ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ - ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߊߘߛߍߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߟߊߝߐߦߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߧߊ߫ ߡߍ߲ ()

 

ߞߊ߬ߝߊ ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߊߘߛߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߞߣߍ߬ߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߓߊߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߌ߬ߡߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ߲߬ߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

|

  

  

 ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ

 ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߊߘߛߍߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߟߊߝߐߦߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߧߊ߫ ߡߍ߲

الإسلام - نبذة موجزة عن الإسلام كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية - (نسخة مشتملة على الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية)

ߞߊ߬ߝߊ ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߊߘߛߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߞߣߍ߬ߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߓߊߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߌ߬ߡߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ߲߬ߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

(ߓߊߞߎߘߊ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ߲߬ߣߎ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫)

 ߁- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߗߋߞߊ߲߫ ߓߊߕߏߕߊߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߘߎ߯ߡߍߣߌ߲ ߠߋ߬ ߗߋߞߊ߲߫ ߕߌ߯ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߟߋ߬:

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߡߴߌ ߞߋߟߦߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߘߟߊߝߎߟߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫﴿[ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬، ߟ:߂߈]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߅߈]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߕߌ߭ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊߟߎ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߓߊߏ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ، ߟ:߁߇߀]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲߫ ߕߏߕߊ߫ ߞߘߊߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߌ߰ߞߊ߲߬ߒߞߋߦߊ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊߟߊ߲ ߠߋ߬، ߊߟߊ ߞߘߐߕߊߣߍߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߝߊߟߊ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬، ߟ:߄߀]

 ߂-ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߣߊ߯ߡߎ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌ߫ ߢߍ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫:

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߣߊ߯ߡߎ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ߘߌ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌ߫ ߢߍ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫، ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߝߟߐ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߌ߫߱ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߁]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߎ߫ ߕߌ߭ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߣߌߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߝߘߎߡߊ ߘߊ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߞߵߏ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߕߋ߬ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ، ߟ: ߁]

ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߑߣߎ߫ ߊ߳ߎߡߊߙ ߡߊ߬ - ߞߏ߫ ߞߋߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߟߋߒߠߊ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊߞߞߊ߫ ߘߊߦߟߍ߫ ߟߏ߲ ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

(( ߤߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߝߊߣߐߓߦߊ ߣߌ߫ ߥߊߛߏ߫ ߟߊ߲ߓߋߟߊ ߟߊ ߕߊ߯ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߒߓߊ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߢߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߰ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߜߟߌߡߊ߲ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߏߙߏ߲ ߞߎ߲ߣߊߜߏ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߍ߯ߡߊ߲ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬﴿ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫، ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߞߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ [ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߃]))

ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߃߂߇߀).

ߌ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ ߛߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߢߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߢߍ߫ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ ߘߌ߫.

 ߃- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߣߊ߬ߠߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߗߋߟߊߡߐ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߣߊ߬ߠߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߗߋߟߊߡߐ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߣߐ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߣߎߤߊ߲߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬߸ ߌߛߑߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߣߌ߫ ߊߦߎ߯ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߦߣߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߤߊߙߎߣߊ߫ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߘߊߎߘߊ߫ ߛߐ߫ ߖ߭ߊ߬ߓߎ߯ߙߎ߫ ߟߊ߫﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߆߃]

ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߣߊߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߙߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌߟߋ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߌߓߑߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߌߛߊ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊߟߐ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߘߊߝߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߘߋ߬، ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߓߏ߬ߢߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߘߋ߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫﴿

[ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲ߦߊ، ߟ:߁߃]

ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߠߵߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߟߍߙߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߏ߬ߢߊ߲߬ߕߋߦߊ߫ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߬ߥߑߙߊ߰ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߌ߲߬ߖߌ߯ߟߎ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߐߝߊ߬ߟߋ߲ ߢߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߵߊ߬ߟߋ߬ ߟߍߙߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߬ߢߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߢߍߕߊ ߕߏ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲߫ ߦߋߟߌߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫﴿

[ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ، ߟ:߃߁]

 ߄- ߖߐ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬

ߖߐ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߕߏ߬ߢߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߮߮ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬، ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߤߙߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߫ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߯ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߄߈]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:{{ߒߠߋ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߌ߯ߛߊ߮ ߓߎ߬ߣ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎߟߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫}}ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߃߄߄߃).

 ߅- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߣߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫: ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߣߌ߫ ߌߓߑߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߌ߯ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߎ߬ ߸ ߖߐ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߏ߬ߛߊ߬ߦߟߌߟߊ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߊ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫: ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߣߌ߫ ߌߓߑߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߌ߯ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߎ߬ ߸ ߖߐ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߏ߬ߛߊ߬ߦߟߌߟߊ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߊ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߊ߲ߓߊ߯ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰﴿[ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮، ߟ:߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߖߐ߲ߕߌ߰ ߦߋ߫ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߞߌߛߍ ߟߎ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߟߊߓߐ߫ ߣߌߡߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߘߋ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߬، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬﴿[ߦߣߎߛߊ߫، ߟ:߃߁]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߓߊ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿[ߟߞߌߛߍ ، ߟ:߆߄]ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߗߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߥߟߋߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߴߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߥߎߦߊߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߃߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߲ ߡߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߛߌ߫ ߗߋ߫ ߌߟߋ ߢߍ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߒߠߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫﴿[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߂߅]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ:ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߒߠߋ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߅߉]ߊߟߊ߫ ߕߋߙߌ߫ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫﴿[ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ߓߊ، ߟ:߁߆]ߛ߫ߐ߯ߟߌߤߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫߸ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫:ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߔߊߞߌ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߟߏ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߡߛߏ ߟߋ߫ ߣߌ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߡߊߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߊ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߌ߫، ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߇߃]ߛ߭ߎ߬ߺߊ߳ߺߊߦߑߓߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫:ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫، ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߔߊߞߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߝߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߈߅]ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߞߏ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߛߊߣߌߦߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:ߒߠߋ ߓߘߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫﴿﴾ߒߠߋ ߟߴߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߞߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߒ ߞߏߝߐ߫ ߞߊߡߊ߬﴿[ߕ߭ߐ߯ߤߊ، ߟ:߁߃-߁߄]ߊߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌߟߊ߫ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߡߊ߬ - ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߒ ߕߌ߭ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߏ߲ ߠߊ߬﴿[ߦߝߊ߬ߓߊ߮، ߟ:߂߇]߫ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ:ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒ ߕߌ߭ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߌ߭ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߅߁]߫ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬، ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߒ ߕߌ߭ ߣߴߊߟߎ ߕߌ߭، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߝߙߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߕߊ ߘߌ߫، ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ: ߇߂]ߍ߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߏ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߤߊߟߌ߫ ߕߊ߬ߥߑߙߊ߬ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߌ߲ߖߌ߯ߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫، ߡߎ߯ߛߊ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߞߎߘߎ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ߦߊߣߍ߲ ߘߐ߫ - ߛ߫ߟߊߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߏ߫:(ߤߍ߲߫ ߌߛߑߙߊ߰ߌߟߊ ߸ ߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫: ߕߌ߯ ߟߋ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߕߌ߰ ߞߋߟߋ߲߫)ߞߋߟߋ߲ߧߊ ߡߊߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߌ߲ߖߌ߯ߟߌ߫ ߡߊߙߑߞߎߛ߫ ߘߐ߫، ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲ - ߛ߫ߟߊߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫:(ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߤߍ߲߫ ߌߛߑߙߊ߰ߌߟߊ ߸ ߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫: ߕߌ߯ ߟߋ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߕߌ߰ ߞߋߟߋ߲߫).ߊߟߓߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߞߏߓߊ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߊ߫، ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߜߋ߲ߜߋ߲ߦߊ߫ ߘߴߏ߬ ߡߊ߬﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߃߆]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߊߟߎ߯ ߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߫، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߐ߬ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿[ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬، ߟ:߄]ߗߍ߬ߡߐ߯ ߛߊߺߊ߳ߑߘߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ (ߊ.ߤ) ߞߏ߫:(ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߫ ߣߵߊ߬ ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߵߊ߬ ߦߌߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߫ ߥߎߦߊ߫ ߖߌ߯ߦߊߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߞߏߙߏ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߌ ߘߵߏ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߬ߞߎߙߊ߲߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߝߊ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߓߊ߬؟ߞߟߊߒߞߋ߫ ߢߊ߰ߒߡߊߓߊ߮ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߌ :߇߇߉

 ߆- ߊߟߊ߫ ߸ ߛߊߣߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߘߐߕߊ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߡߍ߲߫ ߝߍ߬

ߊߟߊ߫ ߸ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߡߍ߲߫ ߝߍ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫﴿﴾ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߞߍ߫ ߓߟߌ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߁-߂߂]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߲ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߞߍ߫ ߝߍ߲߬ߝߍ߲߫ ߘߵߊ߲ ߧߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߴߏ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߘߴߊ߲ ߧߋ߫، ߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߊ߲ߓߊ߯ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߌ߬ ߓߏ߲߰﴿[ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮، ߟ:߃]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߌ߭ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫، ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߞߊ߬ߣߌ߲߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫، ߏ߬ ߟߋ ߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫﴿[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߀߂]ߝߋ߲ߝߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߫ ߣߴߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߌ߬ߕߌ߫ ߖߌ߬ߘߊ߲ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߤߊߟߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߞߐߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߟߎ߬ ߥߟߋߕߐ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬، ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߘߵߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊߟߏ߲ߕߐߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߯ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߕߌ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫﴿[ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬، ߟ:߂߂]ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߎ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫، ߏ߬ ߟߵߊ߬ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߰ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲ ߘߌ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫﴿﴾ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߵߊߟߎ߫ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߌߦߊߢߍ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߞߴߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߏߘߐߡߙߌߟߊ ߦߋ߫﴿﴾ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߟߎ߬ ߝߏߢߐ߲߰ߞߐ ߘߌ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿﴾ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߘߌ߫ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߕߟߏߡߊߟߐߟߊ ߠߎ߬ ߦߋ߫﴿﴾ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߯ߡߍ߮ ߦߌ߬ߘߊ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߌߟߊ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿﴾ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߏ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ߢߊ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߞߟߌ߫ ߞߊ߲߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߌ ߘߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߏߦߌ߲߫﴿﴾ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ﴿﴾ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬، ߏ߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬﴿[ߙߎ߯ߡߎ߲ ߠߎ߬، ߟ:߂߀-߂߇]ߣߊ߬ߡߙߎ߬ߘߎ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߱ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊߞߏ ߣߞߊ߬߬ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߏ߫:ߌߓߑߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߝߣߊ߫ ߣߵߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߓߊ߫، ߏ߬ ߞߍ ߡߍ߲ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߞߣߐ߬ߘߐߝߟߌ߬ ߘߊ߫، ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߅߈]ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߘߊߥߎߣߌ߲߫، ߞߵߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬، ߣߵߊ߬ ߖߊ߲ߞߊߙߏߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߵߊ߬ ߟߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߛߏ߬ߛߊ߬ߦߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߘߊ߲߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߟߊ߫﴿﴾ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߒ ߠߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߡߌ߲߬﴿﴾ߣߌ߫ ߒ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߒ ߠߊߞߍ߲ߘߍߦߊ߫ ߟߊ߫﴿﴾ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߒ ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߣߌߡߦߊ߫﴿[ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬، ߟ:߇߈-߈߁]ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߎ߯ߛߊ߫ - ߛ߫ߟߊߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߝߌ߬ߙߊ߬ߥߎ߬ߣߊ߬ ߘߊߘߐߖߊ ߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:ߒ ߕߌ߭ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊߟߌ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫﴿[ߕߐ߯ߤߊ߫، ߟ:߅߀]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߞߟߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߰ ߦߌߟߌ߲ ߠߊ߫، ߛ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߵߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߊ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ߊߟߎ߫ ߢߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߝߋ߲ ߞߟߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߸ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߊߘߛߐߛߐ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߍ߫ ߸ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߟߍߙߊ߫ ߦߋߟߋ߲ߡߊ߫ ߕߍ߫﴿[ߟߎ߬ߞ߳ߑߡߊ߯ߣߊ߫، ߟ:߂߀]ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߞߟߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߏ ߣߌ߫ ߢߊߞߌߛߍ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ߞߎ߲ ߘߐ߫ ߛߵߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߵߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ ߢߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߣߵߊ߬ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߘߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲߫﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߇߈]

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫، ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ߬ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫، ߛߋ߲߬ߝߏ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߯ߞߏ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߬ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫.

ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߰ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߠߌ߲ߝߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߐ߲ߕߌ߰ ߦߋ߫ ߕߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߊߞߌߛߍ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߣߌߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߭ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߭ ߟߊߓߐ߫ ߣߌߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬﴿[ߦߎ߯ߣߎߛߊ߫، ߟ:߃߁]ߕߏ߬ߢߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߛߊߣߌߦߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߊߟߎ߯ ߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߫، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߐ߬ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿[ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬، ߟ:߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲߫ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߙߌ߬ߡߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߟߌߝߟߌ߬ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߐߡߊ߰ߡߊ߰ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߓߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߊ߬ ߢߊߝߍ߬ * ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߊߠߍ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫﴿[ߟߎ߬ߞ߳ߑߡߊ߯ߣߊ߫، ߟ:߁߀-߁߁]ߕߏ߬ߢߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߛߊߣߌߦߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊ߬ ߝߋ߲߫ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿﴾ߥߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߟߊ߫ ߟߋ߬ ﴿﴾ߥߟߊ߫ ߌ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߡߣߐ߬ߓߏ߲ ߠߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߛߋߓߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿[ߞߐ߲߬ߞߍ، ߟ:߃߅-߃߇]ߗߍ߬ߡߐ߯ ߛߊߺߊ߳ߑߘߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:(ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߡߍ߲߫ ߞߘߐߞߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߊ߲߭ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߛߐ߲߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ߌߓߌߣ ߛߊߊ߳ߑߘߌ߫ ߟߊߞߘߐߦߌߘߊ:߈߁߆

 ߇- ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߝߋ߲߫ ߕߐ߱ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫.

ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߝߋ߲߫ ߕߐ߱ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߕߌ߭ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߏ߯ ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߟߏߞߍ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߙߐߞߏ߫ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߎߦߋ߲ ߣߌ߫ ߢߡߊ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߢߊ߫ ߸ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߣߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߙߊߓߟߊ ߘߌ߫﴿[ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ، ߟ:߁߆] ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߈]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫ ߛߍ߬ߡߍ ߞߊ߲߬، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߢߊ߯ ߊߟߎ߫ ߗߋߥߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿[ߣߍ߭،ߟ:߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߛߍ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߒ߬ ߠߊ߫﴿[ߞ߳ߐ߯ߝ، ߟ:߃߈]

 ߈- ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߕߵߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫

ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߊߟߎ߯ ߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߫، ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߕߐ߬ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿[ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ ߟߎ߬، ߟ:߄]ߗߍ߬ߡߐ߯ ߛߊߺߊ߳ߑߘߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ (ߊ.ߤ) ߞߏ߫:(ߊ߬ ߝߐ߫) ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߏ߰ ߓߊߕߏ ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߣߝߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߐ߬ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ ߓߊ߯ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߛߍ ߟߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߊߟߎ߯ ߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߓߊ߫ ﴿ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߘߊ߲ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߖߎߙߡߎ߲ ߘߐ߫؟ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߓߊ߬؟ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߢߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߓߊ߬؟ ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ ߞߊ߬ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߝߍߘߍ߲߫ ߓߊ߬؟ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊ߲߫ ߘߐ߫ ߓߊ߬؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߖߊ߲߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߘߍ ߛߌ߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߕߊ߲߬ߢߊ ߞߏߝߐ߫، ߊ߬ ߞߏ߫: ﴿ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߟߍߙߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߲߰ߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߢߍ߫﴿ ߟߍߙߊ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ ߡߊ߬ ﴿ߥߟߊ߫ ߕߐ߬ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߗߍߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߛߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍߦߊ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߣߐ߰ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫.ߌߓߌߣ ߛߊߊ߳ߑߘߌ߫ ߟߊߞߘߐߦߌߘߊ:߇߇߉ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߕߴߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲ߛߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߌߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫، ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߜߟߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߘߌߦߊ߫، ߤߙߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫﴿ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߂߆ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ߫ ߟߏ߲ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߍߣߍ߲ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߟߋ߬﴿[ߦߝߊ߬ߓߊ߮، ߟ:߁߆]ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߕߵߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ ߓߍ߯ ߦߴߊߟߊ߫ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫، ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߐ߯ߦߡߊ ߘߐ߫ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߓߏ߬ߢߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߛߎߘߐߣߍߡߊ، ߟ:߁߁߁]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߌ߰ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߌ߰ ߟߊ߫﴿[ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ، ߟ:߂]ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߊߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߭ ߠߊ߫ ߣߊ߰ߛߌ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎߟߊ ߘߐߕߌߢߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߃߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߢߘߊ ߞߟߏ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߂߅]ߊߟߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߫ ߕߣߊ߬ ߟߓߊߕߏ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߕߌ߱ ߓߘߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊߖߎߥߦߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߎߥߊ ߟߊ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߌߢߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߃߀]

 ߉- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߡߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫، ߢߐ߲ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫

ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߡߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫، ߢߐ߲ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ (߁)ߊߟߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߕߊ (߂)(߃) ߊ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫(߄) ߓߐߢߐ߲߯ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫[ߓߎ߰ߓߎ߬ߟߌ،ߟ:߁-߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߣߴߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߌ߭ ߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߌ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߲߬، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߕߐ߯ߡߊ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸﴿[ߡߊߙߌߦߡߊ߫، ߟ:߆߅]ߕߏ߬ߢߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߟߊߒߞߋ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߢߊ، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߎ߯ ߟߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߝߏߦߌ߬ ߕߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߲ߡߊ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ ߘߌ߫﴿[ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲ߦߊ، ߟ:߁߁]

 ߁߀- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ߬ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫:

ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߝߋ߲߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊߓߏ߲߬ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߣߞߊ߬߬ߘߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫:ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߏ߫ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊ߫ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߴߏ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߁߇]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߊߛߌ߲߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߟߘߊ ߓߴߦߋ߲߬، ߊߟߊ߫ ߦߙߌߥߊߓߊ߯ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿﴾ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߹ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߟߏߣߴߊ߬ ߦߋ߫﴿﴾ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߊߕߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߁߅-߁߁߇]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫﴿﴾ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊߞߓߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߌ߫﴿﴾ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߝߙߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߫ ߓߋ߬ ߜߘߊߜߘߊ߫﴿﴾ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߋ߲߫ ߞߏ ߝߐ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߟߊ߫ ߝߍ߬﴿﴾ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߵߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫﴿﴾ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߝߴߏ߬ ߖߐ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߟߊ߫ ߕߘߍ߬﴿﴾ߊ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲߫﴿﴾ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ﴿[ߡߊߙߌߦߡߊ߫، ߟ:߈߈-߉߅]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫﴿ߊߟߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߴߊ߬ߟߋ ߞߐ߫، ߣߌߡߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ߒߖߘߍ߬ߟߊ ߟߋ߬، ߖߌ߲߬ߞߐ߲߬ ߕߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߛߎ߬ߣߐ߯ ߡߊ߬، ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߖߐ߲߫ ߘߌ߫ ߛߟߏ߬ߣߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߓߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߍߞߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߞߏ ߟߐ߲߫، ߊ߬ߟߎ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߟߊߝߏ߯ ߟߵߊ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬، ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߘߐߜߍ߬ߣߍ߲߬ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߔߏ߲ߞߌ߲߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫[ߣߛߌ߬ߡߛߏ: ߂߅߅]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߛߋ߫ ߕߐ߫ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߴߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߘߌ߫؟ ߥߟߴߊ߬ ߦߴߏ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߋ߲߫ ߘߌ߫؟ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߞߴߊ߬ ߝߍ߬؟

 ߁߁- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߲߯ߒߕߋ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߋߟߦߊ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰.

ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߲߯ߒߕߋ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߋߟߦߊ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰، ߛߵߊ߬ ߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ߬ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߘߐߞߣߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߣߍ߭، ߟ:߉]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߲ ߡߴߌ ߗߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߤߌߣߊ ߞߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߁߀߇]ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞ،ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊߛߏ߬ߓߌ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫﴿[ߤߌߖߙߌ ߖߡߊ߬ߣߊ،ߟ:߄߉]ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߯ߡߐ߲߯ߒߕߋߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߤߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߙߐ߫ ߡߊ߰ ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߓߊ߯ ߕߴߏ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߌ ߦߋ߫ ߸ ߟߛߊ߬ߦߌ߬ߓߊ߯ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߭ ߟߊ߫، ߊ߰ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫﴿[ߦߎ߯ߣߎߛߊ߫، ߟ:߁߀߇]

 ߁߂- ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߌ߰ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߯ ߘߊ߲ߠߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ ߟߐ߬ߓߊ߯ ߟߏ߲، ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߵߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߛߙߊ߬ ߝߋ߫ ߠߴߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߌߟߌ߲߫ ߓߊ߲ߓߊߟߌ ߦߵߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߊ߲߬ߞߕߊ߬ߓߊ߮ ߦߵߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߎߟߊ.

ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߌ߰ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߊ߲ߠߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߛߙߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ߓߐ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߌߟߌ߲߫ ߓߊ߲ߓߊߟߌ ߟߵߏ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߊ߲߬ߞߕߊ߬ߓߊ ߟߵߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߘߝߊ߫ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߠߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߢߍ߲ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߟߎ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲߫ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߦߌߟߊ ߘߌ߫، ߛߊ߫ ߸ ߢߊ߬ߟߌ߬ߞߍ߬ߟߊ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߛߊ߬ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ߞߍߟߊ ߝߣߊ߫ ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߡߊ ߛߊ߬ߙߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߜߐߛߐ߲ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߥߟߌߞߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ߞߊ߬ ߓߎ߯، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߵߏ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊߓߊ߮ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫﴿[ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊߣߍ، ߟ:߃߉]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲ߝߌ߬ߟߊ߲ ߘߐ߫ ߥߟߌߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߢߋߙߌ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߮ ߘߝߊ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߛߌ߭ ߘߐ߫ ߢߊ߰ߙߊ߬ߒߞߋ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߐ߫، ߌ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߝߣߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ߞߊ߬ ߓߎ߯ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߗߋ߲߱ ߘߊ߬ߡߊ ߟߊߝߍߘߍ߲߫﴿[ߤߖߌ، ߟ:߅]ߕߏ߬ߢߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߊ߬ ߤߊߞߟߌߣߊ߲߫ ߦߌߘߊߞߏ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬:

߁- ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߊ߲߫ ߝߟߐ߫ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߢߣߍߡߦߊ ߟߛߊ߬ߦߌߟߊ߫ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߌ߫

߂- ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߌ߬ߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߢߣߍߡߦߊ ߟߛߊ߬ߦߌߟߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫.

߃- ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߟߊߢߣߊߡߦߴߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߐ߫، ߏ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߢߣߊߡߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߐ߫، ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߤߊߞߟߌߣߊ߲߫ ߦߌߘߊߞߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߟߊߘߍ߰ߟߊ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߲ߖߊ߲߬.

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߲ ߡߟߋߞߋ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߦߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ، ߒ߬ ߞߊ߬ ߘߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߒ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߴߏ߬ ߞߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߁߀߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߒߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߊ߲ߧߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߰ ߡߎ߰ߡߎ߮ ߘߌ߫﴿﴾ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߣߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ ߞߍ߫﴿[ߦߊ߰ߛߌ߯ߣ، ߟ:߇߈]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߊߟߎ ߟߋ߬ ߘߊ߲ ߞߊ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ ߟߐ߬﴿﴾ߞߵߏ߬ ߓߟߌ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߢߊ߫﴿﴾ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߎ ߘߌ߬ߓߌߘߏ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߎ߲߰ߕߟߋ ߞߣߍߦߊ ߟߊߓߐ߫﴿﴾ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߐߝߎߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫﴿﴾ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߖߍߥߎߟߍ﴿﴾ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߕߘߎ߫﴿[ߓߏ߬ߛߌ߬ߟߌߟߊ ߟߎ߬، ߟ:߂߇-߃߂]ߕߏ߬ߢߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߓߘߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߊ߲ߠߌ ߜߟߍ߬ߡߊ߲ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߮ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߛߊ߬ߦߌ߲ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߜߘߍ߫.

 ߁߃- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊߘߡߊ߫ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊߡߊ߲ ߓߐߛߎ߲ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫، ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߛߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߎ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ.

ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊߘߡߊ߫ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊߡߊ߲ ߓߐߛߎ߲ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫، ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߛߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߎ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫، ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߞߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߕߍ߫ ߞߣߐߕߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߖߌ߰ ߝߣߊ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߛߌ߰ߡߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߘߛߏ߫ ߊ߬ ߛߌ߭ ߘߐ߫ ߝߣߊ߫ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬﴿[ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮، ߟ:߁߁]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߲ߓߌ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߢߋߙߌ߲ ߠߊߓߐ߫، ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߐ߮ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߓߊ߬ߞߘߐ ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫، ߡߐ߰ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߰ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߖߏߣߊ߫، ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߢߊߦߋ߫﴿[ߦߝߊ߬ߓߊ߮، ߟ:߆߇]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲ ߘߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߵߊߘߡߊ߫ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߌߛߊ߫ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߦߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߕߊ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߌߞߘߐ߫﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߅߉]ߒ ߕߘߍ߬ ߓߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎߡߦߊ ߝߙߍߕߍ (߂) ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ (ߛ߫.ߛ) ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߲߬ ߘߐ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ.

 ߁߄- ߡߏߦߌߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߓߐߞߊ߬ߕߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬.

ߡߏߦߌߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߓߐߞߊ߬ߕߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߌ ߢߘߊ ߓߍ߲߬ ߣߊߡߎ߲ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬، ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫﴿[ߙߎ߯ߡߎ߲߫ ߠߎ߬، ߟ:߃߀]، ߖߐ߲ߖߐ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߋߙߌ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫ - ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ - ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߵߌߟߋ ߦߟߌߘߏ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߸ ߒ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߁߂߃]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߡߏߦߌߝߋ߲ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߏߦߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߯ߘߎ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊ߬ߛ߫ߐ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߖߎ߯ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߝߍ߲߬ߕߊ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߌ ߡߙߌ߫ ߝߍ߬ߞߏ ߡߴߏ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬))ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ߓߎ߯ ߤߎ߬ߙߊߦߑߙߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ (ߊ.ߘ) ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߢߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬، ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫﴿[ߙߎ߯ߡߎ߲߫ ߠߎ߬، ߟ:߃߀]ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߄߇߇߅،ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߒ߬ߓߵߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߒ ߕߌ߱ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߒߠߋ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߓߌ߬، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߝߋ߲߫ - ߏ - ߝߋ߲߬ ߘߌ߫ ߖߐ߲߭ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߊ߬ߤߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߲߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߬ ߡߊ߬ ߒ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߝߋ߲߫ ߜߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߒ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߖߌ߰))ߡߎߛߑߟߌߡߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߂߈߆߅

 ߁߅- ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ߫ ߗߍߕߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߐ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬:

ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ߫ ߗߍߕߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߐ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߞߐߟߊߝߏ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߤߥߊ߫ ߞߊ߬ ߦߙߌߘߋ߲ ߘߊߥߎ߲߫، ߊ߬ ߣߡߌߛߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߛߊߦߌ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߞߎߣߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߞߎߡߊߞߊ߲߫ ߓߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߛߊߦߌ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߊߘߡߊ߫ ߸ ߌ ߣߴߌ ߝߘߎߡߊ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߣߊߞߐ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߣߐߟߊ ߝߊ߲߬-ߏ-ߝߊ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߢߌߡߊ ߘߊߥߎ߲߫ ߦߋ߲߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߦߙߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ (߃߅)﴿﴾ߜߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߣߍ߬ߣߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߝߋ߲ ߞߣߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߸ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߖߎ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ (߃߆)﴿﴾ߊߘߡߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬﴿﴾ߊ߲ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߃߅-߃߈]ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߘߡߊ߫ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ - ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߏ߬ ߝߎ߬ߕߎ߲ߕߌ߫ ߕߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߎ߲ߕߎ߲߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ߫ ߛߌ߫ ߗߍߕߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߖߘߍ߬ߟߛߊߦߌ ߓߟߏ߫، ߛߎ߲ߞߎ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߣߌߡߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ، ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߏ߫ ߕߊ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߌ߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߏߢߐ߲߯ߞߐߞߏ ߓߍ߯ ߖߐ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬﴿[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߆߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߝߟߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߟߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߕߌ߯ ߕߍ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߕߌ߰ ߜߘߍ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߍߓߊ߯ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ: ߁߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߕߌ߯ ߕߍ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߕߌ߰ ߜߘߍ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߌ߬ߟߌ߲߬ ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ߞߏ ߡߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߕߵߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫، ߤߊߟߴߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߭ ߢߍ߫ ߘߏ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬﴿[ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮، ߟ:߁߇]

 ߁߆- ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߎߢߊ ߟߋ߬: ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߌ߫

ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߎߢߊ ߟߋ߬: ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߒ ߡߊ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߝߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒ ߓߊ߬ߕߏ߫﴿[ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߠߌ،ߟ:߅߆]

 ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ - ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ - ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߎ߲ߞߏ ߖߐ߲ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߕߊ߯ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߎ߲߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߙߐߞߏ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߕߙߐߞߏ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߊ߫.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ - ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ - ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߌ ߕߌ߭ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߃߀]ߓߏ߬ߢߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߠߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ߠߎ߬ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߢߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߜߙߋ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߓߘߍ߬ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߝߌ߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߬ߒߕߋ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߇߀].ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߟߊ߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ߞߏ߬ ߢߌߡߊ߫ ߘߐ߫﴿[ߕߏ߬ߙߏ، ߟ:߄]ߊߟߊ߫ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߋ߬ ߞߴߊ߬ ߞߣߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߕߎ߲߬ߓߊ߯ ߟߊߝߍߦߊߣߍ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߯ ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߓߊ߯ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߊߣߌ߲ ߞߊߓߏ߲߬، ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߊ߲߬ߞߕߊ ߦߋ߫ ߕߎߡߊ ߸ ߞߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߍ߯ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߘߌ߫ * ߟߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߍ߰ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߛߌߟߊ ߓߍ߯ ߕߍ߰ߕߍ߰﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߆߅-߁߆߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߣߴߊ߬ ߞߐߓߌߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߐ߬ߓߊ߫ ߟߏ߲:ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߞߊ߲ߘߦߊ ߡߵߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿﴾ߖߐ߬ߒ߬ߡߊ߬ߓߊ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߛߎ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߡߜߊ߬ߣߊ߲߬ߦߊ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߡߌߛߊ ߘߏ߲߰ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫ ߕߎߡߊ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫﴿[ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬، ߟ:߃߂-߃߃]ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߥߟߋߟߌߟߊ߫ ߢߍߓߊ߯ ߟߊߝߟߌߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߲߯ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߏߟߐ߲ߓߊߟߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߏߣߌ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߕߊ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߯ ߕߊ߬ ߞߟߋ߫﴿[ߞߌߛߍ، ߟ:߂߅]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߟߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߖߏߘߐߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߠߌ߫ ߛߎߟߊ، ߖߏߘߐߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߣߵߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߏ߬ߟߋ߬: ߊߟߊ߫ ߖߏߘߐߞߏ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߖߏߘߐߞߏ ߡߍ߲߫ ߦߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߎ߬ߺߊ߳ߺߊ߯ߺߗ߭ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߕߘߍ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߊ߯ߡߊߢߐ߯ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߤߍ߲߬ ߡߎ߬ߺߊ߳ߺߊ߯ߺߗ߭)) ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫: ߣߊ߯ߡߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߎ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߛߋ߲߬ߢߊ ߛߓߊ߬: (( ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߴߊߟߊ߫ ߖߏߘߐߞߏ ߘߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊ߬)) ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߊߟߊ߫ ߖߏ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߝߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬)) ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߯ߡߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߤߍ߲߬ ߡߎ߬ߺߊ߳ߺߊ߯ߺߗ߭)) ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫: ߣߊ߯ߡߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߦߊ߯ߟߊ߫ ߌ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߖߏߘߐߞߏ ߘߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߞߕߊ߫ ߟߊ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ (߆߈߄߀).ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߵߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߛߓߏ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:﴾﴾ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߦߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߟߊߕߐߣߍ߲߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߣߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߟߊߕߐߣߍ߲߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ ߣߌ߲߬ ߟߊߕߐߣߍ߲߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫﴿﴿ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ (߆߅߀߁).ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߟߋߞߟߋ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߛߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߤߖߌ ߝߍ߲߬ ߸ ߛߐ߬ߤ߭ߊ߰ߓߊ߮ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߣߌ߫ ߞߐߖߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߡߍ߲߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߣߐ߬ߡߊ߬ߛߊߦߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߟߌ߬ߦߊ߲߬ ߓߐ߬ ߟߏ߲߫.ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߯ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ * ߞߏ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߫، ߌ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߴߌ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߡߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߁߃]ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫، ߊ߬ ߘߵߏ߬ ߓߌ߬ ߟߵߏ߬ ߞߐ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ߫ ߛߌ߫ ߛߋ߲߬ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߴߊ߬ ߢߐ߲߬ ߜߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊߣߐ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬، ߌ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬ ߛߍ߰ߞߍ߬ߓߟߏߡߊ߬، ߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿[ߛߍ߲ߞߍߟߌ،ߟ:߆]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߌ ߕߌ߭ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߐ߬ߢߍ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫﴿[ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬، ߟ:߄߆]ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊߢߎ߲߯ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߙߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߕߙߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߁߁]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߝߊ߰ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߣߊ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߝߊ߰، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߃߂]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߎ߬ߥߊ߬ ߕߐ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߘߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߴߏ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߟߊߝߟߐ߫)).ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ (߅߁߅߀).

 ߁߈- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊߞߢߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߏߣߌ߲ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߫ ߘߐ߫.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊߞߢߊ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߏߣߌ߲ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߗߍ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ߕߐ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߟߏ߬ ߘߟߊߖߟߎ ߢߐ߲߰ߣߍ߲߬ ߠߊ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߂߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߲ ߘߌߣߵߏ߬ ߟߊߢߣߊߡߦߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߗߋߥߊߟߌ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߡߊ߬﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߉߇]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߙߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߱، ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ ߦߋ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߫ ߕߍ߫﴿[ߦߝߊ߬ߓߊ߮، ߟ: ߄߀]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߌ߰ߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߌ߰ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߝߐ߬ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲߬ߓߊ߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߞߟߏߓߊ߯ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߏߓߊ߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߛߘߊߞߊ߫ ߓߐߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߘߊߞߊ߫ ߓߐߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߛߎ߲ߘߏߣߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߘߏߣߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߖߊ߲߬ߓߘߍ߬ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߠߊ߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍ߬ ߟߊ߬ߛߐ߲߬ߠߊ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬، ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊߓߊ߯ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߊߛߌߦߊߦߊߓߊ߯ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬، ߟ:߃߅]

 ߁߉- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߓߏ߬ߢߊ߬ ߟߋ߬، ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߛߟߐߓߐ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߗߍ߭ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߊ߫ ߛߟߐ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߭ ߟߊ߫ ߛߟߐ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߛߋߕߌ߯ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߛߟߐ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߡߊ߬.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:﴾﴾ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿﴿ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߁߁߃).ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߓߏߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߛߟߐ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߡߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:﴿﴿ߛߐߟߌ߫ ߓߟߏ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߌ ߣߊ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߝߊ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߓߊߘߋ߲ߡߛߏ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߓߊߘߋ߲ ߗߍ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߞߘߐ߫ ߡߐ߯ ߌ ߞߘߐ߫ ߡߐ߯﴾﴾ߌߡߊ߯ߡ ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߡߏߦߌߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߎߡߦߊ ߝߙߍߕߍ (߂߉) ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫.ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߓߏߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ߦߙߌߥߊ߫ ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߖߐ߰ߣߍ߲߬ߓߐ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌߥߊ ߓߍ߬ߙߍ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߓߊߟߏ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߖߐ߰ߣߍ߲߬ߓߐ ߞߴߊ߬ ߛߐ߫ ߝߋ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫، ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߌߣߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߞߐ߫﴿[ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ، ߟ:߇]ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߏ߫: ߡߏ߬ߛߏ ߖߏߘߐߞߏ ߖߐ߲ ߦߴߊ߬ ߗߍ߬ ߡߊ߬؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:﴿﴿ ߦߴߊ߬ ߟߘߊߥߎߣߌ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߘߊߥߎߣߌ߲ ߞߍ߫ ߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߣߴߌ ߞߵߌ ߝߊߘߌߦߊߓߐ߫، ߌ ߞߊߣߊ ߞߏߟߘߊ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߥߟߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߲߬ߖߎ߯ߦߊ߫﴿﴿، ߌߡߊ߯ߡ ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߖߏߘߐߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬:(( ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:﴾﴾ ߞߎ߲߬ߞߏ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߥߛߊ߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫﴿﴿ߌߡߊ߯ߡ ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߞ߭ߊ߬ߕߐ߰ߓߌ߬ߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:(ߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߞߏ߫: ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߓߊߟߞߏ߫ ߦߴߌ ߞߎ߲߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߦߴߊ ߦߋ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߘߊߞߊߓߐߟߊ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߘߊߞߊ ߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߞߐ߫، ߣߵߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߓߊߟߏߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬).ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߡߛߏ߬ ߓߏߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߊ߫ ߛߟߐ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߘߋ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߝߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊߟߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߝߊ߮ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ ߢߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߡߊ߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߃߃]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߓߘߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߭ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߋ߲ ߓߊߟߏ ߣߴߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߢߡߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߞߏ߫:ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬﴿[ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ، ߟ:߆]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߠߊߡߌ߲߫ ߛߙߊ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߌ߫ ߝߊ߭ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߟߐߞߏ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߝߊ߭ ߞߊ߬ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲߫ ߦߋ߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߐ߫ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߳ߺߊ߯ߌߛ߭ߊߕߊ߫ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ): ߞߏ߫ ߤߌ߲ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߏ߫: ߊ߬ߓߊ߰ ߛߎߝߑߦߊ߯ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߗߍ߬ ߕߍ߯ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߒ ߘߏ߲߬ ߡߊ߬ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫، ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:﴾﴾ ߝߋ߲߫ ߕߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߵߌ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߥߛߊ߬ ߢߡߊߟߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߊ߲߬﴿﴿ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߡߊߙߊ߲ߒߞߋ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߟߐߞߏ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߫﴾﴾ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߛߓߊ߬ ߟߊߡߐ߰ ߥߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߛߓߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ ߒߠߋ߫ ߣߌ߫ ߏ߬ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߙߍߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߓߟߏߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߐ߯ߡߊߛߙߋߟߊ߲ ߣߌ߫ ߕߍߡߓߊߣߊ߲ ߠߊ߫﴿﴿ߓߌߦߐߓߌߦߐ߫ ߖߟߐߞߌ ߂߉߆.

 ߂߀- ߛߊ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߲ߠߌ߫ ߞߘߊߎ߫ ߘߌ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏߦߟߍ߬ߡߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ ߡߊ߬، ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߏ ߝߘߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߐߛߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߛߟߐߡߌ߲ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߏ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߘߋ߬.

ߛߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߓߊ߲ߣߌ߲߫ ߝߋߝߋ߫ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߢߙߊ߬ߖߟߎ߫ ߓߍߣߵߊߟߎ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߌ߭ ߡߊ߬﴿[ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲، ߟ:߁߁]ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߏ ߝߘߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߐߛߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߣߌ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߊ߬ ߝߟߐ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߛߎ߬ߣߐ߮ ߟߊ߫، ߛߊ߬ߦߊ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߡߍ߲ ߡߵߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߜߘߍ߫ ߕߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬، ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߛߘߍߞߎߘߎ߲، ߟ:߄߂]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:﴾﴾ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊߞߌߛߍ ߦߋ߫ ߕߎ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߬ߜߍ߬ߟߌ ߘߌ߫﴿﴿ߡߎߛߑߟߌߡߎ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߉߂߀)،ߛߊ߬ߦߊ ߞߐߝߍ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߐߡߊߛߙߋ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߛߙߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߡߌ߲߬ߕߊ߬ ߝߎߦߊߝߎߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬﴿[ߦߎ߯ߣߎߛߊ߫، ߟ:߄]

ߛߟߐߡߌ߲ ߕߍ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߏ ߜߘߍ ߘߐ߫ ߖߊ߲߭ ߕߍ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫، ߞߟߏߜߍ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߫، ߛߟߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬

 ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߓߊߖߎ߫ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߦߏ߫ ߕߊߥߑߙߕߊ߫ ߣߌ߫ ߌ߲ߖߌ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߊ߬ߓߎ߯ߙߎ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߊ߬ߟߋ߲ߢߍ - ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߝߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߵߊ߬ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫، ߢߣߊߡߦߊ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߥߍ߲ߖߍ ߔߟߋߞߘߋ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߕߌߒߡߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߡߊ߬.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߓߊߖߎ߫ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߡߍ߲߫ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߏ߬ ߟߋ߬:

ߝߟߐߡߊ߲: ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌߓߊ߮ ߟߋ߬ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߓߊ߲ߘߊ߲ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߊߡߊ߲، ߊ߬ ߕߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߦߋ ߞߊ߬ߟߏ߬ߞߊߟߏ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߕߏ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߓߊ߬ߕߏ ߕߍ߫ ߘߤߊ߬ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬. ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߓߘߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߕߌ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߱ ߝߙߍߕߍ (߈).

ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߓߊߖߎ߯ ߓߟߋߓߟߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߝߊߙߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߬ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߞߣߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫:ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫، ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߦߴߌ ߝߍ߬ ߊ߲ ߕߌ߭ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍ߬ ߕߐ߫ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߈߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߢߊߛߌ߲ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߌ߫ ߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߕߙߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߖߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߛߘߊߡߊߞߊ߲߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߎ߬ߢߎ߲߫ ߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߙߐ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ ߕߎߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ߟߎ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߇߇]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߓߊߖߎ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߯ߝߙߌߦߘߊ߫، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߟߌ߬ ߝߟߌ߬ ߔߟߋߞߘߋ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߟߌ߬ߡߣߊߦߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߬ߖߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߸ ߝߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߔߏ߲߯﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߃߆]ߊ߬ ߦߋ߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߳ߎߡߊ߯ߙ ߓߎߣ ߊߟߑߞ߭ߊߕߐ߯ߓߌ߫ ߡߊ߬ - ߊߟߡߵߊߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫:(( ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߘߊ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߗߍ߬ ߜߍߡߊ߲߫ ߔߋ߬ߔߋ߫ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߛߌ߫ ߝߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߘߌߞߘߌ߫، ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ߮ ߣߐ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫، ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߋߟߊ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߞߎ߲ߡߋߙߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߲߬ ߏ߬ ߞߎ߲ߡߋߙߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߴߊ߬ ߥߘߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߤߍ߲߬ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߸ ߒ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߧߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߓߊ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫، ߌ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߎ߲߫، ߌ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߤߌ߯ߖߌ߫ ߣߵߌ ߞߵߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߣߐ߰، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߌ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߲ߠߎ߬ ߞߓߊߞߏߦߊߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ߦߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߧߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߓߊ߫، ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߌ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߤߙߊ ߣߴߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߕߏ߬ߢߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߧߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߓߊ߫ ߸ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߌ ߦߵߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߦߏ߫ ߌ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߵߌ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߴߌߟߋ ߦߋ߫ ߟߊ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߈ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߡߊ߬ ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߞߛߊߞߊ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ߬: ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߓߌ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߤ߭ߊ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߫ ߊߟߡߴߊߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߗߋߞߊ߲، ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ ߡߊ߬ ߛߐ߬ߤ߭ߊ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ ߞߐ߫.ߝߌߟߊߣߊ߲: ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߞߊ߲ߒߞߋ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲ ߞߍߢߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߞߵߊ߬ߟߎ ߟߐ߬ ߓߊ߯ߙߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߖߌ߬ߞߏ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߦߟߌߘߏ߲ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߒߠߋ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒ ߡߊ߬﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:(߁߉߂) ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ﴿﴾(߁߉߃) ߛߟߐߡߌ߲߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߫ ߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߘߌ߫﴿﴾(߁߉߄) ߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿﴾ߊߙߊߓߎߞߊ߲߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߘߐ߫﴿﴾ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫﴿[ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬، ߟ:߁߉߂-߁߉߆]ߛߓߊߣߊ߲: ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߊ߫ ߣߌ߫ ߌ߲ߖߌ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߊ߬ߓߎ߯ߙߎ߫ - ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߢߍ߫ - ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߟߌ߬ߡߣߊߦߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߬ߖߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߸ ߝߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߔߏ߲߯﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߃߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊߖߌ߰﴿﴾ߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ ߟߊߖߌ߰، ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߍߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊߢߐ߲߯ߓߐ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߌߡߑߙߊ߯ߣߊ߫ ߞߐߙߍ، ߟ:߃-߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫، ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߦߴߌ ߝߍ߬ ߊ߲ ߕߌ߭ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍ߬ ߕߐ߫ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߈߅]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߌߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߭ ߓߟߏ߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߄]ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲: ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߌ߫ ߌߛߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߭ ߓߟߏ߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߠߎ߬ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߃߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫، ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߦߴߌ ߝߍ߬ ߊ߲ ߕߌ߭ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍ߬ ߕߐ߫ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߈߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߤߊ߯ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߞߎߓߊ߫ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߡߎߛߊ߫ ߣߴߌߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߭ ߓߟߏ߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ߠߎ߬ ߞߟߏߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߄]ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߝߊߟߊ߲ ߡߊ߬ ߠߴߏ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߎ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߘߌ߫ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ߫ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߓߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߝߋߎ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߁]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߘߌߦߊߜߏߦߟߊ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߙߎߞߙߍ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߘߌ߫ ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߟߊߟߐ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߕߌ߭ ߟߊ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߆߈]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߡߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫، ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߛߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߛߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߲ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߆߄ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߕߌ߱ ߓߘߊ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߵߏ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߣߎߤߊ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߲߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߏ߫:ߣߎߤߎ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߥߎߦߊ߲ߕߋߦߊ߫﴿[ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬، ߟ:߁߀]ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߣߎߤߊ߲߫ ߢߍ، ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߥߟߋߟߌ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫.ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲: ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߌߢߍ߲߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߠߊߓߊ߲ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߌߛߑߙߊ߰ߝߌ߯ߟ ߟߐ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ - ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߘߎߝߍ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ߬ ߓߘߎ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߝߋ߲ߏߝߋ߲߫ ߓߴߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߏ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߓߘߎ ߘߌߣߊ߬ ߝߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߜߊ߬ߙߊ߲߬ߞߕߊ߫، ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߍ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߍߟߌ ߟߊ߫﴿[ߛߘߍߞߎߘߎ، ߟ:߆߈]ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߜߙߊߟߊ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߴߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߟߋߞߋ߫، ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫:ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߊ߲ ߡߟߋߞߋ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲߫ ߡߍ߲ ߦߏ߫ ߟߍߙߊ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ ߟߎ߬ ߞߍߢߊ، ߊ߲ߞߊ߬ ߘߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߐ߫ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߍߓߊ߯ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߁߀߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ ߕߎ߬ߢߦߊ߬ߢߊ ߞߊ߲߬، ߘߎ߱ ߡߎ߰ߡߍ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߕߙߐ߬ߡߢߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߡߟߋߞߋߕߐ߫ ߟߴߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߠߊ߫، ߛߊߣߌߢߊ ߣߌ߫ ߞߘߐߕߊ ߦߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬﴿[ߛߘߍߞߎߘߎ߲، ߟ:߆߇]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߊߟߓߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߡߟߋߞߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߘߌ߫ ߸ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟. ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߎ߱ ߟߎ߬ ߡߟߋߞߋ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ߙߊ߫ ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫؟ߡߎߛߑߟߌߡ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬.ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߐ߬ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߍ߫ ߞߐߕߎ߲߯ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌߓߊ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߝߍ߫ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߟߍߟߌ ߟߊ߫﴿[ߛߘߍߞߎߘߎ، ߟ:߆߈]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߠߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߘߎ߱ ߛߍ߲ߞߍߕߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ߰ߟߌ߫ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߡߊ߬﴿[ߞߐ߯ߝ، ߟ:߄߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߘߏ߲߰ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߍߣߍ߲ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߓߌ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߞߘߊߡߊߟߌߟߊ ߟߋ߬﴿[ߦߝߊ߬ߓߊ߮، ߟ:߁߆]ߒ߬ߓߵߏ߬ ߟߏ߲ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫، ߞߊ߬ ߞߕߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߬ߢߍ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߖߊ߲߬ߛߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߛߙߊ߬ߕߐ߫ ߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߣߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬، ߕߐ߬ߢߍ߰ ߕߍ߫ ߓߌ߬ ߘߋ߬، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߬ ߟߞߊߟߌ߲ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߦߝߊ߬ߓߊ߮، ߟ:߁߇]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߣߴߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ، ߟ:߄߀]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫: ﴿ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߤߙߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫﴿﴾ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߝߕߌ߫ ߖߌߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߴߏ߬ ߦߋ߫﴿[ߦߙߍߦߙߍ، ߟ:߇-߈]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߲ ߘߌߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߣߌߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߖߌߘߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߣߵߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߓߊ߰ߞߏ ߘߐ߫﴿[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߄߇]ߥߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߞߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߤߙߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߦߌߟߌ߲߫ ߞߘߊߎ߫ ߟߵߏ߬ ߦߋ߫، ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߫ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߊ߲߬ߞߕߊ ߟߵߏ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߏ߬ ߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌߟߌ߲ ߣߊߞߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫﴿﴾ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߊ߲ߠߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߥߎߦߊ߲ߒߕߋߦߊ߫ ߸ ߟߊ߬ߝߍߦߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߫ ߟߵߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߤߖߌ، ߅߆-߅߇]ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߌ߫، ߢߣߊߡߦߊ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߡߣߊ߬ߡߣߊ߫ ߜߍߞߟߐ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߡߊ߬﴿[ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߁߁߅]ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲: ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߕߌߒߡߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫، ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߛߓߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߢߍ߫ ، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߞߏ߲ߢߌ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫، ߝߏߦߌ߬ ߕߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߣߌ߫ ߓߊ ߘߐ߫، ߝߌߘߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߓߎ߬ߘߎ߲߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߐ߲߫، ߞߡߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߘߏ߲ߓߏ߫ ߕߍ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߖߊߙߊ߲ ߕߍ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߞߣߐ߫﴿[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߅߉]ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߣߊ߰ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊߝߏ߯ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߘߊ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫، ߥߊߟߌߢߊ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߛߋߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߊ߫ ߔߘߋߞߎ߬﴿[ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ، ߟ:߁߂]ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ ߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߍ߰ ߞߎ߲߫ ߠߎ߬ ߣߐ߰ߦߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߰ ߝߣߊ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߫ ߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߰ ߖߊ߬ߕߋߛߌ߯ ߟߊ߫﴿[ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ، ߟ:߂]ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊߝߏ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߛߋߣߍ߲߫ ߠߴߏ߬ ߘߌ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߞߏߢߊ߬﴿[ߞߊߙߏ، ߟ:߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߝߟߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬، ߏ߬ ߣߐ߲߰ߡߊ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬، ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߌ߫﴿[ߙߎ߯ߡߎ߲߫ ߠߎ߬، ߟ:߂߇]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߟߐ߬ ߓߟߏ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߁߈]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߳ߺߌ߯ߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ - ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߝߐߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߏ߫:ߣߴߌ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߟߋ߬، ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߕߏ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟ ߘߌ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߁߁߈]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߦߋ߫ - ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ - ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߥߟߋ߫ ߕߎ߯ߙߎ ߞߐ߲߬ߞߍ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߡߎߛߊ߫، ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬﴿[ߡߣߍߞߍߡߣߍ، ߟ:߉]ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫:ߊߟߌߝߑߟߊ߯ߡߑߙߊ ߸ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߫ ߸ ߡߍ߲ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߠߊ߫﴿[ߤߎ߯ߘߎ߫، ߟ:߁]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߌ ߕߌ߭ ߣߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬، ߌ ߞߊߣߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߘߋ߬ ߸ ߌ ߖߙߊ߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߜߍ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߘߐ߫﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߃߉]

 ߂߂- ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߲߬ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߭ ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߖߏ߯ ߓߘߍ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߡߍ߲߫ ߡߊ߬، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߱ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߞߙߍߞߙߍߞߏ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߦߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߕߐ߱ ߟߎ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊߛߋ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊߛߋ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߦߋߟߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߤߖߌ،ߟ:߇߅]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߊߟߊ߫ ߞߵߊߘߡߊ߫ ߣߌ߫ ߣߎ߯ߤߎ߲߫ ߣߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߞߐߙߍ ߣߌ߫ ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߃߃]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߡߎߛߊ߫ ߸ ߒߠߋ ߓߘߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߒ ߠߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߄߄]ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߰ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮، ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߲ߕߎ߲ ߏ߬ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߊ߫﴿ (߂߆)ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߊߘߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߍߕߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߞߕߐߟߊ ߘߐ߫﴿ (߂߇)ߛߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߗߋ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߙߌߞߊ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫﴿ (߂߈)[ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬، ߟ:߂߆-߂߈]ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߞߋߟߊ ߟߋ߯ ߸ ߝߋ߲߫ ߠߊߛߋ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߕߌ߭ ߓߟߏ߫، ߣߴߌ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߟߊߛߋ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߆߇]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߏ߬ ߟߎ߬ ߗߋߣߍ߲߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ߫ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߞߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߆߅]ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ - ߛ߫ߟߊߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ - ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߠߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߊߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߣߌ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߊ߫﴿ (߄߄)ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߠߊ߫﴿ (߄߅)ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߣߊ߬ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߓߊ ߕߍ߰ ﴿ (߄߆)ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫﴿ (߄߇)[ߕߌ߯ߕߌ߯ߦߕߊ، ߟ:߄߄-߄߇]ߌߓߑߣߎ߫ ߞߊ߬ߛ߳ߌ߯ߙ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ - ߊߟߡߴߊߟߊ߫ ߤߌߣߊ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ - ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߟߊ ߢߊ ߡߍ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߕߊ ߟߞߊߟߌߦߵߊ߬ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫: ﴿ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫: ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߕߊߢߐ߯ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߌߣߌ߲ ߠߊ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫: ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߌߣߌ߲ ߡߊ߬.ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߊ߫ ߸ ߌߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߫ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߌ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߒ ߧߋ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߒ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫، ߣߌ߫ ߒ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߓߘߴߏ߬ ߟߐ߲߫، ߓߊߏ߬ ߌ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߒߠߋ ߣߌ ߘߐ߫ ߸ ߒߠߋ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߌߟߋ ߣߌ ߘߐ߫، ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߏߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߓߊ߯ߓߊ ߘߌ߫ * ߒ ߡߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߌ ߞߊ߬ ߒ ߖߡߊ߬ߙߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߒߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߒ ߕߌ߭ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߌ߭، ߒߠߋ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ ߧߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬، ߌ ߣߊ߬ ߒ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߌߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫، ߓߊ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ ߘߌ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߁߁߆-߁߁߇]ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߊߟߊ߫ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߒ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߜߙߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ (߅߄) ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߒ ߘߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߫ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ (߅߅)﴿﴾ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߕߌ߭ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߌ߭، ߡߊ߬ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߓߊ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߴߏ߬ ߕߌ߲ߛߌ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫، ߒ ߕߌ߭ ߦߋ߫ ߛߌߟߊߣߐ߲߯ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬﴿[ߤߎ߯ߘߎ߫، ߟ:߅߄-߅߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߵߌ ߟߊߝߘߏ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߴߊ߬ ߕߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߋߙߌ߫ ߘߌ߫ ߏ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߛߊ߫ (߇߃)﴿﴾(߇߄) ߣߴߊ߲ߠߎ ߕߎ߲߬ ߡߴߌ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߓߘߍߞߍ߭ ߸ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߌ ߕߎ߲߬ ߓߍߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬﴿﴾ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߣߍ߯ߣߍ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߯ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬ (߇߅)﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߇߃-߇߅]ߟߝߊߙߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߍߕߊ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߲߫ ߣߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߢߐ߲߭ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߟߋߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫.ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߞߋߟߊ ߟߋ߯ ߸ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ߣߴߌ ߡߊ߬ ߌ ߕߌ߭ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫، ߣߴߌ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߌ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߞߊ߲ ߠߊߛߋ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߌ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߆߇]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߣߎߤߎ߲߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߘߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߏ߫ ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߸ ߒߠߋ ߡߍ߲ ߊߟߎ߫ ߢߊߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߴߏ߬ ߜߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߓߍ߯ ߝߙߊ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߣߐߜߊ߫ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߒ ߠߊߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߞߊߣߊ߬ ߒ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߠߋ߬﴿[ߦߎ߯ߣߎߛߊ߫، ߟ:߇߁]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߕߌ߭ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊ߲ ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ * ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߊ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߸ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ ߞߍߟߊ ߒ ߧߋ߫ ߦߋߟߌ ߞߍߟߊ﴿[ߕߐ߯ߤߊ߫، ߟ:߄߅-߄߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߎ߯ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߟߵߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ :ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿[ߤߌߖߙߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ، ߟ:߉]ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߭ ߣߌ߫ ߖߏ߯ ߓߘߍ ߞߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊߜߍ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߏ߫:ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߦߋ߫ ߖߏ߯ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬﴿[ߞߊ߬ߟߊ، ߟ:߄]ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ ߘߌ߫﴿[ߛߘߍߟߏߟߏ،ߟ:߂߂]ߏ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߢߊ ߓߘߍ ߡߊ߬، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߞߙߍߞߙߍߞߏ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߦߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߕߐ߱ ߟߎ߬، ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫﴿[ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫، ߟ:߁߁]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߊ߬ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ - ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߰ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߦߟߌߘߏ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߌ߭ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߕߌ߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫﴿[ߝߊߟߊ߲، ߟ:߁߁߀]

 ߂߃- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߕߏ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߝߟߍ߬: ߛߊߟߌ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߘߌ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߘߌ߫، ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߟߏ߬ߟߎ ߕߋ߬ߟߋ߯ - ߏ߬ - ߕߋ߬ߟߋ߬، ߏ߬ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߸ ߓߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߛߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߝߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ - ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ - ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐߛߌ߰- ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ ߝߣߊ߫ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎ߲ ߠߞߊߘߌߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߋ߬ߙߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߖߌ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߌ߫ ߡߊߞߞߊ߬ ߛߋߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߛߌ߱ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߤߖߌ ߘߐ߫: ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߞߢߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍߕߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߠߌߓߊ߯ ߛߊߣߌ߲ ߡߊ߬ ߓߐߢߐ߲ߡߊߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫:

ߝߟߐߡߊ߲: ߛߊߟߌ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߋߙߌ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߖߊ߬ߟߋ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌߟߊ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߠߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ߫ ߦߙߐ߫ ߣߌ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߯ ߦߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ߫ ߦߙߐ ߟߊߘߊ߲߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߕߟߐ߬ ߦߙߐ ߘߊߝߍ߬، ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߘߴߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߌߛߌ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߛߊߣߌ߲ߧߴߊ߬ ߖߊ߰ߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߓߊ߯ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߂߅]ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߥߟߋߞߏ߫ ߝߟߐ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߒߠߋ ߟߋ߬ ߌ ߕߌ߭ ߘߌ߫ ߸ ߒߠߋ، ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ ߟߊ߫ ߔߋߕߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߐ߫ ߸ ߓߊ ߌ ߦߋ߫ ߕߎߥߊ߫ ߝߙߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߟߊ߫ ߣߌ߲߬ (߁߂)﴿﴾ߒߠߋ ߓߘߴߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߌ ߕߟߏߡߊߟߐ߬ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫﴿﴾ߒߠߋ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߒߠߋ ߞߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߒ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߒ ߞߏߝߐ߫ ߞߊߡߊ߬﴿[ߕ߭ߐ߯ߤߊ، ߟ:߁߃-߁߄]ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲ ߌߛߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߫ ߢߊߡߍ߲߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߍ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߒ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬، ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߡߊߛߙߊ߬ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߣߌ߫ ߒ ߢߣߍߡߊ߫ ߦߋ߫﴿[ߡߊߙߌߦߡߊ߫، ߟ:߃߁]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߊߟߌ ߦߋ߫ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߐ߫ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߬-ߏ- ߕߋ߬ߟߋ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߟߏ߯ߟߎ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߎ߯ ߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߕߍߡߕߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ߬ ߝߊߘߌ ߘߐ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߃߈]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߌ ߦߋ߫ ߛߊߟߌ ߟߐ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߖߍ߲߬ߞߍ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߎ ߞߏ߭ ߟߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߓߊ ߖߍߡߎߙߍ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߇߈]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߌ߱ ߞߟߊߒߞߋ ߓߏ߬ߢߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߘߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߐߖߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߞߊ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߎ߬ߘߎ߬ߡߊ߫ ߖߋ߬ߓߌ ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫)ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐߝߌߟߊߣߊ߲: ߖߞߊ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߝߌߕߌ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߭ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߛߘߊߞߊ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߌ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬ߝߊ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߘߌ߫﴿[ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫، ߟ:߁߀߃]ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ ߡߎ߬ߺߊ߳ߺߊ߯ߺߗ߭ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߊߡߊߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߌ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߡߐ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߍߙߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋߟߋ߲߬ ߣߌ߫ ߛߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߘߊߞߊ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ ߖߊ߬ߛߙߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߞߡߊߙߊ߲ߒߞߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲ ߕߐ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߋߟߌ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߓߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߕߍ߫))ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߆߂߅)ߛߓߊߣߊ߲: ߛߎ߲ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߏ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊߡߍ߲߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ - ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߯ ߸ ߛߎ߲ߘߏ߲ ߓߘߊ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߈߃]ߏ߬ ߟߋ߬: ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߛߎ߲߫ ߕߌߢߍߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߓߟߏߦߢߊ ߟߋ߬ ߟߊߡߐ߰ ߟߊ߫ ߣߌ ߘߐ߫.ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ - ߊ߬ ߞߊߓߏ߲߬ ߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ - ߞߏ߫: ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߒ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߏߡߎߣߎ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߰ߣߌ߲ ߕߏ߫߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬، ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߛߥߊߞߏ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߛߎ߲ߘߏ߲ߠߊ ߦߋ߫: ߛߎ߲߫ ߕߍ߰ ߕߎߡߊ ߛߥߊ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߒߢߐ߰ߦߊ߫ ߕߎߡߊ ߛߥߊ ߛߎ߲ߘߏ߲ߠߊ ߓߟߏ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߇߄߉߂ߣߊ߯ߣߌߣߊ߲߫: ߤߖߌ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߕߊ߬ߡߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫ ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߋߙߌ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߤߖߌ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߞߟߋߞߟߋ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߤߖߌ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߵߌ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߯ߡߍ߫ ߕߍߡߙߐߡߙߐߣߍ߲ ߘߊ߬ߡߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߙߎ߬ ߕߍ߬ߟߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߘߎ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬﴿[ߤߖߌ، ߟ:߂߇]ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲߫ ߞߊ߲ߣߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߛߊߣߌߦߊ߫ ߤߖߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߲ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߦߙߐ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߲ ߛߊߣߌ߲ߧߴߊ߬ ߖߊ߯ߟߋߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߘߊߝߍ߫ ߟߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߤߖߌ، ߟ:߂߆]ߤߖߌ ߦߋ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߞߊ߫، ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߭ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߛߋߕߌ ߛߋߕߐ߮ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߓߏ߲ ߤߖߌ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߣߐ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߘߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߉߇]ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߤߖߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫ ߤߖߌ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߦߙߐ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߓߎ߰ߓߎ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߠߌߓߊ߯ ߛߊߣߌ߲ ߦߋ߫ ߸ ߤߖߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߤߖߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߦߌߟߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߓߊߟߞߏ ߞߛߊߞߊ ߟߎ߬ ߝߏߢߐ߲ߞߐߞߏ ߟߎ߬ ߟߊߥߌߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲ߧߊ ߦߌ߬ߘߊ߬.

 ߂߄- ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߊ߭ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫.

ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߊ߭ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߓߌ߬ ߸ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߓߟߏߞߍ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߦߟߌߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊߣߐ߯ ߘߐߥߛߊߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬﴿.[ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲، ߟ:߄߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊߟߌߞߏ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫:ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ߫ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߛߌ߱ ߣߌ߫ ߟߊߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߡߝߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊߟߎ߯ ߛߊߟߌ ߟߐ߬߸ ߓߊߏ߬ ߛߊߟߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߕߎ߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬: ߟ:߁߀߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߞߊߓߐߞߏ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫:ߛߘߊߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊ ߣߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߡߞߊߘߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲، ߏ߬ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫﴿[ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ، ߟ:߆߀]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߎ߲ߘߏ߲ߞߏ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫:ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߌ߰ ߘߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߘߐߞߣߍ߫ ߝߋ߲ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌߟߊ߲، ߞߊߙߏ ߣߌ߲߬ ߓߊ߯ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲ ߢߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߎ߲߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ߕߐ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߏ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߐ߰ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߦߙߌߞߊ ߘߝߊ߫ ߟߋ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߊ߲ߘߊ ߡߍ߲ ߞߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߈߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߤߖߌߞߏ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫:ߤߖߌ ߦߋ߫ ߞߙߏ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߕߊ߬ ߏ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ߫ ߣߌ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ߫ ߕߴߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߥߦߐ߬ ߝߣߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߤߖߌ ߘߐ߫، ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲-ߍ-ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߕߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߲߬ߘߊ ߘߏ߲߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߘߌ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߊߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߞߌߛߍߕߌ߮ ߟߎ߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߉߇]ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬.

 ߂߅- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߊߟߟߊ߯ߤ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߑߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲߭ ߅߇߁ ߌ ߡ ߞ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫، ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߰ߓߊߕߏ ߘߐ߫، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߕߍߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߦߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߏ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߥߟߋߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋ، ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߓߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫، ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ߫ ߕߏߕߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߵߊ߬ ߦߋ߫، ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߢߊ ߓߘߍ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫، ߊ߬ ߛߏߛߊߦߌ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߛߎ߲߭ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߖߏ߰ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߢߊ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߟߋ߬ ߥߟߋߟߌߟߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫

߂߅- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߊߟߟߊ߯ߤ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߑߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲߭ ߅߇߁ ߌ.ߡ.ߞ ߊ߬ ߞߋߟߦߊߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߥߟߋߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋ، ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߰ߓߊߕߏ ߘߐ߫، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߦߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߏ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߢߍ߫، ߊ߬ ߕߌ߱ ߞߵߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߖߏ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫:ߌߟߋ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߸ ߦߋ߫ ߖߏ߯ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬﴿[ߞߊ߬ߟߊ، ߟ:߄]ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߓߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫، ߞߵߊ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߌ߫.ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߢߐ߲߭ ߠߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߡߊ߬، ߒ ߛߐߣߍ߲߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߒ ߦߟߌߘߏ߲ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߒ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߐߓߌߟߊߓߊ߯ ߛߌߦߊߡߊ߲ߕߌ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲))ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ،ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬:ߟߍߙߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯:ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߈߂]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߛߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊߟߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߘߌ߫ ߝߋߎ߫، ߤߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߞߘߐߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߈߈]ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߛߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߝߐߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߝߐߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߡߊߣߐ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿[ߤߎ߯ߘߎ߫، ߟ:߁߃]ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߛߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߕߊ ߢߐ߲߰ ߝߐߘߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߂߃]

[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߈߈]

ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߛߍ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߝߐߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߣߵߊ߬ ߢߐ߲߰ ߝߐߘߊ߫ ߕߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߬ ߸ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߡߊߣߐ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿

[ߤߎ߯ߘߎ߫، ߟ:߁߃]

ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߛߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߝߐߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߣߵߊ߬ ߕߊ ߢߐ߲߰ ߝߐߘߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߕߌ߯ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߂߃]

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ߫ ߕߏߕߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߢߊ ߓߘߍ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫، ߊ߬ ߛߏߛߊߦߌ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߛߎ߲߭ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫.

ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ - ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ - ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߝߊߟߊ߲ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬، ߟ:߄߀]ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߓߎ߯ ߤߎ߬ߙߊߦߑߙߊߕߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ - ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߒ ߟߊ߲ߡߊ ߣߌ߫ ߒ ߧߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߟߐ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߊ߬ ߞߵߊ߬ ߗߋ߲ߢߊ߫ ߝߏ߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߌߟߊ ߞߏ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߝߍ߬، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊߟߴߊ߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߡߎ߲߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߊ߲߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߝߊߟߊ߲ ߘߌ߫))ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߌ߲ߖߌ߯ߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߏ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߯ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫:(ߟߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߓߊ ߡߍ߲߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߲߬ߞߏߝߍ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߍߙߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫: ߦߊ߬ߛߎ߯ߺߊ߳ߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߓߊߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߢߊߞߘߐ). ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߕߊ߬ߥߎߙߊ߰ߕߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫: (ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߌߟߋ، ߒ ߧߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߊ߬ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫).ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߥߟߋߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߆߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫﴿[ߘߊߦߟߍ، ߟ:߂߈]ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߛߵߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߖߏ߰ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߢߊ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߞߛߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊߣߐ߯ ߘߐߥߛߊߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ: ߔ߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊߟߌߝߑߟߊ߯ߡߑߙߊ߫ ߸ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋߟߋ߲ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߣߐ߯ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬﴿[ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫، ߟ:߁]

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߝߊ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬، ߟ:߄߀]

ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߓߎ߯ ߤߎ߬ߙߊߦߑߙߊߕߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ - ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߒ ߟߊ߲ߡߊ ߣߌ߫ ߒ ߧߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߗߍ߭ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߟߐ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߊ߬ ߞߵߊ߬ ߗߋ߲ߢߊ߫ ߝߏ߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߌߟߊ ߞߏ߲߬ߞߏ ߘߏ߫ ߝߍ߬، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊߟߴߊ߬ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߡߎ߲߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߊ߲߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߝߊߟߊ߲ ߘߌ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ،

ߊ߬ ߦߋ߫ ߌ߲ߖߌ߯ߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߏ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߯ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫:

(ߟߐ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߓߊ ߡߍ߲߫ ߕߏ߫ ߸ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߲߬ߞߏߝߍ߬ ߞߎ߲߭ ߘߐ߫، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߡߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߍߙߊ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫: ߦߊ߬ߛߎ߯ߺߊ߳ߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߓߊߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߢߊߞߘߐ). ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ ߕߊ߬ߥߎߙߊ߰ߕߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫: (ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߌߟߋ، ߒ ߧߋ߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߊ߬ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫).

ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߥߟߋߟߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߛߙߋߦߊ ߟߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߆߆]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߗߋ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫﴿

[ߘߊߦߟߍ، ߟ:߂߈]

ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߛߵߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߖߏ߰ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߢߊ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߞߛߌ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߦߋߟߋ߲ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊߣߐ߯ ߘߐߥߛߊߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߬﴿

[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ: ߔ߆]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊߟߌߝߑߟߊ߯ߡߑߙߊ߫ ߸ ߟߍߙߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߴߌ ߡߊ߬ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋߟߋ߲ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߣߐ߯ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬﴿

[ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫، ߟ:߁]

 ߂߆- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛ߳ߊߙߌߦߊ ߸ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߝߊߟߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߝߊߟߌ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ ߢߊ߭ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߭ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߊ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߫ ߟߊߥߟߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛ߳ߊߙߌߦߊ ߸ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߦߌߟߌ߲ ߘߝߊ߫ ߡߐ߱ ߞߊ߲߬ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߞߋߟߦߊ߫ ߟߊ߫ - ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߓߌ߬ ߸ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߃]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߝߊߟߌ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ ߟߊߢߊ߭ ߦߵߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߕߎ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߗߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߝߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߉]ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߅߇]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߤߙߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲ߖߏ߲ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߄߈]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߕߏ߬ߢߊ߲߬ߕߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߓߌ߬ ߸ ߒ ߓߘߴߊߟߎ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߣߍߡߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫﴿

[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߃]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߝߊߟߌ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ ߟߊߢߊ߭ ߦߵߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߕߎ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߗߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߝߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫

[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߉]

ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߅߇]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߣߴߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߣߊ߬ߣߴߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߫ ߕߋ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߊ߯ ߊߟߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊߟߎ߫ ߞߘߐߓߐ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߍ߫ ߤߙߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲ߖߏ߲ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫﴿

[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߄߈]

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߕߏ߬ߢߊ߲߬ߕߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߐ߲߬ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߥߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

 ߂߇- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߓߟߏ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊߡߎ߲ ߕߣߊ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫.

ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߓߊ߲߫ ߞߐ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߞߋߟߦߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߍ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߓߟߏ߫ ߕߣߊ߬ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊߡߎ߲ ߕߣߊ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫.ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߘߌ߯ߣߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߸ ߏ߬ߟߋ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߘߌ߫، ߟߍߙߊ ߘߌߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ߲ߜߏߦߟߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߯ߝߙߌߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߠߋ߬﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߁߉]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߋߙߌ߫ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߎߥߟߊ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߌߢߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߃߀]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߢߘߊ ߞߟߏ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߂߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߬ ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߭ ߣߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߕߊ߯ ߛߌߟߊߣߐ߯ ߘߐߥߛߊߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߆߁]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌߣߌ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߕߍ߫ ߡߌ߬ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߟߊߞߌߙߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߅]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߘߌ߯ߣߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߸ ߏ߬ߟߋ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߘߌ߫، ߟߍߙߊ ߘߌߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߝߏ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߝߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߢߊ߲ߜߏߦߟߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߊ߯ߝߙߌߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߕߋ߬ߓߐ ߟߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߠߋ߬﴿

[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߁߉]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߕߋߙߌ߫ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߖߎߥߟߊ، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߌߢߍ߲ ߢߌ߲߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߃߀]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߖߐ߲߫ ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߢߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߕߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߵߊ߬ ߢߘߊ ߞߟߏ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ ߕߋߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߂߅]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߬ ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߭ ߣߊ߬ ߒ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߕߊ߯ ߛߌߟߊߣߐ߯ ߘߐߥߛߊߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿

[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߆߁]

 ߂߈- ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߛߍ߫ ߣߊ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߢߐ߲߬ߘߐ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߥߟߴߊ߬ ߝߐߘߊ ߢߐ߲ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲، ߟߊ߬ߘߛߍ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߥߟߌ߬ ߝߋߎ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬، ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߟߌߦߏ߲ ߦߙߌߞߊ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬، ߊ߬ ߖߌ߰ߣߍ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߖߍ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫، ߟߍߙߊߓߊ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏߡߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߊ߬ ߞߘߐ ߝߣߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐߣߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߢߊ ߡߍ߲߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߓߊ߯ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߐߛߍ߲ߓߍߟߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߠߊߛߐ߲߬ߠߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߠߵߏ߬ ߦߋ߫: ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߦߊ߫ ߛߙߊߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߡߊ߬ ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:(߁߉߂) ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ﴿﴾(߁߉߃) ߛߟߐߡߌ߲߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߫ ߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߘߌ߫﴿﴾(߁߉߄) ߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿[߁߉߅] ߊߙߊߓߎߞߊ߲߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߘߐ߫﴿[ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬، ߟ:߁߉߂-߁߉߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߌ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߫ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫﴿[ߡߣߍߡߣߍ، ߟ:߆]ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߞߐ߲߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߞߏ߫:ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬، ߞߎߛߎ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫﴿[ߦߎ߯ߣߎߛߊ߫، ߟ:߃߇]ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ ߦߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߰ߘߎ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߛߙߊ߫ ߟߎ߬ ߝߏߣߍ߲߫ ߢߐ߲ߞߐ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߢߐ߲߯ߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫﴿[ߡߣߍߡߣߍ، ߟ:߇߆]ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߖߘߍߖߘߍ ߕߌ߰ߕߌ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߞߏ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫﴿[ߛߘߍߞߘߎ، ߟ:߂߇]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐߞߣߍߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߈߉]ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߡߟߌߦߏ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ߢߊ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߌ߬ߟߊ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߣߍߡߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߫ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸﴿[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߃߀]ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߘߐ߫ ߥߟߌߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߢߋߙߌ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߮ ߘߝߊ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߛߌ߭ ߘߐ߫ ߢߊ߰ߙߊ߬ߒߞߋ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߐ߫، ߌ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߝߣߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ߞߊ߬ ߓߎ߯ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߗߋ߲߱ ߘߊ߬ߡߊ ߟߊߝߍߘߍ߲߫﴿[ߤߖߌ߫، ߟ:߅] ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߦߌߟߊ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߸ ߡߎ߲߬ ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊߓߊ߮ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߓߊ߮ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫، ߞߕߌ ߣߌ߲߬ ߞߏߝߐ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߝߙߍߕߍ (߂߀߲) ߘߐ߫، ߦߊ߯ߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫؟ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߌ߬ߡߦߊ߬ߕߐ߫ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߈߅]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫{ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬؟}[ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߁߁߅]ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ߠߎ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿[ߤߌߖߙߌ߫، ߟ:߉]ߛߓߍߘߋ߲ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߖߊ߲߬ ߸ ߝߏߢߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߘߛߍ ߣߌ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߈߂]ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫، ߟߍߙߊߓߊ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏߡߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐߣߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߢߊ ߡߍ߲߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߓߊ߯ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߐߛߍ߲ߓߍߟߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߠߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߠߵߏ߬ ߦߋ߫: ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߦߊ߫ ߛߙߊߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߤߋ߫ ߸ ߟߍߙߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ * ߞߊ߬ߙߏ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߢߍߕߐ ߥߟߴߊ߬ ߞߕߐ߫، ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬، ߟ:߄߁-߄߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߊߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫:ߞߋߟߊ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߯ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߵߊߟߎ߯ ߝߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߥߟߌ߬ߟߌ، ߟ:߇]

(߁߉߂) ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ﴿

(߁߉߃) ߛߟߐߡߌ߲߫ ߟߊߒߠߊߒߕߋ ߟߋ߫ ߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߘߌ߫﴿

(߁߉߄) ߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߌ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߟߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿

[߁߉߅] ߊߙߊߓߎߞߊ߲߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߘߐ߫﴿

[ߛߞߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬، ߟ:߁߉߂-߁߉߆]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߌ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߋ߫ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫﴿

[ߡߣߍߡߣߍ، ߟ:߆]

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߟߌ߬ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߞߐ߲߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߞߏ߫:

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߲߬ߘߐߕߍ߰ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߢߍ߫ ߟߍߙߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߏ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬، ߞߎߛߎ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫﴿

[ߦߎ߯ߣߎߛߊ߫، ߟ:߃߇]

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ ߦߋ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߬ߤߎ߰ߘߎ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߛߙߊ߫ ߟߎ߬ ߝߏߣߍ߲߫ ߢߐ߲ߞߐ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏߢߐ߲߯ߞߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߟߊ߫﴿

[ߡߣߍߡߣߍ، ߟ:߇߆]

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߖߘߍߖߘߍ ߕߌ߰ߕߌ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ ߛߙߊ߬ߞߏ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߞߣߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߊ߫﴿

[ߛߘߍߞߘߎ، ߟ:߂߇]

ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫

ߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߟߊߖߌ߰ ߌ ߡߊ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐߞߣߍߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߘߟߊߝߎߟߌ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿

[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߈߉]

ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߡߟߌߦߏ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ߢߊ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߝߌ߬ߟߊ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߲ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߢߣߍߡߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߫ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸﴿

[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߃߀]

ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲߫ ߢߊ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߛߎ߲߫ ߘߐ߫ ߥߟߌߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ߬ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌ߲ߓߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߐ߫، ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߛߴߊ߲ ߘߌ߫ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫، ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߟߋ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߕߊ߫ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߊ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߢߋߙߌ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߮ ߘߝߊ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߛߌ߭ ߘߐ߫ ߢߊ߰ߙߊ߬ߒߞߋ ߡߊ߬ ߸ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߐ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߞߐ߫، ߌ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߝߣߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߖߌ ߟߊߖߌ߰ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߡߊ߰ߡߊ߰ ߞߊ߬ ߓߎ߯ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ ߗߋ߲߱ ߘߊ߬ߡߊ ߟߊߝߍߘߍ߲߫﴿

[ߤߖߌ߫، ߟ:߅] ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߦߌߟߊ ߦߋ߫ ߡߌ߲߫ ߸ ߡߎ߲߬ ߝߋ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊߓߊ߮ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ߓߊ߮ ߛߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫، ߞߕߌ ߣߌ߲߬ ߞߏߝߐ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߝߙߍߕߍ (߂߀߲) ߘߐ߫، ߦߊ߯ߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߠߌ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ߖߐ߲ߖߐ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫؟

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߌ߬ߡߦߊ߬ߕߐ߫ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߈߅]

ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫

{ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߣߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߡߊ߬؟}

[ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߁߁߅]

ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊߣߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߬ ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߲ߠߎ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߖߌ߰ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿

[ߤߌߖߙߌ߫، ߟ:߉]

ߛߓߍߘߋ߲ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߖߊ߲߬ ߸ ߝߏߢߐ߲ߞߐ ߣߌ߫ ߘߛߍ ߣߌ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߈߂]

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫، ߟߍߙߊߓߊ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏߡߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐߣߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߢߊ ߡߍ߲߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߓߊ߯ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߐߛߍ߲ߓߍߟߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߠߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߠߵߏ߬ ߦߋ߫: ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߦߊ߫ ߛߙߊߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߤߋ߫ ߸ ߟߍߙߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ * ߞߊ߬ߙߏ߲ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߵߊ߬ ߢߍߕߐ ߥߟߴߊ߬ ߞߕߐ߫، ߟߊ߬ߖߌ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߫ ߟߊ߫﴿

[ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬، ߟ:߄߁-߄߂]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ߦߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߠߊߞߏ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫:

ߞߋߟߊ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߵߊߟߎ߯ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߓߊ߯ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߵߊߟߎ߯ ߝߘߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ߬ ߜߍߟߍ߲ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߥߟߌ߬ߟߌ، ߟ:߇]

 ߂߉- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߦߊ ߟߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߦߊ ߟߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߌ ߕߌ߱ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߞߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߐ ߡߊ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐߚߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬، ߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߂߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߊߛߙߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߕߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߘߊߓߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߣߴߌ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬﴿[ߟߎ߬ߞ߳ߑߡߊ߯ߣߊ߫، ߟ:߁߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߊߛߙߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߕߊ߬ ߕߙߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߕߙߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߣߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߊߓߐߒߛߌ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߓߌߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐ߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߱߸ ߒ ߘߐߛߎ߫ ߌ ߟߊ߫ ߦߌߟߌ߲ ߞߏߢߌ߲ߡߊߟߐ߲ ߡߊ߬، ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߴߏ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߒ ߧߋ߫، ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿[ߞߌߢߍ߲ߞߐ ߟߎ߬، ߟ:߁߅]ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߓߎ߯ ߤߎߙߊߦߑߙߕߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߤߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߸ ߖߐ߲߫ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߘߍ߲߬ߒߢߐ߰ߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߌ ߣߊ߬)) ߗߍ߭ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߐ߫ ߖߐ߲߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߣߊ߬)) ߗߍ߭ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߐ߫ ߖߐ߲߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߣߊ߬)) ߗߍ߭ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߐ߫ ߖߐ߲߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߝߊ߬))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊߡߊ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߘߌ߫ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߛߑߡߊ߯ߺߊ߫ ߓߌ߲ߕ ߊ߬ߓߌ߯ ߓߊߞߑߙߌ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: (( ߒ ߣߊ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߯ ߞߎ߬ߙߊߦߑߛ߭ߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊߢߐ߯ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߒ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߒ ߞߏ߫: ߒ ߣߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߢߴߊ߬ ߟߊ߫؟ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߢߊ߬ ߌ ߣߊ߬ ߟߊ߫))ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ،ߍ߬ߍ߲߫، ߣߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߌߖߊ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߴߊ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߊߓߊ߬ߕߏ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߢߡߊ߬ߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߌ ߞߊ߲߬ ߛߴߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߙߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߴߌ ߟߊ߫، ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߴߏ߬ ߘߐ߫، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߐ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲ߖߏ߲ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫﴿[ߟߎ߬ߞ߳ߑߡߊ߯ߣߊ߫، ߟ:߁߅]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌߦߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߡߴߊ߬ ߡߊ߬ߛߘߎ߬ߢߊ߬ߓߊ߯ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߵߊ߬ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߐ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߓߊ߯ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫﴿[ߡߛߏ߬ߞߘߐߓߐߕߊ ߟߎ߬، ߟ:߈]ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߝߊ ߖߊ߰ߡߊߙߌ ߘߐ߫ ߓߏ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߊߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫. ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߓߋ߬ߣߐ߯ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊ߳ߺߊߓߑߘߊߟߟߊ߯ߤ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛ ߦߋ߫ (ߊ.ߘ) ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫:(( ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߘߋߣߍ߲ ߥߟߊ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߘߋߣߍ߲ߣߍ߲ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߕߴߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߎߡߊߞߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߘߴߌ ߣߝߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫: ߤߊ߯ߟߌ߫. ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߌ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬، ߊߟߊ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߢߍ߫، ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߵߌ ߟߐ߲߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߣߵߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߦߴߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫، ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߢߌߣߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬))ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߄/߂߈߇ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߐ߬ߣߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߬ߛߐ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߡߟߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߘߏ߬ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߡߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫﴿[ߟߊ߬ߕߐ߲ߣߌ߲، ߟ:߆]ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߡߊ߬﴿ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: (( ߊߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߏ߮ ߘߏ߲߬ ߊߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ )).ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ - ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߊ߬ ߘߋ߲ߝߊ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊߟߐ߲ߠߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫، ߛߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߊ߬ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߕߏ߫ ߛߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߛߌ߰ ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫))ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬.ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߢߍߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߗߍ߭ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߣߐ߫، ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߓߐߦߌߘߋ߲ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߎ߬ߣߊ߬ ߸ ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬))ߌߓߎߣ ߤ߭ߌߓߊ߯ߣ ߠߊ߬ ߔߌߦߐߔߌߦߐ (߄߄߉߀).ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߝߊ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߛߟߐߓߐ ߟߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߘߏ߫ ߢߊߝߐ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߦߊ߫ ߝߙߍߕߍ (߁߈߲) ߘߐ߫، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:(( ߗߍ߭ ߟߊ߫ ߘߌ߰ߣߊ߯ߙߌ߫ ߛߟߐߓߐߣߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ ߦߋ߫: ߘߌ߰ߣߊ߯ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲ߝߋ߲ ߠߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬)) ߊ߬ߓߎ߯ ߞ߳ߌߟߊ߯ߓߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߓߎ߯ ߞ߳ߌߟߊ߯ߓߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߗߍ߭ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߛߊ߬ߙߊ ߞߊߓߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߯ߦߊ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߉߉߄

ߌ ߕߌ߱ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߞߴߌ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߘߐ ߡߊ߬ ߌ ߓߟߏ߫ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐߚߐ߫ ߸ ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲߬، ߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿

[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߂߃]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߊߛߙߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߕߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߘߊߓߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫ ߸ ߒ ߞߴߌ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߒߠߋ ߣߴߌ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫، ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍߕߐ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬﴿

[ߟߎ߬ߞ߳ߑߡߊ߯ߣߊ߫، ߟ:߁߄]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߡߊߛߙߊ߬ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߣߐߕߊ߬ ߕߙߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߕߙߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߣߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߊߓߐߒߛߌ߲ߠߊ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߓߌߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐ߮ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߴߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߱߸ ߒ ߘߐߛߎ߫ ߌ ߟߊ߫ ߦߌߟߌ߲ ߞߏߢߌ߲ߡߊߟߐ߲ ߡߊ߬، ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߧߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߴߏ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߒ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߊ߬ ߒ ߧߋ߫، ߒߠߋ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߵߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿

[ߞߌߢߍ߲ߞߐ ߟߎ߬، ߟ:߁߅]

ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߓߎ߯ ߤߎߙߊߦߑߙߕߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߤߍ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߸ ߖߐ߲߫ ߣߌ߫ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߘߍ߲߬ߒߢߐ߰ߦߊ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߌ ߣߊ߬)) ߗߍ߭ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߐ߫ ߖߐ߲߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߣߊ߬)) ߗߍ߭ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߐ߫ ߖߐ߲߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߣߊ߬)) ߗߍ߭ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߐ߫ ߖߐ߲߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߏ߬ ߞߐ߫ ߌ ߝߊ߬))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊߡߊ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߘߌ߫

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߛߑߡߊ߯ߺߊ߫ ߓߌ߲ߕ ߊ߬ߓߌ߯ ߓߊߞߑߙߌ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫: (( ߒ ߣߊ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߯ ߞߎ߬ߙߊߦߑߛ߭ߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊߢߐ߯ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߒ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߒ ߞߏ߫: ߒ ߣߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߊ߬، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߢߴߊ߬ ߟߊ߫؟ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߢߊ߬ ߌ ߣߊ߬ ߟߊ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ،

ߍ߬ߍ߲߫، ߣߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߌߖߊ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߴߊ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߫ ߠߊߓߊ߬ߕߏ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߊ߲߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߢߡߊ߬ߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߊ߲߫ ߌ ߞߊ߲߬ ߛߴߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߝߙߊ߬ ߒߠߋ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߕߴߌ ߟߊ߫، ߌ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߴߏ߬ ߘߐ߫، ߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲ߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߎ߲߰ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߴߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߒߠߋ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߐ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߒ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲ߖߏ߲ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫﴿

[ߟߎ߬ߞ߳ߑߡߊ߯ߣߊ߫، ߟ:߁߅]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌߦߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߡߴߊ߬ ߡߊ߬ߛߘߎ߬ߢߊ߬ߓߊ߯ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߵߊ߬ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߐ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߓߊ߯ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߒߕߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫﴿

[ߡߛߏ߬ߞߘߐߓߐߕߊ ߟߎ߬، ߟ:߈]

ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߝߊ ߖߊ߰ߡߊߙߌ ߘߐ߫ ߓߏ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߊߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫. ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߓߋ߬ߣߐ߯ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߊ߳ߺߊߓߑߘߊߟߟߊ߯ߤ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛ ߦߋ߫ (ߊ.ߘ) ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߞߏ߫:

(( ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߘߋߣߍ߲ ߥߟߊ߫ ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߘߋߣߍ߲ߣߍ߲ ߸ ߦߊ߯ߟߊ߫ ߒ ߕߴߌ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ ߞߎߡߊߞߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߘߴߌ ߣߝߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫؟ ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߞߏ߫: ߤߊ߯ߟߌ߫. ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߴߌ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬، ߊߟߊ߫ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߢߍ߫، ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߐ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߵߌ ߟߐ߲߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߣߵߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߙߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߦߴߊߟߊ߫ ߕߙߊ߫، ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߢߌߣߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬))

ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߄/߂߈߇

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߐ߬ߣߐ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߢߐ߲߬ߛߐ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߡߟߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߘߏ߬ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߡߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫﴿

[ߟߊ߬ߕߐ߲ߣߌ߲، ߟ:߆]

ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߴߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߐߙߍ ߟߎ߬ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߡߊ߬﴿

ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: (( ߊߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߏ߮ ߘߏ߲߬ ߊߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ )).

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ - ߖߐ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߊ߬ ߘߋ߲ߝߊ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊߟߐ߲ߠߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫، ߛߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߊ߬ ߞߊ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߕߏ߫ ߛߊ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߛߌ߰ ߞߛߊߓߌ ߘߐ߫))

ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬.

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

((ߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߢߍߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߗߍ߭ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߣߐ߫، ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߓߐߦߌߘߋ߲ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߮ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߞߎ߬ߣߊ߬ ߸ ߊ߰ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߣߊߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߯ ߣߌ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߊ߯ ߟߋ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߊ߬))

ߌߓߎߣ ߤ߭ߌߓߊ߯ߣ ߠߊ߬ ߔߌߦߐߔߌߦߐ (߄߄߉߀).

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߝߊ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߛߟߐߓߐ ߟߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߘߏ߫ ߢߊߝߐ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߦߊ߫ ߝߙߍߕߍ (߁߈߲) ߘߐ߫، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

(( ߗߍ߭ ߟߊ߫ ߘߌ߰ߣߊ߯ߙߌ߫ ߛߟߐߓߐߣߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ ߦߋ߫: ߘߌ߰ߣߊ߯ߙߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲ߝߋ߲ ߠߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬)) ߊ߬ߓߎ߯ ߞ߳ߌߟߊ߯ߓߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ߓߎ߯ ߞ߳ߌߟߊ߯ߓߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߗߍ߭ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߛߊ߬ߙߊ ߞߊߓߏ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߗߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߟߐߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߡߊ߬ ߥߟߴߊߟߊ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߣߊ߯ߦߊ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߉߉߄

 ߃߀ - ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ߝߍ߬

ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߣߍ߲ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߌߟߓߊߣߐ߲߯ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߟߋߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌߣߍ߲ ߡߍ߲߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߟߐ߬ ߓߟߏ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߁߈]ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߱ ߓߘߊ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߂߉]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫﴿[ߣߍ߭، ߟ:߂߅]ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߙߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߤߊߟߌ߬ ߖߎ߮ ߟߎ ߝߍ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫، ߤߟߴߊ߬ ߟߐ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߣߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߎ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߘߎ߰ߙߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߃߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߐߣߍߦߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߟߍ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߞߍ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߐߣߍߦߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߈]ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߭ ߞߊ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋߦߟߊߟߐ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐߟߌ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߘߎ߲߬ߢߊߓߊ߯ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߖߎ߮ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫.ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߳ߺߊ߯ߡߌߙ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߊ߬ ߞߵߊߣߣߎߺߊ߳ߑߡߊ߯ߣ ߓߎߣ ߓߊߛ߭ߌߙ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߐߣߍ߲߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߒ ߝߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߛߐ߫ ߛߐߟߌߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߳ߊߡߑߙߊߕߎ߫ ߓߌ߲ߕ ߙߊߥߥߊ߯ߤߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߕߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߝߏ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߘߋ߲ߞߍ ߡߍ߲߫ ߝߘߊߣߍ߫ ߊ߳ߊߡߑߙߊߕߎ߫ ߓߌ߲ߕ ߙߊߥߥߊ߯ߤߊ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߫ ߛߐߟߌߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߳ߊߡߑߙߊߕߎ߫ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߵߌߟߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߛߙߋߦߴߏ߬ ߟߊ߫، ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߌ ߓߘߴߌ ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߭ ߠߊ߫؟)) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߌ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߦߴߌ ߕߋߟߋ߲߫ ߌ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫)) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߛߐߟߌߝߋ߲ ߠߛߊߦߌ߲߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߅߈߇

ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߟߐ߬ ߓߟߏ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿

[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߁߈]

ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߱ ߓߘߊ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߂߉]

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߣߊ߬ ߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߗߋ߫ ߔߊߞߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߊ߬ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߊߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߛߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫﴿

[ߣߍ߭، ߟ:߂߅]

ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߙߕߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߤߊߟߌ߬ ߖߎ߮ ߟߎ ߝߍ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲߫، ߤߟߴߊ߬ ߟߐ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊߟߎ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߴߊߟߎ߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߣߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߓߟߏߞߏߟߏ߲߫ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߣߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߎ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߘߎ߰ߙߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߃߅]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߐߣߍߦߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߟߍ߬ߕߍ߮ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߢߐ߲߮ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߡߊ߬ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߌ߲߬ߓߊ߬ߏ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߬ߓߊ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߂]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߞߍ߫ ߛߙߋߦߊ ߟߊߟߐ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߡߐߣߍߦߊ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߎ߫ ߓߊ߲߬ ߠߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ ߟߊ߫﴿

[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߈]

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߌ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߙߎ߲ߘߎ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߭ ߞߊ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋߦߟߊߟߐ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐߟߌ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߘߎ߲߬ߢߊߓߊ߯ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߖߎ߮ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߓߍ߯ ߝߊ߲߭ߝߍ߬

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫

.ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߳ߺߊ߯ߡߌߙ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߊ߬ ߞߵߊߣߣߎߺߊ߳ߑߡߊ߯ߣ ߓߎߣ ߓߊߛ߭ߌߙ ߞߊ߲߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߐߣߍ߲߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߒ ߝߊ߬ ߞߊ߬ ߒ ߛߐ߫ ߛߐߟߌߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߳ߊߡߑߙߊߕߎ߫ ߓߌ߲ߕ ߙߊߥߥߊ߯ߤߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߕߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߝߏ߫ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߟߊߛߙߋߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߒ ߘߋ߲ߞߍ ߡߍ߲߫ ߝߘߊߣߍ߫ ߊ߳ߊߡߑߙߊߕߎ߫ ߓߌ߲ߕ ߙߊߥߥߊ߯ߤߊ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߫ ߛߐߟߌߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߳ߊߡߑߙߊߕߎ߫ ߓߘߊ߫ ߒ ߖߊ߬ߡߊߙߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߵߌߟߋ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߛߙߋߦߴߏ߬ ߟߊ߫، ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߌ ߓߘߴߌ ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߛߐ߫ ߣߌ߲߬ ߢߐ߲߭ ߠߊ߫؟)) ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ((ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߌ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߦߴߌ ߕߋߟߋ߲߫ ߌ ߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫)) ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߞߊ߬ ߛߐߟߌߝߋ߲ ߠߛߊߦߌ߲߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߅߈߇

ߓߊߏ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߝߏ߫ ߕߋߟߋ߲، ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߕߋߟߋ߲، ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߡߊߞߞߊ߬ ߞߊ߯ߝߙߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߝߎ߲ߘߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߓߊߛ߭ߊ߫، ߞߴߊ߬ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲ߛߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ ߟߴߊ߬ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬.

 ߃߁- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߏ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߉߀]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐߣߍ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߁߃߄]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߛߓߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߟߊߢߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߣߊߕߍ߯ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߣߊߕߍ߯ߟߌ ߟߊߢߊ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߊߕߍ߯ߟߊ߲ ߘߊߜߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߊߕߍ߯ߟߌߝߋ߲ ߠߊߝߙߍ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߉߅߅ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߏ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߐ߫ ߟߍߙߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߅߇]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߤߍ߲߫ ߊ߳ߺߊ߯ߺߌߛ߭ߕߊ߫ ߊߟߊ߫ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߣߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌߡߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߟߊߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߢߐ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߊ߬ߣߊ ߝߍ߬))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߅߉߃ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߐ߲ ߣߌ߲ ߞߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬: ߘߋ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߛߐ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊߡߊ߫ ߘߌ߯ ߘߎ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߎ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߝߐߘߊ߫ ߞߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߄߀߈ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊߙߌߖߣߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߦߊ߯ߟߊ ߒ ߕߍ߫ ߞߏ߯ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߌߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ؟ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߅߄

ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫﴿

[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߉߀]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߡߊߓߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐߣߍ ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߠߊ߫ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߢߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫﴿

[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߁߃߄]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߛߓߍ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߟߊߢߊ߬، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߣߊߕߍ߯ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߣߊߕߍ߯ߟߌ ߟߊߢߊ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߊߕߍ߯ߟߊ߲ ߘߊߜߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߊߕߍ߯ߟߌߝߋ߲ ߠߊߝߙߍ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߉߅߅

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߏ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߐ߫ ߟߍߙߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߦߋߟߋ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߅߇]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߤߍ߲߫ ߊ߳ߺߊ߯ߺߌߛ߭ߕߊ߫ ߊߟߊ߫ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߸ ߣߐ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌߡߴߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ ߟߊߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߢߐ߲߬ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߘߐ߬ߜߟߍ߬ߦߊ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߕߊ߬ߣߊ ߝߍ߬))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߅߉߃

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߟߊ߬ߕߐ߲ ߣߌ߲ ߞߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬: ߘߋ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߛߐ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߣߊߡߊ߫ ߘߌ߯ ߘߎ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߎ߬ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߝߐߘߊ߫ ߞߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߢߌ߬ߣߌ߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߓߎߙߎ߲ߞߐ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߄߀߈

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊߙߌߖߣߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߦߊ߯ߟߊ ߒ ߕߍ߫ ߞߏ߯ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߌߘߴߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߯ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ؟ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߅߄

 ߃߂- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊ ߡߝߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߓߟߏߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߛߐߟߌߟߓߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ ߡߐ߯ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐߕߐ߯ ߟߘߊߥߎߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߒ ߞߋߟߊߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߖߏ߯ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߝߊ߫ ))ߛ߫ߐ߫ߤ߭ߌ߯ߤ߭ߎ߫ ߊߟߑߊߘߊߓߎ ߊߟߑߡߎߝߑߙߊߘ ߂߀߇،ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߐ߫ ߒ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲ ߒ ߝߍ߬ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߵߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ߢߌߡߊߕߌ߯ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߜߏߡߊ߲ ߒ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߡߊߖߊ߲ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߕߣߐ߬ߒߕߊ߲߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߛߐ߰ ߞߎߡߊ߬ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߝߊߒߞߎߡߊߘߐ߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫: ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߛߐ߯ ߞߎߡߊ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߐ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߝߊߒߞߎߡߊߘߐ߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬))ߔߌߦߐߔߌߦߐ߫ ߖߟߐߞߌ ߇߉߁ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟߟߊ߯ߤ ߓߎߣ ߊߡߑߙߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏ߫: ((ߞߋߟߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߏߙߏ߲߫ ߝߐߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߏߙߏ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫)) ߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: (ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߦߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߖߏ߯ ߢߌߡߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫)ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߃߅߅߉،ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߘߌߛߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߎ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬.ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߕߏ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:( ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߢߌ߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߙߑߖߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߗߍ߭ ߕߍ߫ ߝߘߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߝߐߟߊ)ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߆߀߇ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊ ߟߊߛߋ߫ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߅߈]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ : ߞߎ߲ߒߖߘߍ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬: ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߝߘߎߞߍߟߊ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍ߬ߡߊ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫))ߕߙߌ߬ߡߗ߭ߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߁߆߅߅ߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߘߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:((ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߧߴߌ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߙߌ ߟߊ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߇߂߁ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ : ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߤߙߊ))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߁߁߇ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߖߏ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߏ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫))ߓߊߦߑߤߊߞ߳ߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߛ߭ߎߊ߳ߊߓߎߟ ߌ߯ߡߊ߯ߣ ߘߐ߫ ߆/߂߆߁߉.ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ : ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߣߊߛ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߞߏ߫:(( ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊߘߌ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߞߊ߫ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ ߘߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߰ߞߊ߲ ߣߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߲ߞߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߈߂߀.ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߰ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌߕߐߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:((ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌߕߐߦߊ ߡߊ߬))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߃߇߄ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߛߐߟߌߓߊ ߣߌ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߯ ߝߍߘߍ߲߫ ߕߋ߬ߞߏ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫، ߞߡߊ߫ ߗߡߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߵߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߙߌߥߊߟߌߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߣߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߆߁]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߖߏ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛ ߡߊ߬:((ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߙߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߘߏ߲߬ ߓߏ߲ߓߊ ߕߘߍ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߖߌߓߙߌߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߒߢߐ߰ߦߊ߫ ߟߊ߫، ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߵߊ߬ ߓߍ߲߬ߒߢߐ߰ߦߊ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߙߏ߬ߓߐ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫، ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ߒߢߐ߰ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߙߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߝߢߐ߫ ߗߋߣߍ߲ ߞߊ߲߬))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߉߀߂ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊߕߐ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߘߡߊߞߊߛߌߟߊ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐߕߐ߮ ߟߘߊߥߎߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟߟߊ߯ߤ ߓߎߣ ߊߡߑߙߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߟߘߊߥߎߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߐ߬ ߡߊ߬ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߵߌ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߟߐ߲߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߂.ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߖߌߟߐ ߥߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߖߌ߬ ߘߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߸ ߕߘߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߟߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߰ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߠߊ߫ߣߊߡߎ߲߫ ߠߊ߫ ߖߌߟߐ ߡߊ߬ ߸ ߗߍ߭ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߖߌߟߐ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߢߐ߲߱ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߖߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐߟߐ߲ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߝߋ߲ ߟߝߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߥߎ߬ߟߎ ߟߊߡߌ߲߫ ߏ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߊ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫)) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߋ߫ ߛߙߊ߬ ߦߵߊ߲ ߧߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߏ ߘߐ߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߛߙߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌߢߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߕߌ߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊߞߏ ߘߐ߫))ߌߓߎߣ ߤ߭ߌߓߓߊ߯ߣ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߅߄߄ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߜߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍ߯ߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߖߘߍ߬ߘߌߟߊ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߛߊߟߌߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߎ߲߬ ߠߊ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߅߃߅߃ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߖߌߞߏ ߤߊߞߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߭ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߛߌ߲ߖߌߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߢߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫﴿[ߞߙߎߞߊ߫ ߟߎ߬، ߟ:߆]ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߌߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߟߎ߫ ߕߍ߰﴿ (߂߂)﴿﴾ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫﴿[ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ، ߟ:߂߂-߂߃]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: (( ߛߌ߲ߖߌ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߙߑߖߣߍ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߅߅߆ߛߌ߲ߖߌ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲߬: ߡߏߦߌߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߗߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߋߣߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏߙߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߘߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ (ߓߏߙߌ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬).ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲ ߤߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߝߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߐ߰ ߛߌ߯ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߛߌ߯ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߘߍߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ߥߊߛߏߟߊ߫ ߝߍ߬﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߃߆]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߫ ߝߘߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߖߌ߬ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߗߍ ߕߊ߬))ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲߫ ߅߁߅߂

(( ߒ ߞߋߟߊߦߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߊ߫ ߒ ߘߌ߫ ߖߏ߯ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߝߊ߫ ))

ߛ߫ߐ߫ߤ߭ߌ߯ߤ߭ߎ߫ ߊߟߑߊߘߊߓߎ ߊߟߑߡߎߝߑߙߊߘ ߂߀߇،

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߐ߫ ߒ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲ ߒ ߝߍ߬ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߵߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ߢߌߡߊߕߌ߯ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߜߏߡߊ߲ ߒ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߡߊߖߊ߲ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߕߣߐ߬ߒߕߊ߲߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߛߐ߰ ߞߎߡߊ߬ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߝߊߒߞߎߡߊߘߐ߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫: ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߛߐ߯ ߞߎߡߊ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߐ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߝߊߒߞߎߡߊߘߐ߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬))

ߔߌߦߐߔߌߦߐ߫ ߖߟߐߞߌ ߇߉߁

ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟߟߊ߯ߤ ߓߎߣ ߊߡߑߙߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߏ߫: ((ߞߋߟߊ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߏߙߏ߲߫ ߝߐߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߏߙߏ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫)) ߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: (ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߐ߰ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߦߵߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߖߏ߯ ߢߌߡߊߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫)

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߃߅߅߉،

ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߘߌߛߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߎ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߕߏ߬ߢߊ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

( ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߏ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߢߌ߬ߡߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߙߑߖߣߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߗߍ߭ ߕߍ߫ ߝߘߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߝߐߟߊ)

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߆߀߇

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊ ߟߊߛߋ߫ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߊ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߎ߫ ߡߊ߬﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߅߈]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ : ߞߎ߲ߒߖߘߍ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

((ߛߓߊ߬ ߓߍ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬: ߊ߬ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߝߘߎߞߍߟߊ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍ߬ߡߊ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫))

ߕߙߌ߬ߡߗ߭ߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߁߆߅߅

ߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߘߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:

((ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߧߴߌ ߕߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߙߌ ߟߊ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߇߂߁

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ : ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߤߙߊ))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߁߁߇

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߖߏ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߖߏ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߘߌ߫))

ߓߊߦߑߤߊߞ߳ߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߛ߭ߎߊ߳ߊߓߎߟ ߌ߯ߡߊ߯ߣ ߘߐ߫ ߆/߂߆߁߉.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ : ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊߣߊߛ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߞߏ߫:

(( ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊߘߌ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߞߊ߫ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲ ߘߊ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߰ߞߊ߲ ߣߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߲ߞߐ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߈߂߀.

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߰ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌߕߐߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߕߍߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:

((ߒ ߡߊ߰ߙߌ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߖߌߕߐߦߊ ߡߊ߬))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߃߇߄

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߛߐߟߌߓߊ ߣߌ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏ ߘߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߞߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߯ ߝߍߘߍ߲߫ ߕߋ߬ߞߏ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫، ߞߡߊ߫ ߗߡߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߵߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߦߙߌߥߊߟߌߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߣߠߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߆߁]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߖߏ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛ ߡߊ߬:

((ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߙߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋߦߊ ߘߏ߲߬ ߓߏ߲ߓߊ ߕߘߍ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߖߌߓߙߌߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߒߢߐ߰ߦߊ߫ ߟߊ߫، ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߘߵߊ߬ ߓߍ߲߬ߒߢߐ߰ߦߊ߫ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߛߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߙߏ߬ߓߐ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫، ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ߒߢߐ߰ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎߣߎ߲ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߙߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߝߢߐ߫ ߗߋߣߍ߲ ߞߊ߲߬))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߉߀߂

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊߕߐ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߘߡߊߞߊߛߌߟߊ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐߕߐ߮ ߟߘߊߥߎߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߘߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎߟߟߊ߯ߤ ߓߎߣ ߊߡߑߙߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߟߘߊߥߎߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߐ߬ ߡߊ߬ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߵߌ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߟߐ߲߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߂.

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߖߌߟߐ ߥߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߬ߟߐ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߖߌ߬ ߘߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߸ ߕߘߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߎ߬ߟߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߰ ߛߎߡߊߣߍ߲ ߠߊ߫ߣߊߡߎ߲߫ ߠߊ߫ ߖߌߟߐ ߡߊ߬ ߸ ߗߍ߭ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߖߌߟߐ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߢߐ߲߱ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߒ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߖߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐߟߐ߲ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߝߋ߲ ߟߝߊ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߥߎ߬ߟߎ ߟߊߡߌ߲߫ ߏ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߊ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫)) ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߋ߫ ߛߙߊ߬ ߦߵߊ߲ ߧߋ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߏ ߘߐ߫؟ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߐ߲߬ߤߐ߲߫ ߸ ߛߙߊ߬ ߦߋ߫ ߓߌߢߍ߫ ߞߍ߲ߘߍߕߌ߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊߞߏ ߘߐ߫))

ߌߓߎߣ ߤ߭ߌߓߓߊ߯ߣ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߅߄߄

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߜߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍ߯ߜߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߖߘߍ߬ߘߌߟߊ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߛߎ ߘߐ߫ ߛߊߟߌߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߎ߲߬ ߠߊ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߅߃߅߃

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߖߌߞߏ ߤߊߞߍ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߭ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߋ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߛߌ߲ߖߌߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߎ߲ߘߌߓߊ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊߟߢߌߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߍߙߊ ߞߣߐ߫﴿

[ߞߙߎߞߊ߫ ߟߎ߬، ߟ:߆]

ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߌߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߍ߯ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߟߎ߫ ߕߍ߰﴿ (߂߂)﴿

ߊߟߊ߫ ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߏߜߋߘߋ߲ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߝߎߦߋ߲ߦߊ߫﴿

[ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ، ߟ:߂߂-߂߃]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: (( ߛߌ߲ߖߌ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߙߑߖߣߍ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߅߅߆

ߛߌ߲ߖߌ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲߬: ߡߏߦߌߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߗߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߘߋ߲ߡߛߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߋߣߐ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏߙߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊߘߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ (ߓߏߙߌ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬).

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲ ߤߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߯ߝߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߐ߰ ߛߌ߯ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߛߌ߯ߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߘߍߢߐ߲߮ ߣߌ߫ ߛߌߟߊߘߋ߲ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ߥߊߛߏߟߊ߫ ߝߍ߬﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߃߆]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

((ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߫ ߝߘߴߊ߬ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߒ ߠߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲ߞߏ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߒ ߞߵߊ߬ ߖߌ߬ ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߗߍ ߕߊ߬))

ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲߫ ߅߁߅߂

 ߃߃- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߤߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ߬ߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߖߛߎ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߟߊߘߤߊ߫، ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߤߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:((ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫: ﴿ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߥߏ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫﴿ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߏߝߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ ߟߊߖߊ߲ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߢߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲߬ߧߊ߫، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߋ߯ ߒ ߕߌ߱ ߋ߯ ߒ ߕߌ߱ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߓߊߟߏ߫ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߐ߫ ߘߌ߬؟!))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߀߁߅ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߃߂]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ߬ߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߖߛߎ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߟߊߘߤߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫.ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߠߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊߦߊ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߌ߲ ߡߊ߬﴿[ߟߞߌߛ، ߟ: ߇߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫: ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ (߄)﴿﴾ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߕߍ߰ ߞߛߐ ߟߊ߫ (߅)﴿[ߘߌ߬ߛߊ ߕߌ߮، ߟ:߄-߅]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:( ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊߙߌߖߣߍ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߕߌ ߖߌߘߊ߲ ߢߐ߲߯ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߟߐ߬ߡߍ ߘߐ߫، ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߗߍ߭ ߦߋ߫ ߟߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߙߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߞߋߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߗߋ߲߭ ߠߋ߬ ߗߋ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌߡߴߊ߬ ߦߋ߫، ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ߟߊ߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߉߁

((ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ﴿ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ ߞߍ߫ ߸ ߓߊ ߒߠߋ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫: ﴿ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߥߏ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߊ߲ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫﴿ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߏߝߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߐߕߊ ߟߊߖߊ߲ ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߌ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߢߊ߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲߬ߧߊ߫، ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߋ߯ ߒ ߕߌ߱ ߋ߯ ߒ ߕߌ߱ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߊߘߌߦߊߓߐ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߓߊߟߏ߫ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߐ߫ ߘߌ߬؟!))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߀߁߅

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߍߣߍ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߵߊ߲ ߧߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߏߟߐ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߃߂]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ߬ߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߖߛߎ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߟߊߘߤߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߠߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߝߋ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊߦߊ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߌߛߙߌߥߊߟߋߦߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߌ߲ ߡߊ߬﴿

[ߟߞߌߛ، ߟ: ߇߂]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ (߄)﴿

ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߕߍ߰ ߞߛߐ ߟߊ߫ (߅)﴿

[ߘߌ߬ߛߊ ߕߌ߮، ߟ:߄-߅]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

( ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߲߬ ߊߙߌߖߣߍ߫ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߝߌ߬ߕߌ ߖߌߘߊ߲ ߢߐ߲߯ ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߛߟߐ߬ߡߍ ߘߐ߫، ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊ߬ ߘߎߡߊ߲߫ ߗߍ߭ ߦߋ߫ ߟߴ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߞߍ߫ ߢߌߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߓߙߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߞߋߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߗߋ߲߭ ߠߋ߬ ߗߋ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌߡߴߊ߬ ߦߋ߫، ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ߟߊ߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߢߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߯ߦߊ))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߉߁

 ߃߄- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߖߏ߰ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߣߌ߫ ߕߐ߯ߟߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߭ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐߣߍ߲ ߝߊ߭ ߣߌ߫ ߕߌߢߊߟߌ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߕߍ ߣߌ߫ ߘߊߖߏ߯ ߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߕߊ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߘߐ߬ߕߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߌߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߊߕߐ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌߝߊ ߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߣߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߍ߬ ߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߛߐ ߣߌ߫ ߣߐ߱ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߣߌ߲ߖߊ߮ ߣߌ߫ ߖߌߘߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߘߛߏ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߟߎ߬ ߕߍ߱ ߟߊߕߐ߲߫. ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߕߐ߲ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߖߏ߰ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߣߌ߫ ߕߐ߯ߟߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߭، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߠߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߘߐ߱ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߜߍߘߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߝߊ߰ ߝߏ߫ ߖߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫﴿﴾ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߢߊߢߌߡߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐ߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߝߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߬ߙߍ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫، ߤߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߝߊ߫، ߊߟߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫﴿[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߅߁-߁߅߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߱ ߣߊ߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߕߎ߬ߢߊ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߙߵߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߃߃]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߝߊ߭ ߟߊߕߐ߲ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲߲ߣߍ߲ ߝߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߓߊ߯ ߝߊ߰ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߖߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߕߊ߯ ߘߌ߫﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߃߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫﴿[ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ، ߟ:߆߈]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߅߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߛ߭ߎ߬ߺߊ߳ߊߦߑߓߎ߫ ߞߊ߲߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫:ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫، ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߔߊߞߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߝߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߈߅]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߞߙߐߕߍ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߞߌߣߌ߲ߘߐ߫ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߛߍ߲، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߙߐ߬ߕߍ߬ߕߌ߯ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊߘߊ߲ߠߊ߫، ߞߙߐ߬ߕߍ߬ߕߌ߮ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫﴿[ߕߐ߯ߤߊ߫، ߆߉]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߌߟߊ߫ ߡߊߖߊ߯ߢߊ߫ ߕߏ߲ߘߐߞߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߴߊߟߊ߫ ߞߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߕߍ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߝߊ߭ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߘߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߟߊ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߡߛߏ߬ ߟߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߌ߲߭))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߈߅߇߃߄- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߘߊߖߏ߯ ߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߕߊ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߘߐ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߌߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߸ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߏߝߐߟߌ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߢߌ߲߬ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ߬ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫﴿﴾ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߇߈-߂߇߉]ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߛߐߛߐߟߊ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߜߙߐ߬ߞߐ߬ߕߌ߮ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߓߊߏ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫.߃߄- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߖߌߝߊ ߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߣߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߍ߬ ߛߓߏ ߟߊߕߐ߲߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߝߌ߲ ߛߏ߬ߓߏ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߘߎߞߘߎߣߍ߲߫ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߜߎߣߍ߲ ߠߎ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߊ߫ ߘߊߕߐ، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ ߞߊ߬ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߃]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߟߐ߬ߡߌ߲ ߣߌ߫ ߞߛߐ ߣߌ߫ ߣߐ߱ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߥߏ߯ ߸ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߛߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ (߉߀)﴿﴾ߜߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߡߊ߬، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏߟߌߓߊ߯ ߘߌ߫﴿[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߉߀-߉߁]ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߬ߥߎߙߊ߰ߕߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߛߐ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߏߝߐ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߝߙߍߕߍ (߃߁߲) ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߅߇]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߓߏ߲ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߲ߖߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߀]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲߫ ߖߊ߮ ߣߌ߫ ߖߌߘߊ߲ ߘߐߘߛߏ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:(߁) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߏ߲ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿﴾ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߝߊ߫ ߞߏ ߢߌߣߌ߲߫ (߂)﴿﴾ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ ߖߊ߭ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫ (߃)﴿﴾ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߞߏ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ (߄)﴿[ߕߊ߲ߓߏ߲ߕߏߟߊ ߟߎ߬،ߟ:߁-߄]

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߯ ߣߊ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߠߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߙߊ߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߊ߰ ߘߐ߱ ߢߍߛߌߟߊ߲ߢߍ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߜߍߘߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߝߊ߰ ߝߏ߫ ߖߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫﴿

ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߘߏ߲߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲ߝߟߏ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߢߊߢߌߡߊ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߞߐ߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߯ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߝߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߕߍ߫ ߣߌߡߊ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߓߍ߬ߙߍ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߴߊߟߎ߫ ߕߋߟߋ߲߫، ߤߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߝߊ߫، ߊߟߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊߛߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫﴿

[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߅߁-߁߅߂]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߱ ߣߊ߬ ߞߏߙߏ߲ߧߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߘߐ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߕߎ߬ߢߊ ߕߣߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߙߵߊߟߊ߫ ߡߵߊ߬ ߡߊ߫ ߞߎ߲߬ ߛߌ߫ ߟߊߖߌ߰ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߡߵߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߃߃]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߝߊ߭ ߟߊߕߐ߲ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊߣߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲߲ߣߍ߲ ߝߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߕߐ߬ߢߍ߰ߣߍ߲ ߓߊ߯ ߝߊ߰ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߖߏ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߓߘߊߡߐ߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߕߊ߯ ߘߌ߫﴿

[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߃߃]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߞߟߌ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߰ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߡߍ߲ ߓߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߖߟߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫﴿

[ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ، ߟ:߆߈]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߐ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߅߆]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߛ߭ߎ߬ߺߊ߳ߊߦߑߓߎ߫ ߞߊ߲߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

ߒ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߸ ߊߟߎ߯ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫، ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߘߍ߫ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫، ߔߊߞߌ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߛߎߡߊ߲ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߭ ߟߝߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊߢߊ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫، ߏ߬ ߟߋ ߘߌߡߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߈߅]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߞߙߐߕߍ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߞߌߣߌ߲ߘߐ߫ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߵߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲ߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߛߍ߲، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߙߐ߬ߕߍ߬ߕߌ߯ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߙߌ ߟߋ߬ ߟߊߘߊ߲ߠߊ߫، ߞߙߐ߬ߕߍ߬ߕߌ߮ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߝߊ߲߬-ߊ-ߝߊ߲߬ ߊ߬ ߕߍ߫ ߛߎߘߊ߲߫﴿

[ߕߐ߯ߤߊ߫، ߆߉]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߦߌߟߊ߫ ߡߊߖߊ߯ߢߊ߫ ߕߏ߲ߘߐߞߏ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߴߊߟߊ߫ ߞߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߕߍ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߝߊ߭ ߸ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߘߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߟߊ ߓߏ߬ߙߌ ߘߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߯ ߡߛߏ߬ ߟߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߌ߲߭))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߈߅߇

߃߄- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߘߊߖߏ߯ ߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߕߊ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߘߐ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߌߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߸ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߏߝߐߟߌ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߢߌ߲߬ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߵߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ߬ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫﴿

ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߢߍ߫، ߣߴߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߇߈-߂߇߉]

ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߊߟߊ߫ ߛߐߛߐߟߊ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߜߙߐ߬ߞߐ߬ߕߌ߮ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߓߊߏ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌ ߟߎ߬ ߕߌߢߍ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

߃߄- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߖߌߝߊ ߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߣߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߍ߬ ߛߓߏ ߟߊߕߐ߲߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߙߌ߬ߝߌ߲ ߛߏ߬ߓߏ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߟߋ߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߜߍ߲߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߘߎߞߘߎߣߍ߲߫ ߓߋ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߜߎߣߍ߲ ߠߎ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߊ߫ ߘߊߕߐ، ߝߏ߫ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߎ߰ߘߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߍ ߞߊ߬ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲ ߞߍ߫ ߓߌ߬ߢߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߃]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߟߐ߬ߡߌ߲ ߣߌ߫ ߞߛߐ ߣߌ߫ ߣߐ߱ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߥߏ߯ ߸ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߟߊߝߍߣߍ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߛߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߊߓߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ (߉߀)﴿

ߜߍ߬ߘߍ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߘߊ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߡߊ߬، ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏߟߌߓߊ߯ ߘߌ߫﴿

[ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ:߉߀-߉߁]

ߊ߬ ߝߐ߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߊ߬ߥߎߙߊ߰ߕߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߛߐ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߏ߬ ߞߏߝߐ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߝߙߍߕߍ (߃߁߲) ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߞߎ߲߬ߝߌ߲ ߠߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߕߊ߬ߥߎ߬ߙߊߕߌ ߣߌ߫ ߟߌ߲߬ߖߌ߯ߟߌ ߞߣߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߊ߬ߤߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊߢߍߢߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߜߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߅߇]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߬ߘߍ ߟߊ߫، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߊߟߎ߫ ߕߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߫ ߝߍ߬، ߓߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߬ ߓߏ߲ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߂]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߮ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߖߌ߲ߖߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߀]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲߫ ߖߊ߮ ߣߌ߫ ߖߌߘߊ߲ ߘߐߘߛߏ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

(߁) ߜߊ߬ߟߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߲ߓߏ߲ߕߏߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߝߊ߫ ߞߏ ߢߌߣߌ߲߫ (߂)﴿

ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ ߖߊ߭ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߛߏ߫ (߃)﴿

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߞߏ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߫ ߓߊ߬ (߄)﴿

[ߕߊ߲ߓߏ߲ߕߏߟߊ ߟߎ߬،ߟ:߁-߄]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߛߌ߲ߖߌ ߟߎ߬ ߕߍ߱ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߋ߬، ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤߊߘߌߛߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߕߐ߲ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߝߙߍߕߍ (߃߁߲) ߘߐ߫

 ߃߅- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߡߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߥߎߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߛߍ߬ߒߞߐ߬ߣߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߠߎ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߞߋߖߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߋ߬.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߡߊ߲߬ߜߦߊߣߍ߲ ߞߙߎߞߙߍ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߌ ߞߊߣߵߌ ߕߊ߬ߡߊ߲ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߴߌ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ߥߊߛߏߟߊ߫ ߛߌ߫ ߝߍ߬﴿[ߟߎ߬ߞ߳ߑߡߊ߯ߣߊ߫، ߟ:߁߈]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߐ߫ ߒ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲ ߒ ߝߍ߬ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߵߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ߫ ߕߌ߯ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߜߏߡߊ߲ ߒ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߡߊߖߊ߲ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߕߣߐ߬ߒߕߊ߲߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߛߐ߯ ߞߎߡߊ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߝߊߒߞߎߡߊߘߐ߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫: ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߛߐ߯ ߞߎߡߊ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߐ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߝߊߒߞߎߡߊߘߐ߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬))ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߖߟߐߞߌ ߇߉߁ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎߦߊߝߐ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߺߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߘߌ߫﴿[ߦߝߊ߬ߓߊ߮، ߟ:߂߈]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎߦߊߝߐ ߘߌ߫ߓߊߏ߬ ߥߎߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߗߍ߭ ߕߍ߫ ߝߘߊ߫ ߥߎߦߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߥߎߦߊߝߐߟߓߊ))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߆߀߇ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߕߐ߬ߡߊߛߙߋ ߛߓߊ߬: ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߝߐ߫، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐߟߊߝߐ߫، ߣߌ߫ ߟߊ߲ߒߘߦߊ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߍ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߀߉߅ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߝߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߏ߲ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫، ߛߎߡߦߊ ߞߍ߫ ߘߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ߛߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߕߌ߮ ߸ ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߤߊߟߵߌ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߛߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߲ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߲ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߀߂ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߒߝߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߣߍ߲ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫﴿[ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬، ߟ:߂߇]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫﴿[ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ،ߟ:߂߀]ߞߋߟߊ ߸ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫:((ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍߟߍ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߢߊ߬ߙߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߏߦߟߌߟߊ߫ ߝߊ߰))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߇߃߁ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߍ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߖߘߍ߬ߖߘߍ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߕߌ߱ ߘߐ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߵߏ߬ ߕߌ߱ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߬ ߊ߬ ߦߵߊ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬: ߣߌ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߍ߫، ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߝߐ߫، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐߟߊߝߐ߫، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߡߌ߬ߣߌ߲ ߞߍ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߃߄ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߅߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߟߍߙߊߟߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߯ߝߙߌ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߘߐ߫ ߓߍߛߍ߲ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߏߦߊߕߏ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߀߉]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬: ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߠߊߜߏߦߊߒߢߍ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߯ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ ߟߌ߯ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߌ߯، ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߒ ߣߌ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߓߟߏ߫، ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߙߑߖߣߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߒ ߕߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߏ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߐ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫))ߕߙߌ߬ߡߗ߭ߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߂߅߁߀.ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊߡߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊߡߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫﴿[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߂߃ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲ ߝߊ߰ߞߏ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߕߌ߱ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߌߛߊ߫ ߛߏ߬ߓߌ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (߅߂)﴿﴾ߊ߲ ߕߌ߱ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߒ߬ߓߵߌ ߦߴߊ߲ ߛߓߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ (߅߃)﴿﴾ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߞߍ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߙߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߤߙߊߡߊ ߘߌ߫ (߅߄)﴿﴾ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌߟߋ߫ ߌߛߊ߫ ߸ ߒ ߧߴߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߌ ߟߊߦߟߍ߬ ߒ ߝߍ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߞߏ ߡߍߵ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (߅߅)﴿[ߊ߳ߺߌߡߑߙߊ߯ߣߊ߫ ߞߐߙߍ، ߟ:߅߂-߅߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߛ߫ߐ߯ߟߌߤ߭ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߞߏ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߘߐߓߍ߲߬، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߖߊߡߎߙߊ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߛߍ߲߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߙߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߭ ߡߊ߬، ߊ߲ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (߄߉)﴿﴾ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ (߅߀)﴿﴾ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ (߅߁)﴿[ߡߣߍߡߣߍ، ߟ:߄߉-߅߁]ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߛߏ߲߭ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߡߌ߲߬ߠߌ߲ߠߊ ߕߍ߫ ߡߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯، ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߐ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߈߁߀.ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߡߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫﴿[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߉߀]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߡߊߖߌ߰ ߛߊ߫ ߘߏ߫ ߞߣߊ߫ ߓߊ߰ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߞߣߊ߫ ߥߊߛߏ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫))ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߄߈߉߅ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߅߇]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫﴿[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߂߁]ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿[ߡߐ߱، ߟ:߃߁]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߛߓߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߕߍ߫ ߟߛߊߦߌ߫ ߟߊ߫: ߢߍߡߐ߯ ߕߟߋߣߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߕߐ߮ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߛߎ߲ ߠߞߊߘߌ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊ߬ߣߐ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߛߊ߲ ߓߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊߞߵߊ߬ ߦߋ߫، ߕߌ߰ ߞߟߊߒߞߋ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ ߕߍ߫ ߒ ߘߴߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲))ߡߎ߬ߛߑߟߌߡ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߂߇߄߉) ߞߎ߲߬ߘߐ߬ ߛߎߘߎ߲ߢߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߊ߫، ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߂߅߂߆) ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߊ߫، ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߈߀߄߃) ߏ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬.ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ - ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߡߎ߬ߺߊ߳ߺߊ߯ߖ߭ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬:((ߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߄߉߆ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊߓߏ߲߬ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߡߊ߬، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߟߵߏ߬ ߕߌ߭ ߘߊߘߐߖߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲))ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߃߀߅߂ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߸ ߦߏ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߞߋ߬ߖߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ، ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߟߋ߬

ߌ ߞߊߣߵߌ ߕߊ߬ߡߊ߲ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߌ ߘߏ߲߬ ߞߴߌ ߖߊ߲߬ߘߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲߬ߞߊ߲߬ߓߊ߯ ߥߊߛߏߟߊ߫ ߛߌ߫ ߝߍ߬﴿

[ߟߎ߬ߞ߳ߑߡߊ߯ߣߊ߫، ߟ:߁߈]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߘߐ߫ ߒ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲ ߒ ߝߍ߬ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߏ߬ ߟߵߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߏ߯ ߢߌߡߊ߫ ߕߌ߯ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߜߏߡߊ߲ ߒ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߌߟߊ߫ ߡߊߖߊ߲ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߸ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߕߣߐ߬ߒߕߊ߲߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߛߐ߯ ߞߎߡߊ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߝߊߒߞߎߡߊߘߐ߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߞߏ߫: ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߢߊߕߣߐ߬ߒߕߊ߲ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߘߐ߬ߛߐ߯ ߞߎߡߊ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߐ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߝߊߒߞߎߡߊߘߐ߫ ߞߍߟߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߖߘߍ߬ߘߐ߬ߓߊ ߟߎ߬))

ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߖߟߐߞߌ ߇߉߁

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߎߦߊߝߐ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߺߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊߛߟߌߟߊ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ ߘߌ߫﴿

[ߦߝߊ߬ߓߊ߮، ߟ:߂߈]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

((ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎߦߊߝߐ ߘߌ߫ߓߊߏ߬ ߥߎߦߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߗߍ߭ ߕߍ߫ ߝߘߊ߫ ߥߎߦߊ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߏ߫ ߥߎߦߊߝߐߟߓߊ))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߆߀߇

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

((ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߕߐ߬ߡߊߛߙߋ ߛߓߊ߬: ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߝߐ߫، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐߟߊߝߐ߫، ߣߌ߫ ߟߊ߲ߒߘߦߊ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߍ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߀߉߅

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲ߝߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬

ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߘߏ߲ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫، ߛߎߡߦߊ ߞߍ߫ ߘߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ߛߍ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߛߎ߬ߡߊ߲߬ߕߌ߮ ߸ ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߋߟߊ ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߛߋߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߤߊߟߵߌ ߕߘߍ߬ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߛߊ߲ߝߍ߬ ߛߊ߯ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߲ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߕߍ߫ ߊ߲ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߀߂

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߒߝߊ߲߬ߕߋ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߣߍ߲ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߵߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߸ ߞߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫﴿

[ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬، ߟ:߂߇]

ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫

ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߘߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߊ߲ߠߊ ߕߌߢߍ߫ ߟߊ߫﴿

[ߛߊ߲ߜߊߟߌߡߊ،ߟ:߂߀]

ߞߋߟߊ ߸ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍߘߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫:

((ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍߟߍ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߊ߬ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߢߊ߬ߙߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߡߏߦߟߌߟߊ߫ ߝߊ߰))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߇߃߁

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߍ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊߝߏ ߖߘߍ߬ߖߘߍ ߘߌ߫، ߣߴߊ߬ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߕߌ߱ ߘߐ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߟߵߏ߬ ߕߌ߱ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߬ ߊ߬ ߦߵߊ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬: ߣߌ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊ ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߞߍ߫، ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߎߦߊ ߝߐ߫، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߐߟߊߝߐ߫، ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߡߌ߬ߣߌ߲ ߞߍ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߃߄

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߒߡߊ߬ ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߓߘߊ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߅߄]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߟߍߙߊߟߞߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߴߊ߬ ߣߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߯ߝߙߌ߫ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߘߐ߫ ߓߍߛߍ߲ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߒߞߎ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߏߦߊߕߏ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߁߀߉]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߢߍ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬: ߓߍ߬ߛߍ߲߬ߞߐ߬ߣߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ߠߊߜߏߦߊߒߢߍ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߌ߯ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߕߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌ ߟߌ߯ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߌ߯، ߒ ߓߘߊ߫ ߒ ߞߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߒ ߣߌ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߓߟߏ߫، ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߊߙߑߖߣߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߞߊ߬ߣߌ߲߬، ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߒ ߕߴߊߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߏ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫؟ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߖߐ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫))

ߕߙߌ߬ߡߗ߭ߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߂߅߁߀.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߏ ߓߍ߯ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊߡߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߱ ߞߣߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߊߡߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫﴿

[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߁߂߃

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߎ߬ߣߍ߲ ߝߊ߰ߞߏ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߕߌ߱ ߖߘߍ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߌߛߊ߫ ߛߏ߬ߓߌ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߒ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߋߟߊߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (߅߂)﴿

ߊ߲ ߕߌ߱ ߸ ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߒ߬ߓߵߌ ߦߴߊ߲ ߛߓߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߫ ߝߍ߬ (߅߃)﴿

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߍ߬ߙߍ ߞߍ߫، ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߝߙߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߤߙߊߡߊ ߘߌ߫ (߅߄)﴿

ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߌߟߋ߫ ߌߛߊ߫ ߸ ߒ ߧߴߌ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߌ ߟߊߦߟߍ߬ ߒ ߝߍ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߌ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߵߊ߬ ߛߌ߰ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒߠߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߧߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߋ߲ ߘߐ߫ ߊߟߎ߫ ߕߘߍ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߞߏ ߡߍߵ ߠߎ߬ ߘߐ߫ (߅߅)﴿

[ߊ߳ߺߌߡߑߙߊ߯ߣߊ߫ ߞߐߙߍ، ߟ:߅߂-߅߅]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߛ߫ߐ߯ߟߌߤ߭ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߵߊ߬ ߝߊ߰ߞߏ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߘߐߓߍ߲߬، ߊߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬، ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߖߊߡߎߙߊ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߛߍ߲߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߘߌ߫ ߡߙߵߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߡߊ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߌߟߊߛߊ߭ ߡߊ߬، ߊ߲ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (߄߉)﴿

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߴߏ߬ ߘߐ߫ (߅߀)﴿

ߊ߬ ߝߟߍ߫ ߓߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߍ߬ߙߍ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߬ ߸ ߊ߲ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߛߌߟߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ (߅߁)﴿

[ߡߣߍߡߣߍ، ߟ:߄߉-߅߁]

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߍ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߛߏ߲߭ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߛߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߡߌ߲߬ߠߌ߲ߠߊ ߕߍ߫ ߡߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯، ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߞߐ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߈߁߀.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߰ߡߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߍ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊߟߎ߫ ߕߊ߰ߛߌ߫﴿

[ߟߞߌߛߍ، ߟ:߉߀]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߒ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߡߊߖߌ߰ ߛߊ߫ ߘߏ߫ ߞߣߊ߫ ߓߊ߰ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߞߣߊ߫ ߥߊߛߏ߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫))

ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߄߈߉߅

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫﴿

[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߅߇]

ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫﴿

[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߂߁]

ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫

ߕߐ߬ߢߍ߰ߒߕߋ ߟߎ߬ ߛߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫﴿

[ߡߐ߱، ߟ:߃߁]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߛߓߊ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߕߍ߫ ߟߛߊߦߌ߫ ߟߊ߫: ߢߍߡߐ߯ ߕߟߋߣߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߕߐ߮ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߛߎ߲ ߠߞߊߘߌ ߢߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊ߬ߣߐ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߛߊ߲ ߓߏ߲ߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊߞߵߊ߬ ߦߋ߫، ߕߌ߰ ߞߟߊߒߞߋ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߊ߰ ߒ ߣߌ߫ ߒ ߠߊ߫ ߓߏ߬ߢߊ ߕߍ߫ ߒ ߘߴߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲))

ߡߎ߬ߛߑߟߌߡ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߂߇߄߉) ߞߎ߲߬ߘߐ߬ ߛߎߘߎ߲ߢߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߊ߫، ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߂߅߂߆) ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߊ߫، ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߈߀߄߃) ߏ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬.

ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ - ߛߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߡߎ߬ߺߊ߳ߺߊ߯ߖ߭ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߘߏ߫ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬:

((ߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߦߋ߫، ߓߊߏ߬ ߥߣߊ߬ߙߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߄߉߆

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

((ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߏ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊߓߏ߲߬ ߊ߬ ߛߋߞߏ ߡߊ߬، ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߘߏ߫ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߟߵߏ߬ ߕߌ߭ ߘߊߘߐߖߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲))

ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߃߀߅߂

ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߸ ߦߏ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߞߋ߬ߖߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ، ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߓߊ߯ߙߊߢߐ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߟߋ߬

 ߃߆- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ߬ߢߐߦߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߜߙߐ߬ߞߐ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߣߌ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߊߛߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ߬ߢߐߦߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߣߌ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߊߛߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬.ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߊ߲ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊߕߐ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫﴿[ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬، ߅߈]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߌ ߕߌ߱ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫﴿[ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬، ߟ:߄߆]ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߎߒߠߠߊ ߘߐ߫: (( ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߸ ߘߏ߫ ߞߵߌ ߕߙߐ߫ ߌ ߞߊ߫ ߘߏ߫ ߕߙߐ߫))ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲،ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߞߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߒߢߐ ߕߙߐ، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߓߏ߬ߢߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߝߐ߫ ، ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߎ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߋ߫ ߢߵߊ߬ ߛߌ߰ߒߢߐ ߟߊ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߉߉߄ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߡߏ߬ߛߏ ߖߊ߲߬ߞߕߊ ߘߊ߫ ߢߊ߰ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߘߊߥߎߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߴߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߐ߲߬ ߡߌ߬ߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߃߄߈߂،ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊ߰ߙߌ ߕߙߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߙߐߦߊ ߟߊߛߋ ߡߐ߱ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߑߣߎ߬ ߎߡߊߙ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߓߋߟߋ߲߫ ߦߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫:(( ߤߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߴߊߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߞߟߎ ߊߟߎ߫ ߛߟߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߙߐ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߏ߬ߓߌ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߋ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫، ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ߓߎ ߛߊ߯ߘߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߕߌ߱ ߟߋ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫، ߣߴߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߕߌ߱ ߟߋ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߖߌ߰، ߤߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߌߓߑߣߎ߫ ߊ߳ߎߡߊ߯ߙ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߟߐ߬ ߓߏ߲ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߊߟߑߞߊߓߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߓߏ߲߬ ߌ ߘߏ߲߬ ߟߌ߬ߤߙߐߡߊ ߞߊߓߏ߲߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߟߌ߬ߤߙߐߡߊ ߓߏ߲߬ߓߊ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߴߌ ߞߊ߲߬))ߕߌߙߔߑߡߗ߭ߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߂߀߃߂) ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߌߣ ߤ߭ߌߓߓߊ߯ߣ (߅߇߆߃)ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߞߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߒߢߐ ߕߙߐ، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߓߏ߬ߢߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߝߐ߫ ، ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߎ߲߬.))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߀߁߈ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߓߎ߯ ߤߎߙߊߦߑߙߕߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߯ߕߐ߮ ߘߌ߫؟ ((ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߞߋߟߊ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߯ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߌߙߑߤߊߡ ߣߌ߫ ߓߟߏߝߋ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߓߟߏ߫ ߞߋߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ((ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߯ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲߫ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߡߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߸ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߝߋ߲߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߕߊ߬ߟߌ߬ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߝߌߟߴߊ߬ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߕߊ ߘߐ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߂߅߈߁)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ (߂߄߁߈) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߈߀߂߉) ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬.ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ:(( ߦߙߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫، ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߕߐ߬ߡߐ߲߫، ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߊߙߑߖߣߍ߫))ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߘߐ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߆߅߂) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߑߟߌߡ ߊ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ߬ ߟߊ߫ (߁߉߁߄)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߌߣ ߡߊ߯ߖߊߤ (߃߆߈߂)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߁߀߄߃߂) ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߕߙߐ ߡߊߕߐ߲߬ߡߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߫ ߊߙߑߖߣߍ߫ ߞߣߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߡߎ߲߬ ߝߐ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߙߐ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐߕߌߢߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬.

ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜߙߐ߬ߞߐ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߊ߲ ߕߌߢߍߟߌ ߟߊߕߐ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲߫ ߞߊ߬ߙߏ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫﴿

[ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬، ߅߈]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߍ߫ ߏ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߌ ߕߌ߱ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߫ ߕߐ߬ߢߍ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫﴿

[ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬، ߟ:߄߆]

ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߎߒߠߠߊ ߘߐ߫: (( ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߸ ߘߏ߫ ߞߵߌ ߕߙߐ߫ ߌ ߞߊ߫ ߘߏ߫ ߕߙߐ߫))

ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲،

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߞߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߒߢߐ ߕߙߐ، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߓߏ߬ߢߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߝߐ߫ ، ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߎ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߒ߬ߓߵߊ߬ ߦߋ߫ ߢߵߊ߬ ߛߌ߰ߒߢߐ ߟߊ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߉߉߄

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߡߏ߬ߛߏ ߖߊ߲߬ߞߕߊ ߘߊ߫ ߢߊ߰ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߛߎ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߊ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߘߊߥߎߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߡߌ߲߬، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߴߊ߬ ߟߊߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߕߐ߲߬ ߡߌ߬ߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߥߎ߲߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߃߄߈߂،

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߊ߰ߙߌ ߕߙߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߙߐߦߊ ߟߊߛߋ ߡߐ߱ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߓߑߣߎ߬ ߎߡߊߙ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߓߋߟߋ߲߫ ߦߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫:

(( ߤߍ߲߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߴߊߟߎ߫ ߣߍ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߞߟߎ ߊߟߎ߫ ߛߟߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߙߐ ߘߋ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߏ߬ߓߌ߬، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߋ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫، ߓߊߏ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߘߋ߲߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ߓߎ ߛߊ߯ߘߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߕߌ߱ ߟߋ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫، ߣߴߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߕߌ߱ ߟߋ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߖߌ߰، ߤߊߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߌߓߑߣߎ߫ ߊ߳ߎߡߊ߯ߙ ߞߵߊ߬ ߢߊ ߟߐ߬ ߓߏ߲ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߊߟߑߞߊߓߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߌ ߘߏ߲߬ ߞߊߓߏ߲߬ ߌ ߘߏ߲߬ ߟߌ߬ߤߙߐߡߊ ߞߊߓߏ߲߬ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߟߌ߬ߤߙߐߡߊ ߓߏ߲߬ߓߊ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߴߌ ߞߊ߲߬))

ߕߌߙߔߑߡߗ߭ߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߂߀߃߂) ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߌߣ ߤ߭ߌߓߓߊ߯ߣ (߅߇߆߃)

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߞߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߒߢߐ ߕߙߐ، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߓߏ߬ߢߊ߬، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߟߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߏ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߝߐ߫ ، ߥߟߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߞߎ߲߬.))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߀߁߈

ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߓߎ߯ ߤߎߙߊߦߑߙߕߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫: ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߯ߕߐ߮ ߘߌ߫؟ ((ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߞߋߟߊ ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߯ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߌߙߑߤߊߡ ߣߌ߫ ߓߟߏߝߋ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߓߟߏ߫ ߞߋߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ((ߖߌ߰ߕߍ߰ߓߊ߯ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߒ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲߫ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲ ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߘߌ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߡߊߝߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߡߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߛߌ߰ ߸ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߌ߲߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߝߋ߲߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߕߊ߬ߟߌ߬ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߝߌߟߴߊ߬ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߟߌ߬ ߕߊ ߘߐ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߂߅߈߁)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ (߂߄߁߈) ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߈߀߂߉) ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬.

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ:

(( ߦߙߌ߫ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫، ߗߍ߭ ߘߏ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߕߐ߬ߡߐ߲߫، ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߊߙߑߖߣߍ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߘߐ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߆߅߂) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߎߛߑߟߌߡ ߊ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ߬ ߟߊ߫ (߁߉߁߄)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߌߣ ߡߊ߯ߖߊߤ (߃߆߈߂)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߁߀߄߃߂) ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߕߙߐ ߡߊߕߐ߲߬ߡߐ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߫ ߊߙߑߖߣߍ߫ ߞߣߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߡߎ߲߬ ߝߐ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߙߐ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߘߐߕߌߢߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬.

 ߃߇- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߕߌߢߍ߫، ߦߏ߫ ߘߐ߬ߟߐ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߕߌ ߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߣߍ߲߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߏ߫، ߊ߬ ߘߏ߬ ߞߕߌ ߣߵߊ߬ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ ߓߘߍߓߘߍ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߡߊ߬

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߓߊߏ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߍ߯ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߃߆]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߢߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ - ߒ ߓߘߊ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߟߊߕߐ߲ߞߏ ߝߐ߫ ߞߎߡߦߊ ߝߙߍߕߍ (߃߄߲) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߝߊߙߌ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߝߴߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߵߊ߬ ߦߟߌߡߦߊ߫﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߄߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߰ߣߊ߮، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߦߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߃߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߦߟߌߡߦߊ߫﴿[ߦߎ߯ߣߎߛߊ߫، ߟ:߂]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߕߣߐ߬ߓߐ ߝߏ߫ ߖߊ߲߬ ߓߘߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߣߍ߬ߞߌߛߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߆߉]ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߭ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ߲ ߘߐߟߐ߲߫ ߦߌߟߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߞߊ߬ߟߊ ߟߊߥߟߌߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߛߓߊ߬ ߡߊ߬: ߛߌ߬ߣߐ߰ߟߊ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߣߎ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ߬ ߛߌߓߏ ߞߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߕߐ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߘߍ߲߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߤ߭ߊߘߌ߬ߛߊ߫ (߅߂߆߉) ߢߍ߫߭ ߊ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ߬ ߟߊ߫، ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߕߎ߲߭ ߘߐ߫ (߄߄߀߂) ߝߐߢߊ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ (߁߄߂߃)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߊߟߑߞߎߓߑߙߊ߫ ߞߣߐ߫ (߇߃߄߆)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߉߅߆) ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߌߣ ߡߊ߯ߖߊߤ (߂߀߄߂) ߞߎ߲߬ ߞߎ߲ߘߐ߬ ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߘߐ߫.ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߰ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߊߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊߟߌ߫ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߝߊ߬ߛߊ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߟߛߊߦߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߗߋ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߡߵߌߟߋ ߢߍ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬﴿[ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲، ߟ:߂߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫:ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲ ߞߊ߲߬ (߅߂)﴿﴾ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ (߅߃)﴿[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߅߂-߅߃]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߓߟߏߞߊ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߐ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲߫ ߗߍߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߕߎ߲߰ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߐ߫- ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬.ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߕߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߏ߫ߊ߳ߊߟߌ߫ ߓߎߣ ߊ߬ߓߌ߯ ߕ߭ߐ߯ߟߌߓ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߋߣߐ߮ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߝߘߎߗߍ ߸ ߞߏ߫: ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߴߊ߲ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߞߊߝߏ߬ߣߌ߲߫ ߘߍ߲߬ ߡߊ߫ ߘߌ߫، ߝߏ߫ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߒ ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߟߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߲߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߣߊߕߍ߯ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߛߏ߬ߢߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߉߇߈ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߕߌ ߣߴߊ߬ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ ߓߘߍߓߘߍ ߡߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߞߘߐ߫

ߓߊߏ߬ ߕߟߏߘߋ߲ ߣߌ߫ ߢߊ ߣߌ߫ ߛߣߐ߬ߡߍ ߓߍ߯ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߫ ߟߴߏ߬ ߡߊ߬﴿

[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߃߆]

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߟߐ ߣߌ߫ ߢߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ - ߒ ߓߘߊ߫ ߘߐ߬ߟߐ ߟߊߕߐ߲ߞߏ ߝߐ߫ ߞߎߡߦߊ ߝߙߍߕߍ (߃߄߲) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߟߝߊߙߌ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߝߴߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߵߊ߬ ߦߟߌߡߦߊ߫﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߄߂]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߘߎߢߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߰ߣߊ߮، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߤߙߊ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߊߟߎ߫ ߕߴߏ߬ ߦߟߌߡߦߊ߫ ߟߊ߫﴿

[ߞߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬، ߟ:߃߂]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߲ߠߎ߬ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߘߌ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߛߴߊߟߎ߫ ߘߴߊ߬ ߦߟߌߡߦߊ߫﴿

[ߦߎ߯ߣߎߛߊ߫، ߟ:߂]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߓߘߴߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߕߣߐ߬ߓߐ ߝߏ߫ ߖߊ߲߬ ߓߘߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߣߍ߬ߞߌߛߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߌߦߊ߫، ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߤߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߘߊ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬، ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߕߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߤߊߞߟߌ߫ ߞߌߛߍ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߆߉]

ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߞߊ߬ ߖߊ߲߭ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ߲ ߘߐߟߐ߲߫ ߦߌߟߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

((ߞߊ߬ߟߊ ߟߊߥߟߌߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߛߓߊ߬ ߡߊ߬: ߛߌ߬ߣߐ߰ߟߊ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߣߎ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋߣߍ߲ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ߬ ߛߌߓߏ ߞߍ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߕߐ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߌ߰ߦߊ߫))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߘߍ߲߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߤ߭ߊߘߌ߬ߛߊ߫ (߅߂߆߉) ߢߍ߫߭ ߊ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ߬ ߟߊ߫، ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߕߎ߲߭ ߘߐ߫ (߄߄߀߂) ߝߐߢߊ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ (߁߄߂߃)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߬ߛߊ߯ߌߞߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߣߊߣߎ߲ ߊߟߑߞߎߓߑߙߊ߫ ߞߣߐ߫ (߇߃߄߆)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߉߅߆) ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߌߣ ߡߊ߯ߖߊߤ (߂߀߄߂) ߞߎ߲߬ ߞߎ߲ߘߐ߬ ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߰ߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߊߕߊߡߌ߲ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊߟߌ߫ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ ߝߊ߬ߛߊ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߟߛߊߦߌ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫:

ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߲ ߡߊ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߗߋ߫ ߛߏ߫ ߛߌ߫ ߡߵߌߟߋ ߢߍ߫ ߸ ߝߴߏ߬ ߡߍ߲ߘߌߦߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ ߣߊ߬ ߒ߬ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߲ ߟߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬﴿

[ߡߊ߬ߖߐ߯ߙߊ߲، ߟ:߂߃]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߸ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊ߬ ߕߋߙߌ߫ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

ߡߎ߲߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߍ߬ߙߍ߲ ߞߊ߲߬ (߅߂)﴿

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߓߊ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ (߅߃)﴿

[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߅߂-߅߃]

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߫ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߓߟߏߞߊ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߡߊ߬ߓߐ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߦߟߍߡߊ߲߫ ߗߍߕߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߝߊ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߜߋ߬ߙߋ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ ߕߎ߲߰ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߐ߫- ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬.

ߜߎ߲߬ߘߎ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߞߕߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߏ߫

ߊ߳ߊߟߌ߫ ߓߎߣ ߊ߬ߓߌ߯ ߕ߭ߐ߯ߟߌߓ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߘߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߓߋߣߐ߮ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߝߘߎߗߍ ߸ ߞߏ߫: ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬؟ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߡߴߊ߲ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߞߊߝߏ߬ߣߌ߲߫ ߘߍ߲߬ ߡߊ߫ ߘߌ߫، ߝߏ߫ ߣߌ߲߬ ߡߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߒ ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߟߊ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߲߫ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߣߊߕߍ߯ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߣߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߛߏ߬ߢߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߐ߰ ߘߊ߲ߞߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߊ߮ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߁߉߇߈

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߕߌ ߣߴߊ߬ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ ߓߘߍߓߘߍ ߡߊ߬ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߞߘߐ߫

 ߃߈- ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߞߐߓߌߟߊߓߊ߯ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߌ߬ߦߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߯ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߐ߬ ߞߏ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߗߍߓߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߌߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߊߘߐߓߊߛߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌߘߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߖߊ߲߭ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߢߊߦߋ߫ ߝߋߎ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߭ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߭ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊߞߎߣߎ߲߫، ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߢߊߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߞߐߓߌߟߊߓߊ߯ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߌ߬ߦߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߯ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߐ߬ ߞߏ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߗߍߓߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߌߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߊߘߐߓߊߛߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌߘߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߖߊ߲߭ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߢߊߦߋ߫ ߝߋߎ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߭ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߭ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊߞߎߣߎ߲߫، ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߢߊߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߌ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߟߍߙߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߵߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߣߐ߯ ߘߐߥߛߊߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬﴿[ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲ߦߊ، ߟ:߅߂]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍߕߌ߮ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜߍߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߟߐ߲߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ، ߟ:߁߇߄]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߜߍߘߐߞߏ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫، ߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߭ ߠߋ߬ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ: ߂߅߇]

ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߟߐߡߌ߲ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߌ ߡߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߟߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߌ ߕߎ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߟߍߙߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߵߌߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߘߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߣߐ߯ ߘߐߥߛߊߣߍ߲߫ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬﴿

[ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲ߦߊ، ߟ:߅߂]

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߖߊ߲߬ߓߘߍߕߌ߮ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜߍߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߟߐ߲߫ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߓߘߊ߫ ߣߵߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߎ߫ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߋߟߋ߲߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߊߟߎ߫ ߡߊ߬﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ، ߟ:߁߇߄]

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߓߊߟߏ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߜߍߘߐߞߏ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫، ߊ߰ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߢߌ߭ ߠߋ߬ ߞߏ߲ߞߏߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ: ߂߅߇]

 ߃߉- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߓߏ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߎ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߕߙߌߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߟߊ߲ߞߟߏߦߊߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߌߛߊߥߏ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߊ߲ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߕߐ߬ߣߐ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߢߐ߲ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߟߊ߫.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߓߏ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ، ߟ:߁߁]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߣߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߜߙߍ߬ߢߐ߲߯ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߟߐ߬ ߓߟߏ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߁߈]ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߐ߬ ߞߏ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߠߴߏ߬ ߦߋ߫ ߘߏߟߊ߲ߞߊ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߱ ߒ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬﴿[ߕߐ߯ߤ، ߟ:߁߁߄]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:((ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲ߠߴߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߣߐ߰ߦߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߙߑߖߣߍ߫ ߸ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߦߋ߫، ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊߟߌ߬ ߖߍ߯ߓߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߣߌ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߍ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊߡߍ߲߫، ߟߐ߲ߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߘߌ߫. ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߌ߰ߣߊ߯ߙߌ߫ ߗߍ ߕߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߘߌߙߑߤߊߡߎ߲߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߗߍ ߟߋ߬ ߕߏ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߏ߬ ߕߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫))ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߃߆߄߁) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ (߂߆߈߂) ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߌߣ ߡߊ߯ߖߊߤ (߂߂߃) ߝߐߢߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߂߁߇߁߅).ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߐߛߎ߲߬ߠߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߕߙߌߣߌ߲߫ ߟߊ߲ߞߟߏߦߊߣߍ߲߫ ߣߌߛߊ߬ߥߏ߲ߕߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߵߊ߲ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߒ߬ ߘߌߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬، ߌ ߕߌ߱ ߕߍ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫﴿[ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲، ߟ:߅߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߈߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߣߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߬ߢߍ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߐ߬ߢߍ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߙߎ߯ߡߎ߲߫ ߠߎ߬، ߟ:߉]ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߫ ߞߐߝߟߌ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊߒߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ ߢߊߝߐߟߌ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߛߊ߲߭ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߗߡߍ߬ߣߊ߯ߣߌ߲ ߢߍ߫، ߞߐߟߊ߫ ߞߊߞߎߘߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߣߴߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ ߞߣߐߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߠߴߏ߬ ߦߋ߫ ߢߋߙߌ߲ ߘߊ߲߫ ߘߌ߬ ߊ߬ ߓߊ ߞߣߐ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߢߣߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߱ ߘߐ߫ (߁߂)ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߖߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫(߁߃)ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߖߌ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߲ߓߌ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߲ߓߌ ߘߊ߲߫ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߊ߲߫ ߞߟߏ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߌ߬ߘߌ߫ ߓߎ߭ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫، ߤߊ߲߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߸ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߬ (߁߄)﴿[ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߁߂-߁߄]

ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߟߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߣߍ߲߫ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߐߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߋ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫﴿

[ߘߊߘߐߝߙߊߢߐ߲߯ߦߊ، ߟ:߁߁]

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߣߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߜߙߍ߬ߢߐ߲߯ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߟߐ߬ ߓߟߏ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫، ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫، ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߊ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿

[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߁߈]

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߐ߬ ߞߏ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߠߴߏ߬ ߦߋ߫ ߘߏߟߊ߲ߞߊ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߌ߱ ߒ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬﴿

[ߕߐ߯ߤ، ߟ:߁߁߄]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

((ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲ߠߴߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊߟߊ߫ ߘߌ߫ ߛߌߟߊ ߏ߬ ߣߐ߰ߦߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊߙߑߖߣߍ߫ ߸ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߦߋ߫، ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߬ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߦߋ߫ ߤߊߟߌ߬ ߖߍ߯ߓߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ ߘߐ߫، ߟߐ߲ߣߌ߲ߠߊ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߍ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߞߊߙߏ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߏ߬ߟߏ߲߬ߝߊߟߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊߡߍ߲߫، ߟߐ߲ߣߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߘߌ߫. ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߌ߰ߣߊ߯ߙߌ߫ ߗߍ ߕߏ߫ ߞߎߡߊ߫ ߕߍ߫ ߘߌߙߑߤߊߡߎ߲߫ ߡߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߗߍ ߟߋ߬ ߕߏ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߵߏ߬ ߕߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߓߘߊ߫ ߣߌ߭ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߫))

ߊߓߎ߯ ߘߊߎߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߃߆߄߁) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌߞߊ߫ (߂߆߈߂) ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߓߌߣ ߡߊ߯ߖߊߤ (߂߂߃) ߝߐߢߊ߫ ߦߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߂߁߇߁߅).

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߘߐߛߎ߲߬ߠߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ߫ ߕߙߌߣߌ߲߫ ߟߊ߲ߞߟߏߦߊߣߍ߲߫ ߣߌߛߊ߬ߥߏ߲ߕߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߡߵߊ߲ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߒ߬ ߘߌߣߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߟߋ߬، ߌ ߕߌ߱ ߕߍ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߏ ߓߍ߯ ߛߙߋ߫ ߘߌ߫﴿

[ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲، ߟ:߅߃]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߜߘߍ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߈߅]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬ ߓߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߟߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߛߣߍ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߞߋߟߊ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߬ߢߍ߬ߓߊ߯ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߐ߬ߢߍ߬ߓߊ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߙߎ߯ߡߎ߲߫ ߠߎ߬، ߟ:߉]

ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߫ ߞߐߝߟߌ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߊ߲ ߘߌ߫ ߟߊߒߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫، ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߞߊ߬ ߢߊߝߐߟߌ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߛߊ߲߭ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߗߡߍ߬ߣߊ߯ߣߌ߲ ߢߍ߫، ߞߐߟߊ߫ ߞߊߞߎߘߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߐ߲߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߕߐ߬ߣߐ ߣߴߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ ߞߣߐߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߠߴߏ߬ ߦߋ߫ ߢߋߙߌ߲ ߘߊ߲߫ ߘߌ߬ ߊ߬ ߓߊ ߞߣߐ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߘߊ߲߫ ߢߣߊߕߐߡߐ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߐ߱ ߘߐ߫ (߁߂)

ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߖߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߌߟߊ߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫(߁߃)

ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߖߌ ߘߊ߲߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߲ߓߌ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ߛߌ߲ߓߌ ߘߊ߲߫ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߛߓߏ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲ ߘߊ߲߫ ߞߟߏ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߞߊ߬ ߞߟߏ ߟߎ߬ ߡߊߛߌ߬ߘߌ߫ ߓߎ߭ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߲ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߜߙߋ߬ߡߊߕߍ߰ ߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫، ߤߊ߲߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߸ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߊߟߊ߫ ߦߋ߬ (߁߄)﴿

[ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ:߁߂-߁߄]

 ߄߀- ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߟߊ ߝߏ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߓߊߕߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߕߏ߬ߢߊ߲߬ߕߋߦߊ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ - ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߕߐ߫ ߊߟߊ ߡߊ߬ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߞߏ ߖߌ߰؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߏ߬ߤߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫.

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߟߊ ߝߏ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߓߊߕߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߕߏ߬ߢߊ߲߬ߕߋߦߊ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ - ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߍ߬ ߸ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߴߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊߞߌߢߍ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߊ߲ ߓߴߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫، ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߴߏ߬ ߢߍߛߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߜߏߡߊ߲߫ ߜߍ߲ߕߊ߯ ߘߌ߫ (߁߈)﴿﴾ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߰ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߭ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ (߁߉)﴿[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߁߈-߁߉]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߍ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮، ߟ:߉߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߌ߭ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߕߌ߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫﴿[ߝߊߟߊ߲، ߟ:߁߁߀]ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߌ߱ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߎ߰ߓߎ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:ߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߲ ߝߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲߬߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫﴿[ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫، ߟ:߂߃]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:﴿﴾ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߌߛߐ߫ߓߊ߯ߙߊߞߍߟߊߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߛߍ߰ߟߊߓߊ (߃)ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ (߄)﴿[ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌߟߊ߯، ߟ߂-߄]ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߘߊ߫ ߛߌߟߊߣߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߓߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߌߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߕߊߘߐߟߊ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߋ߲߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߕߎ߲߬ ߟߊߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊߙߏ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߕߐ߫ ߊߟߊ ߡߊ߬ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߞߏ ߖߌ߰ ߏ߬ ߘߐ߫؟ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߝߙߍߕߍ (߂߀߲) ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫، ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߦߴߌ ߝߍ߬ ߊ߲ ߕߌ߭ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍ߬ ߕߐ߫ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬﴿[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߈߅]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߟߌ߬ߡߣߊߦߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߬ߖߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߸ ߝߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߔߏ߲߯﴿[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߃߆]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ߫ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߋߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߝߋߎ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߁]

ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߝߍ߬ ߸ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߴߊ߲ ߘߌߦߊ߫ ߊ߲ ߘߴߏ߬ ߟߊߞߌߢߍ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߞߣߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߊ߲ ߓߴߊ߬ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫، ߊ߲ ߘߌ߫ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߔߊߦߌߔߊߦߌ ߞߴߏ߬ ߢߍߛߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߲߬ߜߏߡߊ߲߫ ߜߍ߲ߕߊ߯ ߘߌ߫ (߁߈)﴿

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎ߬ߟߊ߫ ߝߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߰ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߭ ߦߋ߫ ߞߏߢߌߡߊߟߐ߲ߕߊ߫ ߘߌ߫ (߁߉)﴿

[ߛߎߘߐߛߣߍߡߊ، ߟ:߁߈-߁߉]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߍ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߦߊ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿

[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮، ߟ:߉߄]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߟߌ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߌ߭ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߕߌ߭ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫﴿

[ߝߊߟߊ߲، ߟ:߁߁߀]

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߌ߱ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߓߎ߰ߓߎ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߘߴߏ߬ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:

ߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߲ ߝߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߜߊ߲߬ߜߊ߲߬߬ ߖߎߙߎ߲ߖߎߙߎ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫﴿

[ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫، ߟ:߂߃]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

﴿﴾ߢߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߌߛߐ߫

ߓߊ߯ߙߊߞߍߟߊߓߊ߯ ߖߘߍ߬ߛߍ߰ߟߊߓߊ (߃)

ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ (߄)﴿

[ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߘߌߟߊ߯، ߟ߂-߄]

ߒ߬ߓߊ߬ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߢߊߘߊ߫ ߛߌߟߊߣߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߓߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߌߣߍ߲߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߕߊߘߐߟߊ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߝߋ߲߫ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߸ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߕߎ߲߬ ߟߊߝߟߌ߬ߓߊ߮ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊߙߏ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߕߐ߫ ߊߟߊ ߡߊ߬ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߞߏ ߖߌ߰ ߏ߬ ߘߐ߫؟

ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ - ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߞߎߡߦߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬ ߝߙߍߕߍ (߂߀߲) ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߴߊ߬ ߕߌ߭ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߲ ߕߍ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߸ ߊ߲ ߓߘߴߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߫، ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߦߴߌ ߝߍ߬ ߊ߲ ߕߌ߭ ߸ ߟߊ߬ߓߊ߲ ߞߍ߬ ߕߐ߫ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬﴿

[ߣߛߌ߬ߡߛߏ، ߟ:߂߈߅]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߯ ߸ ߊߟߎ߯ ߟߌ߬ߡߣߊߦߴߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߬ߖߌ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߍߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߊߖߌ߰ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫، ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߓߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬ ߸ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߌ ߸ ߝߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߔߏ߲߯﴿

[ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬، ߟ:߁߃߆]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߘߊߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߛߐ߫ ߟߍߙߊ߫ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߋߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߕߊ ߟߊߛߙߋߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߴߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߊ߯ߟߴߊߟߎ߫ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ߫ ߛߘߊߒߡߊߞߊ߲ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߘߴߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߝߋߎ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ ߝߣߴߊߟߎ߫ ߝߍ߬ ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫﴿

[ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߁]

 ߄߁- ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߞߋߟߦߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫: ߕߏ߬ߢߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߐ߲߱ ߓߎ߰ߓߎ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߋ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߦߊ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߓߛߍ߬ߦߟߊ ߞߵߏ߬ ߞߘߐߕߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߰ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߞߋߟߦߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫: ߕߏ߬ߢߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߐ߲߭ ߓߎ߰ߓߎ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߋ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߦߊ ߡߊ߬، ߊߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߖߐ ߦߵߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫:(( ߘߌ߰ߣߊ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߘߌߙߑߤߊߡߎ߲߫ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߞߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ ߛߐ߫ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬، ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬))ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߄߃߅ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߕߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߛߐߡߛߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲߫ ߕߴߊ߬ ߖߐ߲ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߞߋߟߦߊ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߋߟߦߊ ߞߐ߫؟ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߎ߲ߝߟߐ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤ߭ߓߊߛ߭ߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߤ߭ߓߊߛ߭ߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ - ߣߊ߬ߖߊ߰ߛ߭ߌߦߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ - ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:ߣߊߡߎ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߘߊߢߐ߲߯ߦߊ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫؟ߖߊߺߊ߳ߑߝߊߙ ߓߎߣ ߊߓߌ߰ ߕ߭ߐ߯ߟߌߓ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߘߍ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߏ߱ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߎߝߊ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߫ ߠߊ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߟߎ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߎ߯ߦߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߠߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߢߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߣߴߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲ߖߘߍ߬ߡߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߲ ߥߟߋ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߏ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߲ ߓߟߏߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߣߴߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߓߊߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߝߐߟߊ ߓߊ߬ߘߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊߝߋ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߭ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߢߊ߭ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߲ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߖߎ߯ ߝߐ߫ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߌ߲߭، ߊ߬ ߞߵߊ߲ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߊ߲ ߞߣߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߝߙߊ߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߲ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߣߌ߫ ߛߎ߲ ߠߊ߫ ((ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ߲߬ߒߕߋ߬ߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߐ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߊ߲ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߝߊߙߵߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊߕߐ߲߫ ߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߤߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߘߊߤߊ߫ ߊ߲ ߧߋ߫...))ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߞߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߁߇߄߀) ߝߏߢߐ߲ߞߐߣߍ߲ ߝߕߌߣߍ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߓߎ߯ ߣߊ߬ߺߊ߳ߺߌ߯ߡ ((ߤ߭ߌߟߑߦߊߕߎ-ߊߟߑߊߥߑߟߌ߬ߦߊ߯ߌ)) (߁/߁߁߅) ߘߐ߬ߛߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫.ߦߏ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߓߛߍ߬ߦߟߊ ߞߵߏ߬ ߞߘߐߕߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߰ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫، ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߋ߲߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߲ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߰ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߆߄ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߰ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߀ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:{{ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߣߊ߬ߛ߫ߐ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ}}ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߃߄߄߅

(( ߘߌ߰ߣߊ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߘߌߙߑߤߊߡߎ߲߫ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߞߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ ߛߐ߫ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬، ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬))

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߆߄߃߅

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߞߍ߲ߘߍ ߕߴߊ߬ ߖߘߍ߬ ߡߛߐߡߛߐ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲߫ ߕߴߊ߬ ߖߐ߲ߢߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲߫ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߞߋߟߦߊ ߦߋ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߋߟߦߊ ߞߐ߫؟

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߞߎ߲ߝߟߐ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤ߭ߓߊߛ߭ߊ߫ ߸ ߣߌ߫ ߤ߭ߓߊߛ߭ߊ߫ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ - ߣߊ߬ߖߊ߰ߛ߭ߌߦߎ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ - ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

ߣߊߡߎ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ߲߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߘߊߢߐ߲߯ߦߊ، ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߒ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߡߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫؟

ߖߊߺߊ߳ߑߝߊߙ ߓߎߣ ߊߓߌ߰ ߕ߭ߐ߯ߟߌߓ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߤߍ߲߬ ߌߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߘߍ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߏ߱ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߎߝߊ ߟߎ߬ ߘߊߥߎ߫ ߠߊ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߟߎ߬ ߕߍ߰ ߟߊ߫، ߊ߲ ߧߋ߫ ߖߎ߯ߦߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߲ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߡߊ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߠߍ߲ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊ߲ ߕߘߍ߬ ߢߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߣߴߊ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߲ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲ߖߘߍ߬ߡߊ، ߊ߬ ߞߵߊ߲ ߥߟߋ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߴߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߏ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߲ ߓߟߏߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߣߴߊ߲ ߝߊ߬ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߓߊߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߱ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߲ ߟߐ߬ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߝߐߟߊ ߓߊ߬ߘߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊߝߋ߲ ߠߊߛߊ߬ߦߌ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߭ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊ߫ ߢߊ߭ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߬ߕߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߲ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߞߏߙߏ߲ߧߊ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߖߎ߯ ߝߐ߫ ߣߌ߫ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߌ߲߭، ߊ߬ ߞߵߊ߲ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߊ߲ ߞߣߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߋ߬ ߝߙߊ߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߲ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߣߌ߫ ߛߎ߲ ߠߊ߫ ((ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲߫ ߊ߲ ߧߋ߫، ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ߲߬ߒߕߋ߬ߦߊ߫ ߸ ߊ߲ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߲ ߕߎ߲߬ ߘߴߊ߬ ߞߐ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫، ߊ߲ ߞߵߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߊ߲ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߝߊߙߵߏ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߐ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߊߕߐ߲߫ ߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߠߊߘߤߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߟߘߊߤߊ߫ ߊ߲ ߧߋ߫...))

ߊߤ߭ߑߡߊߘ ߞߴߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߁߇߄߀) ߝߏߢߐ߲ߞߐߣߍ߲ ߝߕߌߣߍ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߓߎ߯ ߣߊ߬ߺߊ߳ߺߌ߯ߡ ((ߤ߭ߌߟߑߦߊߕߎ-ߊߟߑߊߥߑߟߌ߬ߦߊ߯ߌ)) (߁/߁߁߅) ߘߐ߬ߛߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫.

ߦߏ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߓߛߍ߬ߦߟߊ ߞߵߏ߬ ߞߘߐߕߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߰ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߬ ߟߍߙߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߣߴߊߟߎ ߕߍ߫، ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߝߋ߲߫ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߝߏߦߌ߫ ߝߊ߬ߙߴߊ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߲ ߘߏ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߕߌ߰ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߘߏ߲߬ ߸ ߒ߬ߓߵߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߆߄

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߰ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿

ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߀

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

{{ߊߟߎ߫ ߞߣߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߣߊ߬ߛ߫ߐ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߕߊ߬ߡߌ߲ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒߠߋ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ}}

ߓߎ߬ߞߊ߯ߙߌߞߊ߫ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߃߄߄߅

 ߄߂- ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߴߊ߬ ߕߌ߱ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߫، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߞߐ߲߬ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫، ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߕߴߌ ߟߐ߬ ߌ ߛߐ߲߭ ߣߌ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߢߊߞߘߐ.

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߴߊ߬ ߕߌ߱ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߎ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫﴿[ߦߋߟߋ߲،ߟ:߃߁]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߘߊߞߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲، ߟ.: ߁߀߄]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫﴿[ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲ߦߊ، ߟ: ߂߅]ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߞߊߓߏ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߗߍ߭ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߥߎߟߊ߫ ߦߋߙߋ߫ ߕߏ߲ߘߐߕߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲ߝߋ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߥߎߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߰ߣߌ߲ ߦߵߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߐ߰ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߣߎ߲ߠߊ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߤߊ߲߯ ߖߌߟߐ߮ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߒ ߠߊ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߌ߬ߣߐ߯ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߒ ߧߋ߫ ߛߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߟߴߊ߬ ߓߟߏߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬، ߊ߬ ߞߎߣߎ߲ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲ߝߋ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߠߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߰ߣߌ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߞߊߓߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲ߝߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߊ߲ߘߊ ߟߊ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߇߄߄ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߞߐ߲߬ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߟߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬﴿[ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬، ߟ: ߃߈]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߛ߫ߐ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߥߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߛߎ߰ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ: ߇߄]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߟߊ߫، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߯ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫﴿[ߛߘߍ ߞߘߎ،ߟ: -߅߃]ߊ߳ߊߡߑߙߎ߫ ߓߎߣ ߊߟߑߊ߳ߺߊ߯ߛ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐߛߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߠߊ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߳ߊߡߑߙߎ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߣߌ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߏ߫:(ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߊߟߓߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊߝߟߌ ߒ ߛߟߐ߬ߡߍ ߘߐ߫߸ ߒ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒ ߘߍ߰ߡߌ߬ߒߢߐߦߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߕߍ߫ ߌ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ߢߐߟߊ߫ ߌߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߒ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߏ߫: ߤߍ߲߬ ߌߟߋ ߊ߳ߊߡߑߙߎ߫ ߌߟߋ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߕߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߤߍ߲߬ ߊ߳ߊߡߑߙߎ߫ ߌߟߋ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫)ߡߎߛߑߟߌߡ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߁߂߁) ߟߊ߬ߖߊ߲ߢߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߣߌ߲ ߢߐ߲߱ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߁߇߈߂߇) ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬.

ߊߟߎ߫ ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߯ ߸ ߊߟߎ߫ ߓߍ߯ ߦߴߊߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߖߐ߲߬ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫﴿

[ߦߋߟߋ߲،ߟ:߃߁]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߓߊ߬ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߘߊߞߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߓߊ߯ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲، ߟ.: ߁߀߄]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫﴿

[ߞߏߟߊߒߞߘߐߢߐ߲ߦߊ، ߟ: ߂߅]

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߞߊߓߏ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߗߍ߭ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߥߎߟߊ߫ ߦߋߙߋ߫ ߕߏ߲ߘߐߕߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲ߝߋ߲ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊߥߎߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߰ߣߌ߲ ߦߵߏ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߛߌ߰ߣߐ߰ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߣߎ߲ߠߊ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߯، ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߤߊ߲߯ ߖߌߟߐ߮ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߧߋ߫ ߒ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߒ ߠߊ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫ ߒ ߕߘߍ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߛߌ߬ߣߐ߯ ߦߋ߲߬ ߤߊ߲߯ ߒ ߧߋ߫ ߛߊ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߟߴߊ߬ ߓߟߏߞߊ߲ ߞߊ߲߬ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬، ߊ߬ ߞߎߣߎ߲ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲ߝߋ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߠߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߰ߣߌ߲، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߞߊߓߏ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߍߥߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߒ߬ߞߊ߲ߝߋ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߝߊ߲ߘߊ ߟߊ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߇߄߄

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߞߐ߲߬ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߝߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߣߍ߲ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߘߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߘߐߞߏߦߊߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߟߐ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߬﴿

[ߞߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬، ߟ: ߃߈]

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߛ߫ߐ߯ߙߊ߫ ߟߎ߬ ߥߟߋ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߌ߬ߦߏ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ ߢߌߣߌ߲ ߞߍ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߛߎ߰ߡߊ߲߬ߝߍ، ߟ: ߇߄]

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߟߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߟߊ߫، ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߤߍ߲߯ ߒ ߠߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߌߢߍߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߖߌ߰ߕߍ߰ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫﴿

[ߛߘߍ ߞߘߎ،ߟ: -߅߃]

ߊ߳ߊߡߑߙߎ߫ ߓߎߣ ߊߟߑߊ߳ߺߊ߯ߛ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐߛߘߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌߟߊ߲ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߠߊ߫ ߡߊߞߕߏ߫ ߟߊ߫، ߊ߳ߊߡߑߙߎ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߣߌ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߞߏ߫:

(ߕߎ߬ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߊߟߓߊ߫ ߞߟߊߒߞߋ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߊߝߟߌ ߒ ߛߟߐ߬ߡߍ ߘߐ߫߸ ߒ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߦߋ߫ ߒ ߘߍ߰ߡߌ߬ߒߢߐߦߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߟߏ ߘߐߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߒ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߕߍ߫ ߌ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ߢߐߟߊ߫ ߌߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߕߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߒ ߧߋ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߒ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߞߏ߫: ߤߍ߲߬ ߌߟߋ ߊ߳ߊߡߑߙߎ߫ ߌߟߋ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊߕߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߤߍ߲߬ ߊ߳ߊߡߑߙߎ߫ ߌߟߋ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߛߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫)

ߡߎߛߑߟߌߡ ߞߵߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ (߁߂߁) ߟߊ߬ߖߊ߲ߢߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߣߌ߲ ߢߐ߲߱ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߤ߭ߑߡߊߘ (߁߇߈߂߇) ߏ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ ߟߋ߬.

 ߄߃- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߧߐ߬ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊߢߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߕߍ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߍߓߊ߯ ߘߴߌ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ.

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߊ߬ߞߏ߬ߕߍ߫ ߟߐ߲ߛߐ߲߬ߠߊ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐ߫، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߧߐ߬ߡߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߣߌ߫ ߟߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߕߍ߫، ߡߊ߬ߞߏ߬ߕߍ߫ ߕߍߓߊ߯ ߟߊ߫ ߌ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߎߡߦߊ߫ ߝߙߍߕߍ (߃߆) ߢߊ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߥߟߋ߫ ߟߋ߬ ߖߘߍ߬ߟߊ߬ߛߊߦߌ ߣߌ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߒ ߓߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߍߓߊ߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߰ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߀ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߣߊ߬ߛߐ߰ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߰ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߰ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߏ߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬﴿[ߖߘߍ߬ߞߟߏ،ߟ: ߃߁]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߝߙߌ ߟߎ߬ ߞߐ߲߫ ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߓߊ߯ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߡߊߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߓߊ ߘߌ߫﴿[ߛߘߍߞߘߎ، ߟ: ߃]ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߓߊ߯ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߢߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߬ ߕߍߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߵߏ߬ ߟߎ߫ ߢߐ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߵߊ߲ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߝߊ߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ: ߉߀]ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߝߍ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߖߌ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫، ߌ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫﴿[ߛߎߘߐߣߍߡߊ، ߟ: ߅߇]ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ - ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ - ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߢߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߕߊ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߟߋ߫ ߕߐ߫ ߘߌ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫.

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߰ ߟߎ߫ ߘߌ߫، ߦߊ߯ߟߴߊ߬ ߘߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߟߊ߫ ߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫﴿

ߌߡߑߙߣߊ ߞߐߙߍ، ߟ:߈߀

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߣߊ߬ߛߐ߰ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲߬ߓߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߘߊ߰ߡߊ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߡߊߙߌߦߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߰ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߬ ߝߏߦߌ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߏ߬، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߌ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬﴿

[ߖߘߍ߬ߞߟߏ،ߟ: ߃߁]

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߝߙߌ ߟߎ߬ ߞߐ߲߫ ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߓߊ߯ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߒ߬ߓߵߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߦߊ߯ߟߊ߫ ߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߰ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ ߡߊߘߏ߲߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߎߘߎ߲ߧߊ߫ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߞߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ߫ ߝߐߟߊ߫ ߝߌߕߙߌߥߊߟߋߓߊ ߘߌ߫﴿

[ߛߘߍߞߘߎ، ߟ: ߃]

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߜߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߍߓߊ߯ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊߟߎ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߢߟߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߊߕߊ߲ߕߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߊ߬ ߕߍߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߵߏ߬ ߟߎ߫ ߢߐ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊߟߌߡߊ߲߫ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫:

ߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߞߊߟߌߦߊ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߵߊ߲ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ߲ߢߍ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߝߊ߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߟ: ߉߀]

ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߕߎ߲߯ ߞߏ߫:

ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߌ߱ ߝߍ߬ ߟߋ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߖߌ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߦߋ߫، ߌ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߝߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫﴿

[ߛߎߘߐߣߍߡߊ، ߟ: ߅߇]

ߏ߬ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߸ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫ - ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ - ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߢߊ߬ ߟߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߤߌߣߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߕߊ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߟߋ߫ ߕߐ߫ ߘߌ߬ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫.

 ߄߄- ߊ߲ ߘߴߊ߲ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߗߋߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߓߐߢߐߒߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߯ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߓߐߢߐߒߡߊ ߸ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊߘߡߊߦߊ߫ ߞߙߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߖߍ߬ߘߍ ߝߏߢߐ߲߬ߞߐ߫ ߸ ߡߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍߖߊ߰ߒߧߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߋߦߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߕߌ߫ ߞߣߐߜߍ߲ߓߊ߯ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬، ߞߋߟߊߡߐ߯ ߞߡߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߵߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߙߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߝߊߟߌ ߞߍ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߟߊ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߕߏߟߌ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߡߊ߬.

ߊ߲ ߘߴߊ߲ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߗߋߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߓߐߢߐߒߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߯ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߓߐߢߐߒߡߊ ߸ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊߘߡߊߦߊ߫ ߞߙߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߖߍ߬ߘߍ ߝߏ߫ ߢߐ߲߬ߞߐ߫ ߸ ߡߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍߖߊ߰ߒߧߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߰ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߋߦߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߕߌ߫ ߞߣߐߜߍ߲ߓߊ߯ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬، ߞߋߟߊߡߐ߯ ߞߡߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߵߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߙߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߝߌ߬ߟߌ ߛߌߦߊߦߊ ߡߍ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߞߊ߬ ߖߏ߱ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߞߋߟߦߊ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߖߏ߰ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߦߋߟߋ߲ ߡߊ߬.

 ߄߅- ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ ߧߴߌ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߌߟߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߤߍ߯ ߒ ߞߏ߫: ߦߴߌ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߟߊ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߋ߬ߦߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ ߟߴߌ ߕߌ߱ ߡߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߝߍ߬، ߌ ߦߴߌ ߢߊ ߟߐ߬ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫، ߌ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎߟߊ، ߣߵߌ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ߞߏ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߏ߫ ߛߌ߬ ߕߴߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߤߊߡߡߊߘ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߛߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߣߌ߫ ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߤߖߌ ߟߊ߫ ߣߵߌ ߞߵߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߣߐ߮.

ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߒ ߢߴߌ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߌߟߋ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߋ߯ ߸ ߌ ߦߵߌ ߥߟߌ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߓߊ߯ ߕߏ߬ߢߊ߬ߕߌ߯ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߌ ߥߟߋ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߙߎ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߙߌ߫ ߸ ߝߊ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߢߍ߫﴿[ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬، ߟ: ߄߆]ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߌ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߡߵߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ (߃߉)﴿﴾ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߦߋ߫ (߄߀)﴿﴾ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߛߙߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߊ߫ (߄߁)﴿﴾ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߞߐ߯ߛߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߌ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (߄߂)﴿[ߟߏ߬ߟߏ، ߟ: ߃߉- ߄߂]ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߴߌ ߢߊ߫ ߟߐ߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߕߐ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬﴿[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߈߅]ߒ߬ߓߵߌ ߞߟߏ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߛߎߟߊ، ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߛߌ߬ ߕߵߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߤߊߡߡߊߘ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߡߎ߬ߺߊ߳ߺߊ߯ߖ߭ ߞߋߟߦߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߥߟߋߟߌߟߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:(( ߌ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߡߐ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߍߙߟߊߞߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋߟߋ߲߬ ߣߌ߫ ߛߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߘߊߞߊ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ ߖߊ߬ߛߙߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߞߡߊߙߊ߲ߒߞߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߏ ߘߐ߫))ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߆߀߇ߊ߬ ߣߵߌ ߦߴߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߖߞߊߡߦߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߒ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌߡߣߊ߬ߦߟߊ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫﴿[ߞߘߐߓߐߕߊ، ߟ: ߄]ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߞߣߐ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫﴿﴾ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ ߘߐ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿[ߤߖߌ، ߟ:߆-߇]ߖߊ߬ߕߋߓߐߟߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߛߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫﴿[ߢߐ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲، ߟ:߂߂]

ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߒ ߧߴߊߟߎ߫ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߞߙߎ ߣߴߊߟߎ߫ ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߦߴߊߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߡߙߌ߫ ߸ ߝߊ߬ ߕߍ߫ ߊߟߎ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ߗߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߘߌ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߖߊ߬ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߞߕߊ߬ ߜߍߟߍ߲߫ ߢߍ߫﴿

[ߛߓߊߌ߲ߞߊ ߟߎ߬، ߟ: ߄߆]

ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ߫ ߌ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߡߵߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ (߃߉)﴿

ߊ߬ ߣߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߦߋ߫ (߄߀)﴿

ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ߫ ߛߙߊ߬ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߊ߫ (߄߁)﴿

ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߞߐ߯ߛߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߌ ߕߌ߱ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (߄߂)﴿

[ߟߏ߬ߟߏ، ߟ: ߃߉- ߄߂]

ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߴߌ ߢߊ߫ ߟߐ߬ ߌ ߖߘߍ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߦߊ߯ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߡߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߕߊ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߊ߬ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߬ߕߐ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߢߌ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬﴿

[ߕߓߊߞߘߐߣߍ߲، ߟ:߁߈߅]

ߒ߬ߓߵߌ ߞߟߏ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߛߎߟߊ، ߣߴߌ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߛߌ߬ ߕߵߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߦߋ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߤߊߡߡߊߘ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߡߎ߬ߺߊ߳ߺߊ߯ߖ߭ ߞߋߟߦߊ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߥߟߋߟߌߟߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫:

(( ߌ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߡߐ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߍߙߟߊߞߊ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߥߟߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߒߠߋ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߊߟߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߕߋߟߋ߲߬ ߣߌ߫ ߛߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߓߘߊ߫ ߛߘߊߞߊ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߰ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߬ ߓߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߒ ߖߊ߬ߛߙߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߫ ߞߡߊߙߊ߲ߒߞߋߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߏ ߘߐ߫))

ߡߎߛߑߟߌߡ ߠߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߂߆߀߇

ߊ߬ ߣߵߌ ߦߴߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߖߐ߲ߖߐ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߖߞߊߡߦߊ߫ ߟߋ߬ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߌߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߸ ߞߏ߫ ߒ߬ߠߎ߫ ߣߍ߰ߓߐߣߍ߲߫ ߠߵߊߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߊ߲ ߓߘߊ߫ ߒ߬ ߓߊ߲߬ ߊߟߎ߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߌ߲ߧߊ ߓߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߒ߬ ߣߴߊߟߎ߫ ߕߍ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߞߘߊߎ߫ ߸ ߤߊ߲߯ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߌߡߣߊ߬ߦߟߊ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫﴿

[ߞߘߐߓߐߕߊ، ߟ: ߄]

ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߞߣߐ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߞߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߸ ߓߊߏ߬ ߊߟߊ߫ ߟߋ߫ ߕߎ߬ߢߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߛߎ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊ߫﴿

ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ ߘߐ߬ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬﴿

[ߤߖߌ، ߟ:߆-߇]

ߖߊ߬ߕߋߓߐߟߌ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߌ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫:

ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲߫ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߛߊ߫ ߣߌߡߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߙߴߊ߬ ߗߋߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߟߊ߫﴿

[ߢߐ߲߬ߞߌ߬ߣߍ߲، ߟ:߂߂]

ߣߴߌ ߛߙߋߕߋߕߋߦߘߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߵߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߦߴߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߖߞߊ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߖߌ߫ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߦߋ߫ ، ߊ߬ ߣߵߏ߬ ߟߎ߬ ߢߐ߲߬ ߜߘߍ߫

ߓߊ ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߁߉-߁߁-߁߄߄߁

ߔߙߝ/ ߡߎ߬ߤ߭ߡߡߊߘ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߎ ߟߟߊ߯ߤߌ߫ ߊߛߛߍߤ߭ߦߑߡߌ ߟߋ߬߬ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫

ߛߟߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߟߋ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫

ߟߊ߬ߞߟߏ߬ߞߟߏ߬ߟߌ ߟߐ߲ߘߊ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߛߎ߬ߺߊ߳ߺߎ߯ߺߘߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫

ߙߌߦߊߘߌ߫ ߊߙߊߓߎߦߊ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߫


ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ.............................................................................................................................. 1

ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߊߘߛߍߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߟߊߝߐߦߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߧߊ߫ ߡߍ߲............................................................................................................... 1

߁- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߗߋߞߊ߲߫ ߓߊߕߏߕߊߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߘߎ߯ߡߍߣߌ߲ ߠߋ߬ ߗߋߞߊ߲߫ ߕߌ߯ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߟߋ߬:           2

߂-ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߣߊ߯ߡߎ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߛߌ߫ ߢߍ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫:................. 2

߃- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߣߊ߬ߠߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߗߋߟߊߡߐ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߝߊ ߘߌ߫ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫............................................................................................................................................. 3

߄- ߖߐ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߐߣߍ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬........................................................................................ 3

߅- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ߣߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫: ߣߎ߯ߤߊ߲߫ ߣߌ߫ ߌߓߑߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎ߯ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߎߘߊ߫ ߣߌ߫ ߌ߯ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߟߎ߬ ߸ ߖߐ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߌ߱ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߊ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߯ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߣߊ߬ߡߦߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߏ߬ߛߊ߬ߦߟߌߟߊ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲߬ߠߊ ، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߞߌ߬ߣߌ߲߬ߠߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫.................................................................................... 4

߆- ߊߟߊ߫ ߸ ߛߊߣߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߘߐߕߊ ߦߵߊ߬ ߦߋ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߠߌߓߊ߮ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߸ ߛߌ߫ ߜߘߍ߫ ߡߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߡߍ߲߫ ߝߍ߬............................................ 5

߇- ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߘߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߕߍ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߝߋ߲߫ ߕߐ߱ ߓߍ߯ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߱ ߘߊ߲ ߕߟߋ߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߞߘߐ߫.    6

߈- ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߕߵߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߠߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߝߙߍ߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߘߐ߫........................................................... 7

߉- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߡߏߦߌ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߡߴߊ߬ ߡߏߦߌ߫، ߢߐ߲ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫.................................................................................................................................................... 7

߁߀- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߘߐ߬ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߘߐ߬ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫:......................................................................... 8

߁߁- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߐ߯ߡߐ߲߯ߒߕߋ߫ ߤߌߣߟߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߞߋߟߦߊ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰.............................. 8

߁߂- ߊߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߌ߰ ߤߌߣߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߯ ߘߊ߲ߠߌߝߋ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߬ߟߊ ߟߐ߬ߓߊ߯ ߟߏ߲، ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߠߵߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߛߙߊ߬ ߝߋ߫ ߠߴߌ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߤߙߊ߫ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߊ߬ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߦߌߟߌ߲߫ ߓߊ߲ߓߊߟߌ ߦߵߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߖߎ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߖߊ߲߬ߞߕߊ߬ߓߊ߮ ߦߵߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߎߟߊ.................................................................................. 9

߁߃- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊߘߡߊ߫ ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߎ߰ߘߌ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߍ߯ ߞߊߡߊ߲ ߓߐߛߎ߲ߦߊ ߏ߬ ߘߐ߫، ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ߒߕߋ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߛߎ߫ ߞߊ߲߬ ߛߎ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߊ߲߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ.................................................................................................................... 10

߁߄- ߡߏߦߌߝߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߫ ߓߐߞߊ߬ߕߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. 10

߁߅- ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߏߦߌ߫ ߟߊ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ߫ ߗߍߕߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߡߐ߬ ߜߘߍ߫ ߡߊ߬:................................................................................................................................................... 11

߁߆- ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߊ߲ߞߎߢߊ ߟߋ߬: ߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߘߌ߫............................................ 11

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ - ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ - ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߎ߲ߞߏ ߖߐ߲ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߕߊ߯ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߢߎ߲߯ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߙߐߞߏ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߜߘߍ ߕߙߐߞߏ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߊ߫........................................................................................................................................... 11

߁߈- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊߞߢߊ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ߫ ߘߏߣߌ߲ߕߊ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ߫ ߘߐ߫......................................................................................................... 12

߁߉- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߓߏ߬ߢߊ߬ ߟߋ߬، ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߢߊ߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߛߟߐߓߐ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߗߍ߭ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߡߛߏ ߟߊ߫ ߛߟߐ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߭ ߟߊ߫ ߛߟߐ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ ߞߊ߲߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߛߋߕߌ߯ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߛߟߐ ߞߍ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߘߴߊ߬ ߗߍ߬ ߡߊ߬.................................................................................................................................................... 13

߂߀- ߛߊ߬ߦߊ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߲ߠߌ߫ ߞߘߊߎ߫ ߘߌ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏߦߟߍ߬ߡߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߙߊ߬ߟߌ ߟߎ ߡߊ߬، ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߣߌ߫ ߛߟߐߡߌ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߟߐߡߌ߲ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߏ ߝߘߊߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߐߛߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߓߊ ߟߏ߲، ߛߟߐߡߌ߲ ߕߍ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߞߟߏ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߘߋ߬......................................................................................... 14

ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߓߊߖߎ߫ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߟߍߙߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߦߏ߫ ߕߊߥߑߙߕߊ߫ ߣߌ߫ ߌ߲ߖߌ߯ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߊ߬ߓߎ߯ߙߎ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߊ߬ߟߋ߲ߢߍ - ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߓߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߝߊߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߢߣߊߡߦߊ ߟߵߊ߬ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫، ߢߣߊߡߦߊ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߕߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߥߍ߲ߖߍ ߔߟߋߞߘߋ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߕߌߒߡߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߡߊ߬.   14

߂߂- ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ - ߖߐ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߝߋ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߠߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߲߬ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߏ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߭ ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߖߏ߯ ߓߘߍ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߲߬ ߡߍ߲߫ ߡߊ߬، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߱ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߞߙߍߞߙߍߞߏ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫، ߍ߲߬ߍ߲߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ ߦߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߕߐ߱ ߟߎ߬، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߘߏ߲ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫............ 18

߂߃- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ ߡߊ߬ ߸ ߓߊߕߏ߬ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ߬ ߝߟߍ߬: ߛߊߟߌ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߐ߭ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߘߌ߲ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ ߣߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߏߝߐ ߣߴߊ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ߲ ߘߌ߫، ߡߐ߱ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߛߊߟߌ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߟߏ߬ߟߎ ߕߋ߬ߟߋ߯ - ߏ߬ - ߕߋ߬ߟߋ߬، ߏ߬ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߛߊߞߊ ߣߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߸ ߓߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬ߛߌ߰ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߛߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߝߣߊ߫ ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ - ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߟߊ߫ - ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐߛߌ߰- ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߕߊ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߬ߘߐ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲ ߝߣߊ߫ ߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߎ߲ ߠߞߊߘߌߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߛߎ߲ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߋ߬ߙߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߢߎ߲ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߖߌ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߙߍߞߙߍ߫ ߘߌ߫ ߡߊߞߞߊ߬ ߛߋߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߛߌ߱ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ ߞߘߐ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫، ߤߖߌ ߘߐ߫: ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߞߢߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߢߍߕߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫ ߘߊ߲ߠߌߓߊ߯ ߛߊߣߌ߲ ߡߊ߬ ߓߐߢߐ߲ߡߊߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߟߊߥߟߌ߬.......................................................................................................... 19

߂߄- ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߢߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߘߊߡߊߒߞߣߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߏ߬ ߟߊߛߋ߫، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߟߊ߲ߞߊ߭ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫، ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߎ߲ߓߊߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߋߟߋ߲ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߡߊ߬ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫...................... 21

߂߅- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߋߟߊ ߦߋ߫ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߓߎߣ ߊ߳ߺߊߓߑߘߊߟߟߊ߯ߤ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌߓߑߙߊ߰ߤߌߡߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌߛߑߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߲߭ ߅߇߁ ߌ ߡ ߞ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫، ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߏ߰ߓߊߕߏ ߘߐ߫، ߞߐ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߕߍߘߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ߒߘߐ߬ߦߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߏ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߍ߬ߘߵߊ߬ ߥߟߋߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋ، ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߣߊ߯ߣߌ߲ ߓߐ߫ ߸ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫، ߞߵߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ߫ ߕߏߕߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߕߎ߬ߡߊ߫ ߡߍ߲߫ ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߝߵߊ߬ ߦߋ߫، ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߬ߛߋ߬ߟߌ ߢߊ ߓߘߍ ߘߊ߲߭ ߠߊ߫، ߊ߬ ߛߏߛߊߦߌ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߭ ߕߏ߫ ߛߊ߲߭ ߓߌߥߐ߯ߙߐ߫ ߣߌ߫ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߛߎ߲߭ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߝߊ ߘߌ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߖߏ߰ߓߊߕߏ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߌ߲߬ߢߊ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߦߋߟߋ߲ ߠߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߋߟߦߊ߫ ߟߋ߬ ߥߟߋߟߌߟߊ߯ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߟߊ߫.................................. 22

߂߆- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛ߳ߊߙߌߦߊ ߸ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߘߝߊߟߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߝߊߟߌ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ ߢߊ߭ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߭ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߊߢߊ߰ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߫ ߟߊߥߟߌߟߊ߲ ߘߌ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫......................................................................................................................................... 25

߂߇- ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߍ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߣߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߓߟߏ߫، ߣߌ߫ ߡߍ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊߡߎ߲ ߕߣߊ߬ ߘߐ߫ ߒ߬ߓߵߏ߬ ߕߍ߫ ߣߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫......................................................................... 26

߂߈- ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߟߍߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߦߟߌߘߏ߲ ߟߐ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫، ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߋ߬، ߊߟߊ߫ ߞߵߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߥߐ߬ߞߎߟߐ ߟߎ߬ ߟߊߘߛߍ߫ ߣߊ߭ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߢߐ߲߬ߘߐ߬ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߥߟߴߊ߬ ߝߐߘߊ ߢߐ߲ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲، ߟߊ߬ߘߛߍ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊߥߟߌ߬ ߝߋߎ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬، ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߡߟߌߦߏ߲ ߦߙߌߞߊ ߞߣߐ߬ߘߐ߬ߝߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬، ߊ߬ ߖߌ߰ߣߍ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߛߓߍߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߡߴߊ߬ ߖߍ߲߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫، ߟߍߙߊߓߊ ߞߓߊߣߊ߲ߞߏߡߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߊ߬ ߞߘߐ ߝߣߊ߫ ߘߟߊߡߌߘߊ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫، ߊ߰ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߛߌߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐߣߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲ ߢߊ ߡߍ߲߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߬ߓߊ߯ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߏ߬ ߜߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߤ߭ߊߘߌߛߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߞߐߛߍ߲ߓߍߟߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߠߊߛߐ߲߬ߠߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߠߵߏ߬ ߦߋ߫: ߞߎ߬ߙߣߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߦߊ߫ ߛߙߊߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫......................................................................................... 27

߂߉- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߦߊ ߟߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߛߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߐ߫........................................................................................................................................... 31

߃߀ - ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ߝߍ߬................................................................................................................................. 34

߃߁- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߏ߯ ߞߡߊ߬ߙߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬............ 36

߃߂- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߕߊ߲߬ߘߏ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߣߌ߫ ߟߊߣߊ߲ߒߕߋߦߊ ߡߝߊ߫ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߒߖߘߍߡߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߓߟߏߓߌߟߊ ߣߌ߫ ߛߐߟߌߟߓߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߟߊ ߡߐ߯ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߍ߰ߣߍ߲߫ ߘߍߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߲ߞߐߕߐ߯ ߟߘߊߥߎߣߌ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߊߢߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߕߎ߲߫ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫................... 37

߃߃- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߘߤߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߘߊߥߎ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ߬ߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߖߛߎ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߛߊߣߌߦߊ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߎ ߟߊߘߤߊ߫، ߦߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߡߊ߬ߙߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫............................................................. 42

߃߄- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߕߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊߖߎ ߟߎ߬ ߟߊߕߐ߲ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߜߙߊ ߊߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߖߏ߰ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߣߌ߫ ߕߐ߯ߟߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߭ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߟߊߕߐߣߍ߲ ߝߊ߭ ߣߌ߫ ߕߌߢߊߟߌ ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߕߍ ߣߌ߫ ߘߊߖߏ߯ ߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߕߊ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߘߐ߬ߕߊ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߊ߬ߡߐ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߟߎ߯ߕߌߞߊ߲ߒߞߋߦߊ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߜߙߐ߬ߞߐ ߟߊߕߐ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌߝߊ ߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߣߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߖߏ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߍ߬ ߛߓߏ ߣߌ߫ ߞߛߐ ߣߌ߫ ߣߐ߱ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊߙߌߕߊ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߘߊߥߎ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߣߌ߲ߖߊ߮ ߣߌ߫ ߖߌߘߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐߘߛߏ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߖߌ ߟߎ߬ ߕߍ߱ ߟߊߕߐ߲߫. ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߕߐ߲ߣߍ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊߕߐ߲߫ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬........................... 43

߃߅- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߡߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߥߎߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߛߍ߬ߒߞߐ߬ߣߌ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߝߙߍ߬ߞߘߐ߬ߖߎ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߠߎ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߏ߯ ߞߋߖߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߋ߬................................................................................. 47

߃߆- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߊߕߊ߲ߕߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ߬ߢߐߦߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߜߙߐ߬ߞߐ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߙߐ ߣߌ߫ ߜߍߙߍ߲ߞߍ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߕߙߐߦߊ ߟߊߛߋ ߝߊ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߡߊ߬........ 52

߃߇- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߟߊߕߐ߲߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߕߌߢߍ߫، ߦߏ߫ ߘߐ߬ߟߐ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߘߐߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߜߎ߲߬ߘߎ߬ ߞߕߌ ߕߍ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߣߍ߲߫ ߞߙߎ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߏ߫، ߊ߬ ߘߏ߬ ߞߕߌ ߣߵߊ߬ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ ߓߘߍߓߘߍ ߟߊ߫ ߦߋߟߌ ߡߊ߬ ߟߋ߬، ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߡߊ߬................................................................................................................................................... 54

߃߈- ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߞߐߓߌߟߊߓߊ߯ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߌ߬ߦߊ߬ ߝߋ߲߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏ ߛߌ߬ߣߊ߬ߢߐ߲߯ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߐ߬ ߞߏ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߗߍߓߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߌߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߢߊߘߐߓߊߛߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߦߌߘߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߦߋ߫ ߖߊ߲߭ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߊ߲߭ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߢߊߦߋ߫ ߝߋߎ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߲߭ ߦߋ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ߕߌ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߭ ߞߐ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲߭ ߠߊߞߎߣߎ߲߫، ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߊ߰ߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߙߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߢߊߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫........................................................................................................................ 56

߃߉- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߓߏ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߛߎ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߕߙߌߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߟߊ߲ߞߟߏߦߊߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߣߌߛߊߥߏ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߝߟߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߊ߲ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߓߘߍߓߘߍ ߕߐ߬ߣߐ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߍ߫ ߢߐ߲ ߛߌ߬ߣߊ߬ߦߟߊ߫............. 58

߄߀- ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߬ߙߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߟߊ ߝߏ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߓߊߕߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߎ߬ ߕߏ߬ߢߊ߲߬ߕߋߦߊ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ - ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߕߏ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߞߊ߯ߝߙߌߦߊߕߐ߫ ߊߟߊ ߡߊ߬ ߘߌ߬ ߞߵߊ߬ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߞߏ ߖߌ߰؟ ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߍ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲߫ ߓߊ߯ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߊ߬ - ߖߐ ߦߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߬ - ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ ߡߏ߬ߤߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ ߡߊ߬ ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫............................. 60

߄߁- ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߞߋߟߦߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫: ߕߏ߬ߢߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߡߊ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߐ߲߱ ߓߎ߰ߓߎ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߘߏ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߋ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߝߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߦߊ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲ ߞߏ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲߫، ߊ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߟߊ߫ ߓߛߍ߬ߦߟߊ ߞߵߏ߬ ߞߘߐߕߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߊ߬ ߟߐ߬ߦߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߰ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫.       62

߄߂- ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬: ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߴߊ߬ ߕߌ߱ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߫، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߐ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߖߘߍ߬ߟߛߊ߬ߦߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲߫ ߞߐ߲߬ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫، ߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߕߴߌ ߟߐ߬ ߌ ߛߐ߲߭ ߣߌ߫ ߝߎߕߎ߲ߕߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߢߊߞߘߐ.................................................... 64

߄߃- ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߧߐ߬ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊߢߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫ ߸ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߕߍ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߍߓߊ߯ ߘߴߌ ߣߴߊߟߊ߫ ߕߍ߫، ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߟߌ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߜߙߊ߬ߢߐ߲߯ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߕߌ߰ߞߊ߲ߒߞߋ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߞߊ߲߬ߒߞߋ߬ߦߊ..................................... 66

߄߄- ߊ߲ ߘߴߊ߲ ߦߟߌߓߌ߬ߟߊ߬ ߗߋߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊߓߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߓߐߢߐߒߡߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߯ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߓߐߢߐߒߡߊ ߸ ߍ߲߬ߍ߲߫ ߊߘߡߊߦߊ߫ ߞߙߎ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߖߍ߬ߘߍ ߝߏߢߐ߲߬ߞߐ߫ ߸ ߡߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍߖߊ߰ߒߧߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߰ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߋߦߊ߫ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߕߌ߫ ߞߣߐߜߍ߲ߓߊ߯ ߡߍ߲߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬، ߞߋߟߊߡߐ߯ ߞߡߊߙߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߵߟߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߘߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߙߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߰ߟߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛ߭ߊߙߌߦߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߕߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊߡߐ߮ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ߞߊ߲ߒߞߋߦߊ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߊ߫، ߊߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߝߊߟߌ ߞߍ߫ ߗߋߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߏ߬ߤ߭ߊߡߡߊߘ ߟߊ߫ ߞߋߟߦߊ߫ ߟߊ߫ - ߛ߫ߟߊ߬ߕߎ ߣߌ߫ ߛߟߊ߬ߡߎ߲ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߞߊ߬ ߕߏߟߌ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߘߦߊ ߣߌ߫ ߤߌߣߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲߫ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߡߊ߬.................................................................................................................................................... 67

߄߅- ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߒ ߧߴߌ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߌߟߴߊߘߡߊߘߋ߲ ߤߍ߯ ߒ ߞߏ߫: ߦߴߌ ߟߐ߬ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ߫ ߕߏ߬ߢߊ߬ ߟߊ߬ߞߏߟߏ߲ߧߊߓߊ߯ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߋ߬ߦߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ߬ ߟߊ߫، ߦߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߌ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ߕߐ ߟߴߌ ߕߌ߱ ߡߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߝߍ߬، ߌ ߦߴߌ ߢߊ ߟߐ߬ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫، ߌ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߦߊ߫ ߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߘߌߦߊ߫ ߞߌߢߍ߲߫ ߣߌ߫ ߛߎߟߊ، ߣߵߌ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ߞߏ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߝߏ߫ ߛߌ߬ ߕߴߌ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ߬ ߕߍ߫ ߝߏ߫ ߊߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߤߊߡߡߊߘ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߌ ߦߴߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߕߏ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߋ߫ ߟߌ߬ߡߣߊ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߦߋ߫ ߛߊߙߌ ߟߎ߬ ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߛߊ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߌ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߙߋߕߋߕߋߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߴߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫ ߛߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߕߌ߫ ߛߌߟߦߊ߫ ߛߊߟߌ ߣߌ߫ ߖߞߊ ߣߌ߫ ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߤߖߌ ߟߊ߫ ߣߵߌ ߞߵߊ߬ ߛߌߟߊ ߟߊߣߐ߮...................................................................................................................................... 68