Vienintelė ir ta pati Žinia! ()

 

„Vienintelė ir ta pati Žinia“ - tai knyga, skirta nuoširdžiai, sąžiningai ir be išankstinio nusistatymo beieškantiems tiesos.

|

 Vienintelė ir ta pati Žinia!

Įvadiniai klausimai:

1. Kas yra ta vienintelė ir ta pati Žinia?

2. Ką Biblija sako apie tai?

3. Ką Koranas sako apie tai?

4. Ką jūs apie tai manote?

 Iš karto prie esmės

po Adomo sukūrimo, per visą žmonijos gyvavimo istoriją žmonėms buvo nuolat perduodama tik ta pati vienintelė tikroji Žinia.

Tam, kad žmonėms būtų vis primenama apie ją ir jie grįžtų į teisingą kelią, Vienintelis tikrasis Dievas siuntė daugybę pranašų ir pasiuntinių, tarp kurių buvo ir Adomas, Nojus, Abraomas, Mozė, Jėzus bei Muchammedas, perduoti šią Žinią:

Tikrasis Dievas yra tik VIENAS.

Garbinkite Jį VIENINTELĮ ir laikykitės Jo įsakymų.

 Tikrasis Dievas, Kūrėjas

:

Siuntė                                   perduoti

Adomą                    Dievas yra Vienas

Nojų                        Dievas yra Vienas

Abraomą                 Dievas yra Vienas

Mozę                       Dievas yra Vienas

Jėzų                         Dievas yra Vienas

Muchammedą        Dievas yra Vienas

           Dievas siuntė šiuos didžius pranašus, kaip ir daugybę kitų pranašų bei pasiuntinių, įvykdyti keletą užduočių bei misijų, tarp kurių yra šios:

1)     priimti Dievo siunčiamą teisingą vedimą ir perduoti jį žmonėms;

2)     perduoti Žinią, kad Dievas yra Vienas;

3)     būti žmonėms pavyzdžiu;

4)     išmokyti savo žmones bijoti Dievo ir laikytis Jo įsakymų;

5)     išmokyti savo pasekėjus svarbiausių religinių ir moralinių principų bei praktinių gyvenimiškų įgūdžių;

6)     mokyti ir vesti į teisingą kelią nuo jo  nuklydusius, nepaklusnius Dievui arba garbinančius kitas dievybes ar stabus;

7)     Papasakoti žmonėms apie  paskutinįjį jų tikslą (Paskutiniąją Dieną) ir tai, kas veda į Rojų bei Pragarą.

Tai tas pats Dievas, kuris sukūrė ir siuntė šiuos pranašus ir pasiuntinius. Jis yra visos žmonijos, gyvūnijos ir visų dalykų Kūrėjas. Tai VIENAS TIKRASIS DIEVAS, kuris sukūrė visą visatą (kartu su visa gamta) ir viską, kas ją sudaro. Jis yra gyvenimo, mirties ir gyvenimo po mirties Kūrėjas.

Šio tikrojo Dievo, Kūrėjo, Vienumo doktrina yra akivaizdi ir lengvai aptinkama žydų, krikščionių, musulmonų Raštuose ir kitur.

Nuoširdžiai ir tikslingai studijuodamas Dievo koncepciją Biblijoje ir Korane, sąžiningas tiesos ieškotojas sugebėtų įžiūrėti unikalias savybes, priklausančias tik tikrajam Dievui.

Kai kurios iš savybių, padedančios atskirti Vienintelį tikrąjį Dievą nuo kitų, kurie teigia esantys dievai, yra:

v Šis tikrasis Dievas yra Kūrėjas, Jis –  nesukurtas.

v Šis tikrasis Dievas yra VIENAS, ne trys ar daugiau! Jis neturi partnerių ar sau lygių.

v Šis Vienas tikrasis Dievas yra nematomas. Šiame gyvenime Jo niekas negali matyti. Jis nėra fiziškai pasirodęs ar inkarnavęsis į kitas formas.

v Šis Vienas tikrasis Dievas yra amžinas. Jis nemiršta ir nesikeičia.

v Šiam Vienam tikrajam Dievui nereikia nieko – nei motinos, nei žmonos ar sūnaus, nei maisto ar gėrimo, ar kieno nors pagalbos. Tačiau visiems kitiems reikia Jo.

v Šis Vienas tikrasis Dievas yra unikalus Savo atributais. Nieko nėra panašaus į Jį. Nė viena žmogaus ar gyvūno savybė negali būti priskirta Jam.

           Galime remtis šiais kriterijais ir savybėmis (taip pat kaip ir kitomis, priklausančiomis Jam Vieninteliam), vertindami ir atmesdami bet kokius teiginius apie buvimą  dievu.

Dabar leiskite man aptarti anksčiau minėtą vieną Žinią ir pacituoti keletą Biblijos bei Korano ištraukų, patvirtinančių Dievo Vienumą.

Tačiau prieš tai norėčiau pasidalinti su jumis šia mintimi:

Kai kurie krikščionys gali stebėtis: „Akivaizdu, kad Dievas yra vienas. Mes tikime vienu Dievu. Taigi kame esmė?“

Vis dėlto, remdamasis daugybės krikščioniškųjų šaltinių ir dialogų su įvairiais krikščionimis skaitymu bei studijavimu, priėjau išvadą, kad jie laiko, jog šis vienas Dievas apima:

1- Dievą-Tėvą.

2- Dievą-Sūnų.

3- Dievą-Šventąją Dvasią.

Taigi, remdamasis bendru suvokimu ir paprasta logika, sąžiningas ir nuoširdus tiesos ieškotojas galėtų kelti tokius klausimus:

v Ką turite galvoje, sakydami, kad DIEVAS yra VIENAS, tačiau nurodydami TRIS DIEVUS?

v Ar Dievas yra VIENAS TRIJUOSE ar TRYS VIENAME?!

           Be to, pagal krikščioniškąsias dogmas, šie trys „Dievai“ turi skirtingas tapatybes, idėjas, vaidmenis ir funkcijas:

1. Dievas Tėvas = Kūrėjas.

2. Dievas Sūnus = Išganytojas.

3. Dievas Šventoji Dvasia = Patarėjas.

Be to, jei Jėzus, Dievas Sūnus (arba Dievo Sūnus) yra iš tiesų Dievas arba dalis vieno Dievo, argi tai neprieštarauja tam, kas pačioje Biblija perduodama – kad niekas negali matyti Dievo, nei girdėti Jo balso? Biblijoje sakoma:

v BET JŪS NIEKADA NESATE GIRDĖJĘ JO BALSO, NEI REGĖJĘ JO VEIDO. (Evangelija pagal Joną, Jn 5,37)

v KURIO JOKS ŽMOGUS NEREGĖJO IR NEGALI REGĖTI. (Pirmas laiškas Timotiejui, 1 Tim 6, 16)

v ŽMOGUS NEGALI PAMATYTI MANE IR LIKTI GYVAS. (Išėjimo knyga, Iš 33, 20)

Remdamasis šiais ir kitais Biblijos tekstais, aš nuoširdžiai klausiu – kaip galima suderinti dogmą, kad Jėzus yra Dievas, su Biblijos liudijimu, kad niekas niekad nėra regėjęs Dievo, nei girdėjęs Jo balso?

Argi žydai, gyvenę jo laiku, jo šeima ir jo pasekėjai NEMATĖ Jėzaus (Dievo-Sūnaus, kaip kai kurie tiki!) ir NEGIRDĖJO jo balso?

®   Ar tiesoje apie Dievą yra kokių nors paslapčių ar paslėptų tikslų?

Biblijoje tikrasis Dievas pabrėžtinai liudija: „Aš esu Viešpats, ir be manęs nėra kito! Nekalbėjau nei paslapčiomis, nei iš buveinės tamsybės šalyje <...> Aš, Viešpats, apreiškiu teisumą, paskelbiu, kas dora.” (Izaijo knyga, Iz 45, 18-19)

 Taigi, kokia yra tiesa?

Perskaitykite eilutę dar kartą ir pagalvokite apie tai!

           Dabar pradėkime tiesos apie Vieną tikrąjį Dievą ieškojimo kelionę po Bibliją ir  Koraną.

Šios kelionės pabaigoje, po jūsų kritiško, nuoširdaus, sąžiningo ir atidaus šios knygelės bei konkrečių toliau cituojamų eilučių perskaitymo, norėčiau sužinoti jūsų reakcijas ir požiūrius.

 Vienas tikrasis Dievas Biblijoje

(Senajame Testamente):

Ø Klausykis, Izraeli! Viešpats yra mūsų Dievas. (Pakartoto įstatymo knyga, Įst 6, 4)

Ø Argi ne tas pats vienas Dievas ją sukūrė? Jo yra ir kūnas, ir dvasia (Malachijo knyga, Mal 2, 15)

Ø Idant žinotumėte, tikėtumėte mane ir suprastumėte, jog aš tas pats. Nebuvo kito dievo prieš mane ir nebus po manęs. Tai aš, aš esu Viešpats, be manęs kito gelbėtojo nėra. (Izaijo knyga, Iz 43, 10-11)

Ø Aš esu pirmas, aš esu paskutinis, be manęs kito dievo nėra. Kas prilygsta man? (Izaijo knyga, Iz 44, 6-7)

Ø Tik aš vienas teisingas ir išvaduojantis Dievas! Gręžkitės manin ir būsite išgelbėti, <...> „Kiekvienas kelis klaupsis prieš mane <...>.“ (Izaijo knyga, Iz 45, 21-23)

 TAI TIK KELIOS EILUTĖS IŠ SENOJO TESTAMENTO.

Ar žinote kitų panašių teiginių

Vienas tikrasis Dievas Biblijoje  (Naujajame Testamente):

Ø  Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jis (Jėzus) atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Tik vienas yra tikrai geras – Dievas!”           (Evangelija pagal Matą, Mt 19, 16-17)

Ø  O amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį Jėzų Mesiją. (Evangelija pagal Joną, Jn 17, 3)

Ø  Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk! (Evangelija pagal Matą, Mt 4, 10)

Ø  Klausyk, Izraeli, Viešpats mūsų Dievas, yra vienintelis Viešpats. (Evangelija pagal Morkų, Mk 12, 29)

Ø  Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas žmogus Kristus Jėzus. (Pirmas laiškas Timotiejui, 1 Tim 2, 5)

Ar prisimenate daugiau eilučių, patvirtinančių, kad DIEVAS YRA TIK VIENAS?

(NE TRYS!)

 Vienas tikrasis Dievas Korane

Ø  „Sakyk: „Jis – Allahas – Vienas, Allahas, Amžinas; negimdė ir nebuvo gimdytas, ir nėra Jam lygių nė vieno!” (112: 1-4)

Ø  „Nėra kitos dievybės, išskyrus Mane. Tad garbinkite Mane!” (21: 25)

Ø  „Nepatikėjo tie, kurie sakė: „Juk Allahas – trečias iš trijų“,  - tuo tarpu, kai nėra jokios dievybės, išskyrus Vienintelį Dievą. O jeigu jie nesiliaus taip kalbėję, tai ištiks tuos, kurie nepatikėjo, kankinanti bausmė.“  (5: 73)

Ø  „Tai ar yra dar koks dievas šalia Allaho? Bet dauguma jų nežino!” (27: 61)

Ø  „Tai ar yra dar koks dievas šalia Allaho? Allahas aukščiau visų tų, kuriuos jie Jam priskiria bendrininkais!”  (27: 63)

Ø  „Tai ar yra dar koks dievas šalia Allaho? Sakyk: „Šen savo įrodymus, jeigu kalbate tiesą!“ (27: 64)

Iš tiesų, ši Žinia apie Dievo Vienumą (t. y. Tauchyd – arabų kalboje) yra esminė Korano tema.

 Apibendrinimas

Šios eilutės kaip ir šimtai panašių įrodymų iš Biblijos ir Korano patvirtina vieną, amžiną Žinią, kad tikrasis Dievas yra tik VIENAS. „Gręžkitės manin ir būsite išgelbėti, visi žemės pakraščiai, nes AŠ DIEVAS, IR KITO NĖRA!” (Izaijo knyga, Iz 45, 22)

Biblija ne tik patvirtina, kad Dievas yra tik VIENAS, bet ji taip pat atskleidžia, kad tikrasis Dievas, Kūrėjas, yra vienintelis Išganytojas. „Nebuvo „kito dievo prieš mane ir nebus po manęs. Tai aš, aš esu Viešpats, be manęs kito gelbėtojo nėra.“ (Izaijo knyga, Iz 43, 10-11)

Taigi, pagal šį tvirtinimą, visi kiti tariami dievai arba dievybės, tokios kaip Jėzus, Šventoji Dvasia, Brahma, Višnus, Šiva, Krišna ar Buda yra nei dievai, nei VIENO TIKROJO DIEVO apraiškos.

Štai dėl tokių klaidingų įsitikinimų po to, kai žydai pradėjo garbinti kitus dievus, „Viešpats įniršo ant Izraelio“ (Skaičių knyga, Sk 25, 3). Panašiai Mozė sunaikino auksinį veršį.

Iš kitos pusės, esėjų, ankstyvųjų laikų krikščionių unitarinė bendruomenė kentėjo kankinimus ir persekiojimus, nes jie atsisakė iškeisti Jėzaus monoteistinį mokymą į apaštalo Pauliaus skleistą naują trejybės doktrinos aiškinimą.

Apibendrinant, visi Dievo pranašai, tame tarpe ir Adomas, Nojus, Abraomas, Mozė, Jėzus bei Muchammedas, buvo siųsti to paties Dievo, Kūrėjo, perduoti tą pačią Žinią:

Tikrasis Dievas yra tik VIENAS. Garbinkite Jį VIENINTELĮ ir laikykitės Jo įsakymų.

O kadangi tie pranašai ir pasiuntiniai skelbė tą pačią vieną Žinią, jų religija turi būti ta pati! Taigi, kokia yra tų pranašų ir pasiuntinių religija?

Paklusimas Dievo valiai yra šių pranašų perduotos Žinios esmė. Šis žodis „PAKLUSIMAS“ reiškia „ISLAM“ (islamas) arabų kalboje.

Koranas patvirtina, kad „islam“ yra tikroji visų Dievo pranašų ir pasiuntinių religija. Ši Korano tiesa randama ir pačioje Biblijoje!

Galiausiai, kad išsigelbėtume, turime gauti ir noriai bei visa širdimi tikėti aukščiau minėta Žinia. Be to, to nepakanka! Taip pat turime tikėti visais Dievo tikraisiais pranašais (tame tarpe ir Pranašu Muchammedu) ir sekti jų tikruoju teisingu vedimu bei mokymais. Tai – vartai į laimingą bei amžiną gyvenimą!

           Taigi, jei esate nuoširdūs tiesos ieškotojai ir norite išsigelbėti, galbūt norėsite apsvarstyti tai DABAR, kol dar ne per vėlu! KOL MIRTIS NEATĖJO! Ji gali ištikti bet kada! Niekas nežino kada!

Dar vienas dalykas…

Paskutinė mintis!

 Tie, kurie ieško tiesos nuoširdžiai, sąžiningai, rimtai, tikslingai ir be išankstinių nuostatų, kritiškai apmąstę šią vieną Žinią, gali klausti:

®   Taigi, kas yra tiesa?

®   Ką aš galiu padaryti?

Jūs GALITE nuoširdžiai tikėti savo Vieninteliu tikruoju Dievu (Allahu), tikėti Jo paskutiniu Pasiuntiniu ir ištarti šiuos žodžius: 

Liudiju, kad nėra jokio kito dievo, verto garbinimo, tik Vienas tikrasis Dievas (Allahas) ir kad  Muchammedas yra Dievo (Allaho) Pasiuntinys.

q  Šis liudijimas yra pirmasis žingsnis amžinojo gyvenimo link ir tikrasis Rojaus vartų raktas.

Jei nuspręsite pasirinkti šį kelią, galite susisiekti su savo musulmonu draugu, artimiausiu Islamo centru arba manimi (aš būsiu laimingas galėdamas padėti)

 Taip, jūs galite!

Svarbiausių islamiškų terminų trumpas paaiškinimas

Allahas

Tiksliausias Vieno, tikrojo Dievo, Kūrėjo, vardas. Allahas yra tikrasis visos žmonijos Dievas (žydų, krikščionių, musulmonų, induistų ir t.t.)

Muchammedas

Paskutinysis Vieno tikrojo Dievo (Allaho) Pranašas.

Islamas

Paklusimas tikrojo Dievo (Allaho), Kūrėjo, Valiai. Tikrąją laimę ir dvasios ramybę galima pasiekti tik per nuolankumą ir paklusimą tikrajam Dievui.

Musulmonas

Tas, kuris paklūsta, tikrojo Dievo (Allaho), Kūrėjo, Valiai.

Koranas

Dievo Žodis, apreikštas Pranašui Muchammedui.

Autoriaus knygos:

v Kokia Jo esmė?

v Vienintelė ir ta pati Žinia!

v Ar atradote jos tikrąjį grožį?