De Beste voorziening voor de dag des oordeels ()

Hakam Ibn Adel Zamoe an-Noeweiry Al-Oeqeili

 

De Beste voorziening voor de dag des oordeels

|

 De Beste voorziening Voor de dag des oordeels

 1.      Introductie

Alle lof is voor de Almachtige, Allah Die zegt:

“Bij de namiddag! Zeker, de mens lijdt echt verlies. Alleen niet zij die geloven en de deugdelijke daden doen, die elkaar aanmanen tot de waarheid en die elkaar aanmanen tot geduld.” (surah Al-‘Asr).

We prijzen Hem en zoeken zijn hulp en vergeving. Ik getuig dat  er geen god waardig is om aanbeden te worden behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Moge Allah Zijn vrede en zegeningen laten zijn op Profeet Mohammed, zijn zuivere familie, zijn edele metgezellen en degenen die hem volgen in rechtschapenheid tot de Dag des Oordeels.

Een van Allah’s geschenken voor ons is dat Hij voor ons plichten vastgesteld heeft die de pijlers van de religie zijn alsook de basis. Moslims die zich houden aan deze verplichtingen hebben hun taken uitgevoerd, en degenen die tekortschieten in de verplichte daden, lopen meer kans ook in andere daden tekort te schieten. Het uitvoeren van de plichten op de correcte wijze leidt Moslims naar het Paradijs en brengt hen van de duisternis naar het licht.

Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem: saws) heeft gezegd: “Het eerste ding waarover de dienaar (van God) op de Dag des Oordeels over zal worden ondervraagd is het gebed. Als het goed was, is al zijn werk goed, maar als het slecht was, dan is al zijn werk slecht , en als zijn plicht onvolledig is vervuld , dan zal Allah , De Almachtige zeggen , kijk naar het vrijwillige werk van mijn aanbidder en neem hiervan en vul aan wat er mist van zijn plichten en zo zullen al zijn plichten zijn.”

En zo, completeren vrijwillige en goede daden het werk, en in aanvulling is er bovendien een grote beloning voor degene die ze verricht. Alhoewel de vrijwillige daden makkelijk zijn om te verrichten, is de bijbehorende beloning groot.

Mijn Moslim zusters en broeders: als jullie willen dat jullie werk wordt geaccepteerd door Allah en je wilt de beloning ontvangen, dan zijn er specifieke voorwaarden voor elk werk.

De eerste voorwaarde: de intentie. Omar (moge Allah tevreden met hem zijn: ra) heeft gezegd: Ik hoorde de Profeet Mohammed (saws) zeggen: “Daden zijn slechts volgens hun intentie en iedereen zal krijgen volgens zijn intenties.” (Algemene overeenstemming)   Elke Moslim wiens daden en intenties puur voor Allah zijn, vrij van hypocrisie en huichelarij, daarvan zal Allah zijn daden accepteren.

De tweede voorwaarde: goede daden moeten worden verricht volgens wat God heeft vastgesteld en onder leiding van Zijn Boodschapper. Bovendien, zal elke actie die gelijk is aan die van de ongelovigen en de Mensen van het Boek, niet aanvaard worden. In aanvulling hierop kan nog gezegd worden dat daden die veranderingen inhouden of verricht worden om persoonlijke verlangens te vervullen, niet geaccepteerd zullen worden en Allahu Alem.

De daden van de hypocriet zullen worden afgewezen omdat zijn intentie corrupt is en hij zit in het diepste deel van het Vuur. Allah, De Almachtige, zegt:

“De huichelaars komen in de laagste verdieping van het vuur en jij zult voor hen geen helper vinden”. {145} (An-Nisa’)

Op gelijke wijze, zullen daden die vernieuwingen inhouden, afgewezen worden, omdat deze daden gecorrumpeerd zijn, zelfs als de intentie correct is zoals de Profeet Mohammed (saws) heeft gezegd: “Als iemand iets toevoegt aan onze zaak dat er niet toe hoort, dan zal het verworpen worden”. En hij zei: “Allah zal het berouw van de man tegenhouden die vernieuwingen toevoegt, totdat hij daar van afziet.” (Al Targheeb en Al Tarheeb door Shaykh Al Albany).

Dit boek is geschreven om iedereen tot voordeel te strekken, om de grote beloning van Allah, De Almachtige te krijgen, om onze goede daden te vermenigvuldigen en om de dienaren te verheffen en ze dichterbij Allah te laten zijn.

Allah, De Almachtige zegt:

“Voorwaar, de mannen en vrouwen die zich [aan Allah] hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de oprechte mannen en vrouwen, de geduldig volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die Allah veel gedenken, voor hen heeft Allah vergeving en een geweldig loon klaargemaakt. (Al-Ahzab 35)

Hier kunnen we nog aan toevoegen dat door deze goede daden te doen, een Moslim de steun, overwinning en leiding van Allah verkrijgt. Abu Hurairrah levert over: De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Allah, de Verhevene, heeft gezegd: ‘Ik zal de oorlog verklaren aan degene die zich vijandig gedraagt jegens een vrome aanbidder van Mij. En het meest geliefde ding bij Mij waarmee mijn slaaf dichterbij Mij komt, is wat ik hem heb opgedragen; en Mijn slaaf komt dichterbij Mij door het verrichten van Nawafil (vrijwillige) gebeden of het doen van extra goede daden boven op dat wat verplicht is,  tot Ik van hem hou, (zelfs zo veel dat) Ik zijn gehoor wordt waar hij mee hoort, en zijn zicht waarmee hij ziet, en zijn hand waarmee hij veegt en zijn been waarmee hij wandelt, en als hij Mij iets vraagt zal Ik het hem zeker geven, en als hij bij Mij zijn toevlucht zoekt, zal Ik hem zeker beschermen.” (Al-Bukhari).

Tot slot vragen we Allah, de Alhorende, de Alwetende en de Heer van de Verheven Troon, om dit werk te accepteren en tot voordeel van elke Moslim te laten strekken, Ameen. Het goede dat in dit boek staat is van Allah en alle vergissingen zijn van mijzelf en Satan (Moge Allah hem vervloeken). Lof zij aan, Allah, de Heer van de werelden, en vrede en zegeningen zij op Profeet Mohammed en alle profeten van God alsook hun rechtschapen volgelingen.

De auteur:

Hakam A. Zummo Al-Aqily

Riyadh in 16 April 2005


 2.      Voorwoord

Alle Lof is voor Allah en ik getuig dat er geen god waardig is om aanbeden te worden behalve Allah, de Eerste, de Laatste, de Evidente, de Dichtbije, Degene Die kennis heeft over alle dingen, en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en Boodschapper is.

In het hierna volgende zal ik sommige punten noemen die de lezer helpen, om het voordeel en belang van dit boek voor alle Moslims, te kunnen appreciëren en begrijpen. Het is algemeen bekend dat het meest belangrijke is om onze verplichte daden te verrichten: de vijf dagelijkse gebeden, Zakat, vasten en Hajj. Deze daden zijn voor ons vastgesteld volgens Allah’s Beschikking en de leiding van Zijn Boodschapper.

Er wordt verteld in de Sirah dat een man van Al Aarab (Bedouïenen) bij de Profeet Mohammed (saws) langskwam en hem vroeg over wat Allah voor hem had vastgesteld en dus vertelde de Profeet (saws) hem dat Allah de vijf gebeden, Zakat van zijn geld, het vasten van Ramadan en de pelgrimage maken (Hajj) naar het Huis, voor hem had vastgesteld. Toen de man dit hoorde zei hij herhaaldelijk, “Oh Allah, ik zal niet meer en niet minder doen dan deze plichten”. Toen de man weg ging zei de Profeet: “Hij zal succesvol zijn als hij de waarheid sprak”. (Narrated by Al Shaykhan)

De ziel van een Moslim is altijd op zoek naar gelegenheden om meer goed werk te doen om zo beloond te worden door Allah. Er zijn verschillende niveaus van rechtschapenheid door middel van simpele handelingen als het voeden van de behoeftigen, het helpen van degenen in nood of het lofprijzen van Allah. Deze taken zijn niet makkelijk te doen behalve als Allah ze makkelijk maakt. Onze plichten kunnen incompleet of niet goed genoeg zijn, in het bijzonder vanwege de twee vijanden die ons altijd verleiden en afhouden van het rechte pad.

De eerste vijand is de vervloekte Satan die gezworen heeft om Adams afstammelingen te verleiden. Allah, de Almachtige zegt: “[Iblis (Satan)] Hij zei: "Bij Uw macht, ik zal hen zeker allen misleiden, behalve Uw toegewijde dienaren onder hen." (Sad 82,83)

Daarom wacht Satan altijd op kansen om het slechte bij de mensen in te fluisteren en doet hij zijn best om hen weg te houden van de aanbidding van Allah.

De Boodschapper Mohammed (saws) heeft gezegd: “De Satan komt naar jullie gedurende jullie gebed en verwart iemand totdat hij niet meer weet hoeveel Rak’at (gebedseenheden) hij gebeden heeft”. (Saheeh El Jame’a).

Satan probeert ons altijd te omsingelen van alle kanten, zoals Allah over hem vertelt:

“Dan zal ik op hen afkomen, van voren en van achteren en van rechts en van links. En ﷻ‬ zult merken dat de meesten van hen geen dank betuigen.” (Al-A’raf 17)

En ook:

 “Hij zei: "Mijn Heer, omdat ﷻ‬ mij misleid hebt, zal ik voor hen op de aarde [alles] schone schijn maken en ik zal hen zeker allen misleiden, behalve Uw dienaren onder hen, die toegewijd zijn." Al-Hijir 39,40)

Dus wees op je hoede voor Satan’s plannetjes, Moge Allah ons beschermen tegen hem.

De tweede vijand is de ziel die zijn eigenaar ertoe overhaalt om verboden handelingen te verrichten en gehoorzaamheid te verlaten. Degenen die hieraan gehoorzamen zullen in het vuur van de Hel zijn, terwijl degenen die zich er tegen kunnen verweren, degenen met succes zullen zijn.

Profeet Mohammed (saws) heeft gezegd: “De wijze man is degene die zichzelf de schuld geeft en zich voorbereidt op de Dag des Oordeels, en de verliezer is degene die de verlangens van de ziel volgt en dat wenst wat niet van Allah wordt verwacht.” (At-Tirmidhi)

Het is overgeleverd dat ‘Umar (ra) gezegd heeft: “Zoek rekenschap bij jezelf voordat je wordt opgeroepen om rekenschap over jezelf af te laten leggen, weeg jezelf, voordat je gewogen zult worden en bereidt je voor op de Dag des Oordeels wanneer alles gezien wordt van jou en niets verborgen blijft.”

Verplichte daden worden opgevolgd door Sunna daden die de Boodschapper Mohammed (saws) heeft aanbevolen om de onvolledige plichten te vervolmaken of de goede daden en beloningen te vermeerderen. Er zijn vele dingen, behalve datgene dat Allah verplicht heeft gesteld, die de Moslims helpen om meer beloning te verkrijgen, zonden te verwijderen en dichter bij Allah te komen. Een voorbeeld van zulke daden zijn: het bidden van de Sunna gebeden na het verplichte gebed dat Allah vastgesteld heeft, het geven van liefdadigheid, het vrijwillige vasten, het verrichten van ‘Umrah…etc. (Deze Sunna’s zijn makkelijk voor de pure ziel van de Moslims).

Naar mijn beste weten, is informatie over vrijwillige daden en sunna’s verspreid over vele boeken. Daarom bedacht ik, dat ik zo veel als mogelijk informatie zou verzamelen in één boek om een makkelijk en toegankelijke naslagwerk te kunnen maken voor de Moslims in hun dagelijks leven. Ik heb dit boek verdeeld in twee delen.

De eerste sectie gaat over goede daden die specifieke beloningen hebben en welke voordelen beperkt zijn tot degene die de daden uitvoert, met uitzondering van anderen. Voorbeelden van zulke goede daden zijn het bidden van de Sunna’s en het verrichten van de ‘Umrah.

De tweede sectie is gewijd aan de daden met niet gespecificeerde beloningen, gedefinieerd als de goede daden waarvan de voordelen zich ook uitstrekken over anderen, zoals de familie, de buur, of zelfs de gemeenschap als geheel. Deze voordelen worden bereikt in dit leven maar ook bijvoorbeeld op de Laatste Dag. Het geven van liefdadigheid en nuttige kennis zijn voorbeelden van deze groep van goede daden.

Hou in de gaten dat het handig is om de goede daden te classificeren naar rato van hun voordelen. Deze classificatie helpt Moslims bijvoorbeeld om goede daden te kiezen op volgorde van belangrijkheid, beloning etc. Het helpt hun ook om prioriteiten te stellen bij het uitvoeren van goede daden. Daarnaast, helpt het de Moslims ook om de goede daden op grond van plaats en tijd te categoriseren.

Door het gehele boek heen, citeer ik uit de Heilige Qur’an, de Profetische tradities en uitspraken en toespraken van metgezellen en geleerden van de religie, zoveel als ik kon. Als laatste hoop ik dat als de lezers een fout ontdekken, zij mij dit laten weten:

         :11521 Riyadh 41066

     @: [email protected]

Wij bidden tot de Almachtige Allah om ons en alle Moslims te helpen met dit boek en wat we ook maar mogen lezen. Moge Allah ons onze zonden vergeven en ons op het Rechte Pad leiden. Wij bidden ook tot Hem om Zijn zegeningen en vrede neer te zenden op Zijn Profeet (saws), zijn pure familie, zijn edele metgezellen, alsook degenen die hen in rechtschapenheid volgen tot de Dag des Oordeels.    


 3.      Sectie 1

 4.      Daden met specifieke voordelen

 5.      Daden gerelateerd aan het gebed:

 A-    Daden verricht voorafgaand aan het gebed:

 1-      Wuduh, (rituele reiniging)

Wuduh reinigt onze lichamen en zuivert onze zielen van zonden en schuld. Het is overgeleverd dat Abu Huraira gezegd heeft dat de Boodschapper van Allah (saws) zei: “Als een dienaar zijn gezicht wast dan zal elke zonde waaraan hij gedacht heeft om die te begaan weggewassen worden van zijn gezicht met het water, of met de laatste druppel van het water, en als hij zijn handen wast zal elke zonde die zij hebben begaan verwijderd worden van zijn handen door het water of met de laatste druppel water, en als hij zijn voeten wast, zal elke zonde waar zijn voeten naar toe gelopen zijn, weggewassen worden met het water, of met de laatste druppel water, opdat hij puur en vrij van alle zonden tevoorschijn komt.” (Muslim).

Het is overgeleverd dat Humran heeft gezegd dat ‘Uthman ibn Affan heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: “Diegene die de wuduh perfect verricht, zoals Allah de Almachtige hem opdraagt, daarvan zal het voorgeschreven gebed de zonden uitwissen die zij onderling verricht hebben.”(Muslim).

Het is ook overgeleverd dat Uthman zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (saws) zeggen: Degene die de wuduh perfect verricht en dan loopt naar het voorgeschreven gebed om dit te verrichten met de mensen in congregatie of in de moskee, Allah zal hem zijn zonden vergeven.”(Muslim).

Het is een groot geschenk van Allah dat Hij de wuduh heeft vastgesteld om ons dagelijks te reinigen. Bovendien, is wuduh één van de vereisten zonder welke een gebed niet geldig is. Als water niet voorhanden is dan kan een ‘zand’ wuduh worden gebruikt in plaats daarvan.

Het is overgeleverd dat: Abu Huraira zei dat de Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: “Jullie gezichten en handen zullen schijnen op de Dag der Opstanding vanwege jullie perfecte wuduh, dus laat degenen van jullie die dat kunnen het schijnen van zijn hoofd en handen en benen vermeerderen.” (Muslim).

 2-      Siwak (Arak tandenborstel)

De Siwak is een Sunnah van onze Profeet Mohammad (saws) en het was zijn gewoonte in aanvulling op het zijn van een instinctief gedrag. Profeet Mohammed (saws) had zijn metgezellen aangemoedigd om dit te doen, in het bijzonder vlak voor het gebed.

Er is overgeleverd dat Abu Huraira heeft gezegd dat de Profeet heeft gezegd: “Als het niet moeilijk voor de gelovigen zou zijn, - en Zuhair levert over: voor mijn natie – dan zou ik hen hebben opgedragen om de tanden’stok’ te gebruiken voorafgaand aan elk gebed.” (Muslim).

De Siwak maakt de mond van een Moslim rein en zorgt voor een fijne geur als men Allah ontmoet in het gebed en grieft noch de Engelen noch de Moslims die naast hem bidden vanwege slechte geuren. Bovendien, heeft Siwak een grote beloning zoals is overgeleverd door Aisha (ra) die zie dat de Profeet saws heeft gezegd: “Siwak reinigt de mond en stelt Allah tevreden.” (Sahih Al- Bukhari).

 B-    Daden gerelateerd aan de Masjid (Moskee):

 1- Wandelen naar de Masjid (Moskee):

Er is overgeleverd dat Abu Hurairah zei dat de Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: "Als iemand zichzelf reinigt in zijn huis, en dan naar één van de huizen van Allah loopt om één van de verplichtingen te vervullen die neergelegd zijn door Allah, dan zal elke stap van hem één van zijn zonden uitwissen en de volgende zal zijn ‘niveaus’ verhogen." (Sahih Muslim).

Abu Hurairah levert over de Profeet (saws) gezegd heeft: "Als iemand heen en weer naar de moskee gaat om de gebeden bij te wonen, dan zal Allah voor hem een feest in het Paradijs voorbereiden, net zo vaak als hij heen en weer gaat." (Dit is overgeleverd door Ahmad, al-Bukhari, and Muslim).

Voorwaar, het wandelen naar de moskee vijf keer per dag, vermeerdert onze beloning en vermindert onze tekortkomingen en zonden. En het is hierom dat de beste huizen degene zijn die het verst verwijderd zijn van de moskee. Er is een verhaal over de zonen van Salamah, dat zij hun huizen wilden verruilen om naast de moskee te wonen en toen de Profeet van God hierover op de hoogte gesteld was, zei hij tegen hen, “Ik heb gehoord dat jullie willen verhuizen tot naast de moskee”. Zij zeiden “Ja Profeet van God, dat wilden wij.” De Profeet zei: “Zonen van Salamah, de locaties van jullie huizen bepalen jullie beloning.” (Muslim).

Het is ook overgeleverd door Abu Musa : De Profeet van Allah zei: “De mensen die een ontzaglijke beloning krijgen voor As-Salat (het gebed) zijn diegenen die het verst weg zijn (van de moskee) en dan degenen die het verst verwijderd zijn enzovoort. Op gelijke wijze heeft iemand die wacht om met de Imam te bidden, een grotere beloning dan iemand die bidt en dan naar bed gaat.” (Sahih Al-Bukhari).

 2-      Reiniging en onderdanigheid terwijl men naar de Masjid (Moskee) wandelt en tijdens het gebed:

Islam is een religie van reiniging en zoals we weten zijn reiniging en schoonheid van het lichaam, ziel en hart vereist voor alle Moslims, gedurende de dag, meer in het bijzonder in de moskee. We zouden schoon moeten zijn en onze beste, schone kleren dragen en parfum op doen (alleen voor mannen) als ze naar de moskee gaan. Allah, de Verhevene zegt:

“Kinderen van Adam! Doe jullie mooie kleding aan bij elke moskee en eet en drinkt, maar weest niet verkwistend; Hij bemint de verkwisters niet.”(Al-A’raf 31).

Jammer genoeg zien we dezer dagen, vele aanbidders naar de moskee gaan met een nare lucht als gevolg van zweet, olie of ‘stinkende sokken’, die niet prettig zijn voor andere gelovigen en hun rust en vredigheid verstoren terwijl ze aan het bidden zijn. De Profeet Mohammed (saws) heeft het gebed beschreven aan Bilal (ra), die de oproep tot het gebed verrichtte, “Oh Bilal troost ons met het gebed.”

Om ons voor te kunnen bereiden op het gebed heeft de Profeet van Allah ons opgedragen om vredig en rustig naar de moskee te komen. Er wordt overgeleverd door 'Abdullah bin Abi Qatada: Mijn vader zei, "Terwijl we aan het bidden waren met de Profeet, hoorde hij het geluid van sommige mensen. Na het gebed zei hij, 'Wat is eraan de hand?' Zij antwoordden 'We haastten ons naar het gebed.' Hij zei, 'Haast je niet naar het gebed, en wanneer jullie naar het gebed komen, moet je komen met kalmte, en bidt wat je meekrijgt (samen met de mensen) en completeer de rest van wat je gemist hebt." (Al-Bukhari).

Bij het overpeinzen van deze Hadith merken we op dat de Profeet van Allah het element rust benoemt voordat men zich bij de groep voegt, alhoewel het halen van het gebed met de groep een grote waarde in zich herbergt, in het bijzonder de opening (Takbir).

 3-      Gebedsoproep (Adhan):

De Adhan is een aankondiging van de tijd van het gebed, en het is bewijs van het Islamitisch  bolwerk in het gebied waarin de Adhan wordt uitgevoerd. Ook is het een bewijs van het presenteren van Allah’s symbolen. De oproepers tot het gebed zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de gebedstijden; het is volgens hun oproep (Adhan).

Moslims beginnen met bidden en degenen die willen vasten, verbreken of starten met hun vasten. De oproep tot het gebed en de oproepers hebben een grote gratie zoals is verteld in de  Hadith, die werd overgeleverd door Isa ibn Talha die zei dat hij met Mu’awiya ibn Abu Sufian zat, toen de oproeper de oproep tot het gebed uitsprak. Mu’awiya zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (saws) zeggen: “Degenen die oproepen tot het gebed zullen de langste nekken hebben op de Dag der Opstanding.” (Muslim).

Het is aangeraden voor Moslims die de Adhan horen, om smeekbeden te verrichten, zoals Jabir (ra) overleverde van de Profeet van Allah dat deze zei: “Zeg na het luisteren naar de Adhan, Allahumma Rabba hadhihid da’watit tammah was salatil qa’imah, ati Muham-madanil wasilata wal fadilah,  wab’ath hu  maqamam mahmuda, alladhi  wa’adtahu  [O Allah! Heer van deze perfecte oproep (van het niet partners aan ﷻ‬ toeschrijven) en van de reguliere Salat (gebed) die op het punt staat te gebeuren! Geef Mohammed het recht van bemiddeling en superioriteit en stuur hem (op de Dag des Oordeels) naar de beste en hoogste plaats in het Paradijs die ﷻ‬ hem beloofd hebt, en bemiddeling voor mij zal dan toegestaan zijn voor hem op de Dag der Wederopstanding]”. (Sahih Al-Bukhari).

Dit zeggen is een middel om de bemiddeling te verkrijgen van de Profeet Mohammed (saws) op de Dag des Oordeels als Allah wil, en iedereen dat daar heel hard nodig heeft.

 4-      Groepsgebed: 

Abu Hurairah (ra) reported: Een blinde man kwam bij de Boodschapper van Allah (saws) en zei: "O Boodschapper van Allah! Ik heb niemand om me naar de moskee te begeleiden.'' Hij wilde daarom de permissie om het gebed (Salat) in zijn huis te mogen bidden. Hij (saws) verleende hem die permissie. Toen de man weg ging, riep hij hem terug en zei, "Hoor je de Adhan (oproep tot het gebed)?'' Hij antwoordde bevestigend. De Boodschapper van Allah (saws) leidde hem toen om gehoor te kunnen geven aan de oproep. [Muslim].

Abu Hurairah (ra) levert over: De Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd, "Bij Hem in Wiens Hand mijn leven is, Soms dacht ik eraan om te bevelen dat er hout gesprokkeld zou worden en verzameld dan dat de Adhan voor de Salat zou worden gedaan. Dan zou ik een Imam aanstellen om de Salat te leiden, en dan zou ik gaan naar de huizen van degenen die niet de Salat in de groep bidden, en hun huizen met hen in brand steken.'' [Al-Bukhari and Muslim].

Uit bovenstaande tradities van de Profeet is het duidelijk dat het groepsgebed verplicht is, behalve als er een acceptabel excuus is, zoals het hebben van een ziekte waardoor je niet kunt bewegen, of iemand die blind is en niemand heeft om hem te begeleiden naar de moskee. In aanvulling hierop kunnen we aangeven dat het missen van het groepsgebed resulteert in het missen van grote beloningen. Het is overgeleverd dat Abdullah bin Umar zei dat de Boodschapper van Allah (saws) zei: “de Salat (gebed) in de groep is zeven en twintig keer beter ten opzichte van het gebed dat een persoon alleen verricht.” (Sahih Al-Bukhari).

 5-       Vroeg naar het gebed gaan:

Het is overgeleverd dat Abu Huraira zei dat Allah’s Boodschapper gezegd heeft: “Als de mensen wisten wat er is in de adhan en in de eerste rij, dan zouden ze lootjes ervoor trekken. En als ze zouden weten wat voor beloning er is voor het middaggebed dan zouden ze er naar toe racen. En als ze de beloning zouden weten voor de nacht en ochtend gebeden in de groep dan zouden ze erbij aanwezig zijn, zelfs als ze er naar toe zouden moeten kruipen.” (Sahih Muslim).

In deze toespraak informeerde de Profeet Mohammed (saws) ons dat er in het vroeg gaan naar het gebed en het bidden in de eerste rij een grote eer zit. Er is overgeleverd dat Abu Huraira zei dat de Boodschapper van Allah zei: “De beste rij voor de mannen is de eerste rij en de minste is de laatste (rij). En de beste rij voor de vrouwen in het gebed is de laatste rij en de minste is de eerste (rij).” (Sahih Muslim).

- Vroeg gaan in het bijzonder voor het vrijdagsgebed:

Het is bekend dat vrijdag de beste dag van de week is omdat het speciaal is en een grote waarde heeft. Het is overgeleverd dat Abu Huraira zei dat de Profeet (saws) zei: “De beste dag waarop de zon opgaat is Vrijdag, op die dag is Adam geschapen, en hierop was Adam het Paradijs binnengelaten en hierop werd hij er uitgestuurd en Het Uur zal op een vrijdag zijn.” (Sahih Muslim).

En het is overgeleverd dat Abu Huraira zei dat de Profeet van Allah zei: “We zijn de laatsten maar we zullen de eersten zijn op de Dag des Oordeels en we zullen de eersten zijn die het Paradijs betreden, alhoewel de eerdere naties de geschriften waren gegeven voor ons en wij het na hen hebben gekregen. Maar zij verschilden (van mening), dus leidde Allah ons met de Waarheid over welke zij van mening verschilden. Zij werden opgedragen om deze dag te vieren, maar zij waren het hierover onderling niet eens. Dus leidde Allah ons hier naar toe. Hij zei: “Vrijdag is voor ons en morgen is voor de Joden en overmorgen is voor de Christenen.” (Sahih Muslim).

Allah, de Almachtige, heeft het Vrijdagsgebed op deze dag gespecificeerd. Elke week bidden Moslims en komen bijeen om te luisteren naar de Khutbah (toespraak en preek). Allah, de Verhevene, heeft een grote beloning vastgesteld voor de Moslims die het vrijdaggebed vroeg bijwonen. Er is overgeleverd dat Abu Huraira gezegd heeft dat:

De Boodschapper Mohammed (saws) heeft gezegd : “Een ieder die een bad op vrijdag neemt, zoals het bad van Janaba en dan naar de Salat gaat in het eerste uur (i.e. vroeg) het is alsof hij een kameel heeft geofferd (voor Allah); en degene die in het tweede uur gaat, het is alsof hij een koe geofferd heeft; wie ook maar in het derde uur gaat, het is alsof hij een gehoornde ram heeft geofferd; en als men in het vierde uur gaat, dan is het alsof hij een ei heeft geofferd. Als de Imam komt [i.e. start met de Vrijdags khutbah (religieuze preek)] dan presenteren de engelen zichzelf om te luisteren naar de vrijdags preek.” (Sahih Al-Bukhari).

En het werd overgeleverd dat Salman Al-Farisi zei dat de Profeet van Allah zei: “Wie ook maar een bad op vrijdag neemt, zichzelf reinigt zo goed als hij kan, dan zijn (haar)olie op doet of zichzelf parfumeert met de geur van zijn huis, dan voortgaat (naar het Jumu’a gebed en niet twee zittende personen scheidt (in de moskee), dan zoveel bidt als (Allah heeft) voorgeschreven voor hem en dan stil is als de imam de vrijdagspreek aan het houden is, zijn zonden tussen de huidige en voorgaande vrijdag zullen worden vergeven.” (Sahih Al-Bukhari).

 6-      Reguliere Sunnas:

Meestal zijn onze gebeden niet perfect vanwege het missen van een essentieel onderdeel of Sunna of het denken aan de zaken van het leven die onze gebeden en onderdanigheid verstoren vanwege de influisteringen van de Satan. Zoals we weten vermeerderen of verminderen de beloningen van het gebed zich met betrekking tot de perfectie van het gebed en de concentratie en onderdanigheid in het gebed, gedurende de uitvoering in overeenstemming met de wijze van de Profeet.

De Profeet van Allah (saws) zei: “Verricht jullie gebed op dezelfde wijze zoals jullie dat mij hebben zien doen”. (Sahih Al-Bukhari).

En de Profeet heeft: “Gewoonlijk als de dienaar zijn gebed eindigt en weggaat, wordt de beloning hiervan niet opgeschreven, slechts de helft, slechts een derde, slechts een kwart, (totdat hij zei) slechts een tiende deel”.  

Het is hierom, om de gemiste beloningen van het gebed te completeren en onze beloningen te vermeerderen, dat onze Profeet Mohammed (saws) reguliere Sunna’s heeft vastgesteld, die we voor of na de gebeden kunnen verrichten. Het zijn twaalf gebedseenheden (Raka’at) gedurende de dag en nacht.

Deze Sunna’s worden als volgt verricht:

- Twee gebedseenheden (Raka’at) voor het ochtendgebed (Al Fajr salaat). Het is overgeleverd dat Aisha zei dat de Profeet heeft gezegd: “De twee Raka’at van het ochtendgebed zijn beter in dit leven en alles dat er in is”. (Sahih Muslim).

- Vier gebedseenheden (Raka’at) voor het middag gebed (Al Dhuhur salaat) en twee Raka’at erna. Overgeleverd is dat Aisha zei: “De Boodschapper van God (saws) was gewoon in mijn huis vier Raka’at te bidden voorafgaand aan het middaggebed en dan naar buiten te gaan en de mensen te leiden in het gebed en dan terug te komen en twee Raka’at te bidden.

- Twee gebedseenheden (Raka’at) na het gebed dat na zonsondergang plaats vindt (AlMaghreb salaat). Er is overgeleverd dat Aisha zei: “De Boodschapper van Allah (saws) was gewoon om de mensen in het Maghreb gebed te leiden en dan naar huis te komen om twee Raka’at te bidden”.

-Twee gebedseenheden (Raka’at) na het nachtgebed (Al Isha salaat). Het is overgeleverd dat Aisha (ra) said: “De Boodschapper van Allah (saws) was gewoon om de mensen te leiden in het nachtgebed en dan naar huis te komen om twee Raka’at te bidden”.

Het bidden van Sunnahs heeft een ander voordeel van extra beloningen, en is een middel om het Paradijs te betreden zoals overgeleverd is door Umm Habiba (ra) de vrouw van de Profeet, zei dat ze de Boodschapper van Allah (saws) hoorde zeggen: “Iedere Moslim die voor Allah twaalf Raka’at elke dag bidt naast het verplichte gebed, Allah zal voor hem een huis in het Paradijs bouwen.” Of “Een huis zal gebouwd worden voor hem in het Paradijs.” (Sahih Muslim).

Ook, heeft het bidden van  vier Raka’at voorafgaand aan het namiddag gebed (‘Asr salaat) nut, zoals Profeet Mohammed (saws) zei: Moge Allah genade hebben met een man die vier Raka’at voorafgaand aan Asr salaat bidt.” (Abu Dawud & At-Tirmidhi).

Meer bidden is goed en een zegen en het brengt een aanbidder dichter bij Allah en laat hem grote beloningen krijgen. Er is overgeleverd dat Thauban, de bevrijde slaaf van de Boodschapper van Allah (saws) zegt: Ik vroeg de Boodschapper me te vertellen over een daad die ik kon doen waarbij Allah me in het Paradijs binnen laat en de Profeet zei: “Werp je zelf veelvuldig ter aarde voor Allah de Almachtige omdat als je één keer buigt voor Allah de Almachtige Hij  je een niveau hoger verheft en je zonden weg zal vegen.” (Sahih Muslim).

En het is overgeleverd dat Rabyaa ben Kaab Alaslamy zei: Ik bracht de nacht door met de Profeet Mohammed en nadat ik hem had bediend bij zijn wuduh, vroeg hij me of ik iets wilde vragen, Ik antwoordde: Ik wil uw metgezel zijn in het Paradijs. Toen antwoordde hij: iets anders? Ik zei: dat is alles. Hij zei: (wees getuige tegen jezelf) verricht meer buigingen.” (Sahih Muslim).

Het dichtst is een dienaar van Allah bij zijn Heer als hij zich met zijn gezicht op de grond buigt zoals de Profeet zegt: “Een dienaar van Allah is het dichtst bij zijn Heer als hij zich ter aarde werpt, dus vermeerder jullie smeekbeden op die tijd.” (Sahih Muslim).

 7-      In de Moskee blijven tussen gebeden:

Het is belangrijk om in de moskee te blijven tussen de gebeden, zoals de Boodschapper Mohammed (saws) heeft gezegd: “De dienaar van Allah wordt beschouwd in gebed te zijn zo lang als hij in de Moskee is en wacht op het gebed en de engelen zeggen: “O Allah! Geef Uw Zegeningen aan hem! Wees Genadevol en vriendelijk voor hem”  zolang als hij op zijn gebedsplek blijft en geen wind laat. (Sahih Muslim).

En er zijn vele andere hadiths van de Profeet Mohammed die veel van de onderwerpen hierboven genoemd bevatten zoals de hadith overgeleverd via Abu Huraira dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft: “Het gebed gezamenlijk uitgevoerd is vijf en twintig keer meer superieur (in beloning) dan het gebed dat alleen wordt verricht thuis, of in een zakencentrum, want als men wuduh verricht en het perfect doet en dan naar de moskee gaat met de enkele intentie om het gebed te verrichten: voor elke stap die hij richting de moskee zet, verheft Allah hem een niveau in beloning en kruist Hij een zonde weg  (met elke stap) tot hij de moskee betreedt. Wanneer hij de moskee betreedt dan wordt hij geacht in gebed te zijn zolang als hij wacht op het gebed en de engelen blijven Allah vragen om Diens Vergiffenis voor hem en zij blijven zeggen: ‘O Allah! Heb Genade met hem, O Allah! Vergeef hem, zolang als hij blijft zitten op zijn gebedsplek en geen wind laat”.

Abu Hurairah (ra) rapporteerde dat de Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd, "Zal ik jullie niet iets vertellen waarmee Allah zonden verwijdert en niveaus verheft (in Jannah)?''De metgezellen zeiden; "Natuurlijk O Boodschapper van Allah.'' Hij (saws) zei, "Het grondig verrichten van Wudu' ondanks moeilijke omstandigheden, het lopen met meer stappen naar de moskee, en het wachten op de volgende As-Salat (gebed) na het gebed verricht te hebben; en dat is Ar-Ribat, en dat is Ar-Ribat.'' (Muslim)

-Blijven in de moskee na het ochtendgebed en het bidden van twee raka’at na zonsopgang:

Het is overgeleverd door Anas bin Malik dat de Boodschapper Mohammed (saws) heeft gezegd: “degene die het ochtendgebed gezamenlijk verricht en dan blijft zitten tot de zonsopgang om Allah te gedenken en te verheerlijken en dan twee raka’at bidt, zijn beloning is gelijk aan Hajj en Umra. Hij zei dat de Boodschapper zei: een volledige, een volledige, een volledige”. (At-Tirmidhi).

 C-    Sunna van het voormiddag gebed (Al-duha gebed):

Het is overgeleverd van Zaid ibn Arqam dat hij mensen het voormiddag gebed zag verrichten, toen zei hij: “Weten ze dan niet dat het beter voor hen is om het gebed te verrichten op een ander uur dan dit?”

De Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: “Het gebed van de toegewijden is als de zon volledig is gerezen.” (Sahih Muslim).

Het is het voormiddag gebed dat de Boodschapper Mohammed (saws) zijn metgezel Abu Huraira beval om dit geregeld te verrichten en hij zei: “Mijn vriend (de Profeet) adviseerde me om drie dingen te doen; elke maand drie dagen te vasten, het voormiddag gebed te verrichten en Witr bidden voor het naar bed gaan.” (Sahih Muslim).

We kunnen het grote belang opmerken van deze Sunna in de volgende hadith die overgeleverd is door Abu Zarr dat de Profeet zei: “Elk van jullie moet een liefdadigheid doen elke morgen, elke verheerlijking van de Almachtige Allah is liefdadigheid, en elk prijzen van Allah de Almachtige is liefdadigheid, en elk uitspreken dat er geen God is dan Allah is liefdadigheid,  en elke uitspraak van Allahu Akbar is liefdadigheid en elk gebieden van goed is liefdadigheid en elk verbieden van kwaad is liefdadigheid en de hoogste beloningen van deze zijn de twee Raka’at van het voormiddaggebed.” (Sahih Muslim).

Beeld je eens in dat je liefdadigheid moet betalen voor elk bot in je lichaam dat 360 botten bevat en dat je niet bij machte bent dat te doen, Allah, De Meest Genadevolle, Meest Gevende, heeft voor ons het voormiddaggebed vastgesteld als Sunna waarbij dit gelijk is in beloning ten opzichte van al deze liefdadigheid.

 D-    Nacht gebed (Qiyam salaat):

Een van de beste gebeden is het bidden in de nacht, meer in het bijzonder tijdens het laatste deel van de nacht, met het gevoel van kalmte, rust en een serene ziel en het plezier te hebben van het spreken tegen Allah, de almachtige. Allah, de Verhevene, prees Moslims die in de nacht bidden, zoals Allah zegt:

“’s Nachts sliepen zij slechts weinig en in de morgenschemering vroegen zij om vergeving.” (surah Adh-Dhariyat aya 17-18).

Meer nog: het nachtgebed is een van de Sunna’s van de Boodschapper, waarmee Allah de Verhevene, hem beval dit te doen, zoals Allah zegt:

 “O jij in kleren gehulde! Blijf op een klein gedeelte na de hele nacht op, de helft of iets minder. Of maak het iets langer - en zeg de Qu’ran duidelijk en aandachtig op.” (surah Al-Muzzammil aya 1-4).

 In aanvulling hierop noemde de Boodschapper van Allah het in zijn hadith die overgeleverd is door Abu Haraira waarin de Boodschapper heeft gezegd: “Het beste gebed na de verplichte gebeden is het nachtgebed (Qiyam salaat).” (Sahih Muslim).

En de Boodschapper Mohammed (saws) prees zijn metgezel Abdul Allah ben Amro toen hij zei: “De beste man is Abdul Allah als hij het nachtgebed verricht.” En in een andere hadith zei hij: “Wees niet zoals degene die het nachtgebed verrichte en het toen verliet.”

 6.      Daden gerelateerd aan het vasten:

 A-Algemeen vrijwillig vasten:

Het is overgeleverd door Abu Said al Khudri dat de Boodschapper Mohammed  zei: “Voor elke dienaar van Allah die een dag vast vanwege Allah, daarvan zal Allah de Almachtige zijn gezicht verwijderen van het vuur met zeventig jaren.” (Sahih Muslim).

En het is overgeleverd van Abu Huraira dat de Profeet de Heilige hadith van Allah vermeldde, waarin Allah zegt: “Alle daden van de zonen van Adam (de mensen) zijn voor hen, behalve Sawm (het vasten) dat is voor Mij, en ik zal er de beloning voor geven.”  (Sahih Al-Bukhari). En vrijwillig vasten is vervat in deze hadith.

Vasten is een middel om de Moslims te beschermen tegen het begaan van slechte daden (zonden) en verboden handelingen. Het is overgeleverd door Abdullah dat hij zei, “We waren in het gezelschap van de Profeet Mohammed en hij zei: “Hij die het zich kan veroorloven om te trouwen, moet trouwen, omdat dit hem helpt om zijn zicht naar beneden te houden (tegen het kijken naar verboden dingen en andere vrouwen), en zijn privédelen te beschermen (van het begaan van illegale seksuele handelingen etc.) en hij die het zich niet kan veroorloven om te trouwen wordt geadviseerd om te vasten (As-Sawm), omdat as Sawm (vasten) zijn seksuele kracht zal doen laten afnemen.” (Sahih Al Bukhari).

Het is ook een gebruik voor zielen om niet extravagant in hun verlangens te zijn en om aan onze arme, behoeftige en dakloze broeders en zusters te denken die niets te eten of drinken kunnen vinden. Toen de dood kwam voor Mu’adh, zei hij terwijl hij huilde: “Ik huil omdat ik niet kan vasten en meedingen met de geleerden bij het vergaren van kennis.” En toen de dood kwam bij Amer ben Qays, zei hij: “Bij Allah, Ik huil niet omdat ik bang ben voor de dood, maar ik huil omdat ik van het vasten moet afzien en het tijdens de nacht bidden.”

 B-Vasten van Ashura:

Het werd overgeleverd door Ibn Abbas dat hij zei dat de Profeet (saws) naar Al-Madina kwam en de Joden zag vasten op de dag van Ashura. Hij vroeg hen daarover. Zij antwoordden, “Dit is een goede dag, de dag waarop Allah, Bani Israël redde van hun vijand. Daarom, vastte Musa (Mozes) op deze dag.” De Profeet Mohammed zei: “We hebben meer recht op Musa (Mozes) dan jullie.” Daarom, vastte de Profeet op die dag en beval hij (de Moslims)om te vasten (op die dag). (Sahih Al-Bukhari).

En om anders te zijn dan de Joden, beval Profeet Mohammed (saws) om de dag ervoor of de dag na ‘Ashurah te vasten, zoals hij zei: “Als ik het volgende jaar nog in leven zal zijn, dan zal ik de negende vasten.” (Sahih Muslim).

Hij bedoelde dat hij de negende met de tiende zou vasten. Ibnu ‘lQayyim heeft gezegd: “De niveaus van vasten zijn drie, het meest perfecte niveau is het vasten een dag ervoor en een dag erna, daarna volgt het vasten van de negende met de tiende dat in vele hadiths vermeld staat en het laagste niveau is slechts het vasten van Ashura alleen.

 Het voordeel van het vasten op deze dag: de Profeet heeft gezegd “Vasten op de dag van Ashura zal alle zonden verwijderen van het voorafgaande jaar.” (Sahih Muslim).

 C-Het vasten van de zes dagen van Shawwal:

Het is overgeleverd door Abu Ayyub al Ansari dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft: “Diegene die Ramadan vast en dan de eerste zes dagen van Shawwal vast, het zal zijn of hij ononderbroken heeft gevast.” (Sahih Muslim).

Dit betekent dat elke daad tienvoudig beloond zal worden, Ramadan maand zal worden beloond als tien maanden en de zes dagen van Shawwal zullen beloond worden als twee maanden, dus Ramadan en de zes dagen van Shawwal zullen beloond worden als een heel jaar vasten en dat elk jaar zo voortdurend. Daarom, wees er kien op deze dagen niet te missen met vasten om zo deze grote beloning te krijgen. Het is aangeraden om ze te vasten, meteen na het feest van het vasten verbreken (Eid ul-Fitr).

Neem er nota van dat het verboden is om op de eid dag zelf te vasten, zowel als het vasten slechts op de vrijdag alleen, behalve als men de dag ervoor of erna vast. Echter als een vastendag op vrijdag is zoals bijv. de dag van ‘Arafa of als iemand gezworen heeft om op een bepaalde datum te gaan vasten en die datum blijkt op een vrijdag te vallen, dan is het vasten op de vrijdag alleen en in die gevallen toegestaan. Sommige geleerden zeggen dat het vasten op de vrijdag alleen, slechts afkeurenswaardig is en niet verboden zoals de Boodschapper Mohammed (saws) zei: “Niemand van jullie zou op een vrijdag moeten vasten behalve als je er de dag voor hebt gevast en de dag erna zult vasten.” (Sahih Muslim).

 D- Vasten op de dag van ‘Arafa:

Het is aanbevolen om te vasten op de dag van ‘Arafa voor de moslims die niet de Hajj verrichten, en het vasten op deze dat is de beste daad van aanbidding in de eerste tien dagen van Dhul-Hijja. (de beloning van de tien dagen van Dhul-Hijja zal in een later stadium besproken worden).

Wees er attent op, dat het vasten van de pilgrim op die dag niet wettig is, omdat hij sterk moet zijn bij het uitvoeren van de daden van aanbidding gedurende deze dag. Het is overgeleverd van Abu Qatada dat hij zei dat de Boodschapper Mohammed werd gevraagd over het vasten op de dag van Arafat en hij zei: ‘Het zal de zonden van het voorgaande en de komende jaren verwijderen.” (Sahih Muslim).

Wat bedoeld wordt met het kwijtschelden van zonden in de hierboven vermelde hadith alsook degene die hiervoor genoemd is over de dag van ‘Ashoora’ is: kwijtschelding van kleine zonden alleen en niet grote zonden. Dit is vanwege het feit dat kwijtschelding van grote zonden vier voorwaarden vereisen: oprecht berouw, de zonde niet meer begaan, er nooit meer naar terug keren en het teruggeven van de rechten van de eigenaren als de grote zonde te maken heeft met de rechten van mensen.

 7.      Tijden en plaatsen waarop de beloningen worden verdubbeld en waarin dua (smeekbeden) worden verhoord:

 A- Tijden waarop beloningen worden verdubbeld en smeekbeden worden geaccepteerd:

  1- Maand van de Ramadan:

Beloningen worden verdubbeld in de maand Ramadan. De Boodschapper Mohammed (saws) zei: “De beste maand die tot de Moslims komt is Ramadan, en de slechtste maand die tot de hypocrieten komt, is Ramadan.” (verzameld door Ahmad en gecorrigeerd door de geleerde Ahmad Shokery).

Dus wees er zeker van om dat te doen in deze prachtige maand, Ramadan, de beste daden zoals gebed, liefdadigheid, zakat en andere goede daden. Elhamdulilah, dat Allah ons deze mooie maand gegeven heeft en dat Hij de daden van aanbidding hierin erg gemakkelijk gemaakt heeft. Abu Huraira levert over van Allah's Boodschapper (saws) dat hij gezegd heeft: “Als de maand Ramadan aanbreekt, dan worden de poorten van genade geopend en de poorten van de Hel gesloten en de duivels worden geketend.” (Sahih Muslim).

-Umra in Ramadan: Een van Allah’s geschenken voor ons is dat Allah, de Almachtige, de beloningen verdubbeld heeft en ‘Umrah in Ramadan is gelijk aan Hajj zoals de Boodschapper van Allah aan Um Senan vertelde toen zij de Afscheidsbedevaart niet bij kon wonen: “als Ramadan komt, verricht ‘Umrah, want ‘Umrah in Ramadan is gelijk aan Hajj.” Of hij zei: “Hajj met mij.” (Algemene overeenstemming).

-De nacht van Al-Qadr: De nacht van Al-Qadr is een machtige nacht vanwege de beloningen van het aanbidden in deze nacht, beter zijn dan de beloningen van het aanbidden gedurende duizend maanden, wat ongeveer drie en tachtig jaar en vier maanden is.

Allah, de Almachtige zegt:

“Wij hebben hem neer gezonden in de nacht van de beslissing. En hoe kom jij te weten wat de nacht van de beslissing is?  De nacht van de beslissing is beter dan duizend maanden. (Surat Al-Qadr aya 1-3).

In aanvulling hierop is de Heilige Quran neer gezonden naar de lagere hemelen en de toekomst van elk ding voor het komende jaar wordt opgeschreven in deze nacht. Allah, de Verhevene, zegt:

 “Bij het duidelijke boek! Wij hebben het in een gezegende nacht neer gezonden -- Wij hebben steeds gewaarschuwd,  waarin iedere wijze beschikking afzonderlijk wordt beslist,” (Surat Ad-Dukhan aya 1-4).

Bovendien heeft Allah, de Almachtige, de Moslims met deze nacht in het bijzonder gezegend. Imam Malik zei: Mij werd medegedeeld dat de tijden van de natie van Profeet Mohammed korter zijn dan de tijden van de voorgaande naties en daarom heeft Allah, de Verhevene, hem de Heilige nacht van Al-Qadr gegeven. 

 2- De tien dagen van Thul-Hijja:

Ibn `Abbas (ra) levert over: De Boodschapper van Allah (saws) zei, "Er zijn geen dagen waarin rechtschapen daden zo gewaardeerd worden door Allah dan tijdens deze dagen (bijvoorbeeld de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah).'' Hem werd gevraagd: "O Boodschapper van Allah, zelfs niet Jihad vanwege Allah?'' Hij (saws) antwoordde, "Zelfs niet Jihad vanwege Allah, behalve in het geval dat iemand met zijn leven en eigendom voort gaat en niet met het een, noch het ander terugkomt.''(Al-Bukhari).

Om nog meer het belang van de tien dagen van Thul-Hijja te benadrukken,zwoor Allah, de Verhevene bij deze dagen, zoals Allah zegt:

 “Bij de dageraad! Bij tien nachten! Bij even en oneven!” (Surat Al-Fajr aya 1-3).

De religieuze geleerden (w.o. as Shafi-iy) zeggen dat de ‘even’ betekent: de tien dagen van  Thul-Hijja.

Wees er daarom zeker van dat je deze dagen van Thul-Hijja niet mist en verricht zoveel mogelijk goede daden, zoals het lezen van de Heilige Qur’an, het geven aan liefdadigheid, het bidden en vasten (speciaal voor de Moslims die in Mekkah en Medina leven). In het bijzonder, het vasten op de dag van ‘Arafa en het offeren op de Dag van het offeren, omdat dit de Sunna’s van de Profeet Mohammed (saws) zijn, zoals boven vermeld.

 3- Tijden waarop smeekbeden worden geaccepteerd:

A- Smeekbeden gedurende de laatste uren van de nacht:

Het is overgeleverd dat Jabir heeft gezegd: “Ik hoorde de Profeet zeggen: ‘Elke nacht is er een speciale tijd waarin wat een Moslim ook maar vraagt van het goede met betrekking tot dit leven of het Hiernamaals, van hem geaccepteerd zal worden, en dit moment komt elke nacht.’” (Sahih Muslim).

Smeekbeden gedurende de laatste uren van de nacht, speciaal als de dienaar het nachtgebed aan het bidden is (Tahajjud) en in het geheim tegen Allah praat; dat is een van de voorwaarden voor de acceptatie. De Profeet Mohammed zei: “Onze Heer, de Gezegende, de Superieure, komt naar beneden, elke nacht, naar de dichtstbijzijnde hemel naar ons toe gedurende het laatste derde gedeelte van de nacht en Hij zegt : (Is er iemand) die Mij aanroept, (iets van Mij vraagt) opdat ik zijn smeekbede kan verhoren? (Is er iemand)die Mij vraagt om iets, opdat Ik zijn verzoek kan inwilligen? (Is er iemand) die Mijn Vergiffenis zoekt, opdat ik Hem zal vergeven?” (Sahih Al-Bukhari).  

Dus, probeer niet het aanbidden van Allah gedurende de laatste uren van de nacht mis te lopen.

B- Dua (Smeekbeden) tussen Adhan en Iqamah:

Na de adhan, moet men individuele smeekbeden maken, omdat dit de tijd is waarop het het meest waarschijnlijk is dat ze geaccepteerd worden. Anas levert over dat de Profeet (saws) zei: "Een smeekbede gemaakt tussen de adhan en de iqamah zal niet afgewezen worden."  (Overgeleverd door Abu Dawud, an-Nasa'i, en At-Tirmidhi, die het hassan sahih noemde), en voegde eraan toe "Zij vroegen, 'Wat moeten we zeggen, O Boodschapper van Allah?' Hij antwoordde, 'Vraag Allah om vergeving en het goede in deze wereld en het Hiernamaals."

C- Het uur van acceptatie op Vrijdag:

Een van de speciale karakteristieken van de vrijdag die het anders maakt van de andere dagen van de week, is de aanwezigheid van het uur waarin smeekbeden worden geaccepteerd. Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Boodschapper van Allah praatte over vrijdag en zei: “Er is een uur (gelegenheid, beste tijd) op vrijdag en als een Moslim dit ‘pakt’ terwijl hij Salat (gebed) bidt en iets van Allah vraagt, dan zal Allah zeker zijn verzoek inwilligen.” En de Profeet wees de beperktheid van deze tijd aan met zijn handen. (Sahih Al-Bukhari).

Er zijn verschillende opinies over de timing van dit uur. Een opinie zegt dat het is, als de imam zit tussen de twee vrijdagspreken, terwijl een andere opinie zegt dat het van het einde van de preek op vrijdag is tot het einde van het gebed. Een andere opinie zegt dat het gedurende het laatste uur van de vrijdag is, na het namiddaggebed (assr gebed) en dit is de beste opinie, want Abu Sa'id en Abu Hurairah leveren over dat de Boodschapper van Allah zei: "Op Jumu'ah is er een tijd, waarop, als een gelovige slaaf Allah dan vraagt voor iets goeds, Allah hem dit zeker zal geven, en die tijd is na de 'asr salah (namiddag gebed)." (Dit is verzameld door Ahmad. Al-'Iraqi noemt het sahih).

D- Smeekbede bij het vasten verbreken:

De Profeet Mohammed heeft gezegd: “Een vastende persoon heeft, bij het verbreken van zijn vasten een smeekbede die niet zal worden afgewezen.” (verzameld door ibn Majah).

Daarom is het aangeraden voor een vastende persoon om Allah aan te roepen tijdens het verbreken van zijn vasten, en dat is een van de geschenken van Allah voor zijn vastende slaven zoals de Profeet van Allah heeft gezegd: “Drie mensen zullen hun smeekbeden niet afgewezen zien: een vastende persoon tot hij zijn vasten verbreekt, een rechtvaardige heerser en een onderdrukt persoon.” (verzameld door At-Tirmidhi).

E- Smeekbede op de dag van  ‘Arafah:

De Profeet Mohammed (saws) zei: "De beste smeekbede is die van de dag van ‘Arafah, en het beste ding dat ik, en andere Profeten voor mij, zeiden is: 'La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kuli sha'in qadeer (Er is geen godheid waardig om aanbeden te worden behalve Allah alleen. Hij heeft geen partners. Aan Hem alleen behoort het Koninkrijk, en alle lof. In Zijn Hand is al het goede, en Hij heeft macht over alle dingen)." (overgeleverd door At-Tirmidhi).

F- Smeekbede na het lezen van de gehele Qur’an:

Het is overgeleverd dat Anas zijn hele familie bij elkaar riep na het lezen van de gehele Qur’an en smeekbeden deed en zei dat dit een tijd is waarop smeekbeden worden geaccepteerd.

G- Smeekbeden doen bij het drinken van Zamzam water:

Een persoon die Zamzam water drinkt, moet de intentie hebben en hopen op, genezing, zegeningen en wat er ook maar goed is voor hem in dit leven en het hiernamaals. Het is overgeleverd door Jaber bin Abdullah dat de Profeet (saws) heeft gezegd: "Het water van Zamzam is (goed) waarvoor het genomen wordt."

 B- Plaatsen waarin de beloningen worden verdubbeld en smeekbeden worden geaccepteerd:

 1- De Heilige Moskee (Al-Masjid Al-Haram) in Mekka:

De Profeet Mohammed heeft gezegd: “Eén Salat (gebed) in mijn moskee is beter dan duizend gebeden in elke andere moskee, behalve Al-Masjid Al-Haram en één Salat (gebed) in Al-Masid Al-Haram is beter dan honderdduizend gebeden in deze moskee.” (overgeleverd door Ahmed en Ibn Khozayma).

Het is de eerste moskee voor welke het vastgesteld is om er naar toe te gaan. Bovendien is het het huis van Allah op Zijn aarde; dat Allah veilig heeft gemaakt voor de mensen. Moslims van over de hele wereld gaan ernaar toe en houden er van. Het is de tweede van de twee gebedsrichtingen en de eerste van de twee heilige moskeeën (Al-Masjid Al-Haram en de moskee van de Profeet).

 2-De Moskee van de Profeet in Al-Medina:

De Moskee van de Boodschapper van Allah in Al-Medina is de tweede van de twee heilige moskeeën die de Profeet heeft gebouwd toen hij naar Al-Medina kwam, om de plaats te zijn waar de Moslims elkaar ontmoeten en hun aanbidding verrichten en het centrum van de studie van waaruit de edele metgezellen afgestudeerd waren om de Islam te verspreiden over de hele wereld.

Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet Mohammed heeft gezegd: “Tussen mijn huis en mijn preekgestoelte is een tuin van de tuinen van het Paradijs, en mijn preekgestoelte is boven mijn Haud (reservoir i.e. Al-Kauthar).” (Sahih Al-Bukhari).

Het is overgeleverd van Abu Huraira dat de Profeet van Allah heeft gezegd: “één Salat (gebed) in mijn moskee is beter dan duizend gebeden in elke andere moskee behalve Al-Masjid Al-Haram.” (Sahih Al-Bukhari).

 3- Al-Aqsa Moskee in Jeruzalem:

   Allah zegt:

 “Heilig is Hij (Allah) Die 's nachts Zijn dienaar (Mohammed) van de Masdjid al Haram (de Gewijde Moskee te Mekka) naar de verste moskee (Masdjid al Aqsha) heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.” (Surat Al-Isra’ aya 1).

Het is de eerste van de twee gebedsrichtingen en de nachtelijke reis van de Profeet Mohammed vanwaar hij naar de hemelen opsteeg. Bovendien is het één van de moskeeën naar welke de Moslims op reis gaan om deze te bezoeken.

Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet Mohammad (saws) zei: “Ga niet op reis behalve voor drie moskeëen i.e. Al-Masjid Al-Haram (in Mekkah), Masjid Ar-Rasul (de moskee van Allah’s Boodschapper in Al-Madina), en Masjid Al-Aqsa, (Al-Aqsa, moskee van Jeruzalem).” (Sahih Al-Bukhari). Weet dat een gebed in de Al-Aqsa moskee gelijk staat aan vijfhonderd gebeden in elke andere moskeeën, behalve de heilige moskee in Mekkah en de moskee van de Profeet in Al-Madina.

 4- De moskee van Quba’:

Het is overgeleverd door Osayed ben Hodair Al-Ansari dat de Profeet van Allah (saws) zei: “Het gebed in de moskee van Quba, is gelijk aan de ‘Umrah’.” (At-Tirmidhi).

 5- Smeekbede aan de deur van de Ka’ba (Al-Multazam):

Smeekbede aan de deur van de Ka’ba is geaccepteerd zoals de Profeet Mohammad (saws) zei: “Vergeet niet om smeekbeden te verrichten tussen de zwarte steen en de deur van de Ka’ba.” En hij zei ook: “Al-Multazam (de deur van de Ka’ba) is een plaats waar elke smeekbede is geaccepteerd en iedereen die hier een smeekbede verricht, daarvan wordt het geaccepteerd.”

H- Mensen waarvan de smeekbeden worden geaccepteerd: smeekbeden van de Onderdrukte persoon, de Reiziger en de Ouder:

Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet van Allah zei: “Er zijn drie smeekbeden die zonder twijfel verhoord zullen worden: de smeekbede van iemand die onrecht is aangedaan, de smeekbede van de reiziger en de smeekbede van een vader voor zijn kind.” (At-Tirmidhi).

 8.      Bijeenkomst voor het Gedenken van Allah:

De Profeet van Allah zei: “Er is geen groep mensen die in een van de huizen van Allah bij elkaar komt om het Boek van Allah te lezen en het te onderwijzen of er zal over hen een innerlijke rust neerdalen, genade zal hen omvatten, Engelen zullen hun vleugels over hen uitspreiden en Allah zal hen onder Zijn Engelen gedenken.” (Sahih Muslim). Deze grote eer en de vier dingen die Allah zal geven zoals vermeld in de bovenstaande traditie, zijn alleen voor Moslims die bijeenkomen om Allah te gedenken. Het is overgeleverd door Abu Hurairrah dat de Profeet zei: “Allah de Almachtige heeft Engelen die rondreizen, zoekend naar de mensen die Hem gedenken. Wanneer ze een groep vinden die Allah gedenken, roepen ze uit naar elkaar: “Kom naar hetgeen waarnaar je zocht.” En ze slaan hun vleugels uit en vliegen naar de meest nabije hemel. Dan ondervraagt hun Heer hen – en Hij weet het beter – “Wat zeggen mijn dienaren?” Zij zeggen: “Ze prijzen en loven ﷻ‬, verheerlijken en roemen ﷻ‬.” Dan zegt Hij: “Hebben ze Mij gezien?” Zij zeggen: “Nee, bij Allah, ze hebben u niet gezien.” Dan zegt Hij: “En hoe zou het zijn geweest als ze Mij gezien hadden?” Zij zeggen: “Als ze ﷻ‬ gezien hadden, dan zouden ze nog sterker geweest zijn in het aanbidden van ﷻ‬, sterker in het prijzen van ﷻ‬ en sterker in het verheerlijken van ﷻ‬.” Hij zegt: “En wat vragen ze van mij?” Zij zeggen: “Ze vragen van ﷻ‬ het Paradijs.” Hij zegt: “En hebben ze het gezien?.” Zij zeggen: “Nee, bij Allah, ze hebben het niet gezien.” Hij zegt: “En hoe zou het geweest zijn als ze het gezien hadden?” Zij zeggen: “Als ze het gezien hadden, zouden ze er nog harder voor streven, nog meer naar zoeken en nog sterker naar begeren.” Hij zegt: “Wat is het dan waar ze hun redding van zoeken?” Zij zeggen: “Van het vuur.” Hij zegt: “Hoe zou het dan zijn als ze het gezien hadden?” Zij zeggen: “Als ze het gezien hadden, zouden ze sterker zijn geweest in het zoeken van hun redding ervan en zouden ze het nog meer vrezen.” Hij zegt: “Ik roep jullie op te getuigen dat ik ze vergeven heb.” Eén van de Engelen zegt: “Onder hen is die en die en hij is niet één van hen. Hij is slechts gekomen voor iets dat hij nodig heeft.” Hij zei: “Zij zijn metgezellen van degenen over wie gezegd kan worden, dat een ieder die met hen zit niet ellendig zal zijn. (Sahih Al-Bukhari).

 9.      Het gedenken van Allah:

Allah de Almachtige zegt:

“De mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning (het Paradijs).” (Surah Al-Ahzab, 28).

Dat is de beloning voor Moslims die Allah gedenken, en het voordeel van het gedenken van Allah wordt genoemd in het volgende waar Allah zegt:

 (Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” (Surah Ar-Ra’d, 28).

En Allah zegt:

 “ Gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken” (Surah Al-Baqarah, 152).

De Boodschapper van Allah (saws) zei: “De Mufarradun zijn verder vooruit gegaan.” Zij vroegen: “O boodschapper van Allah, wie zijn de Mufarradun?’ Hij zei: ‘Zij zijn de mannen en vrouwen die God regelmatig gedenken.’” (Sahih Muslim). Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet zei dat Allah (s.w.t.) zegt: “Ik ben hoe mijn dienaar denkt dat ik ben, ik ben bij hem als hij mij gedenkt. En als hij mij gedenkt in zich zelf, gedenk ik hem ook in mijzelf, en als hij mij bij een groep mensen gedenkt, gedenk ik hem in een betere groep.” (Sahih Muslim). Er zijn veel bewijzen in de Heilige Koran en overleveringen die gaan over de deugden van het gedenken van Allah, en de volgende zijn een aantal voorbeelden van het gedenken van Allah en de beloning die een ieder daarvoor krijgt.

 A-    Verheerlijken en prijzen van Allah en het zeggen van, “La ilaha ill-Allah (niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah):

 De Profeet Mohammad zei: “Wie na elk gebed Allah 33 keer verheerlijkt (Alhamdulilah) , Allah 33 keer prijst (SubhanAllah), Allah 33 keer ophemelt (Allahu Akbar) en vervolgens éénmaal zegt: Er is geen god behalve Allah, Hij heeft geen partners, aan Hem behoort het Koninkrijk, en aan Hem is alle lof, en Hij heeft macht over alle dingen (Laa ilaaha ill-Allaah wahdahu laa shareeka lahu, lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd wa huwa ‘ala kulli shay’in qadeer),’ zal worden vergeven van al zijn zonden, zelfs al zijn de zonden zoveel als het schuim op de zee. (Sahih Muslim).

Toen Fatima Az-Zahra’a aan haar vader, de Profeet Mohammad vroeg (saws) om haar een dienaar te geven die haar zou helpen in huis, zei de Profeet tegen haar en Ali: “Zal ik jullie vertellen wat beter voor jullie is dan een dienaar? Wanneer je naar bed gaat, zeg ‘Allah is groot’ 33 keer, en ‘Alle lof is aan Allah’ 33 keer, ‘Alle glorie is aan Allah’ 33 keer, want dat is beter voor je dan het hebben van een dienaar in huis.’’ (Sahih Muslim).

Het is overgeleverd door Sa’d ibn Abu Waqqas (Moge Allah tevreden over hem zijn): We zaten met de Boodschapper van Allah (saws) toen hij vroeg, "Is er iemand van jullie die niet in staat is duizend goede daden te verdienen?'' Één van de aanwezigen vroeg: "Hoe kan iemand duizend goede daden verdienen in één dag?'' Hij (saws) antwoordde, "Door het zeggen van: Subhan Allah wa bihamdihi honderd keer, zullen duizend goede daden voor hem worden opgeschreven en duizend slechte daden zullen voor hem worden gewist.'' (Muslim).

 B-    Het zeggen van, “La llaha illa-Allah (Er is geen God behalve Allah):

De Profeet Mohammad zei: “Zeg ‘Ik getuig dat er geen god is behalve Allah’ zo vaak als je kunt voordat je sterft en herinner de mensen die snel zullen sterven eraan het te zeggen.”

De Profeet Mohammad zei: “De Profeet Noah (as) beval zijn zoon om ‘Er is geen god behalve Allah’ te zeggen wanneer hij zou sterven. Noah zei: ‘Voorwaar als de zeven hemelen en de zeven aarden aan de ene zijde van een schaal worden geplaatst en ‘er is geen god behalve Allah’ aan de andere kant, dan zou ‘er is geen god behalve Allah’ zwaarder wegen.’ (overgeleverd door Ahmed en verbeterd door Al-Albani). In een andere overlevering, zei de Profeet Mozes: “Oh Allah leer mij iets waarmee ik ﷻ‬ kan gedenken en waarmee ik ﷻ‬ om vergeving kan smeken.” Allah zei: “O Mozes, zeg: ‘er is geen god behalve Allah’”. Hij zei: “O Allah, al Uw dienaren zullen dit zeggen.” Allah zei: ‘O Mozes, als de zeven hemelen en de zeven aarden aan de ene zijde van een weegschaal worden geplaatst en ‘er is geen god behalve Allah’ aan de andere zijde, zou ‘er is geen god behalve Allah’ zwaarder wegen.” (overgeleverd door ibn Hibban and Al-Hakim). Deze grote getuigenis ontkent elke god behalve Allah en het betekent dat we alleen Allah moeten aanbidden. Het is overgeleverd door Abi Dharr dat de Profeet (saws) zei: “Wie La llaha illa-Allah (There is no god but Allah) zegt en vervolgens sterft, hij zal het Paradijs binnentreden.” (Hierover is overeenstemming).

 C-    Het zeggen van: “Subhan-Allah-al-Adhim wa bihamdihi (Ere zij God, Alle Lof is aan Hem, Ere zij God de Allergrootste):

De Profeet Mohammad (saws) zei: "Wie Subhan-Allah-al-Adhim wa bihamdihi zegt (Alle lof is aan Allah, de Grootste, met alle Glorie aan Hem), voor hem zal een palmboom worden geplant in het Paradijs.'' (Overgeleverd door Tirmizhi die dit als een correcte hadith beschouwd.). En de Profeet zei: “Er zijn twee woorden licht voor de tong maar zwaar op de weegschaal waar de Barmhartige veel van houdt: ‘Ere zij God,’ ‘Alle Lof is aan Hem, Ere zij God de Allergrootste (Subhan-Allah-al-Adhim en Subhan-Allah wa bihamdihi).’” (Sahih Muslim).

 D-    Het zeggen van, “Subhanallahi wa bihamdihi (Ere zij God en Alle Lof is aan Hem):

Het is overgeleverd door Abu Zarr dat de Profeet zei: “Zal ik je vertellen wat de meest geliefde woorden bij Allah de Almachtige zijn?’ Ik zei: ‘O Boodschapper van Allah, vertel me wat de meest geliefde woorden zijn bij Allah de Almachtige.’ Toen zei hij: ‘De meest geliefde woorden bij Allah de Almachtige zijn: ‘Ere zij God en alle Lof is aan Hem.’ (Sahih Muslim). Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet zei: "Wie Subhanallahi wa bihamdihi (Ere zij God en alle Lof is aan Hem) honderd keer op een dag zegt, zal zijn zonden zien verdwijnen zelfs als waren dit zo veel als het schuim op de zee." (Sahih Al-Bukhari).

 E-    Het zeggen van, “Subhan allah, al-hamdu lillaah, laa ilaaha illallaah, allaahu akbar (Ere zij God, Alle Lof is aan God, er is geen god behalve Allah en Allah is Groot):

De Profeet Mohammad zei: “Tijdens de nachtelijke reis (Al-Isra’s nacht) ontmoette ik Ibrahim die mij zei: O Mohammed, overbrengen mijn groeten aan uw Gemeenschap, en vertel hen dat het paradijs is van pure land, zijn water is zoet, en de uitgestrektheid is groot, ruim en zelfs. En zijn zaailingen SubhanAllah, walhamdulilah, wa la ilaha ilAllah, waAllahu Akbar. "Er is geen macht noch kracht redden door Allah.’"(El-Tirmidhi). Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet zei: “Het uitspreken van ‘Ere zij God, alle lof is aan God, er is geen god behalve Allah en Allah is Groot,’ is mij meer dierbaar dan alle dingen waarover de zon opkomt.” (Sahih Muslim).

 F-     Het zeggen van, “Ere zij God, en Alle Lof is aan Hem, evenveel als het aantal van Zijn Schepselen, als de mate van Zijn Tevredenheid, als het gewicht van Zijn Troon en als het aantal van Zijn Woorden”:

Het is overgeleverd dat Juwhariya zei dat de Profeet (saws) bij haar naar buiten ging (vanuit haar huis), nadat hij het gebed van de dageraad verricht had, terwijl zij zich nog in haar gebedsplaats bevond. Toen hij in de loop van de ochtend terugkwam, zat ze daar nog steeds. Hij vroeg haar: “Ben je nog bezig met wat je deed toen ik wegging?” Ze antwoordde: “Ja” en de Profeet (saws) zei: “Ik heb na jou drie keer vier zinnen uitgesproken die zwaarder zouden zijn, mochten ze gewogen worden naast de woorden die jij vandaag hebt uitgesproken. Deze woorden zijn: “Ere zij God en alle Lof is aan Hem, evenveel als het aantal van Zijn Schepselen, als de mate van Zijn Tevredenheid, als het gewicht van Zijn Troon en als het aantal van Zijn Woorden”.(Sahih Muslim).

 G-    Het zeggen van, “'La llaha illa-Allahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamd wa huwa 'ala kulli shai'in qadir (Er is geen god behalve Allah, Hij heeft geen partners, aan Hem behoort het Koninkrijk, en aan Hem is alle lof, en Hij heeft macht over alle dingen):

De Profeet van Allah zei: “Wie in de ochtend zegt: 'La llaha illa-Allahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamd wa huwa 'ala kulli shai'in qadir' (Er is geen god behalve Allah, Hij heeft geen partners, aan Hem behoort het Koninkrijk, en aan Hem is alle lof, en Hij heeft macht over alle dingen) het zal zijn alsof hij één van de nakomelingen van Ismael heeft vrijgelaten en tien zonden van hem zullen gewist worden en  tien goede daden worden toegevoegd. En het beschermt hem tot de  nacht tegen Shaytaan, en wanneer hij dit in de nacht zegt beschermt het hem tot de ochtend tegen Shaytaan.” (Majah).

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet (saws) zei, "Wie zegt, 'La llaha illa-Allahu wahdahu la sharika lahu, lahul-mulku wa lahul-hamd wa huwa 'ala kulli shai'in qadir' (Er is geen god behalve Allah, Hij heeft geen partners, aan Hem behoort het Koninkrijk, en aan Hem is alle lof, en Hij heeft macht over alle dingen) honderd keer gedurende de dag zal een beloning krijgen die gelijk staat aan het bevrijden van tien slaven. Daarnaast worden voor hem honderd goede daden opgeschreven en honderd slechte daden voor hem uitgewist. Hij is die dag beschermd tegen Satan tot in de avond, en niemand zal beter zijn in zijn daden behalve degene die meer dan dit doet.'' (Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, and Ibn Majah).

H- Het zeggen van, Er is geen macht en kracht behalve bij Allah (La hawla wa la quwata illa bil-lah):

Het is overgeleverd door Abu Musa: We waren in het gezelschap van de Profeet tijdens een reis en telkens wanneer we een hoge plek bereikten, zeiden we de Takbir met een luide stem. De Profeet zei, "O mensen! Wees goed voor jullie zelf, want jullie praten niet tegen een dove of afwezige persoon, maar jullie roepen de Alhorende en Alziende aan." Toen kwam hij naar mij toe terwijl ik zacht “La hawla wa la quwata illa bil-lah” (Er is geen macht en kracht behalve bij Allah) reciteerde. Hij zei "O 'Abdullah bin Qais! Zeg: La hawla wa la quwata illa bil-lah (Er is geen macht en kracht behalve bij Allah), want het is één van de schatten van het Paradijs." Of hij zei, "Zal ik je een uitspraak vertellen welke één van de schatten van het Paradijs is? Het is: La hawla wa la quwata illa bil-lah (Er is geen macht en kracht behalve bij Allah)." (Hierover is overeenstemming).

 10.  Boetedoening en vergiffenis vragen na een bijeenkomst:

Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet (saws) zei, "Als iemand bij een bijeenkomst is waar veel rumoer is en diegene zegt voor het vertrekken: “Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an-la illaha illa-anta, astaghfiruka wa atubu ilayka” (Verheerlijkt en geprezen bent ﷻ‬ en alle lofprijzingen komen ﷻ‬ toe, ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden, behalve ﷻ‬, ik zoek Uw vergeving en keer mij berouwvol naar ﷻ‬), zal hij worden vergeven voor iedere zonde die hij wellicht heeft begaan tijdens die bijeenkomst.” (Tirmidhi en Al-Baihaqi, (Kitab ad-D'wat Al-kabir)).

 11.  Het vrezen van Allah:

Allah de Almachtige zegt:

 “En voor wie vreesde voor het staan voor zijn Heer zijn er twee Tuinen (in het Paradijs) (Surat Ar-Rahman, 46).

En Allah zegt:

“En wat betreft degene die de macht van zijn Heer vreesde en de ziel weerhield van slechte begeerten. Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats.” (Surah An-Naziat, 40-41).

Allah zegt ook:

“Voorwaar, de Moettaqoen zullen in de Tuinen (het Paradijs) en bij Bronnen vertoeven.” (Surah Al-Hijr, 45).

Vrees voor Allah is een manier voor de dienaar om gehoorzaam te zijn en verboden handelingen te vermijden. Allah zegt:

“Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht, zich neerknielend en staand (in de salat doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de barmhartigheid van zijn Heer beter (... of de ongelovige)?” (Surah Az-Zumar, 9).

Allah zegt:

“Voorwaar, degenen van hen die bedachtzaam zijn vanwege hun ontzag voor Allah; En degenen die in de Verzen van hun Heer geloven; En degenen die hun Heer geen deelgenoten toekennen; En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren. Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te verrichten en zij zijn daarbij de eersten.” (Surat Al-Muminun, 57-61).      

      Religieuze geleerden zijn de meest Godvrezende mensen omdat ze de Grootheid van Allah kennen, evenals zijn Majestueuze verzen en Zijn striktheid in het straffen van opstandige mensen. Allah zegt:

“Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen. (Surat Fatir, 28).

Het is overgeleverd door Abu Huraira in de Hadith van de zeven groepen mensen die Allah onder Zijn schaduw plaatst wanneer er geen schaduw zal zijn behalve die van Hem. Eén van deze groepen is: (Een man die door een vrouw met hoge status en veel schoonheid wordt verleid, maar zegt: ‘Ik vrees Allah’). In een andere Hadith die is overgeleverd door ibn Abbas, hij zei: Ik hoorde de Profeet Mohammad zeggen: “De hel zal twee paar ogen niet raken: de ogen die tranen laten uit vrees voor Allah, en de ogen die ‘s nachts op de weg van Allah de wacht houden.” (El-Tirmidhi).

 12.  Het zeggen van, “Allah is voldoende voor mij” wanneer iemands kind is gestorven:

 A- Het Huis van Lof:

Tirmidhi levert over van Abu Musa al-Ash’ari dat de Profeet (saws) zei: “Wanneer een kind van een dienaar van Allah overlijdt, zegt Allah tegen de engelen: ‘Heb je de ziel genomen van een kind van Mijn dienaar?’ Zij zeggen: ‘Ja’. Hij, de Almachtige, zegt: ‘Heb je de oogappel van Mijn dienaar weggenomen?’ Zij zeggen: ‘Ja’. Hij, de Almachtige, zegt: ‘Hoe reageerde Mijn dienaar hierop?’ Zij zeggen: ‘Hij prees ﷻ‬ en zei: “Inna lillahi wa inna ilayhi raji'a un (Voorwaar, wij behoren tot Allah en tot Hem zullen wij terugkeren). Hierop zegt Allah: ‘Bouw voor Mijn dienaar een paleis in het Paradijs en noem dit het Huis van Lof (bayt al-hamd)’. (Tirmidhi zegt dat dit een betrouwbare hadith is).

 B- De Beloning voor een persoon die twee of drie kinderen verliest:

Bukhari levert over van Anas dat de Profeet (saws), zei: “Een Moslim die drie van zijn kinderen verliest voordat zij de puberteit hebben bereikt, zullen naar het Paradijs worden gebracht door Allah als genade voor de ouders die ze heeft verloren.” 

Bukhari en Muslim leveren over van Abu Sa'id al-Khudri dat hij zei: "Sommige vrouwen vroegen de Profeet (saws): 'Wijs voor ons een dag aan waarop wij vermaand worden.’ De Profeet (saws) zei: 'Als een Moslima drie van haar kinderen verliest, zullen zij een bescherming voor haar zijn tegen de Hel.’ Een vrouw vroeg, ‘En een vrouw die twee kinderen verliest?’ De Profeet (saws) reageerde: ‘Zelfs twee kinderen zullen haar beschermen tegen de Hel.’"

 13.  Het gehoorzamen van de Profeet Mohammed (saws):

De Boodschapper van Allah is onze leider, en een uitstekend voorbeeld voor ons. Met het gehoorzamen van hem wordt goedheid en succes bereikt, terwijl kwaad en verlies zullen optreden in dit leven en het Hiernamaals wanneer we hem ongehoorzaam zijn. Allah de Verhevene zegt in Zijn heilige boek:  

“Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en de Laatste Dag hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.” (Surat Al-Ahzab, 21).

Bovendien, het gehoorzamen van de Profeet is het gehoorzamen van Allah. Allah zegt:

“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah.” (Surat An-Nisa, 80).

Daarnaast is het gehoorzamen van Allah en Zijn Boodschapper een manier om de hoogste rangen in het Paradijs te verdienen. Allah zegt:

 “En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de Profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allah begunstigd heeft. Zij zijn de beste metgezellen!” (Surat An-Nisa, 68).

En het is een manier voor de slaven om Allah’s liefde te verkrijgen. Een middel waarmee de zonden worden gewist. Allah zegt:

“Zeg: (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." (Surat Al-Imran, 31).

Allah beval de Moslims om Zijn Boodschapper te gehoorzamen en zijn bevelen aan te nemen en zijn verboden te vermijden in alles waarmee hij is gekomen in de vorm van toespraken, handelingen/acties, stille goedkeuringen en de Sunnah. Allah zegt:

“En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah.” (Surat Al-Hashr, 7).

Het is verplicht om Allah’s Boodschapper te gehoorzamen omdat hij Allah’s genade is die ons geschonken is. En hij kwam om de mensheid te redden en naar het ware pad te leiden.

Allah zegt:

“Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig.” (Surat At-Taubah, 128).

Allah de Almachtige zegt ook:

“En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.” (Surat Al-Anbia, 107).

Allah zegt ook:  

“En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gestuurd als een brenger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer.”  (Surat Al-Furqan, 56).

 14.  Het zeggen van, “Vrede en zegeningen van Allah zijn met de Profeet Mohammed”:

Allah zegt:

“Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit.” (Surat Al-Ahzab, 56).

De Profeet Mohammed (saws) zei: “Wie mij zegent en zegt: ‘Vrede & zegeningen zij met Mohammed ’ een keer, Allah zegent deze persoon tien keer.” (Sahih Muslim).

En hij zei: “Wie zegt: ‘Vrede zij met Mohammed’, Allah geeft me mijn ziel terug zodat ik kan reageren op deze persoon.” (overgeleverd door Abu Dawod).

Het is overgeleverd door Aby Talha dat de Profeet van Allah zei: “Gabriel kwam naar mij en zei, “O Mohammed, verblijdt het jou dat jouw Heer, de Almachtige en Verhevene, zegt, ‘Als iemand van jouw Ummah je eenmaal prijst en vereert, Ik heb tien maal prijs. En als iemand van jouw Ummah jou de vredegroet zendt, Ik tien maal vrede naar deze persoon zendt.” Dus ik zei, “Ja”. (overgeleverd door Ahmed and Al-Nesa’ai).

Het is verordend in ons gebed om te zeggen: ‘Vrede en zegeningen zijn met de Profeet Mohammed’. Het is overgeleverd dat Aby Mas’ud Al-Badry zei: Beshr bin Sa’d zei: ‘O Boodschapper van Allah, Allah heeft ons bevolen om u te zegenen. Hoe moeten wij dat doen?’ De Profeet bleef stil en wij wensten dat we hem dit niet hadden gevraagd. Toen De Boodschapper zei: “Zeg: ‘O Allah, zegen Mohammed en zijn familieleden zoals ﷻ‬ de familieleden van Abraham hebt gegezegd, schenk Uw gunsten aan Mohammed en zijn familieleden zoals ﷻ‬ gunsten hebt geschonken aan Abraham. Voorwaar ﷻ‬ bent meest Prijzenswaardig, meest Vrijgevig. (Allahumma salli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad, kama sallayta ‘ala Ibrahim, wa ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid; wa barik ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad, kama barakta ‘ala ali Ibrahim, wa ‘ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid.) (Sahih Muslim).

O God, vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed en zijn pure en nobele metgezellen en volgers.

 15.  Sommige smeekbeden en hun superioriteit:

 A- Smeekbede bij het naar bed gaan:

De Profeet, (saws), instrueerde zijn Metgezellen dat wanneer ze naar bed gingen ze de volgende smeekbede moesten zeggen, "In Uw naam, O Allah, ga ik slapen. En met Uw verlof word ik weer wakker. Als ﷻ‬ mijn ziel neemt wanneer ik slaap, vergeef het, en als ﷻ‬ het levend houdt na mijn slaap bescherm het zoals ﷻ‬ Uw vrome dienaren beschermt. (Bismika rabbi wada’tu janbi wa bika arf’uhu, fa’in amsakta nafsi farhamha, wa in arsaltaha fahfadh ha bima tahfadhu bihi ‘ibadakas salihin)." (Hierover is overeenstemming).

De Profeet, saws, zei tegen Bara, "Wanneer je naar bed gaat, doe Wudu (de wassing) zoals je doet voor het gebed, ga vervolgens op je rechterzijde liggen en zeg, ' O Allah, Ik geef mijn ziel over aan ﷻ‬, en ik draai mijn gezicht naar ﷻ‬, en ik vertrouw mijn zaken aan ﷻ‬ toe. Ik richt mij tot ﷻ‬ in angst en met hoop. Er is geen toevlucht noch enige bescherming tegen ﷻ‬ behalve in ﷻ‬. Ik geloof in Uw boek dat ﷻ‬ hebt geopenbaard aan Uw Profeet die ﷻ‬ heeft gezonden. (Allahumma aslamtu nafsi ilayk, wa wajjahtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja’tu dhahri ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk. La malja’a wa la manja minka illa ilayk, amantu bikitaikal ladhi anzalt, wa binabiyyikal ladhi arsalt)'." Toen voegde hij toe, “Then he added, "Als je sterft, zal je sterven in je ware aard, en deze woorden zullen je laatste woorden zijn." (Hierin is overeenstemming).

 B- Smeekbede wanneer iemand een Schuld heeft of  grote Zorgen:

'Ali vertelde dat een slaaf, die voorwaarden was overeengekomen met zijn meester wat betreft zijn vrijheid, naar hem toe kwam en zei, “Ik kan mijn meester niet betalen zoals we zijn overeengekomen om mijn vrijheid te kopen, dus help mij.” ‘Ali zei tegen hem, Laat me je de smeekbede leren die de Profeet (saws) mij heeft geleerd. Wanneer je deze smeekbede zegt, zal Allah ervoor zorgen dat je schuld wordt betaald zelfs als deze zo groot is als een berg. Zeg, 'O Allah, maak het toegestane voldoende voor mij als bescherming tegen het verbodene en maak me met Uw genade onafhankelijk van anderen.'." (Overgeleverd door Tirmidhi, die het een betrouwbare hadith verklaard)

Abu Sa'id al-Khudri vertelde, "Op en dag kwam de Profeet (saws) de moskee binnen. Daar zag hij een man van de Ansar, genaamd Abu Umamah. Hij vroeg, 'Wat is er met jou dat je in de moskee zit terwijl het geen tijd is voor het gebed?' Hij antwoordde, 'Ik maak me erge zorgen en heb grote schulden, O Boodschapper van Allah!' De Profeet zei, 'Wil je dat ik je woorden leer waardoor Allah je zorgen en je schulden wegneemt?' Hij riep, 'Maar natuurlijk, O, Boodschapper van Allah.' De Profeet zei, 'Zeg in de ochtend en in de avond, "O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij ﷻ‬ tegen bedroevigheid en bezorgdheid, tegen onvermogen en luiheid, tegen gierigheid en lafheid, tegen verzwakking door leningen en tegen onderdrukking door onrechtvaardige mensen.' De man zei, 'Toen ik dit deed, Nam Allah al mijn zorgen en schulden weg'." (Abu Daw'ud).

 16.  Het reciteren van Koran:

Allah de Verhevene zegt:

“En als de Koran wordt voorgedragen, luistert er dan naar zwijgt, hopelijk zullen jullie begenadigd worden.” (Surat Al-A’raf, 204).

De Profeet Mohammed zei: “Wie een letter van de Edele Koran leest, hij zal een beloning krijgen en deze beloning is gelijk aan tien beloningen. Ik zeg niet dat ‘Alif-Lam-Mim’ één letter is, maar ‘Alif’ is een letter, ‘Lam’ is een letter en ‘Mim’ is een letter.” (overgeleverd door At-Tirmidhi en Hakem).

Merk op dat wanneer we de Koran lezen dit langzaam moeten reciteren en lezen, we moeten nadenken over de betekenissen en verhalen en ons onderwerpen aan de bevelen van Allah.

Allah zegt:

“Of maakt het iets langer en draag de Koran voor, nauwkeurig.” (Surat Al-Muzzammil, 4).

De regel die in deze ayah (vers) staat is verplicht. Abdueallah ben Masoud heeft gezegd: “Als iemand hoort ‘Ya ayuha aladheena amano’ (O jullie die geloven!) luister dan goed want er volgt dan wel een bevel die gehoorzaamt dient te worden dan wel een verboden actie die vermeden dient te worden.”

Verder zijn er vele overleveringen die gaan over de superioriteit van het lezen van de Qur’an en het belang van sommige surahs (hoofdstukken). Zoals de volgende overlevering waar de Profeet Mohammed de superioriteit benadrukt van het lezen van Koran en met name de twee surahs: Al-Baqarah en Al-Imran. De Profeet van Allah zei:

“Reciteer de Koran want op de Dag Des Oordeels zal het verschijnen als een bemiddelaar voor degenen die het lazen. Lees de twee lichten, surah Al-Baqarah en Al-Imran want zij zullen in de vorm van twee wolken, twee donkere zwarte luifels met licht er tussenin of twee zwermen vogels komen op de Dag Des Oordeels. En zij zullen bemiddelen voor de gelovigen op die Dag. Lees Al-Baqarah, want er zit een zegen in, en in het negeren ervan zit een verdriet en de tovenaren kunnen het niet memoriseren.” (Sahih Muslim).

Het is overgeleverd door Sa’aid El-Khodray wat betreft het belang van het reciteren van Surah Al-Kahf op vrijdag, en dat de Profeet Mohammed heeft gezegd: “Wie Surat al-Kahf op vrijdag reciteert, een licht zal over hem schijnen tot de volgende vrijdag”. (overgeleverd door Hakem en Bayhaki en gecorrigeerd door Al-Albani).

Het is overgeleverd door Abu Said Al-Khudari wat betreft het belang van het reciteren van Surat Al-Ikhlas:

De Profeet zei tegen zijn metgezellen, "Is het moeilijk voor jullie om één derde van de Koran te reciteren in één nacht? Voor de metgezellen was dit moeilijk dus zeiden ze, "Wie van ons is in staat om dat te doen, O Allah's Boodschapper?" Allah’s Boodschapper antwoordde: " Allah (de) Enige, de Zelf Voorzienende Meester van Wie alle schepselen afhankelijk zijn.' (Surat Al-Ikhlas 112.1--tot het eind) staat gelijk aan één derde van de Koran." (Sahih Bukhari).

A-    Er zijn twee soorten mensen wat betreft het reciteren van de Koran:

De Profeet van Allah zei: “Iemand die bedreven is in het lezen van de Koran is samen met de nobele en deugdzame engelen die de openbaringen neerzenden. Hoewel iemand die stottert wanneer hij leest en moeite heeft om goed correct te lezen, een dubbele beloning hiervoor zal krijgen (voor het lezen en uit het hoofd leren) (Bukhari).

In het algemeen zijn de mensen die Koran lezen in drie categorieën onder te verdelen wat betreft hun beloningen en zonden:

1-      De lezer, die de Koran op de juiste manier reciteert en de regels van recitatie (Tajweed) correct toepast, krijgt een beloning.

2-      De lezer die geleerd heeft om de Koran op de juiste manier te reciteren en de regels van recitatie (Tajweed) heeft geleerd, maar niet in staat is om op de juiste manier te lezen vanwege zijn accent of vanwege problemen met het uitspreken van enkele letters, krijgt een beloning.

3-      Degene die hoogmoedig is bij het leren van de regels van recitatie en aandringt op zijn eigen mening en geen advies van anderen accepteert en hierdoor niet de juiste manier van reciteren leert, is een zondige lezer.

De Profeet Mohammed zei: “Tegen de metgezel van de Koran zal gezegd worden: Reciteer en stijg in status, reciteer zoals je in de wereld altijd reciteerde want je status zal bij het laatste vers zijn dat je reciteert.” (overgeleverd door Abu Dawood en At-Tirmidhi).

 A-Het leren van Tajweed (intonatie) is verplicht:

Het is overgeleverd dat Abduallah bin Masoud luisterde naar een man die Koran aan het lezen was en de man las:

 “As-Sadaqât (hier betekent het Zakât) is slechts voor de Fuqarâ (armen), en de Al-Masâkin (behoeftigen) (Surat At-Taubah, 60) zonder het te verlengen, bin Masoud zei: “De Profeet Mohammed las het niet op deze manier.” De man zei: “Hoe las hij het?” bin Masoud zei:   ﮣ  ﮤen hij verlengde het .” (overgeleverd door Saeed ben Mansour).

 17.  Memoriseren van Koran en de superioriteit van sommige surah (hoofdstukken):

De Profeet Mohammed zei: “Hij in wiens hart er geen enkel deel van de Koran is, is als een leeg huis”. (At-Tirmidhi).

De superioriteit van het memoriseren van sommige surah (hoofdstukken):

De Profeet heeft over de superioriteit van het memoriseren van de eerste tien verzen van Surat Al-Kahf: “Wie de eerste tien verzen van Surat Al-Kahf memoriseert, zal beschermt zijn tegen de Dajjaal (De misleider).” (Muslim).

En de Profeet zei over de superioriteit van Surat Al-Mulk: “Er is een surah (hoofdstuk) van dertig verzen in de Koran die de lezer ervan zal verdedigen totdat hij hem in het Paradijs zal plaatsen.” (Sahih Muslim).

Bovendien, zei de Profeet over de superioriteit van het reciteren van ayat El-Kursi: “Wanneer je naar bed gaat, reciteer El-Kursi:

“Allâh! Lâ ilâha illa Huwa (niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij), de Levende, de Zelfstandige” Tot het einde van het vers en Allah zou een waker over jou aanstellen en de Satan zal jou tot de ochtend niet kunnen naderen." (Sahih Al-Bukhari).

 De Profeet heeft ook gezegd: “Wie de laatste twee verzen van surat Al-Baqarah in de nacht reciteert, ze zullen een bescherming voor hem zijn.”

“De Boodschapper (Mohammed SAWS) gelooft in wat naar hem is gezonden door zijn Heer, en zo geloven ook de gelovigen …” (Sahih Al-Bukhari).


 18.  Sectie II

 19.  Daden met onbegrensde voordelen. (Goede daden waarvan de voordelen anderen bereiken in dit leven, evenals tijdens de Laatste Dag).

 20.  Liefdadigheid:

 Allah, de Almachtige zei:

“Voorwaar, de mannen die bijdragen geven en de vrouwen die bijdragen geven en Allah een goede lening geven: Hij zal (het) voor hen vermenigvuldigen en voor hen is er een rijke beloning (het Paradijs).” (Surat Al-Hadid, 18).

Zoals vermeld in het bovenstaande vers, liefdadigheid is een bewijs dat de dienaar niet hebzuchtig en gierig is. Het is ook een bewijs dat de dienaar overtuigd is van de belofte van Allah dat hij zal worden gecompenseerd op de Laatste Dag, en liefdadigheid zal hem beschermen tegen het hellevuur op de Laatste Dag zoals de Profeet van Allah zei: "Red jezelf van het Hellevuur, ook al is het bij het geven van een halve dadel als liefdadigheid." (Sahih Al-Bukhari).

Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet zei: “Als iemand in liefdadigheid geeft wat gelijk is aan een dadel van het eerlijk verdiende geld en Allah accepteert alleen het eerlijk verdiende geld - Allah pakt het in zijn rechterhand en vergroot de beloning voor die persoon, zoals iemand zijn veulen grootbrengt op een manier dat het zo groot wordt als een berg.” (Sahih Al-Bukhari).

Op de Laatste Dag zal men in de schaduw staan van zijn liefdadigheid totdat Allah tussen de mensen oordeelt. De Profeet zei: “Elke man staat in de schaduw van zijn liefdadigheid totdat er is geoordeeld tussen de mensen.” (Sahih Muslim).

Sterker nog, de persoon die op een eerlijke manier liefdadigheid heeft gegeven zal in de schaduw staan van de Troon van de Barmhartige, samen  met zeven andere groepen mensen aan wie Allah schaduw geeft wanneer er geen schaduw is behalve Allah’s schaduw zoals de Profeet(saws) heeft gezegd, "Zeven groepen mensen zullen de schaduw van Allah krijgen op de dag dat er geen schaduw is behalve die van Allah. Zij zijn: ... De persoon die in het geheim liefdadigheid geeft zodat zijn linkerhand niet ziet wat zijn rechterhand aan liefdadigheid heeft gegeven. (met andere woorden, niemand weet hoeveel deze persoon aan liefdadigheid heeft gegeven)... etc.” (Sahih Al-Bukhari).

Daarnaast heeft liefdadigheid veel grote voordelen zoals het verlichten van de nood van mensen, het helpen van iemand in rouw en iemand in nood, het ondersteunen van arme mensen, het helpen van weduwen en weeskinderen... etc.

Bovendien zal de persoon die liefdadigheid geeft een grote beloning krijgen zoals Allah zegt:

 “De gelijkenis van degenen die hun eigendommen op de Weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel, (die) zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels, en Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allah is Alomvattend, Alwetend.”  (Surat Al-Baqarah, 261).

Dus, de minste beloning is gelijk aan tien keer de hoeveelheid liefdadigheid tot zevenhonderd keer, en Allah zal dit zo vaak als Hij wil vermenigvuldigen door Zijn Vrijgevigheid.

Bovendien roepen de engelen Allah aan voor de persoon die liefdadigheid geeft. Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet(saws) zei, "Elke dag komen twee engelen vanuit de Hemel naar beneden en één van hen zegt, ‘O Allah! Compenseer elke persoon die uitgeeft op Uw weg, ‘en de andere engel zegt, ‘O Allah! Vernietig elke gierigaard.'   (Sahih Al-Bukhari). En hij zegt: “Liefdadigheid vermindert nooit iemands rijkdom.” (Sahih Muslim).

Liefdadigheid (het geven van een aalmoes) is niet beperkt tot het geven van geld alleen, maar het is meer algemeen zoals is overgeleverd bij Annas dat de Profeet van Allah zei: “Elke moslim die planten kweekt of grond verbouwt, waarvan een vogel, een dier of een mens eet, wordt beschouwd als iemand die een aalmoes heeft gegeven.”

 Abu Dharr (Moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, de vermogende mensen zijn met de beloningen weggegaan. Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en geven liefdadigheid uit van hun overtollige bezit.” Hierop zei hij (de Profeet):

“Heeft Allah jullie niet in staat gesteld liefdadigheid te geven? Waarlijk, elke tasbiehah is liefdadigheid (Subhan Allah zeggen), elke takbierah is liefdadigheid (Allahu akbar zeggen), elke tahmiedah is liefdadigheid (Alhamdulillah zeggen) en elke tahlielah is liefdadigheid (Laa ilaha illallah zeggen). Het aansporen tot het goede is liefdadigheid, het weerhouden van het verwerpelijke is liefdadigheid en de geslachtsdaad van eenieder van jullie is liefdadigheid (binnen het huwelijk).”

Zij (de metgezellen) vroegen: “O Boodschapper van Allah, iemand van ons bevredigt zijn seksuele begeerten en nog komt hem daarvoor beloning toe?” Hij zei:

“Wat denken jullie als hij het op verboden wijze zou hebben gedaan: zou hem dan geen bestraffing toekomen? Zo komt hem een beloning toe als hij het op de toegestane wijze doet.”(Muslim).

Het is overgeleverd door Abu Burda via zijn vader via zijn grootvader dat de Profeet heft gezegd: De profeet Mohammed (saws) zei: "Elke moslim moet liefdadigheid geven." De mensen vroegen hem toen: "(Maar wat) wanneer iemand niets te geven heeft, wat kan hij dan doen?" De Profeet (saws) antwoordde: "Hij kan met zijn handen werken en zichzelf onderhouden en ook liefdadigheid geven (van wat hij verdiend)." De mensen vroegen verder: "Wanneer hij dat niet kan?" Hij antwoordde: "Hij zou de hulpbehoevenden die voor hulp komen moeten helpen." Toen vroegen de mensen: "Wanneer hij (zelfs) dat niet kan?" De Profeet (saws) zei tenslotte: "Dan moet hij goede daden verrichten en zich ver houden van slechte daden en dat zal dan beschouwd worden als liefdadige daden." (Sahih Al-Bukhari).

Er is overgeleverd door Abu Huraira dat Allah's Boodschapper (saws) zei: “Wie twee dingen op de weg van Allah doet zal voor de Poorten van het Paradijs geroepen worden en zal gezegd worden, ‘O slaaf van Allah, hier is uw succes!’ Dus degenen onder de mensen die elke dag hun gebeden offeren zullen voor de Poort geroepen worden van de gebeden: en die onder de mensen was die deelnamen in jihad zullen geroepen worden voor de poort van jihad, en wie onder degenen was die vastte zal geroepen worden voor de Poort van ar-Rayyaan; En die onder degenen was die liefdadigheid gaven zullen voor de Poort van liefdadigheid worden geroepen. Abu Bakr zei: ‘Laat mijn ouders voor ﷻ‬ opgeofferd worden, o Apostel van Allah! Geen leed of nood zal degene die voor deze Poorten geroepen wordt overkomen. Zal er iemand zijn die voor alle poorten geroepen zal worden?' De Profeet antwoordde, “Ja, en ik hoop dat jij een van hen zal zijn.” (Sahih Muslim).

 21.  De deugdelijkheid van het geven van voedsel en het verstrekken van een maaltijd aan een vastende in de avond:

 Het geven van eten en het voeden van hongerige mensen is één van de eigenschappen van rechtschapen mensen zoals Allah zegt:

“En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan een arme, en een wees en een gevangene.” (Surat Al-Insan, 8).

En het is een reden om het Paradijs (Jannah) te mogen binnentreden zoals is overgeleverd door Abdullah bin Salam toen hij zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “O mensen! Geef de Salam (vredesgroet), voed (de armen en behoeftigen), vertoon vriendelijk gedrag naar je bloedverwanten, verricht het gebed wanneer anderen slapen, en (dus) zal je het Paradijs in vrede binnentreden.”(At-Tirmidhi).

Het voeden van de mensen werd veel gedaan, zoals ook het voeden van een vastende persoon op het moment dat hij zijn vasten mocht verbreken.

- Het voeden van een vastende persoon op het moment dat het vasten verbroken mag worden:

Eén van de kwaliteiten van Moslims is dat zij barmhartig naar elkaar zijn en zodoende moet worden gekeken of de vastende broeders eten hebben om hun vasten mee te verbreken. In deze tijd zien we dat veel van onze Moslim broeders in arme landen geen eten hebben om hun vasten mee te verbreken, om deze reden, bieden de islamitische verenigingen en instellingen een helpende hand aan de arme mensen en worden er projecten opgezet om in voedsel te voorzien voor de vastende Moslims.

De Boodschapper Mohammed drong er bij zijn metgezellen en medemoslims op aan om anderen te helpen, met name het helpen in de voorziening van een avondmaal voor de vastenden zoals is overgeleverd door Zaid bin Khalid Al-Juhani dat de Boodschapper van Allah zei: “Eenieder die een vastende te eten geeft waarmee hij zijn vasten kan verbreken, zal een beloning krijgen die gelijk is aan die van de vastende zonder dat de beloning van de vastende persoon wordt verminderd.” (At-Tirmidhi). Merk op dat dit geldt voor elke vorm van vasten, zowel verplicht als vrijwillig. De grote beloningen zullen worden behaald zelfs als aan de vastende alleen een glas water, een dadel of een maaltijd wordt gegeven. 

Bovendien, is het aanbevolen voor degene die het vasten verbreekt in het huis van zijn broeder om voor hem een smeekbede te verrichten zoals onze Profeet Mohammed deed: “Degenen die vastten braken hun vasten met jullie (dit is de letterlijke betekenis, maar het betekent: ‘Moge Allah jullie belonen voor het schenken van voedsel aan een vastende om zijn vasten mee te verbreken). De vromen hebben jullie eten gegeten en de engelen vragen om zegeningen voor jullie.” (Abu Dawud).

 22.  De rechtschapen ouders:

Deugdzame ouders maken deugdzame kinderen omdat kinderen de goede eigenschappen en kwaliteiten van hun ouders verwerven. Ouders worden sterk beïnvloed door de vroomheid van hun kinderen in dit leven en het hiernamaals. Dus, als zij hun kinderen opvoeden met het gehoorzamen van Allah, zullen ze geluk vinden in dit leven en op de Laatste Dag. Aan de andere kant, als zij hen opvoeden met het ongehoorzamen van Allah of ontkennen van Allah, zullen zij ongeluk vinden in dit leven en op de Laatste Dag. Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Boodschappen van Allah zei: “Elk kind wordt geboren als Moslim maar het zijn de ouders die het kind tot Jood, Christen of Vuuraanbidder maken.” (Sahih Muslim).

Bovendien, het zijn van vrome en deugdzame ouders is een reden om het Paradijs te mogen binnentreden en Allah zal hen in status verheffen. Allah de Almachtige zegt:

“En degenen die geloven en die in het geloof gevolgd worden door hun nakomelingen: Wij voegen hun nakomelingen bij hen en Wij verminderen (de beloning voor) hun daden niet. Ieder mens staat borg voor wat hij verrichtte.” (Surat At-Tur, 21).

Daarnaast heeft het ook effect op het leven van de kinderen wanneer de ouders vroom en rechtschapen zijn. Allah noemt in Surat Al-Kahf het voorbeeld van twee weeskinderen door wie Allah de profeet Kidr (vrede zij met hem) inspireerde een vervallen muur te herstellen om hun schat daarin te beschermen vanwege hun rechtschapen vader. En in een andere overlevering vanwege hun zevende grootvader die een deugdzame man was zoals Allah zegt:

"En wat betreft de muur: die behoorde toe aan twee jongelingen die wees waren in de stad en er onder lag een schat die bestemd was voor hen, en hun vader was een oprechte man geweest. Daarom wenste jouw Heer dat zij hun volwassen leeftijd bereikten en (dan) hun schat er uit haalden, als Barmhartigheid van jouw Heer. En ik deed het niet op mijn (eigen) bevel; dat is de uitleg over hetgeen waarmee jij niet in staat was geduld te hebben." (Surat Al-Kahf, 82).

Probeer daarom samen met je vrouw rechtschapen en rechtvaardig te zijn om de vroomheid en rechtschapenheid van je familie te verzekeren, en verkrijg op deze manier het geluk in dit leven en op de Laatste Dag.

 23.  Daden die voortduren na iemands dood:

 A-    De rechtschapen zoon:

Eén van de grote giften van Allah de Almachtige richting zijn dienaren is het schenken van deugdzame nakomelingen om hen te helpen Allah te aanbidden; degenen die  hen volgen in het doen van goede daden en de reden zijn dat hun status in het Paradijs wordt verheven. De Profeet van Allah zei: “ Een dienaar zal op de Dag des Oordeels merken dat zijn status verhoogd is, en hij zal vragen: ‘O Allah waar heb ik dit aan verdiend?’ Allah zegt: “ Door jouw kinderen en hun smeekbedes om vergiffenis voor jou”(Overgeleverd door Ahmed). Allah de Almachtige beschrijft zijn dienaren wanneer Hij zegt:

“Zij treden de tuinen van ‘Adn (het Paradijs) binnen en (ook) degenen die oprecht waren van hun vaderen en echtgenoten en hun nakomelingen. En de Engelen treden bij hen binnen door iedere poort.” (Surat Ar-Ra’d, 23).

Bovendien roepen de engelen Allah aan om de vrome en gelovige nakomelingen hun rechtschapen ouders te laten volgen. Allah zegt dat de engelen het volgende vragen:

“Vergeef daarom degenen die berouw tonen en die Uw Weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de Hel  {7} "Onze Heer, doe hen de Tuinen van ‘Adn (het Paradijs) die ﷻ‬ hen beloofde binnentreden en wie rechtschapen waren van hun vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen: voorwaar, ﷻ‬ bent de Almachtige, de Alwijze.”  (Surat Ghafir, 8).

Het is overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet Mohammed zei: “Wanneer een man sterft, komen zijn daden tot een einde, behalve in drie gevallen: een voortdurende daad van liefdadigheid (aalmoes), kennis waarvan de mensen blijven profiteren, en een vroom kind die voor hem bidt.” (Sahih Muslim).

 B-    Nuttige Kennis:

Allah, de Verhevene, zegt:

"Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?" (Surat Az-Zumar, 9).

Allah zegt:

“Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen.” (Surat  Al-Mujadilah, 11).

Onder het verspreiden van kennis vallen het schrijven van boeken, publicaties, folders, internet, cassettes, televisie, tijdschriften, kranten en het bouwen van scholen en Islamitische instituten.

De beloningen hiervoor zitten in de bijdrage die geleverd wordt aan het schrijven, publiceren, verspreiden of delen in de kosten hiervan.

Voorbeelden van het delen van nuttige kennis is het onderwijzen van Koran en haar wetenschap, het onderwijzen van de Sunna, tradities en jurisprudentie. Andere voorbeelden zijn het onderwijzen van de Arabische taal en andere wetenschappen en kennis die van belang zijn in het leven van een Moslim. Uiteraard is onderwijzen en leren van de religie het meest belangrijk.

Eén van de voordelen van het leren, onderwijzen en verspreiden van kennis is dat het mensen die zijn afgedwaald weer naar het rechte pad leidt. Daarnaast schudt het mensen wakker en geeft het meer toevoeging aan de ijverige. Het verlicht de weg van de analfabeet en was ook de traditie van de Profeten. Er is overgeleverd door Abu Darda’ dat hij zei: Ik hoorde de Profeet (saws) zeggen: “Als iemand reist op een weg op zoek naar kennis, Allah zorgt ervoor dat hij reist op 1 van de wegen van het Paradijs. De engelen dalen hun vleugels neer in grote vreugde met degene die kennis zoekt. De bewoners van het Paradijs en de aarde en zelfs de vissen in de diepe wateren zullen vergiffenis vragen voor de geleerde man. De superioriteit van de geleerde boven de toegewijde is als de maan wanneer het vol is, boven de rest van de sterren. De geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten en de Profeten laten geen erfenis van geld achter, zij laten enkel kennis achter en degene die ervan neemt, neemt een overvloedig deel ervan”. (Overgeleverd door Abu Dawood, At-Tirmidhi, Ibn Majah and Ibn Hayyan). Kennis betekent hier religieuze kennis. Er is overgeleverd door Ibn Masoud dat hij zei: Ik hoorde de Profeet zeggen: “Moge Allah de Verhevene het leven verlichten van een ieder die hoort wat ik zeg, er acht op slaat en het doorgeeft zoals hij het gehoord heeft." (At-Tirmidhi).Mu`awiyah (Moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde: De Boodschapper van Allah zei, "Wanneer Allah het goede voor iemand wenst, schenkt Hij hem het begrip van de religie.'' (Al-Bukhari and Muslim).              

 C- Doorlopende liefdadigheid:

De doorlopende liefdadigheid is liefdadigheid waarvan de beloning en voordelen blijven gelden zolang het goede doel bestaat.

Voorbeelden van doorlopende liefdadigheid dezer dagen is het bouwen van moskeeën, watervoorziening, het planten van bomen, religieuze schenkingen en technische instituties in arme landen. Met name de laatste twee voorbeelden behoren tot de beste omdat zij voorzien in continue inkomsten en mensen technische vaardigheden leren die zij de rest van hun leven kunnen gebruiken. 

 - Bouwen van Moskeeën:

Het is voor de mens een grote kans om een geweldige beloning te krijgen wanneer hij een moskee bouwt met de juiste intentie. De Boodschapper Mohammed (saws) zei: “Wie omwille van Allah een moskee bouwt, voor hem bouwt Allah het gelijke hieraan in het Paradijs” (Sahih Al- Bukhari). Allah, de verhevene, prijst degenen die Zijn huis bouwen (Moskee), en benoemd hen als gelovigen zoals Allah zegt: 

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft.” (At-Taubah, 18).

Het verzorgen van moskeeën heeft twee betekenissen; de eerste gaat over het bouwen of repareren van moskeeën, terwijl de tweede gaat over het onderhouden van gebeden en lezen van Koran in de moskeeën evenals het schoonmaken ervan. Allah, de Almachtige, zegt:

(Zo’n licht brandt) in huizen waarvoor Allah gebood (Hem) erin te eren en Zijn naam te noemen, zij prijzen Zijn Glorie daarin in de ochtenden en de avonden.{36} (Door mannen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van de gedachtenis van Allah.” (An-Nur, 37).

 24.  Glimlachen naar anderen:

Abu Dharr levert over: Allah's Apostel (saws) zei tegen mij: “Denk niet van een goede daad dat deze onbelangrijk is, zelfs als het is dat je jouw broeder met een vrolijk gezicht tegemoet treedt.” (Sahih Muslim).

De Profeet van Allah zei: “Glimlachen naar je broeders is een vorm van liefdadigheid.” (At-Timidhi).

Een glimlach geeft aan dat mensen van elkaar houden, wat ervoor zorgt dat ze het prettig vinden om elkaar te zien en met elkaar te praten. Dit is zodat we altijd van elkaar zullen houden alsof we in het hart van één man en één lichaam zitten zoals de Profeet van Allah (saws) ons (Moslims) beschrijft in de volgende Hadith. Nu'man b. Bashir heeft overgeleverd dat Allah's Boodschapper (saws) zei: “De gelovigen zijn in hun onderlinge genade, liefde en vriendelijkheid als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is het hele lichaam betrokken in de vorm van slapeloosheid en koorts.”(Sahih Muslim).

Het schenken van een glimlach aan een ander heeft als resultaat dat je de beloning krijgt voor het geven van liefdadigheid en de liefde die je krijgt van Moslims.

 25.  Geven van cadeaus:

Het is overgeleverd door Abu Hurairra dat de Profeet van Allah zei: “Ik zal een uitnodiging accepteren zelfs als ik word uitgenodigd voor een maaltijd waar de voet van een schaap wordt gegeten, en ik zal een cadeau accepteren zelfs als het een been of voet van een schaap betreft.” (Sahih Al-Bukhari). De Profeet (saws) accepteerde cadeaus en weigerde deze niet tenzij hier een reden voor was. Er is overgeleverd door Al-Saab bin Jothamah dat hij zei: Ik gaf de Profeet van Allah een wilde ezel als cadeau en hij weigerde het. En toen hij mijn gezicht zag, zei hij: “We wilden het niet weigeren maar we zijn in staat van ihram.” (Hierover is overeenstemming). Er is gezegd: “Geef elkaar cadeaus om van elkaar te houden.” Bovendien, het geven van cadeaus brengt mensen dichter bij elkaar en het verwijdert boosheid en afgunst van de harten. Cadeaus worden uitgewisseld tussen broeders, buren of vrienden. Er is overgeleverd door Aisha dat ze zei: Ik vroeg de Profeet van Allah: “O Profeet van Allah ik heb twee buren en ik wil één van hen een cadeau geven, aan wie moet ik het geven? Hij zei: “Aan wiens deur het meest nabij is.” (Sahih Al-Bukhari).

 26.  De rechten van een Moslim over zijn broeder:

Er is overgeleverd dat Abu Hurairra heeft gezegd: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: ‘De rechten van een Moslim over zijn broeder zijn, het accepteren van zijn uitnodiging, reageren met ‘Yarhamoek-Allah’ wanneer hij niest en het volgen van de begrafenis wanneer hij overlijdt.’” (Sahih Muslim). Er is overgeleverd door Abu Hurairra dat de Profeet van Allah zei: “De rechten van een Moslim over een andere Moslim zijn er zes: het bezoeken van de zieken, het accepteren van uitnodigingen, het groeten met de salaam, het reageren met ‘Yarhamoek-Allah’ wanneer iemand niest, het geven van oprecht advies wanneer hierom wordt gevraagd en het volgen van de begrafenis.” (Sahih Muslim).

 A-                Het geven van de vredegroet en deze beantwoorden:

Allah zegt:

“Hij is Allâh, Degene naast Wie er geen god is dan Hij, de Heerser, de Heilige, de Schenker van veiligheid, de Vertrouwende, de Beschermer, de Almachtige, de Onweerstaanbare Onderwerper, de Trotse. Heilig is Hij boven wat zij Hem toekennen.” (Surat Al-Hashr, 23).

Groeten is één van de manieren om liefde te verspreiden tussen Moslims en het binnentreden van het Paradijs. De Profeet Mohammed (saws) zei: “Bij de enige in Wiens Hand mijn ziel is, jullie allen zullen niet het Paradijs binnentreden totdat je gelooft, en je gelooft niet totdat je van elkaar houdt en elkaar lief hebt. Zal ik jullie vertellen over iets dat jullie van elkaar laat houden? Verspreidt de vredesgroet.” (Sahih Muslim).

Bovendien, het zeggen van “Asalamu Alaykum” “Vrede zij met jou” is de groet van de mensen in het Paradijs. Allah, de Almachtige, zegt:

“Hun begroeting op de Dag van de ontmoeting met Hem is: “Salaam” (Vrede) En Hij heeft voor hen een edele beloning bereid." (Surat Al Ahzab, 44).

Engelen ontmoeten de Moslims bij de poorten van het Paradijs en groeten hen met vrede. Allah zegt:

 “En degenen die hun Heer vreesden zullen in menigten naar het Paradijs worden gevoerd, totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekomen en haar poorten geopend zullen worden, en haar bewakers tot hen zullen zeggen: “Salamoen alaykum. (Vrede zij met jullie) Jullie hebben goed gehandeld, treedt binnen, eeuwig levend." (Surat Az-Zumar, 73).

Allah verordend ons om de vredesgroet terug te geven op dezelfde manier of door het te verhogen zoals Allah zegt:

“En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug), of beantwoordt hem (op gelijke wijze). Voorwaar, Allah stelt de afrekening over alle zaken op.” (Surat An-Nisa’, 86).

Reageer op degene die Niest:

Er is overgeleverd door Abu Mousa Al-Asha’ray dat de Profeet van Allah zei: “Als iemand van jullie niest en dan Allah prijst, beantwoordt hem dan, en wanneer hij Allah niet prijst, beantwoordt hem dan niet.” (Sahih Muslim).

         Er is overgeleverd door Anas bin Malik: Twee mannen niesten in de aanwezigheid van de Profeet. De Profeet zei tegen één van hen, "Moge Allah Zijn genade aan jou schenken," maar hij zei dit niet tegen de andere man. Wanneer hij hiernaar werd gevraagd, zei de Profeet, "De ene man prees Allah (op het moment van niezen), terwijl de andere man Allah niet prees."

De Profeet zei, " Als iemand van jullie niest, hoort hij te zeggen 'Al-Hamdulillah' (Alle Lof is aan Allah), en zijn (Moslim) broeder of metgezel moet tegen hem zeggen, 'Yar-hamuka-l-lah' (Moge Allah Zijn genade aan jou schenken). Wanneer de tweede zegt 'Yar-hamuka-llah", hoort de eerste te zeggen, 'Yahdikumul-lah wa Yuslih balakum' (Moge Allah jouw leiding geven en jouw toestand verbeteren)."

Dus, degene die niest en degene die hierop reageert zullen allebei de zegeningen van de aanroeping krijgen. De Boodschapper van Allah bedekte zijn gezicht met zijn hand of een doek en hij verlaagde zijn stem tijdens het niezen. (overgeleverd door Al-Tirmidhi).

 B-                Bezoeken van een zieke:

        Ali bin Abu Talib (Moge Allah tevreden met hem zijn) zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah(saws) zeggen, "Er is geen moslim die vroeg in de ochtend een (zieke) moslim bezoekt of zeventigduizend Engelen zenden zegeningen over hem neer, totdat de avond valt. En wanneer hij hem in de avond bezoekt, zenden zeventigduizend Engelen zegeningen over hem neer, totdat de ochtend aanbreekt en hij zal een tuin in het Paradijs hebben.'' (At-Tirmidhi).

Er is overgeleverd dat Thawban zei dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Wanneer een Moslim zijn zieke Moslimbroeder bezoekt, is hij de vruchten van het Paradijs aan het oogsten totdat hij terugkeert.” (Sahih Muslim).

 C-                Het volgen van de begrafenis/ meelopen in de rouwstoet:

Er is overgeleverd door Abu Huraira dat Allah's Boodschapper(saws) heeft gezegd, “Eenieder die een begrafenis bijwoont totdat het gebed verricht is, heeft een qirat (van beloning), en eenieder die het bijwoont totdat het (de overledene) is begraven heeft twee qirats." Er werd gevraagd: "Wat zijn twee qirats?" Hij zei: "Net als twee bergen."

E – Oprecht helpen van de onderdrukte Moslim:

Er is overgeleverd door Anas dat Allah's Apostel zei, "Help je broeder, of hij nu onderdrukker is of wordt onderdrukt. De mensen vroegen, "O Allah's Apostel! Het is duidelijk dat we een onderdrukte broeder horen te helpen, maar hoe helpen we hem als hij de onderdrukker is?" De Profeet zei, "Door te voorkomen dat hij anderen onderdrukt." (Sahih Al-Bukhari).

Uit deze overlevering wordt duidelijk dat het helpen van een onderdrukte Moslimbroeder twee betekenissen heeft. De eerste is door naast hem te staan tegenover de onderdrukker en de onderdrukte te helpen met leven, geld of aanroeping totdat hij zijn rechten terug heeft. Deze daad zal sterk worden beloond door Allah. De Profeet Mohammed (saws) zei: “Allah helpt zijn dienaar zolang de dienaar zijn Moslimbroeder helpt.”  (Sahih Muslim). Het is overgeleverd door 'Abdullah bin Umar: Allah's Apostel zei, "Een Moslim is een broeder van een andere Moslim, dus hij behoort hem niet te onderdrukken, noch behoort hij hem over te leveren aan een onderdrukker. Wie zich bezighoudt met het bevredigen van een behoefte van een broeder, zal ondervinden dat Allah zich bezighoudt met het bevredigen van zijn behoefte. Wie de tegenspoed van een moslim doet verdwijnen, zijn tegenspoed zal door Allah op de Dag des Oordeels verwijderd worden. En wie tekortkomingen (van een moslim) verbergt, zijn tekortkomingen zullen door Allah op de Dag des Oordeels verborgen worden." Dus het helpen van de onderdrukte betekent het beschermen en verdedigen van zijn eer. Dit kan worden bereikt door hem geld en aalmoezen te geven en zo te ondersteunen in financiële nood. Ook kan Allah in het geheim worden aangeroepen door het verrichten van smeekbedes en te Hem te vragen om de problemen van de broeder te verwijderen. De Profeet Mohammed(saws) zei: “Voor een ieder die Allah in het geheim aanroept omwille van een Moslimbroeder, zegt een engel: ‘Hetzelfde is voor jou’. (overgeleverd door Muslim).

De tweede betekenis is het helpen van een Moslimbroeder die de onderdrukker is door te voorkomen dat hij anderen onderdrukt, door tegenover hem te gaan staan en hem te stoppen en door Allah aan te roepen dat Hij hem leidt naar het rechte pad. Het helpen van de onderdrukten op deze manier betekent het helpen van de hele gemeenschap, het verspreiden van veiligheid onder hen en het terugdringen van bedreigingen zelfs als dit betekent dat er tegen de onderdrukker moet worden gevochten. Allah zegt: 

“En als twee partijen van gelovigen met elkaar slaags raken, sticht dan vrede tussen hen. Als dan de ene partij de andere onrecht aandoet, bevecht dan degenen die onrecht plegen, totdat zij terugkeren naar het bevel van Allah”  (Surat Al-Hujurat, 9).       

Het voorkomen van onderdrukking leidt tot het vermijden van corruptie, het verspreiden van gelijkheid en rechtvaardigheid tussen mensen en het verspreiden van rust en vrede onder mensen. Zodat sterke mensen de zwakken niet zullen onderdrukken. In het licht van deze Islamitische richtlijn heeft Abu Bakr Al-Saddiq een strategie ontwikkelt om met Moslims om te gaan. Hij zei: De zwakke onder jullie is sterk bij mij totdat ik zijn rechten teruggeef als Allaah het wil. En de sterke onder jullie is zwak bij mij totdat ik de rechten van hem terugneem als Allah het wil.”

 27.  Het verwijderen van schade en reinheid:

De Profeet Mohammed (saws) zei: “Reinheid is de helft van het geloof”. (Sahih Muslim). Zuiverheid is een vorm van reinheid en is erg belangrijk binnen de Islam. Het verwijderen van schade van de weg valt onder het laagste niveau van geloof. Er is overgeleverd dat Abu Huraira zei dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Geloof heeft meer dan zeventig takken, de hoogste is ‘Er is geen god behalve Allah’ en de laagste is iets van de weg verwijderen wat schadelijk kan zijn, en bescheidenheid is een tak van het geloof.” (Sahih Muslim). En hij zei ook: “Ik zag een man het Paradijs binnengaan als beloning voor het verwijderen van een netelige tak van de weg, welke ongemak bracht aan de Moslims.” (Sahih Muslim). Volgens de overlevering in Al-Bukhari en Muslim: De Boodschapper van Allah (saws) zei: “Terwijl een man aan het lopen was, zag hij een netelige tak op de weg liggen. Hij verwijderde het en Allah waardeerde deze daad en vergaf hem.”

 28.   Tijd geven aan de persoon met een schuld welke hij kan betalen en een persoon die zijn schuld niet kan betalen hiervan bevrijden:

Abu Qatadah leverde over: De Boodschapper van Allah zei: “Wie het gemakkelijk maakt voor iemand (met schulden) in moeilijkheden, Allah zal het gemakkelijk voor hem maken in deze wereld en in het Hiernamaals.” (Sahih Muslim).

Abu Hurrirah leverde over: De Boodschapper van Allah zei: “Er was een man die geld leende aan de mensen en hij zei tegen zijn knecht: ‘Wanneer iemand bij je komt die failliet is, toon hem zachtheid, opdat Allah onze fouten kwijtscheldt. Toen hij Allah ontmoette (toen hij stierf) vergaf Allah hem zijn fouten. “ (Al-Bukhari and Muslim).

 29.  Het aanroepen van Allah:

Allah, De Verhevene zegt:

“En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en goede werken verricht, en die zegt: “Voorwaar, ik behoor tot de Moslims.” (Surat Fussilat, 33).

Het uitnodigen om Allah te aanbidden is een grote daad met een belangrijk doel en het is een verplichting die veel moslims vandaag de dag negeren. Het is een geweldige kans om mensen te leiden naar het ware geloof en om het licht van de Islam te verspreiden over de hele wereld. Bovendien, is het uitnodigen om Allah te aanbidden niet beperkt tot het leiden van niet-Moslims naar Islam, maar is meer algemeen en kan ook inhouden dat je Moslims leidt naar het juiste pad van Islam. Daarnaast kan het betekenen dat je innovaties in de religie afwijst, evenals fouten in het praktiseren van Islam en het heidendom. 

Onze Profeet Mohammed(saws) is een goed voorbeeld voor alle Moslims. Hij vroeg zijn volk om het heidendom af te wijzen en alleen Allah te aanbidden. Toen de Profeet een overeenkomst sloot met de mensen van Qoerajsh in Hodaybya, begon hij de buurstammen en steden van Arabië tot Islam te roepen. Bijvoorbeeld, hij zond boodschappers om koningen en presidenten van omringende landen en stammen uit te nodigen tot Islam, het ware geloof. De Profeet van Allah was altijd vriendelijk en zachtaardig wanneer hij mensen uitnodigde om Allah te aanbidden, Allah de Almachtige zegt:

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.” (Sur5t An-Nahl, 124).

 Bovendien volgden de metgezellen van de Profeet Mohammed zijn voorbeeld na zijn dood totdat Islam over de hele wereld was verspreid. Allah zegt:

“Zeg(O Mohammad SAW): "Dit is mijn Weg (godsdienst), ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.” (Surat Yusuf, 108).

Helaas is onwetendheid in veel van de Islamitische landen een wijdverspreid fenomeen dezer dagen, laat staan onwetendheid bij de Islamitische heersers. Zij hebben het beeld van Islam bij niet-Moslims in het oosten en westen vervormd. Om deze reden moet elke Moslim zijn best doen wat betreft het verspreiden van Islam op de juiste manier, bijvoorbeeld door het geven van liefdadigheid of door de correcte gedachtengoed uit te dragen..  

 30.  Het leiden van mensen naar Islam en de authentieke Sunna:

Eén van de directe gevolgen van het oproepen van mensen om Allah te aanbidden, is dat je mensen leidt in het volgen van de religie van Islam. Hoe blij is iemand die mensen naar Islam leidt, zoals de Profeet Mohammed tegen Ali zei bij de verovering van Khyber: “Bij Allah, wanneer een enkele persoon is geleidt naar Islam door Allah via jou, zal dit beter voor je zijn dan het bezitten van vele rode kamelen.” (sahih Muslim en Al-Bukhari).

Dat betekent dat je de rijkdom en gemakken van dit leven niet tot je voornaamste zorg moet maken. In plaats daarvan, moet je de intentie hebben om mensen te leiden naar Islam.

Het begeleiden van mensen kan door ze naar het ware pad van Islam te leiden, door Allah te aanbidden, door niet-Moslims naar Islam te begeleiden. Bij al deze manieren zal je een geweldige beloning krijgen tot aan de Dag des Oordeels. Als je mensen niet op een directe manier kunt leiden omdat je kennis van Islam beperkt is of omdat je weet hoe hiermee te beginnen, dan kun je verwijzen naar centra die niet-Moslims naar Islam leiden en Moslims naar het rechte pad leiden. Allah heeft dit makkelijk voor ons gemaakt doordat in ons land dergelijke centra bestaan. Wanneer je deze centra helpt en ondersteunt, zal je ook hiervoor worden beloond door Allah. Bovendien zal je beloning verdubbeld worden, omdat je ook wordt beloond voor de daden van de persoon die je hebt geleid. De Boodschapper van Allah zei: “Degene die een heilzaam gebruik introduceert in de Islam zal de beloning krijgen daarvan en van iedereen die het praktiseert na hem zonder vermindering van hun beloning.” (Sahih Muslim).

Abu Mas’ud ‘Uqbah bin ‘Amr Al-Ansari Al-Badri leverde over: De Boodschapper van Allah zei: “Wie een ander leidt tot het doen van een deugd zal hiervoor deze beloning ontvangen, net als degene die de goede daad uitvoert.” (Sahih Muslim).

Een aantal manieren van het leiden van mensen naar Islam is het publiceren van boeken en dvd’s, maar ook het steunen en voorzien van hen die oproepen tot aanbidding van Allah. Hiervoor zal je dezelfde beloning krijgen als hen.

 31.  De gehoorzaamheid van een vrouw aan haar man:

De Profeet Mohammed (saws) zei: "Wanneer een vrouw haar dagelijkse vijf gebeden verricht, vast in de maand Ramadan, haar kuisheid bewaakt en haar man gehoorzaamt, zal er tegen haar worden gezegd: Treed het Paradijs binnen via de poort die jij wenst." (Ibn Hibban)

De gehoorzaamheid van een vrouw aan haar man is de voornaamste bron van geluk en stabiliteit in een gezin, zolang het volgens de Islamitische regels is en de gehoorzaamheid aan een dienaar niet de ongehoorzaamheid aan Allah betekent. Het gezin is als een schip waar de man de kapitein is. Het schip kan niet overleven wanneer men niet gehoorzaam is aan de kapitein en zonder raadpleging van gezinsleden. Allah zegt:

“De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen omdat Allah de één boven de andere bevoorrecht heeft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allah (ook) waakt.” (Surat An-Nisa, 34).

Umm Salamah leverde over: De Boodschapper van Allah zei: “Iedere vrouw die sterft wanneer haar man tevreden over haar is, zal het Paradijs binnentreden.” (Al-Tirmidhi).

 32.  Smeekbeden die nuttig zijn voor een man en zijn familie:

   1- Smeekbede bij het binnentreden van het huis:

Verricht deze smeekbede wanneer je het huis binnentreedt: (O Allah, Ik vraag u om het beste van de ingangen en het beste van de uitgangen. In de Naam van Allah gaan wij naar binnen, in de Naam van Allah gaan wij naar buiten en op onze Heer rekenen wij.) (Abu Dawud).

Jabir b. 'Abdullah leverde over dat Allah's Boodschapper (saws) heeft gezegd: “Wanneer iemand bij het betreden van zijn huis en bij het eten Allah gedenkt, dan zal Shaytaan tegen zijn volgelingen zeggen: “Er is (hier) geen slaapplaats of voedsel om te eten.” Maar wanneer iemand het gedenken van Allah nalaat bij het betreden van zijn huis, zegt de Shaytaan tegen hen: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden om te rusten vannacht.” En wanneer iemand Allah niet gedenkt bij het eten, zegt Shaytaan: “Jullie hebben een slaapplaats gevonden en voedsel om te eten.” (Muslim).

We kunnen onze huizen beschermen tegen het kwaad van Satan door Allah aan te roepen wanneer we onze huizen binnentreden.

      2- Smeekbede bij geslachtsgemeenschap:

Er is overgeleverd door Ibn 'Abbas dat De Profeet zei, "Wanneer iemand van jullie intiem wil zijn met zijn vrouw, dient hij eerst het volgende te zeggen: 'Bismillah, Allahumma jannibna-sh-shaitan, wa jannibi-sh-shaitan ma razaqtana,' (In de Naam van Allah, O Allah, houd mij ver weg van de Shaytaan en houd de Shaytaan ver weg van wat ﷻ‬ mij schenkt) En als Hij op dat moment een kind heeft voorbestemd voor hen, zal Satan nooit in staat zijn het te schaden." (Sahih Al-Bukhari). Door dit te zeggen zal het resultaat van de geslachtsgemeenschap (met God’s wil) een vroom kind zijn die opgroeit als een goede Moslim.

 33.  Elkaar bezoeken en liefhebben omwille van Allah:

Abu Hurairah leverde over: De Profeet Mohammed zei: “Er zijn zeven groepen mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve de schaduw die Hij geeft: (en hij zei dat één van deze groepen is) Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah.” (Al-Bukhari and Muslim). En er is overgeleverd door Abu Hurrairah dat De Profeet zei: “Een man ging op pad om een broeder van hem te bezoeken in een andere stad. Allah stuurde een engel om bij de weg op hem te wachten. Toen de man voorbij kwam vroeg de engel hem: "Waar ben je van plan heen te gaan?" Hij zei: "Ik ga op bezoek bij een broeder van mij die in een andere stad woont". De engel vroeg: "Heb je hem een dienst bewezen (dus ga je nu om terugbetaling van de gunst te vragen)?" Hij zei: "Nee. Ik hou eenvoudigweg van hem, omwille van Allah (swt)". De engel vertelde de man: "Ik ben een boodschapper voor jouw van Allah (swt), gestuurd om je te zeggen dat Hij van jou houdt zoals jij houdt van jouw broeder in Zijn naam". (Sahih Muslim). Mu’adh bin Jabal leverde over: De Boodschapper van Allah zei: “Allah, de Verhevene, heeft gezegd: ‘Voor degenen die omwille van Mijn Glorie van elkaar houden zullen er zuilen van licht zijn op de Dag des Oordeels waar de Profeten en martelaren jaloers op zullen zijn.” (At-Tirmidhi).

Er is overgeleverd door Abi Idriss Al-Khawalany dat hij zei: Ik kwam op een dag de moskee van Damascus binnen. Toevallig viel mijn oog op een jonge man die altijd aan het lachen was. Een groep mensen had zich om hem heen verzameld. Wanneer zij over iets van mening verschilden legden zij dit aan hem voor en handelden vervolgens naar zijn advies. Ik vroeg wie deze man was en er werd mij verteld dat het Mu’adh bin Jabal was. De volgende dag haastte ik me naar de moskee, maar ik zag dat hij eerder dan ik was aangekomen en hij was druk met het uitvoeren van de Salat (gebed). Ik wachtte totdat hij klaar was, liep op hem af en groette hem met de Salaam. Vervolgens zij ik tegen hem, “Bij Allah ik hou van je.” Hij vroeg me: “Omwille van Allah?” Ik antwoordde, “Ja, omwille van Allah.” Hij vroeg me nog eens, “Is het omwille van Allah?” Ik antwoordde weer, “Ja het is omwille van Allah”. Toen greep hij mijn mantel, trok me naar hem toe en zei, “Verheug! Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen, ‘Allah de Verhevene, zegt:  “Mijn liefde is voor hen die van elkaar houden omwille van Mij, elkaar ontmoeten omwille van Mij, elkaar bezoeken omwille van Mij en uitgeven aan liefdadigheid omwille van Mij”.” (overgeleverd door Malek)

 34.  Goede daden met betrekking tot sociale samenwerking:

 A-Voogdij over wees zijn:

Een kind is wees wanneer hij één of beide ouders heeft verloren op jonge leeftijd. Onder deze omstandigheden heeft een weeskind grote behoefte aan sympathie en barmhartigheid, in sommige gevallen is er behoefte aan hulp in de vorm van geld. Daarom heeft  onze Profeet Mohammed(saws) ons aangespoord om weeskinderen te helpen en voor hen te zorgen zoals is overgeleverd door Sahl bin Sa’d dat De Profeet zei: “Ik zal zo zijn in het Paradijs met degene die voor een wees heeft gezorgd.” De Boodschapper van Allah hief zijn wijsvinger en middelvinger en hield deze tegen elkaar ter illustratie. (Al-Bukhari).

Door dit te volgen zullen wezen ondersteund worden door de hele samenleving en tegelijkertijd zullen de voogden van de weeskinderen dicht bij de Profeet zijn in het Paradijs. Een voorbeeld van het zorgen voor een wees zoals de Profeet van Allah heeft gezegd: “Bij het aaien van een wees over zijn hoofd krijg je een beloning voor elke haar die je aanraakt.”

We vragen Allah om genadevol te zijn voor de wezen en voor hen te zorgen.

 B-                Het zorgen voor weduwen en behoeftige mensen:

Abu Hurrairah leverde over: De Profeet zei: “Degene die zorgt en werkt voor een weduwe of een arme, is als een soldaat die vecht voor Allah’s doel of als iemand die vast gedurende de dag en de hele nacht in gebed staat zonder te rusten.” (Al-Bukhari and Muslim).

 35.  Goedheid tonen tegenover dieren:

Abu Hurrairah leverde over: De Boodschapper van Allah zei: “'Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, dronk en kwam eruit. Hij zag een hijgende hond aankomen, die aarde likte vanwege de dorst en zei: Deze hond heeft net zoveel dorst als ik heb gehad. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst leste. Allah prees zijn daad en heeft hem vervolgens Zijn vergeving getoond. De metgezellen vroegen de Profeet (saws): “Worden wij dan beloond voor het juist behandelen van dieren?” Hij (saws) zei: “Je wordt voor elk levend schepsel beloond.” (Al-Bukhari en Muslim).

Ibn Mas`ud (Moge Allah tevreden over hem zijn) leverde over: “Wij vergezelden de boodschapper van Allah toen tijdens een tussenstop op de reis, de Profeet zich voor enige tijd terugtrok om zijn behoefte te doen. Wij zagen een kleine rode vogel met twee kleine vogeltjes. Wij vingen de kleintjes en toen de moedervogel dit zag raakte ze verontrust en begon de aarde te slaan met haar vleugels. Tegen die tijd was de Profeet teruggekeerd en vroeg: ‘Wie heeft deze vogel laten schrikken door zijn jongen vast te houden? Geef hen terug aan de moeder.’ Hij zag tevens een mierenhoop die wij hadden platgebrand. Hij zei: ‘Wie heeft deze mieren verbrand?’ Wij antwoordden: ‘Wij hebben dat gedaan.’ Hij zei: ‘Het is niemand toegestaan om (schepselen) met vuur te pijnigen behalve de Heer van de Hel.’” (Abu Dawud).

Daarnaast heeft de Profeet ons bevolen om dieren op een goede manier te slachten. Shaddid b. Aus zei: Ik herinner mij twee dingen die de Profeet van Allah(saws) heeft gezegd: “Voorwaar, Allah heeft goedheid opgelegd bij alles. Als jullie doden, doodt dan goed (op een correcte en snelle manier) en als jullie slachten doe dan hetzelfde. Maak jullie messen scherp en geef het dier een snelle rust (dood).” (Sahih Muslim). Echter, het verhaal van de kameel, die bij de Profeet(saws) huilde en klaagde over zijn eigenaar geeft de moraal van dit gedrag weer.

 36.  Vechten en waken voor de zaak van Allah (Jihaad):

Er is overgeleverd door Sahl bin Sad As-Sa'di dat Allah's Apostel zei, "Om één dag de Moslims tegen ongelovigen te bewaken op de weg van Allah (Jihaad) is beter dan deze hele wereld en wat zich op haar bevindt; en een plek in het Paradijs ter grootte van de lengte van een boog of zweep van één van jullie is beter dan de hele wereld en wat zich op haar bevindt; en een ochtend of een avond besteed op het pad van Allah is beter dan de wereld en wat zich op haar bevindt." (Sahih Al-Bukhari). En het is overgeleverd dat Salman zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Eén dag en één nacht vechten voor de zaak van Allah is beter dan een hele maand vasten en bidden. En wanneer de persoon die dit doet overlijdt, zullen zijn daden beloond blijven worden en zijn gift zal voortduren, en hij zal worden gespaard van de bestraffing in het graf.”(Sahih Muslim).

Door te vechten voor de zaak van Allah (Jihaad) kunnen we het kwaad van de vijanden van Allah en de Islam voorkomen. Daarnaast kan de Islam worden verspreidt door te vechten voor de zaak van Allah. Dit zorgt ervoor dat het licht van Islam over hele wereld zal schijnen. Bovendien maakt Allah de Verhevene onderscheidt tussen de ware gelovigen en zwakke mensen door middel van het vechten (Jihaad) en beproeving zoals Allah zegt:

“Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden gaan zonder dat Allah degenen die vochten van jullie gekend doet worden en de geduldigen gekend doet worden?” (Surat Al-Imran, 142).

 Martelaren zullen een hoge status in het Paradijs hebben en ze leven, met hun Heer, en ze hebben voorzieningen zoals Allah zegt:

“En denkt niet van degene die op de Weg van Allah gedood zijn dat zij gestorven zijn. Integendeel, zij leven zelfs bij hun Heer, zij worden voorzien. Zij verheugen zich met wat Allah hen van Zijn gunsten gaf.” (Surat Al-Imran, 169-170).

Onze Profeet heeft uitgelegd dat Allah de martelaren eert zoals hij zei: “Niemand die is toegelaten tot het Paradijs zal terug willen keren naar de aarde zelfs als hij alles kon krijgen wat zich op deze wereld bevindt, behalve de martelaar die terug wil keren naar deze wereld om nog tien maal gedood te worden voor de grandioze beloning die hij hiervoor krijgt.” (Sahih Al-Bukhari).

Strijden voor de zaak van Allah kan worden gedaan met geld, leven, of beide en dit is de beste van de Jihaad. Strijden met geld heeft altijd de voorkeur over strijden met het leven omdat dit eerste makkelijker is en niet iedere persoon kan strijden met zijn leven door bijvoorbeeld lichamelijke zwakte of niet in staat zijn te reizen naar de plaats waar gevochten wordt. Echter is het strijden door middel van geld makkelijker, met name in deze dagen omdat Moslims veel vijanden hebben. We bidden tot Allah de Almachtige dat Hij de Moslims tijdens Jihaad ondersteunt en beschermt tegen de vijand over de hele wereld. Allah zegt:

“Niet gelijk zijn de (thuis-)zittenden van de gelovigen, behalve gebrekkigen, aan degenen die strijden op de Weg van Allah met hun eigendommen en hun zielen. Allah heeft de strijders met hun eigendommen en zielen een rang bevoorrecht boven de (thuis-)zitters. Aan allen heeft Allah het goede beloofd. En Allah heeft de strijders boven de (thuis-)zitters bevoorrecht met een geweldige beloning.;Met rangen van Hem en vergeving en Barmhartigheid. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Surat An-Nisa, 95-96).

Daarnaast wordt het vechten gezien als handel wat succesvol is, zoals Allah zegt:

“Voorwaar, Allah heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht omdat er voor hen het Paradijs is. Zij strijden op de Weg van Allah, zodat zij doden en gedood worden, als een belofte waar Hij Zich aan heeft verbonden, een Waarheid (die staat vermeld) in de Taurat, en de Indjil en de Koran. En wie is zijn belofte meer trouw dan Allah? Verheugt jullie daarom over jullie koop die jullie met Hem hebben gesloten. En dat is de geweldige overwinning..” (Surat At-Taubah, 111).

 “O jullie die geloven, zal ik jullie een handel tonen die jullie van een pijnlijke bestraffing redden kan? {10}  (Het is) dat jullie in Allah en Zijn Boodschapper en jullie op de Weg van Allah strijden met jullie bezittingen en jullie zielen. Dat is beter voor jullie, als jullie het maar wisten!” (Surat As-Saff, 10-11)

Bovendien is het vechten een reden voor een persoon om door Allah naar het rechte pad geleid te worden zoals Allah zegt:

“En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners.” (Surat Al-Ankabout, 69).

Jihad is beter dan het hele leven zoals is overgeleverd dat Anas zei dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Een enkelvoudige inspanning (van vechten) in de zaak van Allah in de namiddag of in de voormiddag is beter dan de hele wereld en alles wat erin ook is.” (Sahih Al-Bukhari).

 37.  Goede manieren die een Moslim moet hebben:

 A-                Goede zeden:

Er is overgeleverd door Abi El-Darda’a dat de Profeet Mohammed zei: “Er weegt niets zwaarder op de weegschaal van de gelovigen op de Dag Der Opstanding dan goede manieren. Allah houdt niet van degene die smerige en grove taal spreekt.”(At-Tirmidhi).

Er werd aan de Profeet gevraagd: Wie zijn de beste van de mensen? Hij zei: “Zij die goede manieren hebben.”

En er is overgeleverd door Aisha dat ze zei: Ik hoorde de Profeet zeggen: “Een gelovige bereikt door zijn goede gedrag de graad van degenen die overdag vast en ‘s nachts waakt in vrome aanbidding.” (Abu Dawud).

Allah, de Almachtige prijst zijn Boodschapper zoals Allah zegt:

“En voorwaar, jij (O Mohammed) beschikt over een hoogstaand karakter.” (Surat Al-Qalam, 4).   

Toen Aisha gevraagd werd over de manieren van de Profeet Mohammed (saws), zei ze: “Zijn manieren waren die van de Koran.”       

En de Profeet van Allah zei over hemzelf: “Mijn God Allah heeft me opgevoed met goede manieren en Hij perfectioneerde mijn manieren.”

Zorg daarom dat je de manieren van de Profeet van Allah volgt om het geluk van dit leven en het Hiernamaals te krijgen. Abu Hurairrah leverde over: De Profeet(saws) werd gevraagd over een daad die als eerste iemand naar het Paradijs zou leiden. Hij antwoordde, “Het vrezen van Allah en het hebben van goed gedrag.” (At-Tirmidhi).

Mensen met goede manieren zullen dichter bij de Profeet Mohammed zijn op de Dag des Oordeels. Er is overgeleverd door Jaber dat de Profeet zei: “De meest geliefde onder jullie op de Dag Des Oordeels is degene met de beste manieren. Deze persoon zal op die dag het dichtst bij mij staan.” (At-Tirmidhi).

Goede manieren in dit leven hebben effect op de gehele gemeenschap en religie in het algemeen. Weet dat Islam is verspreid in de landen van Oost-Azië door de Moslim handelaren en hun goede manieren.

Hierna volgen voorbeelden van een aantal goede manieren die elke moslim dient te hebben:

 1-      Geduld:

Geduld is een verheven standaard van karakter en het is een kenmerk van de rechtschapen mensen zoals Allah zegt in de Koran, in naam van zijn Profeet Jacob wiens zonen zeiden dat hun broer Jozef was opgegeten door een wolf:

“Daarom is geduld het best. En Allah is het Die om hulp wordt gevraagd bij wat jullie beschrijven." (Surat Yusuf, 18).

Verder, toen Jacobs zonen terug kwamen van Egypte zonder hun jongste broer zei hij (Jacob):

(Mijn) geduld is goed. Hopelijk brengt Allah hen allen terug bij mij. Voorwaar, Hij is de Alwetende, de Alwijze."(Surat Yusuf, 83).

Geduld is van de Sunna van onze Profeet Mohammed en zijn metgezellen zoals zij met geduld de martelingen en bestraffingen van Quraish verdroegen, zoals Allah hen in de Edele Koran beschrijft:

“Maar vroom is wie gelooft in Allah en...de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd. Zij zijn diegenen die oprecht zijn, en zij zijn het die de Moettaqoen zijn.” (Surat Al-Baqarah, 177).

Er is overgeleverd dat Suhaib zei dat de Boodschapper van Allah(saws) zei: “Hoe wonderlijk is het geval van de gelovige; er is goeds voor hem in alles en dit is bij niemand anders het geval dan bij de gelovige. Wanneer hij iets aangenaams ervaart, uit hij zijn dankbaarheid tegen over Allah, en dat is goed voor hem; wanneer hij tegenslag ervaart, heeft hij er geduld mee, en dat is goed voor hem.” (Muslim). En er is overgeleverd door Abu Said en Abu Hurairrah dat de Profeet(saws) zei: “Geen enkel ongemak en geen enkele moeilijkheid, ziekte, verdriet, of bezorgdheid of zelfs een prik van een doorn treft de gelovige zonder dat Allah hiervoor zijn zonden uitwist op grond van het geduld van de gelovige.”(al-Bukhari and Mulslim).

Er zijn verschillende soorten van geduld:

- geduldig zijn in de gehoorzaamheid aan Allah. Allah zegt:

“Voorwaar, het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden gegeven.” (Surat Az-Zumar, 10).

- geduldig zijn in het uit de buurt blijven van verboden zaken. De Profeet Mohammed(saws) zei: “Wie iets achterwege laat omwille van Allah, de Almachtige en Grandioze, Hij zal het vervangen met iets wat beter is dan dat”. (Ahmed).

- geduldig zijn met hetgeen Allah heeft voorbestemd. Allah zegt:

“Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: (Inna lillahi wa inna ilaihi raji’oen) “Voorwaar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen Wij terugkeren”. Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen.” (Surat Al-Baqarqh, 156-157)

 2-      Vermijden van een geschil:

Er is overgeleverd door Aby Omamah dat de Profeet van Allah zei: “Ik garandeer een huis aan de rand van het Paradijs aan degene die een discussie vermijdt, ook al heeft hij gelijk. Ik garandeer een huis in het midden van het Paradijs aan degene die liegen vermijdt, zelfs als hij grappen maakt en ik garandeer een huis in het bovenste gedeelte van het Paradijs voor degene met een goed karakter..” (abu Dawod). Het is om deze reden dat Allah de Almachtige Zijn Boodschapper verordende om op een goede manier met de mensen te discussiëren zoals Allah de Verhevene zegt: “Discussieer niet anders dan op de beste wijze met de mensen.” Dit betreffende zijn recht om te twisten met de mensen van het Boek. Allah, de Almachtige zei tegen Moesa en zijn broeder Haroen (ra) toen Hij hen beval om Firaun uit te nodigen en met hem te praten: “Spreek mild tot hem, wellicht laat hij zich vermanen of vreest hij (Allah).”

 3-      Mildheid en tolerantie:

Er is overgeleverd door Ibn Abbas dat de Profeet zei tegen Ashaj Abdul-Qais, “Je beschikt over twee kwaliteiten waar Allah van houdt. Mildheid en tolerantie.”(Muslim).

 4-      Het nakomen van beloften:

Allah, de Almachtige zegt:

 “.. en komt de belofte na. Voorwaar, over de belofte worden jullie (op de Dag der Opstanding) ondervraagd.” (Surat Al-Isra’, 34).

Het nakomen van beloften is één van de eigenschappen van de succesvolle gelovigen zoals Allah zegt:

“Waarlijk, de gelovigen slagen.” (Surat Al-Mu’minun, 1)

“En degenen die goed zorgen voor wat hen is toevertrouwd en voor hun beloften.” (Surat Al-Mu’minun, 8).

“Maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de Schrift en de Profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven, en die de salat onderhoudt, de zakat geeft en die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd. Zij zijn diegenen die oprecht zijn, en zij zijn het die de Moettaqoen zijn.” (Surat Al-Baqarah, 117).

Het nakomen van beloften is een belangrijke kwestie en daarom heeft Allah de ongelovigen die verdragen hebben met Moslims uitgesloten van de vier-maanden periode, die Allah hen bij de heilige Moskee gaf zoals Allah zegt:

“Trekt dan vier maanden in het land rond, en weet dat jullie het plan van Allah nimmer kunnen ontkrachten. En voorwaar, Allah vernedert de ongelovigen.” (Surat At-Taubah, 2).

“Behalve met de veelgodenaanbidders met wie jullie een verbond zijn aangegaan, (en) die jullie daarna niets tekort hebben gedaan en die niemand tegen jullie hebben geholpen. Komt dan het verbond met hen na, tot het eind van de overeengekomen termijn. Voorwaar, Allah houdt van de Moettaqoen.” (Surat At-Taubah, 4).

En dit is het verbond van Allah en we moeten ons hieraan houden en het vervolmaken zoals Allah zegt: 

“En komt het verbond met Allah na wanneer jullie je verbonden hebben, en breekt niet jullie eden nadat jullie ze bevestigd hebben.” (Surat An-Nahl, 91)

 5-      Waarachtigheid:

Abdullah bin Mas’ud leverde over: De Profeet zei, “Vertel uitsluitend de waarheid want deze leidt tot vroomheid en vroomheid leidt tot het Paradijs. Een man volhardt in het spreken van de waarheid totdat hij bij Allah staat geregistreerd als waarheidsgetrouw persoon. (Hierover is overeenstemming).

De waarheid fungeert als een bescherming in dit leven en het Hiernamaals. Een voorbeeld hiervan in dit leven is het voorbeeld van de drie mannen die achterbleven in de Slag bij Tabuk. Het is een zekerheid in het hiernamaals zoals Allah zei over de status van de Profeet Jezus (as) tijdens de Dag des Oordeels, Allah zegt:

“Allah zei: “Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid de waarachtigen zal baten; er zijn voor hen Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Allah is welbehaagd met hen en zij zijn welbehaagd met Hem. Dat is de geweldige overwinning.” (Surat Al-Maidah, 119).

Bovendien is de waarheid rustgevend, zoals is overgeleverd door Hasan bin Ali, hij zei: Ik herinner me de woorden van de Boodschapper van Allah: “Geef datgene op wat je doet twijfelen en houd je vast aan datgene wat zonder twijfel is, want oprechtheid geeft rust van geest en leugenachtigheid is twijfel.” (At-Tirmidhi).

 6-      De Ghira (eer):

De Profeet Mohammed zei (tegen zijn metgezellen): “Ben je verbaasd door het eergevoel (Ghira) van Sa’d? Bij Allah, Ik heb een groter eergevoel dan hij, en Allah heeft een nog groter eergevoel dan ik heb.” (Sahih Al-Bukhari)

Er is overgeleverd door Abu Huraira dat hij zei: De Profeet zei: “Allah heeft een gevoel van eer (Ghira), en Allah’s eergevoel wordt vergroot wanneer een gelovige iets doet wat Allah verboden heeft.” (Sahih Al-Bukhri).

De Profeet Mohammed(saws) werd altijd erg boos wanneer de regels van Allah werden overtreden. Een Moslim moet in het algemeen een gevoel van trots en eer hebben voor Allah en Zijn Profeet, voor de religie van Islam en voor de geleerden. Daarnaast moet hij een gevoel van trots en eer hebben voor zijn familie, vrouw en kinderen evenals voor de heiligdommen van de Moslims, zodat deze niet worden aangevallen door de vijanden van Allah. Elke Moslim die geen eer (Ghira) heeft voor elk van de bovengenoemde zaken is als een dood lichaam zonder gevoelens.

 7-      Barmhartigheid en plichtsgetrouw aan de ouders:

We  behoren barmhartig te zijn met alles, zelfs de manier waarop we dieren behandelen. Ibn ‘Umar (ra) zei: De Boodschapper van Allah(saws) zei, "Een vrouw werd bestraft doordat ze een kat opgesloten had tot deze (kat) stierf. Ze trad het Hellevuur binnen vanwege dit (als straf voor wat zij gedaan had), want ze gaf haar geen eten of water toen ze haar opgesloten had, noch liet ze haar vrij zodat ze van de insecten van de aarde kon eten.'' (Al-Bukhari and Muslim).

Het is noodzakelijk voor de Moslim om dieren vriendelijk en teder te behandelen. Wreedheid uiten jegens hen is onwettig. Er is overgeleverd door Jarir bin ‘Abdullah dat de Boodschapper van God zei: “Hij die niet barmhartig is naar de mensen, zal Allah niet barmhartig naar hem vinden.” (Al-Bukhari en Muslim). Allah beschrijft de gelovigen als barmhartig onderling zoals Allah zegt:

“Moehammad (saws) is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartig.” (Surat Al-Fath, 29).

De Profeet van Allah(saws) zei, toen hij de Moslim gemeenschap beschreef: “Degenen die geen genade tonen aan onze jongeren en die geen respect tonen aan onze ouderen behoren niet tot ons”.

Daarnaast, is er voor vriendelijkheid een grote beloning, zo is overgeleverd door Aisha dat de Profeet zei: “Allah is zachtmoedig, Hij houd van degene die ook zachtmoedig zijn in alle dingen.” (Muslim).

De Profeet was barmhartig, meelevend en vriendelijk voor behoeftigen en armen, weduwen en wezen, en hij heeft nooit een bedelaar of behoeftige persoon afgewezen. Er is overgeleverd door Abu Hurairrah dat de Profeet zijn kleinzoon Al-Hasan bin Ali kuste in de aanwezigheid van Al-Aqra’ bin Habis. Vervolgens merkte hij (Abu Hurairah) op: “Ik heb tien kinderen en ik heb nog nooit één van hen gekust.” De Boodschapper van Allah keek hem aan en zei, “Hij die geen barmhartigheid toont aan anderen, aan hem zal geen barmhartigheid getoond worden.”(Al-Bukhari en Muslim)

Er is overgeleverd door Aisha dat ze zei: Een bedoeïenman kwam naar de Profeet Mohammed (saws) en zei: Jullie kussen jullie jongens! Wij kussen hen niet.” De Profeet zei, “Ik kan geen genade in je hart brengen nadat Allah het heeft weggenomen.” (Sahih Al-Bukhari).

En er is overgeleverd door Jarir bin Abdullah Al-Bajali: De Profeet zei: “Wie geen genade heeft voor anderen, zal niet met genade worden behandeld.” (Sahih Al-Bukhari).

- Vriendelijke behandeling jegens de ouders:

Allah maakt de liefde en vriendelijke gevoelens jegens onze kinderen iets natuurlijks in onze harten. Om deze reden zijn er in de Edele Koran niet veel verzen die ons opleggen om vriendelijk en sympathiek naar onze kinderen te zijn. Daarentegen, er zijn vele verzen in de Edele Koran waarbij Allah ons als Moslims oplegt om vriendelijk en plichtsgetrouw jegens onze ouders te zijn. Met name wanneer zij oud, zwak en behoeftig zijn en de zorg en vriendelijkheid van hun kinderen nodig hebben. Allah zegt:

 “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “foei” tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: “O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was."” (Surat Al-Isra’, 23-24).

“En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren.” (Surat Luqman, 14).

“En Wij hebben de mens goedheid tegenover zijn ouders bevolen. Zijn moeder heeft hem met moeite gedragen en hem met moeite gebaard. Zijn dragen en (de tijd tot) zijn spenen duurt dertig maanden” (Surat Al-Ahqaf, 15).

De deugdzame man bidt tot Allah en roept Allah aan voor hemzelf, zijn ouders en zijn nageslacht omdat zijn smeekbede een bescherming biedt voor alle toekomstige generaties tegen Satans verleiding, zo wordt de hele aarde bewaard en beschermd volgens Allah’s wil. Allah zegt:

“Zodat wanneer hij de volwassenheid bereikt, en hij de leeftijd van veertig jaar bereikt, hij zegt: “Mijn Heer, onderwijs mij opdat ik dankbaar ben voor Uw genietingen die ﷻ‬ geschonken heeft aan mij en aan mijn ouders, en opdat ik goede werken verricht die ﷻ‬ behagen, en maak mijn nakomelingen rechtschapen. Voorwaar, ik toon ﷻ‬ mijn berouw; en voorwaar, ik behoor tot de Moslims."” (Surat Al-Ahqaf, 15).

Daarnaast, verdienen ouders de beste zorg en aandacht. Er is overgeleverd dat Abu Huraira zei: Een man kwam naar de Boodschapper van Allah (saws) en zei: ‘O Boodschapper van Allah, wie van de mensen heeft het meeste recht op goed gezelschap van mij?” Hij antwoordde: “Je moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder?” “En wie dan?” Hij antwoordde: “Je moeder.” “En wie dan?” hij antwoordde: “Je vader’”(Sahih Al-Bukhari).

Bovendien legt Allah een verband tussen het danken van Hem en het danken van de ouders, zoals Allah zegt: 

“Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer.” (Surat Luqman, 14).

Hoeveel goede daden we ook verrichten naar onze ouders toe, we kunnen ze nooit teruggeven wat zij voor ons hebben gedaan. Op een dag kwam een man naar de Profeet (saws) en hij zei dat hij zijn moeder alleen op zijn schouders had gedragen tijdens alle rituelen van de Hadj. Hij vroeg of hij, door dit te doen, zijn moeder had terugbetaald voor alle liefde die zij hem heeft gegeven tijdens zijn jeugd. De Boodschapper van Allah(saws) antwoordde door te zeggen dat hij haar zelfs niet had terugbetaald voor slechts één enkele samentrekking van de baarmoeder van zijn moeder toen zij van hem aan het bevallen was.

Plichtsbetrachting aan de ouders is één van de goede daden die de mens beschermt van verderf. Er is overgeleverd dat Abd Allah ibn ‘Umar zei: “Ik hoorde de Boodschapper (saws) zeggen: ‘Drie mannen die behoorden tot één van de gemeenschappen die jullie voorafgingen, gingen op weg tot de nacht viel. Toen zochten ze hun toevlucht in een grot. Een rotsblok viel van de berg en blokkeerde de ingang van de grot. Ze zeiden tegen elkaar: “We zullen enkel verlost geraken van deze rots als we Allah aanroepen door onze goede daden te vermelden”. Eén van hen zei: “Heer, ik had twee oude ouders en ik gaf nooit iemand anders melk te drinken vóór hen, zelfs niemand van mijn familie of één van mijn slaven. Op een dag heb ik mijn dieren op een verre plaats laten grazen en toen ik thuis terug kwam, waren mijn ouders al in slaap gevallen. Ik had hun deel van de melk gemolken maar ze waren al aan het slapen. Ik verafschuwde dat ik hen zou moeten wakker maken, of dat ik de melk aan mijn familie of mijn dienaren zou geven. Dus heb ik geduld geoefend, met de kom in mijn hand. Zo wachtte ik tot de dageraad voor ze wakker werden, terwijl mijn kinderen aan mijn voeten schreeuwden van de honger. Uiteindelijk werden ze wakker en dronken hun deel. Heer, als ik dit alles gedaan heb, hopend op Uw tevredenheid, bevrijd ons dan van het verdriet waarin we ons bevinden wegens deze rots!” De rots verplaatste zich vervolgens een beetje.’” (Muslim).

Voorwaar, het niet goed behandelen van de ouders is een directe reden om niet het Paradijs binnen te treden zoals is overgeleverd door Abu Hurairrah dat de Boodschapper van Allah zei: “De persoon in wiens aanwezigheid één van zijn ouders of beiden de ouderdom bereikt, maar niet het Paradijs betreedt (door goed te zijn voor zijn ouders).” (Muslim).

Je houden aan de verplichtingen en het zorgen voor je ouders is een voorbeeld van hoe je hen dient te behandelen. ‘Aisha (ra) leverde over dat een man tegen Allah’s Boodschapper (saws) zei: Mijn moeder is plotseling overleden en ik denk dat als zij in staat was om te spreken, dan had zij bevolen om (namens haar) een aalmoes uit te gevem. Kan ik namens haar aalmoes uitgeven?” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ja.”(Muslim).

 8-      Versterken van de banden van bloedverwantschap:

Abu Hurairrah leverde over: de Boodschapper van Allah zei: "Allah heeft Zijn schepping gecreëerd en toen Hij klaar was, kwam Ar-Rahm (de baarmoeder/familieband) op en richtte zich tot Allah waarop Allah zei, "Wat is er aan de hand?" Daarop zei het, "Ik zoek toevlucht tot ﷻ‬ voor Al-Qatiah (degene die de familiebanden verbreken)" Waarop Allah zei, "Accepteer je het (ben je tevreden) als ik Mijn Gunsten neerzend op degene die jouw banden behoudt, en Mijn Gunsten weerhoud van degene die jouw banden verbreekt?" Daarop zei het, "Ja, O mijn Heer!" Toen zei Allah, "Dat is voor jou." (Al-Bukhari en Muslim).

Er is overgeleverd dat Abu Huraira zei: "O boodschapper van Allah, het is zo dat ik de banden met mijn naaste familieleden onderhoud, maar zij verbreken (de band met) mij; en ik behandel hen goed, maar zij behandelen mij slecht; en ik ben zachtmoedig voor hen, maar zij zijn grof tegen mij." Hij(saws) zei; "Wanneer je bent zoals jij zegt, dan is het alsof jij hen voedt met hete as, en zolang jij daarmee doorgaat zal jij een helper van Allah tegen hen hebben." (Sahih Muslim)

Bovendien is het onderhouden van een goede band met familieleden een middel voor het verkrijgen van rijkdom en een lang leven.

Er is overgeleverd dat Anas ibn Malik zei dat de Boodschaper van God(saws) zei:  "Wie graag in zijn levensbehoeften voorzien wenst te worden en lang wenst te leven, moet een goede band houden met zijn bloedverwanten'. (Sahih Muslim).

 9-      Neerslaan van de blik, Bedekking (Sluier) en het Vragen om toestemming:

Allah, de Almachtige zegt:

“Zeg (O Moehammad) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven. En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is.” (Surat An-Nur, 30-31).

Jarir bin `Abdullah (ra) zei: Ik vroeg de Boodschapper van Allah (saws) over (de Islamitische regels omtrent) het per ongeluk kijken naar (een vrouw die Islamitisch gezien niet voor hem is toegestaan) en hij beval mij om weg te kijken. (Muslim).

 -Sluier: Allah verordende de sluier voor de vrouw om haar eer en waardigheid te beschermen. Daarnaast stimuleert het dat men de blik neerslaat en is het een bescherming voor de hele gemeenschap tegen verleidingen. Allah zegt:

 “O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Surat AlAhzab, 59).

 -Toestemming vragen (toestemming vragen wat betreft het kijken): Het neerslaan van de blik en toestemming vragen om te kijken zorgt voor kuisheid, zuivert het hart en verblijdt Allah. Daarentegen, het niet neerslaan van de blik stimuleert overspel in de samenleving en zorgt voor grote zonden. Er is overgeleverd door Sahl bin Sa’d dat hij zei: Op een dag keek een man door een gat in het huis van de Profeet en zag hem zijn hoofd krabben met een kam. De Profeet merkte de man op en zei, "Als ik me had gerealiseerd dat u mij begluurde, dan zou ik deze kam in uw oog hebben gestoken. De reden dat mensen toestemming moeten vragen is dat zij worden afgehouden van dingen die zij niet mogen zien." (Sahih Al-Bukhari).

    10- Haya’ (ingetogenheid):

Onze Profeet Mohammed beschrijft Haya’ (ingetogenheid) zoals hij zei: “en ingetogenheid is een deel van het geloof.” (Sahih Al-Bukhari). Het geloof behoort te voorkomen dat Moslims zonden begaan en bescheidenheid (Haya’) verbiedt Moslims om slechte eigenschappen te hebben. Bescheidenheid is een klein onderdeel van het geloof en brengt een Moslim niets anders dan dat hij anderen goed behandelt, goed spreekt en op een goede manier omgaat met zijn familie en gemeenschap. Er is overgeleverd door Imran bin Husain dat hij zei: De Profeet Mohammed zei: “Haya’ (ingetogenheid) brengt niets anders dan goed.” (Sahih AL-Bukhari).

Er is overgeleverd door Abu Mas’ud dat de Profeet (saws) zei: “Eén van de gezegden van eerdere Profeten is: ‘Als je geen schaamte kent, doe dan wat je wilt.’”  (Sahih Bukhari).

Geleerden zeggen: bescheidenheid is in feite een eigenschap wat mensen ervan weerhoudt slecht gedrag te vertonen en mensen hun rechten niet te geven die ze verdienen.

Bescheidenheid is één van de karaktereigenschappen van de Profeet Mohammed(saws). Zijn metgezellen beschreven hem als volgt: “Hij was meer bescheiden dan een maagd die gesluierd was”. Bescheidenheid is een goede eigenschap voor mannen omdat het hun moraal en goedheid verhoogt. Voor vrouwen is het een goede eigenschap omdat het hun waardigheid en kuisheid bewaart. Ingetogenheid is als een kledingstuk dat het lichaam bedekt, als een man het niet heeft, worden zijn fouten, slecht gedrag en slechte eigenschappen getoond.

 38.  Vergeving:

Door Allah om vergeving te vragen, verwijdert Hij zonden. Allah zegt:

“En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.”  (Surat Al-Imran, 135).

Allah zegt:

 “En wie slechte werken verricht of zichzelf onrecht aandoet, maar dan om vergeving bij Allah vraagt: hij zal vinden dat Allah vergevensgezind, Meest Barmhartig is.” (Surat An-Nisa’, 110).

Ibn Mas’ud zei: de Boodschapper van Allah zei: “Hij die zegt: ‘Astaghfir ullah-alladhi la ilaha illa Huwal-Haiyul-Qayyumu, wa atubu ilaihi (Ik zoek de bescherming van Allah, er is geen ware god behalve Allah, de Eeuwig-levende, de Zelfvoorzienende, en ik wend me tot Hem in berouw), zijn zonden zullen  worden vergeven, zelfs als hij wegloopt van het slagveld (terwijl hij vecht voor een Zaak van Allah).” [Abu Dawud, At-Tirmidhi en Al-Hakim (onder voorwaarde van Al-Bukhari en Muslim voor het accepteren van de Hadith)].

Op gezag van Anas die zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Allah, de Almachtige heeft gezegd: “O Zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, al reiken je zonden tot de wolken in de lucht, als je Mij om vergeving vraagt, zal Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij komt met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt tot Mij zonder deelgenoten aan Mij toe te schrijven, dan zou Ik je vergeving schenken bijna zo groot als dat (de aarde).” (At-Tirmidhi).

Vergeving vragen maakt de zielen en harten schoon en puur. Er is gezegd: degene die Allah constant om vergeving vraagt voor een zonde, is zonder zonden. Daarnaast is vergeving een middel om de voorzieningen van Allah te vergroten zoals Allah in de Koran zegt. Allah spreekt in dit vers namens Noah toen hij zijn mensen het volgende beloofde:

"Toen zei ik: “Vraagt jullie Heer om vergeving: voorwaar, Hij is Vergevensgezind. 'Hij zal dan overvloedige regens uit de hemel over jullie neerzenden; 'En jullie bezittingen en kinderen vermeerderen en Hij zal jullie tuinen schenken en Hij zal jullie rivieren schenken.' " (Surat Nuh, 10-12).

De Profeet Mohammed(saws) adviseerde ons om vergeving voor onszelf en alle moslims te vragen. Allah zegt:

“Weet dat er geen god is dan Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden en voor (de zonden van) de gelovige mannen en de gelovige vrouwen.” (Surat Mohammed, 19).

Al-Agharr Al-Muzani zei: de Boodschapper van Allah zei: “Soms bemerk ik dat ik een sluier over mijn hart heb, en ik vraag Allah honderd keer per dag om vergeving.” (Muslim).

Er is overgeleverd door Abu Hurairrah dat hij zei: Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Bij Allah! Ik zoek Allahs vergeving en richt me tot Hem in berouw meer dan zeventig keer per dag.” (Al-Bukhari).

Ibn ‘Umar zei: We hoorden dat de Boodschapper tijdens één enkele bijeenkomst honderd keer het volgende zei: Rabb-ighfir li, wa tubb ‘alayya, innaka antat-Tawwabur-Rahim. (Mijn Heer! Vergeef en excuseer mij. Inderdaad, ﷻ‬ bent de Berouwaanvaardende en de meest Genadevolle.” (Abu Dawud and At-Tirmidhi).

De Boodschapper van Allah adviseerde ons om constant vergeving te vragen, met name vlak voor zijn dood. Allah zegt:

“Prijs dan de Glorie van jouw Heer en vraag Hem om vergeving. Voorwaar, Hij is Berouwaanvaardend.” (Surat An-Nashr, 3).

Aisah leverde over: “Voordat de Profeet van Allah stierf was hij gewoon de volgende smeekbede vaak te zeggen: “Subhan Allah wa bihamdihi; Astaghfir-ullah wa atubu ilaihi (Allah is vrij van elke imperfectie, en ik begin met het prijzen van Hem. Ik smeek om Allah’s vergeving en ik keer me berouwvol naar Hem.” (Al-Bukhari and Muslim).

Bovendien, vergeving neemt stress weg en brengt voorzieningen voort. Ibn ‘Abbas zei: de Boodschapper van Allah zei: “Als iemand voortdurend de vergeving van Allah zoekt, zal Allah hem een uitweg bieden bij elke situatie van nood, Hij zal elke angst wegnemen en hem voorzieningen bieden die hij niet verwacht.” (Abu Dawud).

Allah houdt van de mensen die vragen om Zijn vergeving. Allah zegt:

“En vraag om vergeving bij Allah, Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Surat An-Nisa’, 106).

Er is overgeleverd dat Abu Hurairrah zei dat de Boodschapper van Allah zei: “Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, als jullie geen zonden zouden plegen, dan zou Allah jullie vervangen door andere mensen die wel zonden zouden plegen. Vervolgens zal Allah hen vergeven nadat zij Zijn vergeving gezocht hebben.(Muslim).

Allah heeft de gelovigen die Hem om vergeving vragen een belofte gedaan. Zo zegt Hij:

“Voor degenen die (Allah) vrezen zijn er Tuinen (het Paradijs)..”  (Surat Al-Imran, 15).

Allah heeft straffen neergezonden naar de vorige generaties toen zij niet in hun profeten geloofden. Maar met Zijn grote Genade voor onze natie heeft Allah belooft geen straf neer te zenden zolang de Profeet Mohammed leeft en na zijn dood zolang we om Allah’s vergeving vragen. Allah zegt:

“Maar Allah zal hen nooit bestraffen terwijl jij (Mohammed) je onder hen bevindt, en Allah zal hen nooit bestraffen terwijl zij om vergeving vragen.” (Surat Al-Anfal, 33).

Blijf de meest superieure manier van vergeving vragen herhalen met een sterk geloof en je zult één van de mensen van het Paradijs zijn.  

Er is overgeleverd door Shaddad bin Aus: De Profeet zei "De Profeet zei: “De meest superieure manier om van Allah vergeving te vragen is: 'Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta, Anta Khalaqtani wa ana abduka, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, A'udhu bika min Sharri ma sana'tu, abu'u Laka bini'matika 'alaiya, wa Abu Laka bidhanbi faghfirli innahu la yaghfiru adhdhunuba illa anta." ("O Allah, ﷻ‬ bent mijn Heer, er is geen god dan ﷻ‬, ﷻ‬ heeft mij geschapen en ik ben Uw dienaar en ik heb een verbond met ﷻ‬. Ik zoek mijn toevlucht bij ﷻ‬ tegen het kwaad wat ik bedrijf, ik wend mij in berouw tot ﷻ‬, vergeef mijn zonden, want er is zeker niemand ander die zonden vergeeft dan ﷻ‬.")

De Profeet voegde eraan toe. “Als iemand het reciteert tijdens de dag met standvastig geloof erin, en sterft op dezelfde dag voor de avond, zal hij zijn uit de mensen van het Paradijs; en als iemand het ’s nachts reciteert met standvastig geloof erin, en sterft voor de morgen, zal hij zijn uit de mensen van het Paradijs.”(Al-Bukhari).

Thauban leverde over: Wanneer de Boodschapper van Allah klaar was met zijn gebed, smeekte hij driemaal om vergeving door ‘Astaghfirullah’ te zeggen en daarna zei hij:

“Allahumma Antas-Salamu, wa minkas-Salamu, tabarakta ya Dhal-Jalali wal-Ikram. (O Allah! ﷻ‬ bent de Salaam, van ﷻ‬ komt de Salaam en gezegend bent ﷻ‬. Alle Eer en Waardigheid is van ﷻ‬. .” Imam Al-Auza’I (één van de overleveraars) van deze Hadith werd gevraagd: “Hoe moet om vergeving worden gevraagd?” Hij antwoordde: “Ik zeg: Astaghfirullah, Astaghfirullah (Ik vraag vergeving bij Allah. Ik vraag vergeving bij Allah).” (Muslim).

We vragen Allah om vergeving voor elke tekortkoming, vergeetachtigheid en al onze fouten, Ameen.


 39.  Conclusie

Tot slot, we vragen Allah ons te leren over dat wat we niet weten en ons voordeel te geven uit wat we hebben geleerd. Allah is meest gul en mild. Ons laatste gebed is dat alle lofprijzingen en dank aan Allah zijn, de Heer van de ‘Alamîn en vrede zij met alle profeten en onze Profeet Mohammed en al zijn metgezellen en familieleden.