മറവിയുടെ സുജൂദ്‌ ()

മുഹമ്മദ്‌ ബിന്‍ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-ഉതൈമീന്‍

നമസ്ക്കാരത്തിനിടയില്‍ സംഭവിക്കുന്ന മറവിയുടെ പരിഹാരമായി നിര്‍വഹിക്കേണ്ട സുജൂദ്‌ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍, നമ്സ്കാരത്തിന്റെ റുക്’നുകള്‍ , വാജിബുകള്‍ എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന ചാര്‍ട്ട്

    |

    adhnbpsS kpPqZv

    \akvImc¯n\nSbn kw`hn¡p¶ adhnbpsS ]cnlmcambns¡m­v \nÀhlnt¡­XmWv klvhnsâ,

    AYhm adhnbpsS kpPqZv. CXv Bhiyambn hcp¶ ImcW§Ä aq¶mWv, Ah: