Az iszlám nézőpontja a szexről


 Bevezetés

Minden hála Allahé, a világok Uráé, és Allah emelje fel Prófétája említésének rangját és adjon neki, háza népének és társainak biztonságot minden méltatlan dologtól.

Az iszlám elismeri a tényt, hogy a szexuális vágyat ki kell elégíteni. Dicséretre méltó dolognak számít e vágy kielégítése, amíg a Saría[1] határai között történik. Nem megvetendő ezt a vágyat kielégíteni, sem nem szabad figyelmen kívül hagyni. Allah azt mondja:

Díszessé tétetett az emberek számára, hogy szeressék [mindazt, amire] a vágyak [irányulnak]: a nőket, a gyermekeket, a temérdek halomnyi arany és ezüst vagyont, a megjelölt (telivér) lovakat, a jószágokat és a vetést. Ezek az evilági élet (mulandó) élvezetei, ám Allahnál van a legszebb hely a visszatéréshez!  [Korán 3:14]

A Próféta  azt mondta:

„A nők és az illatszer kedvesek számomra, és nyugalmat az imádság elvégzésében lelek.” (Naszái)

Az iszlám megtiltja e vágy teljes elfojtását, mert az iszlám olyan vallás, amely összhangban van az ember természetes vágyaival. A természetes szükségét helyes módon elégíti ki, a Saría törvényeivel összhangban. Abu Hurairah  azt mondta:

„Allah Küldöttét  megkérdezték, hogy mi juttatja be az embereket a Paradicsomba (A mennyei kertekbe) leginkább. Azt mondta: ’Az Allahtól való félelem és a jó viselkedés.’ Majd megkérdezték, hogy mi juttatja be az embereket a Tűzbe leginkább. Azt mondta: ’Az ember nyelve és az intim részei.’” (Tirmidhi)

Ebben a kis könyvben meg fogjuk vitatni a szexuális vágy iszlám szerinti kielégítését, és hogy hogyan alakulhat át egy hétköznapi vágyból istenszolgálatba, amelyért a muszlim jutalmat kap. Abu Dharr  azt mondta, hogy néhány társ így szólt a Prófétához : „Ó, Allah Küldötte! A gazdag társaké a legnagyobb jutalom. Imádkoznak, ahogy mi imádkozunk, böjtölnek, ahogy mi böjtölünk, és adakoznak a vagyonukból!” Allah Küldötte  azt mondta:

„Nem adott nektek Allah olyat, amiből adakozhattok? Valóban, minden teszbíh[2] adomány, minden tekbír[3] adomány, minden tehmíd[4] adomány és minden tehlíl[5] adomány. Jót parancsolni adomány és rosszat tiltani adomány, és a családhoz menni, az is adomány.” A társak - Allah legyen elégedett velük - azt mondták: „Ó Allah Küldötte, ha valaki házaséletet él a feleségével, mert vágyik rá, azért is jutalmat kap?” Allah Küldötte  azt mondta: „Nem kap-e büntetést azért, ha tilalmas módon elégítené ki vágyát? Hasonlóképpen, amikor házaséletet él a feleségével, jutalmat kap.” (Muszlim)

Az iszlám támogatja a házasságot. Ez az egyetlen módja, hogy az ember enyhítse a szexuális feszültséget. A Küldött  azt mondta:

„Házasodom nőkkel, és aki figyelmen kívül hagyja a hagyományomat (Szunna), az nem tartozik hozzám.” (Irvá al-Ghalíl)

Az iszlám a házasságot egy emberrel vele született szükségnek tartja. A szeretet, a könyörület és az önzetlenség elterjed a társadalomban, és megőrzi az emberi fajt az utódnemzéssel. Az ember megőrzi tisztaságát és méltóságát általa; ezért a házasságtól való távolmaradás megfosztja az embert ezektől a hasznoktól és azt okozza, hogy szembe kerüljön természetes vágyaival.

Nyugalmas, békés és szeretetteljes élet az, amelyet az iszlám igyekszik létrehozni férj és feleség közt. Allah  azt mondja:

És a jelei közé tartozik az, hogy saját magatokból feleségeket teremtett nektek, hogy velük lakozzatok. És szeretetet és könyörületet helyezett közétek. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak. [Korán 30:21]

A házasság által minden házasfél megvédi a másikat a tilalmastól; ez a házasság célja az iszlámban. Allah  azt mondja:

Megengedetté tétetett nektek a böjt éjszakáján a házasélet asszonyaitokkal, ők olyanok számotokra, mint a ruházat, s ti is olyanok vagytok az ő számukra. Allah tudta, hogy ti korábban becsaptátok magatokat, [azonban] kiengesztelődött irántatok, és megbocsátott nektek. Mostantól érintkezhettek velük, és kérjétek, amit Allah elrendelt nektek [a gyermekáldásból]. És egyetek és igyatok egészen addig, míg megkülönböztethetővé nem válik számotokra a fehér szál (a hajnal fénye) a fekete száltól (az éjszaka sötétségétől) hajnalhasadáskor, majd tartsátok be a böjtöt az éj beálltáig (napnyugtáig). És ne érintkezzetek velük (asszonyaitokkal), ha elvonultok a mecsetekben. Ezek Allah [által megszabott] határok, ne közelítsétek meg azokat. Allah ekképpen teszi világossá az Ő jeleit az emberek számára, hátha istenfélők lesznek. [Korán 2:187]

Vannak, akik szembeszegülnek az iszlámmal ebből a szempontból és olyan szexuális kapcsolatokat támogatnak, amelyek a Saría törvényen kívül esnek. Az iszlám figyelmezteti azokat a muszlimokat, akik állatként viselkednek és szexuális vágyaikat bármilyen módon kielégítik. Milyen nagy bűn az, amikor egy férfi olyan nővel létesít szexuális kapcsolatot, aki számára tilalmas!

A Próféta  azt mondta:

„Nincs olyan súlyos bűn az istentársítás (társat állítani Allah mellé az imádatban) után, mint a paráználkodás.” (Ahmed)

Az iszlám azt tanítja követőinek, hogy tiszták és méltóságteljesek legyenek. Finomítani és tökéletesíteni akarja a muszlim viselkedését és etikettjét. Abu Umámah  azt mondta:

„Egy fiatalember eljött a Prófétához  és azt mondta: ’Ó Allah Küldötte, engedd meg, hogy paráználkodjak!’ Az emberek köré gyűltek, és azt mondták: ’Mah…Mah!’[6] A Próféta  azt mondta: ’Hozzátok ide.’ Közel jött a Prófétához  és leült. Ő  aztán azt mondta neki: ’Szeretnéd, ha ezt tennék az édesanyáddal?’ Azt mondta: ’Nem, Allahra! Én legyek a váltságdíjad!’ A Próféta  azt mondta neki: ’Ehhez hasonlóan az emberek gyűlölik ezt az anyjuknak.’ A Próféta  akkor megkérdezte tőle: ’Szeretnéd, hogy ha ezt tennék a lányoddal?’ Azt mondta: ’Nem, Allahra! Én legyek a váltságdíjad!’ Ő  azt mondta: ’Hasonlóképpen, az emberek gyűlölik ezt a lányuknak.’ Ő  akkor azt mondta neki: ’Szeretnéd, ha ez történne a húgoddal?’ Azt mondta: ’Nem, Allahra!  Én legyek a váltságdíjad!’ Ő  azt mondta neki: ’Hasonlóképpen az emberek gyűlölik ezt a húguknak.’ Ő  akkor azt mondta neki: ’Szeretnéd, ha ez történne az apai nagynénéddel?’ Azt mondta: ’Nem, Allahra!  Én legyek a váltságdíjad!’ Ő  azt mondta neki: ’Hasonlóképpen az emberek gyűlölik ezt az apai nagynénjüknek.’ Ő  akkor azt mondta neki: ’Szeretnéd, ha ez történne az anyai nagynénéddel?’ Azt mondta: ’Nem, Allahra!  Én legyek a váltságdíjad!’ Ő  azt mondta neki: ’Hasonlóképpen az emberek gyűlölik ezt az anyai nagynénjüknek.’ (A hadísz elbeszélője azt mondta) A Próféta  a kezét a fiatalember mellkasára tette és azt mondta: ’Ó Allah bocsáss meg neki, tisztítsd meg a szívét és védd meg őt a paráznaságtól.’ Ezután a fiatalember számára a leggyűlöltebb dolog a paráznaság volt.’” (Ahmed)

Az iszlám nem fogadja el a szerzetességet vagy azt, hogy valaki távol maradjon a törvényes evilági örömöktől. Anasz b. Malik  azt mondta:

„Három ember jött a Próféta  házaihoz, hogy kérdezzenek a Próféta  istenszolgálatáról. Amikor megtudták, hogyan szolgálta Istent, kevésnek találták és azt mondták: ’Mi nem vagyunk olyanok, mint a Próféta, Allah  megbocsátotta neki múlt és jövőbeni bűneit!’ Egyikük azt mondta: ’Én folyamatosan imádkozni fogok minden éjjel.’ A másik azt mondta: ’Én folyamatosan böjtölni fogok, és nem fogom megtörni.’ Az utolsó azt mondta: ’Én nem megyek nők közelébe.’ A Küldött  jött és megkérdezte: ’Ti vagytok, akik ezt mondták? Valóban, Allahra, Én félem a legjobban Istent és én vagyok a legjámborabb közületek, de én böjtölök és megtöröm a böjtöt, imádkozom és pihenek és házasodom nőkkel, tehát aki nem ragaszkodik a hagyományomhoz, az nem tartozik hozzám.’” (Bukhári)

Az iszlám nem engedi meg, hogy az ember ellenőrizetlen, állati módon elégítse ki szexuális vágyát. Muhammad Qutb azt mondta:

„Az iszlámban nincs probléma a szex témájával. Az iszlám szabályokat állít fel, amelyeken belül az ember kielégítheti a természetes szükségleteit [amelyek között van a szexuális vágy is] és nem tiltja meg, hogy ezt tegye. Az iszlámban a szabályok [ezzel kapcsolatban] hasonlóak a hidakhoz, amelyeket egy forrás fölé építettek. Nem tömi el a forrást, viszont megszervezi az ide-oda járást. Ily módon más célokat is el lehet érni, amelyeket nem lehetett elérni [a híd megépítése előtt]. Ez pontosan az, amit az iszlám céloz meg az ember szexuális vágyával. Szabályokat hozott, nem azért, hogy megelőzze vagy elnyomja; hanem megszervezi és megszabályozza, mert ezek az Allah  által lefektetett határok. Allah azt mondja: „Ne hágjátok át Allah határait”. Ezek azok a határvonalak, amelyeket Allah biztonságos korlátokként helyezett el, amelyek között az ember felhasználhatja ezt az energiáját, és ez jót hoz mind az egyénnek, mind a társadalomnak.

A Dzsáhilijjah [Tudatlanság, faragatlanság kora] társadalma felismerte, hogy mennyire fontos szabályozni és megszervezni minden emberi vágyat, a szexuális vágy kivételével! Ez az egyetlen olyan természetes emberi vágy, amelyet nem kötöttek szabályokhoz! Mégis [annak a társadalomnak a normái] nem engedték meg, hogy az ember birtokoljon dolgokat, ahogy akar, ahonnan akar, mivel ez lopásnak volt tekintve, amelyet a törvény büntetett. Ehhez hasonlóan, vannak szabályok, amelyek a lakásra és az öltözködésre vonatkoznak, ezek sem az ember ’vágyaira’ vannak bízva!”[7]


Az iszlám nézőpontja a szexről

Az iszlám elismeri a tényt, hogy az ember szexuális vágyát ki kell elégíteni olyan módon, amely megfelel a Saría törvénynek (vagyis a házasságban). Az ember nem elégítheti ki ezt a vágyát máshogy. Allah  dicséri azokat, akik betartják ezeket a szabályokat mondván:

Bizony, boldogok a hívők, akik imádságukban áhítatosak, és akik az üres fecsegésre ügyet sem vetnek, és akik megadják az alamizsnát, és akik szemérmükkel önmegtartóztatók, - kivéve feleségeikkel vagy, akiket jobbjuk birtokol, emiatt nem számolnak el.  [Korán 23:1-6]

A Magasságos Allah bátorítja a muszlimokat, hogy házasodjanak meg, ahogy ez volt a szunnája (gyakorlata) minden Prófétának és Küldöttnek, Allah adjon nekik biztonságot minden lealacsonyító dologtól. Allah  azt mondja:

Küldtünk már teelőtted küldötteket és adtunk nekik feleségeket és utódokat. És egy küldött sem hozhatott jelet, csak Allah engedelmével. Minden határidőnek írása van [Korán 13:38]

Allah Küldötte  szintén bátorította a muszlimokat a házasságra és a gyermekvállalásra. Ma’kil ibn Jaszár  azt mondta:

„Egy ember eljött Allah Küldöttéhez  és azt mondta: ’Ó, Allah Küldötte, feleségül fogok venni egy nemes származású, előkelő, gazdag nőt, de ő meddő. Elvegyem feleségül?' Allah Küldötte  azt mondta:

’Vegyétek feleségül a kedves és termékeny nőket, mert büszkélkedni fogok közösségem [nagy számával] a többi közösség előtt (a Feltámadás Napján).’” (Abu Dáúd)

Az iszlám azt parancsolta a muszlimoknak, hogy azonnal segítsenek annak, aki meg akar házasodni. Abu Hurairah  közölte, hogy Allah Küldötte  azt mondta:

„Ha eljön hozzátok valaki, akinek a vallásosságával és viselkedésével elégedettek vagytok, akkor házasítsátok meg; mert ha nem teszitek, erkölcstelenség és gonoszság terjed el.” (Hákim)

Az iszlám azt javasolja a (fiatalok) oltalmazóinak, hogy a házassággal kapcsolatos dolgokat tegyék egyszerűvé. Allah Küldötte  azt mondta:

„A nő áldásának a jele, ha könnyű az eljegyzése, a jegyajándéka és a szülése.” (Hákim)

Az iszlám azt parancsolja a muszlimoknak, hogy házasodjanak meg, és ne féljenek a szegénységtől. Allah  azt mondja:

És házasodjatok azokkal, akik magányosak közöttetek és rabszolgáitok és rabszolganőitek között azokkal, akik jóravalók! Ha szegények, Allah gazdaggá teszi őket kegye révén. Allah Átfogó, Mindentudó. [Korán 24:32]

A Próféta  azt mondta:

„Allah bizonyosan segíteni fog három embernek: az Allah útján küzdelmet végzőnek; annak, aki megházasodik, hogy megvédje magát és tisztaságot keressen; és a rabszolgának, aki meg akarja vásárolni a szabadságát.” (Hákim)

Az iszlám azt parancsolja, hogy aki nem tudja megengedni magának a házasságot pénzügyi okokból, az maradjon tiszta.

Allah  azt mondja:

Akiknek nincs módjuk megházasodni, azok tartóztassák meg magukat, amíg Allah gazdaggá teszi őket a kegye révén! És ha egyesek a rabszolgáitok közül, akiket a jobbotok birtokol, a szabadság levelüket kívánnák, akkor - ha valami jóról tudtok bennük - írjátok meg azt és adjatok nekik Allah javaiból, amiket Ő nektek adott! És az evilági élet forgandó javai után áhítozva ne kényszerítsetek rabszolganőiteket prostitúcióra, ha meg akarják őrizni a tisztességüket! Ha valaki kényszeríti őket, akkor Allah megbocsátja a rabszolganőnek, mert kényszerítették. Allah Megbocsátó, Könyörületes. [Korán 24:33]

Az iszlám megparancsolja a fiataloknak, hogy minél előbb házasodjanak meg. A Próféta  tudatta velünk, hogy az embernek meg kell fékezni a vágyait, ha nem talál lehetőséget a házasságra. Ő  azt mondta:

„Ó fiatalok, aki közületek képes a házasságra [anyagilag vagy fizikailag], az házasodjon meg; mert valóban az (segít) lesütni a tekintetet és az embert tisztaként megőrzi; aki nem tud megházasodni, az böjtöljön, mert az megőrzi őt.” (Bukhári)

A Korán csodálatos példát adott a muszlim fiatalságnak, hogy mit tegyenek a szexuális vággyal, és hogyan lehet lecsillapítani Júszuf (béke legyen vele) történetében. Allah  azt mondja:

És az asszony, akinek a házában volt, megpróbálta őt bűnre csábítani, bezárta az ajtókat és azt mondta: „Gyere hozzám!” Azt mondta: „Allah védelmezzen [ettől]! Bizony, a [férjed] az én gazdám. Szép szálláshelyről gondoskodott számomra. Bizony, az igazságtalanok nem boldogulnak”. És fölgerjedt a vágy az asszonyban iránta és Józsefben is fölgerjedt a vágy őiránta, és ha nem látta volna Ura bizonyítékát [akkor bűnbe esett volna]. Ekképpen volt, hogy elhárítsuk róla a rosszat és a förtelmeset. Bizony, ő a Mi kiválasztott szolgáink közül való. [Korán 12: 23-24]

Még ha valaki börtönben van és kínozzák, akkor sem engedhet a tilos kapcsolatoknak. Allah  azt mondja: Azt mondta (az asszony): „Íme ő az, aki miatt hibáztattatok engem. Megpróbáltam elcsábítani, ám ő ellenállt. Bizony, ha nem fogja megtenni azt, amit parancsolok neki, akkor bizony börtönbe lesz zárva és a megvetettek közé fog tartozni”. Azt mondta [József]: „Uram! A börtön jobb nekem, mint az, amire hívnak engem! Ha nem fordítod el a cselvetésüket tőlem, akkor feléjük hajlok (a bűnre vágyván), és a tudatlanok közé fogok tartozni”. [Korán 12:32-33]

Az iszlám megtiltja a szexuális vágy szabadon eresztését minden más módon, kivéve a törvényes utat. Ha valaki attól fél, hogy paráznaságot követ el, csakis abban az esetben elégítheti ki önmagát, hogy enyhítse a szexuális feszültséget, mivel ez a kisebb rossz.

 Az iszlám lépései a szexuális vágy szabályozására

Az iszlám megtilt mindent, amely az embert szexuálisan felizgatja – kivéve, ha ez a házastársak között történik – annak megelőzéséért, hogy az ember törvénytelen dolgot cselekedjen. A következő lépéseket az iszlám annak értekében hozta, hogy megelőzze a szexuális vágy kialakulását.

1.             A gyerekek alvóhelyének elválasztása.

A Próféta  azt mondta:

„Parancsoljátok meg a gyerekeiteknek az ima elvégzését, amikor hétévesek és üssetek rájuk [ha nem végzik el] amikor tízévesek[8], és válasszátok el az alvóhelyüket.” (Abu Dáúd)

(Nagycsaládot kell elképzelni, ahol unokatestvérek, távolabbi rokonok, esetleg szomszéd gyerekek is e parancs nélkül korlátlanul együtt alhatnának – a ford.)

Ez abból a célból van, hogy megelőzzön bármit, amely alvás közben felizgatná őket.

Az iszlám megparancsolja a muszlim nőknek, hogy kendőt viseljenek és ne keveredjenek a nem mahram[9] férfiakkal, hogy megőrizzék tisztaságukat és elkerüljék, hogy szexuálisan felizgassák őket. Allah azt mondja:

Ó, Próféta! Mondd a feleségeidnek, a leányaidnak és a hívők feleségeinek, hogy borítsák magukra ruháik egy részét! Így érhető el leginkább az, hogy elismertessenek, és ne zaklattassanak. Allah Megbocsátó, Könyörületes. [Korán 33:59]

Az iszlám megengedetté teszi az idősebb nőknek, akik sem nem akarnak megházasodni, sem mások nem vágynak rájuk, hogy levegyék a felső ruhájukat (pl. kendő, abaja – a ford.).

Allah  azt mondja:

Azoknak a nőknek, akik túl vannak a változás korán és nem remélhetnek már házasságot, nem róható föl vétkükül az, ha leteszik a külső ruháikat, úgy, hogy közben nem hivalkodnak a díszeikkel. Ám jobb nekik, ha megtartóztatják magukat. Allah Mindent Halló, Mindentudó.  [Korán 24:60]

2.             A tekintet lesütése. A muszlim parancsot kapott, hogy süsse le tekintetét[10] és ne nézzen tiltott dolgokra; nehogy szenvedélyesen bámuljon az első pillantás után, majd képzelegjen, és végül törvénytelen dolgot kövessen el. Allah azt mondja:

Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre! Ez tisztább nekik! Allahnak tudomása van arról, amit cselekszetek. És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre és ne mutassák a díszeiket, csupán azt, ami látható és kendőikkel takarják el a látszódó testrészeiket és ne mutassák a díszeiket, kivéve férjüknek, atyjuknak, apósuknak, fiaiknak, férjük fiainak, fivéreiknek, fivéreik és leánytestvéreik fiainak, asszonyaiknak, a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol, a férfiaknak, akikben nincs nemi vágy, és a gyermekeknek, akik még nem tudnak semmit a nők szemérméről. És nem szabad a lábukkal dobogni, nehogy kitudódjék az elrejtett díszük. Ti akik hisztek! Forduljatok mindannyian megbánóan Allahhoz! Hátha boldogultok. [Korán 24:30-31]

Ibn al-Kajjim, Allah legyen vele könyörületes, azt mondta[11]:

„Mivel [a paráználkodás] abból ered, amit az ember lát, a tekintet lesütésének parancsa előbbre való az intim szervek védelménél [vagyis, hogy tiszta maradjon]. Minden esemény abból ered, amit az ember lát; hasonlóképpen a tűz kis szikrákkal kezdődik. Egy tiltott pillantás gondolattá válik [a szívben], amely cselekedethez vezet és végül magához a bűnhöz. Ezért mondják:

„Aki megőrzi ezt a négy dolgot, megőrzi a vallását; látását, gondolatait, kijelentéseit és tetteit.”

Az ember néha tiltott dologra pillant, de tilos számára szándékosan vagy másodszorra is ránézni.

A Próféta  azt mondta Alinak:

„Ó Ali, ne nézz újra és újra. Nem leszel megbüntetve az első pillantásért, de a másodikért meg leszel büntetve.”

Hogy a muszlimokat bátorítsa a tekintet lesütésére, a Próféta  beszélt annak a muszlimnak a jutalmáról, aki istenfélelemből és Allah jutalmát remélve lesüti a szemét.

Azt mondta: „A pillantás hasonlít Iblísz mérgező nyilához; aki elhagyja Allahtól való félelmében és az Ő tetszésének kereséséért, jutalmat kap; megnő a hite és az öröm, amit szívében érez.” (Hákim)

3.             Engedélyt kérni mielőtt az ember belép valakihez, hogy ne lásson semmi tiltottat.

Allah  azt mondja:

Ó, ti akik hisztek! Akiket a jobbotok birtokol, és akik nem érték el még a serdülőkort közületek, azoknak három ízben kell engedélyt kérni tőletek, hogy beléphessenek hozzátok: a hajnali imádkozás előtt, amikor a déli hőség idején leteszitek a ruhátokat és az esti imádkozás után. Három időszak ez, amikor látni lehet a szemérmeteket. Sem nektek, sem nekik nem róható föl vétekül, hogy ezek után megfordultok egymásnál engedély nélkül. Ekképpen magyarázza meg Allah nektek a jeleket. Allah Mindentudó, Bölcs. [Korán 24:58]

Allah  azt mondja:

És ha a gyermekek közöttetek elérik a serdülőkort, akkor a belépéskor kérjenek engedélyt, amiképpen engedélyt kértek azok, akik előttük éltek. Így magyarázza meg Allah jeleit. Allah Mindentudó, Bölcs. [Korán 24:59]

4.             Az iszlám megtiltja, hogy a férfiak nőket utánozzanak, és a nők férfiakat utánozzanak. Ibn Abbász  azt mondta:

„Allah Küldötte  megátkozta a férfiakat, akik nőket utánoztak és a nőket, akik férfiakat utánoztak.” (Bukhári)

5.             Az iszlám megtiltja, hogy az ember olyan dolgokra nézzen, amely szexuálisan felizgatja, mint például rossz képek. Abdurrahman ibn Abi Sza’íd al-Khudri azt mondta, hogy az apja azt mondta, hogy a Próféta  azt mondta:

„A férfi nem nézheti egy másik férfi intim testrészeit, és a nő sem nézheti egy másik nő intim testrészeit. Két férfi nem fekhet meztelenül egy takaró alatt, és két nő sem fekhet meztelenül egy takaró alatt.’ (Muszlim)

6.             Olyan dolgot hallgatni, amely az embert szexuálisan felizgatja, mint például a zene. A zene általában rossztettekre indít és az egyént szexuálisan felizgatja. A tudósoknak igazuk volt, amikor azt mondták: „A zene paráznasághoz vezet.”[12]

7.             A Próféta  megtiltotta, hogy fiatalokkal üljenek [akiknek még nincs szőr az arcukon] és bámulják őket, különösen, ha vonzóak. Abu Hurairah  azt mondta, hogy a Próféta  azt mondta:

„Ádám gyermeke el fogja követni az ő részét a paráznaságból. A szemek paráználkodnak és a paráználkodásuk a tiltott dolgok nézése. A fülek paráználkodnak és paráználkodásuk a tiltott dolgok hallgatása. A nyelv paráználkodik és paráználkodása az idegen nőkkel való beszéd. A kéz paráználkodik és paráználkodása a tiltott dolgok érintése. A lábak paráználkodnak és paráználkodásuk a tiltott helyek látogatása. A szív vágyik és kíván; ezek után az ember lehet, hogy paráználkodik, vagy közel kerül hozzá.” (Muszlim)

8.             A Próféta  megtiltotta, hogy egy férfi egy [idegen] nővel együtt egy zárt helyen legyen. Az ember a sátáni vágyak áldozatává válhat és paráználkodhat vele. A Próféta  azt mondta:

„Ne zárkózzatok be [idegen] nőkkel, mert a sátán lesz a harmadik közöttetek.” (Ibn Hibbán)

A szabad keveredés a nemek között tiltott az iszlámban, mivel tiltott kapcsolatok származhatnak belőle; és minden, ami tiltotthoz vezet, önmagában is tiltott.

Muhammad Qutb az Ember a materializmus és az iszlám között című könyvében azt mondta:

„Az ártatlan koedukáció egy nyugati eredetű nagy mítosz volt. Amikor a Nyugat a világiasság útjára lépett [elveszítette ideáljait] és a szexuális feszültséget akarta kezelni, a szociológusok és a pszichológusok a koedukáció pozitívumait és hasznát mutatták be. Ezek után a Nyugat felismerte ezeknek az értékeknek és hasznoknak a gyenge pontjait. A pszichiáterek és pszichológusok visszavonultak a koedukációról szóló véleményükkel és kijelentették, hogy lassú táncok, ártatlan bálok és vegyes teadélutánok és piknikek még szülői felügyelet alatt is felkelti a vágyat. Ha ezek a vágyak elfojtásra kerülnek a társadalmi körülmények vagy a félénkség miatt, az ideges feszültséget és aggodalmat teremt a nyugalom után, ahogy az ember érzi magát az ilyen alkalmakkor. Ebben az esetben a fiatal két dolog közül választhat; vagy olyan helyre megy, ahol ezeket a dolgokat korlátok nélkül teheti, vagy ebben az aggodalmas állapotban marad, amely bizonyos rendellenességekhez vezet. Milyen ártatlanság és milyen nevelés ez?”

9.             Az iszlám megtiltja, hogy egy nő leírja egy másik nő kinézetét a férjének, nehogy emiatt a férje ne találja őt vonzónak. Néhány tulajdonság, amelyet a feleség mond a másik nőről, lehetséges, hogy nincsenek meg benne, a férjének viszont tetszenek. A sátán provokálhatja a férfit, hogy megkeresse ezt a nőt. Abdullah ibn Maszúd  azt mondta, hogy Allah Küldötte  azt mondta:

„A nő ne üljön azért egy másik nővel, hogy leírja (kinézetét) a férjének, mintha látná őt.” (Abu Dáúd)

10.         A nők nem mehetnek ki a házból beparfümözötten és feldíszítetten, mert emiatt az emberek megnéznék őket és ez tiltott dolgokhoz vezethet. Allah  azt mondja:

És tartózkodjatok házaitokban és ne cicomázzátok magatokat a tudatlanság korának cicomája szerint. És tartsátok meg az imádkozást, adjátok meg a kötelező alamizsnát, s engedelmeskedjetek Allahnak s az Ő Küldöttének. Allah el akarja távolítani rólatok - ó Ház népe! - a tisztátalanságot és tisztasággal akar megtisztítani titeket. [Korán 33:33]

A nő ne beszéljen lágy, hízelgő hangon; ez megvédi őt a gyenge férfiaktól, akik paráznaságra vágynak. A nő csak akkor beszéljen (idegen) férfiakkal, amikor szükséges, és amikor beszél velük, ne flörtölve tegye.[13]

Allah  azt mondja:

Ó, próféta asszonyai! Ti nem olyanok vagytok, mint bárki is az asszonyok között. Ha óvakodók vagytok, ne legyetek alázatosak a beszédben, nehogy az, akinek a szíve beteg, vágyat érezzen irántatok! Beszéljetek úgy, ahogy illik. [Korán 33:32]

Allah  azt mondja:

Ó, ti hívők! Ne lépjetek be a próféta hajlékaiba - ha csak engedélyt nem kaptatok - evésre, anélkül, hogy kivárnátok a kellő időt arra! Ha azonban meghívást kaptatok, lépjetek be. Amikor pedig már ettetek, akkor széledjetek szét és ne bocsátkozzatok bizalmasan beszélgetésbe! Ez a dolog bántotta a prófétát! Ám ő szégyenkezik előttetek és nem küld el titeket. Allah azonban nem restelli az igazságot. És ha kértek valami eszközt a feleségeitől, akkor függöny mögül kérjétek! Így tisztább marad a ti szívetek és az ő szívük is. Nem szabad terhére lennetek Allah küldöttének és nem szabad megházasodnotok sohasem az ő feleségeivel, miután ő már nem lesz! Ez súlyos vétek lenne a részetekről Allah előtt! [Korán 33:53]

Az iszlám megtiltja a meztelenséget és a nő díszeinek mutogatását. Allah  azt mondja:

Ó Ádám fiai! Lebocsátottunk rátok ruházatot, amely elrejti a szemérmeteket, és díszítést. Ám az istenfélelem ruházata jobb! Ez Allah jelei közül való, hátha okultok [az intésből]. [Korán 7:26]

Abu Hurairah  azt mondta, Allah Küldötte  azt mondta:

„Két típusa van az embereknek: akik a Pokol-tüzéhez tartoznak, akiket még nem láttam; olyan emberek, akiknek szarvasmarha fülére emlékeztető ostora van, amellyel az embereket ütik. És olyan nők, akik fel vannak öltözve, mégis meztelenek; csábítóan járnak, és nem engedelmeskednek Allahnak. Fejük hasonlít egy kétpúpú teve púpjára. Nem mennek be a Paradicsomba, pedig annak illata távolról is érződik.’ (Muszlim)

Az iszlám világosan elmagyarázza, a nő ki előtt fedheti fel díszeit.

Allah  azt mondja:

És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre és ne mutassák a díszeiket, csupán azt, ami látható és kendőikkel takarják el a látszódó testrészeiket és ne mutassák a díszeiket, kivéve férjüknek, atyjuknak, apósuknak, fiaiknak, férjük fiainak, fivéreiknek, fivéreik és leánytestvéreik fiainak, asszonyaiknak, a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol, a férfiaknak, akikben nincs nemi vágy, és a gyermekeknek, akik még nem tudnak semmit a nők szemérméről. És nem szabad a lábukkal dobogni, nehogy kitudódjék az elrejtett díszük. Ti akik hisztek! Forduljatok mindannyian megbánóan Allahhoz! Hátha boldogultok. [Korán 24:30-31]

11.         Tilos a nőnek egyedül utaznia mahram (férfi oltalmazó) nélkül, például a férje, az apja, a testvére vagy olyan rokona, aki nem vehetné feleségül Allah Küldötte  azt mondta:

„Egy férfi ne legyen bezárva egy (idegen) nővel, és a nő ne utazzon mahram nélkül.” Egy férfi megkérdezte a Prófétát : „Ó, Allah Küldötte . Jelentkeztem, hogy elmegyek ebbe és ebbe a csatába, és a feleségem elindult teljesíteni a Haddzsot (a mekkai zarándoklatot).” A Próféta  azt mondta: ’Menj és teljesítsd a Haddzsot a feleségeddel.’ (Bukhárí)

A bölcsesség e mögött, hogy megóvja és megvédje a nő tisztaságát, mert az utazás általában nem könnyű, sok mindenre szükség van, és a nő gyenge ebből a szempontból, mivel menstruálhat, teherbe eshet, vagy esetleg szoptatja gyermekét. Ezen kívül a nőt könnyebben becsaphatják, mint a férfit, mert befolyásolhatják a körülményei. Ezért az utazás alatt szüksége van valakire, aki megvédi azoktól, akik bármilyen módon ártani akarnak neki, vagy a pénzét akarják elvenni. Arra is szüksége van, hogy valaki ellássa őt mindazzal, amire szüksége van, és teljes kényelmet biztosít neki. A mahram feladata mindez, hogy a nőnek ne legyen szüksége idegenek segítségére.

12.         A Próféta  megparancsolta a muszlimoknak, hogy közeledjenek a feleségükhöz, ha látnak egy nőt, aki felkelti a szexuális vágyukat, hogy törvényes módon enyhítsék a vágyukat. Ha ezt teszik, megvédik magukat attól, hogy rossz tettet tegyenek és megszabadulnak a sátán sugalmazásaitól. Allah Küldötte  azt mondta:

„A nő sátánhoz hasonló alakban jön és sátánhoz hasonló alakban megy”[14] (Muszlim)

13.         Az iszlám megparancsolja mindkét házastársnak, hogy kielégítsék egymás szexuális vágyát, mikor bármelyik házastárs kívánja. Tilos a nőnek visszautasítania a férje kívánságát, amikor szexuális vágyát akarja kielégíteni; mivel ez rosszhoz vezetné őt. Más utakat kereshet vágya kielégítésére, vagy lelki nyomás alakulhat ki nála, és mindkettő ártalmas az egészségre. A Próféta  azt mondta:

„Ha a férj hívja a feleségét, hogy vele aludjon, és a nő visszautasítja; és a férfi aznap éjjel úgy alszik, hogy haragszik rá, az angyalok átkozzák őt (a nőt) reggelig.” (Abu Dáúd)

A férjnek szintén ki kell elégítenie a felesége vágyait, hogy megvédje őt a rossztól Ibn Hazm, imám - Allah legyen vele könyörületes - azt mondta:

„A férj kötelessége, hogy házaséletet éljen a feleségével, amikor megtisztul, ha képes rá, máskülönben bűnös (a férfi).

A bizonyíték erre Allah  szavaiban található:

És kérdeznek téged a havi vérzésről. Mondd: Az bántalom, maradjatok hát távol az asszonyoktól a havi vérzés alatt, és ne közeledjetek hozzájuk, amíg tisztává nem válnak. Majd amikor megtisztálkodtak, akkor közeledjetek hozzájuk, ahogyan Allah megparancsolta nektek. Bizony Allah szereti a bűnbánatot tanúsítókat, és szereti a megtisztulókat. [Korán 2:222]

E téma komolyságát mutatja, hogyha a férj nem elégíti ki a felesége vágyát, a nő viheti az ügyet a Saría bíróságra – ha szükséges – hogy megkapja az őt megillető jogokat. Ez megvédi a társadalmat minden rossztól.

Akik szeretik, hogy rossz dolgok terjedjenek el a társadalomban, azokat Allah  a legnagyobb büntetésre figyelmezteti. Ő ezt mondja:

Bizony, akik szeretik azt, ha valami erkölcstelenségnek kel híre a hívők között, azoknak fájdalmas büntetésben lesz részük az evilágon és a túlvilágon. Allahnak tudása van, ti azonban nem tudtok. [Korán 24:19]

Ha ez a büntetése azoknak, akiknek tetszik, hogy törvénytelen kapcsolatok nyilvánvalóvá váljanak (a társadalomban), mi a büntetése azoknak, akik részt vesznek ilyesmiben és segítenek elterjeszteni a társadalomban?

 Házasság az iszlámban

Szajjid Szábiq, Allah legyen vele könyörületes azt mondta Fikh usz-Szunna[15] című könyvében:

Az iszlám nem engedélyezte, hogy a szexuális vágy a házasságon kívül legyen kielégítve, mert Allah, a Magasságos nem akarta az embert más teremtményekkel egyenlővé tenni, akik ezt a vágyat értelem nélkül elégítik ki, vagy hogy a férfi kapcsolata a nővel kaotikus és rendszertelen legyen.

Az iszlám olyan rendszert vezetett be, amely megőrzi az ember méltóságát. A férfi és nő közti kapcsolat csak kölcsönös beleegyezést követően jöhet létre, a házasságot mások is helyben hagyják és tanúsítják, és a két házasfél összetartozik. Így egy helyes és biztonságos kapcsolat jön létre, az utódok megmenekülnek a rossz utaktól és védelmet kapnak, és a nő is minden rossztól meg van védve. Az iszlám megőrizte a család magját, amelyet az anya gondoskodása táplál, és az apa szeretete vigyáz… ezek után a gyerekek megfelelő környezetben nőnek fel. Ez az a rendszer, amelyet az iszlám elfogadott, és ez minden mást eltörölt.

Néhány rövid lépést említünk itt, hogy az iszlám szerint hogyan jön létre egy házasság.

 Lépés: A feleség kiválasztása

Az iszlámban különleges módon választ az ember feleséget, mivel itt a házasság célja nem csak az ember szexuális vágyának kielégítése; hanem az első lépés a családalapításhoz. Ebből az okból a muszlimnak olyan feleséget kell választania, akivel fenn tudja tartani a családi kapcsolatokat. Ez nem történhet meg, csak ha a férfi jámbor feleséget választ, aki féli Allahot és betölti kötelességeit, más aspektusokat sem figyelmen kívül hagyva, mint például szépíteni magát a férjének. Allah  azt mondja:

És házasodjatok azokkal, akik magányosak közöttetek és rabszolgáitok és rabszolganőitek között azokkal, akik jóravalók! Ha szegények, Allah gazdaggá teszi őket kegye révén. Allah Átfogó, Mindentudó. [Korán 24:32]

 A Próféta  világosan megmagyarázta, melyek azok a dolgok, amelyek a férfit házasságra indíthatják; és ahogyan korábban állítottuk, a legfontosabb tényező ezek közül a jámborság és a vallásosság. Ő azt mondta:

„A nőt négy okból veszik feleségül: vagyona, leszármazása, szépsége és vallásossága miatt. Házasodjatok a vallásost, és elégedettek lesztek!” (Bukhári)

Az iszlám a férfiakat olyan férjekké készíti fel, akik megfelelnek a Próféta leírásának. A Próféta azt mondta:

„A hívők közül a legteljesebb és legerősebb hittel azok bírnak, akiknek jó a jellemük és a viselkedésük, és a legjobb közületek az, aki a legjobb a családjához.’ (Tirmidhi)

Az iszlám a nőket is olyan feleségekké készíti fel, akik megfelelnek a Próféta  leírásának. Megkérdezték tőle: „Mely nők a legjobbak”?

Azt mondta: „Aki tetszik [a férjének], amikor ránéz, engedelmeskedik neki, amikor parancsol neki valamit[16], nem utasítja vissza, amikor hívja őt [hogy házaséletet éljen vele] és segít neki [amíg az ügy nem tilos].” (Naszá’i)

Az iszlám a családot a társadalmat segítő elemmé kívánja fejleszteni. A Próféta  azt mondta:

„Allah legyen könyörületes azon a férfin, aki éjszakai imát végzett és felébresztette feleségét, és ha visszautasította, vizet spriccelt az arcába. Allah legyen könyörületes azon a nőn, aki éjszakai imát végzett és felébresztette férjét, és ha visszautasította, vizet spriccelt az arcába.” (Ibn Khuzaimah)

 Lépés: Megnézni a nőt[17]

Az iszlám tartós házassági kapcsolatokat kíván létrehozni; vonzó házastársat kell keresni, akinek jó jelleme és viselkedése van, hogy mindketten elkötelezettek legyenek a kapcsolat iránt. Ezért az iszlám megengedte a feleknek, hogy megnézzék egymást.

Egy férfi eljött a Prófétához és elmondta neki, hogy eljegyzett egy nőt az anszárból[18]. Ő  azt mondta neki: ’Megnézted?’ Azt mondta: ’Nem!’ Erre a Próféta  azt mondta neki:

„Menj és nézd meg, mert valóban, van valami [szokatlan] az anszár [nők] szemében.” (Muszlim)

A Próféta  megemlítette a nők megnézésében rejlő bölcsességet. Anasz közölte, hogy Al-Mughira ibn Su’bah eljegyzett egy nőt és a Próféta  azt mondta neki:

„Menj és nézd meg, mert ez közel fog hozni titeket.” (Ibn Mádzsah)

Az iszlám társadalom (ideális esetben, mikor a társadalom tagjai az iszlám szerint élnek – a ford.) mentes a társadalmi problémáktól. A férj és feleség között szeretet és szerelem érzése az általános. Amíg ez a szeretet tiszta, ártatlan és törvényes, az iszlám elismeri. A Prófétának  azt mondták:

„Ó Allah Küldötte! Van egy árva lány a gyámságom alatt és két férfi kérte őt feleségül. Egyik gazdag, a másik szegény. Mi a gazdagot szeretnénk, de ő a szegényt…[Kinek adjuk őt feleségül?]’ Allah Küldötte  azt mondta: „Semmi sem jobb azoknak, akik szeretik egymást, mint a házasság.” (Hákim)

Az iszlám arra bátorít, hogy az ember járjon közben a jóravaló férfiak és a jóravaló nők érdekében, akik szeretik egymást.

Ibn Abbász mondta, hogy Baríra - Allah legyen elégedett vele – férje, egy Mughíth nevű ragszolga, Baríra mögött ment, és a könnyei hulltak a szakálláról. A Próféta  azt mondta Abbásznak:

„Ó Abbász, nem csodálkozol, Mughíth mennyire szereti Barírát, és (Baríra) mennyire nem szereti őt!”

Akkor azt mondta neki: „Miért nem mész vissza hozzá (a férjedhez)?’ (Baríra) megkérdezte tőle: „Ezt parancsolod nekem?” Ő  azt mondta: „Csak közbenjárok az érdekében.” Azt mondta (Baríra): „Nincs szükségem rá”. (Bukhári)

Az iszlám arra is bátorít, hogy a gondviselők ajánljanak a gondozásuk alatt élő lányoknak megfelelő, jámbor férfiakat, akik ebbe beleegyeznek; mert az oltalmazó azt akarja, ami a legjobb az oltalma alatt élőknek. Allah  azt mondja:

Amikor Madian vizéhez érkezett le, egy csapat embert talált ott, akik itattak. És mellettük két nőt talált, akik visszatartották jószágukat a víztől. Azt mondta: „Mi van veletek?” Azt mondták: „Nem itathatunk addig, amíg a pásztorok vissza nem viszik az állataikat! Az atyánk hajlott korú öregember.” Mózes pedig megitatott kettőjüknek. Aztán félrevonult az árnyékba és azt mondta: „Uram! Bizony szükségem lenne valami jóra, amit leküldenél nekem!” És odajött hozzá szégyenlősen a két nő közül az egyik és azt mondta: „Az atyám hív téged, hogy odaadhassa neked a fizetséget azért, hogy megitattál nekünk.” Miután odament hozzá és elmesélte neki a történetet, az azt mondta neki: „Ne félj! Megmenekültél a kegyetlen néptől.” A két nő közül az egyik azt mondta: „Apácskám! Szegődtesd őt! Nem szegődtethetsz jobbat, mint azt, aki erős és megbízható!” Azt mondta: „Hozzád adnám az egyik leányomat feleségül, azzal a feltétellel, hogy hozzám szegődsz nyolc esztendőre. Ha letöltöd a tíz esztendőt az rajtad áll. Nem akarok nehézséget támasztani neked. Úgy találod majd, ha Allah úgy akarja, hogy jóravaló vagyok a jóravalók között.” Azt mondta Mózes „Ez legyen az egyezség köztem és közted. Habármelyiket is teljesítem a két határidő közül, nem érhet engem méltánytalanság. Allah a jótállója annak, amit mondunk!” [Korán 28:23-28]

Szálim ibn Abdullah azt mondta, hogy hallotta, amint Abdullah ibn Umar azt mondta, hogy Umar ibn al-Khattáb azt mondta:

„Amikor [a lányom] Hafsza, Umar leánya elveszítette férjét, Khunaisz ibn Hudháfah asz-Szahmit[19], találkoztam Uthmán ibn Affánnal, és ajánlottam, hogy vegye el Hafszát, azt mondtam neki: ’Ha szeretnéd, hozzád adom Hafsza b. Umart.’ Erre azt mondta: ’Gondolkozni fogok rajta.’ Vártam néhány napot, majd azt mondta nekem: ’Most úgy gondolom, jelenleg nem házasodom meg.’ Majd találkoztam Abu Bakrral és azt mondtam: ’Ha akarod, hozzád adom Hafsza, Umar leányát.’ Csendben maradt és nem adott nekem választ, és még mérgesebb lettem rá, mint amennyire Uthmánra voltam. Néhány nappal később Allah Küldötte  megkérte a kezét és hozzáadtam. Később Abu Bakr találkozott velem és azt mondta: ’Talán mérges voltál rám, amikor felajánlottad nekem, hogy vegyem el Hafszát és nem válaszoltam neked?’ Azt mondtam: ’Igen.’ Abu Bakr azt mondta: ’Semmi nem tartott vissza, hogy elfogadjam az ajánlatodat, kivéve, hogy Allah Küldötte beszélt nekem Hafszáról; és nem akartam elárulni Allah Küldötte titkát, de ha ő [vagyis a Próféta] visszalépett volna, én biztosan elfogadtam volna.” (Bukhári)

 Lépés: Házassági szerződés, jegyajándék és lakodalom

A házasság fillérei és feltételei:

1.             Mindkét fél el kell, hogy fogadja és bele kell egyeznie a házasságba. A Próféta  azt mondta:

„Az özvegy vagy az elvált nőt nem lehet férjhez adni, amíg igent nem mond, és a szüzet nem lehet férjhez adni, amíg bele nem egyezik.” A társak azt mondták: „Honnan lehet tudni a beleegyezését?” Azt mondta: „Ha csendben marad.” (Bukhárí)

Ha a nőt kényszerítették, hogy hozzámenjen valakihez, joga van hozzá, hogy kérje a házasság érvénytelenítését. Khanszáa bint Khidam al-Anszárijja elmondta a Prófétának , hogy az apja kényszerítette, hogy hozzámenjen valakihez, akit ő nem szeret, ezért a Próféta  érvénytelenítette a házasságot.’ (Bukhárí)

Ezek az óvintézkedések azért vannak, hogy a család ne hulljon szét, és hogy megelőzze a rossz elterjedését a társadalomban [vagyis a házastárs megcsalását], amely annak az eredménye, hogy az egyik házastárs nem szereti a másikat.

2.             Az oltalmazó a házasság feltétele. A Próféta  azt mondta:

„A házasság nem érvényes az oltalmazó és két megbízható tanú nélkül [hogy igazolják a házasságot]. Ha a házasságot ezek nélkül [tehát vagy az oltalmazó, vagy a tanúk] kötik meg, az hamis házasság, és ha összevesznek, akkor az uralkodó a [nő] oltalmazója, akinek nincs oltalmazója.” (Ibn Hibbán)

Ez az intézkedés azért szükséges, hogy a rokoni kapcsolatok ne szakadjanak meg. Általában az oltalmazó több tudással rendelkezik és az oltalma alatt lévők hasznát tartja szem előtt. Megfelelő embert fog választani, aki a lányát boldoggá teszi.

Ha a nőnek nincs férfi oltalmazója, vagy a családja nem engedi meg, hogy megfelelő emberhez menjen hozzá, az uralkodó lesz az oltalmazója. A Próféta  azt mondta: „Az uralkodó a [nő] oltalmazója, akinek nincs oltalmazója.”

Ibn Abbász azt mondta a következő ája kinyilatkoztatásáról:

Ó, ti akik hisztek! Nem megengedett a számotokra, hogy örököljétek [férfi rokonaitok] asszonyait akaratuk ellenére. És ne akadályozzátok őket az újabb házasságban, azért, hogy elvehessetek valamennyit abból, amit korábban adtatok nekik. Kivéve, ha nyilvánvaló erkölcstelenséget követtek el (paráználkodtak). És éljetek együtt velük helyénvaló módon, és ha megutáljátok őket, hát meglehet, hogy olyan dolgot utáltok meg, amibe Allah sok jót helyezett. [Korán 4:19]

A Tudatlanság Korában, amikor egy férfi meghalt, a rokonai voltak a felesége örökösei; bárki, aki feleségül akarta venni őt, elvehette, vagy nem engedték meg neki, hogy megházasodjon, így Allah kinyilatkoztatta ezt az áját.

3.             Ha mindkét fél beleegyezik, a férj kötelessége, hogy megadja feleségének a jegyajándékot. Allah azt mondja:

És adjátok oda jó szívvel az asszonyoknak jegyajándékukat. Ha szívesen [lemondanak] annak egy részéről számotokra, (akkor) használjátok fel egészséggel és könnyebbséggel. [Korán 4:4]

A mahr (jegyajándék) ésszerű kell, hogy legyen. A Próféta  azt mondta:

„A nő áldásának a jele, ha könnyű az eljegyzése, a jegyajándéka és a gyerekszülése.” (Hákim)

Umar ibn al-Khattáb, a második kalifa azt mondta:

„Ne tegyétek a jegyajándékot drágává. Ha dicséretes lenne vagy a jámborság eszköze, Allah Küldötte  ezt tette volna. Nem adott feleségeinek vagy kért a lányainak többet tizenkét úkijánál[20]”. (Tirmidhi, Abu Dáúd és Ibn Mádzsah)

Ha a házassági szerződés bármilyen feltételt tartalmaz, azt be kell tartani, és a férj és a feleség aszerint kell, hogy cselekedjen. A Próféta  azt mondta:

„A legfontosabb feltétel, amit az embernek be kell tartania, a házassággal kapcsolatos (feltételek).” (Bukhárí)

Hogy a boldogság elterjedjen, meg kell hívni a családot és a barátokat egy esküvői bankettra. Ennek célja a házasság nyilvánossá tétele.

Anasz b. Malik azt mondta, hogy Abdurrahmán ibn Auf eljött Mekkából Medinába és a Próféta  testvéri szerződést kötött közte és Szá’d ibn ar-Rabí' al-Anszárí közt. Al-Anszárínak két felesége volt, és azt javasolta, hogy Abdurrahmán elveheti az egyik feleségét és a fele vagyonát. Abdurrahmán így felelt: „Allah áldjon meg téged feleségeiddel és vagyonoddal. Légy szíves, mutasd meg nekem a piacot.” Abdurrahmán így elment a piacra és vett szárított joghurtot és vajat. Néhány nappal később a Próféta   látta Abdurrahmánt sárga foltokkal a ruháján, és megkérdezte tőle: „Mi az, ó Abdurrahmán?” Azt felelte: „Feleségül vettem egy nőt az Anszárból.” A Próféta  megkérdezte: „Mennyi jegyajándékot adtál neki?” Azt felelte: „Egy datolya mag súlya aranyból” A Próféta  azt mondta:

„Rendezz lakodalmat [walíma, esküvői vacsorát] akár egy birkával.” (Bukhárí)

Az ember ne legyen pazarló és különc ezen a vacsorán. Allah azt mondja:

„Bizony, akik pazarolnak, azok a sátán fivérei. Bizony, a sátán hálátlan Ura iránt. [Korán 17:27]

Aki meg van hívva a lakodalomba, kötelező elmennie, kivéve, ha jogos kifogása van. A Próféta  azt mondta:

„Aki meg van hívva egy lakodalomba, menjen el.” (Bukhárí)

A vendégek, akik az esküvői vacsorán részt vesznek, fohászkodjanak a házigazdáikért, ahogy a Próféta  hadíszában olvashatjuk:

اللهم اغْفِرْ لَهُمْ وارْحَمْهُم وبارِكْ لَهُمْ فيما رَزَقْتَهُم

Alláhummaghfir lahum warhamhum wa bárik lahum fímá razaktahum

’Ó Allah, bocsáss meg nekik, legyél könyörületes irántuk és adj áldást abban, amit adtál nekik.’ (Ibn Hibbán)

A vendégek Allahhoz fohászkodjanak a házastársakért a következőképpen:

بارَكَ اللهُ لَكَ وبارَك عَلَيْك وجَمَع بَيْنَكُما في خَيْر

Barakal-lahu laka wa baraka alaika wa dzsama’a bainakoma fí khair

’Allah áldjon meg titeket és kössön össze titeket a jóban.’ (Hákim)

A duff dob használata és ártatlan dalok éneklése, amelyek nem izgatják fel az embert szexuálisan megengedettek ez alkalommal a nőknek, hogy hirdessék a házasságot.

A Próféta  azt mondta Áisának, aki felkészített egy nőt a házasságra egy anszár férfival:

„Ó Áisa! Nem szórakoztatok [az esküvői ceremónián], ahogy az anszár szeretnek szórakozni?” (Bukhári)

 A nászéjszaka etikettje

Amikor a vőlegény és a menyasszony először találkoznak, a vőlegény szép viselkedéssel mutatkozzon be és kedvesen beszéljen a menyasszonnyal, hogy jó kapcsolatot kezdjen és megszüntesse a kényelmetlen érzést és az idegességet.

Aszmá, Jazíd ibn asz-Szakan leánya, Allah legyen vele elégedett, azt mondta: „Felkészítettem Áisát Allah Küldöttének  és behívtam; ő  bejött és leült mellé. Egy bögre tejet hoztak (a Prófétának ) amelyből ivott, és odaadta Áisának. Ő lehajtotta a fejét és zavarban volt.” Aszmá azt mondta: „Megszídtam őt és azt mondtam neki: Vedd el a Próféta  kezéből! Elvette és ivott belőle. A Próféta  akkor azt mondta neki, hogy adj a társadnak is.” Aszmá azt mondta: „Azt mondtam: Ó, Allah Küldötte, vedd el te, igyál belőle, majd add nekem a kezeddel. Elvette és ivott belőle, majd nekem adta. Leültem és az edényt úgy fordítottam, hogy arról a helyről igyak, ahonnan a Próféta  ivott. Akkor azt mondta: ’Adjál nekik.’ [vagyis a többi nőnek, akik velük voltak]. Azt mondták: ’Mi nem szeretjük,’ A Próféta  azt mondta: ’Ne gyülekezzetek éhség és hazugság között!’ (Ibn Mádzsa)

Az is szunna, hogy a vőlegény a kezét a menyasszony homlokára teszi és fohászkodik Allahhoz, ahogy a hadíth mondja:

اللهُمّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرها وخَيْر ما جُبِلَتْ عليه وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرّ ما جُبِلت عليه

Allahumma inní asz'aluka khairahá wa khair má dzsubilat alaihi wa a’úthu bika min sarrihá wa sarri má dzsubilat alaihi

’Ó Allah! Kérlek Téged, [hogy add nekem] a legjobbját ennek a nőnek és a legjobb jellemét. Ó Allah! Menedéket keresek Nálad, hogy ments meg ennek a nőnek minden rosszától és az ő rossz jellemzőizől.’ (Bukhári)

 Előjáték a házastársak között

Az iszlám a szexuális vágy kielégítését természetes ösztönnek tartja, amelyet megfelelő módon kell megtenni bizonyos szabályokat betartva. A házasság célja, hogy mindkét házasfél kényelmet és lelki biztonságot találjanak egymásban.

Allah  azt mondja:

És a jelei közé tartozik az, hogy saját magatokból feleségeket teremtett nektek, hogy velük lakozzatok. És szeretetet és könyörületet rendelt el közöttetek. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak. [Korán 30:21]

Az iszlám ösztönöz a házasságra. Dzsábir ibn Abdullah  azt mondta: „Az apám meghalt és hét vagy kilenc lányt hagyott rám, én pedig elvettem egy idősebb hölgyet. Allah Küldötte  azt mondta:

’Ó Dzsábir! Most házasodtál meg?’ Azt mondtam: ’Igen.’ Azt mondta: ’Egy szüzet vagy egy idősebb hölgyet vettél el?’ Azt feleltem: ’Egy idősebb hölgyet.’ Azt mondta: ’Miért nem egy szüzet, hogy játszhatnál vele és ő veled, és szórakoztatnád és ő szórakoztatna téged.’ Azt mondtam: ’Abdullah [az apám] meghalt és lányokat hagyott (rám), és nem akartam egy olyan lányt, mint ők, úgyhogy egy (idősebb) hölgyet vettem el, hogy gondoskodjon róluk.’ Erre azt mondta: ’Allah áldjon meg téged.’ (Bukhárí)

Az előjáték a házastárssal fontos, mert növeli a szerelmet, gondoskodást és egymásra figyelést. Allah Küldötte  azt mondta:

„Az Allahról való megemlékezésen kívül minden csak szórakozás és játék [tehát haszontalan], kivéve négy dolgot: egy férfi testedzést végez a feleségével, tanítja a lovát, céllövészet és úszni tanulás.” (Szahíh al-Dzsámi asz-Szaghir)

Mindkét házastárs szépítse magát a másiknak. Tisztának kell lenniük higiéniailag, finom illatokat kell viselniük, és szépen kell felöltözniük. Ez növeli a szeretetüket egymás iránt. A Próféta  azt mondta:

„Allah szép és szereti a szépet.” (Muszlim)

Náfi, Allah legyen vele könyörületes, azt mondta, hogy Abdullah b. Umar Úd parfümöt használt és Údot kámforral keverve, és azt mondta: ’Ez az, ahogy a Próféta  illatosította magát.’ (Muszlim)

Áisa azt mondta: „(Gyakran) beparfümöztem a Prófétát  a legjobb parfümökkel, amit hozott, és néztem, ahogy fénylik a fején és a szakállán.” (Bukhárí)

Ibn Abbász azt mondta: „Szépítem magam a feleségemnek, és ő is szépíti magát nekem. Nem kérem tőle az összes jogomat, mert akkor nekem is meg kellene adnom az összes jogát, mert Allah azt mondja:

A nőknek ugyanolyan jog jár [a férjük részéről] mint amivel ők tartoznak [a férjüknek], helyénvaló módon. Ám a férfiak egy fokkal felettük állnak [a főség és a felelősség terén]. És Allah Mindenható, Bölcs. [Korán 2:228]

 Az előjáték fajtái a házastársak között

a.              Az ágyon

Mindkét házastárs teljesen meztelen lehet egymás előtt és élvezhetik egymás látványát. Bahz ibn Hakím közölte, hogy az apja azt mondta, hogy a nagyapja azt mondta:

’Ó Allah Küldötte! Mennyire takarjuk el intim részeinket?’ Allah Küldötte  azt mondta: ’Teljesen takarjátok el intim részeiteket[21] kivéve házastársatok előtt vagy rablányotok előtt.’ Majd megkérdezte a Prófétát : ’Mi van, ha az emberek egy helyen összegyűlnek?’ Azt mondta: ’Ha el tudjátok kerülni, hogy bárki ránézzen, tedd meg.’ Akkor azt kérdeztem: Ó Allah Küldötte  ha valaki egyedül van?’ Azt mondta: ’Az ember jobban szégyellje magát Allah előtt, mint az emberek előtt.’ (Abu Dáúd)

A házastársak bárhogy élvezhetik egymást, amíg a férj a feleségét a megfelelő helyen (vagyis a vaginában) közelíti meg.

Ibn Abbász  azt mondta, hogy Umar ibn al-Khattáb  eljött a Prófétához  és azt mondta: ’Ó Allah Küldötte! Tönkrementem!’ Allah Küldötte  azt mondta: ’Mi tett tönkre téged?’ Azt mondta: ’Más módon közelítettem a feleségemhez tegnap éjjel.’[22] Allah Küldötte  nem mondott neki semmit, és Allah kinyilatkoztatta:

Asszonyaitok vetésre szánt hely számotokra, menjetek hát vetésre szánt helyetekre, ahogyan csak akartok. S küldjetek előre magatoknak [jócselekedetet]! Féljétek Allahot, és tudjátok meg, hogy találkozni fogtok Vele! Adj hát örömhírt a hívőknek! [Korán 2:223]

A Prófét  azt mondta:

„Közelítsd előről vagy hátulról, de kerüld a végbelet, és a menstruációs időszakot” (Tirmidhi)

Ez a hadísz nem jelenti, hogy a férjnek távol kellene maradnia a feleségétől, és nem ehet vagy ihat vele, amíg menstruál. Áisa azt mondta:

„Amíg a menstruációs időszakomban voltam, ittam egy csészéből és a Próféta  ugyanarról a helyről ivott, és húst ettem egy csontról és a Próféta ugyanarról a helyről ivott (ahonnan én).”

A férfi élvezheti a felesége társaságát, amíg menstruációs időszakában van, de kerülje el vele a közösülést. Anasz ibn Málik  azt mondta: „Amikor egy zsidó nő a menstruációs időszakában volt; (a zsidók) nem ettek és nem ittak vele, és nem mentek a közelükbe, amíg a házba voltak.” A társak megkérdezték a Prófétát  erről, és Allah kinyilatkoztatta:

Asszonyaitok vetésre szánt hely számotokra, menjetek hát vetésre szánt helyetekre, ahogyan csak akartok. S küldjetek előre magatoknak [jócselekedetet]! Féljétek Allahot, és tudjátok meg, hogy találkozni fogtok Vele! Adj hát örömhírt a hívőknek! [Korán 2:223]

A Próféta  azt mondta:

„Élvezzétek a feleségeiteket, de ne közösüljetek velük.” (Muszlim)

Amikor a zsidók hallották ezt, azt mondták: „Ez az ember mindenben különbözni akar tőlünk!”

Uszaid ibn Hudair és Abbád ibn Bisr tudatták a Prófétával , hogy mit mondtak a zsidók, és azt mondták: ’Ne közösüljünk a feleségünkkel, amíg menstruál?’ (Ezt hallva) a Próféta  megharagudott, és a két társ elment. Valaki tejet hozott a Prófétának  és visszahívta őket, hogy a társak ne gondolják, hogy megharagudott rájuk.’ (Muszlim és Abu Dáúd)

Dzsábir  azt mondta, hogy a zsidók azt mondták: ’Ha egy férfi hátulról közelít feleségéhez, a gyermek bandzsa lesz.’ Tehát Allah  kinyilatkoztatta a következő áját:

Asszonyaitok vetésre szánt hely számotokra, menjetek hát vetésre szánt helyetekre, ahogyan csak akartok. [Korán 2:223]

Dzsábir akkor azt mondta: „Ha a férfi akarja, bárhogyan közelíthet feleségéhez, amíg a vaginában teszi ezt.” (Muszlim)

A szunna gyakorlata Allah  nevét említeni, amikor a férfi közelít feleségéhez, és elmondani a következő fohászt, amelyet a hadíth említ:

’Ha valaki közelíteni akar a feleségéhez, és azt mondja:

بِسْم الله اللّهُمَ جَنِّبْنَا الشَّيْطَان وجَنِّبْ الشّيْطانَ ما رَزَقْتَنَا

‘Biszmillah, Allaahumma dzsannibnas-saitan wa dzsannib as-Saitan ma razaqtana.’

’Allah nevével (kezdem), Ó Allah távolítsd el tőlünk a sátánt és attól, amivel ellátsz minket.’

Ha Allah azt akarja, hogy gyerek szülessen, a sátán soha nem árthat neki.’ (Bukhári)

Előjátékot kell kezdeni vele, csókolni, érinteni, hogy szexuálisan felizguljon. A férjnek várnia kell a feleségére, hogy kielégítse a nő szexuális vágyát. Anasz azt mondta, hogy Allah Küldötte  azt mondta:

„Ha a férj szeretkezik a feleségével, igaz kell, hogy legyen vele. Ha a férfi előbb elégül ki szexuálisan, meg kell várnia, amíg a nő is megkapja a kielégülést.” (Abu Ja’lá)

Umar ibn Abdul-Aziz közölte, hogy a Próféta  azt mondta:

„Ne szeretkezzetek a feleségetekkel azonnal. Várjatok, amíg ő is annyira felizgult szexuálisan, ahogyan ti.’ Egy férfi megkérdezte: Ó Allah Küldötte! Mit tegyek [hogy ezt elérjem]? Azt felelte: ’Csókold meg, érintsd meg, és próbáld felizgatni. Ha észreveszed, hogy annyira kész [a szeretkezésre] amennyire te, akkor szeretkezz vele.’ (al-Mughní)

Ezen kívül az is szunna cselekedet, hogy teljes mosakodást végezzen, vagyis megfürödjön, vagy részleges mosakodást, vagyis mosakodjon, ahogy az imához mosakszik, ha a férj újra szeretkezni akar a feleségével. A Próféta  azt mondta:

„Ha egy férfi szeretkezett a feleségével, és utána újra közelíteni akar hozzá, mosakodjon meg.” (Muszlim)

Ez a gyakorlat tisztább, higiénikusabb és az embert nagyobb szexuális erőhöz és vágyhoz segíti hozzá.

b.             Fürdésnél

Az előjáték a feleséggel nem szorítkozik az ágyra. A férj sportolhat a feleségével bárhol, ha ezt elvonultan tudják tenni.

Áisa  azt mondta:

„Allah Küldötte és én ugyanabban a vizes edényben fürödtünk. Ő  gyorsan használta a vizet, és azt mondtam neki: ’Hagyj nekem is! Hagyj nekem is!” (Muszlim)

c.              A házban

Áisát megkérdezték:

„Mit tett Allah Küldötte , amikor hazaérkezett?” Azt mondta: „Szivákot használt, valószínűleg, hogy megtisztítsa a száját, hogy megcsókolja és megölelje a családtagjait.”

Áisa azt mondta:

„Allah Küldötte  megcsókolta az egyik feleségét és elment a mecsetbe imádkozni, és nem mosakodott (a két cselekedet között).” (Ahmed)

d.             A házon kívül

Ahogy korábban említettük, a feleséggel való játszadozás minden időben megengedett, ha biztosított, hogy más nem látja őket. Senki ne lásson egy férjet és feleséget, amint egymással szórakoznak nyilvánosan.

Áisa azt mondta:

„Amikor fiatal voltam, mielőtt meghíztam, Allah Küldötte  és én utazáson voltunk. Megkérte a társait, hogy előre menjenek és megkért engem, hogy versenyezzek vele. Legyőztem őt abban a versenyben. Ezek után Allah Küldötte  nem kérte, hogy versenyezzek vele. Később, amikor meghíztam, és elfelejtettem, hogy legyőztem őt abban a versenyben, megkérte a társait, amikor én utaztam vele, hogy menjenek előre. Akkor megkért, hogy versenyezzek vele, és azt mondtam: „Ó Allah Küldötte! Hogyan versenyezzek veled, mikor meghíztam?” Ő  azt mondta: ’Meg fogod csinálni.” Versenyeztünk és legyőzött. Ő  azt mondta: „Ó Áisa ez a győzelem [az enyém] azért a győzelemért [a tiédért] a versenyben!”.’ (Asz-Szilszilah asz-Szahíhah)

Házassági titkok kiteregetése vagy az arról való beszéd, hogy mi történik a férj és a feleség között határozottan tilos. A Próféta  azt mondta:

„A legnagyobb árulás a Feltámadás Napján az, hogy egy férfi, aki közelít a feleségéhez, és a nő közelít hozzá és kielégíti vágyát, majd elmondja az embereknek, hogy mit tett vele (a feleségével).” (Muszlim)

A házasság fennmaradása és a család védelme érdekében az iszlám bizonyos jogokat határozott meg, amelyekkel a házastársak egymás felé tartoznak.

 A feleség jogai a férj felett

Elégséges itt néhány Korán áját és prófétai hagyományt felsorolni, hogy rávilágítsunk a feleség jogaira az iszlámban.

1.             Allah  azt mondja:

Ó, ti akik hisztek! Nem megengedett a számotokra, hogy örököljétek [férfi rokonaitok] asszonyait akaratuk ellenére. És ne akadályozzátok őket az újabb házasságban, azért, hogy elvehessetek valamennyit abból, amit korábban adtatok nekik. Kivéve, ha nyilvánvaló erkölcstelenséget követtek el (paráználkodtak). És éljetek együtt velük helyénvaló módon, és ha megutáljátok őket, hát meglehet, hogy olyan dolgot utáltok meg, amibe Allah sok jót helyezett. [Korán 4:19]

2.             Allah  azt mondja:

A nőknek ugyanolyan jog jár [a férjük részéről] mint amivel ők tartoznak [a férjüknek], helyénvaló módon. Ám a férfiak egy fokkal felettük állnak [a főség és a felelősség terén]. És Allah Mindenható, Bölcs.  [Korán 2:228]

3.             A Próféta  azt mondta:

„A legjobb közületek az, aki a legjobb a családjához.” (Ibn Mádzsa)

4.             Hakím ibn Muávijah al-Kurajsi azt mondta, hogy az apja azt mondta:

’Ó Allah Küldötte  mi a feleségünk joga felettünk?’ Azt mondta: ’Hogy etessétek és ruházzátok őket ahogy magatokat. Ne üssétek arcul őket, ne mondjatok rossz és mocskos dolgot nekik. Csak az ágyban szabad hátat fordítani nekik [és nem szabad elküldeni más házba].’ (Abu Dáwúd)

5.             A Próféta  azt mondta:

’A legteljesebb hitű az, aki a legjobban viselkedik, és a legjobb közületek az, aki a legjobb a családjával.’ (Ibn Hibbán)

6.             A Próféta  azt mondta:

’Féljétek Allahot és gondoljatok Rá a nőkkel kapcsolatban. [Tőle kaptátok a] jogot, amellyel elvettétek őket, és Allah Szavaival[23] közelítettetek hozzájuk. Nem szabad neki senkit beengednie a házatokba, akit ti nem szerettek, akár férfi, akár nő, és ha ezt teszik, üssétek meg őket [finoman, fájdalom okozása nélkül]. És nekik (a nőknek) jogaik vannak [férjük felett (hogy eltartsák őket)], amelyek hasonlóak ahhoz [a férjeik jogaikhoz (az engedelmesség és a tisztelet)] felettük, ami ésszerű.’ (Muszlim)

7.             A Próféta  azt mondta:

’A hívő ne gyűlöljön egy hívő nőt teljesen, mert ha gyűlöli egy tulajdonságát, lehet, hogy tetszik neki egy másik [tulajdonsága a nőnek].’ (Muszlim)

A tökéletesség csakis Allahra jellemző.

 A férj jogai a felesége felett

1.             Allah azt mondja a jó feleségekről:

„A férfiak főséggel vannak felruházva a nőkkel szemben, azáltal, hogy Allah előnyben részesített egyeseket közülük másokkal szemben, és azáltal, amit ők a javaikból költenek. A jóravaló nők pedig engedelmesek, és [a férjük] távollétében megőrzik [őt és vagyonát], azáltal, hogy Allah megőrzi [őket]. És azon feleségeket, akik nyakasságától tartotok, intsétek hát meg, és [ha ez nem használ,] kerüljétek őket az ágyban, és [végső esetben] üssetek rájuk. Ha engedelmeskednek nektek, akkor ne keressetek módot arra, hogy [ilyen módon fegyelmezzétek] őket. Bizony, Allah Magasságos, Nagy” [Korán 4: 34]

2.             Áisa, Allah legyen vele elégedett, azt mondta: Megkérdeztem Allah Küldöttét :

’Mi a legnagyobb jog egy nő felett?’ Azt mondta: ’A férje joga.’ Majd megkérdeztem: ’Kinek a joga a legnagyobb a férfi felett?’ Azt mondta: ’Az anyjáé.’ (Hákim)

3.             Huszain ibn Mehszen azt mondta: Apai nagynéném azt mondta nekem:

Elmentem Allah Küldöttéhez  megkérdezni egy bizonyos dolgot. Ezután ő  megkérdezte tőlem: ’Van férjed?’ Igenlően feleltem. Ő  megkérdezte: ’Hogyan bánsz vele?’ Azt feleltem: ’A legjobb képességem szerint szolgálom őt, amíg már nem vagyok rá képes.’ Ő  azt mondta: ’Gondoskodj róla, mert ő vagy a[z eszközöd] a Paradicsom (mennyei otthonba) vagy a Tűzbe’. (Hákim)

4.             A Próféta  azt mondta:

’Ha egy nő [feleség] elvégzi a napi öt imáját, böjtöl Ramadán hónapban, tiszta és vigyáz magára, és engedelmeskedik a férjének, a Paradicsom bármelyik kapuján bemehet.’ (Ibn Hibbán)

5.             Muádh b. Dzsebel azt mondta, hogy mikor elment Sámba és látta a keresztényeket, amint leborulnak papjaik és szerzeteseik előtt. Látta a zsidókat, amint leborulnak rabbijaik és tudósaik előtt. Megkérdezte tőlük: ’miért teszitek ezt?’ azt mondták: ’ez a Prófétáknak kijáró köszöntés.’ Azt mondta: ’a mi prófétánk még jobban megérdemli ezt a tiszteletet!’ A Próféta  akkor azt mondta:

’Hazugságokat találtak ki prófétáikról és megváltoztatták könyveiket; ha valakinek megparancsolnám, hogy boruljon le valaki előtt, akkor megkérném a nőt, hogy boruljon le a férje előtt, a nagy jog miatt, amivel neki tartozik. A nő nem fogja megérezni a hit édességét, ha nem adja meg a férje jogait.’ (Hákim)

 Válás az iszlámban

Az iszlám a házasságot egy áldott szertartás, és ezért a férj és a feleség közti kapcsolat erősítése a cél. Allah  úgy írja le a házassági szerződést, mint egy ’erős és szilárd szövetség’. Azt mondja:

Hogyan vehetnétek azt vissza, miután egymással háltatok, és ők szilárd egyezményt kötöttek veletek?  [Korán 4:21]

A Próféta  szavai szintén ezt bizonyítják. Azt mondta:

„Nem tekinthető közülünk valónak, aki egy nőt vagy egy rablányt férje vagy mestere ellen fordít.” (Szahíh al-Dzsámi asz-Szaghir)

Bár a házasság áldott és szent az iszlámban a válás engedélyezett, bár olyan, ahogyan a Próféta  jellemezte:

„A leggyűlöltebb megengedett dolog Allahnál a válás.” (Hákim)[24]

Amikor a házassági kapcsolat nem folytatódhat, a válás egy lehetőség, mivel megelőzi a rosszat, hogy elterjedjen a közösségben, mint például a férj megcsalja a feleségét vagy fordítva. Megelőzi a származás megváltozását, az örökség szétszakadását, és a rossz elterjedését a társadalomban. A házasságnak vannak határai, így nem élhetnek vele vissza azok, akik kevéssé intelligensek. A tudósok rávilágítottak, hogy a válás a következő szabályok között lehetséges:

1.             Vádzsib (kötelező): Kötelező a következő esetekben:

a.              Amikor a két bíró (egy a feleség családjából és egy a férj családjából) úgy dönt, hogy el kell válniuk.

Allah azt mondja:

Ha attól tartotok, hogy kettejük között szakításra kerül sor, akkor küldjetek (hozzájuk) egy döntőbírót a férfi családjából és egy döntőbírót a nő családjából. Ha ők ketten (a bírók) a [kapcsolat] javítását akarják, akkor Allah békét hoz közéjük. Bizony, Allah Mindentudó,  mindent Jól Ismerő. [Korán 4:35]

b.             Amikor a feleség nem tartja be az iszlám tanításait vagy nem szemérmes. Ez a férjre is vonatkozik, mert a feleség is kérheti a válást a férjétől, ha nem tartja be az iszlám tanításait vagy nem szemérmes.

c.              Ha a férj megesküszik, hogy nem fog szexuális kapcsolatba lépni a feleségével, és nem közeledik hozzá több mint négy hónapig. Allah azt mondja:

Akik megesküsznek arra, hogy nem hálnak együtt asszonyaikkal, azoknak várakozniuk kell négy hónapig. Ám ha visszatérnek (a feleségükhöz a négy hónap letelte előtt). Bizony, Allah Megbocsátó, Irgalmas. [Korán 2:226]

Ibn Umar  azt mondta: ’Ha az időszak véget ér, akkor a férj vagy tartsa meg a feleségét jó módon, vagy váljon el tőle, ahogy Allah elrendelte.’ (Bukhárí)

2.             Makrúh (utálatos): Ez az az eset, amikor a férfi minden ok nélkül válik el a feleségétől. Ez az, amit Iblísz próbál elérni, Allah átkozza meg. A Próféta  azt mondta:

„Iblísz (Sátán) vízre helyezte a trónját és kiküldte csapatait. A legközelebbi [csapatai közül hozzá] az, aki kísértést hoz és kísérti az embert. Az ilyet Sátán közel hozza magához [tiszteletben és megbecsülésben azért, amit tett]. Sátán csapatainak egyik tagja közel jön és elmondja, mit [milyen rosszat] tett. Sátán ezt így kommentálja: ’Nem csináltál semmit!’ Akkor egy másik a csapataiból előre jön és elmondja: „Nem hagytam el azt a férfit [egy férjet] amíg el nem választottam a feleségétől.” Sátán közel hozza őt magához [megbecsülésben és tiszteletben] mondván: „Igen, valóban. Te vagy az (aki megérdemli a megbecsülést).” (Muszlim)

3.             Mubáh (vagyis megengedett): Megengedett, amikor a feleségnek rossz a jelleme, bár jobb türelmesnek lenni vele, ha gyermekek vannak.

4.             Haram (vagyis tilos): Ha a férj elválik a feleségétől annak menzesze alatt, vagy amikor megtisztult, miután szeretkezett vele[25]. Allah  azt mondja:

Ó próféta! Ha el akartok válni az asszonyoktól, akkor a várakozási idejükre váljatok el tőlük és számoljátok pontosan a várakozási időt! Óvakodjatok Allahtól, az Uratoktól! Ne űzzétek el őket addig a házaitokból, és nem kell nekik elmenniük csak akkor, ha valami nyilvánvalóan szégyenletes dolgot követtek el. Ezek Allah előírásai. Aki pedig áthágja az Ő előírásait, az önmaga ellen kegyetlenkedik. Nem tudhatod, hogy Allah ezután valami új helyzetet idéz-e elő. [Korán 65:1]

Ibn Umar elvált a feleségétől miközben menstruált, ezért Umar  megkérdezte erről a Küldöttet , és ő azt mondta:

„Parancsold meg neki (a fiadnak), hogy vegye őt vissza, amíg meg nem tisztul [a menzeszéből] és azután várjon amíg még egyszer el nem jön a (menstruációs) ideje és meg nem tisztul abból, ezek után ha meg akarja tartani, megteheti, és ha el akar válni tőle, elválhat, ha nem szeretkezett vele előtte; és ez az iddah (elrendelt időszak) amelyet Allah előírt azoknak a nőknek, akiktől el akarnak válni.” (Bukhári)

 Khul’[26] az iszlámban

Ha a házasság nem szerelemre, harmóniára és jó társas viszonyra épül a férj és a feleség között, nyomorúsággá és rommá válhat. Ebben az esetben az iszlám arra tanít, hogy a házasfelek viseljék el türelmesen. Allah azt mondja:

Ó, ti akik hisztek! Nem megengedett a számotokra, hogy örököljétek [férfi rokonaitok] asszonyait akaratuk ellenére. És ne akadályozzátok őket az újabb házasságban, azért, hogy elvehessetek valamennyit abból, amit korábban adtatok nekik. Kivéve, ha nyilvánvaló erkölcstelenséget követtek el (paráználkodtak). És éljetek együtt velük helyénvaló módon, és ha megutáljátok őket, hát meglehet, hogy olyan dolgot utáltok meg, amibe Allah sok jót helyezett. [Korán 4:19]

Ha a körülmények elviselhetetlenné válnak, és a férj nem tudja elviselni a feleségét, elválhat tőle; de ha a feleség nem bírja elviselni a férjét, kérheti a khul’-t (azonnali válást). Ebben az esetben vissza kell adnia a mahr-ot (jegyajándékot), amit elvett, és ezzel a házassági kapcsolat véget ér. Ez a teljes igazságosság jele az iszlámban; a férj adta a mahr-ot (jegyajándékot) a feleségének és minden költséget a házasságon belük ő fedezett. Allah azt mondja:

A [visszavonható] válás kétszer [lehetséges]. Akkor azonban vagy meg kell tartani [a feleséget] helyénvaló módon, vagy el kell bocsátani illendő módon. És [válás esetén] nem megengedett nektek (férjeknek), hogy bármit visszavegyetek abból, amit a nőknek adtatok, kivéve akkor, ha mindketten félnek attól, hogy [egymás iránt] nem tartják be az Allah [által megszabott] határokat [ilyenkor képviselőkre bízzák az ügyet], és ha [ti képviselők] attól féltek, hogy nem tartják be mindketten az Allah [által megszabott] határokat, akkor nem terheli őket vétség azért, hogy a nő megváltja magát [a házasság alól]. Ezek Allah [által megszabott] határok, hát ne hágjátok át ezeket! És akik áthágják az Allah [által megszabott] határokat, azok bizony az igazságtalanok.  [Korán 2:229]

Ibn Abbász  közölte, hogy Thábit ibn Qaisz felesége elment a Prófétához  és azt mondta: „Ó Allah Küldötte! Nem hibáztatom Thábitot jellemének vagy vallásosságának hibái miatt, de én muszlimként nem szeretnék az iszlámmal ellenkező módon viselkedni (ha vele maradnék).’ Erre a Próféta  azt mondta neki: Visszaadod a kertet, amit a férjed adott neked [mahrként]?’ Azt mondta: ’Igen’. Akkor a Próféta  azt mondta Thábitnak: ’Ó Thábit! Fogadd el a kertedet és válj el tőle azonnal.” (Bukhári)

Az iszlám célja ezzel, hogy megőrizze az emberek méltóságát és a társadalmat minden rossztól. Ha egy nő olya férfival marad, akit nem szeret (vagy nem tud elviselni), vagy ha egy férfi olyan nővel marad, akit nem szeret, ez tiltott dolgokhoz vezethet, különösen, ha nincs erős iszlám értékrendjük, ami megelőzné, hogy tiltott dolgokat kövessenek el. Allah azt mondja:

Ha ők ketten elválnak, Allah mindkettőt kárpótolni fogja az Ő kegyéből. Allah a [mindent] Átfogó, Bölcs.  [Korán 4:130]

 A szexuális szabadosság eredménye

Az iszlám megtiltotta a paráznaságot, és az a legsúlyosabb bűnök egyikének számít. Az iszlám mindent megtiltott, ami ehhez vezet. Szajjid Qutb, Allah legyen vele könyörületes, azt mondta[27]:

„Az iszlám célja, hogy megszüntesse azt az állati szexuális viselkedést, amikor az ember nem tud különbséget tenni az egyének között. Tartós családot kíván létrehozni, nem olyan kapcsolatot, amely véget ér az első szexuális találkozás után. Emberi érzésekre alapuló kapcsolatokat akar létrehozni a nemek között; olya kapcsolatot, amelyben a házastársak szíve, érzései és teste találkozik. Együtt élik az életüket és osztoznak reményekben, fájdalmakban, együtt építik a jövőt. A következő generáció ebben a légkörben nevelkedik, mindkét szülő felügyeletével, megfelelő módon.

Ehhez kapcsolódik a súlyos büntetés a paráználkodásért, amit állati visszaesésnek minősít, amely mindezeket a [fent említett] jelentéseket és célokat eltörli és az embert állattá változtatja… nem fog tudni különbséget tenni egyik nő vagy másik között, se egy nő az egyik vagy másik férfi között. Az ember vágya semmi más, mint kielégíteni a szexuális vágyát. Még ha különbséget is tud tenni az emberek között, semmi jó nem származik az ilyen kapcsolatból, nem származik belőle a társadalom javulása, sem igaz érzelmek vagy (jól nevelt) gyermekek nem származnak belőle.  Az igaz érzelmek tartósak; ez a különbség a kéjes vágyak és az igazi érzelmek között. Sokan nem tudják ezt a két dolgot megkülönböztetni, és össze vannak zavarodva velük kapcsolatban. Amit sokan érzelemnek tartanak, az valójában állati szenvedély! Az iszlám nem állítja meg az embert a természetes érzelmei kifejezésében, sem nem tartja ezt alantas viselkedésnek. Az iszlám csak szabályozza, megtisztítja és felemeli ezt az állati kéjek közül. A paráználkodás, különösen a prostitúció nem rendelkezik ezekkel az értékekkel és nagyon távol van minden érzéstől, etikától, összetartozás-érzéstől és kapcsolattól. Az iszlám a prostitúciót a legmocskosabb tettnek tekinti az emberi társadalomban. Ez a gyakorlat lealacsonyítja az embert és egy állattal teszi egyenlővé.  Valójában sok állat illedelmes és szervezett társadalmi életet él, messze azoktól a problémáktól, amelyek a prostitúcióból származnak néhány társadalomban.’

Felsorolunk néhány problémát és rosszat, amely a paráználkodásból származik a társadalmon belül; ezek a következők:

1.             Halálos betegségek terjedése, amelyek nem csak az egyént, hanem az egész társadalmat támadják. Allah azt mondja:

És tartsátok távol magatokat a paráználkodástól![28] Szégyenletes dolog az! Milyen rossz út! [Korán 17:32]

Allah Küldötte  azt mondta:

’Ó Muhádzsirín, menedéket keresek Allahnál attól, hogy öt dolgot lássatok vagy megpróbáltassatok velük.

Törvénytelen szex nem lesz nyilvánvaló a nép közt, kivéve a betegségek miatt, amelyek korábban nem terjedtek el [közöttük].

Egy nép nem fog csalni az áru mérésében, kivéve hogy meg lesznek büntetve éhínséggel és szárazsággal, az ellátás szűkösségével és olyan uralkodóval, aki elnyomja őket.

Egy nép nem fogja visszatartani az alamizsnát, anélkül, hogy ne válna tilalmassá nekik az eső, és ha az állatok nem lennének, egyáltalán nem kapnának esőt.

Egy nép nem töri fel Allahnak és Küldöttjének  tett esküjét, kivéve, hogy külső ellenségeik felülkerekedjenek felettük és elvegyenek tőlük abból, amit korábban ellenőrzésük alatt tartottak.

Ha az uralkodók nem Allah Könyve szerint uralkodnak, erőfeszítéseik a harcra és az egymás elleni vitákra fecsérlődik el.” (Hákim)

A rossz dolgok megtétele megfosztja az embert a méltóságtól és büszkeségtől és állattá változtatja, akinek a célja csak vágyai kielégítése. Szegénységet örököl, mivel pénzét törvénytelen kéjek kielégítésére költi. Az ember nagy megbánást érez miatta életében, és megérdemli a büntetést a pokol tüzében. Megrövidíti az ember életét, mert ezek a rossz dolgok egészségtelenek és betegségeket okoznak az ember testében, amelyek halálhoz vezethetnek.

2.             Törvénytelen gyerekek terjednek el a társadalomban. Ezekről a gyerekekről nem gondoskodnak rendesen és nem figyelnek igazi szerető szülők. Ennek eredményeképpen ezek a gyerekek nem kapják meg a megfelelő útmutatást és segítséget az életükben. Senki, az igazi szülőkön kívül nem adhat őszinte, igaz és értelmes útmutatást egy gyereknek; következésképpen ezek a gyerekek úgy nőnek fel, hogy a társadalom többi részét le fogják nézni. Anna Freud a Gyerekek család nélkül című könyvében beszél azokról a pszichológiai rendellenességekről, amelyeket csak nehézségekkel gyógyíthat meg a pszichiáter.

3.             Pszichológiai rendellenességek: A tiltott szexuális kapcsolatok sok pszichológiai betegséghez és rendellenességhez vezetnek. Az emberek, akik ezt gyakorolják és ilyen törvénytelen kapcsolatokat tartanak fent, kényelmetlenül érzik magukat, hiányozni fog nekik a személyes boldogság és elégedettség, kisebbségi komplexusuk lesz és bűnösnek fogják érezni magukat. Allah azt mondja:

És a jelei közé tartozik az, hogy saját magatokból feleségeket teremtett nektek, hogy velük lakozzatok. És szeretetet és könyörületet helyezett közétek. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak. [Korán 30:21]

4.             A szexuális rendetlenség erkölcsi rendetlenséghez vezet a társadalomban. Tény, hogy a pénz könnyen csábítja az embert a rossz felé. A pénz az embert arra is képessé teszi, hogy mindent megszerezzen az örömök és kielégülés terén is. Tehát ha akik törvénytelen örömöket gyakorolnak, nem birtokolják a szükséges forrásokat, bármilyen bűnt elkövetnek, hogy kielégítsék szükségleteiket. Ezek az egyének lopnak, csalnak, molesztálnak, erőszakot követnek el, hazudnak, vagy megvesztegetnek, hogy elérjék, amit akarnak. Nem érdekli őket, hol és hogy szerzik meg a szükséges forrásokat, még ha mások kárára is.

5.             Allah  büntetése leszáll azokra a társadalmakra, amelyekben a házasságtörés és a paráználkodás uralkodik. A Próféta  azt mondta:

„A közösségem [folyamatos] jó állapotban lesz, amíg a törvénytelen gyerekek nem lesznek látványosak a társadalomban. Ha ez megtörténik, Allah büntetése közeledik.’ (Ahmed és Szahíh at-Targhib wat-Tarhib)


 Következtetés

Ebben a könyvben bemutattunk néhány pontot az iszlám nézőpontjáról a szex tekintetében. Reméljük ez a kiskönyv segíteni fog neked megérteni ezt a fontos aspektusát az emberi életnek, és az iszlám módszerét szabályozása és felemelése érdekében, amelynek eredményeképpen istentiszteletté nemesedik, amiért a muszlim jutalmat kap. Ezen túl reméljük, hogy ez a könyv ahhoz vezeti az embert, hogy többet tanuljon az iszlámról, amely alapján a muszlim a magánéletét és a társadalmi életét berendezi. Ha a muszlim komolyan keresi Allah jutalmát, jutalma nem fejeződnek be a halálával; jutalmat kap halála után is. A Próféta  azt mondta:

„Amikor Ádám gyermeke meghal, tettei véget érnek, kivéve három forrást; folyamatos adakozás, hasznos tudás [amelyet ő hagyott hátra] vagy egy jóravaló gyerek, aki fohászkodik Allahhoz érte.” (Muszlim)

A Próféta  azt mondta:

„Aki az embereket útmutatásra hívja, az ahhoz hasonló jutalmat kap, mint aki követi őt, miközben az ő jutalmuk nem csökken. Aki az embereket rosszra hívja, az kapja a bűnét annak és az ahhoz hasonló bűnt, mint akik követik őt abban a rosszban, míg az ő bűnük nem csökken.” (Muszlim)

Bizonyíték arra, hogy az iszlám mindenről beszél, bármilyen mellékes dolognak is tűnjön, Szalmán hadísza, aki azt mondta:

„A többistenhívők azt mondták nekünk: ’Látjuk, hogy társatok [vagyis Allah Küldötte ] még arra is megtanított titeket, hogyan könnyítsetek magatokon!’ Szalmán azt mondta: ’Igen! Természetesen, megtiltotta, hogy a jobb kezünket használjuk magunk tisztításához, és hogy a Kibla felé forduljunk, miközben ezt tesszük. Azt is mondta: ’Nem szabad kevesebb, mint három kővel megtisztítani magát az embernek.” (Muszlim)

Dr. Hopkins, a Harvard Egyetem filozófiaprofesszora a Nemzetközi politika szelleme című könyvében ezt írta:

’Az iszlám országok fejlődése nem a nyugati stílus követésének eredménye, amely azt állítja, hogy a vallásnak nincs beleszólása az egyén mindennapi életébe, a törvényekbe és a politikai rendszerbe. Az embernek a növekedés és a fejlődés forrását kell megtalálnia a vallásban. Néha néhány ember azon tanakodik, vajon az iszlám képes-e új gondolatokat és ötleteket létrehozni, olyan szabályokat, amelyek megfelelnek a modern élet igényeinek. A válasz erre: ’Igen. Az iszlám belsőleg kész a növekedésre, vagy azt is mondhatnánk, az iszlám képes a fejlődésre jobban, mint bármi más hasonló rendszer. Ugyanakkor a nehézség nem az iszlám vallás képessége az eszközök hiánya miatt, hanem inkább az akarat hiányában keresendő, hogy alkalmazzák azokat. Határozottan úgy érzem, hogy az iszlám mindazzal rendelkezik, ami szükséges a sikerhez”.

Milyen nagyszerű vallás az iszlám! Útmutatást ad az embernek az élete minden színterén és elrendezi ügyeit! Egy ilyen tulajdonságokkal rendelkező vallást követni kell minden muszlimnak. Hívniuk kell rá minden embert, hogy élvezhessék az életüket.

A nem muszlimoknak jó lenne tanulmányozni az iszlámot és el kellene hagyni a beidegződött gondolatokat. Meg kellene ismerniük értékeit és erényeit és szép tulajdonságait. Az iszlám a jóság kulcsa, ami megszabadítja a társadalmat minden rossztól. Tartalmazza az összes választ a problémákra, amelyekkel az emberiség szembesül napjainkban. A probléma csak az, hogy sok muszlim nem alkalmazza vagy nem követi ezeket a tanításokat amiatt, hogy inkább vágyaikat követik, vagy személyes előmenetelüket fontosabbnak tartják, az anyagi dolgok elérését, még mások becsapása árán is.[1]A Saría az iszlám törvényeinek összessége. (a lektor)

[2] Vagyis azt mondani: szubhanAllah, ami azt jelenti: Allah minden hibától mentes (AM)

[3] Vagyis azt mondani: Allahu Akbar, ami azt jelenti: Allah a Leghatalmasabb (AM)

[4] Vagyis azt mondani: alhamduliLlah, ami azt jelenti: Minden hála Allahot illeti (AM)

[5] Vagyis azt mondani: lá iláha illaLlah, ami azt jelenti: Nincs más jogosan imádható isten, csak Allah egyedül (AM)

[6]Ez a kifejezés rosszallást és ellenkezést fejezett ki. (AM)

[7]Manhadzs at-Tarbijah al-Iszlámijjah 2. kötet, 218-9 old.

[8]Az ütés nem okozhat fájdalmat, vérzést, törést vagy valamilyen maradandó sérülést, vagyis a testi épséget nem veszélyeztető enyhébb testi fenyítést kell ez alatt érteni, amelynek az a célja, hogy a szülő gyermeke tudtára adja, elégedetlen vele és haragszik rá Isten iránti engedetlensége és hálátlansága amiatt. (a lektor)

[9] Olyan férfiak, akikhez feleségül mehetne (AM). Ezzel szemben a mahram vagy a férjet, továbbá minden olyan férfit jelent, akivel tilos a nőnek házasságot kötnie, és aki védelmében részesíti (pl. apa, fivér, nagybácsi). (a lektor)

[10] Ez férfiakra és nőkre is vonatkozik (AM)

[11]Al-Dzsawab al-Kafi liman sza'ala an ad-dawaa' as-safí (A megfelelő válasz annak, aki gyógyító orvosságot keres) 232. old.

[12]Ezt al-Fudail ibn Ijád mondta - Allah legyen vele könyörületes - és Ibn Abi-d-Dunja és al-Bajhakí tudósítottak róla. (AM)

[13]Ez a férfiakra ugyanúgy vonatkozik (AM)

[14]Szándékosan a nőre nézni a férfit rossz tettre indíthatja. (AM)

[15]Lásd 2. kötet, 7. old.

[16]A nőnek engedelmeskednie kell a férjének, amíg nem parancsol neki valami tiltottat. (AM)

[17] Az embernek a következőket kell szem előtt tartania:

a.       Tilos egy férfinak zárt helyen lenni egy nővel. A Próféta  azt mondta: „Aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, ne legyen bezárva [idegen] nővel, kivéve, ha elkísérte a mahramja [férfi oltalmazó], különben a sátán lesz a harmadik közöttük.” (Ahmed)

b.       Megnézheti, ami általában látszik egy nőből; arc, kezek, lábak, stb.

c.       Őszinte szándék kell, hogy vezérelje a házasság iránt.

d.       Nem beszélhet senkinek a nő hiányosságairól. (AM)

[18] A medinai muszlimokat nevezték anszárnak (1. sz. naszír=segítő, támogató)

[19] Ő Allah Küldötte  egyik társa volt, harcolt a Badri csatában és Medinában halt meg. (AM)

[20]  Egy úkijah egyenlő 40 ezüst dirhemmel; tehát 12 úqijah 480 (ezüst) dirhamot ér. (AM). Az úkijah ősi arab súlymérték, amelynek kb. 200 gramm ezüst az értéke. (a lektor)

[21] Mindig.(AM) A nemző szervekről van szó (a lektor)

[22] Vagyis hátulról közelített a feleségéhez, de a vaginában. (AM)

[23]„Allah Szavai” arra az ájára utal, amelyben Allah azt mondja: „És ha attól féltek, hogy nem tudtok igazságosan bánni az árvákkal, úgy házasodjatok (mással) a nektek tetsző asszonyok közül, kettővel, hárommal, vagy néggyel. Ám ha attól féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni, akkor csak eggyel, vagy azzal, akit a jobb kezetek birtokol. Ez közelebb áll ahhoz, hogy ne legyetek igazságtalanok”  [Korán 4:3] (AM)

[24] Ez a hadísz gyenge. Allah azt mondja: „Ám ha elhatározták a válást, hát bizony Allah Mindent Halló, Mindent Látó” [Korán 2:227]. Úgy értelmezhető ez az ája, hogy az ember csak akkor folyamodjon váláshoz, ha szükséges. (AM)

[25] Szintén tilos a férfinak úgy elválnia feleségétől, hogy három válást mond ki egy ülés alatt. (AM)

[26] A Khul’ a házasság felbontása a feleség kérésére; ’azonnali’ válásként is említik. (AM)

[27] Fí dhilál al-Qur’án (A Korán árnyékában)

[28]  Az arab szó a ’tiltott szex’-re a ’zina’. Ez minden szexuális kapcsolatra értelmezhető, amely férfi és nő között történik, akik nem férj és feleség; tehát mind paráználkodást, mind házasságtörést is jelent. (AM)