ezért tudták bizonyossággal, hogy aki megüti a feleségét, az nem az, aki elnyeri a Küldött tetszését, épp ellenkezőleg. Aki nem üti meg a feleségét, hanem megbocsátja a hibáit, az az, aki elnyeri a Küldött (Allah áldása és békéje legyen vele) tetszését. És kétségtelenül, bármely tett, amelyet a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) gyűlöl, az az utálatos tettek kategóriájába kerül, vagy akár a tiltottakéba.

 A nők bántalmazása átkerülhet az utálatos tettek közül a tiltott kategóriába?

Láttuk, hogy alapvetően az iszlám első ítélete szerint a nők bántalmazása a tiltott tettek kategóriájába tartozik. Majd a tett a megengedett kategóriába került bizonyos okok miatt, végül az utálatos kategóriába került. De mikor lett a nők bántalmazása tilos? Ez egy tiltott cselekedet, ha igazságtalan kihágásról van szó, ok nélkül, mivel az igazságtalan kihágás minden formája tilos az iszlámban. A Magasságos Allah azt mondta Könyvében, figyelmeztetve az igazságtalanság bármely formájára:

„..És aki bűnös közöttetek, azzal nagy büntetést kóstoltatunk meg.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 25:19]

Allah azt is mondta:

„...A bűnösöknek nincs segítőjük, sem pedig támogatójuk.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 42:8]

Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Féljetek és maradjatok távol minden igazságtalanságtól (és elnyomástól). Valóban, az igazságtalanság mértéktelen sötétséggé válik az Ítéletnapon.” (Al-Bajhaqi)

Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt is mondta:

„Féljétek az elnyomott fohászát, mert nincs válaszfal közte és Allah között.” (Al-Bukhari)

A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt is mondta:

„Féljétek az elnyomott fohászát, még akkor is, ha hitetlen, mert nincs válaszfal előtte (közte és Allah között).” (Ahmed)

 Ehhez hozzátéve,  az iszlám nem csak a nők fizikai bántalmazását tiltotta meg, hanem a szóbelit is. A Magasságos Allah azt mondja:

„Bizony azok, akik a erényes, szemérmüket mindig szigorúan őrző hívő asszonyokat vádolják meg, átkoztassanak el az és a Túlvilágon; hatalmas büntetés jár nekik.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 24:23]

A Magasságos Allah azt is mondja:

„És azok, akik a hívő férfiakat és a hívő asszonyokat rágalmazzák, anélkül, hogy rászolgáltak volna, azok gyalázatot és nyilvánvaló vétket vettek magukra.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 33:58]

Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt is mondta:

„A muszlim az, akinek a nyelvétől és a kezétől az emberek biztonságban vannak, és a hívő az, akitől az emberek élete és vagyona biztonságban van.” (An-Naszá’i)

Jegyezzük meg, hogy az előző hadíthban a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta, hogy az emberek biztonságban vannak a muszlim nyelvétől, nem azt, hogy a muszlimok vannak biztonságban.

Ezért aki azt állítja, hogy az iszlám bátorítja az igazságtalanságot vagy a nők bántalmzását, az rágalmazást követ el és nagy hazugságot állít.

 Az Iszlám Bíróság ítélete a nők veréséről

Most a legjobb, ha a törvény gyakorlati alkalmazását megfigyeljük a mindennapi életben az Iszlám Törvénykezés fényében, hogy láthassuk, hogyan ítél az iszlám törvényszék a nők bántalmazásának ügyében, mert az iszlám törvényszék ezt a témát nagy komolysággal kezeli, meg adja a nőknek a jogaikat és elítéli a férfit, aki bántalmazza a feleségét. Itt egy példa:

A „Riyadh” újság a weboldalán adta ki 2012. december 12.-én a következő hírt:

„A bíróság a szaúd-arábiai Al-Katif városában egy férjet, aki megverte a feleségét, 30 nyilvános ostorcsapásra ítélt, hogy példa legyen bárki más előtt, aki ilyet tenne a jövőben. A bíróság arra is ítélte a férfit, hogy egy tíznapos szemináriumon vegyen részt egy nőkkel és családdal kapcsolatos kérdésekre specializálódott intézetben, ahol végül írásos vizsgát kell tennie, amelynek eredménye az ügyirathoz lesz csatolva.”

Hasonlóképpen minden bíróság minden iszlám országban elítéli a férfiakat, akik megverik a feleségüket. A vicces a dologban az, hogy néhány nő kihasználja ezt, és megfélemlítik a férjüket, és ha vissza akarnak vágni valami miatt, enyhe sérüléseket okoznak maguknak és hamisan megvádolják a hatóságoknál a férjüket, miközben a férfi ártatlan.

A fenti esetből leszűrhetjük, hogy egyetlen értelmes muszlim, aki az iszlám tanításait követi, nem tesz semmilyen igazságtalanságot a feleségével szembe, és az iszlám, a vallásunk nem tanított, nem parancsolt nekünk ilyesmit. Ellenkezőleg, az iszlám megtiltotta az igazságtalanság minden formáját és megbocsátást, türelmet, toleranciát és a rossz jóval való elfedését rendelte el. És tudnunk kell, hogy az iszlám nem tette a nők bántalmazását megengedetté, csak kivétellé tette azt néhány egyedi esetben, amikor nem lehet mást tenni. És ezt olyan különleges feltételekkel vette körbe, hogy csak nagyon ritkán történjen meg és csak bizonyos cél érdekében, amely az otthon és általában a társadalom egészének erkölcsisége.


 4. Fejezet  Az iszlám válasza az erkölcstelen feleség problémájára

Azt kérdezhetnénk:

Nem jobb a férjnek, ha figyelmezteti a feleségét, mintha bántalmazná?

 Természetesen igen! És valójában ez Allah, a Legbölcsebb ítélete, Aki azt mondta a Könyvében:

„A férfiak irányító támaszai a nőknek mivel Allah előnyben részesített egyeseket közülük a másikkal szemben. És amiatt is, ami ők a javaikból költenek. A kegyes asszonyok engedelmesek és ügyelnek arra (ami mások számára) rejtett, amivel Allah vigyázz arra. És akiknek engedetlen természetétől tartotok, azokat intsétek (először) meg, majd kerüljétek őket az ágyakban, (végül) verjétek meg! Ha engedelmeskednek nektek, akkor ne keressetek (ellenük más) utat. Allah bizony Magasztos és Nagy.”  [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 4:34]

Allah Küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta búcsúzarándoklatán:

„A legjobb módon bánjatok a feleségetekkel, ők rabok a kezetekben (felelősek vagytok értűk); nem várhattok el semmit tőlük, kivéve, ha nyílt erkölcstelenség bűnébe estek, és ha ezt tették, fordítsatok hátat nekik az ágyban, és üssétek meg finoman, észrevehetetlenül, de ha engedelmeskednek nektek, akkor ne ártsatok nekik semmiben. Valóban, nektek van jogotok tőlük, és nekik van joguk tőletek.” (At-Tirmidhi)

Tehát amint láttuk, Allah, a Legbölcsebb, a Mindent Tudó, szolgái viselkedését ismerve három fokozatot határozott meg az erkölcstelen feleség problémájának megoldásaként a következő módon:

 Az első fokozat: figyelmeztetés és útmutatás:

Kötelező a férfi számára, hogy a figyelmeztetés és az útmutatás útját kövesse a feleségével való probléma megoldásakor, ha látta a viselkedésében az erkölcstelenség jeleit, mielőtt követné ezt az ágyban való hátat fordítással. Ez a folyamat kötelező a legtöbb tudós szavai szerint. Ezáltal a férfinak meg kell próbálnia megérinteni a felesége szívét szép szavakkal amelyekkel elnyeri és meglágyítja szívét, és azt fogja érezni, hogy milyen fontos ő a férje szívének és hogy azért figyelmezteti őt, mert jót akar neki és az egész családnak.

A férfinak szó szerint mindent meg kell tennie, amit tud, hogy megpróbálja figyelmeztetni a feleségét, hogy kijavítsa a viselkedését. És számításba kell vennünk, hogy a figyelmeztetés nem hideg szívből jön vagy kegyetlen viselkedéssel, hanem valóban, a figyelmeztetés kedves beszélgetést jelent, erőfeszítést, hogy elérd annak a szívét, akit figyelmeztetsz, és kedves viselkedést, mint például a férfi hozzon ajándékot a feleségének, hogy elfogadja a férje szavait elégedett szívvel és nyitottan. Ugyanúgy kötelező az intelligens feleségek számára, akik általában erkölcsösek, hogy elfogadják a férjük szavai közt a figyelmeztetést, figyelembe véve otthonuk és gyerekeik jövőjét. Ha viszont a nő erkölcstelen és makacs és sem a figyelmeztetés, sem az útmutatás nem tűnik hatásosnak, akkor a férj a második megoldáshoz folyamodhat, ahogy Allah az Irgalmas elrendelte nekünk.

 A második fokozat: hátat fordítani az ágyban:

Ahogy már megmagyaráztuk, ha a figyelmeztetés eredménytelen és a nő nem fogadja el a figyelmeztetést vagy az útmutatást, akkor megengedett a férj számára, hogy hátat fordítson az ágyban, visszautasítva a szexuális együttlétet maximum 3 napra, mivel ha több, mint három napra. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Nem szabad egy muszlimnak elhagynia (nem beszélnie) testvérét több mint három nap, és ha találkoznak az egyik erre forditsa arcát, a másik pedig arra.  A jobb a kettő közül, az aki elsőként üdvözli a másikat.” (Al-Bukhari és Muslim)

A célja a hátat fordításnak az ágyban az, hogy a feleség érezze, hogy a férje tényleg szomorú a viselkedése miatt. Ez a megoldás arra is szolgál, hogy a feleség gondolkozhat a témán minden szempontból.

De ha a feleség átgondolta és elhatározta, hogy felhagy erkölcstelen viselkedésével és visszatér a jó viselkedéshez, akkor kötelező a férj számára, hogy abbahagyja a hátat fordítást, megbocsásson neki és szépen viselkedjen vele. Ha azonban továbbra is önfejűen és arrogánsan viselkedik és nem érdekli a figyelmeztetés, és a férj nem talál más megoldást, akkor megengedett az utolsó megoldás alkalmazása.

 A harmadik fokozat: az érezhetetlen ütés a sziwákkal:

Ha egy férfi próbálkozott és küzdött a felesége erkölcstelen viselkedését kijavítani figyelmeztetéssel, szép szavakkal és ajándékokkal, de mindezeknek nem volt eredménye, ez után megpróbálta azzal, hogy hátat fordít neki az ágyban, de ezzel sem járt sikerrel akkor megengedett a férj számára, hogy megüsse a feleségét érezhetetlenül a sziwákkal.

’Ataa’(Allah legyen vele elégedett) azt mondta: „Megkérdeztem Ibn Abbászt, hogy milyen az észrevehetetlen ütés. Azt mondta: «Sziwákkal vagy bármivel, ami hasonlít rá.» Később Al-Haszan Al-Baszri (Allah legyen vele elégedett)  azt mondta: «Hogy ne lehessen megérezni.»

Allahra, mennyi fájdalmat tud okozni egy sziwák, kedves olvasó?! És nevezhető az, ha valaki megüti a feleségét sziwákkal, házon belüli erőszaknak?! Itt egy fotó a sziwákról (mérete mint a ceruza), hogy hogyan is kell az „ütést” az iszlámban érteni.

Ha, kedves olvasó, valaki megérezhetetlenül megüti a feleségét a sziwákkal, és ezt családon belüli erőszaknak tekinted, nézd, hány hollywoodi film jelenít meg veszekedéseket férfiak vagy férfiak és nők között, vagy főnök és beosztott között, amely veszekedések alkalmával az egyik a másik mellkasának szegezi mutatóujját és megfenyegeti őt, vagy megüti az ujjával, vagy egy ceruzával, amit a kezében tart. És sok más esetben egy férfi megpofoz egy másikat. Sőt, sok filmben a feleség odáig jut egy vitában a férjével, hogy erősen megpofozza, vagy a vita oda vezeti a férfit, hogy megpofozza a feleségét és elmegy onnan. És a nyugatiak nem tekintik egyik esetet sem családon belüli erőszaknak, hanem azt gondolják, hogy erőteljes érzelmek vezették a férfit oda, hogy megüsse a feleségét, és fordítva. Azt is gondolják, hogy a férj és a feleség civilizált emberek. Azt is számításba kell vennünk, hogy az iszlámban a pofon is tilos. De az iszlámot támadják, és hamisan azzal vádolják, hogy bátorítja az erőszakot.

Vegyük figyelembe azt is, hogy a figyelmeztetés, a férj hátat fordítása az ágyban és végül az ütés nem mindennapi házassági problémák megoldása, hanem csak olyan esetekben alkalmazható, amikor a feleség viselkedése erkölcstelen és arrogáns.

Például ha egy férfi azt mondja a feleségének, hogy ma rizst és halat készítsen neki, de ő elfelejti, és helyette rizst és csirkét csinál, akkor mondhatjuk, hogy a fent említett három fokozat, mint figyelmeztetés, hátat fordítás az ágyban és finom ütés alkalmazható ilyen esetben?!!

Természetesen nem! Mivel ezek kis dolgok, amelyek békésen kell, hogy elmúljanak, még megjegyzést sem kell tenni, de ha a feleség egy erkölcstelen és makacs nő és a férje elkezdi észrevenni az erkölcstelenség, engedetlenség és arrogancia jeleit, tehát nagyon súlyos dolgokat, akkor olyan nő áll előttünk, akinek helyreigazításra van szüksége a viselkedés terén, útmutatásra, és megoldásra a problémájára. Képzeld el, kedves olvasó, hogy ez a nő továbbra is önfejűen, arrogánsan és erkölcstelenül viselkedik, az bizonyosan otthona lerombolásához és váláshoz vezet, miközben a férje mindent megtett, amit tudott régóta, a figyelmeztetés és az útmutatás terén, és hátat is fordított neki, de a felesége nem válaszolt ezekre. Mi a jobb ebben az esetben, válás, vagy érezhetetlen finom ütés?!!

Ha az ütés félszemű és a válás vak, akkor a félszemű jobb, mint a vak! És valóban, hagyni hogy, a feleség erkölcstelenül viselkedjen, az bizonyosan az egész család lerombolásához vezet, és természetesen, ennek következményeként az egész társadalom lerombolásához.


 5. Fejezet Az „ütés” szó jelentése az iszlámban

Mielótt az emberi jogokat védő szervezetek a világban elítélték volna a családon belüli erőszakot, az iszlám már előzetesen elítélte a családon belüli erőszakot, az elkövetőnek büntetést ígérve az evilágon és a Túlvilágon. Ezen túl, e bűn tilalma nem korlátozódik a fizikai erőszakra, hanem a szóbeli erőszakot is magába foglalja. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„A muszlim az, akinek a nyelvétől és a kezétől az emberek biztonságban vannak, és a hívő az, akitől az emberek élete és vagyona biztonságban van.” (An-Naszá’i)

A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt is mondta:

„Az igaz hívő nem hízelgő, sem olyan, aki másokat átkoz, sem erkölcstelen, sem olyan, aki szégyenteljes szavakat használ.” (Al-Haithami)

Megkérdezhetnénk, „hogy ítéli el az iszlám az erőszakot, ha ugyanakkor megengedi a férfinak, még ha végső megoldásként is, hogy megüsse a feleségét, ha azt látja, hogy erkölcstelen?”

Hogy válaszoljunk erre a kérdésre, először is meg kell magyaráznunk a különbséget az „ütés” szó mindennapi használata és az iszlámban lévő „ütés” jelentése között. Például ha ma valaki azt hallja, hogy egy férfi megütötte a feleségét, akkor rögtön egy borzalmas kép jut az eszébe egy igazságtalan erőszakos férfiról, aki üti, vágja, rugdossa a feleségét, mint egy tornádó. Ezen a képen kívül egy másik kép is eszünkbe jut, a szegény szerencsétlen nőről, akinek a teste tele van sebekkel, ütésnyomokkal és törésekkel. Manapság ezt jelenti az „ütés” szó, amelyet a mindennapi tapasztalatainkból szereztünk a sok barbár férfiról, aki veri a feleségét. De mi van, ha azt mondom, „felverem a tojást”, vagy „ütöm a dobot”, az érthető belőle, hogy megverem és megrúgom a tojást? Vagy azt érted belőle, hogy összevissza pofozom és rugdosom a dobot? Az „ütés” szó jelentése tehát teljesen megváltozik nyelvi használattól és annak a céljától függően, aki mondta, attól, ami a fejében jár, jellemétől, erkölcsétől. Ezek idézik eszünkbe, hogy mit gondolhat az, aki kimondta az „ütés” szót. Ezért az iszlámban az „ütés” szó használata teljesen különbözik attól a jelentéstől, ahogyan mi ezt ma értjük, mivel a szó mai jelentése tiltva van az iszlámban. Tehát abszolút nincs rá lehetőség, hogy ez a két jelentés egybevágjon, mivel ellentmondanak egymásnak. Ha igazságosak akarunk lenni, azt kell mondanunk, hogy az iszlám soha nem engedte meg a nők bántalmazását vagy bármi hasonlót. Ellenkezőleg, az iszlám megtiltotta, ahogyan azt is, hogy egy férfi tiszteletlen vagy sértő módon viselkedjen feleségével, vagy, hogy szégyenteljes szavakat intézzen hozzá. Az iszlámban az „ütés” szó kis csípést jelent, amelynek célja, hogy a nő figyelmét férjére irányítsa; és hogy megértesse vele, hogy a férjének joga van hozzá, hogy kiigazítsa viselkedését. Az iszlám bizonyos fokozatokat is lefektetett, amelyek megelőzik az utolsó fokozatot, hogy a férj megoldhassa a problémát a feleségével, ha látja őt erkölcstelenül viselkedni. A feleség megütésének fokozatát az utolsó lehetőséggé tette, arra az esetre, ha a korábbi fokozatoknak nem volt rá hatásuk. Az iszlám a férfit korlátok közé szorítja, amelyeket ha átlép, bűnössé válik, aki az Allah által lefektetett határokat lépi át és büntetést érdemel az evilágon és a Túlvilágon. Ezek a korlátozások a következők:

1.      Hogy fokozatosan próbálja megoldani a problémát:

 A férfinak igyekeznie kell megoldania a problémát a figyelmeztetés szintjén és ha ez nem hoz gyümölcsöt, akkor fordulhat a második fokozathoz, ami a hátat fordítás, majd ha ez szintén haszontalan, akkor mehet az utolsó fokozathoz, amely a megérezhetetlen ütés.

2.      Az ütést sziwákkal kell elvégezni és ne lehessen észrevenni:

A sziwák mérete megegyezik a ceruzáéval, ahogy a fenti képen látható.

3.      Soha nem érintheti az arcát és testének érzékeny részeit:

Ha a férj nem talál semmilyen más megoldást felesége megütésén kívül, akkor nagyon figyelmesnek kell lennie, nehogy átlépje Allah határait. Allah megtiltotta bárki arcának megütését minden esetben. Ezen túl tilos megütni a test érzékeny részeit és aki ezt teszi, az bűnös. Az, hogy a férfinak meg van engedve felesége megütése a sziwákkal azt jelenti, hogy az ütés nem a fájdalomkeltés céljával történik, tehát a sziwákkal is tilos megütni az arcot és a többi érzékeny testrészt.

4.      Nem sértheti, sem nem lehet tiszteletlen feleségével:

A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Az igaz hívő nem hízeleg, és nem olyan, aki másokat átkoz, sem nem erkölcstelen, sem nem olyan, aki szégyenteljes szavakat használ.” (Al-Haithami)

Ahogy sokszor mondtuk, a három korábban említett fokozat célja a feleség viselkedésének kijavítása, nem a megsértése. És a sértésnek soha nem volt javító hatása; ellenkezőleg, növelheti a problémát ahelyett, hogy megoldaná.

5.      Soha nem lehet gyerekek vagy más emberek előtt megütni:

Nem megengedett a férfinak, hogy megüsse feleségét vagy megsértse őt bárki más előtt, különösen nem a gyerekek előtt, mivel az ügy csak a két házastársra tartozik, senki másra. Ha a gyerekek előtt történik, ez először is megsérti a feleséget, másodszor kárt okoz a gyerekek nevelésében. Milyen nevelést ad az a férfi a gyerekeinek, aki megüti az anyjukat előttük?

6.      Nem hagyhat nyomot a testén:

A férj bűnösnek számít, ha megsérti Allah határait és úgy üti meg  feleségét, hogy nyomot hagy a testén, vagy vérzést indít el nála, vagy eltöri a csontját. És bárki teszi a fentieket, akkor ő egy barbár, erőszakos ember, aki nem kijavítani akarja a felesége problémáját, hanem csak bosszút akar állni a testén hagyott nyomokkal. Az ilyen férfit el kell ítélni és törvényesen meg kell büntetni bűnéért.


 6. Fejezet  A nők bántalmazásának kérdése  más vallásoknál

A nők bántalmazásának kérdése nem korlátozódik egy bizonyos időre vagy helyre. Ezért nem köthető egy adott korhoz vagy társadalomhoz, hanem kivétel nélkül minden társadalomban és időszakban jelen volt. És aki tanulmányozni akarja a nők helyzetét az ókori társadalmakban, sok könyv foglalkozik ezzel a kérdéssel és a nők helyzetével az ókori római, görög, kínai, indiai stb. társadalmakban.

Hogyan kezelte a zsidóság és a kereszténység a nők bántalmazásának jelenségét, amely széleskörűen el volt terjedve az ókori társadalmakban, még Jézus Krisztus (béke legyen vele) társadalmában is? Jézus Krisztus (béke legyen vele)  beszélt a nők bántalmazásának tilalmáról? Vannak szövegek a Bibliában, akár az Ó, akár az Újtestamentumban, amelyek megtiltják a nők bántalmazását vagy akár utálatos cselekedetként említették volna? A specializált tanulmányokból úgy tűnik, hogy nincs szó a kérdésről.

Ennek eredményeképp, egy zsidó vagy egy keresztény férfi bűnös a saját vallása szerint, ha megüti a feleségét? És mi a büntetése a Biblia versei szerint? Természetesen nem bűnös, mivel nincs olyan vers a Bibliában, sem az Újtestamentumban, sem az Ótestamentumban, amely ehhez hasonlóra utal.

Ezen túl, a férfit nem is ítéli el az állami törvény, sem nem bünteti meg, kivéve, ha az erőszak látható jelei vannak a feleség testén, mint például törések, horzsolások vagy sebek. De ha nincsenek látható jelek a testén, hogyan bizonyíthatja a nő, hogy erőszak áldozata lett? Más szavakkal, az észrevehetetlen ütést nem ítélik el vallásilag sem a zsidók sem a keresztények.

Nézzük meg a buddhizmust és más távol-keleti vallást. Van valamilyen utalás az ő szent szövegeikben, amely elítéli a nők bántalmazását?

Természetesen nincs olyan vallási szöveg semmilyen vallásban, amely megtiltja a nők bántalmazását, az iszlámot kivéve! Még a nők megütésének tiltott kategóriából utálatos kategóriába való áthelyezése után is az iszlám még mindig az egyetlen vallás, amely világosan kimondja, hogy a nőket megütni utálatos tett! De az összes többi vallás nem beszél erről a kérdésről, sem mint tiltott, sem mint utálatos.

Sőt, nincs olyan vallás, amely szabályozná a férfit, hogy megütheti-e a feleségét, csak az iszlám. Más szavakkal, ha egy zsidó, egy keresztény, vagy egy buddhista elveszíti egy pillanatra a fejét és megüti a feleségét, melyek azok a határok, amelyeket soha nem léphet át? A júdaizmus, a kereszténység vagy a buddhizmus lefektetett olyan határokat a férfinak, aki elveszíti a fejét és megüti a feleségét, mint pl. hogy ne hagyjon nyomokat a testén, vagy ne üsse az arcát, stb.? Természetesen nem.

Aki látja a mindennapi életünk valóságát, zsidók, keresztények és buddhisták nagy százalékát fogja találni azoknak akik megverik a feleségüket. Kedves olvasó, nézd meg az európai és amerikai rendőrségekre és bíróságokra érkező feljelentéseket, és csillagászati számú esetet fogsz találni férfiakról, aki családon belüli erőszakot követtek el feleségük és gyerekeik ellen.

Az iszlám előtti arab társadalomban is verték a férfiak a feleségüket ostorral, mintha rabszolgák lettek volna, és ez általános volt; sem nem tilos, sem nem törvénytelen. De mikor Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) eljött, határozottan elítélte ezt a gyakorlatot. Mohamed Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Néhányan közületek megostorozzák a feleségüket, mint egy rabszolgát, majd szexuális együttlétet akarnak velük a nap végén” (Al-Bukhari és Muslim)

Ebben a hadíthban a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) elítéli és megszídja azt a férfit, aki megveri a feleségét reggel és szexuális kapcsolatot akar vele éjjel! Más szavakkal, hogyan lehet kegyetlen és kíméletlen vele reggel, és elvárja és vágyik az ő gyengéd társaságára éjjel?!

Idézetek a Bibliából a nők helyzetéről

Néhány keresztény folyamatosan hangoztatja, hogy Jézus Krisztus (béke legyen vele) volt a nők jogainak első védelmezője és hogy olyan jogokat adott nekik, amelyet semmilyen más vallás nem adott, és hogy a Biblia egyenlően bánik a nőkkel és felemeli a rangjukat. Ezek a szavak vajon megfelelnek a valóságnak?

Mindannyian tudjuk, hogy a Biblia megtiltja a nőknek, hogy belépjenek a templom szentélyébe, ahol az oltár található, legyen a nő gyerek, tizenéves, vagy idős. Nem korhoz között ez a tilalom, hanem nemhez. A Bibliában, akár az Ó, akár az Újtestamentumban egy jelet sem találhatunk, hogy a nő bemehet a szentélybe. A paspság szintén tilos a nőknek. A nők nem is beszélhetnek a templomon belül vagy taníthatnak bárkit a templomban. Nem kaphat egyházi hivatalt, csak a dékán hivatalát, aki valójában szolga, nem pap. A Biblia mindenféle egyházi hivatalt mutat be nekünk, amelyek férfiak számára vannak fenntartva, mint például az első pátriárkák papsága, mint Noé, Jób, Ábrahám, Izsák és Jákob, vagy az Ároni papség, vagy Melkizédek papság vagy az apostoli papság, amelyet a püspökök követtek. Mindezek férfiak számára voltak fenntartva, egyetlen kivétel talán csak Szűz Mária (béke legyen vele) volt. De a keresztény tanítások szerint a nők mindettől meg vannak fosztva.

 Nézzünk néhány idézetet a Bibliából, hogy lássuk a nők helyzetét:

 A nő büntetést kap a férje bűnéért:

„Amely próféta vagy pap, vagy község azt mondja: Ez az Úrnak terhe, meglátogatom azt az embert és annak házát.” (Jeremiás 23:34)

 2.      A házasságtörő nő megégetése:

„Hogyha valamely papnak leánya vetemedik paráznaságra, megszentségteleníti az ő atyját, azért tűzzel égettessék meg.” (Leviták 21:9)

 3. A nő kezének levágása irracionális indokokkal:

„Ha két férfi összevesz egymással, és az egyiknek felesége oda járul, hogy megszabadítsa az ő férjét annak kezéből, aki veri azt, és kinyujtja kezét, és megfogja annak szeméremtestét: ~ Vágd el annak kezét, meg ne szánja szemed.” (Deuteronomium 25:11-12)

 4. Az elvált, az özvegy és a házasságtörő egyenlőek:

„Aki pedig főpap az ő attyafiai között, akinek fejére töltötték a kenetnek olaját, és akit felavattak az ő szolgálatára, hogy a szent ruhákba felöltözzék: fejét meg ne meztelenítse, se ruháit meg ne szaggassa,… ~ Hajadont vegyen feleségül. ~ Özvegyet, elűzöttet, megszeplősítettet, paráznát: ilyeneket el ne vegyen, hanem hajadont vegyen feleségül az ő népe közül, ~ Hogy meg ne fertőztesse az ő magzatát az ő népe között; mert én, az Úr vagyok az ő megszentelője.” (Leviták 21:10-13-14-15)

 5. A nő teljes alávetettsége a férjének:

 „Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.” (Efezus 5:22)

 6. A nők csendben kell hogy maradjanak a templomban:

„A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. ~ Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.” (1Korintus 14: 34-35)

 7. A nő a kísértés okozója:

„Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. ~ A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. ~ Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva. ~ És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett: ~ Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.” (1Timótheus 2:11-15)

 8. A férfiak uralkodnak a nők felett:

„Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek; ~ Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. ~ Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; ~ Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. ~ Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek. ~ Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.”    (1Péter 3:1-6)

„Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.” (Genezis 3:16)

 9. A házasságtörő nő halálra kövezése:

„Ha valaki feleséget vesz, és bemegy hozzá, és meggyűlöli azt, ~ És szégyenletes dolgokkal vádolja, és rossz hírbe keveri azt, mert ezt mondja: E feleséget vettem magamnak, és hozzá mentem, de nem találtam ő benne szűzességet: ~ Akkor vegye azt a leánynak atyja és anyja, és vigyék a leány szűzességének jeleit a város vénei elé a kapuba; ~ És mondja a leánynak atyja a véneknek: Leányomat feleségül adtam e férfiúnak, de gyűlöli őt; ~ És íme szégyenletes dolgokkal vádolja, mondván: Nem találtam a te leányodban szűzességet; pedig ímhol vannak az én leányom szűzességének jelei! És terítsék ki a ruhát a város vénei elé. ~ Akkor a város vénei fogják meg azt a férfit, és ostorozzák meg őt; ~ És bírságolják meg száz ezüst siklusra, és adják ezt a leány atyjának; mert rossz hírbe kevert egy izráelita szűzet; és legyen annak felesége, és el nem bocsáthatja azt teljes életében. ~ Ha pedig igaz lesz a vádolás, és nem találtatik szűzesség a leányban: ~ Akkor vigyék ki a leányt az ő atyjának háza elé, és az ő városának emberei kövezzék meg kővel, hogy meghaljon; mert gyalázatosságot cselekedett Izráelben, paráználkodván az az ő atyjának házánál. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt.” (Deuteronomium 22:13-21)

„Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy férjes asszonynyal hál, ők mindketten is meghaljanak: a férfi, aki az asszonynyal hált, és az asszony is. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.” (Deuteronomium 22:22)

„Ha szűz leány van jegyben egy férfiúval, és megtalálja azt valaki a városban, és vele hál: ~ Vigyétek ki mindkettőjöket annak a városnak kapuja elé, és kövezzétek meg őket kővel, hogy meghaljanak. A leányt azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit pedig azért, hogy meggyalázta az ő felebarátjának feleségét. Így tisztítsd ki a gonoszt Izráelből.” (Deuteronomium 22:23-24)

 10. A nők alacsonyabbrendűek a férfiaknál:

„Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten. ~ Minden férfiú, aki befedett fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét. ~ Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiretett volna. ~  Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyiretkezzék is meg, hogy ha pedig éktelen dolog asszonynak megnyiretkezni, vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét. ~ Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége. ~ Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. ~ Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. ~ Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt.” (1Korintus 11:3-10)

 11. A Didascalia Apostolorum a nőkről:

A Didascalia Apostolorum 3. fejezete címe: „A nők alá kell, hogy vessék magukat a férjüknek.”

„És a nő alá kell, hogy vesse magát a férjének, mert az ő feje a férje… Féld, ó asszony, a férjedet! És legyél szégyenlős előtte. És csak neki legyél hálás Isten után. Ahogy mondtuk, adj neki kényelmet szolgálataiddal, hogy férjed elhalmozzon figyelmességekkel… Ha hívő akarsz lenni és azt akarod, hogy Isten elégedett legyen veled, ne hordd a díszeidet, hogy az idegeneknek tetsszél és ne viselj könnyű ruhát, amely csak a házasságtörőkhöz illenek, hogy ne kövessenek téged olyanok, akik az ilyen nőket keresik. Ha nem viseled őket, hogy házasságtörést kövess el, el leszel ítélve csak a díszeidért is, mert így arra kényszerítesz bárkit, aki lát téged, hogy kövessen téged és vágyjon rád. Miért nem vagy konzervatív, hogy ne ess bűnbe és ne hagyj senkit kétségek közt (vagy féltékenységben) miattad?! És ha csak ez a bűnöd, akkor is leesel, mivel te lettél az oka annak, hogy annak a férfinak tönkrement a lelke. Ha valakit a bűnbe viszel, ő lesz az oka, hogy te sok bűnt elkövess, ahogy a Szent Biblia írja: „Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.” (Példabeszédek, 18:3). Bárki, aki ezt teszi, elvész a bűn által és a tudatlanok lelkei után fog menni istentelenségben. Tudnia kell, mit mond a Szent Biblia azokról, akik hazugsággal vádolják az ilyen (férfiakat). „A rossz nő utálatosabb, mint a halál, amely a tudatlan csapdája.” „Ahogyan a féreg eszi a fét, úgy teszi tönkre a gonosz nő a férjét.” „Jobb a tetőn élni, mint egy házban egy veszekedős nővel.” Ne legyetek, ó keresztény asszonyok, mint azok a nők, ha hívők kívántok lenni. Gondoskodjatok férjetekről, hogy csak neki tetsszetek. És ha az utcán jártok, fedjétek be fejeteket ruhátokkal, mert ha be vagytok fedve tisztelettel, mentesek lesztek a rosszindulatúak pillantásától. Ne díszítsétek arcotokat, amelyet Isten teremtett, mert nem hiányzik dísz róla. És ami több a szépségből, az megváltoztatja a Teremtő kegyét. Járjatok úgy, hogy arcotokkal a földet nézitek és legyetek teljesen eltakarva. Maradjatok távol a férfiak fürdőitől, mivel a rosszindulatúak csapdája sok. Egy hívő nő nem fürdik együtt férfiakkal. És ha a nő eltakarja arcát, takarja el az idegenek pillantásától való félelemmel… És ha hívő vagy fuss el minden fajta kiváncsiságtól és a sok pillantástól…«A sivatagban élni jobb, mint egy hosszú nyelvű nővel»”.


 7. Fejezet A nők bántalmazása a nyugati keresztény társadalmakban

Sok fanatikus próbált hamis elképzeléseket elterjeszteni az iszlámról, egyik ezek közül a feleségbántalmazás, amelyet szokásos mágikus ollójukkal kivágtak a Szent Koránból és a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) mondásaiból. Az „ütés” szó előtt és után minden más szót kivágtak, csak ezt az egyet hagyták meg. Szó szerint kivágták azokat a szavakat, amelyek választ adnának hamis elképzeléseikre és csak azokat hagyták meg, amelyek igazolják azokat, hogy mocskos trükjeikkel megpróbáljanak hamis elkézeléseket terjeszteni az iszlámról, teljesen eltávolítva magukat az igazságtól és az objektivitástól. Tehát nem mutatják be a témát teljes formájában, hanem összevissza, hogy hamis képet és félreértést terjesszenek az emberek körében. Azt is állítják, hogy ők civilizáltak és hogy feleségükkel a legjobb módon bánnak, de valójában figyelmen kívül hagyják a következőket:

1. A legtöbben azok közül, akik azt állítják, hogy a legjobban bánnak a feleségükkel, bebizonyosodott, hogy csak hazudnak és alakoskodnak.

2. Az iszlám az egyetlen vallás, amely említi a szeretetteljes és könyörületes viselkedést a házastársak között, és megtiltja, hogy valaki megsértse feleségét akár szóban, akár fizikailag. A Magasságos Allah azt mondja:

„Az Ő jelei közé tartozik az is, hogy magatokból feleségeket teremtett nektek, hogy velük lakjatok. És közöttetek szeretet és könyörület alkotott. Bizony ebben jelek vannak az olyan nép számára, amely elgondolkozik.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 30:21]

3. Az iszlám az egyetlen vallás, amely 1400 éve elítéli azt, aki megsérti és megüti feleségét vagy arrogánsan tekint rá, mintha alacsonyabbrendű lenne nála.

4. Az iszlám támogatja a feleség iránti legszebb viselkedést, mivel a Korán minden ájája és a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) minden mondása a két házasfél kapcsolatáról a legszebb viselkedést támogatják. A Magasztos Allah azt mondja:

„...Az asszonyokat ugyanaz a bánásmód jár, mint ami a számukra kötelezö  - a heljes módon...”  [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:228]

5. Az iszlám szerint jutalmat kap az az emberek között, akio jól viselkedik, különösen a házasfelek között. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Allah meg fog jutalmazni mindenért, amit Allah Tetszéséért költöttetek, még akkor is, ha csak egy falat étel, amit a feleségetek szájába adtok.” (Al-Bukhári)

6. Az iszlám a nők megütését kivétellé tette, nem szabállyá, bizonyos körülmények között, amelyek lehetetlenné teszik a férj számára, hogy távol maradjon az ütéstől mint megoldástól, nagyon különleges esetekben, és csak mint végső megoldás, annak érdekében, hogy a nagyobb bajt elhárítsa. Ez azért van, mert a nők nem egyformák minden korban, társadalomban és családban. Ami egy társadalomban elfogadható, az egy másikban nem biztos, hogy az. Ellenkezőleg, káros lehet ahelyett, hogy javítana. És egy viselkedés, amelyet egy nő elfogad, nem biztos, hogy megfelelő egy másik számára egy másik társadalomban vagy korban, bármennyire is próbálná valaki, hogy beleférjen.

7. A családon belüli erőszak jelensége, a mi századunkban, radikálisan elterjedt a legtöbb civilizált országban. Hány nyugati támadja meg feleségét más emberek előtt, reptereken, éttermekben, bárokban, még az utcán is a járókelők szeme láttára? És ez nem titok, látható a tömegtájékoztatásban. És ezen felül hány nyugati nő Amerikában, Kanadában, Európában vagy Ausztráliában fordul a rendőrséghez, hogy feljelentse a férjét mert erőszaknak vannak kitéve? Ezek az ügyek nem veszik figyelembe, hogy vannak-e látható bizonyítékok, ahogy korábban említettük, mint törések, horzsolások, vérzés, stb. És aki megnézi az amerikai, európai és ausztráliai rendőrállomások statisztikáját, az megbizonyosodhat erről.

 A nők bámtalmazásának elterjedése a nyugati társadalmakban

A következő kijelentések rávilágítanak a családon belüli erőszak terjedésére a Nyugaton:

1.    Számos állami és nem állami szervezet létezése a családon belüli erőszak a nők és gyerekek ellen, amelyek nem sikeresek a jelenség megszüntetésében.

2.    Folyamatos médiakampány létezése, amely az illetékes hatóságok közvetlen hívására bátorít abban az esetben, ha családon belüli erőszak jelenségét észleljük egy szomszédál.

3.    A következő kérdéseket intézzük a nyugati polgárokhoz:

Soha nem ütötte meg feleségét, vagy többször is?

Látta vagy hallotta valaha, hogy az édesapja mnegütötte az édesanyját?

Hallotta, hogy bárki a rokonai közül megütötte a feleségét?

Hallotta, hogy bárki a szomszédai közül megütötte a feleségét?

E kérdések célja csak az, hogy bebizonyítsa a családon belüli erőszak jelenségének létezését a férj részéről a feleség irányában Európában, Amerikában, Kanadában, Ausztráliában stb.

Végül világossá válik minden pártatlan ember számára, hogy az iszlám tiszteli a nőt, kiemeli mindenből, ami kárt okozna méltóságának és szigorúan figyelmeztetett a vele szembeni igazságtalanság ellen. A Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta:

„Ó Allah, tanúsítom, hogy sérthetetlennek nyilvánítom a két gyenge jogait: az árvákét és a nőkét.” (An-Naszá’i)