ഹാജിക്കൊരു വഴികാട്ടി ()

അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി

ദുല്‍ ഹജ്ജ്‌ 8 മുതല്‍ ദുല്‍ ഹജ്ജ്‌ 10 വരേ ഓരോ ദിവസവും ഹാജി നിര്‍വഹിക്കേണ്ട കര്‍മ്മങ്ങളെന്ത്‌ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹജ്ജ്‌ നിര്‍വ്വഹിക്കിന്നുവര്‍ക്കുള്ള ഗൈഡ്‌.

|

pjic;

|w[w[ alYf; sv$k'iR éakE[yjp[ê

|w[wk; K;yuk; Q'j&k sv$k'iR éDlgjRê

:pU; K;yuk; ejs' |w[wk; sv$k'iR éakf[afjL[ê

pkH|w[w[ 8sRy akÙ[ rjG~RPaluf[

1. aJDlfjH rj'[ T|[ylajH YeSiCj)H

2. fIilEkH Dkpo; éTf[ ck'\ln[ê

3. ãcL[u[ä écElaGi)jmujhk= rm\;ê. |l wj fIilEkH DkpoajSrlsml/; cL[u[ sv u[fjs#(jH |w[wjsRy fIilEjrk SC<; cL[u[ svS$!fln[. Lfln[ K\aik;. ej'Jm[ T|[ylajH fs' fkmgkd. rj

1. aJDlfjH rj'[ T|[ylajH YeSiCj)H

2. fIilEkH Dkpo; éK;yuksm fIilE[ê

3. ãcL[u[ä - cElaGi)jmujhk= rm\;- é|w[wj'k; K;y)k; TO cL[u[ afjê. ej'Jm[ pkH |w[w[ e\[ iSG T|[ylajH fs' fkmgkd. T|[ylajsh rj

1. aJDlfjH rj'[ T|[ylajH YeSiCj)H

2. fIilEkH Dkpo; éK;yuksm fIilE[ê

3. ãcL[u[ä écElaGi)jmujhk= rm\;ê. Tf[ K;y uksm cL[u[ :n[.

4. akmj siMkdSul imj)kdSul sv$kd.

5. T|[ylajHrj'[ ijgaj)kd. |w[wjr[ T|[ylajH YeSiCj)k'f[ iSg T|[ylajH elmj#l\sf#l; LrkiprJualn[. épkH|w[w[ 8 iSgê

pkH|w[w[ 8 éfG%jufjsRy pjic;ê

ajrlujSh)[ ekys/mkd

ajrlujSh)[ ekys/mkd

ajrlujSh)[ ekys/mkd

pk|[G, LcIG, az[gj~[, TClL[, ck~j|j t'J rac[dlg*X LflfjsRy cau* xjH érlh[ ydL\k=i g!l)j vkgk)jê Lijsm rjGi|j)kd.

pk|[G, LcIG, az[gj~[, TClL[, ck~j|j t'J rac[dlg*X LflfjsRy cau\[ érlh[ ydL \k=i g!l)j vkgk)jê Lijsm rjGi|j)kd.

flR flacj)k' c[Fh\krj'[ T|[ylajH YeSiCj )kd. pk|[G, LcIG, az[gj~[, TClL[, ck~j|j t 'J rac[dlg*X LflfjsRy cau*xjH érlh[ ydL\k=i g!l)j vkgk)jê Lijsm rjGi|j)kd.

pkH|w[w[ 9 éLyEl pjic;ê

1. coSgUlpu\jrk SC<; LyEujSh)[ fjgj)kd. éLyEujH pk|[yk; LcIyk; pk|[yjsRy cau\[ Qgk ~l(k; g![ TDla\k; sdlmk\[, TOg![ yd L\luj - w;K; dc[yk; :uj - vkgk)j rac[dgj)kdê. pjd[y[, dIkG:R elglun;, dIj~[hujSh)[ fjgjÉksdl!k= YelGÒr, t'ji iGÓj/j)H ck'\ln[. YelGÒj)kSÙlX d$kuG\kd. LyEujH tijSmuk; rjH)lik'fln[. w~[hkG-y|[aujSh)[ SeldH rj~RPruj#.

2. cogUlc[fau\jrk SC<; akc[phjEujSh)[ gl/lG)lR ekys/mkd.

pkH|w[w[ e\l; gli[ éakc[phjEuksm glYfjê

3. akc[phjEujsh\kSÙlX Qgk ~l(k; g![ TDla\k; sdlmk\[ az[gj~k;, g![ ydL\luj TClK; TClLjsRy cau\[ éw;:)jê rac[dgj)kd.

4. ]q[ svyju d#kdX w;y\kH LD~su édk~ysuê tyjulrluj seyk)jsumk)kd. Li ajrlujHrj'k; seyk)lik'fln[.

5. akc[phjEujH glYfj elG)kd. ck~[|j :pUcau\[ rac[dgj)kd. coSgUlpu\jrk sflMk akÙk iSg pjd[yk; pk:uk; iGÓj/j)kd. pkG~hglu |lwjalG)[ elfjglYfj fs' akc[phjEujHrj'[ ekys/mlik'fln[.

pkH|w[w[ 10 éLyijsRy LFil segk'lX pjic;ê

coSgUlpu\jrk akÙ[ ajrlujSh)[ fjgj)kd

coSgUlpu\jrk akÙ[ ajrlujSh)[ fjgj)kd

coSgUlpu\jrk akÙ[ ajrlujSh)[ fjgj)kd

1. w;y\kH LD~su édk~[ysuê ]qk d#kdXsdl![ tyjukd. QlSgl ds#yj ukSÙlqk; fd[~JG svl#kd.

2. akmj imj)kdSul akqkiR siMkdSul sv$kd. imj)hlnk\a;.

3. T|[ylajHrj'[ ijgaj)kd. TSflmk domj T|[ylajH elmj#l\ dlgU*xjH c[YfJ L#l\sf#l; LrkiprJualn[.

4. fIilEkH TElp é|w[wjsRy fIilE[ê. Tf[ ykd[rln[. LFil Tfj#lsf |w[w[ Cgjuldj#. TSflmk domj |lwj eoGÑal uk; T|[ylajH elmj#l\fjHrj'[ Lrki prJuR éf|#kHê :uj.

1. w;y\kH LD~su édk~[ysuê ]qk d#kdXsdl ![ tyjukd. QlSgl dS#yj'k; fd[~JG svl#kd.

2. ~hj Lyk)kd é|w[wjsRy Lyi[ê.

3. akmj imj)kdSul akqkiR siMkdSul sv$kd. imj)hlnk\a;.

4. T|[ylajHrj'[ ijgaj)kd. TSflmk domj T|[ylajH elmj#l\ dlgU*xjH c[YfJu#l\sf#l; Lrkip rJualn[.

5. fIilEkH TElp é|w[wjsRy fIilE[ê. fIilEkH DkpoajSrlsml/; cL[u[ svu[fjMjs#(jH cL[uk; sv$kd. Ti ykd[rkdxln[. LFil Tiuj#lsf |w[w[ Cgjuldj#. TSflmk domj |lwj eoGÑaluk; T|[ylajH elmj#l\fjHrj'[ LrkiprJuR éf| #kHê :uj.

1. w;y\kH LD~suédk~[ysuê ]qk d#kdXsdl ![ tyjukd. QlSgl dS#yj'k; fd[~JG svl#kd.

2. ~hj Lyk)kd é|w[wjsRy Lyi[ê.

3. akmj imj)kdSul akqkiR siMkdSul sv$kd. imj)hlnk\a;.

4. T|[ylajHrj'[ ijgaj)kd. TSflmk domj T|[yl ajH elmj#l\ dlgU*xjH c[YfJu#l\sf#l; LrkiprJualn[.

5. fIilEkH TElp é|w[wjsRy fIilE[ê. Tf[ ykd[ rln[. LFil Tfj#lsf |w[w[ Cgjuldj#.

6. |w[wjsRy cL[u[î Tfk; ykd[rln[. TSflmk domj |lwj eoGÑaluk; T|[ylajH elmj#l\jHrj'[ LrkiprJuR éf|#kHê :uj.

pkH|w[w[ 11

1. pkH|w[w[ efjsrl'l; glijH ajrlujH gl/lG)kd éTf[ rjG~RPaln[ê

2. K& fjgjÉ SC<; w;y\kH-ckz[yl, ikc[fIl, dk~[yl t'J Yda\jH ao'[ w;ydxjhk; ]qk d#kdXsdl![ éQlSgl dS#yj'k; fd[~JG svl#jê tyjukd.

pkH|w[w[ 12

1. pkH|w[w[ eYÔ!l; glijH ajrlujH gl/lG)kd éTf[ rjG~RPaln[ê

2. K& fjgjÉ SC<; w;y\kH-ckz[yl, ikc[fIl, dk~[yl t'J Yda\jH ao'[ w;ydxjhk; ]qk d#kdXsdl![ éQlSgl dS#yj'k; fd[~JG svl#jê tyjukd. TSflmk domj |lwj)[ cogUlc[fau\jrk akÙluj ajr ijmlrk; a)ujH sv'[ fIilEkH ijplL[ éijm il*H fIilE[ê rjGi|j)lrk; Lrkilpak![. eYÔ!jrk ckgUlc[fau\jrk akÙluj ajr ijmlsf ejÔk' eÊ; efjak'l;glijhk; ajrlujH glelG\ksdl![ |lwj flsq eyuk'i rjGi|j)kd.

pkH|w[w[ 13

1. K& fjgjÉ SC<; w;y\kH-ckz[yl, ikc[fIl, dk~[yl t'J Yda\jH ao'[ w;ydxjhk; ]qk d#kdXsdl![ éQlSgl dS#yj'k; fd[~JG svl#jê tyjukd.

2. ]yjrk SC<; ajr ijmkd. SC<; fIilEkH ijplL[ rjGi|j)kd. a)ujHrj'[ ulYf fjgj)kd. fIilEkH ijplL[ rjG~RPaln[. Tf[ KSeÊj&lH YeluC[vj\aluj é:G\idlgjuk; Yecigd[fak=ixksalqjsdê Lyi[ rHdn;

|w[wjsRy ykdkrkdXî .

1. T|[ylajH YeSiCj)H éBlR |w[wjH Ls#(jH K;yujH YeSiCj)k'k t 'k dgkfkd. sv$lR Seldk' dG+ S\lsml/; Lf[ ]Ëk eyukdê

2. LyEujH rjH)kd

3. fIilEkH TElp

4. cL[u[

TO ykdkrkdxjH ]sf(jhk; Q'[ KSeÊj &lH |w[w[ Cgjuldj#. ﷺ‬<[maluf[ sv$k 'f[ isg

|w[wjsRy ilwj~lfkdXî .

1. aJDlfjH si&[ T|[ylajH YeSiCj)H

2. glYfj iSg LyEujH rjH)H

3. akc[phjEujH glelG)H

4. L$lak\C[gJDjsRy glYfjdxjH ajrl ujH glelG)H.

5. w;ydxjH ds#yjuH

6. akmj siMkd Ls#(jH imj)kd

7. fIilEkH ijplL[.

:sg(jhk; TidxjH Q'[ Qqjil)julH edg; Lyi[ rHdn;. |yajH Lyk)kd uk; Lijsm si&[ clPk)X)[ ijfgn; sv$kduk; Sin;. |lwj LfjH rj'[ fj'gkf[. t(jH |w[w[ Cgjuldk;. .

 T|[ylajhlujgjs) elmj#l\ dlgU*Xî

1. akmj dxuH

5. SiMulmH

2. ekgk

. Pgj)H

6. rD; siMH

7. ckzRP; eoCH

3. ekgk

8. ijil|;

4. >lgUukaluk= SYea . Sv<[AdX

9. c;Sulz;

akdxjH eyÉ rj :sg(jhksal'[, ayS'l Lyjij#lsfSul svu[flH Lir[ dkq/aj#. YeluC[vj\aluj Q'k; svS$!fk aj#. t'lH ar/oG%; sv$k'iG YeluC[vj \aluj ao'[ pjic; SrlÙ[ SrlH)n;. Ls#(jH Qgk :mjsr Lyk)n;. Ls#(jH :y[ clPk)X)[ >Ên; rHdn;. Q'l; f|#khjr[ akÙln[ QglX >lgUukaluj ~RP s/mk'sf(jH Lulxksm |w[w[ pkG~haluj. Lmk\ iG<; LulX |w[w[ iJMn;. |yajH Qgk QMds\ rjG~RPaluk; Lyk)n;. t 'lH Q'l; f|#khjr[ SClgUukaluj ~RPs/mk'sf(jH |w[w[ Cgjuldk;. L ulX YeluC[vj\aluj Qgk :mjsr Lyk)n;.

cS|lpgR |lwJî

QlSgl |w[w[ dG+Sixujhk; rj*X L#l|k ijsRy akÙjhln[ rjH)k'sf' a|lf[aU; ay)gkf[. YeilvdRécêujHrj'[ ~kDlgj yj S/lGM[ sv$k' Qgk |pJF[ rj*X QlG)kd. ÞsfËlu ilS)l Yei{\jSul iglsf QglX |w[w[ svu[flH L'[ K+ Yecij& dkÉjsr Selsh LulX eleakd[frluj fjgj&k igk;.ß

L#l|k fl(xksm |w[wk; K;yuk; cIJdgj )kalyldsM, ele*X selyk\k fgkalyldsM. é:aJRê

 دليل الحاج

 الترجمة والترتيب

عبد الجبار عبدالله

القسم المليباري بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام (جاليات السوق)

lmPns¡mcp

hgn Im«n

L~[pkH w^lG apJrj

Tc[hlajd[ dX&yH scRyG

p+l;

ahulx ij>lz;