MUSZLIM – KERESZTÉNY PÁRBESZÉD ()

 

Ez a kiskönyv keresztény egyházi és világi emberekkel folytatott beszélgetések eredménye, a célja a gondolatébresztés, és az, hogy az ember elgondolkozzon, mi is került bele a kereszténységbe. Elkerülhetetlen témákkal foglalkozik azok számára, akik az igazságot keresik, és akik összehasonlító vallástudománnyal foglalkoznak. Az olvasók meg fognak lepődni, ha megtudják, hogy a Bibliában Jézus soha nem állította, hogy ő Isten; hogy Jézus nem halt meg a kereszten; hogy a Jézus által megtett csodákat sok más próféta is megtette, sőt, hitetlenek is; és hogy maga Jézus hirdette Mohamed próféta eljövetelét, béke legyen velük.

|

 MUSZLIM – KERESZTÉNY   PÁRBESZÉD

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Amerikai vagyok, gyerekkoromtól a keresztény hitben nevelkedtem. Amíg meg nem kezdte lelkem az Istenkeresést, sok fontos dolgot természetesnek vettem.

Beszélgetések és a jelen Muszlim-keresztény párbeszéd kéziratának többszöri elolvasása után tanulmányoztam a Szent Bibliából és a Szent Koránból származó idézeteket.

Végül kijelentem a Sahadát (tanúságtételt) nyilvánosan angolul és arabul:

Tanúsítom, hogy nincs más istenség, csak Allah, Akinek nincs társa, és hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte,

Ashadu al-lá iláha illaLlah, wahdahu lá saríka lahu, wa ashadu anna Muhammadan ʻabduhu wa raszúluh.

Ezzel az alapvető és egyszerű tanúságtétellel hiszem, hogy sok más ember is aláveti magát Allah szellemének és igazságának.

Remélem, hogy ezt a rövid, könnyen érthető olvasmányt az egész világon elolvassák, és sokakat megérint, akik keresik az igaz hitet, amelyben lelkük nyugalmat és megelégedést talál.

 A SZERZŐ SZAVA

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében

Ez a kiskönyv keresztény egyházi és világi emberekkel folytatott beszélgetéseim eredménye. A beszélgetések udvarias, kellemes, barátságos és konstruktív szemléletűek voltak, és keresztények vallásos érzülete megsértésének legkisebb szándéka sem volt jelen. Ez egy kihívás a keresztények számára. Elkerülhetetlen témákkal foglalkozik azok számára, akik az igazságot keresik, és akik összehasonlító vallástudománnyal foglalkoznak.

 Rövidítések:

K: keresztény

M: muszlim

BLV: béke legyen vele/ velük.

(Minden istenfélő muszlim a Prófétákat nem említi anélkül, hogy egy fohásszal ne tisztelné meg)

 BEVEZETÉS

A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében

Hálás vagyok Allahnak, hogy elolvashattam a Muszlim-keresztény párbeszéd kéziratát, és hogy megkértek rá, írjak egy bevezetést ehhez a figyelemreméltó műhöz, amely sokak szemét felnyitja. Mindaz, akit érdekel az összehasonlító vallástudomány, az ebben a könyvben sok meglepetéssel fog találkozni, amelyek kihívást jelentenek az egykor abszolútnak vélt igazságnak.

Dr. Hasan M. Baagil e műve tükrözi részletekbe menő, fáradságos erőfeszítését abban, hogy eredményeit világosan, átfogóan, és mélyrehatóan mutassa be. Dr. Baagil, egy odaadó muszlim hívő négy évig tanulmányozta a kereszténységet és a Bibliát, és nemcsak azt tudta meg, hogy a keresztények maguk is különböznek sok alapvető hittételt illetően (Szentháromság, Jézus (BLV) istensége, stb.), hanem azt is, hogy az egyház doktrínái számos alkalommal ellentmondanak a Bibliának, sőt, hogy a Biblia még önmagának is ellentmond! Beszélgetései keresztény egyházi és világi emberekkel adta meg számára az ösztönző erőt, hogy megírja a Muszlim - keresztény párbeszédet.

Az olvasók meg fognak lepődni, ha megtudják, hogy a Bibliában Jézus (BLV) soha nem állította, hogy ő Isten; hogy Jézus (BLV) nem halt meg a kereszten; hogy a Jézus (BLV) által megtett csodákat sok más próféta is megtette, sőt, hitetlenek is; és hogy maga Jézus hirdette Mohamed próféta eljövetelét, béke legyen velük. Mindezeket a Biblia részeiben lehet olvasni. A kérdés, amelyet fel kell tenni, miután az ember a saját szemével látta ezeket a nyilvánvaló ellentmondásokat: A Biblia Isten szava? Dr. Baagil célja nem a keresztények nevetségessé tétele, és semmiképpen sem Jézus (BLV) és a tanításai sértegetése, Allah mentsen meg ettől! A célja felhívni a figyelmet ezekre az Allahot és prófétáit érintő hamis vádakra, félreértelmezésekre és hazugságokra, amelyek önmagukban már sértések és gyűlöletes dolgok.

A Muszlim-keresztény párbeszéd érthetően bemutatja a muszlim nézőpontot is ezekben a kérdésekben, és megmutatja, hogy a Korán, ami körülbelül Jézus után 600 évvel lett kinyilatkoztatva Mohamed prófétának, béke legyen mindkettejükkel, kiigazítja azokat a hibákat, amelyek tudatosan vagy akaratlanul beszüremkedtek a Jézus (BLV) által közvetített üzenetbe. Ez a könyv nagyon értékes eszköznek bizonyulhat mind a muszlimoknak, mind a keresztényeknek, különösen azoknak, akiket érdekel a vallásközi párbeszéd.

Isten akaratával e könyv hatásos eszköz lehet a muszlimok kezében erőfeszítésükben, hogy a keresztényeket az iszlámra hívják. Ugyanakkor e könyvet tanulmányozva a keresztények is jobban megismerik, hogy mit is mond valójában a Biblia, és mit is tanított valójában Jézus (BLV). Muszlimként remélem, hogy a nem-muszlimok elfogadják az igazságot, és tanúsítják Allah Egyetlenségét, és, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte.

Allah jutalmazza Dr. Baagilt a sötétség eloszlatásáért vívott küzdelméért. Allah békéje legyen mindannyiunkkal.

 PÁRBESZÉD

 AZ ELSŐ TALÁLKOZÁS A KERESZTÉNY ÉS A MUSZLIM KÖZÖTT

K: Az elmúlt évtizedekben miért volt annyi párbeszéd keresztények és muszlimok közt hitüket illetően?

M: Azt hiszem, azért mert sok dolog van köztünk, ami összeköt. Az Egyetlen Teremtőben hiszünk, aki sok Prófétát küldött, és Jézusban, mint a Messiásban, akit a zsidók megtagadtak.

A mi Szent Koránunk megemlíti a 3. szúra (fejezet) 45. ájában (versében):

 (Emlékezz) Midőn azt mondták az Angyalok:

»Ó Mariam (Mária)! Allah a Tőle származó szó örömhírét közli veled! A neve Al-Maszíhu Ísza-bnu Mariama (a Messiás, Jézus, Mária fia). Aki kiemelkedő tiszteletű lesz az evilági életben és a Túlvilágon és (az Allahhoz) közelállókhoz fog tartozni.«” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása,  3:45]

Tartottak párbeszédeket sok helyen Európában, Kanadában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is. Még a Vatikán sem maradt ki. Tartottak párbeszédeket vatikáni teológusok és egyiptomi muszlim tudósok Rómában 1970-ben és Kairóban is 1974-ben és 1978-ban. A vatikáni teológusok szaúd-arábiai muszlim tudósokkal tartottak párbeszédet Rómában 1974-ben. Emellett az egyházak számtalan alkalommal hívtak muszlimokat, hogy bemutassák az iszlámot.

K: Ha a kereszténység csaknem kétezer éves és az iszlám ezernégyszáz, ezeket a vitákat miért nem tartották meg évszázadokkal ezelőtt?

M: Az elmúlt háromszáz évben sok ázsiai és afrikai muszlim többségű ország brit, francia, holland, belga, spanyol vagy portugál gyarmat volt. Sok keresztény gyarmatosító misszionárius próbált annyi muszlimot megtéríteni, amennyit csak lehetet, és ehhez minden lehetséges eszközt felhasználtak: orvosi ellátást biztosítottak nekik, ruhákat, ételt, munkát a szegényeknek. Azonban nem érték el céljukat.

A második világháború után sok ázsiai és afrikai országból érkeztek muszlimok munkásként és szakemberként a nyugati féltekére, ami közelebbi kapcsolatba hozta őket a keresztényekkel. A diákok is aktívak voltak az iszlám megismertetésében.

K: Szerinted más oka is van annak, hogy manapság az egyházi szervezetek is több párbeszédet szerveznek?

M: Azt hiszem, a közöttünk tátongó szakadék egyre kisebb lesz, ahogy mindkét oldal egyre toleránsabb lesz, bár még mindig érzékelhető egyfajta versengés, hogy kinek a vallására térnek át többen. Emlékszem még a keresztény tanáromra, aki azt mondta: „Mohamed, a csaló, az álmodozó, az epilepsziás”. Ma már kevesebb író jellemzi így az iszlámot.

Mi, muszlimok közelebb érezzük magunkat a keresztényekhez, mint a zsidókhoz vagy az ateistákhoz, ahogy a Korán előre megjövendölte:

„A legellenségesebbnek az emberek között azokkal szemben, akik hisznek, a zsidókat találok és azokat, akik társítanak. A szeretetben a legközelebbinek, azokkal szemben, akik hisznek, pedig azokat találod, akik azt mondják: »Mi keresztények vagyunk.« Ez azért van így mert közöttük papok és szerzetesek vannak és ők nem gőgösködnek.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:82]

Néhány keresztény felekezet nagy lépést tett előre azzal, hogy a történelemben először elismerték, hogy Mohamed (BLV) Izmael leszármazottja második fia, Kedár után. A Davis Bibliai Szótár , amelynek kiadását az amerikai Presbiteriánus egyház keresztény oktatási vezetősége szponzorálta 1980-ban, azt írja a Kedár szócikk alatt:

„…Egy Izmaeltől származó törzs (Genezis 25:13)… Kedár népét Pliny Szedrai-nak nevezte, és ebből a törzsből származott később Mohamed.”

A Nemzetközi Szabvány Bibliai Enciklopédia a következőt idézi A. S. Fultontól:

„…Az izmaelita törzsek közé tartozik. Kedár tűnik a legfontosabbnak, ezért a későbbi időkben ezt a nevet használták a sivatag minden törzsének megnevezésére. Kedár-tól (arabul Quidar-tól) származtatják a muszlim származástudósok Mohamedet Izmael törzséből.”

A Smith Bibliaszótár sem állít kevesebbet:

„Kedár (fekete). Izmael második fia (Gen. 25:13)… Mohamed magát Ábrahám leszármazottjának tekinti az ünnepelt Qureis törzsből, amely Kedártól származik. A hidzsázi arabokat Beni Harb (háborúzó emberek)-nek nevezték, izmaeliták a kezdetektől. Palgrave szerint nyelvük ugyanolyan tiszta, mint amikor a Koránt írták (Kr. u. 610. vagyis Krisztus születése után), változatlan maradt több mint 1400 évig; szép bizonyítéka a keleti oktatásnak.”

A nyugati féltekére bevándorolt muszlimok legnagyobb értéke nem az emberi erőforrás, hanem az iszlám, amely most kezd itt meggyökerezni. Sok mecsetet és muszlim központot alapítanak és sokan térnek át az iszlámra. Jobban szeretem a „visszatérő” szót használni az „áttérő” helyett, mivel mindenki Allahnak való alávetésben, tehát az iszlámban születik, majd a szülei vagy a társadalom téríti át zsidó, keresztény, vagy más vallásra, vagy az ateizmusra.

Ez szintén bizonyítja, hogy az iszlám nem karddal terjed, hanem úgy, hogy muszlim egyének vagy csoportok egyszerűen bemutatják, hogy mi is ez valójában. Nekünk nincsenek erre szakosodott misszionáriusaink, mint a keresztényeknek.

A világ lakossága 136%-kal nőtt 1934 és 1984 között. A kereszténység 47%-kal, az iszlám 235%-kal nőtt. Lásd: A nyilvánvaló igazság, 1984. februári 50 éves jubileumi számát, amelyben a Reader’s Digest 1983 Almanach és Évkönyvből idéztek.

K: Ha mindez a három vallás, a judaizmus, a kereszténység és az iszlám azt mondja magáról, hogy az Egy Istentől, ugyanattól a Teremtőtől származik, akkor miért különböznek?

M: Minden próféta Ádámtól Mohamedig (BLV) ugyanazzal az üzenettel jött: az emberiség teljes alávetésével Allahnak. Az alávetést arabul iszlámnak nevezik; az iszlám békét is jelent a Teremtő és teremtményei közt. A judaizmustól és a kereszténységtől eltérően az iszlám nevet Allah adta, Maga a Teremtő, ahogy a Koránban az 5. szúra 3. ájában olvashatjuk:

„A mai napon teljessé tettem számotokra a vallásotokat és kiteljesítettem rátok az én kegyelmemet. És az Iszlámot rendeltem el nektek vallásul.”

Sem a judaizmus, sem a kereszténység nem található a Bibliában, még a Bibliai szótárban sem. Nem volt olyan izraelita próféta, aki említette a judaizmust. Jézus (BLV) soha nem állította, hogy ő megalapítja a kereszténységet a földön, és soha nem nevezte magát kereszténynek. A „keresztény” szót az Újtestamentum csak háromszor említi meg, először Antiókiában körülbelül Kr. u. 43.-ban, tehát miután Jézus (BLV) elhagyta e földet. Olvasd az Apostolok Cselekedetei 11:26 versét:

 „Először Antióchiában nevezték el a tanítványokat keresztényeknek.”

Később 2. Agrippa király azt mondta Pálnak az Apostolok Cselekedetei 26:28 versében:

 „Agrippa Pálhoz fordult: »Kis híja, hogy rá nem veszel: legyek keresztény.«”

Tehát a keresztény megnevezést először egy ellenség, nem egy barát használta. Végül Péter használta a hívőknek küldött megnyugtató levelében:

 „Ha pedig mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyellje…” (1 Péter 4:16)

Az első, akit muszlimnak neveztek nem Mohamed, hanem Ábrahám volt (BLV), aki teljesen alávetette magát Allahnak. Az iszlám, mint életmód azonban már az Ábrahám előtti prófétáknak, mint Ádámnak és Noénak is (BLV) ki lett nyilatkoztatva. Az iszlám az egész emberiség számára meghatározott életmód.

K: Hogy lehet Ábrahám muszlim? Őt zsidóként ismerik!

M: Zsidó? Ezt ki mondta neked?

K: Így tanultuk; a Biblia is valószínűleg megerősíti.

M: Meg tudod mutatni a Bibliában, hogy hol mondja, hogy ő zsidó? Ha nem tudod gyorsan megtalálni, hadd segítsek: Olvasd a Genezis 11:31 verset.

K:      „Terach vette fiát, Ábrámot és unokáját, Lótot,   Hárán fiát s a menyét, Sárait, fiának, Ábrámnak feleségét, s kivezette őket a kaldeai Urból. Kivándoroltak Kánaán felé. Amikor Háránba érkeztek, ott letelepedtek.”

M: Tehát Ábrahám (BLV), aki Urban, a káldeusok földjén született, nem lehetett zsidó. Először is, mert a kaldeai Ur Mezopotámiában volt, ami ma Irak része. Inkább volt arab, mint zsidó. Másodszor maga a „zsidó” név Júda után vált használatossá, aki Ábrahám ükunokája volt. Olvasd tovább a Genezis 12:4 és 5. versét.

K:„Ábrám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki, s vele ment Lót is. Ábrám 75 éves volt, amikor Háránból elindult…  meg is érkeztek Kánaán földjére.” (Genezis 12:4, 5)

M: Tehát Ábrahám 75 éves korában vándorolt ki Kánaánba, és a Biblia világosan megemlíti, hogy ő ott idegen volt:

„Neked és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek.” (Genezis 17:8)

Olvasd most a Genezis 14:13 verset.

K:„A menekülők egyike hírt hozott erről Ábrámnak, a hébernek.”

M: Hogyan lehetne Ábrahámot (BLV) zsidónak nevezni, mikor maga a Biblia hébernek nevezi, ami azt jelenti, hogy az Eufrátesz másik oldaláról származó ember. Azt is jelenti, hogy Héber, Sém leszármazottjának a leszármazottja. Olvasd, mi történt, amikor Jákob (BLV) Isten angyalával birkózott (ahogy a Biblia állítja – Isten mentsen meg ettől) a Genezis 32:29 versben.

K:„Ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek, mivel Istennel szemben erősnek bizonyultál és emberek fölött fogsz győzni.”

M: Tehát Ábrahám (BLV) héber volt. Jákob (BLV) leszármazottai, a tizenkét törzs voltak az izraeliták. Júda leszármazottai voltak a judaiták, tehát zsidók. Eredetileg csak Júda leszármazottait nevezték zsidóknak. Hogy tudjuk, Mózes (BLV) ki volt valójában, olvassuk el az Exodus 6:16-20 verseket:

K:„Lévi fiainak nevei, nemzetségeik szerint: Gerson, Kehát, és Merári… Kehát fiai voltak: Amram… Amram Jokebedet, a nagynénjét vette feleségül. Ez Áront és Mózest szülte férjének.”

M: Tehát Mózes (BLV) nem volt zsidó, mert nem Júdától származott, hanem levita volt, mert Lévitől származott. Mózes (BLV) voltak Izrael gyermekei „törvényhozója”, és a Tóra a törvény.

K: Hogy magyarázod ezt?

M: Mert mi a Koránt használjuk mértéknek. A Koránnal meg lehet magyarázni a Bibliát, és helyesbíteni a zsidó és keresztény előítéleteket. Ez az utolsó kinyilatkoztatott Könyv, amelyet soha nem változtattak meg. A 2. szúra 2. ája elmagyarázza, hogy tartalmát Allah garantálja:

 „Ez az a Könyv, amelyben nincs kétely”,

és a 15. szúra 9. ája is:

 „Mi bizony lebocsátottuk a Dikr-t (intés, emlékeztetés, a Kegyes Korán) és Mi bizony Őrzői vagyunk annak.”

Ez a vers egy kihívás az emberiség számára. Nyilvánvaló tény, hogy több mint ezernégyszáz év eltelt, és a Koránban egyetlen szó sem változott meg, bár a hitetlenek mindent megpróbáltak, hogy megváltoztassák, de nem sikerült nekik. Ahogy említi a szent ája: „Mi bizony Őrzői vagyunk”, valóban megőrizte a Magasztos Allah!

Ugyanakkor a többi szent könyv (a Tóra, a Zsoltárok, az Evangéliumok, stb.) változásokon ment keresztül az eredetihez képest, hozzátettek, kitöröltek, vagy megváltoztattak részeket.

K: Mit mond a Korán Ábrahámról és Mózesről (BLV), amit a Bibliából le lehet vezetni?

M: 3:65:

 „Ó Könyv Népe (zsidók és keresztények)! Miért kezdeményeztek vitát Ibrahimmal (Ábrahámmal) kapcsolatban?

 Holott a Tóra és az Evangélium csupán őutána küldetett le. Hát nem fogjátok fel ésszel?”

3:67:

 „Ibrahim (Ábrahám) nem volt sem zsidó, sem pedig keresztény. Haníf volt ő, aki alávetette magát (muszlim). És nem tartozott a társítók közé sem.”

2:140:

 „Avagy talán azt mondjátok, hogy Ibrahim (Ábrahám) és Iszmail (Izmael) és Iszháq (Izsák) és Jaqúb (Jákob) és a törzsek zsidók vagy keresztények voltak?

 Mondd: Ti tudjátok-e jobban, vagy Allah? És ki bűnösebb annál, mint az, aki elrejt egy nála lévő tanúságot, amit Allahtól kapott? Allah nem figyelmetlen azzal szemben, amit ti tesztek.” 

Természetesen nem voltak sem zsidók, sem keresztények, mert zsidóknak a Júda leszármazottait hívták, keresztényeknek meg Jézus (BLV) követőit nevezték az eltávozása után.

K: Furcsán hangzik, hogy Allahot mondasz, akkor is, amikor nem arabul beszélsz. Miért nem mondod, hogy Isten?

M: Igen, valóban, az Allah név furcsán hangozhat a nem-muszlimok számára, de ez az a név, amit minden próféta használt, Ádámtól Mohamedig (BLV). Ez két arab szó, al Iláh, vagyis Az Isten szavak összevonása. Az i betű kiesésével lesz Allah. Az arab mondatban betöltött szerepe szerint a szó felveheti az Allaha formát is, amely közel áll a héber szóhoz, amellyel a Teremtőt jelölik, ami Eloha. A zsidók ezt többes számban használják, Elohim, amely több istent jelöl. Az Allaha még jobban hasonlít az arámi szóra, ahogyan Jézus (BLV) nevezte Istent: Alaha (Lásd: Encyclopaedia Britannica 1980, Allah és Elohim). Ezért bár az Allah név furcsán hangzik a nem- muszlimoknak, nem hangzott furcsán a prófétáknak Ádámtól Mohamedig (BLV), mivel ők lényegében az iszlámot hirdették, tehát ugyanazt a teljes odaadást, és az Allah szó a Legfelsőbb Lény neve. Nem lehet többes számba tenni, nincs neme, tehát nincs olyan, hogy „Allahok” vagy női Allah, viszont istenek vagy istennő, olyan van. Azért is összezavaró az „Isten” szót használni keresztényekkel beszélgetve, mert sokan Jézust is  Istennek tartják. Még a Teremtő szó sem egyértelmű, mert vannak olyan keresztények, akik úgy gondolják, hogy Jézus (BLV) teremtette a világot. Valójában nemcsak az Allah név furcsa, hanem minden, ahogy a muszlimok imádják Allahot; a mosakodás, meghajlás, letérdelés, leborulás, böjtölés szintén idegen a nem-muszlimoknak, de nem volt idegen a prófétáktól (BLV). Míg a mosakodást (arc, karok, lábak mosása és a haj áttörlése) az ima előtt ma a keresztények nem gyakorolják, a muszlimok számára kötelező, csakúgy, mint a korábbi prófétáknak (BLV), ahogy a Biblia következő részeiben olvashatjuk:

  „Áron és fiai abban mosták meg kezüket és lábukat.

 Valahányszor bementek a találkozás sátorába vagy az oltárhoz léptek, előbb megmosakodtak, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta.” (Exodus 40:31-32)

Bár Pál sok változást hozott Jézus (BLV) tanításába, ő még tartotta a mosakodás szokását, ahogy az Apostolok Cselekedetei 21:26 részében olvashatjuk:

 „Pál maga mellé vette a férfiakat, elvégezte velük a tisztulási szertartást, aztán másnap bement a templomba.”

A muszlim nők fedett fejjel imádkoztak, mint az 1 Korintus 11:5, 6 és 13. verseiben:

 „S minden asszony, aki födetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz fejére.

 Éppen olyan, mintha megnyírták volna. Ha pedig az asszony nem akarja fejét befödni, vágassa le a haját. De ha megszégyenítő az asszonyra, hogy a haját levágassa vagy kopaszra nyiratkozzék, födje be a fejét… Ítéljétek meg magatok, illik-e az asszonynak födetlen fővel imádkoznia Istenhez?”

A muszlimok meghajolva, térdelve, leborulva imádkoznak, cipő nélkül, ahogy a korábbi próféták is tették:

 „Gyertek, boruljatok le és imádjátok, hajtsatok térdet az Úr előtt, aki teremtett minket!” (Zsoltárok 95:6),

„Józsue arcra borult előtte a földön, hódolt előtte” (Józsué 5:14),

 „Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborula a földre, és az ő orczáját az ő két térde közé tevé” (1 Királyok 18:42),

 „Mózes és Áron… odamentek a megnyilatkozás sátorának bejáratához és arcra borultak. Megjelent nekik az Úr dicsősége” (Numeri 20:6),

 „Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki…” (Genezis 17:3),

 „Erre így szólt: »Ne közelíts! Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent föld.«” (Exodus 3:5 és Ap. Csel. 7:33)

Egy keresztény számára meglepetést okozhat megtudni, hogy a Haddzs, vagyis a zarándoklat, amelyet a muszlimok végeznek, amelyhez hozzá tartózik a szentélyt (a Kábá) körbe járása Mekkában, egy olyan istenszolgálat, amelyet sok más próféta, köztük izraelita próféták (BLV) is elvégeztek.

K: Soha nem hallottam zarándoklatról, vagy a Kábáról a Bibliában.

M: Világosan említi a Biblia, de kevesen szentelnek neki figyelmet.

1.      Jákobnak (BLV) Padan-aram-ba vezető útján volt egy látomása, és másnap épített egy kőoszlopit, amelyet Beth-El-nek (az Isten Házának) nevezett (Genezis 28:18-19).

2.      Évekkel később ugyanez a próféta, Jákob (BLV) parancsot kapott Allahtól, hogy menjen el a Beth-El-hez (Genezis 35:4, 14, 15). Jákob eltávolítatta az idegen isteneket, mielőtt oda ment. Később Mohamed próféta (BLV) szintén eltávolította a bálványokat, amelyeket a Kába körül helyeztek el.

3.     Egy másik oszlopot is épített Jákob és apósa, Lábán (Genezis 31:45-49):

„Erre Jákob vett egy követ, s felállította emlékkőül. Jákob ezt mondta rokonainak: »Szedjetek követ!« Azok követ gyűjtöttek, kőrakást csináltak és a kőrakáson lakomát tartottak. Lábán Jegár Szahadutának nevezte, Jákob pedig Gálednek. Lábán így szólt: »Ez a kőrakás ma tanú köztem és közted.« Ezért nevezte Gálednek és Micpának, mivel ezt mondta: »Az Úr legyen az őr köztem és közted, ha elválunk egymástól.«”

4.      Jiftach és Ammon harcban álltak egymással. Jiftach megesküdött az Úrnak a Gileádi Micpában, hogy ha győz, feláldozza a lányát. Győzött, és elégette ott a lányát élve, felajánlásként az Úrnak (Bírák 11:29-39).

5.      Négyszázezer harcos Izrael tizenegy törzséből esküdött meg az Úrnak Micpában, hogy kiírtja Benjamin törzsét (Bírák 20 és 21).

6.      Izrael gyermekei Sámuel alatt megesküdtek Micpában, hogy lerombolják bálványaikat, ha győznek a filiszteusok ellen (1 Sámuel 7).

7.      Izrael egész népe összegyűlt Micpában, amikor Sámuel lett Izrael királya (1 Sámuel 10).

Nyilvánvaló, hogy nincs más Micpá ezen a világon, kivéve a legrégebbi, Mekka szent városában, amelyet Ábrahám és a fia, Izmael (BLV) épített, akitől később Mohamed próféta (BLV)  származott. A muszlimok valóban az összes próféta követői. Tudok még más dolgokat is mondani neked a muszlimokról, az iszlámról és Mohamedről (BLV), de miért mondjam el, ha nem keresed az igazságot?

K:Én biztos vagyok keresztény hitemben, de szeretnék többet tudni mindkét vallásról. Néha furcsán érzem magam keresztényként, mikor muszlimok által írt könyveket olvasok.

M: Ez hatással volt vallásos életedre?

K: Igen, nem megyek templomba olyan gyakran, mint korábban. Titokban muszlimok által írt könyveket olvasok. Megkérdeztem néhány muszlimot azokról a dolgokról, amelyek nem voltak számomra teljesen világosak, de nem mindig tetszett, amit hallottam. Olyan hitet keresek, amelyben megbízhatok, ami lelki békét ad nekem, tudományosan elfogadható legyen, és nem egy olyat amelyben csak vakon kell hinni.

M:Értékelem a hozzáállásodat. Számunkra azonban nem megengedett, hogy bárkire is rákényszerítsűk, hogy muszlim legyen. Mielőtt folytatnám biztos akarok lenni abban, hogy valóban megakarod ismerni az igazságot.

K: Ez azt jelenti, hogy szabadon választhatom meg a hitemet, és senki nem kényszeríthet arra, hogy másban higgyek?

M: Igen, mert a Korán azt mondja, hogy a vallásban nincs kényszer.

K: Akkor a muszlimok miért hívják mégis a többi embert, hogy fogadják el az iszlámot?

M: Ahogy a keresztények azt kérik a zsidóktól, hogy fogadják el Jézust (BLV) Messiásként, mi muszlimok arra kérjük a keresztényeket, a zsidókat és az egész emberiséget, hogy fogadják el Mohamedet (BLV) a próféták Pecsétjeként. Mohamed próféta (BLV) azt mondta:

„Közvetitsetek tölem, akárcsak egy áját is (Korán-verset).”

Ézsaiás is említette a 21:13-ban:

„Teher Arábián”

(ezt az angolból fordítottam, a magyar fordításokban „fenyegető jövendölés Arábia ellen” (UF), büntető ítélet Arábia ellen” (KNB), és „jövendölés a sivatagról” (SZIT) található – a ford.)

Ez a muszlim arabok, vagyis ma minden muszlim felelősségét jelenti, hogy terjesszék az iszlámot. Ézsaiás ezt egy látomás után említette, amelyben egy szamárfogatot és egy tevefogatot látott:

 „Ha lovascsapatot, kettős fogatot, szamáron jövő vagy tevén ülő csapatot lát, akkor figyeljen éberen, megfeszített figyelemmel.” (Ézsaiás 21:7)

A szamárfogat beteljesedése Jézus (BLV), aki szamáron érkezett Jeruzsálembe (János 12:14, Máté 21:5). Ki lesz akkor a tevefogat beteljesítése? Nem lehet más, mint Mohamed (BLV), aki körülbelül 600 évvel a Messiás eljövetele után érkezett. Ha ez nem rá vonatkozik, akkor a látomás még nem teljesedett be.

K: Magyarázatod arra indít, hogy jobban átnézzem a Bibliát. Szeretnék többet beszélgetni veled.

M: Igen, ha sikeres vagy ezen a világon, az nem jelenti, hogy sikeres leszel a túlvilágon is. A túlvilág sokkal jobb és tartósabb, mint ez a világ. Az emberek egyre inkább materialisták és világiak. Találkozzunk néhányszor, és beszéljünk ezekről a különbségekről őszintén, előítéletek nélkül. Az iszlám ésszerű, és nem kell gondolkodás nélkül elfogadni. Még a ti Bibliátok is azt mondja:

„Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg” (1 Tesszalonika 5:21)

K: Most említetted a tevefogatot Ézsaiásnál, és arra a következtetésre jutottál, hogy ez Mohamedről szól. Akkor jövendölések vannak róla a Bibliában?

M: Természetesen.

K: Az Ó- vagy az Újtestamentumban?

M: Mindkettőben. De nem lehet felismerni őt a Bibliában, ha nem hiszel Isten Egyedülvalóságában, vagyis amíg hiszel a Szentháromságban, Jézus istenségében, Jézus istenfiúságában, az eredendő bűnben és megváltásban. Mindezeket emberek találták ki. Jézus (BLV) említette, hogy Ézsaiás megjövendölte, hogy az emberek hasztalanul fogják Őt imádni, és ember által alkotott doktrínákban fognak hinni:

 „Hamisan tisztelnek, tanításuk csak emberi parancs.” (Máté 15:9)


 A SZENT BIBLIA

M: Biztos vagy benne, hogy a Biblia szent?

K: Igen, természetesen; ez Isten Szava.

M: Olvasd el, mit mondott Lukács lejegyzéséről az 1:2 és 3. versben.

K:„ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének, jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil.”

M: Ha Lukács azt mondta, hogy ő maga nem volt szemtanú, és hogy az összegyűjtött információt szemtanúktól és nem isteni inspirációból szerezte, akkor még mindig úgy gondolod, hogy a Biblia Isten szava?

K: Talán csak ez a része nem Isten Szava.

M: A történelem megmutatta, hogy a Biblia az idők folyamán sok változáson ment keresztül. Az (angol fordítások esetében) Új Javított Változatból (1952-es és az 1971 változata), az Új Amerikai Szabvány Bibliából és a Szentírás Új Világi Fordításából kivettek bizonyos verseket amelyek megtalálhatóak a Jakab Király Változatba. A Reader’s Digest az Ótestamentumot ötven százalékkal lecsökkentette, az Újtestamentumot összesűrítette körülbelül huszonöt százalékra. Néhány évvel ezelőtt keresztény teológusok meg akarták „tisztítani” a Bibliát. A „szent” nem azt jelenti, hogy mentes a hibáktól?

K: De igen, pontosan ezt. De milyen hibákra gondolsz?

M: Például egy vers azt állítja, hogy egy bizonyos ember ötvenéves korában halt meg, viszont egy másik vers szerint ugyanaz az ember hatvanéves korában halt meg. Lehet mindkét állítás igaz?

K: Nem, semmiképpen nem lehet mindkét állítás igaz. Csak az egyik igaz, vagy mindkettő hamis.

M: Ha egy szent könyv tartalmaz ellentmondó verseket, lehet még mindig szentnek tartani?

K: Természetesen nem, mert egy szentírás Istentől való kinyilatkoztatás, tehát lehetetlen, hogy hibákat, vagy ellentmondó verseket tartalmazzon.

M: Tehát nem szent.

K: Valóban; a szentség eltűnik.

M: Ha ez a helyzet, nem lehet benne száz százalékig megbízni. Mi lehet ennek az oka?

K: Lehet, rosszul jegyezték le; vagy a másolók szándékosan változtattak rajta, hozzáadtak vagy elvettek belőle.

M: Ha a Bibliában lennének ellentmondó versek, még mindig szentnek tartanád?

K: Nem hiszem, hogy a Biblia nem szent, mert nem gondolom, hogy lennének benne ellentmondó versek.

M: Sok ellentmondó vers van benne.

K: Az Ó- vagy az Újtestamentumban?

M: Mindkettőben. Itt van néhány példa:

2 Sámuel 8:4

 „Dávid elvett tőle ezerhétszáz lovast és húszezer gyalogost.”

1 Krónikák 18:4

„Dávid zsákmánya ezer harci szekér, hétezer szekérharcos és húszezer gyalogos volt.”

 Kérdés: ezerhétszáz vagy hétezer?

2 Sámuel 8:9-10

„Amikor Hamat királya, Tou hírét vette, hogy Dávid király Hadad-Ezer egész seregét legyőzte, Tou elküldte a fiát, Hadorámot Dávid királyhoz, hogy üdvözölje és szerencsét kívánjon neki, amiért harcba szállt Hadad-Ezerrel és legyőzte. Hadad-Ezer ugyanis Tou ellensége volt. Hadorám ezüst­, arany­ és bronzedényeket vitt magával.”

1 Krónikák 18:9-10

„Mikor meghallotta volna pedig Tóhu, a Hamáthbeli király, hogy Dávid megverte Hadadézernek, a Sóba királyának egész hadát: Küldé Dávid királyhoz az ő fiát, Hadorámot, hogy köszöntené őt és megáldaná, mivelhogy megharczolt vala Hadadézerrel és megverte vala őt; mert Tóhu is hadakozik Hadadézer ellen. És külde Dávidnak sok arany, ezüst és rézedényt.”

Kérdés: Tou vagy Tóhu, Hadad-Ezer vagy Hadorám? (a magyar fordításokban már nagyrészt egyeztették – a ford.)

2 Sámuel 10:18

„De az arámok kénytelenek voltak Izrael fiai előtt meghátrálni. Dávid hétszáz harci szekeret és negyvenezer embert megsemmisített az arámok közül. A parancsnokuk, Sobach is megsebesült, úgyhogy meg is halt ott helyben.”

1 Krónikák 19:18

„Az arámok megfutamodtak Izrael elől, s Dávid megsemmisítette az arámok hétezer harci szekerét és negyvenezer gyalogosát. A vezért, Sofachot is megölte.”

 Kérdés: hétszáz fogat vagy hetvenezer ember? Negyvenezer lovas vagy gyalogság? Sobach vagy Sofach?

2 Királyok 8:26

„Huszonkét esztendős volt Akházia, mikor uralkodni kezdett.”

2 Krónikák 22:2

„Akházia negyvenkét esztendős volt, mikor királylyá lett”

 Kérdés: huszonkét vagy negyvenkét éves?

2 Királyok 24:8

„Jojachin tizennyolc esztendős volt, amikor király lett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben.”

2 Krónikák 36:9

„Jojachin nyolcéves volt, amikor trónra lépett, aztán három hónapig és tíz napig volt király Jeruzsálemben.”

 Kérdés: tizennyolc éves vagy nyolc éves? Három hónapig, vagy három hónapig és tíz napig?

2 Sámuel 23:8

„Ez a nevük azoknak a hősöknek, akik Dáviddal tartottak: Isbaal, a hachmonita, a három közül az első. Egyszerre nyolcszáz áldozat fölött lendítette meg a lándzsáját.”

1 Krónikák 11:11

„Ezek Dávid legkiválóbb vitézeinek a nevei: Jasobeám, Hachmoni fia, a háromnak a feje, aki lándzsáját egyszerre háromszáz legyőzött felett lengette meg.”

 Kérdés: Isbaal vagy Jasobeám? Nyolcszáz vagy háromszáz?

2 Sámuel 24:1

„Újra fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, úgyhogy ismét felingerelte ellenük Dávidot, és azt mondta neki: »Menj, s vedd számba Izraelt és Júdát!«”

1 Krónikák 21:1

„A sátán Izrael ellen fordult és rászedte Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt.”

 Kérdés: Dávid ura a Sátán lenne? Isten mentsen!

2 Sámuel 6:23

„Michalnak, Saul lányának egész halála napjáig nem lett gyermeke.”

2 Sámuel 21:8

„De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát, kiket Saulnak szült vala, Armónit és Méfibósetet, és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai fiának, Adrielnek, a Méholátból valónak.”

Kérdés: Mikálnak volt gyereke, vagy nem?

Megjegyzés: A Mikál név a 2 Sámuel 21:8 versből szerepel a Jakab Király Változatban és a Szentírás Újvilági Fordításában, amelyet a Jehova tanúi használnak, de az Amerikai Szabvány Biblia (és a Szent István Társulat 2013-ban – a ford.) 1973-ban Merab-ra változtatta.

K: Soha nem vettem ezeket észre. Van még sok?

M: Akarsz még többet tudni? Ennyi nem elég a szentség tagadására? Lássuk a Genezis 6:3 verset:

 „Ekkor az Úr így szólt: »Nem marad éltető lelkem az emberben örökké, mivel test. Életkora csak 120 év legyen.«”

De hány éves volt Noé, amikor meghalt? Több mint százhúsz éves. Nézzük a Genezis 9:29 szerint:

 „Noé egész életkora 950 esztendőt tett ki, akkor halt meg.”

Vannak olyan keresztény teológusok, akik úgy magyarázzák, hogy az ember maximális életkora nem százhúsz év, hanem hogy az özönvíz jött, mikor százhúsz éves volt. Még így sem jön ki, mert eszerint az özönvíz idején Noénak hatszázhúsz (500+120) évesnek kellett volna lennie, viszont a Biblia azt mondja, hogy hatszáz. Tanulmányozzuk a Genezis 5:32 verset:

 „Noé 500 éves volt… ”,

és a Genezis 7:6 verset:

 „Noé 600 esztendős volt, amikor a vízözön rátört a földre.”

A kereszténység hittétele, hogy Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette: fehér, fekete, vagy bármilyen más, férfi vagy nő? Ezt írja a Genezis 1:26:

 „Isten újra szólt: »Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá«.”

Ez azonban ellentmond Ézsaiás 40:18 és 25 versnek:

 „Kihez hasonlíthatnátok az Istent; és milyen képmást alkothatnátok róla?... „Kihez tudtok hasonlítani? És ki lehetne hozzám hasonló?” – mondja a Szent.”

Lásd a Zsoltárok 89:7 verset:

 „Hiszen ki olyan a felhők közt, mint az Úr, az istenek fiai közül ki hasonlít hozzá?”

És Jeremiás 10:6-7:

 „Nincs senki, aki hozzád hasonló volna, Uram!… nincs senki, aki hozzád hasonló volna.”

K: De mindez az Ótestamentumban található.

M: Nézzük meg az Újtestamentumban:

János 5:37:

 „Ám ti sem (Isten) szavát nem hallottátok, sem színét nem láttátok.”

János 14:9:

 „…Aki engem látott, az Atyát is látta…”

János 5:31:

 „Ha magam tennék tanúságot saját magam mellett, nem volna érvényes a tanúságom.”

János 8:14:

 „Jézus megfelelt nekik: »Ha magam mellett teszek is tanúságot, érvényes a tanúságom«.”

Ez csak néhány az Újtestamentumban található ellentmondások közül. A többiről akkor beszélünk, amikor a modern kereszténység doktrínáinak igazságát beszéljük meg, mint a Szentháromság, Jézus Krisztus istensége, Jézus istenfiúsága, az eredendő bűn és a megváltás. A Biblia ezenkívül prófétákat vádol meg olyan dolgokkal, hogy hamis isteneket imádtak, vagy, hogy vérfertőzést, erőszakot vagy házasságtörést követtek el.

K: Hol találjuk ezeket a Bibliában?

M: Noéról (BLV) azt mondják, hogy annyira részeg volt, hogy meztelen volt felnőtt fiai előtt:

 „Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét.” (Genezis 9:23-24)

Salamont (BLV) nemcsak azzal vádolják, hogy nagy háremet tartott, hanem hogy hamis isteneket imádott:

  „Az Úr megneheztelt Salamonra, mivel… épp azt a parancsot adta neki, hogy ne szegődjön más istenekhez. De ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt neki.” (1 Királyok 11:9-10)

Áront, aki prófétaként kísérte el testvérét, Mózest (BLV) a fáraóhoz, azzal vádolják, hogy ő alkotta az aranyborjút az izraelitáknak, hogy azt imádják:

 „Ő (Áron) átvette a kezükből, összeolvasztotta és aranyborjút öntött belőle. Azok így kiáltoztak: »Izrael, ez a te istened, aki kihozott Egyiptomból.«” (Exodus 32:4)

Olvashatsz Lót próféta vérfertőző kapcsolatáról mindkét lányával:

 „Így Lót mindkét lánya fogant apjától.” (Genezis 19:36)

Olvashatunk olyan prófétáról is, aki egy időben két lánytestvért vett feleségül:

 „Beletörődött tehát abba, amit apósa akart. Letöltötte a hét esztendőt, aztán feleségül vette Ráchelt is.” (Genezis 29:28)

Egy másik prófétát házasságtöréssel vádolnak:

 „Erre Dávid elküldte embereit és elhívatta. El is ment hozzá, és ő együtt hált vele, majd havi tisztulása közeledtekor hazament.

  Ám az asszony teherbe esett. Erre elküldött és megüzente Dávidnak: »Állapotos vagyok.«” (2 Sámuel 11:4-5)

Kérdésem: hogy lehet akkor Dávid Jézus (BLV) őse, ha olyan emberről van szó, aki házasságtörést követett el? Allah mentsen meg ettől!

Nincs ez ellentétben azzal, amint a Deuteronomium 23:2-3 említ:

 „Fattyúnak sem szabad belépnie; még a tőle származó tizedik nemzedék sem léphet be az Úr közösségébe.”?

Egy másik eset vérfertőzés és nemi erőszak vádja Ammon, Dávid fia ellen, aki a féltestvérét, Támárt támadta meg:

 „De nem hallgatott szavára, erőszakot követett el rajta, meggyalázta, együtt hált vele.” (2 Sámuel 13:14)

Egy másik híradás többszörös nemi erőszakról beszél, amit Absalom követett el Dávid ágyasain, ezt a 2 Sámuel 16:22 beszéli el:

 „Így hát fölvertek Absalomnak a tetőn egy sátort, és Absalom egész Izrael szeme láttára bement atyja ágyasaihoz.”

Egy másik vérfertőzéses eset, Júda és menye, Tamar: Júda a Timnath-ba vezető úton, ahová birkáit vitte, meglátta Tamart, és azt gondolta róla, hogy kurtizán, mert eltakarta az arcát:

 „»Milyen zálogot adjak?« – kérdezte. Azt felelte: »A pecsétgyűrűdet a zsineggel és a botodat, amit a kezedben tartasz.« Neki adta, hált vele, és az teherbe esett.” (Genezis 38:18)

Bár a zsidóknak és muszlimok gyakran eltérő az álláspontjuk, egy muszlim sem merészelne olyan könyvet írni, amely beszennyezi az izraelita prófétákat, mint Júda, Mózes, Jézus és másokat (BLV), hogy nemi erőszakot, házasságtörést, vérfertőzést, vagy prostitúciót követtek volna el.

Minden prófétát Allah küldött az emberiség vezetésére. Vagy azt gondolod, hogy Isten nem választotta jól a prófétáit?

K: Nem hiszem. De nem azt mondtad, hogy ti is hisztek a Bibliában?

M: Hiszünk minden Isteni Írásban, de az eredeti formájukban. Isten minden nemzethez küldött prófétát figyelmeztetőként, és voltak közülük, akiknek Írást is adott, amely ahhoz a néphez szól. Ábrahámnak (BLV) a Lapokat (Szuhuf), Mózesnek (BLV) a Tórát (az Ótestamentum egy része), Dávidnak (BLV) a Zsoltárokat (Zabur), és Jézusnak (BLV) az Evangéliumot (Indzsíl). Ezen írások egyike sem maradt fenn az eredeti formájában, ez Allah tervének a része. Végül elküldte Mohamedet (BLV) a Próféták Pecsétjeként a Szent Koránnal, hogy ez legyen az egész emberiség vezetése bárhol, bármikor.

Jézus (BLV) maga mondta, hogy ő csak Izrael népéhez jött:

 „Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól.” (Máté 15:24) 

Szintén (Máté 1:21):

 „Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”

Azt is mondta, hogy nem azért jött, hogy változtasson, hanem hogy betöltse a Törvényt:

„Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.” (Máté 5:17-18)

K: De a Márk 16:15-ben azt mondta Jézus (BLV):

 „Aztán így szólt hozzájuk: »Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.«”

M: Ez ellentmond azzal, amit fent említettünk a Máté 15:24 és Máté 1:21 részekben. Másrészt a Márk 16:9-20 verseket sok Bibliából kitörölték. Az Új Amerikai Szabvány Biblia e részt zárójelbe tette, és a következő kommentárt fűzte hozzá:

„A legrégebbi kéziratok egy részében nem található a 9 és 20 vers között található rész.”

A Jehova tanúi Szentírás Újvilági Fordítása elismeri, hogy néhány régi kézirat hosszabb vagy rövidebb következtetést vont le a Márk 16:8 után, más kéziratok ezt kihagyják. A Javított Szabvány kiadásban a következő lábjegyzetet olvassuk:

„A legrégebbi források lezárják a könyvet a 8. vers végén…” Ez azt jelenti, hogy a feltámadás nem igaz, mivel azt a Márk 16:9 írja le.

K: De Jézus (BLV) azt mondta a Máté 28:19-ben:

 „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!”

M: A „mind a népeket” úgy magyarázandó, mint Izrael mind a tizenkét törzsét; különben ellentmond a Máté 15:24 és a Máté 1:21 részekkel. Az Amerikai Szabvány Bibliában és a Szentírás Újvilági Fordításában nem úgy fordítják, hogy „minden népeket”, hanem „mindezeket a népeket”, amely Izrael tizenkét törzsét jelenti. Most mit gondolsz a Bibliáról?

K: Hitem a Biblia szentségében kezd meginogni.

M: Biztos vagyok benne, hogy meg leszel győződve az iszlám hitelességéről, miután megtárgyaltjuk a köztünk lévő különbségeket.


 A SZENTHÁROMSÁG HITTÉTELE

M: Hiszel a Szentháromságban?

K: Természetesen. Meg van írva János első levele 5:7 és 8 versében:

„Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy. És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy.”

M: Ó, az a Károli Gáspár változat, amelyet 1590-ben adtak ki, és ez biztosította a Szentháromság hittételének legerősebb bizonyítékát. Viszont „az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy” részt a többi fordításból (Szent István Társulat, Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliája , Káldi Neovulgáta) kitörölték, a Békés-Dalos Újszövetségi Szentírásban pedig zárójelben szerepel, mivel ez a mondat nem része az eredeti görög szövegnek.

Az 1 János 5:7-8 a Szent István Társulati Bibliában így hangzik:

 „Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy.”

A Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliájában:

 „Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: a Lélek, a víz, a vér; és ez a három egy.”

Megértem, hogy te nem tudtad, hogy ezt a fontos részt kitörölték, de csodálkozom, hogy a papok és lelkészek nem vették ezt észre.

A Szentháromság nem Bibliai eredetű. Maga a Szentháromság szó nem is szerepel sem a Bibliában, de még a Bibliai szótárakban sem. Jézus (BLV) ezt nem tanította, soha nem is említette. Semmilyen alapja vagy bizonyítéka nincs a Bibliában, hogy elfogadjuk a Szentháromságot.

K: De a Máté 28:19-ben még mindig azt találjuk:

 „Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére.”

Ezt a részt nem törölték ki; ez nem bizonyítja a Szentháromságot?

M: Nem. Ha három személyt említesz, akik ülnek vagy esznek együtt, az azt jelenti, hogy ők egy személyt alkotnak? A Szentháromságot Athanasius egyiptomi püspök alkotta meg, majd Kr. u. 325.-ben elfogadta a niceai zsinat, tehát majdnem három évszázaddal Jézus (BLV) távozása után. Kétségtelen, hogy a római pogány hiedelmek hatottak a három-egy isten doktrínára, szombat (sabbat) helyett vasárnapot ünnepelték, és december 25-öt, napistenük, Mithrász születésnapját tették meg Jézus (BLV) születésnapjának. A Biblia világosan megjövendölte és megtiltotta a karácsonyfa-állítást a Jeremiás 10:2-5-ben:

 „Ezt mondja az Úr: A nemzetek útjait el ne tanuljátok, és ne féljetek az égi jelektől, mert csak a pogány nemzetek félnek tőlük.

 Valóban, csupa hiábavalóság az, amitől a pogányok félnek; csak fa, semmi más, amit úgy vágtak az erdőn. Mesterember keze faragta ki bárddal; aztán feldíszítette ezüsttel, arannyal… beszélni nem tudnak, és vinni kell őket ide-oda, mert járni sem tudnak. Ne féljetek hát tőlük, hiszen semmi bajt nem okozhatnak; de hogy valami jót tegyenek, arra sincs erejük.”

Mivel a kereszténység messze eltávolodott Jézus (BLV) eredeti tanításaitól, Allah elküldte eredeti terve részeként utolsó Prófétáját, Mohamedet (BLV), hogy helyrehozza a keresztény korban történt változtatásokat: a római Juliánusz naptár bevezetése, mint keresztény időszámítás, a sertéshús tilalmának feloldása, és a körülmetélés megszüntetése Pál által:

 „Én, Pál mondom nektek: Ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek.” (Galaták 5:2)

A Szent Korán figyelmeztet az 5. szúra 73. ájában:

„Bizony hitetlenkednek azok, akik azt mondják: »Allah a harmadik a három közül.« Nincs más isten csak az Egyetlen Isten. És ha nem hagyják abba azt, amit mondanak, akkor azokat, akik hitetlenkednek közülük fájdalmas büntetés éri el.”

Még mindig hiszel a Szentháromságban, amit Jézus (BLV) soha sem tanított?

K: De Isten és Jézus egy:

„Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem.” (János 14:11)

M: Olvasd akkor a János 17:21-et.     

K:„Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk.”

M: Világos, hogy Isten és Jézus (BLV) egy, és hogy a tanítványok is egyek Jézussal (BLV) és Istennel. Ha Jézus Isten azért, mert ő Istenben van, akkor a tanítványok miért nem istenek, mikor ők olyanok, mint Jézus, aki Istenben van? Ha Isten, Jézus és a Szentlélek egy egységet alkot (a Szentháromságot), akkor a tanítványokkal együtt egy tizenöt-egységes Istent kellene alkotniuk.

K: De Jézus Isten a János 14:9 szerint:

 „Aki engem látott, az Atyát is látta.”

M: Nézd meg, mi van előtte és utána:

„Erre Fülöp kérte: »Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.«” (János 14:8),

 „»Már oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát?«” (János 14:9)

Jézus (BLV) megkérdezte Fülöpöt, hogyan mutathatná meg Istent a tanítványoknak, mivel az lehetetlen. Hinni kell Istenben azáltal, hogy a teremtett világát csodáljuk: a napot, a holdat, minden teremtményt, és Jézust is, akit Isten teremtett. Jézus (BLV) a következőket mondta:

„Az Isten lélek” (János 4:24),

„Ám ti sem szavát nem hallottátok, sem színét nem láttátok” (János 5:37)

Hogyan láthatunk egy lelket? Amit láttak, az Jézus (BLV) volt, nem Isten. Pál azt mondta az 1 Timóteus 6:16 versben:

 „akit senki nem látott, s nem is láthat...”

Tehát amit láttatok, az nem Isten. A Korán azt mondja:

  „Ám azok, akik hitetlenkednek, hazugságokat koholnak Allah ellen. Ám a legtöbben közülük nem fogják fel ésszel.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:103]

K: Nehéz megtagadni mindazt, amit gyerekkorunk óta tanítanak nekünk.

M: Talán a következő kérdések segítenek jobban megérteni a Szentháromságot. Mi a szentlélek?

K: A szentlélek a szent szellem, és Ő is Isten. Azt tanultuk, hogy az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek is Isten. Nem nevezzük három Istennek, hanem Egy Istennek.

M: Olvasd el a Máté 1:18 verset.

K:„Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.”

M: Hasonlítsd össze a Lukács 1:26-27 versekkel.

K:„A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve.”

M: Jézus (BLV) csodálatos születésénél Máté a Szentlelket említette, Lukács pedig Gábriel angyalt. Ki akkor a Szentlélek.

K: Ebben az esetben a Szentlélek Gábriel angyal.

M: Még mindig hiszel a Szentháromságban?

K: Akkor Isten Isten, a Szent Szellem vagy Szentlélek Gábriel angyal, és Jézus…

M: Hadd segítsek: Jézus, Mária fia egy próféta (BLV).

K: Hogy oldhatod meg azt, amit mi isteni rejtélynek hívunk?

M: Mi a Koránt használjuk mértéknek, ami alapján kiigazítjuk a korábban kinyilatkoztatott Írásokat. Ha hiszel az Egyetlen Istenben, Jézusban, mint a prófétájában, miért nem mész egy lépéssel tovább, és fogadod el Mohamedet utolsó küldöttként? Mondd el utánam a Sahadát, vagy tanúságtételt magyarul, majd arabul.

K: Tanúsítom, hogy nincs más istenség, csak Allah, Akinek nincs társa, és hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte,

Ashadu al-lá iláha illaLlah, wahdahu lá saríka lahu, wa ashadu anna Muhammadan ʻabduhu wa raszúluh.

De mi lesz a nagyszüleimmel? Velük akarok maradni. Ők mind keresztények voltak.

M:Ábrahám (BLV) elhagyta szüleit és nagyszüleit, amikor ki lett számára nyilatkoztatva az igazság (az iszlám). Mindenki önmagáért felelős. Talán az igazság nem jött el az őseidhez annyira nyilvánvalóan, ahogy hozzád. A Korán azt mondja a 17:15 ájában:

 „Aki az Igaz Úton vezettetik – az a maga hasznára jár azon. Aki tévelyeg, az a saját kárára tévelyeg.

 Senki sem hordozza a másik terhét. És addig nem büntetünk, amíg nem küldünk Küldöttet (hogy figyelmeztessen).”

 Az Igazság eljött hozzád, most már rajtad múlik.

K: Elfogadhatom egyszerre az iszlámot és a kereszténységet?

M: A vallásban nincs kényszer. Azt tehetsz, amit akarsz. De ha összekevered a két vallást, az azt jelenti, hogy még nem vetetted alá magad Allahnak. Még nem vagy hívő, ahogy Allah mondja a 4:150-152-ben:

 „Bizony azok, akik hitetlenek Allahhal szemben és az Ő Küldötteivel szemben és különbséget akarnak tenni Allah és a Küldöttei között és azt mondják:

»Hiszünk egyik részében, ám nem hiszünk más részeiben.« E között akarnak maguknak utat találni? Ők az igazi hitetlenek. Mi a hitetleneknek megalázó büntetést készítettünk elő. Ám azok, akik hisznek Allahban és a Küldötteiben és nem tesznek különbséget közöttük (a Küldöttek között), azoknak megadjuk a jutalmukat. Allah Megbocsátó és Irgalmas.”

Lehet, hogy egyet fogsz velem érteni, ha más kérdéseket is megtárgyalunk.

K: El kell mondani a tanúságtételt (Sahadát) mielőtt még teljesen meggyőződtünk volna?

M: Amint eléred a felnőttkorodat, és szellemileg képes vagy rá, már elkötelezett vagy, akár elmondod a sahadát, akár nem. Allah ezt a világot céllal teremtette. Ellátott téged szervekkel, amelyekkel meg tudod különböztetni a jót és a rosszat. Elküldött sok prófétát figyelmeztetőként. Arra lettünk teremtve, hogy Őt imádjuk, és az evilágon a jótettek megtételében versengjünk:

 „Urunk! Te mindezt nem hiába teremtetted! Magasztaltassál! És védj meg bennünket a Tűz büntetésétől!” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 3:191],

 „Nem adtunk-e neki két szemet? Nyelvet és két ajkat. És nem vezettük-e el a két Út (a jó és a rossz) találkozásához?” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 90:8-10],

„Én csupán azért teremtettem a dzsinneket és az embert, hogy Engem szolgáljanak.” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 51:56],

  „Minden, ami a földön van annak ékévé tettük, azért, hogy próbának vessük alá őket: Melyikük cselekszik helyesen?

 [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 18:7]


 JÉZUS KRISZTUS ISTENSÉGÉNEK HITTÉTELE

M: Jézus Isten?

K: Igen. A János szerinti evangélium 1:1 azt mondja:

 „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.”

M: Egyetértettünk abban, hogy egy szent írás nem tartalmazhat ellentmondásokat. Ha van két ellentmondó vers, akkor csak az egyik lehet igaz, vagy mindkettő hamis, mert mindkettő nem lehet igaz. A János 1:1 szerint Jézus Isten. Akkor hány Isten van? Legalább kettő. Ez ellentmond sok Bibliai verssel:

„hogy az Úr az (igaz) Isten fönn az égen és lenn a földön, senki más!” (Deuteronomium 4:39),

 „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr!” (Deuteronomium 6:4),

„hogy az emberek megtudják és higgyenek nekem, és megértsék, hogy én vagyok. Előttem isten nem alkottatott, és utánam sem támad soha. Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen szabadító.” (Ézsaiás 43:10-11),

„a Seregek Ura: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs más isten.” (Ézsaiás 44:6),

„Mert ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő, az Isten, aki megalkotta és létrehozta, s fenn is tartja a földet, mert nem a zűrzavarnak teremtette, hanem hogy lakjanak rajta: »Én vagyok az Úr és nincsen más.«” (Ézsaiás 45:18).

Az Ézsaiás 45:18 versből nyilvánvaló, hogy Egyedül Isten a Teremtő, és senki más, Jézus nem vett részt a teremtésben.

Olvasd el még a Deuteronomium 4:35; Exodus 8:10; 2 Sámuel 7:22; 1 Királyok 8:23; 1 Krónikák 17:20; Zsoltárok 86:8; 89:6 és 113:5; Hóseás 13:4 és Zakariás 14:9 verseket.

K: De ezek mind az Ótestamentumból származnak. Ugyanilyen részeket lehet találni az Újtestamentumban is?

M: Természetesen. Olvasd el a Márk 12:29-et ahol lejegyzik, hogy maga Jézus (BLV) mondta:

„Jézus így válaszolt: »Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr.«”

 „tudjuk, hogy bálvány nincs a világon, Isten meg csak egy van.” (1 Korintus 8:4),

  „Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus” (1 Timóteus 2:5).

Figyeld meg a következő kifejezést: „az ember Krisztus Jézus”. Mondhatod, hogy a János 1:1 igaz és mindez hamis, vagy fordítva.

K: Hogy lehet ezt megállapítani?

M: Vizsgáljuk meg a Korán szemszögéből, amely megegyezik azzal, amit maga Jézus (BLV) mondott a Bibliában. Jézust (BLV) a Korán többször „Allah Szava”-ként említi. A 3. szúra 39. ájájában az angyalok hívták őt (Zakariást), amikor imádkozott a szobában, és azt mondták neki:

 „És szólították őt az Angyalok miközben ő a szentélyben állva imádkozott:

Allah bizony Jahja (János) örömhírét közli veled, megerősítendő az Allahtól való szót [»Légy« - és (Jézus, Mária fia) már meg is van]. Úr lesz ő és önmegtartóztató és próféta az igazak közül.”

A 3. szúra 45. ájában:

 (Emlékezz) Midőn azt mondták az Angyalok:

 Ó Mariam (Mária)! Allah a Tőle származó szó [»Légy« - és (Jézus, Mária fia) már meg is van] örömhírét közli veled! A neve Al-Maszíhu Ísza-bnu Mariama (a Messiás, Jézus, Mária fia). Aki kiemelkedő tiszteletű lesz az evilági életben és a Túlvilágon és (az Allahhoz) közelállókhoz fog tartozni.”

Mindkét vers Jézus „Allah Szava”-ként említi, amely azt jelenti, hogy egy szó, egy parancs, ami Allahtól származik:

  „csúpán azt mondja »Légy« - és (Jézus, Mária fia) már meg is van” [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 3:47],

összhangban a Korintus 3:23 verssel:

„Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.”

A János 1:1 eredetileg úgy hangzott:

„és a Szó (Ige) Istené volt.”

A hiba János evangéliumának arámiról görögre fordítás alatt keletkezhetett, szándékosan vagy véletlenül.

K: Jézust miért nevezi mindkét írás „Isten Szavának”?

M: Jézus teremtése Mária (BLV) méhében sperma nélkül történt, csupán Allah elrendelése által: „Légy”, ahogy a 3. szúra 47. ája említi:

 „Mondta: »Uram! Hogyan lehetne nekem gyermekem, holott eddig nem érintett engem (férfi) ember?« Mondta:

 »Ekképpen! Allah azt teremt, amit akar. Ha egy dolgot elhatározott, csupán azt mondja: „Légy!” és már meg is van«.”

K: Jézus Isten, mert betöltötte őt a Szentlélek.

M: De más embereket nem töltött be a Szentlélek? Akkor ők is istenek? Nézd meg az Apostolok Cselekedetei 11:24 versét:

„Mert derék ember volt (Barnabás), telve Szentlélekkel és hittel. Nagyon sokan az Úrhoz tértek.”,

és az Ap. Csel. 5:32-t:

 „Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.”

Olvasd el még a következő verseket: Ap. Csel. 6:5; 2 Péter 1:21; 2 Timóteus 1:14; 1 Korintus 2:16; Lukács 1:41.

K: De Jézust már akkor betöltötte a Szentlélek, amikor édesanyja méhében volt.

M: Ugyanez igaz Keresztelő Jánosra, mert azt olvassuk a Lukács 1:13-15-ben:

 „Az angyal azonban így szólt hozzá:

»Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni. Örömödre lesz és ujjongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és mámorító italt nem fog inni, hanem már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni.«”

K: De Jézus csodákat tett. Megetetett ötezer embert öt kenyérrel és két hallal.

M: Ugyanezt tette Illés és Elizeus. Elizeus száz embert etetett meg húsz árpakenyérrel és néhány búzakalásszal, mert a 2 Királyok 4:44 elbeszéli:

 „Erre eléjük tette, ettek, s még maradt is, ahogy az Úr mondta.”

Elizeus biztosította egy özvegy olajának gyarapodását, és azt mondta neki a 2 Királyok 4:7-ben:

 „Menj, add el az olajat és fizesd ki adósságodat! Abból, ami megmarad, fiaiddal együtt megélhetsz.”

Nézd meg még az 1 Királyok 17:16 verset:

 „A szakajtó nem ürült ki, és a korsó nem apadt ki az Úr szava szerint, amelyet Illés által hallatott.”,

és az 1 Királyok 17:6:

 „S a hollók vittek neki reggel kenyeret, este húst, a patakból meg ivott.”.

K: De Jézus meg tudta gyógyítani a leprát.

M: Ahogyan Elizeus is, aki azt mondta Námánnak, a leprásnak, hogy mosakodjon meg a Jordán folyóban, ahogy a 2 Királyok 5:14 elbeszéli:

 „Leszállt hát, és Elizeus utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyerek teste.”

K: De Jézus vissza tudta adni egy vak ember látását.

M: Csakúgy, mint Elizeus:

 „Aztán Elizeus így imádkozott: »Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson!« És az Úr megnyitotta a szolga szemét” (2 Királyok 6:17),

 „Amikor Szamáriába értek, Elizeus így szólt: »Uram, nyisd meg ennek a népnek a szemét, hogy lásson!« S az Úr megnyitotta a szemüket, úgyhogy egyszeriben észrevették, hogy Szamáriában vannak.” (2 Királyok 6:20)

Elizeus állítólag vakságot is okozott:

 „Amikor kivonultak ellene, Elizeus az Úrhoz imádkozott: »Verd meg ezt a népet vaksággal!« S megverte őket vaksággal, Elizeus kérése szerint.” (2 Királyok 6:18)

K: Jézus fel tudta támasztani a halottat.

M: Hasonlítsd össze ezt Illéssel:

 „S az Úr meghallgatta Illés könyörgését, a lélek visszatért a fiúba, úgyhogy újra életre kelt.” (1 Királyok 17:22)

Ilyen csodát Elizeusnak is tulajdonítanak:

  „Aztán fölment az ágyra és a fiúra borult, száját a szájára, szemét a szemére, kezét a kezére tette. S ahogy így ráborult, a fiú teste fölmelegedett.” (2 Királyok 4:34)

Még Elizeus csontjának az érintése (a Biblia szerint) is visszaadja a halott testbe az életet:

„Egyszer, amikor éppen temettek egy embert, az emberek hirtelenül megpillantották a portyázó csapatot. Az embert bedobták Elizeus sírjába és elmentek. Mihelyt az ember hozzáért Elizeus csontjaihoz, életre kelt és talpra állt.” (2 Királyok 13:21)

K: De Jézus tudott a vízen járni.

M: Mózes kinyújtotta a karját a tenger felett:

„és Izrael fiai a száraz tengerfenéken vonultak át, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal.” (Exodus 14:22)

K: De Jézus tudott ördögöt űzni:

M: Maga Jézus (BLV) mondta, hogy más emberek is képesek erre: Máté 12:27 és Lukács 11:19:

 „Ám, ha én Beelzebul segítségével űzöm ki az ördögöket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki őket? Ezért ők lesznek bíráitok.”

A tanítványok is tudtak ördögöt űzni, ahogy Jézus (BLV) mondta:

 „Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? ” (Máté 7:22)

Hamis próféták is tettek csodákat, ahogy maga Jézus (BLV) megjövendölte:

 „Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is.” (Máté 24:24)

K: De Illés és Éliás úgy tettek csodákat, hogy az Úrhoz imádkoztak.

M: Jézus (BLV) szintén Isten kegyéből tette a csodákat, ahogy ő maga mondta a János 5:30-ban:

 „Magamtól nem tehetek semmit.”

és a Lukács 11:20-ben:

 „De ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.”

Minden csodát, amit Jézus (BLV) megtett, a korábbi próféták, tanítványaik, sőt, hitetlenek is megtették. Másrészről Jézus (BLV) nem tudott csodát tenni ott, ahol hitetlenség volt:

 „S nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Végigjárta a falvakat és tanított.” (Márk 6:5-7)

K: De Jézus feltámadt három nappal halála után.

M: A keresztre feszítésről később fogunk beszélni, mert sok ellentmondás van ezzel kapcsolatban. Most csak annyit mondok, hogy ezt csak Pál monda, aki soha nem látta Jézust (BLV) életben:

 „Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból, ahogy evangéliumom hirdeti” (2 Timóteus 2:8)

Az evangéliumi versek a feltámadásról, a Márk 16:9-20 sok Bibliából ki lettek törölve. Ahol nem lettek kitörölve, ott zárójelben, kisbetűvel, vagy a kommentárban szerepel. Lásd a Javított Szabvány Változatot, az Új Amerikai Szabvány Bibliát és a Jehova tanúi által használt Szentírások Új Világi Fordítását. Hadd kérdezzek tőled valamit: Jézus (BLV) mondta valaha, hogy ő Isten, vagy azt, hogy „itt vagyok, én vagyok az Istenetek, imádjatok engem”?

K: Nem, de ő Isten és ember.

M: Ezt ő mondta magáról?

K: Nem.

M:Ő azt mondta, hogy Ézsaiás már megjövendölte róla, hogy az emberek haszontalanul fogják Istent imádni, mert olyan hittételekben fognak hinni, amelyeket nem Isten, hanem emberek alkottak:

 „Hamisan tisztelnek, tanításuk csak emberi parancs.” (Máté 15:9)

A modern kereszténység minden hittételét emberek alkották: a Szentháromságot, Jézus istenfiúságát, és az eredendő bűn és megváltás doktrínáit. Jézus (BLV) az Újtestamentumban lejegyzett mondásai szerint nyilvánvaló, hogy ő soha nem állította magáról, hogy Isten, vagy, hogy egy lenne Istennel:

„semmit nem teszek magamtól” (János 8:28),

„az Atya nagyobb nálam.” (János 14:28),

„Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr.” (Márk 12:29),

 „Én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engemet?” (Márk 15:34), és:

„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lukács 23:46) és:

  „Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya.” (Márk 13:32)

Jézust (BLV) prófétának nevezték, Istentől jött tanárnak, Isten szolgájának, Messiásnak, csak később lett Isten fia, majd Maga Isten.

Használjuk a logikát: hogyan szülhet meg egy halandó nő egy Istent? Jézus aludt, Isten soha nem alszik:

 „Lám, nem alszik, nem pihen, aki őrséget áll Izrael felett.” (Zsoltárok 121:4)

Istennek hatalma van, de a Biblia szerint emberek Jézust leköpték és keresztre feszítették. Hogy lehet Jézus Isten, ha ő maga is Istent imádta, mint bármely halandó?

 „Ő azonban elvonult a pusztába, és imádkozott.” (Lukács 5:16)

Jézust (BLV) megkísértette a sátán negyven napig (Lukács 4:1-13), de a Jakab 1:13 azt mondja:

 „Istent nem lehet rosszra csábítani.”

Hogyan lehet akkor Jézus Isten? Folytathatjuk tovább az érvelést.

K: Igen, én magam sem értem, de vakon el kell fogadnunk.

M: Nem ellenkezik ez magával a Bibliával, amely azt mondja, hogy:

„Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.” (1 Tesszalonika 5:21)?

K: Ez nagyon zavaros.

M: De az 1 Korintus 14:33 azt mondja:

 „Isten ugyanis nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene.”

Az ember alkotta hittételek teremtik a zavart.

 JÉZUS ISTENFIÚSÁGÁNAK  DOKTRÍNÁJA

M: Jézus Isten fia?

K: Igen. Olvasd el a Máté 3:17 verset, amikor János megkereszteli Jézust:

 „Az égből szózat hallatszott: »Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.«”

M: A „fiú” szót nem kell szó szerint értelmezni, mert a Biblia sok prófétát és másokat nevezett Isten fiának vagy gyermekeinek. Olvasd el az Exodus 4:22 részt.

K:„Akkor ezt mondd (Mózes) a fáraónak: Így szól az Úr: Izrael az én elsőszülött fiam.”

M: Itt Jákob (Izrael) az Ő elsőszülött fia. Olvasd a 2 Sámuel 7:13-14 vagy az 1 Krónikák 22:10 verset:

K:„Az házat épít nevemnek, én meg minden időkre megszilárdítom királyi trónját. Az atyja leszek, ő meg a fiam lesz.”

M: Az az összezavaró, ha elolvassuk a Jeremiás 31:9 verset:

 „Mert atyjává lettem Izraelnek, és Efraim elsőszülött fiam.”

Az Exodus 4:22, amit most olvastunk, Izraelt nevezi elsőszülöttnek. Akkor ki az igazi elsőszülött: Izrael vagy Efraim? Még hétköznapi emberek is lehetnek Isten gyermekei. Olvasd a Deuteronomium 14:1-et.

K:„Az Úr, a ti Istenetek fiai vagytok.”

M: Hétköznapi emberek is lehetnek elsőszülöttek. Olvasd a Rómaiak 8:29 verset:

K:„Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra, így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.”

M: Ha ők mindannyian az elsőszülöttek, akkor ki Jézus?

K:Ő az Isten egyetlen nemzett fia.

M: Jézus (BLV) születése előtt sokkal Isten azt mondta Dávidnak:

 „Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: »A Fiam vagy, ma adtam neked életet.«” (Zsoltár 2:7)

Tehát Dávid is Isten nemzett fia. Az „Isten fia” kifejezés nem szó szerinti, csak metaforikus. Bárki lehet, akit Isten szeret. Jézus (BLV) azt is mondta, hogy Isten nemcsak az ő Atyja, hanem a ti Atyátok is:

K:„Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak” (Máté 5:45), és:

 „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Máté 5:48)

M: Sok Bibliai részt találunk, amely „Isten fiát” említi. Ez Isten szeretetét és közelségét jelenti, és nemcsak Jézusra (BLV) mondják egyedül. Istennek fiait és lányait is említi a 2 Korintus 6:18:

 „és atyátok leszek, ti meg a fiaim és a lányaim lesztek – mondja az Úr, a Mindenható.”

Ezeknek és más Biblia-részek fényében nincs értelme Jézust Isten szó szerinti, kizárólagos fiának tartani.

K: De neki nincs apja. Ezért ő Isten fia.

M: Akkor gondolj Ádámra (BLV) is Isten fiaként, neki sem anyja, sem apja nem volt. A Lukács 3:38 azt mondja:

„Szeté, ez Ádámé, ez az Istené.”

Olvasd el a Zsidók 7:3 részt:

K:„Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét vagy életének végét. Így az Isten Fiához hasonlítva marad pap mindörökké.”

M: Ki ő? A válasz a Zsidók 7:1-ben található:

 „Ez a Melkizedek – Sálem királya és a fölséges Isten papja – eléje ment a királyok legyőzése után hazatérő Ábrahámnak, és megáldotta.”

Ő különlegesebb, mint Jézus vagy Ádám (BLV). Akkor őt miért nem tartják Isten fiának vagy Istennek Magának?

K: Akkor ti minek hívjátok Jézust?

M: A muszlimok úgy nevezik: Jézus, Mária fia.

K: Ezt senki sem tagadja.

M: Igen, ez egyszerű, és tagadhatatlan. Jézus (BLV) emberfiának nevezte magát, és elutasította, hogy Isten fiának nevezzék. Olvasd el a Lukács 4:41-t.

K:„Sokakból ördögök mentek ki, így kiáltozva: »Te az Isten Fia vagy!« De ő rájuk szólt, s nem engedte szóhoz jutni őket, mert hisz tudták, hogy ő a Krisztus.”

M: Világos itt, hogy elutasította, hogy Isten fiának nevezzék. Ezt a címet a Lukács 9:20-21-ben is elutasította, és azt mondta a tanítványainak, hogy ne nevezzék így.

K:„Most hozzájuk fordult: »Hát ti?« Péter válaszolt: »Az Isten Fölkentje vagy.«  Rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek.”

M: Jézus, aki a várt Messiás volt, egy próféta, tanítóból Isten fiának lett emelve, Úrnak, végül Magának Istennek. Olvasd a János 3:2-t:

„Ez éjnek idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá: »Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy«”,

 „Amikor az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek: »Bizonyára ez az a próféta, akinek el kell jönnie a világba.«” (János 6:14)

Jézust (BLV) prófétának nevezik a János 7:40; Máté 21:11; Lukács 7:16 és 24:19 részekben. Az Apostolok Cselekedetei 9:20-ban azt olvassuk:

 „és máris tanította a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia.”

(Ebből következtethetjük, hogy a korai keresztények a zsinagógákat használták, később azonban, amikor a kereszténység annyira eltávolodott Jézus (BLV) eredeti tanításaitól, akkor alapították meg a templomokat. Pált, Barnabást és a gójokat kiűzték a zsinagógából, istenkáromlással és szennyezéssel vádolva őket. Lásd az Apostolok Cselekedetei 13:50, 17:18 és 21:28 részeket.)

A Lukács 2:11 azt mondja:

 „Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr.”

és a János 1:1:

 „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.”


 JÉZUST KERESZTRE FESZÍTETTÉK?

M: A Korán kijelenti a 4. szúra 157.-ben, hogy Jézust (BLV) nem feszítették keresztre:

 „És mert azt mondták: »Mi megöltük a Messiást, Jézust, Mária fiát, Allah Küldöttét.

« Ám valójában nem ölték meg és nem feszítették keresztre. Ám egy hasonmás adatott nekik. Akik között nézetkülönbség van, azok kétségben vannak felőle. Nem rendelkeznek ők róla tudással, csak a gondolatot követik. Ám bizonyos, hogy őt (Jézust – béke legyen vele) nem ölték meg.”

Még mindig hiszel benne, hogy meghalt a kereszten?

K: Igen, meghalt és feltámadt.

M: Mindannyian tudjuk, hogy senki nem látta a feltámadás pillanatát. Megtalálták azt a sírt, amiről azt gondolták, hogy Jézust oda fektették, ez üres volt, és emiatt arra a következtetésre jutottak, hogy feltámadt, mert a tanítványok és más tanúk élőként látták az állítólagos keresztre feszítés után. Nem lehetséges, hogy ahogy a Korán állítja, valójában nem is halt meg a kereszten?

K: Hol a bizonyíték?

M: Nézzük azokat a Bibliai részeket, amelyek ezt a következtetést támasztják alá. Annak adsz nagyobb súlyt, amit Jézus (BLV) mondott, vagy a szóbeszédnek, amit a tanítványok, apostolok és más tanúk hallottak?

K: Természetesen annak, amit maga Jézus mondott.

M: Ez összhangban van azzal, amit Jézus (BLV) mondott:

„Nem nagyobb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál.” (Máté 10:24)

K: De Jézus maga mondta, hogy fel fog támadni a halálból:

 „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból.” (Lukács 24:46)

M: A szenvedést a Biblia gyakran túlzó módon a „halál” kifejezéssel jeleníti meg, ahogy Pál mondta az 1 Korintus 15:31-ben:

 „Tiltakozom örvendezésetek által, amely nekem Krisztusban van, naponta meghalok.” - vagyis naponta szenvedek (angolról fordítva a Jakab Király változat szerint).

Itt van még néhány bizonyíték:

A kereszten Jézus Isten segítségét kérte:

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Máté 27:46)

A Lukács 22:42-ben azt mondta:

„Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!” (ez a halál kelyhe).

1.    Jézus imáját, hogy ne haljon meg a kereszten, Isten elfogadta Lukács, a Zsidóknak szóló levél szerzője és Jakab szerint. Tehát hogy halhatott meg a kereszten?

„Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette.” (Lukács 22:43)

Ez azt jelenti, hogy egy angyal biztosította őt, hogy Isten nem hagyja őt segítség nélkül:

„Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált.” (Zsidók 5:7)

Jézus imái „meghallgattattak”, ami azt jelenti, hogy Isten pozitív módon felelt rájuk.

„Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.” (Jakab 5:16)

Maga Jézus (BLV) mondta a Máté 7:7-10 versekben:

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak. Melyiketek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, ki ad neki kígyót?”

Ha Isten Jézus minden imáját elfogadta, azt is beleértve, hogy ne haljon meg a kereszten, akkor hogy halhatott meg mégis a kereszten?

Lábát nem törték el a római katonák:

„El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt.” (János 19:32-33)

A katonáknak elhihetjük, hogy ők úgy látták, hogy már meghalt, vagy esetleg meg akarták menteni, mert azt gondolták, hogy ártatlan? (Bár mi muszlimok nem hiszünk abban, hogy Jézust keresztre feszítették.)

Ha Jézus meghalt volna a kereszten, a vére megalvadt volna, és így nem folyt volna ki vér a testéből, amikor átszúrták az oldalát. De az evangélium szerint vér és víz folyt ki belőle:

„az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle.” (János 19:34)

Amikor a farizeusok kértek egy jelet Jézustól, hogy tudják, a küldetése igaz, azt felelte:

„Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld szívében.” (Máté 12:40)

Ha az idő tényezőjét nem vesszük figyelembe, ami nem három nap és három éjjel volt, hanem egy nap (szombat egész nap) és két éjjel (péntek éjjel és szombat éjjel), viszont Jónás élt, amikor a cethal gyomrában volt?

K: Igen.

M: Jónás még mindig élt, amikor a cethal gyomrából a partra került?

K: Igen.

M: Akkor Jézus is élt, ahogy megjövendölte.

Jézus maga állította, hogy nem halt meg a kereszten. Vasárnap kora reggel Mária Magdolna elment a sírhoz, ami üres volt. Látott valakit ott állni, akit kertésznek gondolt. Miután beszélt vele, felismerte, hogy Jézus az, és meg akarta érinteni. Jézus azt mondta, ahogy a János 20:17 elbeszéli:

„Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához.”

Talán azért mondta, hogy „ne érints engem”, mert a friss seb fájna neki. „Még nem mentem fel az Atyához”, tehát még élt, mivel ha valaki meghal, visszamegy a Teremtőjéhez. Ez volt a legerősebb bizonyíték, amelyet maga Jézus említett. (Bár mi muszlimok nem hisszük, hogy Jézust egyáltalán keresztre feszítették.)

Az állítólagos keresztre feszítés után a tanítványok azt gondolták, hogy ő nem ugyanaz a testi Jézus, csak lélek, mert a feltámadtak „lélekben” vannak.

K: Várj egy pillanatot. Honnan tudod, hogy a feltámadtak „lélekben” vannak?

M: Maga Jézus (BLV) mondta ezt a Bibliában: olyanok, mint az angyalok.

K: Hol van ez?

M: Lukács 20:34-36:

„Jézus ezt válaszolta nekik: »A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert a feltámadás fiai.«”

Majd Jézus meggyőzte őket, hogy ő ugyanaz az ember azzal, hogy megengedte nekik, hogy megérintsék a kezét és a lábát. Mivel még mindig nem tudták elhinni neki, ételt kért, hogy megmutassa nekik, hogy még mindig eszik, mint bármelyik élő ember. Olvasd a Lukács 24:36-43 verseket:

„Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: »Békesség nektek!« Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: »Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.« Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: »Van itt valami ennivalótok?« Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.”

Ha még mindig azt hiszed, hogy meghalt a kereszten, akkor ő egy hamis próféta kellett, hogy legyen, akin Isten átka van a következő részek szerint:

 „Az ilyen prófétának vagy álomlátónak pedig meg kell halnia.” (Deuteronomium 13:6),

 „Ha valaki főbenjáró bűnt követ el, s úgy végzik ki, hogy felakasztják egy fára, éjszakára ne maradjon holtteste a fán, még aznap temesd el. Mert az akasztott ember Istentől átkozott, s nem teheted földedet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül, tisztátalanná.” (Deuteronomium 21:22-23)

A kereszthalálában való hit hitelteleníti prófétaságát. A zsidók azért állították, hogy megölték Jézust (BLV) a kereszten, hogy hamis prófétának állítsák be. A keresztények hisznek a keresztre feszítésben, mert ez szükséges a bűnök megváltásáról szóló doktrínájukhoz, tehát ennek következtében el kell fogadniuk Jézus átkozottságát is. Ez a keresztény hiedelem ellenkezik a Biblia tanításával Hóseás könyve 6:6 szerint:

„Mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet, nem az égőáldozat, hanem az Isten ismerete.”

Ellenkezik magának Jézusnak a tanításaival is Máté 9:13 szerint:

„Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”

Jézus (BLV) a Máté 12:7 szerint azt mondta:

„Ha tudnátok, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatot, nem ítélnétek el az ártatlanokat.”

K: De akkor miért hisznek az emberek mégis a feltámadásban?

M: Pál volt az, aki a feltámadást tanította. Apostolok Cselekedetei 17:18:

 „…Mások megjegyezték: »Mit akarhat ez a szószátyár mondani?«”

Vagy:

 „»Úgy látszik, idegen isteneket hirdet.« Tudniillik Jézust és a feltámadást hirdette nekik.”

Pál, aki soha nem látta Jézust, elismerte azt is, hogy a feltámadás az ő evangéliuma:

 „Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból, ahogy evangéliumom hirdeti.” (2 Timóteus 2:8)

Ő volt az első, aki Jézust Isten Fiaként jelentette ki:

 „és máris tanította a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia.” (Ap. Csel. 9:20)

Tehát a kereszténység nem Jézus (BLV), hanem Pál tanításaira alapszik.

K: De Márk 16:19 kijelenti, hogy Jézus felment a mennybe, és Isten jobbjára ült:

 „Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján.”

M: Ahogy már mondtam neked, a Márk 16:9-20 részt számos Bibliából kitörölték (mert a legrégebbi kéziratokban nem szerepel – a ford.): ezek többek között a Javított Szabvány Változat, az Új Amerikai Szabvány Biblia és a Jehova tanúi Szentírás Újvilági Fordítása. Ha még mindig abban hiszel, hogy Jézus isten, csak mert felemeltetett a mennybe, akkor miért nem gondolod istennek a többi prófétát is, akik felvitettek a mennybe?

K: Kik voltak ők?

M: Ilés:

 „…Illés a forgószéllel fölment az égbe. Amikor Elizeus ezt látta, fölkiáltott… S többé nem látta.” (2 Királyok 2:11-12)

Énoch-t is felvitte Isten a mennybe:

 „Isten színe előtt járt, aztán nem volt többé, mert Isten elvitte.” (Genezis 5:24)

Ezt a Zsidók 11:5 is megismétli:

 „A hitéért ragadtatott el Hénoch, hogy ne ízlelje meg a halált: »Nem találták többé, mert az Úr elragadta.« Még eltűnése előtt bizonyságot nyert, hogy kedves az Isten előtt.”


 A MEGVÁLTÁS ÉS AZ EREDENDŐ BŰN HITTÉTELE

K: Tehát a bűn megváltása Jézus kereszthalála által nem volt része Jézus tanításának?

M: Ez a megváltás doktrínája, amelyet az Egyház három vagy négyszáz évvel az után fogadott el, hogy Jézus (BLV) elhagyta a földet. Ellenkezik a Bibliával, ahogy a következő részek mutatják:

 „Az apák ne lakoljanak halállal a gyermekek miatt, s a gyermekek sem az apák miatt. Mindenki csak a maga bűnéért lakoljon halállal.” (Deuteronomium 24:16),

 „Mert ki-ki a maga gonoszságáért hal meg;” (Jeremiás 31:30),

 „Aki vétkezett, az hal meg, a fiú nem viseli apja vétkét, és az apa nem viseli fia vétkét, az igaznak az igazsága, a bűnösnek meg a bűne számít.” (Ezékiel 18:20).

Ádám és Éva saját bűnükért voltak felelősek, amelyet Allah megbocsátott az iszlám változata szerint.

K: De ezek az Ótestamentumban vannak.

M: Olvasd, hogy mint mondott Jézus (BLV) maga a Máté 7:1-2-ben.

K:„Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni.”

M: Olvasd az 1 Korintus 3:8 verset.

K:„Az ültető és az öntöző egyek, el is nyeri mindegyik a jutalmát fáradozásához mérten.”

De mi hiszünk az Eredendő Bűnben!

M: Szeretnéd, hogy bebizonyítsam, hogy a gyerekek bűntelenül születnek? Olvasd a Máté 19:14 verset:

K:„Jézus azonban így szólt: »Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa!«”

M: Tehát mindenki bűn nélkül születik, és minden gyermek a mennyei királysághoz tartozik. Tudod, hogy Pál eltörölte a Mózesi Törvényt? Olvasd el a Rómaiak 7:1-6 verseket.

K:„Nem tudjátok, testvérek – a törvény ismerőihez szólok –, hogy a törvénynek csak addig van hatalma az emberen, amíg él? A férjes asszonyt például törvény köti életben levő férjéhez, a férj halálával azonban felszabadul a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfié lett, házasságtörőnek mondják. A férj halála után azonban felszabadul a törvény alól, és nem válik házasságtörővé, ha más férfié lesz. Éppígy, testvérek, Krisztus testében ti is meghaltatok a törvénynek, hogy ahhoz tartozzatok, aki feltámadt a halálból. Ezért most teremjünk gyümölcsöt Istennek. Amíg ugyanis testi emberként éltünk, a törvény fölébresztette bűnös szenvedélyek működtek tagjaikban, hogy a halálnak teremjünk gyümölcsöt. Most azonban felszabadultunk a törvény alól, mert meghaltunk annak, ami fogva tartott, s ezért új lélekkel szolgálunk, nem az elavult betű szerint.”

M: Hadd kérdezzek valamit. Miért hiszel a feltámadásban, ha maga Pál, aki soha nem látta Jézust élve, elismerte, hogy ez az ő evangéliuma?

K: Hol van ez leírva?

M: Olvasd el a 2 Timóteus 2:8 verset:

K:„Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból, ahogy evangéliumom hirdeti.”

De miért kell abban hinnünk, hogy keresztre feszítették, és feltámadt a halálból?

M: Nem tudom. Az iszlám Isten minden prófétájának tanítása, amelyet nem szennyezett be a pogányságból vagy babonából származó hiedelmek.

K: Ez az, amit keresek.

M: Akkor miért nem mondod el a Sahadát vagy tanúságtételt, magyarul majd arabul? Segítek neked a kiejtésben.

K: Tanúsítom, hogy nincs más istenség, csak Allah, Akinek nincs társa, és hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte,

Ashadu al-lá iláha illaLlah, wahdahu lá saríka lahu, wa ashadu anna Muhammadan ʻabduhu wa raszúluh.

Mohamed Prófétát (BLV) említi a Biblia?

M: Igen, de muszlimként nem szükséges ezt a Bibliából tudnunk. Mivel tanulmányoztad a Bibliát, szeretném ezt legközelebb megbeszélni veled.

Megjegyzés: a párbeszéd hátralévő része két muszlim között zajlik: M és m között.


 MOHAMED A BIBLIÁBAN

 MIND IZMAEL, MIND IZSÁK RÉSZESÜLT ÁLDÁSBAN

M: Izmael (BLV) és édesanyja, Hágár miért hagyták el Sárát?

m: Miután Izsákot elválasztották, édesanyja, Sára látta, hogy Izmael kineveti Izsákot. Ezután nem akarta, hogy Izmael örököljön az ő fiával, Izsákkal (BLV):

 „Ahogy a fiú növekedett, elválasztották. Ábrahám Izsák elválasztása napján nagy lakomát rendezett. Akkor Sára észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit ez Ábrahámnak szült, az ő fiával játszik. Ezért azt mondta Ábrahámnak: »Távolítsd el a szolgálót és fiát. Ennek a szolgálónak a fia ne örököljön együtt az én fiammal.«” (Genezis 21:8-10)

M: Izsák körülbelül két éves volt, amikor elválasztották. Izmael akkor tizenhat éves volt, mert Ábrahám nyolcvanhat éves volt, amikor Hágár megszülte Izmaelt, és száz, amikor Izsák megszületett (BLV) a Genezis 16:16 szerint:

 „Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak.”

és a Genezis 21:5 szerint:

 „Ábrahám százesztendős volt, amikor fia, Izsák megszületett.”

A Genezis 21:8-10 tehát ellentmond a Genezis 21:14-21-el, ahol Izmael (BLV) kisgyermekként van ábrázolva, akit édesanyja a hátán visz, amikor elhagyták Sárát:

 „Ábrahám korán reggel fölkelt, kenyeret és egy tömlő vizet vett, s odaadta Hágárnak, aztán a vállára tette a fiát… Kelj föl, vedd a gyermeket és tartsd erősen a kezedben…”

Ez egy gyerek, nem egy tinédzser leírása. Tehát Izmael és édesanyja, Hágár Sárát sokkal azelőtt hagyták el, mielőtt Izsák megszületett volna (BLV). Az iszlám változatban Ábrahám elvitte Izmaelt és Hágárt és új települést hozott létre Mekkában, amelyet a Biblia (Genezis 21:21) Párán-nak nevez, mert Ábrahám Istentől erre kapott útmutatást, Isten terve részeként. Hágár hétszer futott a két domb, Szafa és Marwa között, vizet keresve. Ez az eredete a Mekkai zarándoklat egyik rituális cselekedetének. A Genezis 21:19-ben említett kút a mai napig megvan, ez a Zamzam. Később Ábrahám és Izmael (BLV) együtt építették fel a Kábát Mekkában. Ahol Ábrahám állt imáiban, a Kába közelében, az is megvan, Maqam Ibrahim-ként, tehát Ábrahám Helyeként ismert. A zarándoklat alatt a zarándokok Mekkában és minden muszlim az egész világon megemlékeznek Ábrahám és Izmael (BLV) áldozatáról azzal, hogy állatot áldoznak.

m: De a Biblia azt mondja, hogy Izsákot kellett feláldozni.

M: Az iszlám változat kijelenti, hogy az Isten, Ábrahám, és egyetlen fia, Izmael (BLV) közötti szerződést az pecsételte meg, amikor Izmaelt fel kellett volna áldozni. Ugyanezen a napon Ábrahámot, Izmaelt és minden férfit Ábrahám háznépéből körülmetéltek. Ebben az időben Izsák még meg sem született:

 „Ábrahám 99 éves volt, amikor előbőrét körülmetélték. Izmael 13 esztendős volt, amikor előbőrét körülmetélték.

  Ábrahám és fia ugyanazon a napon metélkedtek körül. Hasonlóképpen körülmetéltek minden férfit a házában, a nála született és az idegenektől vásárolt rabszolgákat is.” (Genezis 17:24-27)

Egy évvel később, amikor Izsák megszületett, őt nyolc napos korában metélték körül:

 „Ábrahám körülmetélte fiát, Izsákot, a nyolcadik napon, ahogy Isten megparancsolta.

  Ábrahám százesztendős volt, amikor fia, Izsák megszületett.” (Genezis 21:4-5)

Tehát amikor a szerződés megköttetett és megpecsételtetett (körülmetélés és áldozat által), Ábrahám kilencvenkilenc éves volt és Izmael tizenhárom. Izsák egy évvel később született, amikor Ábrahám száz éves volt (BLV).

Izmael leszármazottai, Mohamed próféta (BLV), és minden muszlim a mai napig őrzi a körülmetélés szövetségét. Napi öt imájukban a muszlimok áldást mondanak Ábrahámra (BLV) és leszármazottaira ugyanakkor áldást mondanak Mohammedre és leszármazottaira.

m: De a Genezis 22 Izsákról beszélt, mint akit fel kellett áldozni.

M: Tudom, de figyeld meg itt az ellentmondást. Azt mondja: „Az egyetlen fiad, Izsák.” Nem inkább annak kellene lennie itt, hogy: „az egyetlen fiad, Izmael”, mikor ebben az időben Izmael tizenhárom éves volt és Izsák még meg sem született? Amikor Izsák megszületett, Ábrahámnak (BLV) már két fia volt. A Genezis 22. fejezetében Izmael nevét Izsákra változtatták. De Isten megőrizte az „egyetlen” szót, hogy megmutassa nekünk, hogy kellene lennie.

A Genezis 22:17 versben a „megsokasítom a magodat” már a Genezis 16:10 versben Izmaelről szól. Nem lehet akkor az egész Genezis 22-t Izmaelre alkalmazni? „Nagy nemzetté teszlek” – ez kétszer hangzik el Izmaellel kapcsolatban, a Genezis 17:20 és a Genezis 21:18 versekben, és Izsákkal kapcsolatban egyszer sem.

m: A zsidók és a keresztények úgy tartják, hogy Izsák magasabb rangú, mint Izmael.

M: Mondhatnak, amit akarnak, de a Biblia ezt nem támasztja alá.

 Genezis 15:4: „Az Úr szava ezt mondta neki: »Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedből származik.«”

Tehát Izmael is Ábrahám (BLV) örököse volt.

Genezis 16:10: „Az Úr angyala még ezt mondta (Hágárnak): »Utódaidat oly számossá teszem, hogy sokaságuk miatt megszámlálni sem tudják őket.«”

Genezis 17:20: „De Izmaelt illetően is meghallgatlak. Nézd, megáldom, termékennyé teszem és szerfölött megsokasítom. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni és nagy néppé teszem.”

Genezis 21:13: „De a szolgáló fiát is nagy néppé teszem, mivel ő a te utódod.”

Genezis 21:18: „Kelj föl, vedd a gyermeket és tartsd erősen a kezedben, mivel nagy néppé teszem.”

Deuteronomium 21:15-17: „Ha valakinek két felesége van, az egyiket szereti, a másikat nem, s az is, akit szeret, meg az is, akit nem kedvel, fiút szül neki, és az elsőszülött attól származik, akit nem kedvel, amikor eljön az ideje, hogy felossza az örökséget fiai közt, ez az ember nem teheti meg szeretett asszonya fiát elsőszülöttének a nem kedvelt asszonytól való igazi elsőszülött rovására; a nem kedvelt asszony fiát kell elismernie elsőszülöttéül, mindenből, amije csak van, két részt juttatva neki. Mert férfierejének ez a fiú az első gyümölcse, őt illeti az elsőszülöttségi jog.”

Az iszlám nem tagadja Isten áldásait Izsákra és leszármazottjaira, de az ígéret fia Izmael, akitől származott Mohamed, a próféták pecsétjeként (BLV).

m: De a keresztények és a zsidók szerint Izmael törvénytelen gyermek.

M: Ezt ők mondják, de a Biblia nem ezt mondja. Hogy lehetne egy ilyen nagy prófétának, mint Ábrahám (BLV), törvénytelen felesége és házasságon kívüli fia!

 Genezis 16:3: „Sárai, Ábrám felesége, tehát fogta egyiptomi szolgálóját, Hágárt… feleségül adta férjének, Ábrámnak.”

Ha a házasság törvényes volt, hogy lehetne a belőle született gyermek törvénytelen? Két idegen közti házasság, egy káldeai és egy egyiptomi között, nem törvényesebb, mint egy embernek az apja lányával kötött házassága? Ábrahám (BLV) lehet, hogy hazudott, de a Genezis 20:12 azt mondja:

 „Különben is ő valóban a húgom (Sárai), az atyám leánya, de nem az anyám leánya, így lehetett a feleségem.”

Az Izmael nevet Maga Allah választotta:

 Genezis 16:11: „Aztán még így szólt: »Nézd, fogantál és fiút fogsz szülni. Nevezd majd Izmaelnek, mert Isten meghallgatott szükségedben.«”

Izmael azt jelenti: Isten meghallgat. Hol van a Bibliában, hogy Izmael törvénytelen gyermek?

m: Sehol.

M: Sokkal azelőtt, hogy Izmael és Izsák megszülettek, Allah szövetséget kötött Ábrahámmal (BLV):

 Genezis 15:18: „Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és így szólt: »Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig.«”

Arábia nagy része nem a Nílus és az Eufrátesz között terül el, ahol Izmael leszármazottai később letelepedtek?

m:Úgy érted, hogy Izsák (BLV) és leszármazottai nem kaptak ígéretet a földre?

M: Mi muszlimok nem tagadjuk, hogy Izsák is áldott volt. Lásd a Genezis 17:8 verset:

 „Neked és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek.”

Nem látod a különbséget, hogy Ábrahámot (BLV) „idegennek” nevezik Kánaánban, de nem a Nílus és az Eufrátesz közötti földön? Káldeaiként inkább az arab területeken volt otthon, mint a későbbi zsidó területeken.

m: De a Genezis 17:21 az Izsákkal kötött szövetségről beszél:

 „De szövetségemet Izsákkal kötöm meg, akit Sára a jövő évben ez idő tájt szül.”

M:És ez kizárja azt, hogy Izmaellel is kössön szövetséget? Hol mondja a Biblia, hogy Allah nem kötött szövetséget Izmaellel?

m: Sehol.


 JEREMIÁS KRITÉRIUMA  A PRÓFÉTÁRÓL

 Jeremiás 28:9: „De arról a prófétáról, aki békességet jövendöl, csak akkor ismerik el, hogy valóban az Úr küldte, ha szava beteljesedik.”

Az iszlám szó nyugalmat és békét is jelent, a Teremtő és teremtményei közötti békét. Jeremiás próféciája nem alkalmazható Jézusra (BLV), mert ő maga mondta, hogy ő nem békét teremteni jött:

  „Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre?

Nem azt, hanem – mondom nektek – meghasonlást. Ezentúl ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás közt: három kettő ellen, és kettő három ellen. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával, az anya a lányával és a lány az anyjával, az anyós a menyével és a meny az anyósával.” (Lukács 12:51-53)

Lásd a Máté 10:34-36 verseket is.

 AMÍG SILÓ EL NEM JÖN

Ez volt Jákob üzenete gyermekeinek halála előtt:

„Jákob azután hívta fiait és így szólt: »Gyűljetek össze, hadd adjam tudtotokra, ami a távoli időkben rátok vár.«” (Genezis 49:1)

 „Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek.” (Genezis 49:10)

Siló egy városnak is a neve, de valódi jelentése béke, nyugalom (iszlám). Itt nem jelenthet várost. Ha emberre alkalmazzák, Saluah (Elohim), tehát (Allah) Küldötte lenne.

Tehát az izraelita prófétaság Izsák (BLV) vonalában megszakad, amint Siló eljön. Ez megegyezik a 2. szúra 133. ájával:

 „Vagy talán tanúi voltatok annak, midőn a halál eljött Jaqúb-hoz (Jákobhoz), midőn azt mondta a fiainak: »Mit fogtok szolgálni utánam?

« Mondták: »A te Istenedet fogjuk szolgálni és atyáid, Ibrahim (Ábrahám), Iszmail (Izmael), Iszháq (Izsák) Istenét, az egyedüli Istent, és Neki vetjük alá magunkat.«”

A prófétaság átkerülése egy másik nemzethez fenyegetésként jelenik meg a Jeremiás 31:36 versben:

 „Ha ez a megszabott rend valaha megrendül színem előtt – mondja az Úr –, csak akkor szűnik meg Izrael nemzetsége nép lenni előttem mindörökké.”

Erre utalt Jézus (BLV) a Máté 21:43 versben:

 „Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.”

 BAKKA AZONOS MEKKÁVAL

A Szent Kába, amit Ábrahám és fia, Izmael (BLV) épített, Mekkában található. Mekka nevét a Korán a 48. szúra 24. ájájában említi. Mekka egy másik neve Bakka, a törzsi dialektustól függően. Ezt is említi egyszer a Korán, a 3. szúra 96. ájájában:

 „Bizony az első Ház, amely az emberek számára emeltetett, az az, amely Bakka-ban van, áldottan és útmutatásként az emberek számára.”

A Bakka szót meglepően Dávid próféta is említette 84. zsoltára 7. versében:

 „Ha végigvonul a Baka-völgyön át, az a források völgyévé változik, a korai eső áldás bőségébe öltözteti.”

A kút itt a jól ismert Zamzam, amely ma is ott van a Kába szomszédságában.

 DICSŐSÉGEM HÁZA

Ézsaiás 60. fejezet:

„Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted!”

Hasonlítsd össze ezt a Korán 74:1-3:

„Ó, te betakarózó! Kelj fel és ints! És Uradat Magasztald!”

1.      „Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad.”

Mohamed próféta (BLV) eljövetele a sötétség idejében történt, amikor a világ elfelejtkezett Isten egyetlenségéről, amit Ábrahám, és minden próféta, Jézust is beleértve (BLV), tanított.

2.      „Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned támadt fényességhez.”

3.      „Hordozd körül tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád…”

Kevesebb, mint huszonhárom év alatt egész Arábia egyesült.

4.     „Mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse.”

Egy évszázadon belül az iszlám elterjedt Arábia határain túlra.

5.      „Tevék áradata borít majd el, Midián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak és az Úr dicsőségét zengik.”

6.      „Kedár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem.”

Kedár (Arábia) törzsei, akik megosztottak voltak, egyesültek. „Dicsőségem Háza” Allah Házára utal Mekkában, és nem Krisztus egyházára, ahogy a keresztény kommentátorok gondolták. Tény, hogy Kedár falui (vagy ma Szaúd-Arábia) abban az egyetlen országban vannak, amely mentes maradt az egyház befolyásától.

7.     „Kapuid mindig tárva lesznek, sem nappal, sem éjjel nem zárják be őket, hogy behordhassák a népek gazdagságát, és királyaikat is idevezessék, hozzád.”

Ismert tény, hogy a Mekkai Kábát körülvevő mecset éjjel-nappal nyitva van, amióta Mohamed próféta (BLV) eltávolította onnan a bálványokat tizennégy évszázaddal ezelőtt. Uralkodók és alattvalók jönnek ide zarándoklatra.

 SZAMÁRFOGAT ÉS TEVEFOGAT

Ézsaiás víziója a két lovasról az Ézsaiás könyve 21. fejezet 7. versében olvasható:

 „...ha lovascsapatot, kettős fogatot, szamáron jövő vagy tevén ülő csapatot lát…”

Ki volt, aki megülte a szamarat? Mindenki tudja, hogy ez a személy Jézus (BLV) volt:

  „Jézus talált ott egy szamárcsikót s felült rá, ahogy az Írás mondja.” (János 12:14)

Ki az, aki a tevét üli meg? Ezt az erős prófétát a Biblia olvasói figyelmen kívül hagyták. Ez az ember Mohamed próféta (BLV). Ha nem rá vonatkozik, akkor ez a prófécia még beteljesülésre vár. Ézsaiás ezért említette a 21:13 versben: „Teher Arábián (jövendölés a sivatagról)” ami az arab muszlimok, illetve ma már minden muszlim felelőssége, hogy megismertesse a világgal az iszlám üzenetét.

Ézsaiás 21:14:

 „hozzatok vizet a szomjazóknak. Ti, Tema földjének lakói, siessetek a menekülők elé, s adjatok kenyeret nekik.”

Tema valószínűleg Medina, a város, ahová Mohamed próféta (BLV) és társai kivándoroltak. Minden bevándorlóhoz csatlakozott egy medinai lakos, és a Próféta (BLV) közöttük testvériséget kötött. A bevándorlóknak ételt és lakhelyet is biztosítottak.

Ézsaiás 21:15:

 „Mert a kard elől menekülnek, a kivont kard elől, a kifeszített íj elől, a súlyos harc elől.”

Ez történt, amikor Mohamed Prófétát (BLV) és társait üldözték, ezért elhagyták Mekkát és elmentek Medinába.

Ézsaiás 21:16:

 „Mert ezt mondta nekem az Úr: »Még egy olyan év, mint a béres esztendeje, és elvész Kedár minden dicsősége.«”

A Hidzsra (kivándorlás) utáni második évben a pogányok vereséget szenvedtek a Badri csatában.

Ézsaiás így fejezi be a 21:17 versben:

 „És akik Kedár fiai, a hős íjászok közül megmaradnak, igen kevesen lesznek. Igen, az Úr, Izrael Istene határozott így.”

Kedár Izmael (BLV) második fia (Genezis 25:13), akitől végül Mohamed Prófétát (BLV) is származott. A kezdetekkor Kedár leszármazottjai támadták Mohamedet és a társait. De ahogy egyre többen elfogadták közülük az iszlámot, egyre kevesebb lett Kedár azon leszármazottjainak a száma, akik ellenálltak. Vannak olya Bibliai versek, ahol Kedár az arabok szinonimája, mint például az Ezékiel 27:21 vers:

„Arábia és Kedár minden fejedelme…”

 EGY OLYAN PRÓFÉTA, MINT MÓZES

Isten megszólítja Mózest (BLV) a Deuteronomium 18:18 versben:

„Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged (Mózes), neki adom ajkára szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.”

Az izraeliták (Ábrahám leszármazottai Izsák vonalán) testvérei az izmaeliták (Ábrahám leszármazottai Izmael vonalán). Jézus (BLV) nem lehet, mivel ő maga is izraelita, akkor az lenne leírva: „egy próféta közületek.”

Mohamed nem olyan, mint Mózes (BLV)? Ha ezt nem fogadjuk el, akkor ezt a próféciát még be kell tölteni. Az Al-Ittihad 1982. január-márciusi számából (41. old.) származó táblázat sok mindent megmagyaráz.

Ez a táblázat Mózes, Mohamed és Jézus fontos jellemzőit hasonlítja össze, amely alapján megérthetjük, hogy ki lehet az a próféta, aki „olyan, mint Mózes”.

Összehasonlítás területe

Mózes

Mohamed

Jézus

Születés:

természetes

természetes

természetfeletti

Családi élet:

házas, gyerekei vannak

házas, gyerekei vannak

nem házas, nincs gyereke

Halál:

természetes

természetes

természetfeletti

Munkakör:

próféta / államférfi

próféta / államférfi

próféta

Kényszerű kivándorlás (felnőtt korban):

Midiánba

Medinába

nincs

Harcok ellenségeivel:

üldözés

üldözés / harcok

nincs hasonló

Harcok eredménye:

erkölcsi és fizikai győzelem

erkölcsi és fizikai győzelem

erkölcsi győzelem

Kinyilatkoztatás lejegyzése:

életében (Tóra)

életében (Korán)

utána

Tanítása természete:

spirituális és jogi

spirituális és jogi

nagyrészt spirituális

Vezetése elfogadottsága (népe által):

elutasítás, majd elfogadás

elutasítás majd elfogadás

elutasítás (a legtöbb izraelita részéről)

1.     „...neki adom ajkára szavaimat.” Isten kinyilatkoztatása Gábriel angyal által érkezett, és Mohamed próféta (BLV) személyes gondolatai nem képezik ennek részét. Ez azonban minden isteni kinyilatkoztatásra vonatkozik. Talán itt azért említik, mert Mózes (BLV) kinyilatkoztatásával hasonlítják össze, amely „írt kőtáblákra” lett kinyilatkoztatva.

Deuteronomium 18:19:

 „Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor magam leszek, aki számadást kérek attól az embertől.”

A Koránban a 114 szúrából 113 a következő mondattal kezdődik: „A Könyörületes és Irgalmas Isten Nevében”. Ez a mondat a muszlimok mindennapi beszédének fontos része, mert ezt használják, valahányszor elkezdenek valamit. Itt nem Isten nevében kezdik, hanem „az Én nevemben”: Isten személyes neve Allah, ennek a szónak nincs neme vagy többes száma, a magyar „Isten” szónak viszont van. A keresztények mindent az „Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” kezdenek.

Megjegyezzük, hogy akik nem fogadják el az üzenetet, büntetésben részesülnek. Ez megegyezik a Korán 3:19 ájájával:

„Bizony a vallás Allahnál az Iszlám!”

és a 3. szúra 85-ös ájával:

„Aki az Iszlám helyett más vallás után vágyakozik, az attól nem fogadtatik el. És az a Túlvilágon bizony a kárvallottak közé fog tartozni.”

 SZOLGÁM, KÜLDÖTTEM, VÁLASZTOTTAM

Az Ézsaiás könyvének 42. fejezetében található próféciának betöltése nyilvánvalóan Mohamed próféta (BLV).

1.      „Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek.”

A 19. vers „az Én küldöttem”-nek is nevezi. Kétségtelen, hogy minden próféta Allah szolgája, küldötte és választottja volt. Ugyanakkor nem volt olyan próféta, Mohamed kivételével, akit általánosan ezeken a címeken neveztek. Arabul ʻadbuhu wa raszúluhu al musztafa (az Ő szolgája és választott küldötte). Az, aki elfogadja az iszlámot, a következő tanúságtételt mondja:

„Tanúsítom, hogy nincs más istenség, csak Allah, Akinek nincs társa, és hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte.”

Ugyanezt a mondat hangzik el naponta ötször az imára hívásban, minden ima előtt, és kilencszer egy nap a tasahudban, ha valaki csak a kötelező imákat mondja el, és még néhányszor, ha önkéntes imát is végez. Mohamed próféta (BLV) leggyakrabban említett címe Raszúl Allah, ami azt jelenti: Allah Küldötte.

2.      „Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon.”

Ez Mohamed próféta (BLV) tiszteletreméltóságát jelzi.

3.      „Hűségesen elviszi az igazságot”

4.      „nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek.”

Ezt Jézussal (BLV) kell összehasonlítani, aki nem győzte le ellenségeit, és csalódott, amikor az izraeliták elutasították.

5.     „Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak: Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.”

A mondat, hogy „és megőrizlek”, jelzi, hogy utána nem jön más próféta. Rövid idő alatt sok gój vette fel az iszlámot.

6.     (7) „…hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.”

„Vak szemek” a pogányokra és a pogányságra utal. „szabadítsd ki a börtönből a foglyokat” arra utal, hogy az emberiség történelmében először felszabadították a rabszolgákat.

(8) „Én vagyok az Úr, ez a nevem! Dicsőségemet nem engedem át másnak, sem tiszteletemet a bálványoknak.”

Mohamed próféta (BLV) különleges a próféták között, mert ő a „próféták pecsétje”, és tanításai megmaradnak változatlanul napjainkig, a kereszténységgel és a judaizmussal ellentétben.

(10) „Énekeljetek az Úrnak új éneket! A föld határáig dicséretét!”

Egy új dalt, mert ez nem héberül vagy arámiul, hanem arabul van. Isten és Küldötte, Mohamed dicséretét naponta ötször zengik mecsetek millióinak minaretjeiből, a világ minden táján.

(11) „Ujjongjon a puszta és minden városa a falvakkal együtt, ahol Kedár lakik. Ujjongjanak a kőszirt lakói, harsogjanak a hegyek tetejéről.”

Arafat hegyéről, Mekka mellett a zarándokok minden évben a következőt zengik: „Itt jövök [szolgálatodra] Ó Allah. Itt jövök. Valóban, Tiéd a dicséret, az áldás, a magasztalás. Nincs társ Melletted.” Az Ézsaiás 42. fejezete nem szólhat egy izraelita prófétáról, mert Kedár Izmael második fia, lásd Genezis 25:13.

(12) „Adják meg az Úrnak a tiszteletet, és a szigetek hirdessék dicsőségét.”

És valóban, az iszlám elterjedt a kis szigetekre is Indonéziától a Karib tengerig.

7.      (13) „ellenségein erőt vesz. ”

Rövid idő alatt Isten Királysága megvalósult a földön Mohamed (BLV) eljövetelével. Ézsaiás negyvenkettedik fejezete tökéletesen illik Mohamed Prófétára (BLV).

 DÁVID KIRÁLY „URAM”-NAK SZÓLÍTOTTA

Zsoltárok 110:1:

 „Azt mondta az Úr az én Uramnak: »Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!«”

Itt két Urat említ. az első Úr (a beszélő) Isten, a második Úr (akihez beszélnek), nem lehet Isten, mert Dávid tudta, hogy csak egy Isten van.  Tehát így is olvashatjuk: „Isten azt mondta az Uramnak…” Ki volt az akkor, akit Dávid urának nevezett? Az egyház szerint Jézus (BLV). De ezt maga Jézus tagadta a Máté 22:45, Márk 12:37, és Lukács 20:44 szerint. Kizárta magát ebből a címből, mivel ő Dávid fia volt. Hogy hívhatja Dávid őt urának, ha a fia volt, érvelt. Jézus (BLV) azt mondta a Lukács 20:42-44-ben:

 „Miért mondják, hogy Krisztus Dávid fia? Hisz Dávid maga mondja a zsoltárok könyvében: Ezt mondta az Úr az én Uramnak:

  Ülj a jobbomra, s ellenségeidet lábad alá teszem zsámolyul. Ha tehát Dávid urának nevezi, hogy lehet akkor a fia?”

Jézus (BLV) valószínűleg adott egy választ, amelyet a négy kanonizált evangélium nem jegyzett le. Azonban Barnabás evangéliuma kijelenti, hogy az ígéretet Izmael, nem Izsák kapta. Dávid „Ura” tehát Mohamed (BLV) volt, akit látomásban látott. Nem volt olyan próféta, aki többet ért el, mint Mohamed. Ha az összes többi próféta tetteit összeadnánk, az is kicsinek bizonyulna Mohamed (BLV) prófétáihoz képest, aki huszonhárom év alatt olyan örökséget hagyott maga után, amely a mai napig nem változott.

 TE VAGY A PRÓFÉTA?

A zsidók papokat és levitákat küldtek Keresztelő Jánoshoz, hogy megkérdezzék, ki is ő valójában:

 „Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: »Nem én vagyok a Messiás.« Ezért megkérdezték tőle: »Hát akkor?

 Talán Illés vagy?« »Nem vagyok« – felelte. »A próféta vagy?« – Erre is nemmel válaszolt.” (János 1:20-21)

A kulcskérdés itt a következő: „A próféta vagy?” Ki volt a régen várt próféta, aki Jézus és Keresztelő János (BLV) ideje után kellet, hogy eljöjjön? Nem ő volt az, aki „olyan, mint Mózes” (Deuteronomium 18:18), aki Mohamed (BLV)?

 SZENTLÉLEKKEL ÉS TŰZZEL KERESZTEL

 „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.” (Máté 3:11)

Ha itt Jézusról lett volna szó, Keresztelő János (BLV) nem ment volna vissza a sivatagba élni, hanem vele maradt volna, egyik tanítványa lett volna, de nem ezt tette. Tehát János egy másik, hatalommal rendelkező prófétáról beszél itt. Valakiről, aki Keresztelő János után jön, és ez nem lehetett Jézus (BLV), mert ők kortársak voltak. Ismét megkérdezhetjük: nem Mohamed (BLV) volt az, akiről Keresztelő János beszélt?

 AZ UTOLSÓ A MENNYEK

 KIRÁLYSÁGÁBAN

A Máté 11:11 szerint Jézus (BLV) azt mondta:

 „Bizony mondom nektek: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál.

  De aki a mennyek országában a legkisebb, az nagyobb nála.”

El lehet hinni, hogy Keresztelő János nagyobb, mint Ábrahám, Mózes, Dávid (BLV) és sok más próféta? Hány pogányt térített meg Keresztelő János, és hány követője volt? De nem ez a legfontosabb itt. A kérdés itt az: ki volt a legutolsó a mennyek királyságában, aki nagyobb, mint Keresztelő János? Biztosan nem Jézus (BLV), mert abban az időben a mennyei királyság még nem jött létre, és ő soha nem állította magáról, hogy ő az utolsó, vagyis a legfiatalabb. A mennyei királyságban ott van Isten, mint Legfőbb Lény, és minden próféta. A legutolsó, vagy legfiatalabb Mohamed próféta (BLV).

 ÁLDOTTAK A BÉKETEREMTŐK

A Hegyi beszédben Jézus (BLV) azt mondta a Máté 5:9 szerint:

 „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.”

Az „iszlám” egyik jelentése „béke”: béke a Teremtő és az imádó között. Jézus nem gondolta, hogy küldetése béketeremtés, mivel világosan kimondta, hogy nem ezért lett elküldve.

 „Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége.” (Máté 10:34-36)

Lásd a Lukács 12:49-53 verseket is.

 VIGASZTALÓ

János 14:16:

 „én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.”

Nem ismerjük az eredeti pontos arámi szót, amelyet Jézus (BLV) használt a „vigasztalóra”. Néhány Bibliafordításban a következő szavakkal találkozunk: „Gyámolító”, „Védő”, „Segítő”. A görög Biblia a „Paraklétosz” szót használja. Különbözőképpen magyarázzák: köztük „szentlélek” vagy „Íge”.

A Korán a 61. szúra 6. ájájában kijelenti, hogy Jézus (BLV) az Ahmed nevet említette:

 „Midőn Ísza (Jézus), Mária fia így szólt: »Ó, Izrael fiai! Én Allah Küldötte vagyok hozzátok, bizonyítékul annak, ami előttem a Tórában volt. Azzal az örömhírrel, hogy egy Küldött fog eljönni utánam, a neve Ahmad.«”

Ez Mohamed próféta második neve, szó szerint azt jelenti, hogy „aki jobban dicséri Allahot, mint mások”.

Bármi is legyen a Vigasztaló magyarázata, arra következtetünk, hogy Jézus (BLV) küldetését az utána jövő küldött teszi teljessé. Vizsgáljuk meg, hogy a Biblia fényében ez a Vigasztaló illik-e Mohamed próféta (BLV) jellemére:

1.   „egy másik vigasztaló”: tehát sok vigasztaló jött már, és még egynek kell jönnie.

2.   „ő örökre veletek marad”: nincs szükség arra, hogy utána más jöjjön, mert ő volt a próféták Pecsétje. Tanítása örökre megmarad és változatlan marad. Valójában a Korán és Mohamed próféta (BLV) tanításai ugyanúgy megmaradtak, amilyenek 1400 éve voltak.

3.   „az igazság lelke” (János 16:13). Fiatal kora óta Mohamed prófétát (BLV) Al-Amin-nak, vagyis megbízhatónak, őszintének nevezték. Ez lesz az az ember, aki eljön, és „minden igazsághoz elvezet benneteket…” (János 16:13).

4.  „nem magától beszél majd, hanem amit hall, azt fogja mondani” (János 16:13). A Korán Isten Szava. Mohamed próféta (BLV) vagy a társai egyetlen szava sem keveredett bele. Gábriel angyal recitálta a prófétának, ő megjegyezte, és az írástudók leírták. Az ő mondásait és tanításait a hadíthokban (hagyományokban) jegyezték le. Hasonlítsd ezt össze a Deuteronomium 18:18 verssel:

„neki adom ajkára szavaimat.”

Ez megegyezik az 53. szúra 2-4. ájával:

„A ti társatok nem tévelyeg és nem is vezet félre. Nem a vágya szerint beszél.”

5.   „meg fogja mutatni nektek az eljövendő dolgokat” (János 16:13). Mohamed próféta sok próféciája már beteljesedett, és a többi a jövőben fog beteljesedni.

„engem fog dicsőíteni” (János 16:14). A Korán és Mohamed próféta (BLV) több tisztelettel említi Jézust (BLV), mint a Biblia, vagy maguk a keresztények. A következőkben erre világítunk rá:

Jézus (BLV) kereszthalálában való hit hiteltelenné teszi prófétaságát a Deuteronomium 13:6 szerint: „Az ilyen prófétának vagy álomlátónak pedig meg kell halnia.” Ez az átkozottság bélyegét süti rá (Allah bocsássa meg!) a Deuteronomium 21:22-23 szerint: „Mert az akasztott ember Istentől átkozott.”

Máté 27:46: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Jézus (BLV) mondott volna ilyet? Még valaki, aki nem próféta, az is mosolyogva halna meg, mert tudja, hogy halála mártírrá teszi őt. Nem sértés ez Jézusra nézve, és a gyanú felkeltése, hogy nem hitt Allahban?

Mi muszlimok nem hisszük, hogy Jézus (BLV)  a gójokat kutyáknak és disznóknak nevezte, hogy édesanyjának azt mondta „asszony”. A Korán kijelenti a 19. szúra 32. ájában: „Az anyámmal szemben kegyes legyek! És nem tett engem zsarnokoskodó szerencsétlenné.” Máté 7:6: „Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé”. János 2:4: „Jézus azt felelte (Máriának): »Mit akarsz tőlem, asszony!«”

 KINYILATKOZTATÁS MOHAMED PRÓFÉTÁNAK

Az első kinyilatkoztatás (96. szúra 1-5 ája), amely Allahtól Gábriel angyalon keresztül érkezett Mohamedhez (BLV), az „iqra” volt, amely azt jelenti: „olvass”. Mivel írástudatlan volt, azt felelte: „nem tudok olvasni”. Az első kinyilatkoztatást megjövendölte Ézsaiás a 29:12 versben:

 „Ha meg olvasni nem tudónak adják a könyvet, s azt mondják neki: Olvasd, akkor az így felel: Nem ismerem a betűket.”

A Korán versei nem kinyilatkoztatásuk sorrendjében szerepelnek a Könyvben. Más szavakkal, az első kinyilatkoztatott rész nem az első oldalon, és az utoljára kinyilatkoztatott rész nem az utolsó oldalon szerepel. A kinyilatkoztatás szakaszonként érkezett, és e szakaszok helye a Koránban szintén Allah elrendelése. Ézsaiás a 28:10-11 versekben ezt is megemlíti:

 „Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi. Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni e néphez.”

Másik nyelv, tehát nem héber vagy arámi, hanem arab.

A muszlimok az egész világon egy nyelvet, az arabot használnak imájukban, fohászaikban, a zarándoklaton, és egymás üdvözlésekor. Ezt a nyelvi egységet Zofóniás megjövendölte a 3:9 versben:

 „Igen, akkor majd tiszta ajkat adok a népeknek, hogy mindannyian segítségül hívhassák az Úr nevét, és egy szívvel szolgáljanak neki.” (a magyar fordítások „ajkat” említenek, az angol fordításokban „language”, tehát „nyelv” szerepel. – a ford.)

Az igazság arabul érkezett, de néhányan még mindig Jézus (BLV) prófétát várják, aki megtanítaná az embereket Allah imádatára egyetlen nyelven második eljövetelekor. Mi muszlimok bizonyosak vagyunk abban, hogy Jézus próféta (BLV) el fog jönni, csatlakozni fog a muszlimokhoz az imájukban a mecsetben, mint bármelyik muszlim: körül lesz metélve, nem eszik sertéshúst, megmosakszik az ima előtt, és állva, meghajolva és leborulva imádkozik majd.