Mensenrechten in de Islam En Algemene veel voorkomende Misvattingen ()

Abdel Arrahmane ibn Abdel Alkariem Ashiehaton

 

Mensenrechten in de Islam En Algemene veel voorkomende Misvattingen

|

 Mensenrechten in de Islam En Algemene veel voorkomende Misvattingen

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& K.de Wit

Mensenrechten in de Islam

En Algemene veel voorkomende  Misvattingen

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& K.de Wit

Revisie door:

umm hamza

Auteursrechten: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur, behalve voor gratis verspreiding, zonder enige toevoeging, wijziging of deletie van enig deel van het boek.

www.islamland.com


 Introductie

Alle lof is verschuldigd aan Allah en moge Allah zijn Profeet noemen en verheerlijken en hem en zijn huishouding, zijn metgezellen, en degenen die zijn weg volgen, beschermen tegen  elk kwaad, en hen veiligheid verlenen op de Dag van de Heropstanding.

Iedere gemeenschap moet  zorgen voor de  rechten van de inwoners die voor  hen de basis benodigheden en bescherming  garanderen, en zorgen dat zij het gevoel hebben er bij te horen en  verbonden te zijn met de ‘lagere’ sociale groepen. Individuen moeten zich veilig voelen  en een gevoel hebben er bij te horen om hun taken en verplichtingen naar tevredenheid uit te voeren.

Momenteel zijn er drie te onderscheiden trends in onze wereld waarneembaar. De eerste trend overdrijft het recht van het individu op de gemeenschap. Deze trend geeft het individu volledige vrijheid te doen wat hij wil met minimale beperkingen hierbij. Helaas lijdt dit tot een chaotische sociale situatie want wanneer ongelimiteerde vrijheid aan het individu wordt verleend,gaan  egoïstische verlangens overheersen en dit brengt conflicten met zich mee. De gehele gemeenschap lijdt onmetelijk onder hebzucht en egoïsme. Deze trend is ontstaan in de liberale, democratische, kapitalistische samenleving.

De tweede trend, in tegenstelling tot de hierboven genoemde, verdedigt het recht van de samenleving boven het individu. Deze laatste is gestript van zijn individuele rechten. Aleen de rechten in dienst van het regerende regime wordt verleend aan de individuen, volgens de dominante ideologie van de regerende klasse of groep. Deze  trend is heersend in de communistische en totalitaire samenlevingen.

De derde trend, idealiter, legt niet de nadruk op het recht van de gemeenschap boven die van het individu, noch het recht van de individu boven die van de samenleving. Elk wordt hun verschuldigde recht gegeven in het leven volgens het systeem. Rechten en verplichtingen worden bepaald en gecontroleerd door strenge regels en voorwaarden. In deze trend, hebben  de publieke belangen prioriteit boven het belangen van een individu, maar wel slechts waneer er sprake is van een serieus conflict.

In dit boekje zullen we mensenrechten in het licht van het perfect uitgebalanceerde systeem van het Islamitisch recht bespreken. Deze rechten zijn gebaseerd op overleveringen van het Goddelijke Boek van de Moslims, de Glorieuze Koran en van de Soena, (De handelingen, overleveringen etc. van Allah’s Boodschapper vzmh) de twee grote bronnen van het Islamitische leven en de jurisprudentie. De Glorieuze Koran en de Sunna hebben beide als doel een ideaal individu in een ideale samenleving te bewerkstelligen; in wisselwerking met elkaar om harmonie bij het individu te realiseren met Allah hun Heer en Schepper, met zichzelf, anderen, de samenleving in het algemeen, en andere samenlevingen in de wereld.

We geloven sterk dat het toepassen van individuele en sociale principes van de derde trend, indien begeleid door de perfect geopenbaarde wetten van Allah in de Koran en Soena, de mensheid absoluut gelukkiger en meer welvarend zal maken. De toepassing van deze principes maakt het mogelijk voor de samenleving om vrede en veiligheid te verkrijgen. Deze sociale rechten en principes zijn niet het resultaat van voorgaande ervaringen, sociale ideologien, tijdelijke en onmiddellijke noden en/of politieke drijfveren en motieven; echter dit komt van de Weldadige en de Alwetende Allah en is voor de vooruitgang en het geluk van  de mens in dit leven en de redding in het Hiernamaals.

Ons sterke geloof in de waarheid en de rechtvaardigheid van het Islamitische recht en zijn principes is vanwege het feit dat Allah, de meest Rechtvaardige en enige Schepper van de mensheid, ze heeft geopenbaard. Hij weet te allen tijde wat goed past bij Zijn schepselen, wat in hun voordeel is en wat slecht voor hen is, wat hen gelukkig of verdrietig maakt, wat hen succesvol of ellendig maakt. Door Zijn kennis en weldadigheid, heeft Hij wetten gemaakt die het best passen bij en de essentiële behoeften vervullen van al Zijn schepselen op aarde, en hun leven succesvol, veilig en aangenaam maakt.

De Glorieuze Koran, welke is geopenbaard en naar Mohammed (vzmh] is neer gezonden, is het eeuwigdurende wonder dat de basis van de essentiële regels bevat. De Soenna, het praktiseren van Allah’s Boodschapper (vzmh] van de Islam, welke de tweede bron is van de Islamitische wetgeving, bevat gedetailleerde geopenbaarde leiding. Deze regels en principes zijn aangegeven door Allah’s Boodschapper (vzmh] viertienhonderd jaar geleden in de beste vorm en op de beste wijze en zal voor altijd relevant blijven. Beide, de Glorieuze Koran en Soenna eren de mens en zijn individuele rechten in de samenleving. Deze bronnen van de Islamitische wetgeving hebben niet de behoeften en rechten van de samenleving en het publieke belang over het hoofd gezien. In feite, stelt de Almachtige Allah in de Glorieuze Koran:

(We hebben de zonen van Adam geëerd; voorzien van transport op het land en in de zee; voorzagen hem voor voeding van goede en pure zaken; gaven hun speciale gunsten, boven een groot gedeelte van Onze Creaties.] (17:70]

De mens zal alleen deze eer en privileges verkrijgen als hij zijn verplichtingen vervult en die recht teruggeeft waarvan hij dat verplicht is jegens diens eigenaren.

In navolging van het uitvoeren van deze speciale rol op aarde, is er een noodzaak voor specifieke taken, uitgevoerd door bepaalde individuen. Dit concept wordt geïllustreerd door de Almachtige Allah in de Glorieuze Koran:

[Hij is het die jullie gemaakt heeft tot (Zijn) vertegenwoordigers en erfgenamen van de aarde. Hij heeft jullie verhoogd in rangen, sommigen boven de anderen, dat Hij jullie mag beproeven in de giften die Hij jullie gegeven heeft. Dit is omdat Jullie Heer snel is in de bestraffing. Nochtans, Hij is inderdaad Vaak- Vergevend, Meest Barmhartig.] (6:165)

Sommige naties en internationale organisaties, roepen luidkeels om principes die de menselijke rechten garanderen. Islaam legde, in haar verlichtende Shari’ah ( wetgeving en jurisprudentie] veel van deze mensenrechten al veertien eeuwen geleden vast. De rechten opgesomd door moderne internationale organisaties zijn gekarakteriseerd door deficiënties en conceptualisering, fouten in de formulering, en onrecht in de uitvoering. Ze zijn het onderwerp op politieke agenda’s, economische druk en op cultuur gebaseerde gezichtspunten. Ze het stempel van het kolonialisme en imperialisme. Zulk soort rechten worden vaak niet opgesomd en vastgesteld in het belang van alle mensen, maar daarvoor in de plaats, in het voordeel van bepaalde organisaties en machtige belanghebbenden. Dit wordt steeds opvallender wanneer, zoals we in de hele wereld kunnen zien, veel van onze medemensen lijden onder de ergste gruwelijkheden, en nog steeds, is er geen organisatie die echt opkomt voor de armen en de zwakken. Onbestaanbare ongelijkheden en misbruik tussen naties en binnen naties worden talrijker, voor onze ogen, en de voorgeschreven zogenaamde hulp en ontwikkeling brengt hen echter dieper in de ellende alsof het bedoeld is om hun ellende en slavernij te juist te vereeuwigen.

Het mag zo zijn dat sommige van de humanitaire organisaties niet kunnen komen tot de hulp van sommige onderdrukte personen vanwege politieke en economische redenen. Sommige oprechte organisaties worden afgesloten van betrokkenheid in hun humanitaire streven, terwijl anderen dit wordt toegestaan omdat zij de agenda’s promoten en de sectarische idealen volgen, of speciale belangengroepen dienen, en meer geaccepteerd worden door de dominante macht. Sommige organisaties halen slogans aan als “Meng je niet in de interne aangelegenheden van andere landen” of “We moeten ons blijven beperken tot de politieke realiteit” etc. Islam roept op tot de bescherming, verdediging en de steun voor de onderdrukte mensen in de hele wereld, door het verwijderen van het belang van afkomst, zaken die onderdrukking en uitbuiting veroorzaken. Islamitisch recht is gestructureerd om elke onderdrukking en uitbuiting te verwijderen volgens regels van het voorgeschreven recht, het slechte verbiedend, en worstelend op het pad  van Allah de Verheerlijkte.

De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( En waarom zou je niet vechten voor de zaak van Allah, omwille van hen die zwak zijn, (en onderdrukt)? Mannen, vrouwen, en kinderen, hun roep is: “Onze Heer! Red ons van deze stad, wier mensen onderdrukkers zijn; en stel voor ons van ﷻ‬ iemand aan die zal beschermen; en stel voor ons van ﷻ‬ aan iemand die ons zal helpen!] (4:75]

Het is belangrijk om hier te wijzen op de handhaving van de wetten over mensenrechten in een Moslim gemeenschap die  onvermijdbaar gelinkt is aan de oprechte betrokkenheid om de  Islamitische wetten en principes zowel geschrift als in geest uit te voeren. Sommige mensen doen alleen wat goed is voor hun eigen belang. Anderen doen alleen alsof ze sommige Islamitische regels en principes toepassen, maar in werkelijkheid, proberen ze de Islam van binnenuit te vernietigen te verdraaien en te manipuleren, en belemmeren het juiste uitvoeren van de Islamitische wetgeving. Zij zijn geen voorbeelden van de verdedigers van de mensenrechten in Islam.

Daarom wijzen we hier op de verplichting dat degenen de graag objectief Islam willen bestuderen, dit zouden moeten doen op basis van haar eigen verdienste, als een volledig ontwikkeld systeem, en niet terneergeslagen raken door de kwade praktijken van sommigen die zeggen Moslim te zijn. Het afwijkende gedrag en acties van sommige individuen, groepen, mensen, of regeringen moeten niet iemands uiteindelijke beoordeling beinvloeden. Het uitvoeren van Islamitische principes en Islamitische wetgeving veranderen in overeenstemming met de betrokkenheid tot Islam en de practische mogelijkheid om deze toe te passen onder de lokale omstandigheden. Zelfs als een systeem goed is, kunnen er tekortkomingen en fouten zijn in de perceptie en uitvoering.

Voor het liegen,bedrog, breken van contracten, teleurstelling en corruptie van een persoon,  moeten we niet het systeem de schuld geven. Sinds de Islam deze slechte dingen categorisch verbiedt, moet iemand de persoon zelf afkeuren voor zijn slechte daden, maar niet het systeem. We zouden alleszins het systeem zelf moeten testen en zijn vruchten moeten bekijken. We geven hier een eenvoudig voorbeeld: als iemand een brood nodig heeft, gaat hij naar de bakker, of op zijn minst een plaats waar brood wordt verkocht, zoals een supermarkt. Als iemand een brood nodig heeft en naar de slager of groentewinkel gaat, zal hij daar geen brood vinden. Er is een algemene verklaring in de Glorieuze Koran die dit soort zaken uitlegt. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Als je de meeste mensen op aarde zou volgen, zouden ze je weg leiden van de Weg van Allah, Zij volgen niets dan gissingen: ze doen niets anders dan liegen.] (6:116]

Met spijt, observeren we dat veel Moslims over de hele wereld  niet representatief zijn voor de Islam omdat zij jammerlijke fouten maken, en serieuze verschillen in geloof en praktijk hebben. We benoemen deze ongelukkige situatie om degenen die Islaam bestuderen te waarschuwen, voor de beïnvloeding of misleiding door de houding en verdorvenheid van enige Moslims die de Islam verkeerd interpreteren. Serieuze studenten moeten niet ontmoedigd raken; beter kunnen ze kijken naar representatieve oprechte  Moslims en de basis leerstellingen van de Islam. We moedigen Moslims aan volhardend te zijn in de beste uitvoering van hun geloof in ieder aspect van het leven. We roepen niet-Moslims op om de Islam te onderzoeken en haar principes te begrijpen met een onpartijdige houding.

Er is een bekend verhaal van een nieuwe Moslim die zich bekeerde, bij het bezoeken van een Moslim land, was deze geshockeerd om de afgrijselijke situatie van de Moslim te zien in die samenleving, hoe ver zij verwijderd waren van de ideale leer en principes van de Islam. Hij zei: ‘Ik dank Allah de Almachtige dat Hij het mij mogelijk gemaakt heeft om de Islam te accepteren voor dat ik dit land heb bezocht. Als ik hier was gekomen voordat ik Islam had gezccepteerd, zou ik er nooit over gedacht hebben om Moslim te worden!’ Hij verklaarde dit omdat hij uit eerste hand het wangedrag van sommige Moslims zag. Dit is inderdaad een erg ongelukkige situatie voor degenen die ernaar streven het juiste te doen. Voor  de eerste stap naar correctie zijn bewustwording en onderwijs nodig.

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

WWW.ISLAMLAND.COM


 Islam en de bescherming van de vijf essentiele noodzakelijkheden van het leven

 Introductie

Islam, als de laatste en perfecte boodschap van Allah aan de mensheid, heeft als doel om volgens haar principes, en legaal kader, een code van ethiek, en een ideale gemeenschap met balans tussen bescherming van rechten van de individu en de rechten van de collectieve gemeenschap te vestigen. Eén manier om dit doel te bereiken is om de essentiële noodzakelijkheden te verstrekken die de individuen verzekeren dat zij hun volledige recht krijgen zonder schade te berokkenen aan de publieke doelstelling. Als alle leden van de gemeenschap hun wettelijk recht op vrede, rust, vrijheid, en algemene beschikbaarheid van alle basis menselijke behoeften krijgen, in balans met het publieke welzijn, zullen zij de mogelijkheid hebben om een tevreden en vruchtbaar leven te leiden.

Deze inhoud is gedefinieerd door de Boodschapper van Allah (vzmh] toen hij stelde:

“Degene die wakker wordt (in de ochtend] en voelt dat hij veilig is in zijn gemeenschap, vrij van kwalen en ziektes in zijn lichaam, en genoeg provisie heeft voor één dag, het is alsof hij de hele wereld bezit.” tirmidhi

Islam formuleert een uniek systeem van rechten en plichten, dat zorgt voor het behouden van de vijf basale noodzakelijkheden in het menselijk bestaan:

1 Bescherming van de Goddelijke Religie

2 Bescherming van de eigen persoon

3 bescherming van de Geest

4 Bescherming van Eer en Afkomst

5 Bescherming van Welstand

Alle menselijke gemeenschappen hebben hun eigen systeem bedacht om deze basale menselijke benodigdheden te beschermen, en we zullen de unieke aspecten van het Islamitische systeem belichten. Voordat we deze basis noodzakelijkheden meer in detail bespreken, zullen we ingaan op een aantal algemene waarnemingen over de vaak onbegrepen term “gelijkheid”.

 Gelijkheid in Islam

Mannen en vrouwen zijn gelijk geschapen in hun basis menselijkheid, en delen een gezamelijke afkomst en waardigheid van Allah’s schepping en privileges bover de andere creaties van Zijn schepping. Discriminatie  met betrekking tot ras, sexe, kleur, afkomst,  klasse, religie of taal is sterk verboden in Islam om de kunstmatige barrieres tussen de bevoorrechten en kansarmen te vermijden. Gelijkheid betekent niet dat we allemaak exact hetzelfde zijn, aangezien er geen betwisting is van biologische verschillen. De twee geslachten vullen elkaar aan en maken elkaar compleet. Allah de Verhevene zegt in de Glorieuze Koran:

(O mensheid! Vrees en Eer jullie Heer, Die jullie creëerde uit een enkel persoon, creëerde daarvan zijn metgezel, en van daaruit verspreidde Hij (als zaden] ontelbare mannen en vrouwen; dus vrees Allah, door Wie jullie je wederzijdse  (rechten] ontvangen, en (eerbiedig) de baarmoeder (die jullie gebaard heeft): want Allah is altijd waakzaam over jullie.] (4:1]

De Boodschapper van Allah (vzmh]  zei:

“O Mensheid! Jullie Heer is Eén. Jullie vader is één. Ieder van jullie behoort tot Adam. En Adam is gecreëerd uit  aarde. Waarlijk, de meest eerbiedwaardige persoon in het aangezicht van jullie Heer, de Almachtige Allah, is de meest vrome onder jullie. Er is geen superioriteit voor een arabier boven een niet-Arabier. Er is geen superioriteit voor een niet-Arabier boven een Arabier. Er is geen superioriteit voor een rood (ras) persoon boven een wit persoon. Evenzo is er geen superioriteit van een wit boven een rood (ras) persoon, behalve in vroomheid en Godsbewustzijn.” Ahmad

De gehele mensheid, volgens de Islaam, met al zijn rassen, heeft één originele bron, dus hoe kunnen sommigen anderen uitbuiten, bewerend dat zij superieur zijn of speciale privileges hebben? Islaam tolereert  geen valse trots in afkomst en sociale status.

De Boodschapper van Allah (vzmh] zei: “De Almachtige Allah heeft de valse trots die werd gepraktiseerd in de pre-Islamitische periode verwijderd waarin individuen dit overnamen van hun voorouders. De gehele mensheid behoort tot Adam. En Adam is gecreëerd uit aarde.” Abu dawud

De trots op ras en klasse is heersend in sommige gemeenschappen. Bijvoorbeeld, sommige Joden en Christenen beschouwen zichzelf van een hogere status, soort, ras en klasse mensen. Allah de Verhevene en Almachtige heeft de waarheid getoond over deze arrogantie, zoals Hij stelt in de Glorieuze Koran:

( De Joden en de Christenen zeggen: “Wij zijn de zonen van Allah, en Zijn geliefden.” Zeg: “ Waarom straft Hij jullie dan voor jullie zonden? Ja zelfs jullie, zijn slechts mensen, van de mensen die Hij heeft geschapen: Hij vergeeft wie Hij wil, en Hij straft wie Hij wil: en tot Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde, en alles wat daar tussen is: en tot Hem zal (een ieder] terugkeren.] (5:18]

De wetten van de Islaam roeien elk wortel van racisme uit. Bijvoorbeeld, een van de metgezellen van Allah’s Boodschapper (vzmh] Abu Dharr zei eens tegen een zwarte slaaf, ‘O de zoon van een zwarte dame!’ Dit horende, de Boodschapper van Allah (vzmh] richtte zich tot Abu Dharr, en zei tegen hem: “Beledig jij deze man met zijn moeder? Waarlijk, jij bezit sommige van de kwaliteiten van het tijdperk van onwetendheid ( pre-Islamitische tijd]. Die tijd is afgelopen en voorbij. Er is geen deugd of verdienste voor de zoon van een witte vrouw boven de zoon van een zwarte vrouw, behalve door vrome acties en gerechtigheid, of door goede daden en acties.” Ahmad

Het is gemeld dat Abu Dharr bij het horen van het commentaar van de Profeet (vzmh] zijn hoofd op de grond legde in nederigheid voor de slaaf  zodat deze met zijn voet op zijn hoofd kon stappen, als een boetedoening voor zijn wandaad, hoewel de Profeet (vzmh] hem dit niet opdroeg. Abu Dharr wilde zichzelf disciplineren door zelf-vernedering opdat hij in de toekomst zo’n zonde nooit meer zou herhalen.

Alle mensen in de Islaam zijn volledig gelijk en gelijkwaardig in termen van de verplichtingen tot het uitvoeren van verschillende daden van aanbidding tot Allah. De rijken en de armen, de leider en de boer, de witte en de zwarte, degene met vermogen en degene met minder vermogen, allen zijn gelijk en gelijkwaardig als mens voor Allah; de meest nobele is de meest rechtvaardige en oprechte en standvastige in aanbidding en goede daden.

Zoals de Profeet (vzmh] zei: “Allah kijkt niet naar jullie lichamen en jullie kleuren maar naar jullie daden en jullie harten ( dwz. Zichtbare daden en innerlijke intenties en oprechtheid].” muslim

Alle geboden, verplichtingen en verboden zijn van toepassing op iedereen zonder enig onderscheid wegens klasse, sociale status of ras. De Almachtige stelt in de Glorieuze Koran:

( Al wie rechtvaardig werkt, heeft voordeel voor zijn eigen ziel; al wie onrechtvaardig werkt, het is tegen zijn eigen ziel; noch is jullie Heer ooit onrechtvaardig (in de laatste plaats] voor Zijn slaven.] (41:46]

De verscheidenheid tussen individuen in de ogen van Allah is gebasseerd op hun niveau’s van vroomheid, rechschapenheid, en naleving van de Geboden van Allah, de Meest Weldadige. Allah de Almachtige stelt in de Glorieuze Koran:

( O mensheid! We hebben jullie geschapen uit een enkel (koppel] van een man en een vrouw, en Wij maakten jullie tot naties en stammen, zodat jullie elkaar mogen leren kennen ( niet om elkaar te verachten]. Waarlijk de meest geëerde van jullie in de ogen van Allah is (hij die] de meest rechtschapene van jullie. Voorwaar, Allah is op de hoogte van alles, Alwetend. (49:13]

Alle individuen zijn gelijk voor de Islamitische wetgeving en de Moslim rechter. De sancties, oordelen en vonissen zijn van toepassing op alle rassen en klassen van mensen zonder enige uitzondering en zonder enig bevoorrecht persoon die immuniteit heeft verworven. Een opvallend voorbeeld zal hier worden aangehaald.

A’isha vertelde dat de Quraish zich sterk zorgen maakten toen een edele vrouw van de Makzum clan steelde, en Allah’s Boodschapper (vzmh] wilde in haar geval de verschuldigde straf toepassen door haar hand te amputeren. De Quraish overlegden binnen hun groep en zeiden: ‘De beste persoon om met de Profeet (vzmh] te praten over de Makhzumi vrouwelijke dief is zijn geliefde metgezel ( en de zoon van zijn geliefde metgezel] Usamah ibn Zaid. ‘Daarom stuurden ze Usama om met de Profeet (vzmh] te spreken en te bemiddelen namens deze Makhzumi vrouw. Luisterend naar Usamah, zei Allah’s Boodschapper: “O Usamah! Kom je bemiddelen over een straf die door Allah vastgesteld is?” Allah’s Boodschapper (vzmh] stond op, zodra hij (vzmh] zijn gesprek met Usamah beëindigd had en gaf een preek zeggende: ‘De mensen (of naties] vóór jullie werden vernietigd, vanwege het feit dat wanneer een nobel persoon onder hen stal, ze hem ongestraft lieten, maar als een arm, zwak en onbeduidend persoon onder hun stal, ze de bestraffing op hem toepasten. Bij Allah! Als Faatimah; de dochter van Mohammed (vzmh] zou stelen, Ik zou haar hand afhakken.’ Bukhari en muslim

Niemand heeft het recht op het totaal in beslag nemen, misbruiken of handelen voor zijn persoonlijke belang van nationale middelen. Alle leden van de natie hebben het recht om voordeel te hebben van de algemene publieke, ieder volgens de hem of haar toekomende rechtmatige en onpartijdige rechten en plichten. Echter men is niet gelijk in termen van het werk en het voordeel dat zij bijdragen voor het publieke goed. Het Islamitisch bestuur moet zich inspannen om werk te realiseren voor haar onderdanen en organiseren van het benutten van de publieke middelen.

Islam verklaart alle mensen gelijk in termen van menselijke waarden. Nochtans wordt iedere individu beloond in overeenstemming met wat hij aanbiedt aan zijn samenleving en gemeenschap. Het enige verschil tussen mensen zit in de verdienste die ze verlenen. Als voorbeeld,  Islam kijkt niet naar een hardwerkend individu en een traag individu op gelijke voet in termen van betaling en financiële beloning.

De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran: ( Voor iedeen is er een graad ( of rang] in overeenstemming met hun daden: want Jullie Heer is niet onachtzaam over wat jullie ook maar doen.] (6:132]


 Islam en de basale essentïele benodigdheden

We zullen nu verder gaan met het uitwerken van de basale menselijke benodigdheden die worden gegarandeerd door de Islam in haar Goddelijke en unieke wetssysteem.

 .Behouden van de Goddelijke Religie

Islam is een complete en perfecte Goddelijke Openbaring van Allah Almachtig aan de mensheid voor haar behoud en redding. Alle voorgaande profeten van Allah, zoals Noah, Abraham, Mozes en Jezus waren Moslims, gestuurd naar de verscheidene mensen met de algemene religie van Islam- aanbidding van Allah zonder partner of afgoderij – en de specifieke code van wetgeving passend voor hun volk.

Allah, de Verhevene zegt: ( En Wij hebben niet één Boodschapper vóór jullie gezonden zonder aan hem te openbaren ( zeggende]: niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Ik ( Allah], dus aanbid Mij (alleen]. (21:25]

Mohammed ibn Abdullah(vzmh] is de laatste Profeet en Boodschapper van Allah. Hij is gezonden naar de gehele mensheid met de Islamitische code van wetgeving gemaakt door Allah, de meest Wijze en Alwetende.

Allah de Verhevene zegt: ( Mohammed is van geen enkele man onder jullie de vader; maar de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten.] (33:40]

En Allah de Verhevene zegt: ( Deze dag heb Ik jullie Religie voor jullie geperfectioneerd, en mijn gunsten voor jullie voltooid, en koos voor jullie de-Islaam als jullie religie.] (5:30]

En Hij zegt: ( Waarlijk, de religie van Allah is de Islam.] (3:19]

En Hij zegt: ( En wie een religie zoekt anders dan Islam, het zal nooit van hem geaccepteerd worden en in het Hiernamaals zal hij één van de verliezers zijn.] (3:85]

De Boodschapper van Allah (vzmh] legt zijn gelijkenis in t.o.v. de voorgaande Profeten van Allah uit zeggende: “Mijn voorbeeld en het voorbeeld van de Profeten die mij vooraf gingen, is als dat van een persoon die een prachtig huis bouwt. Het huis was perfect en magnifiek behalve op de plaats ven een enkele steen ( in één hoek). Mensen die dit huis zagen bewonderden het maar vroegen zich af... waarom voltooide de eigenaar niet die missende steen? Ik ben die missende steen. Ik ben de laatste Profeet ( voor de gehele mensheid op aarde” bukhari

De gehele mensheid is het eens over het algemene principe dat waarheid, recht en rechtschapenheid moeten worden gehandhaafd en verdedigd in het voorkomen van een aanval van valsheid, tirannie en kwaad. Moslims nemen deze verplichting erg serieus, en streven ernaar de waarheid, recht en rechtschapenheid te promoten, door alle legale middelen die voorhanden zijn. Door seculiere samenlevingen, wordt verondersteld dat religie puur een privé aangelegenheid is. Het publieke leven moet worden bestuurd met seculiere principes en instellingen en nooit door middel van religie of religieuze wetten. We moeten onthouden dat de ontwikkeling van het secularisme zelf een reactie was op de buitensporigheden en conflicten van de Christelijke Kerken en de verschillende Vorsten en Koningen in Europa.

Dit introduceert het gevoelige onderwerp “Jihaad”( worsteling, inspanning], welke een vaak verguisd en verkeerd gebruikt woord is. Het volgende vers van de Glorieuze Koran, gelezen in zijn volledige context, geeft een algemene regel over Jihaad:

( Bevecht in de zaak van Allah degenen die jou bevechten, maar overschrijd niet de grenzen; want Allah houdt niet van de overtreders.] (2:190]

De samenvatting over Jihaad is dat vechten is toegestaan voor een Moslim om te beschermen tegen agressie, uitbuiting en onderdrukking, doch overtredingen zijn hier verboden. De Arabische wortel voor Jihaad betekent ‘trachten’, en het omvat niet alleen vechten tegen onderdrukkers en tirannen maar ook de worsteling in het algemeen om het goede te promoten en het kwaad te bestrijden. Door Jihad wordt de religie van Islaam met zijn uiterste waarheid, recht en goedheid beschermd, en de Moslims zelf verdedigd tegen degenen die hen kwaad wensen. Het is een verplichting voor alle Moslims om te geloven in Jihad en dit te praktiseren op een bepaald niveau: grotere verplichtingen bestaan er voor degenen met grotere mogelijkheden,maar zelfs de armen en gehandicapten geven hun morele steun en smeekbedes voor overwinning.

Jihad werd ook gepraktiseerd in de voorgaande geloven. Omdat het kwaad over de hele wereld in de gehele menselijke geschiedenis voorkomt, was Jihad er om tirannie en onrecht te stoppen. Het is er ook om mensen het aanbidden van valse godheden en halfgoden te verbieden, en hen in de realiteit van de aanbidding van Allah alleen te introduceren, die geen zoon, partners of deelgenoten heeft. Jihad is voorgeschreven om onrecht te verwijderen en om de mens bekend te maken met barmhartigheid, recht en vrede van Islam als een manier van leven, voor het belang van de mens op aarde, en niet in het belang van een specifieke groep Arabieren of andere nationale groep Moslims, aangezien Islam universeel is en geen geografische of beperkte grenzen heeft.

Zoals de traditie stelt, de Boodschapper van Allah (vzmh] zei: “Help jullie broeder, of hij nou een onderdrukker of onderdrukte is.” Een man vroeg: “O Boodschapper van Allah! (vzmh] Ik help hem wanneer hij onderdrukt is, maar hoe kan ik hem helpen als hij een onderdrukker is?” Hij (vzmh] zei: “Je kunt hem tegenhouden te onderdrukken. Dat zal jou hulp aan hem zijn.” Bukhari en muslim

De boodschap en uitnodiging van Islam is internationaal en universeel voor de gehele mensheid, met een  uitgebreide code van zeden en ethiek voor iedere stap in het leven. Islam heeft de principes van recht, eerlijkheid, gelijkheid, vrijheid, welvaart, succes en waarachtigheid voor de mensen op aarde neergelegd. Jihad is wettelijk neergelegd als een gereedschap en mechanisme om de vrede te bewaren dat zorgt voor een vredevolle verspreiding van de boodschap van de religie van het monotheïsme, recht en gelijkheid voor de gehele wereld en beschermt het tegen aanvallen, niet om mensen te dwingen om tegen hun wil toe te treden tot Islaam.

Nadat de mensen de boodschap hebben ontvangen, is het aan hun om de Islaam aan te nemen of om iets anders te kiezen. Het essentïele doel van Jihaad is om de weg te openen voor vreedzame verspreiding van de Boodschap van Islam aan de mensen. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Laat er geen dwang zijn in religie: De Waarheid staat duidelijk boven de Dwaling; wie ook maar Taaghoot ( idolen, kwade tirannen ed.] afwijst en gelooft in Allah, heeft het meest betrouwbare houvast vastgepakt, dat nooit breekt. En, Allah hoort en weet alle zaken] (2:256]

Het grondbeginsel;  verstevigen van interne relaties tussen regeringen en mensen is gebaseerd op recht en vrede omdat er geen langdurige vrede kan bestaan zonder recht. Jihad is niet een “Heilige Oorlog” zoals wordt omschreven in de Westerse media, maar het is een eerbare “worsteling”en weerstand tegen onderdrukkers en degenen die de vreedzame spreiding van Allah’s Woord en geloof in Hem en Zijn religie Islam tegenwerken. “Oorlog” begint meestal met een drang naar persoonlijk of nationaal belang, om land, middelen, en/of andere politieke of economische redenen. Islam verbiedt deze “oorlog” en staat Jihad toe in het geval van drie situaties, namenlijk:

1 Het verdedigen van leven, eigendom en nationale grenzen, zonder overtredingen

Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( Bevecht in de zaak van Allah degenen die jullie bevechen, maar overtreed niet de grenzen; want Allah houdt niet van overtreders.] (2:190]

2 Verwijderen van onderdrukking en verdedigen van de rechtmatige rechten van onderdrukte mensen.

De verplichting om onderdrukking en tirannie tegen te gaan is vermeld in het vers van de Glorieuze Koran:

( En waarom zou je niet vechten voor de zaak van Allah en van degenen die zwak zijn, of onderdrukt? Mannen, vrouwen en kinderen, wiens roep is: ‘Onze Heer! Red ons van deze stad wier mensen onderdrukkers zijn; en stel voor ons van ﷻ‬ iemand aan die beschermt, en stel voor ons van ﷻ‬ iemand aan die zal helpen!] (4:75]

De Profeet van Allah (vzmh] zei: “De beste Jihad is een woord van waarheid tegen een tirannieke onrechtvaardige heerser.” Ahmad,  abu dawud, tirmidhi

3 Verdedigen van Geloof en Religie

Allah, de Verhevene, zegt in de Glorieuze Koran:

( En bevecht hen totdat er geen opschudding en onderdrukking meer is, en recht en geloof in Allah al tezamen en overal overheerst; maar als zij ophouden, waarlijk Allah ziet alles wat zij doen.] (8:39]

Een “Mujahid” ( Moslimstrijder voor de zaak van Allah] moet zijn intentie zuiveren om Allah alleen te plezieren. Hij moet een helder begrip hebben dat Jihad er is vanwege rechtvaardige redenen: om de Islam en de Moslims te verdedigen, en om de boodschap van Islam en het Woord van Allah te verspreiden. Als de vijanden van Islam die de Moslims bevechten ophouden met hun aanval, en de voorwaarden voor een rechtvaardige vrede accepteren, zijn de Moslimstrijders bevolen op te houden met hun vijandelijkheden.

Allah zegt ook: ( Maar als  zij neigen naar vrede, neigen jullie daar ook naar, en (stel je] vertrouwen in Allah, Waarlijk, Hij is de Al-Horende, de Al-Wetende.] (8:61]

En Hij de Meest Verheerlijkte zegt:

( Daarom, als zij zich van jullie terugtrekken en stoppen met vechten, en jullie (garanties van], vrede sturen, dan heeft Allah jullie geen manier gelaten ( voor oorlog tegen hen.] (4:90]

Islam heeft vechten alleen toegestaan in  de bovenstaande specifieke redenen en heeft strikte regels neergelegd hoe zich te gedragen in “welvaart”. Alle andere redenen voor “oorlog” zijn absoluut verboden in Islam, bijvoorbeeld, oorlog om land uitbreiding, koloniale voordelen en wraak, etc. Islam staat vechters niet toe om lukraak te doden, maar staat hen alleen toe om millitair personeel en diens directe ondersteunende gewapende medewerkers te doden. Islam staat het vermoorden van ouderen, kinderen, vrouwen, degenen onder medische behandeling zijn, de medische staf, en monniken die zichzelf hebben afgezonderd voor het aanbidden van Allah absoluut niet toe. Islaam verbiedt daarenboven ook het verminken van lichamen en organen van de overleden vijandelijke strijder. Islaam verbiedt ook het doden van vee of welk type dier dan ook van de vijand, de vernietiging van van huizen van mensen en de vervuiling van drinkwater bronnen, inclusief rivieren, meren, natuurlijke bronnen en putten van de vechtende vijanden. Deze concepten zijn gebasseerd op vele verzen van de Glorieuze Koran, inclusief dit vers:

( Maar zoek, met de (rijkdommen] die Allah jullie geschoken heeft, het Huis van het Hiernamaals, niet jullie aandeel in deze wereld vergetend: maar doe goed zoals Allah goed is geweest voor jullie, en zoek geen (gelegenheden om] onheil te verspreiden in het land: want Allah houdt niet van de onrechtplegers.] (28:77]

Het is gebaseerd op vele gezegdes van de Boodschapper van Allah (vzmh], bijvoorbeeld zijn verklaring: “Vecht voor de zaak van Allah en in Zijn Naam, tegen de ongelovigen in Allah. Bevecht hun, maar breek niet jullie contracten of wapenstilstanden, vermink niet, en dood geen pas geboren baby...” muslim

En hij (vzmh] zei: “...dood geen vrouwen, of slaven.” Abu dawud en ibn madja

Dit is ook in naleving van de aanwijzingen en aanbeveling van de eerste kalief, Abu Bakr aan zijn militaiere leiders hun de Jihaad opdragend. Het is overgeleverd dat hij zei, “Luister en gehoorzaam de volgende tien aanbevelingen en instructies: Verraad niemand ( als je een belofte maakt]. Steel niet van de oorlogsopbrengsten. Breek niet jullie belofte van trouw. Vermink  niet het lichaam van de vermoorde vijandelijke strijder of overledene. Vermoord geen kinderen of minderjarigen. Vermoord geen oudere mannen of vrouwen. Vermoord geen vrouwen. Ontwortel geen dadelpalm ( of iedere andere boom] en verbrand ze ook niet. Hak of verwoest geen fruitbomen. Slacht geen vrouwelijk schaap, een koe of een kameel behalve voor jullie (benodigde] eten. Jullie zullen zeker een groep mensen tegenkomen die zichzelf isoleren en afzonderen voor het aanbidden van Allah zoals monniken en anderen, laat hen alleen en stoor hen niet. Jullie zullen zeker mensen tegenkomen op de weg, die jullie allerlei gerechten aanbieden. Als jullie hun gerechten eten, reciteer dan de naam van Allah elke keer dat jullie eten. Jullie zullen zeker een groep mensen tegenkomen die hun haar in het midden van hun hoofd hebben afgeschoren, en het omliggende haar in lange vlechten dragen: het is toegestaan om deze mensen te bevechten en te doden omdat zij de strijders van de vijanden zijn die hun zwaard voeren tegen jullie. Ga verder in de naam van Allah.”

De oorlogsgevangenen mogen niet gemarteld,vernederd, of verminkt worden. Ze mogen niet worden opgesloten in kleine claustrofobische gevangeniscellen zonder adequaat eten en drinken dat er voor zou zorgen dat ze doodgaan.

De Glorieuze Koran stelt: ( En zij voeden, voor de liefde van Allah, de behoeftige, de wees, en de gevangene, (zeggende], ‘We voeden jullie omwille van Allah alleen: we verlangen geen beloning van jullie, of dank.] (76:8]

De Islamitische regering heeft het recht om zulke POWs (prisoners of war: krijgsgevangenen) vrij te laten zonder losgeld, of voor  overeengekomen losgeld, of hen uit te wisselen voor Moslim POWs. Dit is gebaseerd op het vers van de Glorieuze Koran:

( Daarom, als jullie de ongelovigen tegenkomen (in het gevecht] tref hun nekken; in de lengte, wanneer jullie hun grondig hebben overmeesterd, geef hun een stevige verplichting: daarna (is het tijd voor] of mildheid of losgeld: totdat de oorlog zijn lasten neerlegt. Op deze manier (worden jullie bevolen]: maar als het Allah’s Wil was geweest, zou Hij zeker  vergelding eisen van hun; maar (Hij laat jullie vechten] om jullie te testen, sommigen met anderen. Maar degenen die gedood worden op de weg van Allah, Hij zal hun daden nooit verloren laten gaan.] (47:4]

De overwinnende mensen die de niet-Moslim bewoners insluiten, of een Islamitische staat en hun families, hun bezittingen en landgoederen hebben recht op de bescherming door Islamitische wetgeving tegen enige geweldpleging. Niemand heeft het recht om beslag te leggen op de bezittingen of rijkdommen van een niet-Moslim bewoner, of om hun te vernederen of inbreuk te maken op hun eer. Niemand heeft het recht om hen onrechtvaardig aan te vallen. Het geloof en de religieuze praktijken van de niet-Moslim bewoners in een Islamitische staat worden gerespecteerd.  Allah zegt bijvoorbeeld in de Glorieuze Koran:

( Zij zijn] degenen die, als Wij hun vestigen op het land, ...reguliere gebeden en liefdadigheid geven, genieten van wat is toegesteen en verbieden wat verboden is: Bij Allah rust het eind (en beslissing] van (alle] zaken.] (22:41]

De niet-Moslim bewoners van een Islamitische staat worden verplicht om een minimale belasting te betalen “Jizyah”genaamd welke een specifiek type hoofd-belasting is, verzameld van individuen die niet de Islaam accepteren en de wens hebben hun religie te behouden terwijl ze in een Islamitische staat wonen onder Islamitische regels. Bijvoorbeeld in de vroegere Islamitische staten waar vermogende Moslims 2.5% van hun opgetelde vermogen betaalden, betaalden niet-Moslim bewoners Jizyah in drie categoriën:

de rijke en welgestelde klasse, een bedrag gelijk aan (48] achtenveertig Dirhams per jaar,  de midden of burgerlijke klasse, zoals handelaren, koopmannen en boeren, een bedrag gelijk aan (24] vierentwintig Dirham per jaar; en de werkende klasse, zoals bakkers, timmerlieden, loodgieters ed, een bedrag gelijk aan (12] twaalf Dirham per jaar. Deze Jizyah werd ingezameld in ruil voor de bescherming van de niet-Moslim bewonders van een Islamitische staat.

De Moslim leider en bevelhebber, Generaal Khalid bin al-Waleed deed eens een belofte aan de niet-Moslim inwoners van de Islamitische staat en zei, ‘Ik bied jullie mijn belofte van trouw aan om jullie volledig te beschermen, onder inning van de hoofdelijke belasting van jullie. Anders zijn jullie niet verplicht om dit te betalen.’ Toen, de Moslim troepen het slagveld moesten verlaten, gaven ze de Jizyah terug die ze hadden ontvangen omdat ze niet in de mogelijkheid waren om de bedongen veiligheid te kunnen bieden.

Jizyah is niet van toepassing op iedere niet-Moslim inwoner van een Islamitische staat; liever wordt het genomen van degenen die dit verdienen. Veel categoriën mensen zijn uitgesloten van het betalen van deze Jizyah; inclusief de armen, minderjarigen, vrouwen, monniken, blinde mensen, en de gehandicapten. Islam heeft het verplicht gesteld voor de Islamitische regering om te voorzien in de volledige bescherming van deze categoriën mensen en hen een passende levensvergoeding te bieden. In feite, stelt de belofte, gegeven door Generaal Khalid bin al-Waleed aan de niet-Moslim bewoners van de stad genaamd ‘Heerah’ in Irak, het volgende: “Een oudere persoon, gehandicapte arbeider, terminaal zieke of een rijke persoon die falliet is gegaan, en daarop gebaseerd, liefdadigheid krijgt van de religieuze medemens, zal niet worden verplicht om hoofdelijke belasting te betalen. Bovendien, voor ieder van hen is het gerechtigd een passende vergoeding te ontvangen van de Islamitische schatkist voor hemzelf en degenen die afhankelijk van hem zijn.’

Een ander voorbeeld is toen de tweede Kalif, Omar bin al-Khattab, een keer langs een oudere Joodse man kwam die aan het bedelen was. Omar vroeg over de man en werd geïnformeerd dat hij een niet-Moslim inwoner van de Islamitische staat was. Omar zei onmiddelijk, ‘We zijn niet eerlijk tegen u geweest! We hebben hoofdelijke belasting van u genomen toen u jong en bekwaam was en verwaarloosden u op uw oude dag! Omar nam de oude Jood mee naar zijn eigen huis en bood hem wat hij maar kon vinden aan voedsel en kleding aan. Later, intrueerde Omar degenen in beheer van de schatkist, zeggende: ‘ Volg, controleer en observeer de situaties van soortgelijke personen. Bied hun hulp die voor hun en hun familieleden volstaat uit de Islamitische schatkist.’

Allah stelt in de Glorieuze Koran:  ( Aalmoezen zijn voor  de armen en behoeftigen.] (9:60]

( met andere woorden, het begin van het beroemde vers over Zakaat (verplichte liefdadigheid] In één interpretatie van dit vers, zijn de armen de Moslims en de behoeftigen zijn de niet-Moslim inwoners van een Islamitische staat.’)

 . Het Behoud van het Zelf

Fysieke veiligheid en bescherming:

Het menselijk leven is heilig en een gift van Allah, de Schepper. Voor het beschermen van het menselijk leven, heeft Islam het toegestaan om zware lichamelijke straffen en vergelding toe te passen  tegen de overschrijdende criminelen die moorden en anderen fysiek kwaad doen.

Doden valt uiteen in drie typen: intentioneel/ of met voorbedachte rade, doodslag, en per ongeluk. Islaam beveelt de executie van degenen die met voorbedachte rade een onschuldig persoon vermoordt, trachtend om een zo sterk mogelijk afschrikwekkend voorbeeld te stellen om de verleiding tot moord met voorbedachte rade uit te roeien. Onbedoelde doodslag en per ongeluk moorden zijn twee gescheiden categoriën met gescheiden minder zware vonnissen en te betalen bloedgeld aan de naaste familieleden van het slachtoffer. De familie of de nabestaanden van het vermoorde slachtoffer wordt een Diyyah-bloedgeld- gegeven, tenzij ze besluiten de moordenaar te vergeven. De moordenaar moet berouw tonen aan Allah en moet boete doen door het bevrijden van een Moslim slaaf, en als dit niet mogelijk is, door het vasten van twee opeenvolgende maanden.

Al dit soort maatregelen zijn ter bescherming van het leven. Niemand heeft het recht om te knoeien met mensenlevens, bezittingen of landgoed zonder legitieme oorzaak. Alle onderdrukkers of misbruikers moeten worden gewaarschuwd tegen onrechtmatige moord, of intimideren van andere leden van de Islamitische samenleving, en deze strikte straffen moeten duidelijk kenbaar zijn. Als de vergelding niet gelijk is aan de misdaad, worden criminelen aangemoedigd in hun criminele activiteiten. Iedere andere lichamelijke straf heeft dezelfde motivering, waarin de straf in proportie staat tot de misdaad en met het systeem van vergelding. Iedere zware en corporale straf is ontworpen voor het behoud van het menselijk leven en bezittingen in een Islamitische samenleving.

Allah, de Verhevene, stelt in de Glorieuze Koran: ( En daarin is (het redden van] leven voor jullie al-Qisas ( de wet van gelijkheid in bestraffing], O mensen van begrip, dat jullie vroom mogen worden.] (2:179]

De straf  in het Hiernamaals voor de moedwillige moordenaar die geen berouw toont zal de Toorn van Allah zijn. Allah, de Verhevene, stelt in de Glorieuze Koran:

( Als iemand moedwillig een gelovige vermoordt, zal zijn vergelding de Hel zijn, om daarin ( voor altijd ] te verblijven: en de Toorn en vloek van Allah zijn op hem, en een vreselijke vergelding is voor hem voorbereid.]  (4:9]

Islam heeft voor iedereen bepaalde specifieke plichten opgelegd in relatie tot de bescherming van het menselijk leven.

Onderstaand zijn sommige van deze plichten:

1 De mens bezit niet zijn eigen ziel of zijn eigen lichaam: het is een heilige entiteit die tijdelijk aan hem is toevertrouwd. Het is niet toegestaan aan wie dan ook om zichzelf moedwillig te martelen of kwaad te doen,  of om elke vorm van zelfmoord of roekeloze actie die leidt tot zijn vernietiging, uit te voeren. Het leven is alleen gegeven als opoffering voor de zaak van Allah. Allah, de Verhevene stelt in de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! Eet te midden van jullie zelf niet onrechtvaardig van jullie bezittingen; maar laat er onderlinge handel zijn met wederzijdse welwillendheid: evenmin moord (of vernietig] jullie zelf: want waarlijk Allah is Meest Barmhartig voor jullie!] (4:29]

2. Men moet gepaste voedingsmiddelen nemen om te voldoen aan de minimale behoeften die essentieel zijn voor een fatsoenlijke gezondheid. Het is hem niet toegestaan om zichzelf  toegestaan eten, drinken, kleding, huwelijk en fatsoenlijke verzorging te ontzeggen, als dat hem schaadt. Allah, de Verhevene stelt in de Glorieuze Koran:

( Zeg: Wie heeft de prachtige (giften] van Allah verboden, welke Hij heeft voortgebracht voor zijn dienaren, en de zaken, schoon en puur, ( welke Hij heeft voortgebracht] voor levensonderhoud? Zeg, deze zijn, in het leven van deze wereld, voor degenen die geloven, (en]  uitsluitend voor degenen voor de Dag van Vergelding. Zo verduidelijken Wij de Tekenen in detail voor degenen die begrijpen.] (7:32]

Allah, de Verhevene, vermaande de Profeet (vzmh]  toen deze zich onthield van het eten van honing om één van zijn vrouwen te plezieren, en dit werd een eeuwigdurende les voor alle Moslims. Allah stelt in de Glorieuze Koran: ( O Profeet! Waarom heb jij verboden gemaakt wat Allah voor jullie toegestaan heeft? Jij zoekt de goedkeuring van je vrouwen maar Allah is Vaak-Vergevend, Meest Barmhartig] (66:1]

Gematigdheid zit tussen gierigheid en buitensporigheid. Men mag genieten van de wettelijk toegestane gaven door Allah geschonken aan de mensen op aarde, gematigd binnen de Islamitische wettelijke limiet en zonder verspilling.

En Allah, de Verhevene, stelt in de Glorieuze Koran: ( O Kinderen van Adam! Draag jullie prachtige kleding op ieder moment en tijd van gebed: eet en drink: maar verspil niet, want Allah houdt niet van de verspillers.] (7:31]

Het is verboden om de fysieke behoeften van het lichaam te verwaarlozen en schade te veroorzaken door verwaarlozing en zelfverminking. Allah, de Verhevene, stelt in de Glorieuze Koran: ( Geen enkele ziel wordt belast boven zijn vermogen. Het krijgt al het goede dat hij verdient, en het krijgt elk kwaad dat hij verdient.] (2:286]

Het is overgeleverd van Anas bin Malik, ‘Drie mannen kwamen naar de huizen van de vrouwen van de Profeet (vzmh]’ om zich te informeren over de aanbidding van de Profeet (vzmh]. Toen ze werden geïnformeerd, beschouwden ze hun aanbidding als onbeduidend en zeiden: Wie zijn wij in vergelijking met de Profeet (vzmh] terwijl Allah zijn verleden en toekomstige zonden heeft vergeven”. Één van hun zei: “Ik zal, de hele nacht Salaat doen.” Een ander zei: “Ik zal Saum ( het vasten] onophoudelijk in acht nemen en het niet breken”. De derde zei: “Ik zal me onthouden van vrouwen en nooit trouwen”. De Profeet (vzmh] kwam bij hun en zei:“Zijn jullie degenen die zulke dingen zeiden? Bij Allah, Ik vrees Allah meer dan jullie doen, en ik ben de meest gehoorzame en plichtsgetrouwe onder jullie naar Hem, maar nog steeds vasten ik en verbreek ik het weer; voer de Salaat uit en slaap ’s nachts en trouw vrouwen, Dus wie zich verwijdert van mijn Soenna hoort niet bij mij.” Bukhari en muslim

Vrede en veiligheid:

Het recht op veiligheid en bescherming is het meest elementaire menselijke recht voor alle personen en hun families. Alle wettige ingezetenen in een Islamitische maatschappij mogen niet beangstigd of bedreigd worden door woorden, daden of wapens van welke soort dan ook. De overlevering van de Boodschapper van Allah (vzmh] stelt:

“Het is niet toegestaan voor een Moslim om een andere Moslim bang te maken.” Abu dawud, imam ahmad

Een veilig gevoel geeft individuen van een samenleving vrijheid van mobiliteit en beweging om te kunnen werken en een eerlijk levensonderhoud te verdienen. Zware en lichamelijke straffen  zijn ingesteld om strikt opgelegde sancties op te leggen aan degenen die pogen de vrede, veiligheid en stabilieteit van de Moslim samenleving te verstoren.

Allah’s Boodschapper (vzmh] stelt in zijn afscheids preek, “Waarlijk, jullie bloed, eer, en jullie rijkdommen zijn onrechtmatig voor anderen. Ze zijn onrechtmatig om mee te knoeien zoals het onwettig is om te knoeien met ( deze eervolle en heilige] Dag (de Dag van ‘Arafah gedurende Hajj], in deze Heilige Maand (de maand van de pelgrimage “Dthul-Hijjah”], en in deze Heilige Stad ( de stad Mekka].’ bukhari

levensonderhoud en gezond voedsel en drinken voor iedereen

Gezond levensonderhoud moet veiliggesteld worden voor alle mensen in een Islamitische samenleving, gebruikmakend van fatsoenlijke en passende werkmogelijkheden voor de arbeiders in de samenleving. Beschikbaarheid van passende mogelijkheden van handel en werk is cruciaal voor mensen om hun basis benodigdheden te kunnen bevredigen. Degenen die niet kunnen werken vanwege hun leeftijd, onvermogen, chronische ziekte, of het gebrek aan een kostwinner in de familie, komt in aanmerking voor hulp van de Islamitische regering. Zakaat (verplichte aalmoezen en liefdadigheid] gegeven door de rijkere mensen in de samenleving, moet beschikbaar worden gesteld voor de behoevende die niet een fatsoenlijk inkomen kan verdienen vanwege legitieme redenen. Zakaat is een verplichte liefdadigheid die van de rijken wordt genomen en aan specifieke categoriën van de samenleving wordt gegeven.

Dit  is gebaseerd op de overlevering van Allah’s Boodschapper (vzmh] in zijn advies aan zijn metgezel Muaadth bin Jabal terwijl hij hem op een missie stuurde naar Jemen om daar op te roepen tot Islam, zeggende, “Vertel de mensen van Jemen dat de Almachtige Allah een bepaald percentage van hun rijkdommen heeft voorgeschreven als Zakaat (verplichte liefdadigheid] genomen van de rijke leden onder hun en gegeven aan de armen en behoevenden.” muslim

Andere vrijwillige donaties, giften, financiële toezeggingen en datgene dat gegeven wordt in een goede zaak om Allah de Almachtige te plezieren, en vrijwillig verstrekken aan de arme en behoeftige leden van de samenleving. Dit is ook gebaseerd op vele voorschirften inclusief de overleveringen van Allah’s Boodschapper (vzmh]

“ Degene die zichzelf tevredenstelt terwijl zijn buren honger hebben is geen gelovige.” Bukhari in al adab al mufrad

Deze arme en behoeftige mensen moeten ook kunnen beschikken over de eerlijke en rechtvaardige verdeling van de Islamitische schatkist. Dit is ook gebaseerd op een overlevering van Allah’s Boodschapper (vzmh], “Degene die een erfenis achterlaat (rijkdom en landgoed] het wordt het recht van zijn erfgenamen. En voor degene die arme en behoeftige familieleden achterlaat, Allah, en Zijn Boodschapper (vzmh] zullen voor hun zorgen.” bukhari

Fatsoenlijke en adequate gezondheids faciliteiten:

Islam verbied alle soorten zaken, die schadelijke effecten hebben op de algemene gezondheid. Islam verbant alle typen schadelijke drugs en bedwelmers. Islaam verbant het eten van bloed, aas, onreine dieren, ongezond vlees als varken, en hun bijprodukten, etc. Islam verbant alle immorele handelingen zoals ontucht, overspel en homosexuele activiteiten. Islam legt quarantaine op in tijden van pest voor inkomend en uitgaand verkeer van mensen om er zeker van te zijn dat geen epidemie of schadelijke ziekten verder worden verspreid in de gemeenschap.

Allah’s Boodschapper (vzmh] zei, “ Als jullie horen over een epidemie in een land, ga er niet binnen, en als jullie in een plaats van een epidemie zijn, verlaat het niet.” ahmad

En hij (vzmh] zei, “Een ziek persoon moet niet meegenomen worden om een herstellend persoon te bezoeken.” Bukhari en muslim

 .  Het Behoud van de Geest

Intelligentie is de basis van alle belangrijke en verantwoordelijke handelingen. Islam verbiedt bedwelmende middelen die de activiteit van de mens aantasten. Het woord voor wijn en bedwelmende middelen is in het Arabisch “Khamr”, datgene dat  de hersenen “bedekt”. Alcohol en andere drugs zijn één van de grote veroorzakers van gruwelijke misdaden met desastreuze gevolgen voor de samenleving. De sanctie in de Islamitische wetgeving voor  bedwelming is geseling om dit te doen stoppen, en als een waarschuwing voor anderen. Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! Bedwelmende middelen en gokken, (en waarzegerij door pijlen), zijn een gruweldaad van Satan’s hand: schuw dit soort (gruweldaden], dat jullie mogen gedijen. Satan’s plan is (om] vijandschap en haat tussen jullie op te wekken, met bedwelmende middelen en gokken,  en jullie te verhinderen om Allah te gedenken en van het gebed: zullen jullie je er dan niet van onthouden?] (5:90-91]

Islaam verbiedt het vervaardigen en verkopen van alle soorten alcoholische dranken en bedwelmende middelen, het ontmoedigt zelfs de promotie van zulke alcoholische dranken in de gemeenschap, zelfs als de promotor of verkoper het zelf niet drinkt of gebruikt, dit verbod is gebaseerd op de overlevering  van Allah’s Boodschapper (vzmh],

“De vloek van Allah valt op tien groepen mensen die handelen met Khamr (alle soorten bedwelmende middelen]. Degene die het perst (of destilleert], degene voor wie het wordt geperst, degene die het verkoopt, degene die het koopt, degene die het transporteert, degene naar wie het wordt getransporteerd, degene die gebruik maakt van de opbrengst, degene die het drinkt, en degene die het serveert.” Abu dawud, tirmidhi an-nisa e , ibn majah, al haakim

Allah de Verhevene, stelt in de Glorieuze Koran:

( Zeg: zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk? Het is voor degenen met begrip die een waarschuwing krijgen.] (39:9]

En Hij zegt: ( En als jullie wordt gezegd, sta op, sta (dan] op: Allah zal jullie verrijzen, tot  (passende] rangen (en graden], degenen van jullie die geloven en Kennis is gegeven. En Allah is goed op de hoogte van wat jullie doen.] (58:11]

Onderwijs in de Islamitische samenleving is een recht voor alle individuen en een vereiste en  morele plicht voor iedere bekwame persoon. Alle bekwame, intelligente en vakkundige individuen in de Islamitische samenleving wordt bevolen om zichzelf te scholen in de basis van hun religie en noodzakelijke wereldse zaken. De regering is naar haar beste kunnen verplicht te zorgen voor alle middelen die zorgdragen voor de promotie van adequaat onderwijs.

De Boodschapper van Allah (vzmh] zei: “Het zoeken van Kennis is een verplichting voor iedere Moslim (man en vrouw].” Ibn majah

Hij (vzmh] stelt ook: “Degene die reist om enige (heilzame] kennis te zoeken wordt beschouwd als een persoon die worstelt in Jihaad voor de zaak van Allah totdat hij weer (thuis] komt.” tirmidhi

Een andere overlevering van deze mening is het gezegde van Allah’s Boodschapper (vzmh]:

“Degene die een pad neemt om te zoeken naar kennis, Allah zal voor hem een pad effenen naar het Paradijs.” Abu dawud en tirmidhi

Het is onwettig voor een geleerde om bruikbare kennis achter te houden zoals de Boodschapper van Allah zei (vzmh] zei: “ Degene die kennis achterhoudt zal een harnas van vuur op zich geplaatst zien op de Dag des Oordeels.’ Ibn hibban

 . Het Behoud van Eer, Familie en Afkomst

De familie eenheid is de basis van een gezonde samenleving en dit kan alleen in stand worden gehouden door de handhaving van de heiligheid van het huwelijk. Voor het behoud van morele puurheid onder alle mannen, vrouwen en kinderen in de samenleving, verbiedt Islaam strikt alle vormen van overspel, ontucht en homosexualiteit. Islam cuncureert met voorgaande goddelijke religies in deze verboden, maar gaat nog verder door het verbannen van vele daden die tot het plegen van deze zonden leiden, zoals onbetamelijke kleding en vrije menging van de seksen in publieke of privé vertrekken. Deze omgangsvormen en voorzorgsmaatregelen snijden de pas af naar verleidingen.

Allah de Almachtige zegt in de Glorieuze Koran: “ Kom ook niet tot overspel. Waarlijk dit is een grote zonde, en een kwade manier.] (17:32]

En Hij, de Verhevene zegt: ( Zeg (O Mohammed]: “ Kom, ik zal reciteren wat Allah voor jullie verboden heeft”: verenig niets gelijk aan Hem; wees goed voor je ouders; doodt je kinderen niet uit armoede – Wij voorzien voedsel voor jullie en voor hun – bega geen schaamtevolle daden, openlijk of in het geheim; neem geen leven, welke Allah heilig heeft gemaakt, behalve door gerechtigheid en wet: zoals Hij jullie oplegt, zodat jullie wijsheid mogen leren.] (6:151]

Abdullah ibn Mas’ood vertelt dat hij zei: O Boodschapper van Allah (vzmh], welke zonde is ernstiger voor Allah? Hij zei: “ Dat je anderen verenigt en gelijk maakt aan Allah ook al heeft ( Hij alleen] jou geschapen.”Toen vroeg ik: En wat dan? Hij zei: “Om je kind te vermoorden omdat je bang bent dat je hem niet te eten kan geven.” Toen zei ik: En wat dan? Hij zei:” Het plegen van overspel of ontucht met de vrouw van je buurman.” Toen reciteerde de Boodschapper van Allah (vzmh] de volgende verzen uit de Koran: ( En degenen die naast Allah geen andere god aanroepen,  noch het leven dat Allah heilig heeft gemaakt doden, behalve voor wettige zaken, noch ontucht begaat – en wie dit wel doet zal (de vergelding hiervan] van zijn zonde krijgen. De kwelling zal verdubbeld worden voor hem op de Dag van de Wederopstanding, en hij zal daarin verblijven in schande. Tenzij hij berouw toont, gelooft, en rechtvaardige daden doet, voor diegenen zal Allah hun zonden veranderen in goede daden, en Allah is Vaak-Vergevend Meest Genadevol.] (25:68-70]  bukhari en muslim

De staf van geseling is maatgevend voor een ongetrouwde man of vrouw die ontucht begaat. Allah, de Verhevene, stelt in de Glorieuze Koran:

( De vrouwen en de mannen die schuldig zijn aan het plegen van ontucht, gesel ieder van hen met honderd slagen: laat geen medeleven van jullie zijn in hun zaak, in een kwestie voorgeschreven door Allah, als jullie geloven in Allah en de Laatste Dag: en laat een groep Gelovigen getuige zijn van hun straf.] (24:2]

Voor de getrouwde mannen of vrouwen die ontucht begaan terwijl ze getrouwd zijn of na de scheiding van hun echtgenoot, is de boete voor zulke misdaden zoals in de Torah geschriften: steniging tot de dood. Om deze straf uit te kunnen voeren, moet de rechter de volledige bekentenis hebben, of de getuigenis van vier betrouwbare ooggetuigen die getuigen dat ze duidelijk seksuele penetratie hebben gezien.

Bekennen betekent dat de misdaad openlijk wordt bekend door de overspelpleger/ ontuchtpleger voor de Moslim rechter of bestuurder. De bekentenis moet vier keer herhaald worden om enige twijfel weg te nemen. In het geval van getuigenissen, vier betrouwbare, eerlijke en solide mensen, moeten aan de Moslim rechter of bestuurder melden dat ze de werkelijke penetratie van de ontuchtplegers of overspelplegers gezien hebben, een scenario dat zeer zeldzaam is onder normale omstandigheden.

De vroege geschiedenis van Islam vermeldt een aantal gevallen van het bekennen van de misdaad overspel waarin de individuen openlijk hun misdaad bekennen vanwege hun sterk geloof in Allah, gedreven door de wens van oprechte boetedoening en zuivering. Zo maken de overleveringen duidelijk, Allah straft niemand twee keer voor dezelfde misdaad, en zij wilden beschermd worden tegen de straf in het Hiernamaals. Het moet opgemerkt worden dat wanneer seksele penetratie en geslachtsgemeenschap niet volledig plaatsvinden – als  personen, bijvoorbeeld alleen zoenen, knuffelen of elkaar aanraken – dan is er geen toepassing van de straf.

De straf voor valse beschuldiging voor degenen die geen bewijs kunnen overleggen voor hun beweringen en beschuligingen is tachtig zweepslagen, en een verdere straf is dat hun getuigenissen daarna worden afgewezen. Zoals Allah zegt in de Glorieuze Koran

( En degenen die eerbare vrouwen beschuldigen, en niet vier getuigen voortbrengen, (om hun beweringen te ondersteunen], gesel hun met tachtig slagen; en wijs hun beweringen nadien af: want zulke mensen zijn ongehoorzaam.] (24:4]

Bespotting en denigrerende woorden en daden die de eer schenden, waardigheid en respect van anderen in de gemeenschap zijn ten stelligste verboden, zoals Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! Laat niet iemand van jullie een ander bespotten: het kan zijn dat deze (laatste] beter zijn dan de (voormalige]: noch laat sommige vrouwen andere bespotten, het kan zijn dat deze beter zijn dan de andere, noch benoem elkaar met (aanstotelijke]bijnamen,  nadat hij heeft geloofd: en degenen die niet ophouden doen  (inderdaad) kwaad. O jullie die geloven! Vermijd achterdocht zo veel ( als mogelijk]: omdat achterdocht in sommige gevallen een zonde is: en bespioneer elkaar niet, noch spreek kwaadaardig over elkaar achter elkaars ruggen. Zou iemand van jullie graag het vlees van zijn dode broeder eten? Nee, jullie zouden het verafschuwen. Doch, vrees Allah: want Allah is Berow aanvaardend. Meest Genadevol.] (49:11-12]

Een ander vers van de Glorieuze Koran stelt:

Maar als iemand een schuld of zonde verdient en  het afschuift op iemand die onschuldig is, hij draagt ( op hemzelf) (beide) bedrog en een schaamteloze zonde. (4:112]

Islam waarborgt de heiligheid van vermeerdering voor handhaving van het menselijk ras op aarde. Het menselijk ras is het rentmeesterschap over de gehele aarde toevertrouwd en de vertegenwoordiging van goddelijke wijsheid om als plaatsvervanger van de Almachtige Allah op aarde te dienen. Het vernietigen van (natuurlijke) bronnen/middelen is een onwettige praktijk volgens de Islam. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

(Wanneer hij zich afkeert van zijn doelstellingen  en onheil verspreidt overal in de wereld en lichamen en vee vernietigt. Maar Allah houdt niet van de onheilplegers.] (2:205]

Islaam beschouwt opzettelijke abortus van de foetus na vier maanden als moord met voorbedachten rade, wat neerkomt op kindermoord die de bestraffing wettigt voor iedereen die zijn medewerking hieraan verleent. Per ongeluk aborteren vereist bloed-geld als vervanging voor de geaborteerde foetus en het vasten van twee aaneengesloten maanden in boetedoening voor Allah,  indien per ongeluk veroorzaakt of door doodslag.

Veel overleveringen raden een Moslim aan om te trouwen en te trachten nakomelingen te krijgen. Allah’s Boodschapper (vzmh] zei,

“ Trouw een vrouw die liefdevol is en vele kinderen kan dragen, want voorwaar mijn ummah zal de andere volkeren overtreffen op de Dag van Vergelding (gepast voor het grote aantal  van mijn volgelingen.” Abu dawud

Islam hecht veel waarde aan sterke familiebanden en goede relaties onder familieleden. Omdat de familie de basis is en de fundering van de gemeenschap, helpen vele regels deze familie beschermen tegen het opbreken en de ontbinding ervan. Familieleden hebben plichten en rechten. Ieder  moet de rechten van kennissen en familie onderkennen en dientengevolge de rechten van elk familielid vervullen op de meest fatsoenlijke wijze.

Het mengen tussen de mannelijke en vrouwelijke familieleden-  degenen die toestemming hebben om wettelijk met elkaar te trouwen-  kan leiden tot vele familiaire en sociale problemen. Om zulke ongewilde problemen te voorkomen, bevelt Islaam scheiding aan tussen de mannelijke en vrouwelijke leden van de familie die het toegestaan is om met elkaar te trouwen. Een vrouw is toegestaan zich te vertonen zonder haar buiten kleding aan haar vader, broers, ooms, grootvaders, schoonvader en zonen.

In de pre-Islamitische dagen van Jahiliyyah (onwetendheid) was het familie systeem corrupt en decadent. Islaam begon een beslissende hervorming en vernietigde alle bestaande wanpraktijken, sommige dingen, verbannen door Islam, zullen worden benoemd als voorbeelden.

Islam verbied het soort van wettelijke adoptie waarbij een kind de naam krijgt van de familie of de adoptief vader of ouders en alle rechten en plichten van een bloedverwant krijgt. Natuurlijk wordt het verzorgen van wezen en verwaarloosde kinderen sterk aangeraden,en deze vorm van liefdadigheid heeft een speciale verdienste. Het vers in de Gloieuze Koran zegt:

( Allah, heeft voor niemand twee harten in zijn lichaam gemaakt: noch heeft Hij jullie vrouwen waarvan jullie scheiden door Dhihar tot jullie moeders gemaakt: noch heeft Hij jullie geadopteerde zonen tot jullie zonen gemaakt. Dat is (alleen) jullie manier van praten door jullie monden. Maar Allah vertelt ( jullie0 de waarheid, en Hij laat de (juiste) manier zien. Roep hun bij (de namen van) hun vaders: dat is meer rechtvaardig in de ogen van Allah. Echter, als jullie niet hun vaders’s (namen) weten, (noem hun) jullie Broeders in het Geloof, en jullie bevrijde slaven. Echter, er treft jullie geen schuld als jullie hierin een fout maken: (wat telt is] de intentie van jullie harten: en Allah is Vaak-Vergevend, Meest Barmhartig.] (33:4-5]

Islaam verbiedt het een kind aan een man toe te schrijven als een zoon zonder de man’s erkenning dat hij de vader is omdat zulke claims echtelijke relaties in gevaar brengen alsook het familieleven. Een vrouw moet worden beschermd tegen valse beschuldigingen die haar eer en waardigheid aantasten. Bovenien, zo’n valse beschuldiging van een man kan twijfels teweegbrengen en kan op zijn beurt een barst veroorzaken tussen de rest van de kinderen van de familie, niet het onderscheid tussen wettig en onwettig kunnen makend. Ieder geboren kind dat een wettig product is van  een huwelijkscontract wordt toegekend aan de vader zonder de noodzaak van enig verder bewijs of ontkenning. Een echtgenoot van een vrouw hoeft niet bekend te maken dat het zijn kind is.

Deze toepassing is gebasseerd op de verklaring van Allah’s Boodschapper (vzmh) “ Het kind  (geboren  als een resultaat van een wettig huwelijk), behoort tot het (bed van) zijn vader.”bukhari

De enige uitzondering op deze regel is wanneer het bewezen is, zonder twijfel, dat de vrouw haar man heeft bedrogen en zwanger is van een ander dan haar echtgenoot. In zo’n geval, zullen specifieke regels om het kind te verloochenen toegepast worden. Na verloochening, zal hij als een totale vreemdeling in relatie tot de echtgenoot worden. Dit betekent dat als het verloochende kind een meisje is, zij niet zonder hijab moet verschijnen voor zo’n man, met hem reizen, met hem samenleven of vrijelijk met hem omgaan.

Een Moslim vrouw, houdt na het huwelijk, haar meisjesnaam volgens Islamitische rechtsopvattingen. Volgens de Islamitische leerstellingen en wetgeving, is het onwettig voor een vrouw om de familienaam van haar echtgenoot te dragen na het huwelijk. We kunnen hierdoor de grote eer, waardigheid en respect verleend aan vrouwen in de Islam begrijpen. Deze praktijk conserveert de gelijkheid en gelijke rechten van een Moslim vrouw ten opzichte van een Moslim man in de rechten om haar eigen familienaam te dragen, vooral als er een scheiding plaatsvindt.

 . Behouden en eren van de rechten van de zwakken en de gehandicapten:

Islam eert de oudere leden in de Islamitische samenleving en beveelt respect en bijstand voor hen. De Boodschapper van Allah (vzmh] zei: “Hij wordt niet beschouwd als één van ons Moslims, die geen genade toont voor onze jongeren en  respect voor onze ouderen.” Abu dawud en tirmidhi

De Islamitische wet verplicht hulp aan wezen, zoals Allah de Meest Barmhartige zegt in de Glorieuze Koran: (Behandel daarom de wees niet met hardheid.] (93:9]

En Hij, de Verhevene, zegt:

 Kom niet aan de eigendommen van de wezen behalve om het te vermeerderen, totdat hij de leeftijd bereikt van volle sterkte; en vervul ( iedere) verplichting, want ( iedere) verplichting zal worden bevraagd ( op de Dag van Afrekening.) (17:34)

En Hij zegt:

 Degenen die onrechtmatig van de eigendommen van de wezen eten, eten een vuur in hun eigen lichaam: zij zullen spoedig een langdurig opvlammend vuur ondergaan!] (4:10]

Allah richt zich op de behouding van de rechten van de onschuldige kinderen wiens ouders mogelijk een misdaad tegen hun begaan vanwege armoede en totale onwetendheid door hun te dood. Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Zeg ( O Mohammed]: “Kom, ik zal reciteren wat Allah voor jullie verboden heeft”: ken Hem geen enkele deelgenoot toe; wees goed voor je ouders; dood je kinderen niet vanwege armoede- Wij voorzien jullie en hen. Bega geen schandelijke daden, of deze nu openlijk of  verborgen zijn; neem geen leven, welke Allah voor jullie heilig heeft gemaakt, behalve rechtmatig: op deze manier beveelt Hij jullie, dat jullie wijsheid mogen leren.] (6:151]

Op deze manier zien we het  respect en de bescherming geboden aan de zwakkeren, behoeftigen en noodlijdende mensen in de Islamitische samenleving.

 . Het Behoud van Rijkdom

Persoonlijke rijkdom en eigendommen zijn de basis van de economie en het bestaan van de leden van de samenleving. Islaam beschermt persoonlijke rijkdom en legt zeer strikte straffen op voor roverij, beroving, en diefstal, en enige vorm van geweld tegen de onschendbaarheid van eigendom. Bedrog, verduistering, monopolie, hamsteren en vele andere kwade praktijken zijn ook verboden. Dit is gedaan met de intentie om beveiliging te waarborgen voor de weelde en persoonlijk bezit van de individu. De Islamitische wetgeving legt de corporale straf op van het afhakken van de hand van de dief die eigendommen van anderen steelt, in overeenstemming met strikte aanbevelingen en een passende werkwijze van wet.

Allah, de Almachtige, stelt in de Glorieuze Koran:

( Hak af ( van het polsgewricht] de (rechter] hand van de dief, man of vrouw, als een vergelding voor wat ze hebben begaan, een straf volgens het voorbeeld van Allah. En Allah is Verheven in Kracht, Vol met Wijsheid.] (5:38]

Het moet gezegd worden dat het proces van amputatie van de hand van de dief alleen uitgevoerd mag worden onders strenge voorwaarden, welke de volgende includeren:

* De gestolen items of kostbaarheden moeten bewaard worden in een af te sluiten (persoonlijke) ruimte. Als de dief een item steelt dat buiten is gelaten door onachtzaamheid en onbekommerdheid, is er geen straf door amputatie. De dief moet in dit geval onderworpen worden aan de straf die door de autoriteiten bepaald wordt, of “Ta’zeer.”

* De begane diefstal mag geen voedsel betreffen om honger te lenigen. De tweede Kalief Omar bin al-Khattab voerde gedurende de hongersnood van het “Ramadah jaar”  de straf niet uit voor het stelen vanwege de toestand van wijdverspreide honger.

* De waarde van de gestolen waren moet boven de omvang liggen die aangegeven wordt bij het amputeren van de hand.

Deze fysieke straffen moeten niet worden uitgevoerd tenzij er onweerlegbare bewijzen zijn dat de misdaad is gepleegd] en dat het bestraft kan worden volgens de Islamitische wet.

Een tuchtrechtelijke straf is minder gebruikelijke dan de fysieke straf opgelegd door de Moslim rechter in overeenstemming met het soort, niveau, categorie en ernst van de misdaad en de misdadiger zelf en zijn criminele strafblad. Tuchtrechtelijke straffen kunnen zijn: gevangenisstraf, publiekelijke geseling, hem berispen of een boete opgeleggen voor zijn misdaad.

Anders dan diefstal heeft Islaam alle soorten van overtreding tegen persoonlijke bezittingen, landgoed en land eigendom verboden. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

( En eet niet onrechtmatig van een anders eigendom ( en elke illegale manier bijv. stelen, beroven, misleiden, etc], noch doe aan omkoperij bij de heersers ( rechters voor het presenteren van jullie zaak] dat jullie bewust zondig eten van de eigendommen van anderen.] (2:188]

Daarom, zal de onderdrukker onderworpen worden aan een verschrikkelijke en zware straf op de Dag van Vergelding. Dit is gebasseerd op de verklaring van Allah’s Boodschapper (vzmh]:

“ Degene die onrechtmatig geld of rijkdom van een andere Moslim pakt zonder een recht hietoe, Allah zal deze persoon ontmoeten in een staat van woede.” ahmad

Een andere verklaring van Allah’s Boodschapper (vzmh] is:

“Degene die zichzelf een handlengte land toeëigent, Allah zal deze onderdrukker omringen met zeven aarden ( om zijn nek] op de Dag van Vergelding.” ibid

De Islamitische wetgeving verplicht dat de onderdrukker de hoeveelheid welke hij onrechtmatig  in beslag heeft genomen van een andere Moslim’s land of eigendom, teruggeeft, of als alternatief: wordt hij gedwongen om de waarde te betalen van de onrechtmatig in beslag genomen eigendommen. Verder, is de onderdrukker in zo’n situatie veroordeeld tot een grote hoeveelheid straf opgelegd door de Moslim rechter. Islaam machtigt de eigenaar van de rijkdom om alles dat hij bezit te verdedigen, zelfs tot het punt van het doden van de aanvaller, als dat de enige manier is om de aanvaller te stoppen. Als de eigenaar de aanvaller doodt hoeft hij zelf niet te worden gedood omdat hij hem vermoord heeft, als hij kan bewijzen dat hij hem vermoord heeft, terwijl hij zijn eigendom aan het verdedigen was. Als de aanvaller, aan de andere kant, de verdedigende eigenaar vermoordt, is de eigenaar een martelaar en de aanvaller een moordenaar.

Dit is gebaseerd op de verklaring van Allah’s Boodschapper (vzmh], “ Degene die gedood is terwijl hij zijn eigen rijkdom verdedigde, is een martelaar.” bukhari

Aantekening over de bescherming van de publieke middelen:

Gereserveerde publieke middelen zijn publiek eigendom en de inkomens verkregen uit deze publieke middelen moeten worden geplaatst in de Schatkist voor het financieren van de noden van de ingezetenen. Deze middelen mogen geen privé eigendom zijn van een specifieke groep of klasse mensen of individuen voor enige specifieke verdienste. De inkomsten van zulke middelen is uitsluitend bedoeld om te gebruiken voor publiek welzijn. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van de Islamitische gemeenschap om waakzaam te zijn tegen enige indringer of aanvaller van deze eigendommen. Elke onwettige uitbuiting van gemeenschappelijke natuurlijke middelen wordt verboden in overeenstemming met de Islamitische leerstellingen en principes. Allah, de Almachtige, stelt in de Glorieuze Koran:

(...en handel niet corrupt, of breng onheil op de aarde.] (2:60]

Verder, en dit is gebaseerd op de verklaring van Allah’s Boodschapper (vzmh],

“Moslims zijn gelijken in drie ( natuurlijke middelen): water, begrazingsweiden en vuur.” Abu dawud

Aantekening over publiek en prive recht in Islaam

Islaam spant zich in om de sociale banden te versterken onder de leden van de Islamitische gemeenschap. Islam behartigt de rechten van de rechtstreekse leden van de familie eerst, dan de verwanten die verplichtingen en rechten hebben tegenover elkaar in overeenstemming met hun nabijheid. De waarde en de belangrijkheid van zulke rechten variëren volgens de gradatie van relatie. Allah, de Almachtige, stelt in de Glorieuze Koran:

( O Mensheid! Wees gehoorzaam aan jullie Heer, Die jullie geschapen heeft uit een enkele persoon, en uit hem zijn vrouw heeft geschapen; en vanuit hen schiep Hij vele mannen en vrouwen; en vrees Allah door Wie jullie (jullie wederzijdse rechten) ontvangen en ( verbreek niet de relatie met de baarmoeders].  Voorwaar, Allah is altijd en Al-Wakend over jullie.] (4:1]

En Allah zegt in met betrekking tot de regels omtrent erfenissen:

( Jullie weten niet welke van hen, hetzij jullie ouders of jullie kinderen, dichter bij jullie zijn in voordeel, ( deze bepaalde aandelen] zijn bepaald door Allah. En Allah is Altijd Wetend, Al-Wijs.] (4:11]

Andere relaties worden ook niet verwaarloosd in de Islam omdat ze allemaal een deel van het netwerk zijn dat mensen verenigd en dichter bij elkaar brengt: persoonlijk en sociaal. Verder verwijderde mensen hebben ook een soort van verbinding nodig dat hen samenbrengt in het netwerk om  elkaar te helpen en waarderen en een samenhangende gemeenschap te bouwen. Allah, de Almachtige stelt in de Glorieuze Koran:

( Zij zijn] degenen die, als Wij hun vestigen in het land, reguliere gebeden uitvoeren en reguliere liefdadigheid geven, het goede bevelen en het slechte verbieden: Bij Allah rest het eind ( en de beslissing] van ( alle] zaken.] (22:41]

Het versterken van relaties wordt ook begeleid door de verklaring van Allah’s Boodschapper (vzmh], “ Wees niet afgunstig tegen elkaar; drijf geen prijzen op voor elkaar; haat elkaar niet; keer je niet af van elkaar; en lever niet goedkoper dan een ander, maar wees, O dienaar van Allah, broeders. Een Moslim is de broeder van een Moslim; hij  onderdrukt hem niet, noch laat hij hem in de steek, noch liegt hij tegen hem of minacht hem. Vroomheid zit hier – en hij wees drie keer naar zijn borst-. Het is slecht genoeg voor een man om zijn Moslim broeder te minachten. Een Moslim is voor een andere Moslim onschendbaar, zijn bloed, zijn eigendom, en zijn eer.” muslim

En hij (vzmh] zei: “ Het voorbeeld van gelovigen in liefde, genegenheid, samenwerken en sympathie is als dat van één lichaam. Als één orgaan van het lichaam pijn lijdt, zal het hele lichaam pijn lijden door waakzaamheid en koorts.” Bukhari en muslim

Daarom, zijn er goed vastgelegde publieke en privé rechten in de Islamitische samenleving. In het onderdeel hieronder zullen we de meest belangrijke publieke en privé rechten in de Islamitische wetgeving en leerstellingen belichten:

 1. Rechten van de Almachtige Allah
 2. Rechten van de Profeet Mohammed (vzmh]
 3. Rechten van andere Profeten en Boodschappers
 4. Rechten van de Ouders
 5. Rechten van de Echtgenoot naar zijn Vrouw
 6. Rechten van de Vrouw naar haar Echtgenoot
 7. Rechten van Kinderen
 8. Rechten van Familielden

 De Rechten van Allah, de Almachtige

Het Essentïele recht van Allah is om Hem alleen te aanbidden,  Hem geen rivalen of partners toe te schrijven, of Hem enige zonen of dochters toe te schrijven. De eeuwigdurende waarheid van alle bestaan is LA ILAHA IL ALLAH “Er is geen god het waard om aanbeden te worden behalve Allah,”betekenend dat er geen zogenaamde “god” of godheid of entiteit  aanbidding en absolute gehoorzaamheid waardig is. Dit is de getuigenis van geloof van een Moslim dat de volgende vereisten met zich meebrengt:

 • Allah alleen verdient het om aanbeden en gehoorzaamd te worden in absoluut besef. Niets heeft het recht aanbeden te worden samen of naast Hem. Alle verklaringen, daden en verborgen intenties moeten overeenstemmen met dat wat de Almachtige heeft bestemd. Alle daden van de mens moeten worden uitgevoerd voor het Plezier van de Almachtige. De Almachtige stelt in de Glorieuze Koran:

( En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, ( geloof in Mijn Eenheid) ( en vraag Mij voor wat dan ook) Ik zal gehoor geven aan jullie (oproep). Waarlijk! Degenen die Mijn aanbidding verachten ( niet Mij aanroepen, en niet geloven in Mijn Eenheid) zij zullen zeker de Hel binnentreden in vernedering! ] (40:60]

 • Een Moslim is verplicht te geloven in de “Namen en Eigenschappen” die Allah Zichzelf heeft gegeven, of die toegeschreven worden aan Hem door de Overleveringen van Zijn Profeet en Boodschapper (vzmh]. Niemand mag enige naam of eigenschap uit speculatie toeschrijven aan Allah die niet door Allah of Zijn Profeet en Boodschapper (vzmh] aan  Hem zijn toegeschreven. Hij mag niet enige overdreven verklaring of gelijkenis aanvoeren of een mening uiten aangaande deze Namen en Eigenschappen van Allah. Allah de Verhevene zegt in de Glorieuze Koran: ( Er is niets gelijk aan Hem, en Hij is de Al-Horende, de Al-Ziende.] (42:11]
 • De mens moet zichzelf onderwerpen aan Allah in vertrouwen en met totaal en oprecht geloof, verklaard met zijn tong, geaccepteerd met zijn hart en laten zien met zijn daden, de waarheid van de verklaring dat Allah, de Almachtige stelt in de Glorieuze Koran: ( Zo weet dat La ilaha ill-Allah ( niemand heeft het recht op aanbidding behalve Allah], en vraag vergeving voor jullie zonden, en ook voor ( de zonden van] gelovige mannen en gelovige vrouwen. En Allah weet goed waar jullie je bewegen, en jullie rust plaatsen ( in jullie huizen]. (47:19]
 • De  mensheid is verplicht om volledige en totale onderwerping te tonen aan de Wil van Allah. Dit is gebaseerd op het voorschrift van het vers van de Glorieuze Koran:

(Het is niet voor een gelovige, man of vrouw, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben bepaald, dat zij een keuze zouden hebben in deze beslissing. En degenen die Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam zijn, zij zijn zeker afgedwaald in een duidelijke dwaling. (33:36]

 • Een Moslim moet pure liefde hebben voor Allah en ook voor Zijn Profeet en Boodschapper (vzmh]. Deze liefde zou de liefde voor andere wezens en zijn eigen zelf in tijden van conflict en tegenstrijdigheid moeten domineren. Allah de Verhevene zegt in het vers van de Glorieuze Koran:

(Zeg: Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broeders, jullie vrouwen, jullie verwanten, de weelde die jullie hebben vergaard, de handel in welke jullie een achteruitgang vrezen, en de woningen waarvan jullie genieten...jullie liever zijn dan Allah en Zijn Boodschapper, en hard streven en vechten in Zijn Zaak, dan wacht totdat Allah Zijn Beslissing uitbrengt ( kwelling). En Allah leidt niet de mensen die Al-Fasqun zijn ( de opstandigen, ongehoorzamen aan Allah)(9:24]

 • De mens moet Allah alleen aanbidden op de manier en wijze zoals Allah via Zijn Boodschapper en Profeet (vzmh] heeft aangegeven. Het is niet toegestaan om een daad van aanbidding te verzinnen door speculaties en het dan toe te schrijven aan de ware religie. Alle aanbidding moet in overeenstemming zijn met de overgeleverde religie van Islam. Bijvoorbeeld het verrichten van de “Salaat” (het gebed). Één van de vruchten van het verrichten en onderhouden van zo’n gebed is dat het helpt om het goede te bevelen en te stoppen met slechte daden. Allah , de Almachtige stelt in de Glorieuze Koran:

( Reciteer wat aan jullie is overgeleverd van het Boek ( de Koran], en verricht As-Salah.  Waarlijk, As-Salah ( het gebed] behoedt voor Al-Fahsha ( met andere woorden grote zonden van elke soort, onwettige seksuele gemeenschap ed.] en Al-Munkar ( met andere woorden ongeloof, veelgodendom, en iedere soort van kwaadaardige daden, e.d.] en de herinnering van Allah is werkelijk de grootste. En Allah weet wat jullie doen.] (29:45]

Het betalen van Zahah ( verplichte liefdadigheid] aan de noodlijdenden en behoeftigen genereert zelf zuivering en verwijdering van gierigheid, ook verlicht het de pijnen en de beproevingen van de minder gefortuneerden. Allah, de Almachtige stelt in de Glorieuze Koran:

( Degene die zijn bezit uitgeeft om zochzelf te reinigen. En niemand heeft bij hem een gunst hiervoor tegoed. Hij doet dit slechts strevend naar het Gezicht van zijn Heer de Meest Hoge, Hij zal zeker tevreden worden gesteld (wanneer hij het Paradijs zal binnentreden]. (92:18-21]

Het opvolgen van Saum ( vasten] zorgt ervoor dan men een betere controle en zelf-discipline heeft over verleidingen en driften. Men wordt zich meer bewust van het gevoel van vroormheid en Gods-vrees, en de noden van de armen en minder bedeelden. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! Saum (vasten] naleven is voorgeschreven  voor jullie zoals het was voorgeschreven voor degenen voor jullie, dat jullie Al-Muttaqun (de vromen] mogen worden.] (2:183]

Hajj (bedevaart] heeft vele voordelen, zoals Allah, de Almachtige stelt in de Glorieuze Koran:

( Dat zij zaken mogen aanschouwen die een voordeel voor hen zijn ( in andere woorden de beloning van de bedevaart in het Hiernamaals, en ook wat aardse winst van handel, etc.] en noem de naam van Allah op bepaalde dagen, over het vee dat Hij voor jullie voorzien heeft. Dan eet daarvan en voed daarmee de armen die een hele moeilijke tijd hebben.] (22:28]

Al deze en andere manieren van aanbidding in Islam zijn bedoeld ter voordeel van de mens. Er is nooit overdreven ontbering wanneer dit wordt uitgevoerd onder normale omstandigheden. Allah, de Almachtige stelt in de Glorieuze Koran:

( Allah wil voor jullie gemak en Hij wil geen dingen moeilijk voor jullie maken.] (2:185]

De Boodschapper van Allah(vzmh] zei in ondersteuning van dit concept:

“ Als ik jullie beveel iets te doen, doe dan zoveel mogelijk als kan” bukhari

En hij (vzmh] zei: “Religie is makkelijk...” bukhari

In het geval van ziekte en andere legitieme ontberingen, wordt de aanbidding of volledig vrijgesteld of volgehouden met enige consessies. Bijvoorbeeld, het staan is nodig voor het uitvoeren van de dagelijks voorgeschreven gebeden maar als iemand daar  niet toe in staat is mag hij het zittend doen, en als dat niet mogelijk is, door op zijn zij of op zijn rug te liggen, of in elke gewenste positie die comfortabel is in zijn situatie. Als een aanbidder niet in staat is om het gebed te doen in een van de bovenstaande situaties, mag hij bidden door het bewegen van zijn handen of zelfs zijn ogen.

Het is een plicht de wassing uit te voeren voorafgaand aan het gebed maar deze eis vervalt als een Moslim geen water kan vinden of als er schade is bij het gebruik ervan. In plaats van water, verricht hij Tayyammum ( droge wassing] en voert zijn gebed precies hetzelfde uit als wanneer hij de wassing met water heeft gedaan. Een vrouw in haar menstruatieperiode of die post-natale bloedingen verwacht is vrijgesteld van het uitvoeren van gebeden totdat haar bloedingen volledig zijn gestopt, en ze is niet verplicht de gemiste gebeden in te halen. Een Moslim, man of vrouw, die geen Nisab ( de vereiste minimale hoeveelheid op basis waarvan het verplicht is om Zakaat te betalen] bezit, is niet verplicht om Zakaat te betalen. Een oude persoon die niet in staat is om te vasten, en een zieke persoon die ook niet kan vasten worden vrijgesteld van vasten. Zij moeten hun boetedoening betalen als zij kunnen. Boetedoening is het voeden van een behoeftige persoon met één maaltijd voor elke dag dat er niet gevast is. Evenzo, mag een reiziger zijn vasten breken als hij reist, als reizen ontbering en vermoeidheid met zich mee brengt.

Een vrouw in haar menstruatie of na de bevalling mag niet vasten tot haar bloeding volledig stopt,  waarop ze de gemiste vastendagen inhaald. De Hajj is niet verplicht voor een persoon die niet bij machte is vanwege fysiek onvermogen of financïele moeilijkheden, terwijl de persoon de intentie heeft Hajj te verrichten, maar hij moet  voldoende middelen  hebben om ij zijn eigen behoeften en die van zijn familie te voorzien bovenop de kosten van de bedevaart. Allah, de Verhevene, zegt in de Glorieuze Koran:

( Hierin staan geopenbaarde tekenen (de Plaats van Ibrahim (Abraham); wie het binnengaat, hij verkrijgt veiligheid. En Hajj (bedevaart naar Mekka) naar het Huis (Ka’bah] is een plicht die de mensheid verschuldigd is aan Allah, degenen die de uitgaven kunnen veroorloven; en degenen die ongelovig zijn (Hajj weigert, hij is een ongelovige in Allah], voorwaar Allah heeft geen behoefte aan de werelden. (3:97]

Een ander voorbeeld van de verzachting van ontberingen in Islam is wanneer een persoon in het zicht van een tekort aan wettig voedsel op de rand van de dood staat; in dit geval, is hem toegestaan om zelfs onwettige voedingsmiddelen zoals bloed en vlees van dode dieren, genoeg om hem in leven te houden, te nuttigen. Deze regel is ook gebasseerd op de instructies van het vers in de Glorieuze Koran:

( Hij heeft jullie alleen verboden de dode dieren, en bloed, en het vlees van het varken, en datgene dat is geslacht voor het offeren aan iets anders dan Allah. Maar als iemand wordt gedwongen door noodzakelijkheid zonder opzettelijke ongehoorzaamheid noch een gepaste limiet overschreidend, dan is er geen zonde voor hem. Waarlijk, Allah is Vaak-Vergevend, Meest Barmhartig.] (2:173]

 De Rechten tegenover de Profeet Mohammed (vzmh]

Allah stuurt Zijn Boodschapper om de mensheid te leiden en als de mens gelooft en Hem gehoorzaamt en hem al zijn verschuldige rechten geeft, heeft Allah succes beloofd in dit leven en in het Hiernamaals als een beloning. Deze rechten zijn samengevat in de volgende getuigenis samen met de bovengenoemde getuigenis. ( Er is geen god waardig om aanbeden te worden behalve Allah), “Mohammed (vzmh) is de dienaar en Boodschapper van Allah”. Deze verklaring vereist het volgende:

 • Een gelovige moet zich onderwerpen aan de bevelen van de Profeet (vzmh] en moet streven naar het vermijden van daden van ongehoorzaamheid zoals Allah, de Verhevene, zegt in de Glorieuze Koran:

( Dus neem alles wat de Boodschapper jullie geeft, en onthoud je van hetgeen hij jullie verbiedt. En vrees Allah, waarlijk Allah is streng in de Bestraffing.] (59:7]

 • Een Moslim moet de authentieke tradities van de Soena volgen ( wijze  van de Profeet) naar zijn beste kunnen. Niemand heeft de autoriteit te wijzigen, toe te voegen of weg te laten van welke dan ook van de Soena tradities van de Boodschapper van Allah (vzmh) . Allah, de Verhevene, zegt in de Glorieuze Koran:

( Zeg: Als jullie echt van Allah houden, volg mij: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vaak-Vergevend, Meest Barmhartig.) (3:31)

 • Een Gelovige moet de speciale status en waardigheid geschonken door Allah aan Zijn Boodschapper (vzmh] eren. Niemand moet  deze status naar beneden halen. De Profeet (vzmh] zei:

“Vlei mij  niet zoals de Christenen de zoon van Maryam vleiden; ( omdat) ik niet meer ben dan een dienaar ( van Allah]...dus zeg: Allah’s dienaar en Zijn Boodschapper.” bukhari

En hij (vzmh] zei:

“O mensen! Zeg wat jullie te zeggen hebben, en sta jullie zelf niet toe verleid te worden door Satan. Ik ben Mohammed, de dienaar en Boodschapper van Allah. Ik wil niet dat jullie mij verheffen boven de status die mij is toegewezen door Allah de Almachtige.” An-nisa’e

En er is gemeld dat hij (vzmh] heeft gezegd:

“ Prijs mij niet meer dan ik verdien. Allah schiep mij als een dienaar  en om mij Profeet en Boodschapper te noemen.” tabranee

 • Een Moslim moet acceptatie en voldoening tonen voor ieder oordeel doorgegeven door de Profeet van Allah (vzmh] zoals Allah, de Verhevene, zegt in de Glorieuze Koran:

( Maar nee, bij jullie Heer, zij kunnen geen ( echt) Geloof hebben, totdat zij jou rechter maken in alle geschillen tussen hen, en vind in hun zielen geen weerstand tegen jouw keus en accepteer hen met volledige onderwerping.] (4:65]

 • Geloof in de algemeenheid van de Boodschap van de Profeet Mohammed aan de gehele mensheid. Islam is niet aangewezen voor een specifieke categorie mensen, zoals het ook de zaak was met voorgaande Profeten en Boodschappers. Dit is afgeleid uit het vers van de Glorieuze Koran:

( Zeg: O mensheid! Waarlijk,  ik ben gezonden tot jullie allen als de Boodschapper van Allah – aan Wie de heerschappij van de hemelen en de aarde behoren. La ilaha illa Huwa ( er is geen god dan Hij); het is Hij die leven geeft en dood veroorzaakt. Dus geloof in Allah en Zijn Boodschapper, de Profeet die niet kan lezen noch schrijven, wie gelooft in Allah en Zijn Woorden, de Taurah ( Torah] en de Injeel    (evangelie) en ook Allah’s Woord: “Wees!”- en hij was, in andere woorden Iesa( Jezus) zoon van Maryam (Maria), en volg hem (Mohammed vzmh) zodat je mag worden geleid.] ( 7:158]

 • Geloof dat Allah’s Boodschapper en Profeet, Mohammed (vzmh] door Allah werd beschermd tegen mogelijke menselijke fouten in relatie tot zijn missie voor de mensheid. Dit omvat het geloof dat de Profeet (vzmh] nooit iets wegliet of toevoegde aan de complete Boodschap van Allah. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

(Evenmin spreekt hij over (zijn eigen) verlangen.)(53:3]

 • Geloof dat de Profeet Mohammed (vzmh] de laatste Profeet en Boodschapper van Allah (vzmh] aan de mensheid is, en dat geen Profeet of Boodschapper na hem (vzmh] zal komen. Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar (hij is) de Boodschapper van Allah, en de Laatste der Profeten.] (33:40]

En de Boodschapper van Allah (vzmh] zei:

“...en er is geen profeet na mij.” Bukhari en muslim en anderen

 • Geloof dat de religieuze plichten en goddelijke geboden die Allah heeft gezonden aan de mensheid voltooid zijn, en dat de Profeet (vzmh] de Boodschap van Állah heeft gebracht in zijn geheel, en het beste advies gaf aan zijn Ummah (natie) en de beste leiding om alles goed te doen en om alle kwaad te vermijden. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

(Deze dag, degene die Geloof heeft verworpen, heeft alle hoop opgegeven, dus vrees hun niet, maar vrees Mij. Deze dag heb ik jullie religie geperfectioneerd voor jullie, Mijn gunsten voor jullie voltooid, en heb voor jullie Islam gekozen als jullie religie.] (5:3]

 • Geloof dat de wetgeving in Islam is aangenomen door Allah, en dat alle verschillende typen van aanbidding gebaseerd zijn op en draaien om deze goddelijke wetten. Onafhankelijke menselijke acties worden niet geaccepteerd. Allah weet het best, tenzij en totdat ze in overeenstemming zijn met deze goddelijke wetten. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

(En wie een religie zoekt anders dan Islam (onderwerping aan Allah), nooit zal het van hem geaccepteerd worden, en in het Hiernamaals zal hij zijn onder de verliezers.] (3:85]

 • Een Moslim moet de gepaste begroeting aan Allah’s Profeet en Boodschapper (vzmh] geven wanneer zijn naam wordt genoemd als een vorm van respect, zoals voorgeschreven in het vers in de Glorieuze Koran:

(Allah en zijn Engelen sturen zegeningen aan de Profeet: O jullie die geloven! Stuur jullie zegeningen naar hem, en begroet hem met alle respect.) (33:56)

 • Een Gelovige moet ware liefde en genegeheid hebben voor de Profeet en Boodschapper van Allah (vzmh] boven de liefde voor alle anderen, aangezien informatie en toepassen van de ware religie van Allah en de vele zegeningen die de Profeet (vzmh] bracht als leiding,  de enige middelen van redding zijn met de wil van Allah. Dit is gebaseerd op de instructie van het vers in de Glorieuze Koran:

( Zeg: als jullie vaders, jullie zonen, jullie broeders, jullie vrouwen, jullie verwanten; de weelde die jullie hebben verkregen; de handel waarvan jullie vrezen voor achteruitgang; en de woningen waarin jullie genieten – jullie liever is dan Allah en Zijn Boodschapper, en streven en vechten voor Zijn zaak – wacht dan tot Allah zijn besluit naar buiten brengt. En Allah leidt niet de opstandigen.] (9:24]

 • Een Moslim moet iedere mogelijke inspanning en beschikbare gelegenheid wijden aan, het oproepen, met wijsheid en geduld, van alle anderen tot de Boodschap van Mohammed (vzmh]. Hij zou moeten streven om degenen te informeren die onwetend en verkeerd geinformeerd zijn en het sterken van het geloof van de mensen met een zwak, wankelend geloof. Zoals Allah, Meest Wijs, zegt in de Glorieuze Koran:

( Nodig ( iedereen) uit tot de Weg van jullie Heer met wijsdom en prachtige preken; en argumenteer met hen op een manier die beter is en meest gracieus. Waarlijk, jullie Heer weet best wie is afgedwaald van Zijn Pad, en Hij is het Meest Bewust van degenen die geleid worden.] (16:125]

Dit is ook gebaseerd op de verklaring van Allah’s Profeet en Boodschapper (vzmh],

“Verspreid, ten bate van mij, zelfs één vers.” Bukhari en tirmidhi

 . Rechten tegenover andere Profeten en Boodschappers

Een Moslim’s geloof in Islaam is niet compleet of acceptabel tenzij hij verklaart te geloven in de waarheid van alle voorgaande Profeten en Boodschappers van Allah. Een Moslim moet geloven dat al de voorgaande Profeten en Boodschappers werden gezonden voor specifieke groepen mensen gedurende een specifieke tijd, terwijl de Boodschapper van Islam universeel is en voor alle tijden en plaatsen tot de Dag van Vergelding. Allah zegt in de Glorieuze Koran:

(De Boodschapper gelooft in wat is geopenbaard aan hem van zijn Heer, zo ook de mensen van geloof. Ieder (van hen] gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken, en Zijn Boodschappers. “We maken geen onderscheid ( zeggen zij) tussen de verschillende van Zijn Boodschappers. “ En zij zeggen: ‘Wij horen, en we gehoorzamen, ( we zoeken) Uw vergeving, onze Heer, en tot ﷻ‬ is de terugkeer.] (2:2285]

Moslims zijn verplicht om de Boodschap van Islaam over te brengen aan anderen, maar nooit met kracht of dwang om anderen het te laten accepteren, zoals Allah, de Verhevene, zegt in de Glorieuze Koran:

( Laat er geen dwang zijn in religie.) (2:256)

 . De Rechten van de Ouders

De rechten van de ouders omvatten respect, liefde en gehoorzaamheid. Deze gehoorzaamheid is onvoorwaardelijk in hetgeen niet in tegenspraak is met de gehoorzaamheid en geboden van Allah en Zijn Boodschapper. Het  impliceert zorg en vriendelijkheid aan beide ouders, en voorzien van benodigdheden voor oudere ouders. Nederigheid en respect aan beide ouders is een verplichting, en elke arrogantie of onbeschaamdheid is verboden. Geduld en volharding zijn verplicht bij het zorgen voor ouders, onder iedere omstandigheid. Allah zegt in het vers van de Glorieuze Koran:

(En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niemand aanbidden buiten Hem, en dat jullie vriendelijk zijn tegen jullie ouders. Of één of beide van hen een hoge leeftijd bereiken in jullie leven, zeg niet tegen hen een woord van minachting, ... en spreek hen toe met goede woorden.] (17:23]

De Boodschapper van Allah (vzmh] schreef ons voor, zeggende:

“Allah’s genoegen ( over iemand) is gebasseerd op het genoegen van zijn ouders. De Toorn van Allah is gebaseerd op de boosheid van zijn ouders.” tirmidhi

Beide ouders zijn gerechtigd tot deze rechten zelfs als zij geen Moslims zijn zolang zij hun kinderen niet bevelen om enige daad van ongehoorzaamheid aan Allah te begaan. Asmaa- de dochter van Abu Bakr- zei: ‘Mijn moeder kwam me bezoeken terwijl ze nog geen Moslim was. Ik vroeg Allah’s Profeet (vzmh] omtrent haar bezoek ( en hoe haar te behandelen tijdens haar bezoek aan mij) en zei, mijn moeder verlangt er naar mij te bezoeken. Moet ik ( of moet ik niet) mijn hoffelijkheid overbrengen ( als een gastvrouw) aan haar? Hij (vzmh] zei: “Ja, wees  hoffelijk.” muslim

De moeder moet prioriteit worden gegeven in termen van vriendelijkheid, sympathie, goede gevoelens, liefde en genegenheid zoals bedoeld door Allah’s Profeet (vzmh]: “Een man kwam naar Allah’s Profeet (vzmh] en vroeg hem, “O Profeet van Allah! Wie is het meest waardig en gerechtigd tot mijn goede behandeling en gezelschap? Hij (vzmh] antwoorde,  “je moeder”.  De man vroeg, wie is de volgende waardige persoon op mijn gezelschap? Allah’s Boodschapper (vzmh] antwoorde, ‘je moeder’. De man vroeg, wie is de volgende? Allah’s Boodschapper (vzmh] antwoorde, ‘je moeder’. De man vroeg, wie is de volgende? Allah’s Boodschapper antwoorde, ‘je vader’. En in een ander versie wordt geëndigd met:”...je vader, en dan de volgende dichtsbijzijnde en de volgende dichtsbijzijnde.” Bukhari en muslim

Allah’s Boodschapper (vzmh] wijst de moeder het drie-voudige deel van de rechten op gezelschap toe. De vader, in vergelijking, krijgt alleen één deel. Dit is verschuldigd vanwege het feit dat de moeder meer ontberingen leidt gedurende de zwangerschap en geboorte en zorg draagt voor haar kinderen. Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( En We hebben de mens vriendelijkheid tegen zijn ouders bevolen: in pijn heeft zijn moeder hem gedragen, en in pijn heeft ze hem gebaard.) (46:15]

Dit verlaagt op geen enkele manier de rechten van de vader, aangezien de Profeet (vzmh] zei:

“ Geen zoon kan ( de rechten van de vader) vergoeden tenzij hij een slaaf vindt, hem koopt en hem dan vrij maakt.” Muslim

 . De Rechten van de Echtgenoot tegenover Zijn Vrouw

Een echtgenoot heeft het recht op ultiem gezag over het huis en beheer van de familie omdat hij verantwoordelijk is voor hun en zich voor alle aspecten van hun onderhoud moet verantwoorden. Zijn leiderschap moet met rechtvaardigheid, geduld en wijsheid zijn. Zoals Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( Mannen zijn de beschermers en onderhouders van vrouwen, omdat Allah de ene gemaakt heeft om de ander te overtreffen, en omdat zij uitgeven ( om hun te ondersteunen] van hun inkomsten.] (4:34]

Eén van de vele redenen voor deze mate van verantwoordelijkheid is dat de mannen over het algemeen sterker en rationeler zijn, waar vrouwen over het algemeen zwakker en emotioneler zijn, karaktereigenschappen aan hen gegeven door hun Schepper voor hun aanvullende rollen in het leven en om de familie te dienen. Een echtgenote is verplicht gehoorzaam te zijn aan de bevelen en instructies van haar echtgenoot zolang deze niet enige daad van ongehoorzaamheid aan Allah’s bevel en de Profeet’s instructies inhouden.

Aishah, de vrouw van de Profeet (vzmh] vroeg hem: “Wiens recht over de vrouw is het grootst? Hij (vzmh] antwoorde, ‘dat van haar echtgenoot.’ De Boodschapper (vzmh] werd gevraagd: ‘wiens recht is het grootst over de man? Hij (vzmh] antwoorde, ‘dat van zijn moeder.” Al haakem

Een vrouw mag niet van haar echtgenoot dingen eisen die hij zich niet kan veroorloven, waarvan hij niet in staat is deze te maken, of taken boven zijn kunnen. Een vrouw is verplicht de kinderen en de nakomelingen van haar echtgenoot te beschermen door zichzelf te beschermen en volledig kuis te zijn. Ze moet een betrouwbare bewaker van zijn rijkdom zijn. Ze moet het huis van haar echtgenoot niet verlaten zonder zijn voorafgaande kennis en toestemming, noch enig persoon die haar echtgenoot tegenstaat toestaan binnen te komen in zijn huis. Dit is om de eer en harmonie van de familie te beschermen, zoals voorgeschreven door de Boodschapper van Allah (vzmh]:

“De beste onder de vrouwen is degene, die, als je naar haar kijkt, je tevreden over haar bent, als je haar beveelt ( om een wettige daad uit te voeren] ze je gehoorzaamt, en als je afwezig bent, ze je rijkdom en nakomelingen beschermt en behoudt.” Ibn majah

 . De Rechten van de Vrouw tegenover Haar Echtgenoot

De rechten van vrouwen aangaande hun echtgenoten zijn vele en  kunnen samengevat worden als volgd:

Bruidschat: Een vrouw is gerechtigd een bruidschat van haar echtgenoot te ontvangen, een huwelijkscontract is nietig zonder dit. Een bruidsschat mag niet vervallen maar na de voltooiing van het huwelijkscontract mag zij het recht laten vervallen zoals Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( En geef aan de vrouwen ( die  jullie trouwen]  hun Mahr ( bruidsschat] met een goed hart, maar als zij, uit hun eigen goede wil, jullie een deel doen toekomen, neem het, en geniet ervan zonder vrees of enig kwaad ( omdat Allah het wettig heeft gemaakt.] (4:4]

Financïele ondersteuning: Een echtgenoot is verplicht om te zorgen voor, binnen zijn middelen en grenzen, alle essentïele en basis benodigheden van zijn vrouw, kinderen en het gehele huishouden. Allah, de Verhevene, zegt in de Glorieuze Koran:

(Laat de bemiddelde man uitgeven in overeenstemming met zijn middelen en de man wiens middelen beperkt zijn, laat hem uitgeven in overeenstemming met wat Allah hem gegeven heeft. Allah legt op geen enkele persoon de  last boven wat Hij hem gegeven heeft. Na een moeilijkheid, zal Allah spoedig verlichting schenken.] (65:7]

Om vrijgevigheid tegenover de vrouwen aan te moedigen, heeft Islam deze financïele ondersteuning als liefdadigheid benoemd welke groots wordt beloond door Allah. De Profeet (vzmh] zei tegen Sa’ad ibn Abi Waqas:

Alles dat je spendeert aan je familie, Allah zal je er een beloning voor geven, zelfs al is het een lepel voedsel die je in de mond van je vrouw stopt.  bukhari

Een vrouw heeft het recht om een redelijk verschuldigde hoeveelheid van haar echtgenoots eigendom te nemen voor haarzelf en haar kinderen zonder medeweten van haar echtgenoot als hij gierig aan hun uitgeeft in overeenstemming met de overlevering waarin Hind bint ‘Utbah zei: O Boodschapper van Allah: waarlijk Abu Sufyan is gierig en geeft me niet genoeg voor mijzelf en mijn kinderen behalve wat ik neem van zijn weelde zonder zijn medeweten, dus zei hij (vzmh]:“Neem wat redelijk en genoeg is voor jou en je zoon”bukhari

Kameraadschap en intieme relaties: Eén van de meest belangrijke rechten van een vrouw is de zekerheid van haar echtgenoot op een bevredigende mate van een intieme relatie en een eerlijke hoeveelheid tijd met hem. Dit recht van de vrouw en familieleden moet volledig gegeven worden omdat een vrouw de genegenheid van haar echtgenoot nodig heeft om voor haar  te zorgen en haar basale behoeften te vervullen. Zoals verteld door Jabir toen de Profeet (vzmh] tegen Jabir zei: “ Ben je getrouwd O, Jabir?” Ik zei: Ja. Hij zei:”Maagd of getrouwde dame ( met andere woorden een eerder getrouwde vrouw]?” Ik zei:  een getrouwde dame. Hij zei: “Waarom ben je niet getrouwd met een maagd zodat je met haar kan spelen en zij met jou kan spelen en jij maakt haar aan het lachen en zij maakt jou aan het lachen”?  bukhari

Bescherming van alle geheimen van de vrouw: Een echtgenoot mag niet enige onvolkomenheden en tekortkomingen van zijn vrouw openbaren, alles wat hij ziet en hoort van zijn vrouw dient hij als een geheim bewaren dat nooit geopenbaard zal worden. De intieme relatie tussen een echtgenoot en echtgenote in Islam wordt gekoesterd en beschermd. Echtelijke relaties zijn heilige relaties volgens de Islam, zoals we lezen in de instructies van Allah’s Boodschapper (vzmh]:

“Eén van de slechtste posities in de ogen van Allah op de Dag van Vergelding is die van een man die een intieme relatie heeft met zijn vrouw, en dan de geheimen van zijn wederhelft verspreid onder het publiek.” muslim

Gelijkheid en eerlijkheid: De echtgenoot die getrouwd is met meer dan één vrouw moet in gelijke mate zorgen voor al zijn vrouwen, hen dezelfde of vergelijkbare huisvestiging condities en kleding bieden. Hij moet een gelijke hoeveelheid tijd met hen doorbrengen. Elk onrecht in dit aanzien is strikt verboden zoals de Boodschapper van Allah (vzmh] zei:

“Hij die twee vrouwen heeft en ze niet gelijk behandeld zal op de Dag van Vergelding verschijnen terwijl hij half verlamd is.” Nisa’e

Eerlijke en vriendelijke behandeling: Een echtgenoot moet eerlijke behandeling verlenen aan zijn vrouw en huishouding. Een echtgenoot moet zorg en vriendelijkheid laten zien en elk probleem oplossen binnen zijn mogelijkheden, terwijl hij verdraagzaam is in de gebreken en tekortkomingen van zijn vrouw zoekende naar het Genoegen van Allah in beide werelden. Een echtgenoot moet met zijn vrouw de zaken die hun leven en toekomstige benodigdheden en plannen aangaan overleggen. Hij is verplicht voor zijn vrouw en huishouding alle middelen voor een vredevolle omgeving thuis en buitenshuis te waarborgen en te voorzien. De Boodschapper van Allah (vzmh] zei:

“De gelovigen die het meest volledige geloof hebben die de beste karakters bezitten, en de beste onder jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen.” tirmidhi

Bescherming en behoud: een echtgenoot moet zijn vrouw of familieleden niet plaatsen of bloodstellen aan enige immorele situaties of kwaadaardige omgeving. Dit is gebaseerd op de instructies van het vers in de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! Bescherm jullie zelf en jullie families tegen een Vuur wiens brandstof Mensen en Stenen zijn, waarover engelen zijn (aangesteld) streng (en) medogenloos, die niet terugdeinzen (voor het uitvoeren) van de Bevelen die ze ontvangen van Allah, maar (precies) doen wat hun wordt opgedragen.) (66:6)

Hij moet de persoonlijke weelde en eigendommen van zijn vrouw beschermen en mag niet iets van haar persoonlijke fondsen of bezittingen gebruiken zonder haar voorafgaande goedkeuring. Hij mag zich niet mengen in de financïele  handelingen van zijn vrouw, zonder haar toestemming.

 . De Rechten van Kinderen

De rechten van de kinderen zijn talrijk, te beginnen met het recht om eerbare namen te krijgen. De Profeet (vzmh] zei:

“Waarlijk jullie zullen worden genoemd bij jullie namen en jullie vaders namen op de Dag van Vergelding, dus geef jullie zelf goede namen”. Abu dawud

Hun rechten omvatten voorzieningen van al de benodigdheden in het leven zoals betaalbare huisvesting, wettig voedsel, goede scholing en fatsoenlijke opvoeding. De Boodschaper van Allah (vzmh] zei:

“Het is nogal een zonde om degenen die je verplicht bent te ondersteunen, te verliezen en te verspillen (met andere woorden door het niet verstrekken van behoorlijke zorg en opvoeding).” Abu dawud

Ouders moeten hen goed moreel gedrag leren en hen beschermen tegen slechte gewoonten zoals liegen, bedriegen, teleurstelling, egoïsme, etc. De Boodschapper van Allah (vzmh] zei:

“ Ieder van jullie is een hoeder en is verantwoordelijk voor degenen onder zijn zorg.” bukhari

Kinderen hebben het recht om juiste en gelijke behandeling te ontvangen zonder voorkeur van de één boven de ander in termen van omgang en behandeling, geschenken, toestemming, overerving etc. Oneerlijke behandeling van de kinderen kan resulteren in slecht gedrag naar   beide ouders en de andere broers en zussen. Nu’man b. Basheer zei dat mijn vader mij een geschenk gaf van zijn rijkdom dus mijn moeder Umrah bint Rawah zei: Ik zal daar niet mee instemmen totdat de Boodschapper van Allah (vzmh] er getuige van is. Dus ging mijn vader naar hem toe en vroeg hem te getuigen van mijn geschenk. De Boodschapper van Allah (vzmh] vroeg: “ Heb je hetzelfde aangeboden aan al je kinderen?” De man antwoorde, Nee! Allah’s Boodschapper (vzmh] zei tegen hem: “Vrees Allah en wees rechtvaardig in de omgang met je kinderen.” Dus kwam mijn vader terug en zette het geschenk weg. Muslim

 . De Rechten tegenover Familieleden

Familieleden hebben specifieke rechten die hen aanspraak geven op speciale aandacht, bezoeken en ondersteuning. Een rijkere Moslim is verplicht om zijn of haar familieleden te helpen, waarbij prioriteit gegeven wordt aan de dichtsbijstaande familie, en dan in volgorde van nabijheid in relatie. Een Moslim ondersteunt zijn broeders en familieleden in tijden van nood en deelt hun zorgen. In de Glorieuze Koran vinden we het gezegde van Allah de Almachtige:

( O Mensheid! Wees plichtmatig naar jullie Heer, Die jullie geschapen heeft uit een enkel persoon, en uit hem heeft Hij zijn vrouw geschapen; en uit hun heeft Hij vele mannen en vrouwen geschapen; en vrees Allah door Wie jullie vragen (jullie wederzijdse rechten) en (snijd niet de relaties met de baarmoeder door). Zeker Allah is altijd en Al-Wakend over jullie.) (4:1]

Islaam moedigt de Moslims aan om vriendelijk te zijn tegen zijn familieleden zelfs als deze onaardig tegen hem zijn, en vraagt hem zijn relaties voort te zetten zelfs als ze hem niet meer willen zien. Het uitsluiten van verwanten en familieleden valt in de categorie van een grote zonde in de Islam, zoals Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( Dan, het kan van jou verwacht worden, als je gezag zou krijgen geplaatst, dat je onheil brengt, in het land, en je banden verbreekt met vrienden en familie? Deze zijn de mannen die Allah heeft vervloekt, daar Hij ze doof heeft gemaakt en hun zicht heeft verblind.] (47:22-23]


 Een Woord over Algemene Rechten en Plichten

 1. Rechten van een Heerser tegenover het Publiek
 2. Rechten van de Mensen tegenover de Regering
 3. Rechten van de Buren
 4. Rechten van de Vrienden
 5. Rechten van de Gasten
 6. Rechten van de Armen
 7. Rechten van de Werknemers/ Arbeiders
 8. Rechten van de Werkgevers
 9. Rechten van de Dieren
 10. Rechten van de Planten en Bomen ( de gehele omgeving]
 11. Diverse Rechten

Islaam schrijft een gelovige voor om zorgen te delen en de beproeving van zijn Moslim broeders over de hele wereld te voelen en hen te helpen in overeenstemming met zijn mogelijkheden. De Boodschapper van Allah (vzmh] zei:

“Een Gelovige ten opzichte van de andere is als de stenen van een gebouw: elke versterkt de andere.” Terwijl hij dit zei, strengelde de Boodschapper van Allah (vzmh] zijn vingers in elkaar. Bukhari en muslim

Islaam leert een Moslim om de reputatie van een mede Moslim te respecteren en overdreven achterdocht te vermijden. De Boodschapper van Allah (vzmh] zei:

“Vermijd achterdocht. Achterdocht is de ergste leugen. Volg niet het slechte nieuws, tekortkomingen en gebreken van je Moslim broeders. Bespied je Moslim broeders niet. Wedijver  niet (met slechte gedachten en bedoelingen) met je Moslim broeders. Haat je Moslim broeders niet. Keer je niet af van je Moslim broeders ( wanneer ze je hulp en bijstand nodig hebben). O dienaars van Allah! Wees broeders voor elkaar, zoals Hij, jullie heeft voorgeschreven. Een Moslim is een broeder voor een andere Moslim. Een Moslim moet eerlijk zijn tegen zijn Moslim broeder. Een Moslim moet zijn broeder niet teleurstellen of hem in de steek laten. Een Moslim moet zijn Moslim broeder niet onderscheiden of bloodstellen ( in elke mogelijke manier of betekenis). Alles dat een Moslim bezit is onwettig voor andere Moslims om te gebruiken (zonder voorafgaande goedkeuring van de eigenaar) of misbruiken (zonder geldig recht). Vroomheid (en rechtschapenheid) is hier, en hij wees naar zijn borst ( met andere woorden: het hart) . Vroomheid is hier. Het is nogal een kwaad voor een Moslim om zijn Moslim broeder bloot te stellen. Alles  dat een Moslim bezit is onwettig voor een andere Moslim (om er aan te zitten); zijn bloed, zijn waardigheid, eer en familieleden, en zijn weelde en bezittingen. Waarlijk, Allah bekommert zich niet om jullie lichamen, gedaantes of vormen, maar eerder is Hij begaan met jullie harten, daden en acties.” muslim

Een andere richtlijn hiervoor zit in de woorden van Allah’s Boodschapper (vzmh]:

“Een Moslim wordt geen ware gelovige totdat hij voor zijn Moslim broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” bukhari

De algemene rechten die gelijk zijn voor alle Moslims van de Islamitische samenleving zijn als volgt:

 1. De Rechten van de Heerser tegenover de onderdanen

Dit recht is eenvoudigweg gebasseerd op de inhoud van het vers van de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! Gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper, en degenen belast met autoriteit onder jullie.] ( 4:59]

Het volgende zijn elkele richtlijnen die verplicht zijn voor een Moslim om na  te komen:

. Gehoorzaamheid aan de heerser in dat wat niet verboden is. Dit is gebaseerd op de instructies van Allah’s Boodschapper (vzmh]:

“ Luister en gehoorzaam, zelfs als een mannelijke slaaf uit Ethiopië is aangewezen (als heerser) zolang hij zich gedraagt in overeenstemming met het Boek van Allah.” muslim

. Gehoorzaamheid aan een Moslim heerser die zich gedraagt in overeenstemming met het Goddelijke Boek van Allah is een uitbreiding aan de gehoorzaamheid aan Allah, en andersom. Elke daad van ongehoorzaamheid aan de bevelen van een heerser die zich gedraagt in overeenstemming met het Boek van Allah is, in werkelijkheid een daad van ongehoorzaamheid aan Allah.

. Een Moslim leider moet oprecht advies aangeboden worden,  dat hem voordeel oplevert, alsook de gemeeschap en de gehele natie. Een Moslim heerser moet aan zijn plichten herinnerd worden en aangespoord worden om trouw te blijven aan zijn belofte. Dit is gebaseerd op de richtlijnen in de Glorieuze Koran: ( Maar spreek mild tot hem; misschien neemt hij de waarschuwing of vreest ( Allah]. (22:44]

En de Profeet (vzmh] zei: “De Religie is advies.” We zeiden: Voor wie? Hij zei: “Voor Allah en voor Zijn Boek en voor Zijn Profeet en voor de leiders van de Moslims en voor hun publiek”.

De volgelingen moeten een Moslim heerser ondersteunen gedurende crisis. Moslims zijn bevolen zich te schikken naar hun leider/ bestuurder en hem niet te laten zakken of mensen op te zetten tegen hem om problemen en kwaad aan te wakkeren. Dit is gebaseerd op de instructies van Allah’s Boodschapper (vzmh], “Als  een persoon naar je toe komt, terwijl slechts één leider jullie leidt, trachtend jullie eenheid te verdelen, dood hem dan. muslim

 2. Rechten van de Mensen tegenover de Regering

Moslims in een Islamitische staat hebben bepaalde rechten tegenover hun regering. Deze rechten kunnen als volgt worden samengevat:

Onvoorwaardelijke Gerechtigheid: Dit brengt met zich mee dat iedere persoon een eerlijke behandeling moet worden gegeven in de Islamitische samenleving. Alle individuen die gerechtigd zijn tot specifieke rechten moet hun verschuldigde recht worden gegeven. Alle individuen die bepaalde plichten zijn opgedragen te doen, moeten eerlijk worden behandeld zonder enige vooringenomenheid. Verantwoordelijkheden onder individuen moeten ook  rechtvaardig en eerlijk  verdeeld worden. Geen individu, klasse of categorie mensen, of afdeling van de samenleving moet enige prioriteit worden gegeven boven de anderen. Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! Blijf sterk staan voor gerechtigheid, als getuigen voor Allah, zelfs als het tegen julliezelf, of jullie ouders, of jullie familie is, rijk of arm, Allah is een Betere Beschermer voor jullie beiden (dan jullie). Dus volg niet de lusten (van jullie harten), opdat jullie rechtvaardigheid zouden vermijden, en als je je afkeert van getuigenis of weigert om het te geven, waarlijk, Allah is Altijd Bekend met wat jullie doen] (4:135]

En Allah’s Boodschapper (vzmh] zei:

“De  meest geliefde door Allah op de Dag van Vergelding, en het dichtsbij Hem is een rechtvaardige heerser/bestuurder. En de meest gehate door Allah en de meest verwijderde van Hem is een onrechtvaardige en tirannieke heerser.”tirmidhi

Raadpleging: Mensen hebben het recht om te overleggen over kwesties die hun economische en sociale zaken aangaan. Dit proces van raadpleging zou gedaan moeten worden in een gewone vorm. Het publiek moet de mogelijkheid worden gegeven om hun gezichtspunten en ideeën en zorgen te uiten die in verband staan met de Islamitische gemeenschap en samenleving. Zulke gezichtspunten mogen worden geaccepteerd als ze het publieke belang dienen. Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( En bij de Barmhartigheid van Allah, jij behandelde hun voorzichtig. En als jij medogenloos en hardvochtig wasn geweest, zouden ze weggegaan zijn bij jou; dus ga voorbij aan (hun fouten), en vraag (Allah’s) Vergeving voor hun; en raadpleeg hun in de zaken.) (3:159]

In veel gevallen volgde Allah’s  Boodschapper (vzmh] het advies van zijn metgezellen. Gedurende de Slag van Badr suggereerde een van zijn Metgezellen om de ligging van het Moslim’s kamp te veranderen. Een van de Moslim’s vroeg de Boodschapper gedurende het Gevecht, ‘O Profeet van Allah! Is dit een plek die Allah heeft opgedragen om kamp op te slaan, en hebben we geen keus het te veranderen, of is het een oorlogsstrategie ? Allah’s Boodschapper (vzmh] antwoorde onmiddellijk, ‘Nee. Dit is eerder mijn oorlogsstrategie.’ De man die vroeg, suggereerde, ‘O Profeet van Allah! Dit is niet de juiste keus van plaats voor het kamp. Laat ons zoeken naar de dichtsbijzijnde waterbron bij onze vijanden en daar gelegerd gaan liggen. We zouden alle andere waterbronnen moeten delven en dan een bekken van water maken voor ons gezelschap. Als het gevecht start zullen wij beschikken over water en onze vijanden niet. Op deze manier zijn wij in staat te drinken en het  beschikbare water te gebruiken terwijl onze vijanden dat niet kunnen; Allah’s Boodschapper (vzmh] verklaarde, “Jij hebt zeker het beste advies gegeven.” Ibn hishams biografie over de Profeet

Islamitische Heerschappij: De basis voor de Islamitische heerschapprij en wettelijke oordelen is de Shari’ah, Islamitisch recht. De grondwet van een Moslim Staat moet gebaseerd zijn op de Koran en Soenna, welke  afgesproken zijn op grond van Islamitisch rechtelijke bronnen. Er mag geen plaats zijn voor persoonlijke meningen als een geauthenticeerde tekst voorhanden is. Islamitische recht is een veelomvattend systeem van jurisprudentie inclusief personen- en familie recht, strafrecht, nationaal en internationaal recht, welke alle vereisten van de mens vervult op de meest rechtschapen manier omdat het gebaseerd is op de overleveringen van Allah aan Zijn Boodschapper voor de leiding van de mens.

‘Open deur beleid’: Een Moslim bestuurder moet zich niet afzijdig  en verwijderd houden van zijn mensen noch een tussen persoon toewijzen die het gedeeltelijk toelaat voor sommigen de bestuurder te zien, terwijl hij anderen dat verhindert.

Dit is gebaseerd op een instructie van Allah’s Boodschapper (vzmh]:

“Degenen die leiderschap is toevertrouwd over Moslim zaken, doch zich voor hen verbergt en niet reageert op hun behoeften, Allah zal niet reageren op de smeekbeden van zo’n bestuurder op de Dag van Vergelding,  zorgend dat hij lijdt onder zijn eigen armoede en behoeften.” Abu dawud

Barmhartigheid voor mensen: Een Moslim bestuurder moet aardig en barmhartig zijn tegen zijn mensen en hen nooit overbelasten boven hun kunnen. Hij moet alle middelen voor zijn mensen om te leven en te overleven in de samenleving vergemakkelijken op de best mogelijke manier. Een Moslim bestuurder moet een oudere man behandelen als een vader, een jongere als een zoon en een persoon van dezelfde leeftijd als een broeder. Een Moslim bestuurder moet respectvol zijn tegen de ouderen, aardig, barmhartig tegen de jongeren, en zorgzaam tegen individuen van zijn eigen leeftijds groep. De Glorieuze Koran informeert ons over de karaktereigenschappen van Allah’s Boodschapper die de eerste leider van de Moslim Natie was:

( Waarlijk, er is tot jullie een Boodschapper ( Mohammed] (vzmh] gekomen van onder jullie zelf. Het bedroeft hem dat jullie enig letsel of moeilijkheden zouden ontvangen. Hij is diep bezorgd om jullie.] (9:128]

Allah’s Boodschapper (vzmh) adviseert ook:

“Degenen die barmharige (en vriendelijk voor elkaar) zijn moge Allah Barmhartig (en vriendelijk) voor hun zijn. Wees barmhartig tegen de mensen op aarde, Allah zal barmhartig zijn tegen jullie.” Abu dawud

Omar bin al Khattab de tweede Moslim Kalief, was zo bezorgd over zijn verantwoordelijkheid tegenover Allah dat hij eens zei, ‘Bij Allah! Als een vrouwtjes muildier zou zijn gestruikeld in Iraq, dan zou ik bang zijn dat ik erover werd gevraagd door Allah ( op de Dag van Vergelding]...”O  Omar! Waarom heb jij de weg  niet bestraat voor het vrouwtjes muildier.”

 3. Rechten van de Buren

Allah beveelt in de Glorieuze Koran:

( Aanbid Allah en verenig niets met Hem in aanbidding, en doe goed jegens ouders, verwanten, wezen, de armen, de buur die nabije familie is, de buur die geen verwant is, de metgezel in je buurt, de reiziger ( die je ontmoet], en de ( slaven] die je rechterhand bezitten. Waarlijk, Allah houdt niet van trots en opscheppen.] (4:36]

Islam classificeert buren in drie categorien, welke de volgende zijn:

Een familielid buur. Dit type buur heeft drie rechten tegenover ons: het recht van familie, het recht van buren en het recht van Islam.

Een Moslim buur, niet verwant  heeft twee rechten: het recht van een buur en het recht van Islam.

Een niet-Moslim buur geniet het recht van het zijn van een buur.

Abdullah bin Omar, kwam eens thuis en zag dat zijn falilieleden een schaap hadden geslacht. Hij vroeg direct: ‘Hebben jullie iets van het schapensvlees  aangeboden als een kado voor onze Joodse buren?’want ik hoorde Allah’s Boodschapper (vzmh] zeggen,

“De Engel Jibreel bleef mij adviseren om vriendelijk te zijn tegen mijn buren totdat ik dacht dat hij hun een erfdeel ging geven.” tirmidhi

Ongemak veroorzaken aan de buren is tegen de Islaam. De Profeet (vzmh] zei: “Bij Allah hij gelooft niet, bij Allah hij gelooft niet, bij Allah hij gelooft niet!” er werd gezegd: Wie O Boodschapper van Allah? Hij zei: “Degene wiens buur niet veilig is voor zijn kwaad”.  bukhari

er is verteld dat Allah’s Boodschapper (vzmh] de rechten van de buren als volgt heeft geïllustreerd: “Jullie weten niet wat de rechten van de buren zijn? ( deze zijn als volgt), Als een buur jouw hulp zoekt, verleen hem deze dan. Als een buur je om een lening vraagt, leen hem ( als je het hebt]. Als je buur arm wordt, help hem dan financieel en verzorg zijn armoede als je kunt. Als je buur ziek wordt, bezoek hem dan ( om zijn gezondheid en welzijn te controleren.] Als je buur gelukkig is over een bepaalde aanwinst, feliciteer hem dan. Als je buur lijdt onder onheil, bied hem condoleances aan. Als je buur dood gaat, woon dan zijn begrafenis bij ( als je kan]. Verhoog je bouwwerk niet boven zijn bouwwerk, zodat hij geen zonnestralen of wind (doorgang) heeft. Val je buur niet lastig met de geur van je gekookte eten, tenzij je van plan bent hem iets ( van het gekookte eten] aan te bieden].” tabrani

Zelfs wanneer een buur kwaad veroorzaakt, is goed gedrag geadviseerd. Een man klaagde tegen Abdullah ibn ‘Abbaas: “Mijn buren doen me kwaad en vervloeken me!” Dus zei hij tegen hem: “Hij is ongehoorzaam aan Allah in jouw kwestie, dus ga en gehoorzaam Allah in zijn kwestie”.

 4. Rechten van de vrienden

Vrienden  genieten bepaalde rechten volgens de Islam. Dit is gebaseerd op de leidende aanwijzingen van Allah ’s Boodschapper. ( vzmh ,

“De beste metgezellen in het zicht van Allah zijn degene die het beste zijn voor hun metgezellen en de beste buur in het zicht van Allah is degene die het beste  is voor zijn buren.” tirmidhi

 5. Rechten van de gasten

Een gastheer/vrouw is verplicht om zijn gasten te eren in Islam. De Profeet (vzmh  zei:

“Wie gelooft in Allah en de laatste dag, hij zal zijn buren eren. En wie gelooft in Allah en de laatste dag, zal zijn gast eren naar zijn recht”. De man vroeg: “En wat is zijn recht O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Één dag en één nacht en gastvrijheid voor drie dagen en wat meer is dan dat, dan is het liefdadigheid van de gastheer. En wie gelooft in Allah en de laatste dag, hij zal goede woorden spreken of zwijgen”. bukhari

De manier om de gast te eren omvat een warm welkom met een vriendelijk gezicht. Andersom is het verplicht voor de gast om rekening te houden met de situatie van de gastheer en hem niet te veel te belasten zoals de Profeet (vzmh heeft gezegd: “Het is verboden voor een Moslim om bij zijn broeder te verblijven tot hij een zonde begaat”. Zij zeiden: O Boodschapper van Allah! En hoe laat hij hem een zonde gaan? Hij zei:“Hij verblijft bij hem en heeft hem niets te bieden”. muslim

 6. Rechten van de armen en behoeftigen

Allah prijst degenen die hun geld uitgeven voor Zijn zaak om de armen en behoeftigen in de islamitische samenleving te helpen. Dit is gebaseerd op de instructies van het vers in de Glorieuze Koran:

(En in hun rijkdom is een erkend recht. Voor de behoeftige  die vraagt en degene die is achtergesteld.  (70:24-25

Het is zo dat de Islam het geven van liefdadigheid aan de armen en behoeftigen beloond als één van de meest deugdzame daden. Bovendien, Islam waarschuwt degenen die zijn rijkdommen verbergt en oppot en dit niet uitgeeft voor de zaak van Allah.

Allah zegt in de Koran: (Het is niet juist dat jullie je gezichten richten naar Oost of West. Maar het juiste is om in Allah en de laatste dag, en de Engelen, en het Boek, en de Profeten, te geloven. En om je rijkdommen uit te geven uit liefde voor Hem, aan jullie familie en wezen en de behoeftigen en de reiziger en degenen die vragen, en voor het vrijkopen van slaven... (2:177

Degenen die hun rijkdommen oppotten zonder het verschuldigde recht aan de arme en de behoeftige te geven, bevolen door Allah, zijn beloofd door Allah dat ze een zekere straf zullen ontvangen op de Dag van Vergelding. Allah zegt in de Koran:

(...En degenen die hun opgespaarde goud en zilver niet uitgeven op het Pad van Allah, waarschuw hen voor een pijnlijke bestraffing. (9:34

Om deze reden is de Zakaat voorgeschreven als één van de basis leerstellingen van de Islam. Zakaat is een vastgesteld percentage (2.5%  van iemands opgespaarde bezit over een periode van een jaar. Moslims geven vrijwillig de verschuldigde hoeveelheid in gehoorzaamheid aan Allah’s voorschriften. Zij betalen het aan de armen en de behoeftigen. Zakaat is verplicht voor degenen die een passende hoeveelheid bezitten waarvoor zakaat is verschuldigd. Allah verklaart in de Glorieuze Koran:

(En zij zijn bevolen niets behalve Allah te aanbidden, om alleen Hem oprecht lief te hebben, oprecht in hun geloof; om de gebeden te onderhouden; en om berekende liefdadigheid te geven; en dat is de juiste Religie. (98:5

Zakaat is voorgeschreven met de volgende principes en voorwaarden:

1.      De persoon die Zakaat geeft moet bezitten over ‘Nisab’ ( een passende hoeveelheid bepaald in de Islamitische Shari’ah .

2.      Een periode van één jaar moet voorbij gaan terwijl de eigenaar deze hoeveelheid in zijn bezit blijft houden. Als er minder dan één jaar voorbij gaat, is Zakaat niet verplicht.

Islaam definieert de typen mensen die het recht hebben op Zakaat. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran: (Waarlijk aalmoezen zijn voor de armen en de behoeftigen, en degenen die deze werkzaamheden beheren (de fondsen; voor degenen wiens harten (recentelijk zijn verzoend (met de waarheid; voor degenen met verplichtigingen en in schuld; in de zaak van Allah; en voor de reiziger: (zo is het  bestemd door Allah, en Allah is Al-wetend en Al-wijs.  (9:60

Islaam legt Zakaat op om de armoede in de Islamitische gemeenschap uit te roeien, de problemen die eruit voortvloeien, behandelen: diefstal, moord, mensen beroven en het oneigenlijk innemen van hun grondbezit. Bovendien, het doet het gemeenschappelijke sociale welzijn opleven en geeft steun aan de leden van de Islamitische gemeenschap. Daarbij, Zakaat wordt gebruikt om de noden van de behoeftigen te verhelpen, die verstoken zijn van hulp, om de schulden te betalen van degenen die schulden hebben en niet in staat zijn om deze schulden af te lossen, indien zij een rechtmatig excuus hebben. Bovendien, zuivert het betalen van Zakaat ook iemands hart, ziel en rijkdom. Een eigenaar van rijkdom wordt minder egoïstisch en hebberig wanneer hij/zij deze liefdadigheid geeft met een puur hart. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

(En degenen die behoed worden tegen de  begeerte van hun eigen zielen; dat zijn degenen die voorspoed zullen behalen.] (64:16]

Zakaat zuivert het hart van degenen die minder welvarend zijn aangezien zij minder haadragend zullen zijn, minder  jaloersheid en bitterheid voelen  tegenover de rijke en gefortuneerde klasse mensen van de gemeenschap omdat zij zien dat zij gewoon hun contributie betalen waartoe hun armere broeders gerechtigd zijn.

De Almachtige Allah waarschuwt degenen die weigeren om hun verplichte Zakaat te betalen, voor een zekere bestraffing. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

(En laat niet degenen die hebzuchtig zijn en achterhouden wat Allah hen heeft geschonken van Zijn barmhartigheid (rijkdom] denkend dat dit goed voor hem is. Nee het wordt juist erger voor hun; spoedig zullen de dingen die zij hebberig voor zichzelf hielden aan hun nek worden vastgebonden als een omstrengelde kraag op de Dag van Heropstanding. Aan  Allah behoort het nalatenschap van de hemelen en de aarde; en Allah is goed op de hoogte van alles dat jij doet.] (3:180]

  

 7. Rechten van de medewerkers/arbeiders

Islam heeft een aantal regels gedefinieerd over arbeid en de beroepsbevolking. Een werkgever, in overeenstemmig met Islamitische leerstellingen, moet een juiste en hartelijke relatie opbouwen met zijn werknemers en beroepsbevolking. Zo’n relatie moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, goede wil en de broederschap van de Islaam. Dit is gebaseerd op de overlevering van Allah’s Boodschapper (vzmh]:

‘Jullie werknemers en slaven zijn jullie broeders die Allah onder jullie heeft geplaatst, Wie ooit zo iemand onder hem heeft moet hem voeden van wat hij eet, kleed hem van de kleding van jezelf, en moet hem niet belasten boven zijn kunnen, maar als je hun overbelast, help hun dan.’ bukhari

Bovendien, verdedigt Islam de eer en waardigheid van de werknemers. Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft gezegd,  “Het beste inkomen is dat wat het resultaat is van eerlijke arbeid”. Musnad ahmad

Bovendien, de Islaam raadt de werkgever aan om de lonen vast te stellen voordat de werknemer begint aan het vereiste werk.

Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft de rechten van de medewerker en het loon dat hij gaat ontvangen zekergesteld. Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft gezegd,: “Ik ben de tegenstander van drie mensen op de Dag van Vergelding: iemand die gaf in mijn naam en daarna verraderlijk was, iemand die een vrije man tot slaaf heeft gemaakt en de prijs heeft verbruikt en iemand die een medewerker in dienst heeft maar hem niet zijn rechtmatige loon geeft.” bukhari

Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft de werkgever geïnstrueerd de werknemer te betalen voordat zijn zweet is opgedroogd. Ibn majah

 8 Rechten van de Werkgevers

Islam verplicht in gelijke mate de werknemers om een goede relatie met hun werkgever te onderhouden. Islam verplicht werknemers om hun plichten tegenover  hun wekgever naar het best van hun kunnen en talent te vervullen. Werknemers moeten hun werkgever niet verwaarlozen of kwaad doen, of zijn werk op welke manier dan ook.

Er is gemeld dat Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft gezegd,

“Allah houdt van een werknemer die zijn werk perfect uitvoert.” Baihaqi en abu Ya’la

Om  oprechtheid in het werk aan te moedigen en iemands waardigheid te beschermen, heeft Islam heeft de verdiensten van een arbeider het beste gemaakt van alle verdiensten als hij oprecht is in zijn werk.

De Profeet (vzmh] zei: “De beste verdienste is dat wat hij verdient tegen de arbeid van de hand met oprechtheid”. Bukhari en muslim

 9. Rechten van de Dieren

Alle huisdieren moeten goed gevoerd worden, fatsoenlijk worden verzorgd en vriendelijk worden behandeld. Het is gemeld dat Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft gezegd,

“Een vrouw zal het Hellevuur binnengaan omdat ze een kat had opgesloten tot hij dood ging. De vrouw had de kat niet gevoerd, noch had ze het water om te drinken gegeven, noch had ze het toegestaan te los te lopen om de insecten van de aarde te eten.” Bukhari en muslim

Dieren moeten niet worden overladen (op hun rug) op zo’n manier  dat ze de belasting niet kunnen dragen. Dieren mogen niet mishandeld worden, pijn gedaan of geslagen worden voor welke reden dan ook. Het is gemeld dat Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft gezegd,

“Allah vervloekt een persoon die een dier brandmerkt voor markering en tatoeëring” bukhari en muslim

Islam verbiedt mensen om een dier als levende schieschijf te gebruiken. Het is verteld dat Ibn Omar voorbij een groep Quraish jonge mannen kwam die een vogel als een schietschijf gebruikten. Ibn Omar vroeg over de persoon die dit deed en verklaarde toen, Allah vervloekt de persoon die dit doet.

Islam veroordeelt mensen die dieren verminken na hun te hebben gedood.’

Islam verbiedt ook het misbruiken en kwaad doen van dieren zoals genoemd in de Hadith verteld door Ibn Mas’ood: We waren aan het reizen in het gezelschap van Allah’s Boodschapper (vzmh]. Hij (vzmh] ging weg om zijn behoefte te doen. Toen hij weg was, zagen we een vrouwelijke vogel met haar twee jonkies langskomen. We namen de kleine vogels, dus fladderde de moeder vogel boven ons. Toen Allah’s Boodschapper (vzmh] terug kwam, zag hij wat we gedaan hadden. Hij (vzmh] vroeg,“Wie heeft deze (vogel] geprikkeld door haar jonkies te nemen, geef de jonkies terug aan haar! En hij zag een kolonie mieren die we hadden verbrand dus zei hij: “Wie verbrandde dit? We zeiden: Wij deden dit. Hij zei: Waarlijk niemand zou moeten kwellen met het vuur behalve de Heer van het Vuur”.abu dawud

Verder, beveelt Islam barmhartigheid gedurende het slachten van dieren om te eten. Het is niet toegestaan het mes te slijpen in het zicht van het te slachten dier of in de aanwezigheid van de andere dieren. Noch is het toegestaan ze te doden door hun nek te breken, ze te slaan, electrocuteren etc. of te beginnen met villen terwijl ze nog niet volledig dood zijn.

De Profeet (vzmh] zei: “Waarlijk, Allah beveelt dat jullie vriendelijk zijn tegen alles. Dus als jullie doden, doodt dan op een goede manier, en als jullie slachten, slacht op een goede manier. Dus scherp jullie mes om het slachtingsproces gemakkelijk en snel te maken.” muslim

Tezelfdertijd bevelt Islam ons om gevaarlijke en kwaadaardige dieren te doden en/of insecten om mensen te beschermen tegen de schade van dieren omdat een mensenleven heilig is in het Aangezicht van Allah,  omdat Allah hen de meest eerbiedwaardige schepselen op aarde heeft gemaakt. Daarom, als de rechten van de dieren belangrijk zijn in het Aangezicht van Allah, zijn de rechten van de mensen dit zelfs meer!

De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:(We hebben de zonen van Adam geëerd; hem voorzien van transport op land en zee; hem de voedingsmiddelen goed en puur gegeven; en verleende hen speciale gunsten, boven een groot deel van Onze Creatie.) (17:70)

Niet alleen deze vriendelijke en rechtvaardige behandeling is bevolen om de dieren te beschermen tegen elke gruweldaad maar ook doet de Moslim hierdoor boete van zijn zonden en wordt een reden voor hem om toegestaan te worden tot Jannah (Hemelse Tuinen]. Het is verteld dat Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft gezegd:

“ Terwijl een man op weg was, leed hij aan een verschrikkelijke dorst. Dus vond hij een put en daalde af in de put, dronk tot zijn dorst over was en kwam terug naar boven. Boven aan de put zag hij een hond hijgen en likken aan viezigheid vanwege zware dorst. De man dacht bij zichzelf, ‘deze hond moet lijden aan dezelfde dorst waar ik onder leed. Dus hij daalde  opnieuw in de put af, vulde zijn schoen met water en met de schoen in zijn mond geklemd klom hij terug en liet de hond het water drinken. Allah de Verhevene, prees hem en accepteerde zijn daad ( voor deze daad van barmhartigheid] en vergaf hem zijn zonden.” Ze vroegen: O Boodschapper van Allah! Worden we beloond voor wat we doen voor dieren?’ Hij (vzmh] antwoorde: Ja, inderdaad. Voor iedere levende ziel is beloning.” bukhari

 10. Rechten van Planten en Bomen

Islam staat profiteren van de vruchten  van bomen toe maar verbiedt ze om om te hakken of de takken te breken zonder goede reden. In tegendeel, Islam verplicht de bomen te behouden en moedigt elke reproductief proces of activiteit aan die helpt om meer bomen te laten groeien. Allah’s Boodschapper (vzmh] zei,

 “Als het Uur ( van de laatste dag] plaats vindt terwijl één van jullie een palm-boom zaailing vasthoudt ( om in de modder te planten], dan, als hij hem kan planten voordat hij opstaat, moet hij dit doen.”musnad ahmad

Islam beschouwt het planten van bruikbare planten en heilzame bomen als liefdadigheid voor welke een Moslim wordt beloond. Allah’s Boodschapper ( vzmh] zei:

“Nimmer plant een Moslim iets of verbouwt het, waarvan vogels, mensen of dieren eten, zonder dat een beloning wordt gegeven voor zijn liefdadigheid.” muslim

 11. Diverse Rechten

Islam regelt bepaalde rechten voor bermen en publieke doorgangen. Het is verteld dat Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft gezegd:

“Vermijd het zitten in bermen (of trottoirs].’ bukhari

De Metgezellen die op dat moment aanwezig waren zeiden, ‘O Boodschapper van Allah! (vzmh] Bermen zijn uitwegen voor ons waar we kunnen zitten, genieten en praten.’Dit commentaar horende antwoordde Allah’s Boodschapper (vzmh], ‘Als je het niet kunt vermijden om in de berm te zitten geef dan de berm zijn verschuldigde recht.’ De Metgezellen informeerden toen, ‘O Boodschapper van Allah! Wat zijn de rechten van de bermen?’ Allah ’s Boodschapper (vzmh] antwoorde, “ Verlaag je blik ( wanneer een vrouw oversteekt of voorbij gaat], effen het pad van schadelijke spullen, beantwoord de salaam ( Islamitische groet), gebiedt het goede en verbiedt het slechte.” bukhari

Het is gemeld dat Allah’s Boodschapper (vzmh] ook heeft gezegd, “Het verwijderen van schadelijke spullen op de weg is een liefdadigheid ( welke wordt beloond en gekoesterd door Allah]” muslim

 Naast dit, is verteld dat Allah’s Boodschapper (vzmh) heeft geïnstrueerd, ‘Vrees de twee daden die veroorzaken dat jullie worden vervloekt.’ De Metgezellen, die op dat moment aanwezig waren, informeerden: ‘O Boodschapper van Allah! Wat zijn deze daden die vervloeking veroorzaken?’Allah’s Boodschapper (vzmh] antwoorde: “De persoon die zijn behoefte moet doen en dat in een publieke doorgang of in de schaduw waar mensen rust zoeken, doet” bukhari

In het algemeen maakt Islam het verplicht voor de Moslim om attent en zorgzaam te zijn tegen elkaar, waar ze ook zijn.

De Profeet (vzmh] zei: “De gelijkenis van de gelovigen in hun wederzijdse zorg, liefde en vriendelijkheid jegens elkaar is als één lichaam: als één orgaan pijn lijdt, zal het hele lichaam koortsig worden en wakker blijven.”bukhari

En hij verplichtte Moslims om toe te werken naar een verbetering van de situatie voor hun broeder Moslims: “Niemand van jullie is een ware gelovige tot dat hij liefheeft voor zijn Moslim broeder, wat hij liefheeft voor zichzelf.” bukhari

In de tijden van nood, zei de Profeet (vzmh]: “ Gelovigen (de één tegen de ander) zijn als een stevig bouwwerk, elkaar ondersteunend .” Hij strengeld toen zijn vingers ineen. bukhari

Moslims wordt verboden de ander de rug toe te keren, zoals de Profeet (vzmh] zei:

“Iemand die een andere Moslim niet ondersteunt wanneer zijn heilige rechten zijn aangevallen en zijn eer is vernederd; Allah zal hem in de steek laten op een moment wanneer hij Zijn hulp nodig heeft. Niemand helpt een Moslim wanneer zijn eer is vernederd en zijn heilige rechten zijn aangevallen behalve dat Allah hem zal helpen wanneer hij Zijn hulp nodig heeft.” Abu dawud

Echter, als deze regels of rechten niet waren afgedwongen, zouden ze alleen idealen en dromen blijven in de gedachten van mensen. Als er geen autoriteit is om af te dwingen, zullen ze alleen utopische idealen blijven. Het is verteld dat Allah’s Boodschapper (vzmh] zei:

“ Jullie zouden een onwetende persoon die kwaad doet moeten stoppen. Jullie zouden zo’n onwetend persoon moeten verplichten om het goede te gebieden, of anders, zal Allah een snelle straf tegen jullie snel bespoedigen.”abu dawud en tirmidhi

De Almachtige Allah heeft daarom, voor het behoud van zulke mensen rechten in de Islamitische gemeenschap, toepasselijke  geboden overgeleverd aan Zijn Boodschapper. Allah verplicht deze grenzen niet te overschrijden en heeft straffen en wetten bepaald, welke bekend zijn als Hudood ( voorgeschreven straf) of fysieke straf. Hij zal ook een specifieke straf opleggen in het Hiernamaals.

We zullen hieronder een lijst maken van een aantal van de geboden van “wat wel te doen” en  “en wat niet te doen” die Islam heeft voorgeschreven:

Islam verbiedt het doden of vermoorden van mensen. Islam categoriseert zulke daden als één van de grote zonden. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

( Noch neem leven,- welke Allah heilig heeft gemaakt-, behalve voor rechtmatige zaken. En, als iemand per ongeluk is gedood, We hebben zijn erfgenaam autoriteit gegeven     (om Qisas te eisen of om te vergeven]: maar laat hun niet de begrenzingen overschrijden op de manier van leven nemen; want hij word geholpen ( door de wet)]. (17:33)

Islaam verbiedt alle daden van agressie tegen de eer, de waardigheid en de privacy van mensen. In feite, worden zulke daden van agressie gekend als grote zonden in Islaam. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Zeg ( O Mohammed]: “Kom, ik zal reciteren wat Allah voor jullie verboden heeft”: verenig niets gelijk aan Hem; wees goed tegen je ouders; dood jullie kinderen niet vanwege armoede, Wij voorzien voedingsmiddelen voor jullie en voor hun, kom niet tot schaamvolle daden, of deze nou openlijk of verborgen zijn; neem geen leven, welke Allah heilig heeft gemaakt, behalve door rechtvaarigheid en wet: zo beveelt Hij jullie, dat jullie wijsheid mogen leren.] (6:151]

Islam, verder, verbant alle typen daden die gecategoriseerd zijn als schaamtevolle daden, of middelen die onfatsoenlijkheid promoten in een gemeenschap. Alle daden die leiden tot onfatsoenlijke daden worden derhalve ook verbannen in Islam.

Allah, de Verhevene, stelt in de Glorieuze Koran: ( En kom niet tot overspel. Waarlijk het is een grote zonde, en een kwade manier ( die iemand leidt naar de Hel tenzij Allah hem vergeeft.) (17:32]

Allah verbiedt alle typen van agressie tegen de rijkdom en landgoederen van anderen.  Alle vormen van diefstal en bedrog etc. worden verbannen in Islam. Dit is gebaseerd op de Hadith van Allah’s Boodschapper (vzmh):

“Degene die bedriegt is niet een van ons.” muslim

Woeker en alle geldelijke rente is verbannen in Islam voor het onrecht dat het verspreidt in het economische systeem  waar het iedereen benadeelt, vooral de armen. Allah, de Verhevene, stelt in de Glorieuze Koran:

( Dat is omdat ze zeggen: “Handel is als woeker,”maar Allah heeft handel toegestaan en woeker verboden.) (2:275)

Allah verbiedt alle soorten teleurstelling en bedrog. Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! Verraad niet het vertrouwen van Allah en de Boodschapper, noch verduister dingen bewust die aan jullie zijn toevertrouwd) (8:27)

Islaam verbiedt monopolie. Allah’s Boodschapper (vzmh] zei:

“Niemand doet aan monopolie behalve de zondaar.” muslim

Islaam verbant alle typen van omkoperij en smeergeld. Zoals de Hadith van Allah’s Boodschapper (vzmh] ons vertelt:

“Moge Allah degenen vervloeken die steekpenningen betalen en degenen die deze ontvangen.” Abu dawud en tirmidhi

Vergelijkbare verbodsbepalingen worden opgelegd op de illegale middelen waarmee geld wordt verdiend. Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( En eet niet van een anders bezittingen onder jullie zelf voor ijdelheden, noch gebruik het als smeergeld voor rechters,  met de intentie dat jullie ten onrechte en bewust een beetje van ( andermans] bezit zullen eten.) (2:188)

Islam veroordeelt het misbruik van macht, positie en autoriteit om persoonlijke winsten te verkrijgen. In feite, machtigt Islam de heerser alle bezit terug te eisen die op onwettige wijzen zijn genomen en deze te plaatsen in de Islamitische schatkist.

Allah’s  Boodschapper (vzmh] benoemde een man genaamd Ibn-ul Lutbiyyah, als een Zakaat inzamelaar. Toen de inzamelaar de hoeveelheid Zakaat bracht, zei hij: Dit is voor jou ( de Islamitische Schatkist) en dit is aan mij gegeven als giften. Allah”s Boodschapper (vzmh) raakte erg van streek toen hij dit hoorde van de inzamelaar. Allah’s Boodschapper (vzmh) zei: “Waar hij zit in zijn vaders of moeders huis, zou hij enige van deze giften ontvangen? Bij Hem in Wiens handen mijn ziel is, niemand zou iets van dit nemen behalve dat wat hij om zijn nek zal dragen op de Dag van Vergelding, zelfs als het een kameel is.” Toen hief hij zijn handen op totdat we het wit van zijn oksels zagen en zei: “O Allah! Getuig dat ik deze Boodschap drie keer heb overgedragen.”bukhari

Islaam verbiedt alle vormen van bedwelmende middelen die de geest van de gebruikers beïnvloeden. Het is bevolen in de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! Bedwelmende middelen en gokken, ( aanbidding van) stenen, en (waarzeggerij door) pijlen, zijn een gruwel van Satans handwerk: schuw zulke ( gruwelen), zodat jullie voorspoed mogen hebben.) (5:90)

Alle vormen van schade aan een persoon of dier zoals slaan en andere ondeugden zoals roddelen, klikken, en valse geloften, etc. zijn ook verboden. Het vers in de Glorieuze Koran waarschuwt:

( O jullie die geloven! Vermijd veel achterdocht, inderdaad sommige achterdocht is een zonde, en bespied niet, noch roddel over een ander. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Nee, jullie zouden het verafschuwen. En vrees Allah, want Allah is de Vaak-Teruggevende, Meest Barmhartig.] (49:12]

Het handhaaft de waardigheid en eer van anderen en verbiedt hen te belasteren. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( En degenen die gelovige mannen en vrouwen onverdiend hinderen, dragen (op zichzelf) een laster en een verblindende zonde.) (33:58)

In Islaam is grote belangrijkheid gegeven aan de privacy van een persoon en elke vorm van binnendringen is verboden. Allah stelt in de glorieuze Koran:

( Als jullie niemand in het huis vinden, ga er niet binnen tot jullie toestemming is verleend; als jullie gevraagd wordt terug te gaan, ga terug: dat geeft grotere zuiverheid voor jullie zelf en Allah weet alles dat jullie doen.) (24:27)

Gerechtigheid is één van de fundamenten van de Religie van Islam. Het is niet toegestaan om onrechtvaardig te zijn tegen iemand, zelfs tegen iemands eigen zelf. Allah beveelt in de Glorieuze Koran:

( Allah beveelt gerechtigheid, het doen van goed en vrijgevigheid aan vrienden en familie, en Hij verbiedt alle beschamende daden en onrechtvaardigheden en opstand, Hij  vermaant jullie dat jullie zullen zien. Dus vervul het Verbond van Allah wanneer jullie het ingevoerd hebben, en breek niet jullie eden nadat jullie deze hebben bevestigd, inderdaad, jullie hebben Allah jullie onderpand gegeven; want Allah weet alles wat jullie doen.] (16:90-91]

Als toevoeging, in de Hadith Qudsi zegt Allah:

“O Mijn dienaren! Ik heb onrecht voor Mijzelf verbannen. Ik heb onrecht onwettig verklaard onder jullie. Daarom, bega geen daden van enig onrecht tegen elkaar.” muslim

In werkelijkheid, keurt Allah onrechtvaardigheid af zelfs tegen degenen die verschillen met Moslims in geloof en religie. Allah heeft van Moslims geëist om vriendelijk en eerlijk tegen niet-Moslim inwoners van een Islamitische Staat te zijn. Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Allah verbiedt jullie niet ten aanzien van degenen die jullie bevechten niet voor (jullie] Geloof noch om jullie uit jullie huizen te verdrijven, om vriendelijk en rechtvaardig met hun om te gaan: Waarlijk Allah houdt van degenen die rechtvaardig zijn] (60:8]

Islam verbiedt het misbruiken van de geloven van de niet-Moslims, wanneer het de  andere partij provoceert te reageren met wederkerig misbruik. Allah zegt:

( Beschimp niet degenen die zij aanroepen naast Allah, opdat niet zij Allah beschimpen uit wrok in hun onwetendheid.] (6:108]

Ondertussen schrijft Allah de Moslims voor om eerlijke en goede dialogen te voeren met zulke mensen. Allah zegt:

( Zeg: “O Mensen van het Boek! Kom tot overeenstemming tussen ons en jullie: dat we niets aanbidden behalve Allah; dat we geen partners aan Hem toekennen; dat we niet verheffen, van onder ons zelf, Heren en beschermheiligen anders dan Allah. Als zij dan terug keren, zeg jullie: ‘getuig dat we Moslims zijn ( onderworpen aan Allah’s Wil.) (3:64)

Islaam, verbant verder alle soorten van sociale, politieke en morele corruptie en onheil. Het is bevolen in de Glorieuze Koran:

( Pleeg geen onheil op de aarde, nadat het in op orde is, maar roep Hem aan met vrees en hoop, want de Barmhartigheid van Allah is dichtbij degenen die goed doen.) (7:56)

Islam verbiedt de bekering van een niet-Moslim tot Islam onder dwang. Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Als het jullie Heer’s Wil was geweest, hadden zij allen geloofd, allen die op aarde zijn! Willen jullie dan mensen dwingen tegen hun wil om te geloven!] (10:99]

Dit betekent niet dat Moslims niet anderen zouden moeten oproepen om toe te treden tot het Islamitische monotheïstische geloof door de Boodschap van Allah over te brengen aan mensen, maar het geeft aan dat Moslims zouden moeten oproepen tot Islam op een wijze, vriendelijke en een gepaste manier. Islam heeft een internationale missie en het is noch een regionale noch een etnisch oproep. Maar de leiding is in de Handen van Allah alleen en niet in de handen van mensen.

Islam beveelt mensen om hun regering te leiden met overleg. Het  principe van overleg is van kracht in situaties wanneer er geen heldere geschriften van de Koran en Soenna zijn. Allah stelt in de Glorieuze Koran:

(...hun zaken zijn uitgevoerd door wederzijdse raadpleging...) (42:38)

Islam beveelt dat alle relatieve rechten worden gegeven aan de mensen die dat verdienen. Islaam roept ook op tot volledige rechtvaardigheid onder mensen. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Allah beveelt jullie om jullie Kredieten terug te geven aan diegenen aan wie ze verschuldigd zijn; en wanneer jullie rechtspreken tussen mensen onderling, dat jullie oordelen met recht: waarlijk hoe uitmuntend is de lering die Hij jullie geeft! Want Allah is Hij Die alle dingen hoort en ziet.] (4:58]

Islam beveelt mensen om een onderdrukte persoon te helpen zelfs, met het gebruik van dwang als dit nodig is. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

( En waarom zouden jullie niet vechten in de zaak voor Allah en van degenen die, zwak zijn, ziek en onderdrukt? Mannen, vrouwen, en kinderen, wiens roep is: Onze Heer Red ons van deze stad, wier mensen onderdrukkers zijn; en stel voor ons van ﷻ‬ iemand aan die ons zal beschermen; en stel voor ons van ﷻ‬ iemand die helpt!] (4:75]

Islam stelt een uitvoerend systeem of autoriteit vast voor het gemeenschappelijke welbevinden. In het licht van het feit dat er bepaalde categoriën mensen zijn, zoals eerder belicht, die nooit goed zullen zijn zonder het toepassen van dwang tegen criminele activiteiten...werkt dit systeem om te verzekeren dat alle individuen hun relatieve rechten genieten. Het is er ook om de uitvoering van zulke rechten te controleren en te regelen, om enige agressie te voorkomen, en om fatsoenlijke straffen uit te  voeren tegen overtreders van de wetten. Het volgende is een overzicht van sommige van de diverse Islamitische systemen die de componenten zijn van het algehele uitvoerende systeem.


 Het Rechterlijk Systeem in Islam

De rechterlijke macht is een onafhankelijk administratief systeem in de Islamitische regering ontworpen om alle typen legale geschillen onder diverse eisers op te lossen. Het systeem is gestructureerd om de recht onder de mensen te verzekeren, onderdrukking te stoppen, en de onderdrukkers te straffen. Het Islamitische systeem volgt de richtlijnen van Allah en de Profeet (vzmh] van de Koran en de Soenna ( tradities].

Er zijn specifieke criteria  voor een rechter op een positie om toe te passen in het Islamitische rechterlijke systeem. De aanvrager moet  volwassen, geestelijk gezond, mentaal in staat en gezond zijn om de moeilijkheden en uitdagingen van zijn werk te overwinnen. Hij moet goed opgeleid  zijn en geïnformeerd zijn over de Shari’ah ( Islamitische regels en de principes van halal en haraam in Islam], en ook goed op de hoogte van wereldse zaken om niet bedrogen of verkeerd geïnformeerd te worden. Hij zou de mogelijkheid moeten hebben om uitspraken te geven in zowel wereldse als religieuze gebieden. Hij moet eerbaar,waardig, eerlijk zijn en een hoog moreel karakter hebben. Hij zou een man met oprecht gedrag moeten zijn zodat zijn uitspraken goed worden geaccepteerd door de partijen.

Islaam schrijft een specifieke code van gedrag voor, voor rechters die nagevolgd moet worden. De volgende brief gestuurd door de tweede Kalief, Omar bin al-Khattab aan één van de toegewezen rechters voorziet de leiding voor alle Moslim rechters:

“Van de tweede Kalief, Omar bin al-Khattab, de dienaar van Allah aan Abdullah bin Qais, Assalamu Alaikum. Rechtspraak onder ( twistende] mensen is een preciese en verplichte daad  die fatsoenlijk opgevolgd en uitgevoerd  dient te worden. Je moet ( je best doen om) de mensen, voor jou aanwezig, te begrijpen. Verder, niemand profiteert van een recht dat niet wordt uitgevoerd. Geef gelijke overwegingen  en zitplaatsen aan mensen in je rechtbank zodat een invloedrijke persoon niet denkt dat hij voordeel krijgt vanwege zijn status. Bovendien, een zwak persoon zal niet zijn hoop verliezen op recht in jouw rechtbank. De eiser moet een bewijs  aanvoeren. Een verweerder moet een eed afleggen als hij de claim van de eiser afwijst en ontkent. Twistende mensen mogen kiezen voor een schikking tussen de één en de ander. Hoewel, geen schikking is acceptabel als het een onwettige zaak wettig maakt of andersom.

Als je op een dag een oordeel hebt geveld, maar bij  herziening de volgende dag,  ontdek je dat je een fout hebt gemaakt en de juiste uitspraak is niet wat je als vonnis hebt gesteld,  heropen de zaakdan en geef de juiste uitspraak. Je zult je realiseren dat terugkeren naar de juiste uitspraak en oordeel ( veel) beter is dan je overgeven aan diepere valsheid. Probeer de verwarrende zaken te begrijpen die geen onderwerp of geschriften hebben uit of de Koran of de Soenna ( de weg van de Profeet (vzmh) om te ondersteunen en bestudeer regels die er op lijken,  uitspraken en zaken, en na het verkrijgen van behoorlijke kennis stel je je zaken vast. Kies  dan het meest geliefde oordeel bij Allah en dichtst bij de waarheid in jouw ogen. Bied de kans aan de eiser die een zaak eist die momenteel niet beschikbaar is, door een definitieve tijd te stellen voor hem om het te bewijzen. Als zo’n eiser zijn bewijs voortbrengt, berecht de zaak dan in zijn voordeel. Zo niet, berecht dan tegen zijn zaak. Alle Moslims zijn betrouwbaar in zo verre het de getuigenis betreft behalve voor een persoon die bekend staat om valse getuigenissen, of een persoon die of een familielid of een verre familie van de eiser is. Allah zorgt voor alle verborgen geheimen van mensen en helpt jou (om te oordelen) door het voorzien van bewijs. Verder, moet je je geen zorgen maken, intolerant worden, of klagen over twistende mensen in de terechte zaken waar Allah jou voor beloont voor je geduld en  tevreden is met het resultaat. Als een persoon een goede en pure ziel heeft bij Allah, Allah zal ( zeker] de relaties van de man met het publiek verbeteren.” tirmidhi

Iedere individu in de Islamitische gemeenschap, ongeacht zijn geloof of religieuze overtuiging, positie of sociale status, heeft bepaalde onveranderlijke rechten, welke  de volgende omvatten:

 1. Het recht om een oordeel te zoeken tegen onderdrukkers. Een individu mag zijn onderdrukker aanklagen in de rechtbank
 2. Het recht op een gelijke hoorzitting voor de rechter.

Dit is gebaseerd op de Hadith van Allah’s Boodschapper (vzmh], Ali onderrichtend toen hij hem volmachtigde als rechter, zeggende: “Waarlijk, Allah zal jullie hart leiden en jullie tong vast maken (aan de waarheid). Wanneer de eiser en de verweerder voor jullie zitten, doe geen uitspraak over een vonnis voor één van hun voordat jullie de verklaring van de ander hebben gehoord zoals jullie de eerste hebben gehoord.” Abu dawud

 1. Het recht om onschuldig beschouwd te worden tenzij en totdat schuld is bewezen. De Boodschapper van Allah (vzmh] zei: “Als mensen (oordelen) worden gegeven gebaseerd op hun eisen, zullen jullie mensen zien die het bloed van anderen en hun weelde opeisen. Echter, de verweerder moet een eed afleggen.” Ibn majah

En in Baihaqi’s versie van de overleveringen, eindigt het: ‘Het bewijs moet worden voortgebracht door de eiser en een eed moet worden afgelegd door de verweerder.’

 1. Het recht, dat louter achterdocht, de verdachte niet berooft van zijn proces en specifieke rechten. Bijvoorbeeld, een verdachte mag niet worden gemarteld door welke middelen dan ook, noch onderworpen aan geweld, gruwelijkheden of ontbering om hem een bekentenis af te dwingen.

Allah’s Boodschapper (vzmh] verbood dit,  toen hij zei: “Allah ontslaat mijn Ummah ( natie ) van het volgende: fouten, vergeetachtigheid en datgene dat hen dwingt iets te doen.” Abu yusuf in al kharaj

De tweede Kalief, Omar bin al- Khattab stelde, “ Een persoon is niet verantwoordelijk voor zijn bekentenis, als jullie hem pijn toebrengen of hem bang maken of hem opsluiten ( om de bekentenis te verkrijgen).”

 1. Het recht dat alleen de schuldige wordt gestraft voor wat binnen diens verantwoordelijkheid ligt. Dit betekent dat niemand verantwoordelijk wordt gehouden voor de fouten van anderen. Beschuldiging, achterdocht en straf moet worden beperkt tot de schuldige persoon en mogen zich niet uitbreiden naar zijn familieleden.

Allah, de Rechtvaardige, zegt in de Glorieuze Koran:

( Wie goede daden verricht, geeft zichzelf voordeel en wie kwaad doet, het is tegen zijn eigen zelf en Jullie Heer is nooit onrechtvaardig tegen Zijn Slaven.] (41:46]

Allah’s Boodschapper (vzmh] zei: “Niemand zou ( schuldig] moeten worden verklaard voor de overtredingen van zijn broeder of vader. Nisa’e


 ( Hisbah) Verantwoordings Systeem in Islaam

Hisbah is het vrijwillige verantwoordings systeem in Islaam waarbij een Moslim het goede gebiedt en het slechte verbiedt om de wetten van de Sharia’ah af te dwingen en om degenen die publiekelijke zonden begaan, schandelijke daden verrichten en immorele activiteiten praktiseren, zoals verkopen, promoten, en handelen met illegale artikelen, monopolie op bulkgoederen, bedrog en vele andere illegale activiteiten te bestraffen. Dit is gedaan om het bevel van Allah in de Glorieuze Koran te implementeren:

( Jullie zijn de beste onder de Mensen, geëvolueerd als mensheid, bevelend wat goed is, verbiedend wat slecht is, en gelovend in Allah.] (3:110]

Volgens dit systeem controleren onderzoekers en inspecteurs vrijwillig de publieke zaken en bevelen situaties en het onderhoud van openbare faciliteiten om de individuen te beschermen tegen fysieke schade in openbare plaatsen.

Een Moslim zou verantwoordelijkheid moeten vrezen en de straf van Allah. Veel voorbeelden van degenen die ons voor zijn gegaan zijn genoemd in de Glorieuze Koran:

( Vervloekingen werden uitgesproken door de tong van David en van Jezus, de zoon van Maryam, op diegenen onder de Kinderen van Israel die Geloof afwezen omdat ze ongehoorzaam waren en volhielden in buitensporigheid. Ze verboden elkaar geen ongerechtigheid: kwaad inderdaad waren de daden die zij deden.] (5:78-79]

In het licht van de hadith van de Boodschapper van Allah (vzmh] is iedere individu in de Islamitische gemeenschap verplicht om een actieve rol te nemen in de plicht van Hisbah volgens zijn of haar mogelijkheden. De Boodschapper van Allah (vzmh] zei:

“ Wie van onder jullie een kwade daad ziet, moet dit veranderen ( stoppen) met zijn hand. Als hij dit niet kan, moet hij het stoppen met zijn tong...als hij dit niet kan dan moet hij het verafschuwen in zijn hart, en dat is het zwakste ( niveau) van geloof.”muslim

Het corrigeren van enig criminele daad of gebrek is niet toegestaan als dit meer kwaad dan goed veroorzaakt en neerkomt op verergering van de situatie. Iemand moet wijsheid en onderscheidend vermogen gebruiken in het bevelen van het goede en het verbieden van het slechte.

De Boodschapper van Allah (vzmh] spreekt mensenrechten in een enkele welsprekende zin  duidelijk uit: “Waarlijk, jullie bloed, jullie weelde en jullie eer zijn heilig voor een ander zoals deze heilige Dag, in deze heilige Maand en in deze heilige Stad.” bukhari

De meeste mensenrechten genoemd in verklaringen vallen onder de bovengenoemde uitspraak, welke is overhandigd in de AfscheidsBedevaarts preek van de Boodschapper van Allah (vzmh] tegen de grootste bijeenkomst van Moslims in die tijd. De wetten en regelementen van Islaam werden regelgevend, om de rechten te behouden en te beschermen en streng te kunnen handelen bij overtreders.


 Islamitische Verklaring van Mensenrechten

(zie ook dr Muhammad al-Zuhaili human rights in islam p.400)

 Het volgende is een verklaring uitgegeven in Cairo over Mensen Rechten in Islaam. Het is het waard aan te geven dat de rechten opgesomd in deze Verklaring alleen richtlijnen en algemene regels zijn, omdat verplichtingen en rechten, volgens Islaam, onderling verbonden zijn met elkaar. De algemene principes en regels van mensenrechten in Islaam zijn verdeeld in verschillende categoriëen en verder in sub-categoriëen. Daarom, zullen we alleen samenvatten omdat afbakenen van de details langdurige redevoering vereist. Het is afdoende om te zeggen   dat ‘Islaam kwam om mensenrechten te behouden en mensen gelukkiger te maken in dit leven als ook in het Hiernamaals.’

Ik begin met de Naam van Allah, de Weldadige, Meest Barmhartig

Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( O Mensheid! We hebben jullie geschapen van een man en een vrouw, en maakten jullie tot naties en stammen, dat jullie elkaar mogen kennen. Waarlijk de meest eerbiedwaardige in de Ogen van Allah is ( hij die is) het meest rechtvaardig van jullie. En Allah heeft volledige Kennis en is goed op de hoogte ( van alle zaken). (49:13)

De afgevaardigde landen van de Islamitische Congres Organisatie, hebben volledig vertrouwen in Allah de Schepper van alle wezens, de Verlener van alle Gaven, Hij Wie de mens geschapen heeft in zijn beste vorm en gedaante en hem heeft geëerd. Allah heeft de mens het bouwen, hervormen en het onderhouden van het land dat Hij geschapen heeft toevertrouwd. Allah heeft de mens toevertrouwd zich te houden aan de Goddelijke leer en verplichtingen en heeft alles aangewend in de hemel en op aarde ten dienste van de mens.

Geloven in de Boodschap van Mohammed (vzmh] die gevolmachtigd was met de Leiding en de Ware religie als een Barmhartigheid aan de mensheid, een bevrijder voor alle geknechte mensen, een vernietiger van alle tirannen en arrogante mensen. Allah’s Boodschapper (vzmh] meldt echte gelijkheid onder alle typen mensen. Er is geen voorkeur voor een persoon boven een ander persoon behalve in vroomheid. Allah’s Boodschapper (vzmh] schaft alle verschillen tussen mensen af die de Almachtige heeft geschapen van een enkele ziel.

Gebaseerd op het pure monotheïstische geloof waarop Islam is gebouwd, waar de hele mensheid wordt geroepen en uitgenodigd om niets dan Allah te aanbidden, niets met Allah’s aanbidding te verenigen, en geen rivalen op te richten om te aanbidden anders dan Allah; dat monotheïstische geloof is de ene die de echte fundering legt van de vrijheid van mensen, waardigheid en integriteit en verklaart de vrijheid van een mens uit de slavernij van een ander mens.

Gebaseerd op wat  de onveranderlijke Islamitische Shari’ah heeft voortgebracht voor de mens in termen van het behoud van het geloof, religie, ziel, geest, eer en nakomelingen, en gebaseerd op de begrijpelijkheid en gematigdheid van de Islamitische Shari’ah in alle regels, uitspraken en zinnen, waar de ziel en de materiële zaken wonderbaarlijk geharmoniseerd zijn en het hart ( emoties] en de geest ( intelligentie]  beide gerespecteerd en geëerd worden.

We geloven, volgens de Islam, dat de basisrechten en publieke vrijheden een integraal onderdeel zijn van het Islamitische geloof en religie. Niemand heeft het recht, om deze  volledig of gedeeltelijk te beëindigen. We geloven ook dat niemand het recht heeft om deze rechten beide, te schenden of te negeren. Deze basisrechten zijn goddelijk en hemels overgeleverd aan de Profeten van Allah in alle Geschriften.  In werkelijkheid, heeft Allah de laatste van Zijn Profeten voor de mensheid, Mohammed (vzmh] die deze missie voltooide en de Boodschap van alle voorgaande Profeten en Boodschappers, met de essentiële rechten volmachtigd. Het in acht nemen van deze essentiële rechten is een soort van aanbidding terwijl het verontachtzamen van zulke rechten of deze schenden een slechte daad is, volgens Islam. Ieder individu is verantwoordelijk, individueel, om deze rechten aan te hangen. De Ummah    is collectief ook verantwoordelijk voor deze rechten.

Gebaseerd op het bovenstaande, verklaren de afgevaardigde landen van de Islamitische Congres Organisatie het volgende:

. Artikel Eén

De gehele mensheid is als een grote familie. Ze zijn verenigd onder de vlag dat ze allen slaven van Allah zijn en ze zijn de kinderen van Adam de Profeet. Alle mensen zijn gelijk in termen van menselijke waardigheid en eer. Alle mensen zijn ook gelijk in termen van verantwoordelijkheid. Geen ras, kleur, taal, geslacht, religieus geloof, politieke achtergrond, sociale status of enig ander iets dient als een factor dat hen onderscheidt. Het ware en solide geloof is de enige zekerheid en garandeert het zeker stellen van de groei van deze menselijke integeriteit voor menselijke integratie.

De beste mensen zijn het best voor ieder. Er is geen voorkeur voor de één boven de ander behalve in vroomheid ( rechtvaardigheid] en goede daden.

. Artikel Twee

Leven is een geschenk van Allah. Het is verzekerd voor ieder mens. Alle leden van de gemeenschap, en alle staten en landen moeten zo handelen dat dit recht beschermen wordt tegen alle soorten agressie. Geen leven zal opgeëist worden zonder verschuldigde legale reden.

Het is onwettig om middelen en gereedschappen te gebruiken die het menselijk ras wegvagen.

Handhaven en behouden van menselijk leven is een wettelijke verplichting.

De  fysieke veiligheid van mensen wordt gerespecteerd. Niemand heeft het recht deze veiligheid aan te vallen. Niemand heeft ook het recht om deze veiligheid aan te tasten zonder wettige reden. De staat moet deze rechten verzekeren.

. Artikel Drie

Gedurende het gebruik van dwang, of in gevallen van gewapende gevechten, is het illegaal  (onwettig) om diegenen te doden die niet deel nemen in het daadwerkelijke gevecht. Oudere mensen, vrouwen, kinderen, gewonde personen en de zieken hebben allemaal het recht behandeld te worden. De gevangenen ( krijgsgevangenen van de oorlog] hebben het recht gevoed te worden, onderdak en kleding te krijgen. Het is onrechtmatig om lichamen van de gedode oorlogs slachtoffers te verminken. Krijgsgevangenen van de oorlog moeten worden uitgewisseld. Families die gescheiden zijn door de oorlogen, moeten worden herenigd.

Het is verboden om bomen om te hakken ( of trekken), de oogst en de melkdieren te vernietigen,  en het vernietigen van gebouwen en andere burger faciliteiten van de vijanden door artillerievuur, of door ze op te blazen, etc.

. Artikel Vier

Ieder mens is gerechtigd tot zijn integriteit, eer en reputatie, gedurende zijn leven en na zijn dood. De Staat en samenleving moeten  de stoffelijke overschotten en de begraaf plaatsen van de overledenen beschermen.

. Artikel Vijf

De familie is de hoeksteen van de samenleving. Het huwelijk is de basis voor het bouwen en vormen van een familie. Mannen, en vrouwen hebben recht om te trouwen. Er zouden geen restricties moeten worden opgelegd om hen hierin te beperken gebaseerd op ras, kleur of nationaliteit.

De samenleving en de staat moeten  alle barrières verwijderen voor het huwelijk. Verder, zouden ze een poging moeten doen het makkelijk te maken en de familie beschermen en er voor zorgen.

. Artikel Zes

Mannen en vrouwen zijn gelijk in termen van menselijke integriteit en eer. De vrouw heeft recht op gelijke rechten en plichten. Zij heeft recht op haar eigen burgerlijke personaliteit, financieel onafhankelijk en ze heeft het recht om haar naam en achternaam te behouden.

Mannen moeten zorgen voor alle financiële benodigdheden in hun families, en moeten alle mogelijke zorg en bescherming verstrekken.

. Artikel Zeven

Ieder geboren kind heeft het recht op zijn ouders, samenleving en de staat, bewaking, opvoeding, materiële zorg, onderwijs en morele aandacht. De foetus en de moeder  moeten ook speciale zorg krijgen.

Ouders en voogden hebben het recht om het soort van opvoeding te kiezen die ze willen ( of verkiezen) voor hun kinderen. Echter, het belang en de toekomst van de kinderen  moeten  in overweging worden genomen in het licht van de morele en Shari’ah waarden en principes.

Ouders hebben hun eigen rechten tegenover hun kinderen. Familieleden hebben ook hun eigen rechten onder hunzelf volgens de Shari’ah wetten en principes.

. Artikel Acht

Ieder individu heeft het recht om zijn volle rechten toe te passen in termen van alle verplichtingen. Als het individu niet langer (geestelijk) geschikt is om om zijn rechten toe te kunnen passen, volledig of gedeeltelijk, dan moet in de plaats daarvan  een Wali (beschermer] worden toegewezen.

. Artikel Negen

Onderwijs dient rechtmatig aangeboden te worden aan iedereen en ernaar zoeken is een plicht. Het bieden en voorzien van onderwijs is een plicht die ligt bij de gemeenschap en de staat. De staat moet de middelen voor onderwijs veilig stellen en diversiteit  van onderwijs verzekeren om het belang te dienen en het welzijn van de leden van de samenleving. Onderwijs zou het ook mogelijk moeten maken voor mensen om te leren over Islam ( als een religie en manier van leven), het universum en hoe  gebruik te maken van de materiële middelen in het voordeel en het welzijn van de mensheid.

Ieder mens heeft recht op onderwijs van de diverse onderwijs organisaties zoals de familie, school, universiteiten, etc. Zij zullen een passende wereldlijke en religieuze onderwijs en training aanbieden in een geïntegreerde en op een uitgebalanceerde manier die zijn persoonlijkheid versterkt, en zijn geloof in de Almachtige Allah en zijn respect voor de rechten en plichten van de mens.

. Artikel Tien

De mens moet Islam volgen en gehoorzamen (onderwerping aan Allah) welke de natuurlijke aangeboren religie is (overgeleverd aan alle boodschappers van Allah). Daarom, heeft niemand het recht om anderen te dwingen of te verplichten om iets te doen tegen hun natuur. Verder, heeft niemand het recht om iemands armoede, zwakheid of ongeletterdheid uit te buiten om zijn religie te veranderen of om een atheïst te worden.

 Artikel Elf

De mens is in vrijheid geboren. Niemand heeft het recht om hem tot slaaf te maken, te vernederen, te  veroveren of uit te buiten. Er zou geen slavernij moeten zijn anders dan de slavernij aan de Almachtige Allah. Alle soorten kolonisatie en imperialisme zijn volledig verbannen. Kolonisatie is het ergste soort slavernij. Leiders hebben het recht om zichzelf te bevrijden van kolonisatie. Zulke mensen hebben het recht om zelf hun eigen lot te bepalen. Alle andere mensen moeten de eerlijke en juiste zaak ondersteunen in het vechten tegen alle soorten van kolonisatie en bezetting in elke vorm. Alle mensen hebben het recht op het behoud van hun onafhankelijke staat en persoonlijkheid en hebben de controle over alle natuurlijke bronnen.

. Artikel Twaalf

Ieder mens heeft het recht om zich vrij te bewegen door te kiezen voor een passend onderkomen voor hemzelf in zijn eigen land of staat, of zelfs buiten zijn land. Hoewel, als een man onveilig is ( in zijn land) heeft hij het recht om asiel aan te vragen in een ander land. Het land dat het asiel verschaft moet zo’n persoon beschermen tenzij de reden van zijn asiel een strafbaar feit impliceert.

. Artikel Dertien

De staat en de samenleving moeten werk verzekeren voor iedere daartoe in staat zijnde persoon. Ieder individu moet de  vrijheid genieten om de meest passende baan te kiezen die zijn belang garandeert, en het belang van de samenleving. Een arbeider moet zijn rechten op veiligheid en bescherming genieten, en alle sociale welzijns verzekeringen en garanties. Een arbeider moet niet worden opgedragen wat voor hem onmogelijk is om te doen. Een arbeider moet niet tegen zijn wil worden gedwongen om zulke dingen te doen. Een werker moet niet worden uitgebuit of kwaadgedaan. Een arbeider, man of vrouw, zonder enig onderscheid, heeft recht op eerlijk loon. Geen vertraging moet worden gemaakt in het betalen van de lonen. Een arbeider moet (jaarlijks] vakantie genieten, promoties, prikkels en andere geldelijke artikelen die hij gerechtigd is te ontvangen. Een arbeider is verplicht zijn tijd en inspanning met perfectie te wijden aan zijn werk. Als een geschil tussen de arbeider en de werkgever ontstaat, moet de staat ingrijpen om dit geschil op te lossen, de onderdrukking verwijderen, recht laten gelden, en de twistende partijen dwingen om de gerechtelijke uitspraak te nemen en te accepteren zonder enige vooringenomenheid.

 Artikel Veertien

Elk individu heeft het recht op een eerlijk en wettig inkomen. Geen monopolie van goederen, bedrog of enige daad van misleiding, of zichzelf schaden of anderen en woeker zijn toegestaan. In feite, zijn alle bovengenoemde zaken wettelijk verboden.

. Artikel Vijftien

Elk individu heeft recht op wettig eigendom. Een toevoeging hierbij: het is een individu toegestaan om te genieten van het recht op eigendom dat geen schade berokkent aan iemands eigen ziel of die van anderen of de leden van de samenleving of de samenleving in zijn geheel. ( Privé) eigendom mag niet worden verwijderd, behalve voor het publieke belang en voor een tijdelijke en met een eerlijke vervanging. Geen rijkdom ( of eigendom] mag in beslag worden genomen zonder legale en wettelijke redenen.

. Artikel Zestien

Ieder individu heeft te recht om van zijn daadwerkelijke materiële voordeel te hebben, van (letterlijke) productie, artistieke productie of technische productie. Ook, heeft ieder individu  het recht om zijn financiële voordeel te beschermen die het resultaat is van zijn productie, op voorwaarde dat deze productie niet in strijd is met de wetten van de Shari’ah.

. Artikel Zeventien

Ieder individu heeft het recht om te leven in een schone omgeving (in termen van vervuiling en morele corruptie). Zo’n omgeving moet een individu toestaan om zijn karakter moreel op te bouwen. Beide, de samenleving en de staat moeten deze rechten van de individuen verzekeren en verlenen.

De samenleving en de staat moeten ieder individu voorzien van ( passende en noodzakelijke] gezondheidszorg en sociale zorg door het gebruik maken van alle publieke faciliteiten, binnen de mogelijkheden.

De staat moet fatsoenlijke leefcondities verzekeren voor de individuen en degenen die van hun afhankelijk zijn. Dit recht omvat behuizing, fatsoenlijke en behoorlijke kleding, behoorlijk onderwijs, medische zorg en alle andere essentiële of basis behoeften.

. Artikel Achtien

Elk individu heeft recht op leven en veiligheid in de samenleving betrekking hebbende op zich zelf, religie en geloof, familie eer, waardigheid en familieleden en zijn financiële bezittingen.

Elk individu heeft het recht om onafhankelijk te zijn in zijn eigen zaken in termen van huisvesting, familie, financiën en communicatie. Geen spionage of inspectie mag worden ondernomen tegen wie dan ook. Geen smaad is toegestaan tegen wie dan ook. In aanvulling: anderen moeten individuen beschermen tegen alle onwettige gevolgen.

De privacy van huizen en onderkomens zijn verzekerd. Toegang tot privé huizen moet zijn met toestemming van hun bewoners. Privé onderkomens mogen niet worden gesloopt, inbeslag worden genomen of hun huurders uitgezet zonder wettige redenen.

. Artikel Negentien

Alle individuen – de heerser en de geregeerden- zouden moeten genieten van gelijke wettelijke rechten.

Alle individuen hebben toegang tot juridische rechtspraak voor hun klachten.

Misdaad en straf zijn gebasseerd op de Shari’ah dwangbevelen.

Iedere beschuldigde is onschuldig totdat hij schuldig is bewezen. Een eerlijk proces is nodig waar alle verzekering wordt gegeven op een volledige zelfverdediging.

. Artikel Twintig

Niemand mag worden gearresteerd of in zijn vrijheid worden beperkt, verbannen of gestraft zonder adequate wettige actie. Individuen moeten niet worden onderworpen aan fysieke of psychologische kwelling of enige andere vernederende behandeling. Niemand mag worden onderworpen aan medische experimenten zonder zijn toestemming, ervoor zorgend dat het geen schade aan zijn gezondheid oplevert. Verder, is het niet toegestaan om de uitvoerende autoriteit te machtigen tot het uitvaardigen van uitzonderlijke wetten.

. Artikel Eenentwintig

Het is verboden om een persoon als gijzelaar te nemen voor welke reden dan ook en in welke vorm dan ook.

. Artikel Tweeëntwintig

Elk individu heeft het recht zijn mening te uiten, als het niet in tegenspraak is met de Shari’ah wetten en principes.

Ieder individu heeft het recht om het goede te bevelen en het slechte te verbieden in overeenstemming met de Shari’ah wetten en principes.

Media en informatie zijn vitaal voor de samenleving. Media moeten niet worden uitgebuit, of misbruikt of gebruikt worden om de waardigheid van de Profeten van Allah aan te vallen of voor enige immorele of corrupte zaken. In aanvulling: alle kwesties die verdeeldheid veroorzaken binnen de samenleving, moreel verval, gevaar of ongeloof zijn ook verbannen.

Het is niet toegestaan om nationale haat of ‘hokjesgeest’ of enige andere soort van discriminatie voort te brengen.

. Artikel Drieëntwintig

Ieder individu heeft het recht om deel te nemen aan het publieke bestuur van zijn land, of dit nu direct of indirect is. Evenzo, zijn alle individuen gerechtigd tot publieke functies gebaseerd op de Shari’ah wetten en reglementen.

. Artikel Vierentwintig

Alle rechten en vrijheden opgesomd in deze Verklaring worden begrepen als vallend binnen het kader van de Shari’ah wetten en principes.

. Artikel Vijfentwintig

De Shari’ah wetten en principes zijn de enige bron voor de interpretatie of verduidelijking voor elk artikel van deze Verklaringen.

  Cairo, 14 Muharram, 1411 H.

Overeenkomstig aan: 5/8/1990

(onderstaande is aangepast uit de Islamic International Declaration for Human Rights)

Het accepteren en bepalen van de bovenstaande gestelde rechten is het juiste pad om een ware Islamitische gemeenschap te bouwen die als volgt kan worden omschreven:

Een samenleving welke is ontwikkeld via het concept van gerechtigheid...niemand is superieur op basis van afkomst, ras, kleur of taal. De mens moet veilig zijn voor onderdrukking, verdrukking, vernedering en slavernij. Allah, de Schepper van alle schepselen heeft de mens geëerd boven al Zijn creaties:

( We hebben de zonen van Adam geëerd; hem voorzien van transport op het land en de zee; gaven hem als voedingsmiddelen goede en pure zaken; en verleende hun speciale gunsten, boven een groot deel van Onze Creaties.] (17:70]

Een samenleving, waarvan de wortels in een sterk familie systeem zijn, dient als een kern en basis. Het voorziet stabiliteit en vooruitgang. Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( O mensen, waarlijk we hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw...]

Een samenleving waar de regeerder en de geregeerde gelijk zijn voor de Shari’ah

(Islamitische rechtsopvatting). Omdat de Shari’ah goddelijk is bevolen,

geen discriminatie is toegestaan in zo’n samenleving.

Een samenleving in welke autoriteit en kracht een vertrouwen is, welke de regeerder aanneemt om doelen te behalen binnen het kader van de Shari ah.

Een samenleving in welke ieder individu gelooft dat de Almachtige Allah de ware Eigenaar is van de gehele creatie en alles in Zijn schepping is in dienst gesteld om de creaties van Allah te baten. Alles dat wij hebben is een geschenk verleend door Allah zonder dat de een een groter recht heeft dan een ander. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( En Hij heeft alles dat in de hemelen en alles dat op aarde is, aan jullie onderworpen; het is allemaal als een gunst en vriendelijkheid van Hem...](45:13]

Een samenleving in welke al het beleid maatgevend is voor publieke kwesties gebaseerd op de principes van raadpleging. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Degenen die luisteren naar hun Heer, en regelmatige gebeden onderhouden; die hun zaken door wederzijdse raadpleging ( aanvoeren]; die uitgeven van wat Wij hen hebben geschonken voor levensonderhoud.] (42:38]

Een samenleving die gelijke kansen verleent  aan alle individuen volgens hun vaardigheden en mogelijkheden. Zulke individuen zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun Ummah (natie] over hun optreden in deze wereld en voor hun Schepper in het Hiernamaals. Allah’s Boodschapper (vzmh] zei:

“Elk van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor degenen onder zijn zorg. Een leider is een herder, en is verantwoordelijk voor zijn kudde. Een man is een herder van zijn familie, en hij is verantwoordelijk voor hun. Een vrouw is een herder(in) in haar echtgenoots huis, en ze is verantwoordelijk voor wat onder haar zorg is. Een dienaar is een herder van zijn meester’s weelde, en hij is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is. Ieder van jullie is een herder en ieder van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is.” Bukhari en muslim

Het is een samenleving, in welke, beide de heerser en de geregeerde gelijk staan in de rechtbank, gedurende de juridische procedures.

Het is een samenleving waar ieder persoon reflecteert op het bewustzijn van de Ummah (natie). Elk individu heeft het recht om een wettige procesaanvraag in te dienen tegen een crimineel die een misdaad begaat tegen de algemene bevolking. Hij mag ook vragen om de ondersteuning van anderen in dit proces en het is een verplichting van alle getuigen van de misdaad om hem te helpen en niet ‘schuw’ weg te lopen van de werkzaamheden voor gerechtigheid.

De kenmerken van mensenrechten in de Shari’ah ( Islamitische rechtopvatting] zijn als volgt:

a.  Mensenrechten volgens de Islamitische Shari’ah zijn Goddelijk.  Deze houden niet andere mensen tegen die zijn beïnvloed door grillen, verlangens, belangen en persoonlijke ambitie.

b.  Mensenrechten  zijn samenhangend met het Islamitische vertrouwen en geloof. Ze zijn beschermd en behouden door Goddelijk oordeel. Daarom, is elke schending van deze rechten, in de eerste plaats, een schending van de Goddelijke Wil van Allah, en brengt straf in het Hiernamaals met zich mee, alsook wereldlijke straf.

c.  Deze mensenrechten zijn veelomvattend en vallen samen met de natuur van mensen. Ze  komen overeen met de aangeboren menselijkheid en vallen samen met zijn zwakheid, macht, armoede of rijkdom, waardigheid en vernedering.

d.  Deze mensenrechten zijn toepasbaar op ieder persoon vallend onder het Islamitische rechtsgebied,  ongeacht de kleur, ras, religie, taal of sociale status.

e.  Deze mensenrechten zijn blijvend. Ze zijn niet aanpasbaar aan enige tijd of plaats en onder geen enkele conditie of omstandigheid. Noch een individu, noch de maatschappij kan deze mensenrechten veranderen.

f.   Deze rechten zijn toereikend om een samenleving te vestigen die zijn individuen een fatsoenlijk en eerbaar leven verstrekt. Deze rechten zijn een barmhartigheid van de Almachtige Allah, de Heer van alle werelden en ze zijn voor de gehele mensheid in het algemeen. Mensenrechten dienen ook voor de politieke, sociale, morele en economische rechten van de mensheid.

g.  Mensenrechten, echter,  zijn beperkt en niet onvoorwaardelijk. Deze rechten zijn verenigbaar met de basis Shari’ah wetten en principes. Ze zijn niet schadelijk voor het belang van de samenleving en zijn welzijn. Als voorbeeld: de vrijheid van mening en spreken is gegarandeerd voor ieder individu. Alle individuen hebben het recht om zonder aarzeling de waarheid te spreken en te uiten. Ieder heeft het recht in het voorzien en geven van redelijk advies aan anderen, zolang dit advies in het publieke belang is. Advies mag worden gegeven in de sfeer van zowel wereldse zaken of religieuze zaken. Er zijn bepaalde beperkingen, echter, die niet moeten worden overschreden... anders, zal het resulteren in  een chaotische situatie in de samenleving. De volgende zijn sommige van deze beperkingen:

. Deze vrijheid voor een objectieve dialoog zou gebaseerd moeten zijn op wijsheid en goed advies. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Nodig (iedereen) uit naar de weg van uw Heer met wijsheid en prachtige prediking; en argumenteer met hun op manieren die het best en meest gracieus zijn: want jullie Heer weet best, wie van Zijn Pad is afgedwaald, en wie leiding ontvangt.] (16:125]

. Hang tegen elke prijs de essentiële principes van het Islamitisch geloof aan zoals het geloof in het bestaan van Allah, de realiteit van de Boodschap van Allah’s Boodschapper (vzmh] en alle andere gerelateerde zaken.

. Het vermijden van het gebruik van zulke vrijheiden op een manier die aanvallend is voor anderen ongeacht of de aanval aards of religieus is, zoals: mensen belasteren, aanstoot geven en hun geheimen onthullen. Zulke onwettige daden zullen kwaad en onheil verspreiden onder de mensen in de Islamitische gemeenschap of enige andere gemeenschap waar dan ook. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Degenen die er van houden om schandalen gepubliceerd/ verspreid ( te zien) onder de gelovigen, zal een pijnlijke bestraffing treffen in dit leven en in het Hiernamaals. Allah weet, en jullie weten niet.] (24:19]


 Misvattingen over mensenrechten in Islam

De volgende zijn sommige van de opmerkelijke misvattingen over de religie van Islam en zijn principes over mensenrechten. Er zou aangetekend moeten worden dat de meeste beschuldigingen tegen Islam ook tegen de Joden, Christenen en andere religies worden gericht, omdat zij religieuze codes hebben die onacceptabel worden geacht door het moderne wereldlijke systeem van leven. Onze verduidelijking hier gaat alleen over Islamitische principes omdat Islam ontheven en vrij is van onwaarheden en onrechtvaardigheden gepleegd in de naam van andere religies die de grote rol hebben gespeeld in de verandering die leidde tot het moderne securalisme. Er is nooit een conflict geweest in Islam tussen religie en rationele wetenschap en ontwikkeling van beschaving binnen het kader van geloof in de Schepper, Zijn Boodschappers, en Zijn overgeleverde Wet.

 Eerste  Misvatting:

Sommigen beweren dat de Islamitische Wet is beperkt tot essentiële vrijheden en onverenigbaar met de ontwikkelde bevolkingen van de wereld met moderne concepten van mensenrechten.

Antwoord op de Misvattingen over de Shari’ah ( Islamitische Wet)

Een deel van deze wijd verspeide misvattingen is genoemd in het voorwoord. We toonden hier dat Moslims geloven dat de Islamitische Wet een complete en veelomvattende code van leven is,volledig toepasbaar en geschikt in zijn principes en wetten voor iedere leeftijd, locatie en mensen. Echte  vrijheid is vrijheid van onderdanigheid aan onderdrukking of deze nou komt van iemands eigen egoïstische verlangens of een heersende oligarchie of hiërarchie. De ergste onderdanigheid is om anderen te aanbidden naast de Ene Heer, Schepper en Onderhouder van de mens. Islam accepteert niet de vrijheid van de losbol die denkt dat hij alles kan doen wat hij verlangt. Islam is niet alleen een religie van de spirituele band tussen een persoon en zijn Heer en Schepper, maar omvat ook tijdelijke en wereldse geboden van Allah, de Wijze voor alle aspecten van het leven. Islam organiseert ook de relatie tussen de mens en Zijn Schepper alsook de relaties tussen mensen en hun samenleving en andere mensen en naties. Anders dan het Jodendom is Islam universeel en niet gelimiteerd tot een specifiek ras van mensen. Hoewel Christenen universaliteit beweren, zijn ze klaarblijkelijk afgedwaald van het pad welke was overgeleverd aan Jezus die zei dat, zoals verteld door Christenen:

“Ik ben gezonden slechts tot het verloren schaap van het huis van Israel”. Matthew 15:24.

Er is ook gezegd dat Jezus heeft gezegd tegen zijn twaalf discipelen, (die werden geselecteerd om de twaalf Joodse stammen te evenaren),   “ Aan deze twaalf, heeft Jezus gezonden, en hen bevolen te zeggen,  ga niet op de weg van de heidenen, en in enige stad van de Samaritanen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israel.” Matthew 10:5-6.

De Profeet van Islam (vzmh] is gezonden als een barmhartigheid voor de gehele mensheid. Allah de Verhevene stelt in de Glorieuze Koran:

(We hebben je gezonden als een barmhartigheid voor alle  (wereldse) schepselen. [21:07]

De Islamitische Shari’ah heeft twee aspecten.

Een aspect omvat vertrouwen, geloof, verschillende daden van aanbidding en de wetten die vaststaan, en nooit onderwerp van verandering ondanks verschillen in tijd of plaats. Een voorbeeld, Salaat ( gebed] in Islam is een ritueel dat standaard voorwaarden heeft: recitaties van de Majesteitelijke Koran, buigingen en liggende houdingen, hetzij in Nigeria of Arabie of Indonesïe. Op gelijke manier, heeft Zakaat (verplichte liefdadigheid) gestandaardiseerde en onveranderlijke tarieven en hoeveelheden voor diverse categorien weelde. Wetten van overerving zijn gemaakt en niemand in de samenleving heeft het recht om deze te veranderen voor een bepaald voordeel voor hem of uit wrok. Deze gegeven wetten versterken de onderliggende gelijkheid tussen alle mensen omdat ze fundamenteel hetzelfde zijn waar ze ook leven.

Het tweede aspect van de Islamitische Shari’ah zijn wetten, speciaal degene die de relaties van mensen met zijn medemens en andere mensen en naties reguleren, welke in algemene vorm zijn, waarin de details gelaten zijn, om volgens de noden die opkomen in de constant veranderende condities van de samenleving te passen. Zulke regels en regelementen mogen worden gewijzigd, veranderd en aangepast binnen een algemeen kader. Deze veranderingen of aanpassingen, echter, moeten onder toezicht staan van specialisten en juristen die goede kennis hebben van de principes van Islamitische wetgeving en alle ontwikkelingen in de actuele samenleving. Het principe van raadpleging, (Shura], is een voorbeeld. Dit principe is genoemd in de Majestueuze Koran in een algemene vorm zonder details te geven over de specifieke elementen. Geen bindende informatie is gegeven in de Koran die exact uitlegt hoe toe te passen, uit te voeren en implementeren van Shura  in de Islamitische samenleving.  

Deze karaktertrek van aanpassingsvermogen staat de Islamitische geleerden toe om de details van Shura te interpreteren om de eisen voor iedere leeftijd en plaats te dienen. Wat toepasbaar is voor de ene generatie  of samenleving kan voor een andere toepasbaar worden gemaakt met kleine veranderingen volgens de noden van de tijd. Deze flexibiliteit laat de deugdelijkheid, begrijpelijkheid, en universele omvang van Islaam zien.

 Tweede Misvatting:

Sommigen die niet de basale waarheid over Islam weten; hetzij schijngeleerden, Orïentalisten of vijanden van Islam, beweren dat Islam niet de wettelijke rechten van niet-Moslims in de Islamitische staat respecteert.

 Antwoord op de Misvatting over rechten van niet-Moslims

De Islamitische Shari’ah biedt een reeks van verplichtingen en rechten voor de niet-Moslim inwoners van de Islamitische samenleving. Het is voldoende in weerlegging op deze misvatting om de algemene regels genoemd in het boek van Islamitische rechtsopvatting aan te halen: “De niet-Moslims hebben het recht op waar Moslims recht op hebben. Ze zijn ook verplicht om dat te doen waar Moslims toe verplicht zijn.” Dit is de algemene regel en hieruit treden de rechtvaardige en billijke wetten gegeven aan de niet-Moslim inwoners in een Islamitische Staat in werking; hun rechten op veiligheid, privé eigendommen, religieuze zaken, etc.

Islam staat religieuze discussies en dialogen met niet-Moslims toe, beveelt Moslims om de beste methodologie aan te hangen in elke discussie en dialoog met de niet-Moslims. Allah de Verhevene en Majestueuze  stelt in de Glorieuze Koran:

( En twist niet met de Mensen van het Boek, behalve met middelen beter ( dan louter redetwisten], tenzij het is met degenen van hen die onrecht toebrengen; maar zeg, ‘Wij geloven in de Overleveringen welke naar beneden zijn gekomen vóór ons en in dat wat naar beneden kwam tot jullie; onze God en jullie God is één; en het is Hem tot wie wij buigen ( als Moslims.] (29:46]

Allah spreekt degenen van andere geloven en religies toe, zeggend in de Koran:

( Zeg: ‘Zien jullie wat het is dat jullie aanroepen naast Allah? Laat me zien wat het is dat ze hebben geschapen op aarde, of hebben ze een aandeel in de hemelen? Breng me een Boek ( overgeleverd] voor deze, of enig overblijfsel van kennis (die jullie zouden kunnen hebben], als jullie de waarheid vertellen!] (46:4]

Islaam verbiedt krachtige maatregelen om mensen te bekeren van andere geloven, zoals gesteld in het vers van de Koran:

( Als het de Wil van jullie Heer was geweest, zouden ze allen geloofd hebben, al die op aarde zijn! Willen jullie dan de mensheid dwingen, tegen hun wil om te geloven?.] (10:99]

Beide, de Koran en de Soenna, (profetische tradities van de Profeet (vzmh) laten zien dat vrijheid van religie beschikbaar is voor  mensen van de samenleving onder de Islamitische Shari’ah. Moslim geschiedenis heeft talrijke voorbeelden van de tolerantie getoond aan niet-Moslims, terwijl vele andere samenlevingen intolerant waren naar Moslims en zelfs hun eigen mensen.

Moslims moeten rechtvaardig handelen naar alle andere mensen die niet enige vijandigheden zijn begonnen tegen de Moslims. Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Allah verbiedt jullie niet, ten aanzien van degenen die jullie niet bevechten voor  jullie Geloof noch jullie uit jullie huizen verdrijven, om hun vriendelijk en rechtvaardig te behandelen: want Allah houdt van degenen die rechtvaardig zijn.) (60:8]

Degenen die oorlog voeren tegen Islam, vijandschap tonen en alle Moslims tot ballingschap dwingen, hebben een andere behandeling volgens Islam. Allah de Verhevene stelt in de Glorieuze Koran:

( Het is alleen voor degenen die tegen jullie vechten vanwege religie, en jullie uit jullie huizen hebben verdreven, en hebben geholpen jullie te verdrijven, dat Allah jullie verbiedt hen te bevrienden. En wie toch vriendschap met hen sluit, dan zijn zulke de wrede mensen ( degenen die Allah ongehoorzamen.] (60:90]

Interacties tussen Moslims en niet-Moslims zijn gebaseerd op hartelijke en rechtvaardige manieren. Commercïele transacties zijn toegestaan met inwoners en niet-inwonende niet-Moslims van de Islamitische samenleving. Een Moslim mag het eten van de Joden en Christenen eten. Een mannelijke Moslim mag trouwen met een Joodse of Christelijke vrouw zoals onder zal worden uitgelegd. We moeten onthouden dat Islam speciale aandacht en belangrijkheid geeft aan het opvoeden van een familie. Allah de Sublieme stelt in de Glorieuze Koran:

( Deze dag zijn ( alle] zaken goed en puur wettig gemaakt voor jullie. Het voedsel van de Mensen van het Boek is wettig voor jullie en dat van jullie is wettig voor hun.  Wettig voor jullie om te trouwen zijn ( niet alleen) eerbare Gelovige vrouwen, maar ook eerbare vrouwen onder de Mensen van het Boek, overgeleverd vóór jullie tijd, als jullie hun de verschuldigde bruidschat geven, en verlangde kuisheid, geen wulpsheid, noch geheime intriges. Als iemand geloof afwijst, vruchteloos is zijn werk, en in het Hiernamaals zal hij in de gelederen zijn van degenen die  alle spirituele heil hebben verloren.] (5:5]

 Derde Misvatting:

Sommigen beweren dat de Islamitische straffen ( Hudood] wreed en barbaars zijn, en mensenrechten overtreden.

 Antwoord op de Misvatting over Hudud (Voorgeschreven Straffen]

Alle samenlevingen hebben een systeem van straf voor serieuze criminele delicten. Het moderne systeem gebruikt langdurige gevangenis termijnen, maar veel experts uit de criminele en sociale wetenschappen hebben opgemerkt dat  gevangenistijd niet een succesvolle afschrikking is, en dat het meestal een gevoel van verloren zijn en nutteloosheid meebrengt voor de crimineel en algemene kwaadaardigheid tegen het systeem achterlaat. Ook geloven de slachtoffers vaak niet dat echte rechtvaardigheid is gediend. Vele verschillen van mening bestaan over fatsoenlijke termen en veroordeling. Niet te vergeten de uitgaven van het onderhouden van een reusachtig systeem van gevangenissen en gerelateerde faciliteiten.

Om te beginnen, moeten we benoemen dat het systeem van criminele straffen in de Islam een deel is van het gehele recht en  het billijke Islamitische systeem van leven, welke  gelijke kansen toestaat  en voorziet in het welzijn voor alle inwoners.

Misdaad in Islam is verdeeld in twee categoriëen:

1] Misdaden die voorgeschreven straffen hebben volgens de Shari’ah wetten. Deze misdaden omvatten afvalligheid en godslastering, moord en doodslag, aanval, ontucht en overspel, beroving, diefstal, het drinken van alcohol en bedwelmende middelen, valse beschuldiging van overspel of andere immorele daden, agressie tegen mensen, etc.

2] Misdaden die niet een duidelijk omschreven straf hebben volgens de Shari’ah wetten. De wettelijke authoriteit stelt de straffen voor zulke misdaden volgens het publieke belang van Moslims en de Islamitische gemeenschap. Deze soorten straffen worden gekend als “Ta’zeer” ( terechtwijzing]

Misdaden die een vaste straf hebben volgens de Shari’ah wetten zijn verder te verdelen in twee categoriëen. De eerste categorie refereert aan dat welke de persoonlijke rechten van het slachtoffer aangaan, zulke als moord, doodslag, aanval en laster. De straffen van deze overtredingen kunnen mogelijkerwijs gereduceerd worden als de eiser de aanklacht laat vallen, of als hij het bloedgeld accepteert in zaken van moord, doodslag, en aanvallen. De tweede categorie refereert aan straffen voor het overtreden van de Bevelen van Allah en andere voorgeschreven Shari’ah dwangbevelen. Deze misdaden omvatten het drinken van alcohol, ontucht en diefstal. Straffen voor zulke misdaden eens gebracht voor de authoriteiten en bevestigd, kunnen niet meer gestopt worden, zelfs als de eiser de aanklacht laat vallen. De regels van toepassing van de Hudood, van de Islamitische Shari’ah zijn om gerechtigheid te verzekeren. Bijvoorbeeld, deze straffen zijn toepasbaar alleen voor misdaden die  de vijf essentïele noodzakelijkheden van het mensenleven serieus overtreden ( religie, leven, geest, eer en nakomelingen en weelde].  Ze zijn alleen toepasbaar op een bekwaam en geestelijk gezonde volwassene (bevestigd door bekentenis of betrouwbare en toelaatbare getuigenis). De straffen mogen worden verworpen in geval van achterdocht of  ontoereikende bewijzen van de misdaad, zoals het is gemeld uit de tradities:

“Stop de Hudood, straf wanneer er wantrouwen is ( over bewijs en verzachtende omstandigheden”.   (hoogstwaarschijnlijk gezegd door Abdullah ibn mas’ood zoals Baihaqi vermeldt)

Het object van uitvoering van deze harde straffen is om lessen te leren voor de criminele elementen van de samenleving. Ze zijn bewezen en succesvolle afschrikmiddelen tegen de verleidingen in de richting van het begaan van misdaad, en daarom beschermen ze de rechten van individuen consequent; de gehele samenleving geniet vrede en veiligheid. Een voorbeeld, als iemand weet dat hij misschien wordt geslagen met dezelfde kracht als van het scheuren van de huid en het breken van de botten als vergelding voor zijn misdaad, zou hij dan geneigd zijn verder te gaan met zijn aanval?

Als toevoeging op de wereldse tijdelijke straffen, wordt criminelen ook geadviseerd om op te passen voor de eeuwige straf van Allah in het Hiernamaals voor het begaan van misdaden. Alle individuen in de Islamitische samenleving die de wetten  en de Islamitische regels breken worden onderworpen aan zulke zware straffen. Er zijn bepaalde individuen in iedere menselijke samenleving die zich niet laten disciplineren behalve door  lijfelijke straffen. We merken hier op dat Islam een passende straf bepaalt voor iedere misdaad omdat Allah de Wijze en Alwetende direct alle realiteiten omtrent de menselijke ziel en diverse soorten van Zijn schepselen kent.

Hiraabah omvat beroving, moorden als gevolg van beroving, inbraak in woningen of commercïele gebieden met wapens en het intimideren van onschuldige inwoners met wapens.

De bedongen straf voor Hiraabah is gebasserd op het vers in de Koran:

( De straf van degenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschapper, en zich inspannen met macht voor onheil door het land is: uitvoering van kruisiging, of het afhakken van handen en voeten aan tegenovergestelde kanten, of ballingschap van het land: dat is hun schande in deze wereld, en een pijnlijke straf is voor hun in het Hiernamaals; Behalve voor degenen die berouw tonen voordat ze in jullie macht vallen: in dat geval, weet dat Allah Vaak-Vergevend, Meest Barmhartig is.] (5:33-34]

Deze straf wordt verschillend toegepast volgens de aard en intensiteit van de misdaad, met speelruimte voor de autoriteit om de straf  toe te passen die bij de misdaad past. Als de dief  moordt en het geld grijpt, kan de straf doden en kruisiging zijn. Als hij geld neemt en bedreigt maar niet vermoordt of aanvalt, kan de straf amputatie van zijn hand en been zijn. Als hij het slachtoffer vermoordt maar niet zijn geld neemt, kan hij worden terechtgesteld als moordenaar. Als hij onschuldige inwoners bang maakt maar hun niet vermoordt, kan hij worden verbannen, welke werkelijke opsluiting is volgens sommige geleerden.

Moord en doodslag: De straf van Qisas ( executie] is wettig gemaakt voor moord met voorbedachten rade als een rechtvaardige en passende straf voor het onrechtmatig nemen van een leven. Qisas werkt als een succesvolle afschrikwekker om moord te voorkomen. Allah de Verhevene zegt in de Glorieuze Koran:

( O jullie die geloven! De wet van gelijkheid is jullie voorgeschreven in gevallen van moord: de vrije voor de vrije, de slaaf voor de slaaf, en de vrouw voor de vrouw...] (2:178]

Als  de familie van het slachtoffer de moordenaar gratie verleent, wordt de doodstraf weggelaten vallen. Als ze het bloedgeld accepteren, vervalt de straf . Allah zegt in de Glorieuze Koran:

( Maar als enige vergeving is gemaakt door de broeder van de gedode (zijn erfgenaam of voogd), verleen dan een redelijke eis, en compenseer hem met fraaie dankbaarheid.] (2:178]

Beroving en Diefstal: Allah heeft de straf van het afhakken van de handen ingesteld voor de straf van diefstal. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

(  aan de dief, man of vrouw, hak zijn of haar handen af; een straf bij wijze van voorbeeld van Allah voor hun misdaad: en Allah is Verheven in Macht. Vol van Wijsheid.] (5:38]

De amputatie van de hand is gebaseerd op zeer specifieke voorwaarden en omstandigheden. Ten eerste, het gestolen item moet boven de gestelde limiet van waarde zijn. Ten tweede, het gestolen item moet onder fatsoenlijke bescherming staan. Ten derde, als de beschuldiging van diefstal alleen een verdenking is, of als de reden voor diefstal honger is door acute armoede, in zulke gevallen zal de hand van de dief niet worden geamputeerd en zijn geval voor hulp zal worden geëvalueerd. Diefstal is een hele serieuze misdaad welke zonder een fatsoenlijke straf een wijdverspreid fenomeen  van bedreiging kan worden voor het sociale en economische leven in de samenleving. Als de dief realiseert dat zijn hand kan worden afgehakt vanwege diefstal, zal hij zeker of aarzelen of ophouden met zijn misdaad.

Ontucht en overspel: Islam schrijft de straf van geseling voor, voor degenen die nooit eerder getrouwd zijn en schuldig zijn aan ontucht. Allah beveelt in de Glorieuze Koran:

( De vrouwen en de mannen schuldig aan ontucht, gesel elk van hen met honderd slagen: laat medeleven jullie niet in hun zaken verplaatsen op een manier die Allah heeft voorgeschreven, als jullie geloven in Allah en De Laatse Dag: en laat een groep van de gelovigen van hun straf getuigen.] (24:2]

Voor de eerder getrouwde man of vrouw die ontucht begaat, de straf op hun toegepast is steniging tot de dood. Deze straf is alleen toepasbaar en uitvoerbaar als aan specifieke condities wordt voldaan. Een getrouwde man of vrouw wordt gestenigd tot de dood, in één van de twee volgende gevallen: bekenning of de getuigenis van vier ooggetuigen. Open en duidelijke bekenning brengt met zich mee dat er geen  dwang of geweld is uitgeoefend om de bekentenis te verkrijgen. De uitspraak wordt niet uitgevoerd na de eerste toegeving van schuld. De bekentenis wordt alleen doeltreffend als de bekentenis vier keer wordt herhaald of in vier verschillende bijeenkomsten of rechtbank sessies. De rechter kan iets zeggen over de uitwerking, ‘Het  kan zijn dat jullie alleen hebben gekust, geknuffeld en aangeraakt zonder penetratie. Dit is om de deur wijd open te laten voor het terugnemen van de originele bekentenis. Deze manier van handelen is gebaseerd op de Soenna van de Profeet (vzmh] toen de verschillende personen er herhaaldelijk op stonden te bekennen dat ze werkelijk overspel hadden gepleegd, en iemand bewezen zwanger was als resultaat.

De tweede situatie vergt vier rechtvaardige getuigen. Deze vier rechtvaardige en eerlijke getuigen moeten worden gekend als waarheidslievend in hun stellingen en gedrag. De vier getuigen moeten de waarneming van de daadwerkelijke gemeenschap bevestigen, rechtstreeks, dit betekent dat de vier getuigen moeten getuigen dat ze de daadwerkelijke penetratie van de penis van de man in de vagina van de vrouw hebben gezien. Zo’n situatie is waarlijk zeldzaam en alleen waarneembaar wanneer de twee partijen openlijk zo’n illegale daad van ontucht begaan, geen respect tonen voor de wetten, eer en waardigheid van de samenleving. Ontucht en overspel (vanuit een puur Islamitisch perspectief)  worden niet beschouwd, zoals in de seculiere wet, als alleen een persoonlijk voorrecht en een privé zaak. Het wordt beschouwd als een inbreuk op de rechten van de samenleving ( in het bijzonder de eer van de familie van de vrouw) omdat er veel schadelijke effecten en consequenties zijn.

Het demoraliseert de sociale waarden en principes van de samenleving in het algemeen. Het leidt tot de verspreiding van geslachtsziekten. Het leidt tot abortus. Het leidt tot onwettige kinderen zonder fatsoenlijke zorg van ouders. Het mixen van afkomst dat optreedt wanneer een kind is toegeschreven aan een persoon anders dan zijn echte vader. Een kind kan worden beroofd van zijn eer door niet te worden toegeschreven aan zijn echte vader. Het veroorzaakt problemen bij overerving waarbij degenen die niet zijn gerechtigd op overerving erfgenamen kunnen worden en degenen die wel zijn gerechtigd niets krijgen van de erfenis.

Verder, kan een persoon zelfs  uit onwetendheid trouwen met iemand die voorgoed verboden is voor hem om mee te trouwen, zoals een zus, een nicht of een tante, etc. Het is waarlijk een misdaad tegen deze onschuldige kinderen om hun te beroven van voogdij van ouders en familie als ook een eerbare identiteit, welke kan leiden tot psychologische en sociale aandoeningen en instabiliteit. Voor een kind zijn een moeder en vader essentiëel voor geestelijke rust, onderdak, veiligheid, ondersteuning en geluk.

Laster: Publieke geseling is de voorgeschreven straf voor valse beschuldiging en ontucht of overspel. Allah de Almachtige stelt in de Glorieuze Koran:

(En degenen die eerbare vrouwen lasteren, en niet vier getuigen voortbrengen, ( om hun beweringen te ondersteunen], gesel hun met tachtig slagen; en wijs hun bewijs altijd af: zulk zijn goddeloze overtreders.] (24:4]

Het doel om deze straf vast te stellen en uit te voeren is om de eer en reputatie van de onschuldige te beschermen. Niet bestrafte valse beschuldiging is een zaak die vergeldings gedrag, wraak en zelfs aaval of moord voortbrengt. De Islamitische Shari’ah schrijft deze zware straffen voor tegen de overtreder als hij geen bevestigend bewijs levert, als een bewezen afschrikmiddel om dit in de samenleving uit te roeien. Islam stopt niet bij de lijfstraf voor deze misdaad maar vereist dat de toekomstige getuigenis van iemand die valse beschuldiging heeft geuit, niet wordt geaccepteerd omdat hij of zij dan een bewezen leugenaar is. Als de lasteraar volledig berouw toont aan Allah en zijn gehele gedrag verbetert, dan kan de situatie worden herbeoordeeld

Bedwelmende middelen: De mens is vrij om te eten en te drinken van het  heilzame wettige eten en drinken binnen de grenzen gesteld door Allah. Alle soorten bedwelmende middelen zijn verboden aangezien ze niet alleen het lichaam,  geest en familie van de persoon schaden maar ook  schaden ze het morele verband van de samenleving in z’n geheel. Bedwelmende middelen worden ook wel ‘de moeder van alle kwaad en ondeugden’ genoemd, omdat ze leiden tot andere zonden. Islam stelt de straf van geseling voor publieke dronkenschap. Een pak slaag is de voorgeschreven straf in Islam om het gebruik van zulke schadelijke stoffen uit te roeien en de bescherming van de weelde, en mentale en fysieke gezondheid te verzekeren.

Sommige van de negatieve effecten en consequenties als resultaat van het misbruik van alcohol en drugs omvatten de neiging tot andere misdaden zoals moord, beroving, ontucht, overspel, verkrachting en incest onder invloed van de verdovende middelen. Een alcohol- of drugs verslaafde wordt een nutteloos lid in de samenleving, onbekwaam om  procuctief werk te leveren. Een verslaafde kan immorele daden begaan om zo de illegale drugs door stelen of het begaan van een misdaad te verkrijgen. Serieuze gezondheids gevaren en epidemieën kunnen worden veroorzaakt door alcohol- en drugs verslaving, zoals onderbouwd door  medische en arbeidsstudies. Veel rijkdom, middelen en tijd is verspild, met serieuze schade tot gevolg aan de gemeenschap en de samenleving in het algemeen. Omdat de alcoholist of verslaafde tijdelijk zijn verstand verliest, door de invloed van  alcohol of drugs, kan hij crimineel gevaarlijk worden, een situatie die Islam niet tolereert.

Alle bovengenoemde straffen in Islaam zijn voor het behoud van mensenrechten en waardigheid van inwoners en ze zijn een demonstratie en illustratie van de absolute goddelijke wijsheid en rechtvaardigheid. Een algemene regel in de Shari’ah is dat de straffen evenredig zijn aan de omvang en soort van de zonde. Als voorbeeld stelt Allah in de Glorieuze Koran:

( De vergelding voor een letsel is een letsel gelijk hieraan ( in graad) (42:40)

Allah stelt ook in de Glorieuze Koran: ( En als jullie straffen straf hun dan met het gelijke of dat wat waarmee jullie werden gekweld. Maar als jullie geduldig verdragen, waarlijk, het is beter voor de geduldigen.) (16:126)

De rechtvaardige straf van de misdaad is een gelijke maatregel, maar als een barmhartigheid laat Islam de deur open voor of het accepteren van bloedgeld als een compensatie of  gratie en vergeving voorzover het de persoonlijke rechten en nadelen betreft.

Allah legt in de Koran uit: ( En We bepaalden daarin voor hun: “Leven voor leven, oog voor oog, neus voor neus, oor voor oor, tand voor tand. En wonden gelijk voor gelijk.” Maar als iemand de wedervergelding kwijtscheldt door liefdadigheid, het zal voor hem een boetedoening zijn. En wie niet rechtspreekt bij dat wat God heeft geopenbaard, zulke zijn de Dhalimun ( polytheïsten en zondaren—van een mindere graad.] (5:45]

Vergiffenis schenken wordt aangemoedigd zoals Allah de Meest Barmhartige stelt in de Glorieuze Koran in één geval:

( Laat hen vergeven en achter zich laten, wensen jullie niet dat Allah jullie zou vergeven? Want Allah is Vaak Vergevend, Meest Barmhartig.] (24:22]

En Allah de Meest Vergevende zegt in de Glorieuze Koran:

( Maar als een persoon vergeeft en verzoeningen maakt, zijn beloning is gepast van Allah.] (42:40]

Islaam heeft niet als doel wraak te nemen op een zondaar noch het opleggen van zware straf enkel om hardvochtig en streng te zijn. Het doel van de straf is om de mensenrechten te beschermen en het behouden van respect voor de wet en orde door strikte gerechtigheid. Het algehele doel is om de vrede en kalmte te bewaren en om iedereen  te waarschuwen om twee keer te denken voordat hij of zij begint met het uitvoeren van hun kwade misdaad. Als een moordenaar realiseert dat hij gedood zal worden voor het vermoorden van een persoon, en een dief realiseert dat zijn hand wordt afgehakt voor zijn diefstal, en een overspelige realiseert dat hij publiekelijk zal worden gegeseld , en een echtbreker realiseert dat hij zal worden gestenigd, en een lasteraar realiseert dat hij ook publiekelijk zal worden gegeseld: ze zullen allemaal serieus nadenken voordat ze hun voorgenomen misdaad zullen begaan. De angst voor de straf houdt de dader af van de misdaad en derhalve wordt de samenleving beter beveiligd, veiliger, en vredevol. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( En daar is (een redding van) leven voor jullie in Al-Qisas ( de Wet van Gelijkheid in straf], O mensen van begrip, dat jullie Al-Muttaqun mogen worden.) (2:179)

Het antwoord op het bezwaar, dat deze bedongen straffen in Islaam buitengewoon wreed zijn is simpel. Aangezien iedereen het erover eens is dat misdaden uiterst schadelijk zijn voor de samenleving, dat strikte maatregelen moeten worden genomen om deze te verijdelen, en dat de mensen die ze begaan gestraft moeten worden, resteert als enige probleem het bepalen van de beste, meest rechtvaardige en effectieve straffen om de criminaliteit te reduceren. Dit brengt een vergelijking met zich mee tussen Islamitische wetgeving en de door de mens gemaakte seculiere wet, tussen de straffen genoemd in het bovenstaande en het systeem van langdurige termijnen van gevangenisstraf met al zijn negatieve consequenties voor de slachtoffers, criminelen en de samenleving in het algemeen.

Islamitische straffen zijn rechtvaardig, makkelijk, universeel, praktisch en logisch wanneer deze van nabij onderzocht worden omdat ze de crimineel de gelijke ondervinding van pijn geven die hij het slachtoffer heeft toegebracht. Allah kent Zijn schepselen het beste en wat waarlijk de juiste straf is en de effectieve afschrikkende middelen tegen misdaad. Logica en gerechtigheid vereisen een betekenisvolle erkenning van de rechten van de slachtoffers. Hun rechten zouden niet onbeduidend moeten worden door toe te geven aan de criminelen. Een gezwel moet worden verwijderd als het niet kan worden genezen, om de rest van het gehele lichaam te redden.

Het mag bekend zijn dat de media vaak een verwrongen beeld propageert over Islam, Moslim samenleving, en de Shari’ah wet. Door deze propaganda kan iemand denken dat Islamitische straffen op een dagelijkse basis worden toegepast en uitgevoerd. De waarheid is dat door de gehele Islamitische geschiedenis de voorbeelden waar de straf van executie, steniging tot de dood, en amputatie, werden geregistreerd en toegepast, niet veel waren. Bijvoorbeeld de situaties van steniging waren zeldzaam en gewoonlijk gebaseerd op het verzoek van de zondaars die hun misdaden hadden bekend en hun verlangen om hun straf te ontvangen uitten om zichzelf te zuiveren van de zonde die ze begingen, in deze wereld om Allah zondeloos te ontmoeten in het Hiernamaals. De gevallen met de andere straffen is soortgelijk.

 Vierde Misvatting:

Velen beweren dat de straf voorgeschreven in Islam voor  afvalligheid een schending tegen mensenrechten is. Het moderne concept van mensenrechten verzekert vrijheid van religie voor alle mensen. Deze straf, die ze beweren, is in tegenspraak met wat Allah de Verhevene en Almachtige zegt in de Glorieuze Koran:

( Laat er geen dwang zijn in religie.] (2:256]

 Antwoord op de Misvatting over Afvalligheid

De Islamitische Shari’ah bepaalt executie voor de persoon die afvallig wordt na het accepteren van Islam als een manier van leven, en Islamitische overtuigingen en wetten afwijst. De wel bekende traditie van de Profeet (vzmh] stelt,

“Het bloed van een Moslim mag niet wettelijk worden verspild anders dan in één van drie (zaken): de getrouwde persoon die overspel pleegt; een leven voor een leven; en iemand die zijn religie (van Islaam) verlaat en afstand doet van de gemeenschap.” bukhari

De Profeet (vzmh] zei ook:“Wie zijn religie ( van Islaam) verandert, dood hem.” bukhari

Het afwijzen van Islaam als een manier van leven na het acepteren hiervan impliceert kwaadaardige propaganda tegen Islam en een schande aan de Moslim gemeenschap waarin de afvallige leeft. Zo’n afwijzing zal niet alleen mensen ontmoedigen om Islam aan te nemen als een manier van leven, maar zal alle soorten van criminaliteit en godslastering aanmoedigen. Het voorbeeld van afwijzing van Islam wijst erop dat de persoon die toetrad het alleen probeerde te testen, maar niet serieus was in zijn verplichting tot deze manier van leven. Daarom, zal deze afwijzing neigen naar een aanval van Islam en pogen van binnenuit in opstand te komen. Daarom, was zo’n straf voorgeschreven, Allah weet best.

Het uiten van algemeen ongeloof en afwijzing is onacceptabel in de Islamitische Shari’ah omdat zo’n persoon niet de heilige verplichting eert aan zijn of haar geloof. Hij is gevaarlijker en erger dan een originele niet-gelover die nooit Moslim was. Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Degenen die geloven, daarna Geloof afwijzen, dan (opnieuw) geloven en  (opnieuw) Geloof afwijzen, en verder gaan in toenemend ongeloof, Allah zal hun niet vergeven noch leiden op de weg.] (4:137]

We zouden de volgende punten in overweging moeten nemen betreffende afvalligen van Islam.

Het doden van een afvallige van het Islamitische geloof impliceert dat zo’n persoon de basis van Islam heeft geschonden en Islam openlijk en publiekelijk heeft aangevallen met verraad en godslastering. Als zodanig, bedreigt hij de hele basis van de morele en sociale orde. Dit verraad kan aanzetten tot het begin van interne revolutie en gevaarlijke opstand binnen de Islamitische samenleving. Dit soort misdaad is de meest serieuze in elke samenleving, en is daarom ‘Hoogverraad’genoemd. Een overtuigd afvallige heeft drie aaneengesloten dagen de kans gekregen om terug te keren tot de schoot van Islam. Gekwalificeerde Islam geleerden zullen met hem zitten en hem de grote zonde uitleggen die hij pleegt tegen zijn eigen ziel, zijn familie, en de gemeenschap, en iedere misvatting wegnemen waaraan hij is onderworpen. Als deze persoon terugkeert naar de schoot van Islam zal hij vrijworden gelaten zonder straf. Executie van zo’n afvallige is, in realiteit, een redding voor de rest van de leden van de samenleving van de kwaadaardigheid en geweld die hij zou hebben verspreid als hij zou worden gelaten om zijn ongeloof  en godslastering te propageren onder de andere leden van de samenleving. Als zo’n persoon zijn ongeloof en afvalligheid beperkt tot zichzelf, en het niet verkondigt en propageert, wordt hij gelaten aan Allah en de straffen in het Hiernamaals. Allah weet best wie gelooft en wie geloof afwijst, wie oprecht is en wie hypocriet is. Moslim authoriteiten baseren hun oordelen en uitspraken op open externe zaken en laten de interne realiteiten aan Allah.

Aan de andere kant, laat deze regeling zien dat het accepteren of afwijzen van Islam een serieuze zaak is. Iedere mogelijke bekeerling moet de tijd nemen om te studeren, te onderzoeken, te evalueren en te ondervragen over alle aspecten van Islam als een manier van leven voordat hij zich aansluit en zich toevertrouwt aan de regels en regelementen.  Zo’n zware straf geeft geen kleine kans aan degenen die maar wat spelen, en experimenteren met Islam, en dubbelhartig zijn in het ultieme verraad.

Islam behandelt afwijzing van het geloof niet als een persoonlijke zaak maar eerder als een afwijzing die het gehele systeem schaadt. Deze afwijzing is de kiem van interne revolutie en opruiing en rebellie in de samenleving.

Deze wet voor afvalligen in Islam is enigzins gelijk en toch gematigder dan vele moderne politieke systemen welke activiteiten die een bestaand regime of overheid proberen omver te werpen  behandelen als een illegaal en ultiem verraad, strafbaar met executie, ballingschap, gevangenisstraf en in beslag nemen van persoonlijke weelde van deze individuen. Zelfs de familie van zo’n persoon worden vaak onderworpen aan de pesterijen en straf. Islam straft alleen de afvallige zelf met het simpele, directe en zeer effectieve afschrikmiddel.

 Vijfde Misvatting:

Sommigen beweren dat het verbod voor een vrouwelijke Moslim om een niet-Moslim te trouwen een inbreuk is op haar mensenrechten en haar persoonlijke vrijheid, welke toegestaan is in de moderne seculiere wet; ieder individu mag trouwen met wie hij wenst. Het is belangrijk hier te melden dat de Moslim man ook verboden is om een polytheïst te trouwen zoals een vrouwelijke Hindoe of Boeddhist. Is dit dan een inbreuk op zijn mensenrechten en persoonlijke vrijheid? Uit het antwoord op deze vraag en voorgenoemde misvattig wordt duidelijk dat deze verboden op geen enkele manier inbreuk maken op de mensenrechten van beiden (de man of de vrouw) in Islam, zoals zal worden uitgelegd hieronder; eerder is het om de harmonie in het huwelijk de verzekeren.

  

 Antwoord op de Misvatting over Trouwen met een niet-Moslim

(Zoals geciteerd tijdens het Symposium on Islamic Shari’ah and Human Rights in Islam, Beirut, Dar-al-Kitab-al-Lebnani, 1973)

De Islamitische motivering achter deze beperking is voor haar bescherming en voor het behoud van de familie waarden en de kern van de familie eenheid. De meeste moderne seculiere wetten gunnen ieder en allen sexuele relaties tussen toestemmende volwassenen, zelfs homosexualiteit. Dit alles is onacceptabel in Islam omdat sexuele relaties alleen zijn toegestaan door een legaal en eerbaar huwelijk tussen een man en een vrouw. Omdat Islam alle middelen zoekt om de moraliteit van het menselijk ras te beschermen,  en de familie eenheid bewaakt tegen ontbinding door scheiding, wordt de potentiële echtgenoot aangemoedigd om harmonie te zoeken, veiligheid, en verenigbaarheid met de gekozene voor het huwelijk, voor persoonlijk geluk, en voor het succes van de toekomstige familie en de generatie. Alles dat een reden wordt voor een serieus potentieel conflict wordt een reden om niet in te stemmen met het huwelijk. Verschillen in religie tussen twee echtgenoten wordt natuurlijk gezien als een potentïele oorzaak. De volgende drie mogelijke gevallen bestaan:

1e Geval: Een Moslim man is verboden een polytheïst, afgodendienaar of atheïst te trouwen omdat het  Islamitisch Geloof polytheïsme, godslastering en afgoderij niet vergoeilijkt of respecteert. Islaam verbiedt het huwelijk waarbij een echtgenoot geen achting toont voor de primaire principes van de andere echtgenoot. De gehele familie, in dit geval, zal in een continue twist en verwarring zijn. Zo’n problematisch huwelijk zal hoogst waarschijnlijk eindigen in een scheiding, leidend tot ontbinding van een bestaande familie, waarbij de kinderen van de familie het meest worden getroffen.

2e Geval: Een Moslim man is toegestaan een Christelijke of Joodse te trouwen omdat Islam Mozes en Jezus accepteert, moge Allah hen verheerlijken en hen veilig stellen voor ieder denigrerend ding, als ware Profeten en Boodschappers van Allah. Ongeacht zekere verschillen in sommige principes van vertrouwen, geloof en religie, heeft het huwelijk niet de bovengenoemde natuurlijke problemen, en mag groeien en bloeien als alle andere factoren bevredigend zijn tussen de twee echtgenoten, met God’s wil.

3e Geval: Islam verbiedt het huwelijk van een niet-Moslim man met een vrouwelijke Moslim omdat een Jood, Christen of polytheïst de Boodschap van Mohammed (vzmh] en zijn profeetschap afwijzen. In historische tradities, domineerden de mannen de vrouwen. Een niet-Moslim echtgenoot kan mogelijk misbruik maken van zijn kracht en overheersing, en toont in de privé grenzen van thuis respectloosheid aan zijn vrouw’s Islamitische geloof en principes. Hij kan praten op denigrerende wijze over de Profeet (vzmh] en Islam, een situatie die intense haat en problemen tussen twee echtgenoten veroorzaakt. Dit zal natuurlijk leiden tot een geschil tussen de twee echtgenoten, of haar van haar geloof af leiden. Als zij haar geloof krachtig verdedigt, kan dit leiden tot onrechtvaardige onderwerping en fysiek geweld tegen haar persoon. Als de zwakkere sekse, zal ze deze verschrikkelijke situatie van mishandeling en lijden misschien accepteren om haar zelf en haar kinderen te beschermen. Islam verbiedt dit soort huwelijken die onvermijdelijk leiden tot mishandeling, conflicten, zware beproevingen, of bijna zeker scheiding voor de betrokkenen, gelijk aan het eerste geval. Dit derde geval, beknopt, is het doem scenario voor potentieel conflict, en daarom verboden.

 Zesde Misvatting:

Het systeem van slavernij in de Islam is in tegenspraak met de Islamitische concepten van gelijkheid en volledige persoonlijke vrijheid. Ook, dit, is een inbreuk op mensenrechten.

  

 Antwoord op de Misvatting over Slavernij

Het slavernij systeem onder Moslims was in veel aspecten verschillend van andere samenlevingen, en wat veel mensen zich voorstellen over slavernij volgens de praktijden onder de Grieken, Romeinen en Europese kolonialisten. Islam accepteerde het systeem van slavernij in het begin omdat het een geaccepteerd en noodzakelijk deel van de economische en sociale condities van die tijd was. Het slavernij systeem was een wereldwijd fenomeen met vele vitale sectoren van levensonderhoud, afhankelijk van slaven arbeid. Slavernij was geaccepteerd en erkend in de voorgaande religies. Zoals het gesteld is in de Bijbel:

“10. Wanneer jullie tot een stad komen om er tegen te vechten, verkondig er dan vrede tegen. 11. En het zal zijn, als het  u vrede beantwoordt, en opent tot u, dan zal het zijn, dat alle mensen die daarin gevonden worden tot u zullen hulde betuigen, en zij zullen u dienen. 12. En als het geen vrede met u maakt, maar het wil oorlog tegen u maken, dan zult gij het belegeren. 13. En wanneer de Heer uw God het in uw handen heeft geleverd,  gij zult iedere man daarvan slaan met de snede van het zwaard. 14. Maar de vrouwen, en de kleintjes, en het vee, en alles in de stad, zelfs alle buit daarvan, zult u tot uzelf nemen, en u zult de buit van uw vijanden eten, welke de Heer uw God u gegeven heeft. 15. Op deze manier zult u doen, tot alle steden welke erg ver weg van u zijn, welke niet van de inwoners van deze naties zijn. 16. Maar als de steden van deze mensen, welke de Heer uw God u gegeven heeft als een overerving, u zult het leven besparen van dat wat ademt. 17. Maar u zult hun volkomen vernietigen.” ( Deuteronomium 20:10-17]

En een meester in de Joodse Wet kon zelfs zijn slaaf dood slaan zoals de volgende tekst stelt:

“En als een man zijn bediende slaat, of zijn dienstmeisje, met een staaf, en hij sterft onder zijn hand, hij zal zeker worden gestraft. Niettegenstaande, als hij (de slaaf) blijft  leven, één dag of twee, hij ( de slaven eigenaar) zal niet worden gestraft: omdat  de slaaf  zijn geld is (eigendom).” ( King James Vers Exodus 21:20-21]

Nergens zijn er indicaties in de Bijbel over het verbod van slavernij en dit lijdt bij velen tot stoutmoedige verkondigingen, zoals Jefferson Davis de president van de Verenigde Staten van Amerika zei:

“ Slavernij is vastgesteld als een besluit van de Almachtige God...het is bekrachtigd in de Bijbel, in beide Testamenten, van Genesis tot Openbaringen...het heeft bestaan in alle tijden, gevonden onder de mensen van de hoogste beschavingen, en in naties in de hoogste bekwaamheid in de kunst”  [Dunbar Rowland quoting Jefferson Davis, in “Jefferson Davis”, Volume 1, Page 286, see also Jefferson Davis’s "Inaugural Address as Provisional President of the Confederacy, Montgomery, AL, 1861-FEB-18, Confederate States of America, Congressional Journal, 1:64-66.Available at:

http://funnelweb.utcc.utk.edu/~hoemann/jdinaug.html]

Deze wereldlijke processen overwegend, volgt de Islamitische wet een lange-termijn en geleidelijk plan om slavernij uit de samenleving te elimineren. We vinden niet een direct bevel om abrupt alle handelingen met slavernij te stoppen maar, veeleer wijselijk, de bronnen van slavernij geleidelijk te beperken en te verkleinen en de emancipatie van slaven aan re moeidgen. Bovendien, werden strikte regels over eerlijk en eerbaar gedrag toegepast in het omgaan met slaven en stond hen toe om hun eigen vrijheid te kopen. De eerste etappe was zichzelf bevrijden van binnenuit: hun harten en zielen. Ze werden geïnstrueerd om zich sterk te voelen, gezond en bekwaam van binnen, en ontmoedigd om zich zwak en minderwaardig te voelen. Islam bouwde de menselijke gevoelens en integriteit in de harten en zielen van de slaven op, door ze broeders tussen hun meesters en eigenaren te noemen.

Allah’s Boodschapper (vzmh] zei, “Jullie arbeiders zijn jullie broeders. De Almachtige Allah heeft hun onder jullie geplaatst ( voor jullie diensten). Wie een ( van zijn broeders) onder hem (voor hem werkend) heeft, moet hem voeden van wat hij eet, hem kleden van waar hij zichzelf mee kleedt en hun niet opdragen te doen wat ze niet kunnen doen. Als je dat doet, help hun dan” bukhari

Slaven hebben vastgestelde rechten. De geboden van de Koran en Soenna bevelen Moslims om vriendelijk en goed te zijn voor hun mannelijke slaven en dienstmeisjes. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

( Aanbid Allah, en verenig geen partners met Hem; en wees goed tegen ouders, verwanten, wezen, degenen in nood, buren die jullie familie zijn, buren die vreemden zijn, de metgezel aan jullie zijde, de reiziger ( die jullie ontmoeten ) en wat jullie rechter hand bezit ( slaven ): want Allah houdt niet van de arrogante, de ijdele.) (4:36)

De langdurige zorg van de Profeet voor de slaven is bewijs bij het feit dat op zijn doodsbed, de Boodschapper van Allah (vzmh] de Moslims beval, als een laatste verzoek om hun gebeden en de rechten van de slaven te bewaken.

Verteld is dat hij (vzmh] ook heeft gezegd:

“Wie een slaaf castreert wij zullen hem castreren.” Mustradak al haakim

Slavernij, volgens Islamitische beschouwingen, is beperkt tot fysieke slavernij alleen, en er zijn geen gedwongen bekeringen. Een slaaf heeft het recht om zijn eigen geloof te behouden. Islam stelt het beste voorbeeld in menselijke gelijkheid door de superioriteit te kenschetsen op vroomheid en rechtvaardigheid. Islam heeft broederschap en eenheid van banden gemaakt tussen slaven en hun meesters door het uitmuntende voorbeeld van Allah’s Boodschapper (vzmh) toen hij zijn nicht, Zainab bint Jahsh, een nobele Quraish vrouw, aanbood voor het huwelijk met zijn vrije slaaf, Zaid bint Harithah. Deze laatste was ook aangewezen als een leider van het leger dat bestond uit sommige vooraanstaande en welbekende Metgezellen van Allah’s Boodschapper (vzmh].

Islam volgde de twee belangrijkste methoden om slavernij te verdrijven uit de Islamitische samenleven om elke verwarring en chaos te vermijden in de samenleving. Deze methoden veroorzaakten geen vijandigheid, of haat tussen verschillende klassen van de Islamitische samenleving, of schade aan de heersende sociale en economische zaken.

De eerste methode:

Elimineren en beperken van de bronnen van slavernij, welke erg groot waren op een punt gedurende de Islamitische geschiedenis. De bronnen van slavernij voor Islam waren vele en omvatten oorlogsvoering waarbij de verslagen strijders werden gevangen en vervolgens ‘geknecht’. Piraterij, ontvoering en het wegvoeren van mensen was een andere gebruikelijke bron waarin de ontvoerde mensen werden genomen en verkocht als slaven. Als een persoon in financïele problemen zat was kon hij een slaaf worden van de schuldeiser. Een andere bron was de houding van vaders die hun kinderen verkochten, man of vrouw, voor slavernij. Een persoon kon zijn eigen vrijheid verkopen tegen betaling van een bepaald bedrag. De criminele persoon werd een slaaf van het slachtoffer of zijn familieleden of erfgenamen. Vermeerdering van slaven, zelfs als de vader een vrije man was, was een andere bron van slaven.

Islam blokkeerde deze bronnen met alleen twee uitzonderingen als wettige bronnen van slaven, welke volledig logisch was gezien de omstandigheden van die tijd.

(1] Oorlogsgevangenen, of gevangenen van wettig verklaarde oorlogen door een Moslim heerser:

Merk op dat niet al zulke oorlogsgevangenen werden verklaard tot slaven, sommigen werden in vrijheid gesteld terwijl anderen werd toegestaan om losgeld te betalen. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

( Daarom, wanneer jullie de ongelovigen ontmoeten ( in oorlog), tref hun nekken; in de lengte, wanneer jullie hun grondig gekneveld hebben, daarna (is het tijd voor) of mildheid of losgeld: totdat de oorlog zijn lasten neerlegt. Zo (zijn jullie bevolen): maar als het Allah’s Wil was geweest, kon Hij zeker vergelding afdwingen van hun (Hijzelf); maar (Hij laat jullie vechten) om jullie te testen, sommigen met anderen. Maar degenen die gedood zijn op de weg van Allah, Hij zal nooit hun daden verloren laten gaan.] (47:4]

De vijanden van Islam gebruikten alle middelen om de ontwikkeling en verspreiding van Islam in het vroege tijdperk te stoppen. Niet-Moslims in die tijd hielden Moslims als oorlogsgevangenen, en dus deden de Moslims uit vergelding hetzelfde.

(2] Een geërfde slaaf geboren uit twee slaven ouders.

Zo’n kind wordt ook gezien als slaaf. Echter, als de meester van een slaven meisje haar als een wettige bijvrouw neemt, het product van deze relatie is een vrij kind die ook qua afkomst aan zijn vrije vader verbonden is. In zulke gevallen, wordt het slaven-meisje “een moeder van een kind” genoemd welke niet kan worden verkocht en welke niet kan worden weggeven als een gift en moet bevrijd worden bij de dood van haar meester.

De tweede methode van het verwijderen van slavernij omvat aanmoediging en uitbreiding van de manieren om slaven te bevrijden. In het begin was de enige manier voor vrijheid de wil van de meesters om de slaaf te bevrijden. Voor de komst van Islam,  werd een slaaf  beschouwd  als slaaf gedurende zijn gehele leven en de meester die zijn slaaf bevrijdt moest soms zelfs een geldboete betalen. Islam introduceerde het praktiseren van zelf-bevrijding van slaven, waarbij ze hun meesters een overeenkomstige hoeveelheid konden betalen om hun vrijheid te kopen. De meester werd ook de speelruimte gegeven om zijn slaaf op enig moment en zonder enige verplichting of financiële geldboete te bevrijden.

Sommige van de voorgeschreven middelen voor het bevrijden van de slaven worden hieronder beschreven:

1] Boetedoening voor zondes: De boetedoening voor het per ongeluk doden werd gesteld op het bevrijden van een gelovige, trouwe Moslim slaaf, als toevoeging op het bloedgeld dat aan de getroffen familie gegeven moet worden. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

(Nooit zou een gelovige een gelovige moeten doden; maar (als het zo gebeurt) door ongeluk, (compenpensatie is verschuldigd); als iemand een gelovige doodt, is het bevolen dat hij een gelovige slaaf bevrijdt, en compensatie betaalt aan de familie van de overledene, tenzij ze het vrijwillig kwijtschelden.] (4:92]

2] Boetedoening voor Dthihaar eed2: Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

( Maar degenen die van hun vrouwen scheiden door Dhihaar, en daarna wensen terug te komen op hun woorden, (het is bepaald dat zij) een slaaf bevrijden voordat ze elkaar aanraken: dit is een vermaning voor jullie: en Allah is goed op de hoogte van ( alles) dat jullie doen.] (58:3]     (Dthihaar is een soort eed waar een persoon zegt tegen zijn vrouw, ‘Jij bent onwettig voor mij om aan te raken zoals de rug van mijn moeder’. Dit werd gepraktiseerd gedurende de pre islamitische tijd en werd door de Islam afgeschaft.)

3] Boetedoening voor het breken van een eed

Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran: (Allah zal jullie niet aanrekenen wat onbedoeld is in jullie eden, maar Hij hij rekent jullie aan voor jullie opzettelijke eden: als boetedoening, voedt tien behoeftige personen, op een schaal van het gemiddelde van voedsel voor jullie families; of kleedt hun; of geef een slaaf zijn vrijheid. Als dit boven jullie middelen is, vast dan drie dagen. Dat is de boetedoening voor de eden die jullie hebben gezworen. En komt jullie eden na. Zo maakt Allah voor jullie Zijn Tekenen duidelijk, dat jullie dankbaar mogen zijn.] (5:89]

4] Boetedoening voor het breken van het vasten gedurende de maand Ramadan: Een voorbeeld hiervan is het incident van een man die tot Allah’s Boodschapper (vzmh] kwam hem zeggende:

‘O Profeet van Allah! Ik heb mijzelf vernietigd! Allah’s Boodschapper (vzmh] vroeg de man, Waarom? De man informeerde Allah’s Boodschapper (vzmh] dat hij gemeenschap had met zijn vrouw gedurende de uren van vasten op de dag van Ramadan. Allah’s Boodschapper (vzmh] vroeg de man, ‘Heb je een slaaf om te bevrijden?’ De man antwoorde ontkennend. Allah’s Boodschapper (vzmh] vroeg de man nogmaals, ‘Heb je de middelen om zestig arme mensen te voeden?’ De man antwoorde ontkennend. Terwijl de man en de rest van de mensen zaten, werd Allah’s Boodschapper (vzmh] een hoeveelheid verse dadels gepresenteerd. Allah’s Boodschapper (vzmh] vroeg naar de man die de zonde had begaan, en hij kwam naar voren. Allah’s Boodschapper (vzmh] zei tegen de man, ‘Neem deze dadels en geef ze aan de arme mensen in liefdadigheid (boetedoening voor je zonde).’ De man antwoorde, ‘O Profeet van Allah! Bij Allah! Er is geen armere familie in de hele stad Medina dan mijn familie.’ Dit horende, glimlachte Allah’s Boodschapper (vzmh] op zo’n manier dat zijn kiezen te zien waren, zeggende, ‘neem dan de dadels en voed je familie.’ bukhari

Een persoon die bevolen is om boetedoening te doen voor zijn zonde en financieel in staat is en niet een slaaf bezit om te bevrijden kan een slaaf aankopen, als dat mogelijk is, en deze als boetedoening voor zijn zonde bevrijden.

5] Het vrijlaten van slaven is verklaard tot een van de meest geliefde barmhartige daden van aanbidding in de ogen van Allah: Allah de Verhevene zegt in de Glorieuze Koran:

(Maar hij heeft geen haast gemaakt op het pad dat steil is. En wat verklaart jullie  het pad dat steil is? ( Het is) het bevrijden van een slaaf.) (90:11-13)

Bovendien, de verklaringen van Allah’s Boodschapper (vzmh] samen met zijn acties, in dit aanzien, moedigde mensen aan om slaven te bevrijden voor de zaak van Allah.

Allah’s Boodschapper (vzmh] zei, Degenen die een Moslim slaaf bevrijden, Allah zal elk orgaan van zijn lichaam vrijmaken van het hellevuur, tegen elk orgaan van de bevrijde slaaf, zelfs zijn privé delen tegen de privé delen van de bevrijde slaaf.” bukhari

Als toevoeging, is verklaard dat Allah’s Boodschapper (vzmh] heeft gezegd,

“Bezoek de zieken, voed de hongerigen en bevrijd de slaaf.”bukhari

6] Het bevrijden van een slaaf door een testament: Een van de middelen om een slaaf te bevrijden is door een testament. Het testament mag geschreven zijn, verbaal verkondigd, of iets dergelijks. Als een meester in enige vorm verklaart dat zijn slaaf een vrije man zal zijn na de meester’s dood, heeft de slaaf zijn vrijheid gezekerd na de dood van zijn meester. Als een voorzorgsmiddel, verbiedt Islam het verkopen of weggeven van zulke slaven na deze verklaring. Als een slaven-meisje zo’n belofte  is gegeven en de eigenaar haar als bijvrouw neemt, is het kind dat een product is van deze samenwoning ook geboren als vrij mens. Evenzo, mag het slaven-meisje, in zo’n geval, niet worden verkocht of worden weggegeven als gift aan een derde partij, maar liever ook worden bevrijd.

7] Het bevrijden van slaven is een van de  voorgestelde kanalen van Zakaat: Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran:

(Aalmoezen zijn voor de armen en de behoeftigen, en degenen die deze (fondsen) dienst beheren; voor degenen wiens harten  (recentelijk) zijn verzoend (met de waarheid); voor degenen in slavernij en in schuld; in de zaak van Allah; en voor de reiziger: (zo is het) bepaald door Allah, en Allah is vol van kennis en wijsheid.) (9:60)

8] Boetedoening voor overdreven afstraffing en het slaan van de slaaf in zijn gezicht: Islam vereist het bevrijden van een slaaf als de slaven meester de slaaf -onterecht-  in het gezicht slaat of raakt. Dit is gebaseerd op de Hadith van Allah’s Boodschapper (vzmh]:

“Degene die zijn slaaf slaat en hem/haar in het gezicht raakt moet een boetedoening betalen door hem/haar te bevrijden.” Muslim

9] Een overeenkomst van vrijheid door een slaaf: Dit impliceert een situatie waar een slaaf zijn meester verzoekt om zijn vrijheid te kopen voor een som geld waar ze beiden mee in stemmen. Als een slaaf zijn meester verzoekt om hem zo’n vrijheidscontract  uit te reiken, wordt het bindend voor de meester om de slaaf zo’n contract te geven. In zo’n geval zal de slaaf de vrijheid hebben zijn vrijheid te kopen, verkopen, verhandelen, beheren en te werken om het benodigde geld bijeen te brengen voor zijn vrijheidscontract.  Zelfs werken voor zijn meester zal zijn voor een specifiek loon tegen zijn arbeid. In feite, ging Islam een stap verder door het vragen van donaties, hulp en ondersteuning voor zulke mensen van de vermogende mensen in de Islamitische samenleving. Zelfs de meester wordt aangespoord om iets van het overeengekomen geld af te doen, of om hem gemakkelijkere betalings faciliteiten te geven om te helpen zijn vrijheid te verkrijgen. Dit is gebaseerd op het vers in de Glorieuze Koran,

( En als één van jullie slaven vraagt om een schriftelijk document ( dat hen in staat stelt hun vrijheid te verdienen voor een bepaalde som), geeft hun zo’n document als jullie enig goeds in hun zien; liever, geef hen iets van jullie zelf uit de middelen welke Allah jullie gegeven heeft.] (24:33]

In het kort, kunnen we zeggen dat Islam de slavernij niet heeft gelegaliseerd en aangemoedigd maar eerder wetten en regelementen heeft vastgesteld die  significant en effectief bijgedragen hebben om de bronnen van slavernij te beperken en  slaven voor eens en altijd te bevrijden.


 Conclusie

Afsluitend willen we de voorvallen van de recente geschiedenis aanhalen. Het Ministerie van Justitie in het Koninkrijk van Saudi Arabië hield drie symposia gedurende de maand Safar (1982 ). De Minister van Justitie en vooraanstaande geleerden en universiteits professoren woonden dit bij samen met vier vooraanstaande Europese canonisten en geleerden: de ex-Minister van Buitenlandse Zaken van Ierland en de Secretaris van het Europese Wetgevings Comité; allemaal goed bekende geleerden van Orientaalse en Islamitische Studies en de  uitmuntende professor Rechten en de Directeur van het Mensen Rechten Magazine gepubliceerd in Frankrijk.

De Moslim geleerden legden het concept van Islam als een manier van leven  uit in vergelijking met andere concurrerende concepten, de voornaamste regels van Islam en de Shari’ah toelichtend en de details van zulke algemene regels, en principes. Ze legden de waarde, voordelen en effectiviteit van de Islamitische capitale straffen uit die zijn voorgeschreven bij serieuze misdaden gepleegd tegen onschuldige mensen en de samenleving. Ze legden in detail uit dat zulke hoofdstraffen rationele sancties zijn welke de vrede, veiligheid en bescherming van de samenleving in het algemeen behouden. De Europeanen toonden hun bewondering over de gedetailleerde uitleg gegeven door de Moslim geleerden over deze soorten straffen en bewonderden het concept van mensenrechten in Islaam. Mr. McBride het hoofd van de Europese delegatie, verklaarde: “Vanuit deze plaats, en vanuit dit Islamitische land, moeten de mensenrechten verklaard en aangekondigd worden aan mensen over het hele wereld en niet vanuit enig ander land. Moslim geleerden moeten deze onbekende mensenrechten verklaren aan de internationale gemeenschap. In feite, verschuldigd aan de onwetenden over deze mensenrechten en gebrek aan fatsoenlijke kennis hierover, de reputatie van Islam en de Islamitische regels zijn verwrongen in de ogen van de rest van de wereld. ( 'Islam and Human Rights' door Abdullah b. Abdul-Muhsin at-Turki)

Dit boekje is een inleidende redevoering over het onderwerp mensenrechten in Islam. Ik hoop en bid dat deze discussie wegen opent voor degenen die graag meer willen weten over de waarheid van Islam welke opzettelijk en zeer verkeerd begrepen en geïnterpreteerd is, speciaal door sommige secularisten, ‘moderne’ Moslims, en ook de vijanden van Islam. Ik spoor de lezers aan om meer over Islam als een manier van leven te onderzoeken door betrouwbare en solide bronnen, zonder vooropgezette denkbeelden. Ik voel me verplicht om enige hulp te bieden aan de individuen die graag meer leren en weten over Islaam als een manier van leven. Moslims die anderen oproepen tot Islaam zouden oprecht moeten zijn in hun intentie, alleen zoekend naar het genoegen van de Almachtige Allah in dit leven en in het Hiernamaals om de permanente woonplaats in Jannah, en hun motieven zuiveren van persoonlijk gewin. Een van de Metgezellen van Allah’s Boodschapper (vzmh] zei eens toen hij werd gevraagd over de reden voor zijn deelname aan het gevecht voor de zaak van Allah:

 ‘We kwamen om mensen te bevrijden van het aanbidden van andere mensen en het onrecht veroorzaakt door andere religies, door hen binnen te laten in de rechtvaardigheid van Islaam.’

Voor de goddelijke beloning in het Hiernamaals, geloven wij Moslims dat er twee permanente woonplaatsen zijn in het Hiernamaals, zonder een derde: één van beide, het Jannah, van gelukzaligheid en eeuwig geluk, of anders het Hellevuur van eeuwige marteling. Jannah is de sierlijke beloning van Allah aan degenen die  Zijn Bevelen gehoorzaamden. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

(Als iemand een andere religie verlangt dan Islam (overgave aan Allah), nooit zal het van hem geaccepteerd worden; en in het Hiernamaals zal hij in de rang zijn van degenen die hebben verloren (alle spirituele goeds) (3:85)

Dit is ook gebaseerd op een vers van de Koran:

( aan degenen die geloven en goede daden verrichten, zij hebben, voor hun vermaak, de Tuinen van Jannah, Waarin zij zullen wonen (voor altijd): geen veranderingen zullen zij daar voor zichzelf wensen.) (18:107-108)

Verder, beloofde de Almachtige Allah Hellevuur aan degenen die Zijn bevelen ongehoorzaam zijn en Hem partners toeschreven. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

(Allah vergeeft niet dat partners aan Hem toegeschreven zouden worden; maar Hij vergeeft al het andere aan  wie het Hem behaagt; het aan Allah toeschrijven van partners is een verzinsel van zonde en  meest gruwelijk voorzeker.) (4:48)

De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

(Degenen die (waarheid) afwijzen, onder de Mensen van het Boek en onder de Polytheïsten, zullen in het Hellevuur zijn, om daarin te wonen (voor altijd). Zij zijn de ergste van de schepselen.] (98:6]

Sinds de komst van Islam, hebben de vijanden van Islam oorlog gevoerd tegen Islam, en de oorlogen duren tot vandaag. De anti-Islamitische elementen hebben alle mogelijke middelen uitgebuit in deze oorlog. Mensen met geestelijke gezondheid en rijpheid zullen onaangetast blijven vanwege hun succesvolle onderscheid tussen waarheid en leugen. Voortreffelijke religieuze mensen van andere Geloven blijven, in toenemende mate, tot Islaam toetreden als een manier van leven, en dit op zichzelf is een getuige om de grootsheid van Islaam als een religie en een manier van leven te bewijzen. De Almachtige Allah verzekert ons dat Hij Zijn religie van Islam voor de mensheid zal behouden. De Almachtige Allah stelt in de Glorieuze Koran:

(We hebben, zonder twijfel, de Boodschap (Koran en Islam) naar beneden gestuurd; en We zullen het zeker bewaken (tegen corruptie.) (15:9)

Laat ons ons boekje eindigen met een prachtig citaat van Allah’s Boodschapper’s (vzmh) Hadith,

‘De meest geliefde mensen bij Allah zijn de meest nuttige (of heilzaam voor anderen). De meest geliefde daad voor Allah is het genoegen dat jullie brengen aan (een ontroostbare, lijdende) Moslim, of om zo’n lijdende te verlossen van zijn lijden, of om zijn schuld te betalen, of om zijn honger weg te nemen ( door hem een fatsoenlijke maaltijd om te eten aan te bieden). Het is zelfs beter voor mij om met een Moslim broeder te lopen om zijn noden te lenigen, dan in afzondering een Moskee binnen te gaan voor een hele maand. Wie zijn boosheid onder controle heeft ( in deze wereld)  Allah zal zijn ondeugden bedekken. Wie zijn boosheid onderdrukt, terwijl hij in staat is anderen kwaad te doen (hier mee), Allah zal zijn hart vullen met tevredenheid en geluk op de Dag des Oordeels. Wie loopt om het bewijs van een Moslim broeder te ondersteunen, Allah zal zijn voetstappen versnellen op de Dag wanneer voetstappen ineenkrimpen en struikelen. Zeker, slecht karakter en gedrag verpesten de goede daden en vrome daden als azijn de honing verpest.’ Tabarani en ibn Abi-Dunya en al Albani heeft het goed verklaard in Sahih al Jam’i