Zeng-raad a Naasã Nas-raado ()

Mohammad ɭbn Abdʋl Wahaab

 

Zeng-raad a Naasã Nas-raado

|

 Zeng-raad a Naasã Nas-raado

Bãng-kasenga a Mohammad ɭbn Abdʋl Wahaab gafo, - Wẽnd na yols-a

D na n sɩnga d koeesã ne Wẽnd Yʋʋrã Albarka, sẽn yaa Dũni yols zãng naabã, n leb n yaa Sɩd-kõatbã welg n yolsg naabã.

M kota Wẽnde sẽn yaa kũun Naabã, n yaa na-zaoor kẽengã naabã t'A sak f lallgo ãndũni la laahre.

la A maan-f tɩ f yɩ bark soaba f sẽn wa n beẽ fãa, la a maan-f tɩ f yɩ ned ninga tɩ b sã n kõ-a a pʋʋsda barka, b sã n leb n maan-a zarb-n-gesga a maanda sugri, a sã n leb n beege a kota yaafa.

Tɩ bala bãmba b tãabã la zu-noog yʋ-vẽenega.

Bãnge Wẽnd na peeg-f n kẽng A tũudmẽ wã.

tɩ lak-n-bas lagm-n-taarã la a Nabi ɭbraahɩɩm Dĩinã.

Yaa f tũ Wẽnd a Yẽmbre, n yɩlg f dĩinã ne-A wala A sẽn yeele, A Naam zẽk yã:

(Mam ka naan zĩn-dãmbã la nĩnsaalbã rẽnda Mam tũudem yĩnga) Azzaarɩyaat:

56].

Rẽnd fo sã n bãng tɩ Wẽnd naana foo A tũudumã yĩnga, bɩ f bãng tɩ tũudumã ka boond tɩ tũudum rẽnd a naag ne Wẽn-yembgo, wala pʋusg sẽn ka boond tɩ pʋusg t'a sã n ka tũ ne yɩlgrã.

rẽnd mag-yiib sã kẽ tũudumẽ a sãamdame, yaa wala rẽgdo, a sã n kẽ yɩlgrẽ, rẽnd f sã n bãng tɩ mag-yiibã sã gẽdg tũudum a sãamd-a lame, la a lub tʋʋmdã, t'a soabã lebg neb nins sẽn na n duum-b bugmẽ wã.

fo bãngdame tɩ bũmb ning sẽn loe zug yaa wãnde bãngre, sãn-sãnde Wẽnd na fãag-f n yi yʋk-kãnga pʋgẽ, la yẽ la mag-yiib ne Wẽnd ning Wẽnd sẽn yeela a pʋgẽ:

(Ad Wẽnd ka yaafde tɩ b sã maan mãg-yiib ne-A ye, la A yaafda zẽng sẽn ka rẽnda ne A sẽn data a soab) Annisaa:

116].

la Rẽnda yaa f sẽn na n bãng zẽng-raad a naase Wẽnd sẽn togs-ba A Gafã pʋgẽ wã.

 Rãenẽm Zeng-raoogã

ya f bãng tɩ kɩfr-dãmb nins Wẽnd tʋntʋʋm -pʋʋsg la tɩlgr be a yĩng- sẽn zab ne-bã b reega b zugẽ tɩ Wẽnde A naam zẽk yã, Yẽ la naanda, n ya rabsda, la rẽnda ka kẽes-b Lɩslaoongã pʋgẽ ye, la a daliil la Wẽnd sẽn yeele:

(Yeele ãn n rɩlged yãmb sẽn yit saasẽ wã la tẽngã la ãn n so wʋmbã la ninã, la ãn n yiisd vɩt kũum pʋgẽ, la a yiisd kɩɩng vɩt pʋgẽ, la ãn n rabsd yellã, bãng tɩ b na n yeelame tɩ yaa Wẽnde; bɩ f yeele, y ka na n zoe Wẽnde?).

[Yʋʋnʋs:

31]

 Zeng-raoog a yiibẽ soabã

Tɩ b yetame:

Tõnd ka kos-ba la d togl-ba rẽnda pẽnegr la sugsg baoob yĩnga, la pẽnegrã daliil yaa Wẽnd sẽn yeele:

La neb nins sẽn rɩk zẽng sẽn ka Wẽnd n maan b laldba n yetẽ tɩ tõnd ka tũud-ba rẽnda b na pẽneg tõnd ne Wẽnde pẽem-pẽem, Wẽnd na n bʋ bãmb ne taab sʋka b sẽn da yõsd taab bũmb ning zugã, Wẽnd ka kãndegd ned ning sẽn yaa zĩrĩ soab n yaa sõm-zɩt ye.

La sugsgã daliil yaa Wẽnd sẽn yeele:

la b tũuda zẽng sẽn ka Wẽnde sẽn ka namsd-ba la pa nafd-ba, la b yetẽ tɩ bãmba la tõnd sugsdb Wẽnd nengẽ﴿.

Azzumar:

3]

[Yʋʋnʋs:18]

la Sugsgã yaa sugsg a yiibu:

Sugsg sẽn ka tabende, la sugsg sẽn tabende.

Sugsg ning sẽn ka tabendã:

yaa b sẽn baood zẽng sẽn ka Wẽnd nengẽ bũmb ning b sẽn ka tõe tɩ sã n pa Wẽnde, la a daliilã yaa Wẽnd sẽn yeele:

Yaa yãmb neb nins sẽn kõ sɩd ne Wẽnde, yãk-y bũmb ning Tõnd sẽn kõ yãmbã n kõ, taoor tɩ daar ning koosm la zood la sugsg sẽn ka a pʋgẽ wã na n ka wa ye, la sõm-zɩtbã bãmb bal la wẽg-n-meng rãmbã﴿.

[َAl bakara 254]

La sugsg ning sẽn tabendã:

Yẽ la sugsg ning b sẽn kot Wẽnd nengẽ wã, tɩ Sugsdã yaa b sẽn waoog a soab ne sugsgã, la b sẽn sugs a soabã yaa Wẽnd sẽn yar a soab koεεg la tʋʋmã, sor-kũun poorẽ; Wẽnd yeelame:

ãn soab n na n sugs A nẽngẽ tɩ sã n ka tũ ne A sor-kũuni﴿.

[Al Bakara:

255]

 Zeng-raoog a tãabẽ soabã

Tɩ nabiyaama- pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga- a puka neb pʋgẽ tũudum sẽn yaa toor-toore; be b pʋgẽ sẽn tũud malεk-rãmba, be b pʋgẽ me sẽn tũud nabiyaam-dãmba la nin-sõmbse; be b pʋgẽ me sẽn tũud tɩɩs la kuga, be b pʋgẽ me sẽn tũud Wĩndgã la kiuugã, la Wẽnd tʋntʋʋm -pʋʋsg la tɩlgr be a yĩng- zaba ne b fãa gilli, a ka bãk b pʋgẽ ye; yẽ me daliil la Wẽnd koεεga:

zab-y ne-ba hal tɩ lagm-n-taar ra zĩnd ye, tɩ dĩinã fãa yɩ Wẽnd a Ye yĩnga﴿.

[ Al-Anfaal:

39]

la wĩndgã ne kiuugã daliil me la Wẽnd koεεgã sẽn yeele:

la be Wẽnd tagmas-rãmbã pʋgẽ yaa yʋng la wĩndga, la wĩntoogã la kiuugã, ra wa tiuul-y n kõ wĩntoogã maa kiuugã ye, la tiuul-y n kõ-y Wẽnd ning sẽn naana bãmbã, sã n mikame tɩ sɩd yaa Yẽ la yãmb sẽn tũudã﴿.

[Fʋsɩlat:

37]

Malεk-rãmbã daliil yaa Wẽnd sẽn yelle:

La a ka sagend yãmb t'y rɩk Malεk-rãmbã ne nabiyaam-dãmbã n maan soben-dãmb ye...

Aaya wã

la nabiyaam-dãmbã daliil yaa Wẽnd sẽn yeele:

Tẽeg wakat nin Wẽnd sẽn wa n yeel a Yiisa sẽn ya a Maryεm biigã: Yalla fo n yeel nebã tɩ b rɩk maam ne m ma wã n maan soben-dãmb a yiib zẽng sẽn ka Wẽnde? t'a yeele: Yɩlgemd be ne Foo Wẽnde, ka sõmb ne maam tɩ m na wa yeel bũmb ning m sẽn ka tar sor ne ye, m sã n yɩ n yeel-a lame Foo Wẽnd miime, Foo Wẽnd mii sẽn be mam pʋgẽ la mam ka mi sẽn be Fo pʋgẽ ye, sɩd la Hakɩika Foo Wẽnd la yel-soaandɩ minem naaba﴿ Aayarã.

[Aal ɭmraan:

80]

[Al Maa'ɩda:

116]

la nin-sõmbsã daliil yaa Wẽnd sẽn yelle:

Bamb sẽn boond b rãmbã, bãmb me baood sor sẽn na n tʋg b Soab a Wẽnd nẽngẽ; ãn soab n yɩɩd pẽem ne Wẽnde, b leb n tẽeda A yolsgã la b yεεsd a namsgã...

Aaya wã

la tɩɩsã ne Kugã daliil me la Wẽnd koεεgã sẽn yeele:

Yãmb yã a Laat la a Ʋzzaa la rʋbs a tãabẽ soab sẽn yaa Manaatã﴿.

[Al ɭsraa':

57]

[َAnnagim:

91, 20]

n leb n paas a Abɩ waakɩd Allaysɩ Hadɩɩsã- Wẽnd yard be a Yĩnga- a yeelame:

Tõnd yi ne Nabiyaamã- Pʋʋsg la tɩlgr be a yĩnga- n Tʋg Hʋnaɩɩn tɩ tõnd yaa sẽn na yi zɩɩlemẽ wã paalem, tɩ Mag-yiib rãmbã tar Mugnug n wũg beenẽ, la b yagend b zab-teedã a zugu, b boond-a t'a zaatu ãnwaat, tɩ tõnd pɩʋʋg mugnuga a to, tɩ tõnd yeele:

Yaa foo Wẽnd Tʋntʋʋmã maan ''zaatu ãnwaat'' n kõ tõndo, wala bãmb bamb me sẽn tar zaatu ãnwaatã.

Hadiisã.

A Limaam Ahmad n togs Hadiisã 21390, ne Tɩrmɩɩsɩɩɩ 2180, La A Tɩrmɩɩsɩ yeelame:

Yaa Hadiis sẽn yaa sõma n manege, a ɭbn Abɩɩ Aasɩm me togs-a la a sũnna pʋgẽ, A Manaawɩ me yeelame:

a kibarã sor manegame, A Albaani me togsame t'a manegame Rɩyaadʋl-ganna wã pʋgẽ nimoro 76

 Zeng-raoog a Naasẽ soabã

tɩ tõnd zamaanã mag-yiib rãmbã, b yɩɩda reng-taoor-dãmbã ne mag-yiib maanego, tɩ bala reng-taoor-dãmbã maanda mag-yiibã yol-yol wakato, la b teegd Wẽnd a Yen keelmã wakato, la sã n yaa ne tõnd zãmaaanã mag-yiibã-rãmbã b mag-yiibã duumdame yol-yol la keelem wakato; rẽ me daliil la Wẽnd koεεg sẽn yeele:

B sã n wa tɩ zomb koglgã la b sẽn boond Wẽnde tɩ b yaa sẽn yɩlg b dĩinã ne-A, La wakat ning Wẽnd sẽn wa n põsg-b n yiis yɩngã la b sẽn maan mag-yiibu﴿ .

[Al Ãnkabuut:

65]

la Wẽnd la mita. La Wẽnd pʋʋsg la A tɩlgre be a Mohãmad la a zak-rãmba la a Soahaabs yĩnga.